Anette Ravnholt Kontorchef Jette S. Linnemann Souschef

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anette Ravnholt Kontorchef Jette S. Linnemann Souschef"

Transkript

1 Advokatfirmaet Bang Henriksen & Muurholm Ved Stranden 22, 3. tv Aalborg 7. j u l i T I L S Y N E T Tilskud til fonden Karolinelund. Du har ved brev af 11. november 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden af Aalborg Byråds beslutning af 8. november Kortfattet gengivelse af udtalelsen: S T A T S F O R V A L T N I N G E N N O R D J Y L L A N D A A L B O R G H U S S L O T S L O T S P L A D S E N A A L B O R G J O U R N A L N R. : / S A G S B E H A N D L E R : J L I N O D I R E K T E T E L E F O N : På et t idspunkt, hvor d et imidlert id står klart, at Karolinelund ikke længere kan fort sætte i d en hidtidige form, og Byrådet ind st iller t il fond en, at d enne skulle ophø re med sin virkso m- hed, finder statsforvaltningen, at d et var ulovligt at Aalborg Byråd beslutted e at yd e t ilskud t il at d ække fondens akt uelle og fremtidige forpligt elser i denne forbi ndelse. St atsforvaltningen har på d enne baggrund overvejet, hvorvidt d er i sagen er grundla g for at rejse et erstatningssøgsmål i henhold t il lov om kommunernes styrelse 50c, stk. 1, men ikke fundet grundlag herfor. St at sforvalt ningen foret ager på d enne baggrund ikke yd erlig e- re i anled ning af sagen. T E L E F O N : T E L E F A X : G I R O : E A N - N R SE- N R n o r d j y l l a n s t a t s f o r v a l t n i n g. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g. d k Å b n i n g s t i d e r : M a n d a g - o n s d a g T o r s d a g F r e d a g Vedlagt følger en sagsfremstilling samt e n nærmere redegørelse for udtalelsen. Med venlig hilsen Anette Ravnholt Kontorchef Jette S. Linnemann Souschef

2 Sagsfremstilling: Du har ved brev af 11. november 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden af Aalborg Byråds beslutning af 8. november 2010 om at indstille til fondsbestyrelsen at ophøre med sin virk somhed, og samtidig at dække fondens aktuelle og forventede forpli gtelser. Aalbo rg Byråd h ar i brev af 17. m art s 2011 t il st at sfo r- valtningen bl.a. anført følgende: Kommunen kø bt e Karolinelund pr. 1. januar 2007, og lagd e d rift en over i d en t il formålet stift ed e erhvervsd rivende fond Karolinelund. Det var forventet, at d rift en kunne løbe rundt ud en yd erligere kommunale t ilskud. Det t e har d og vist sig, i k- ke at kunne lad e sig gø re, og kommunen har i d en forlø bne p e- riod e måttet yd e d iverse helt nødvendige d rift s - og anlægstilskud til Karolinelund. T ilsynet har d en 13. okt ober 2009 anset kommunens engag e- ment i Karolinelund som lovligt. I byrådet s møde d en 22. mart s 2010 blev d et ved t aget, at fond ens best yrelse skulle ud arbejd e forslag t il en and en fre m- t idig organisering og d rift af T ivoli Karolinelund fra og med sæsonen Ved t agelsen bet ø d, at byrådet god kendte en viderefø relse af d rift en af parken i 2010, og v ar også et signal t il omverd enen herom. Vid erefø relsen af folkeparken i 2010 var t illige en fo r- udsætning for en fremtidig drift eft er Byrådet t ilforord ned e samtidig 3 med lemmer t il bestyrelsen og ved t og, at d er skulle ud peges en ny best yrelse for Byrådet s Skole- og Kulturudvalg har hereft er i samråd med fond ens best yrelse eft er sæsonen 2010 ud bud t d rift en af fo r- lystelser, koncert er og salgsbod er i T ivoli Karolinelund. Der blev imidlert id ikke mod t aget bud, som i t ilstrækkelig grad ville si kre, at Karolinelund kunne d rives videre uden fort sat kommunal økon omisk involvering i såvel anlæg som drift. I konsekvens heraf ved t og byrådet hereft er d en 8. november 2010, at ind st ille t il fond sbest yrelsen at ophø re med sin vir k- somhed, og samtidig at d ække fondens akt uelle og forvented e forpligt elser. Baggrunden for at d ække fondens forpligt elser er kommunens engagement i, og interesse for T ivoli Karolinelunds d rift og herunder ved t agelsen fra byrådet s møde d en 23. mart s 2010 om at gennemfø re sæson 20 10, og d ermed at hold e forlyst e l- sesparken i gang, ind t il mulighed erne for at overgå t il en a n- d en drift og org anisation var undersøgt. S I D E 2

3 På foranled ning af t ilkendegivelser om interesse fra privat side søgt e kommunen i ø vrigt en sidste gang i november 2010 a t ud byd e forlyst elserne t il salg kombineret med leje af Karolin e- lunds areal. Kommunen mod t og dog ingen endelige bud. Om d en beløbsmæssige størrelse af Kommunens t ilskud kan nu oplyses fø lgende: Fond ens akt uelle forpligt elser ( baseret på forelø bige reg n- skabst al) og forvent ed e forpligt elser var ifø lge ved lagt e spec i- fikation af 22. okt ober 2010 opgjort til: Debitorer Kred itorer Net t o kr kr kr. De forvent ed e yd erligere ind t ægt er, forpligt elser, lukkeo m- kost ninger m.v. fre m mod endelig lukning i foråret 2011 var skø nnet til: Drift sudgift er indtil nytår 2010/2011 Eventuelle forpligt elser ved afvikling Opsigelse af funkt ionærer incl. løn i opsigelsesperiod en Likvidationsomkostninger Momsreguleringsforpligt else I alt kr kr kr kr kr kr. T ot al forpligt else, net t o kr. svarende til Byrådet s bevilling af 8. november Kommunen har siden byrådet s behandling den 8. november 2010 bet alt kr. ved r. Tivoli Karolinelunds forpligt elser Indenfor beløbet har kommunen kø bt anlægs - akt iver for kr. Anlægsakt iverne er overt aget t il d en i årsrapport 2009/2010 fastsatte værd i, herunder Euro for boomerangen i henhold til vurd ering fra SPIBOX AG Schweiz. Aalborg Kommune har erhvervet forlystelserne med henblik på at gennemfø re salg af forlyst elser og samlet opryd ning i folk e- parken i fø rste halvd el af Det bemærkes i ø vrigt, at d en største kred itor Danske Bank med et t ilgod ehavende på kr. pr. 22. okt ober 2010 havd e sikkerhed i alle bet alinger i henhold t il forpagt ning s- kont rakt en med Danaut omat er A/ S, og lejeaft alen med T æpp e- land. Disse kontrakt er er overt aget af kommunen i forbindelse med ind frielse af T ivoli Karolinelund s gæld t il banken. Ko n- t rakt erne løber t il henholdsvis 1. mart s 2019 og 31. januar S I D E 3

4 2014. Den samled e årlige lejeindtægt herfra har i 2009/2010 i alt været 2,1 mio. kr. Det bemærkes også, at Aalborg Byråd d en 19. okt ober 2009 ved t og, at stille en kommunal gar anti på 6 mio. kr. for T ivoli Karolinelunds lån i Danske Bank t il udløb d en 31. d ecember Den næststørste kred itor var pr. 22. okt ober 2010 Aalborg Kommune med et tilgod ehavende på kr. Øvrige kred itorer udgjord e såled es et besked ent belø b. Udtalelsen er god kendt på byrådet s møde d en 14. mart s Den kommunale myndigh ed har den 27. juni 2011 bl.a. o p- lyst, at myndigheden mere eller mindre mente, at byrådet den 22. marts 2010 gav en garanti for at de ville betale evt. tab for kreditorerne. Endvidere blev det oplyst, at en årsag til, at de valgte at betale forp ligtelserne endvidere var, at myndigheden ønskede at få mulighed for hu rtigt at komme videre med grunden. Hvis fonden evt. gik ko nkurs, kunne behandlingen trække ud. Det blev endvidere oplyst, at den kommunale myndighed havde købt anlægsaktiver, for at kunne foretage et samlet salg af forlystelserne. Endvidere blev det oplyst, at den kommunale myndighed ved salg af forlystelser og andre aktiver havde fået knap kr. 4 mil. ind. Nærmere redegørelse for udtalelsen: Indledningsvist bemærkes, at det tilsyn, som udøves af statsforvaltningen i henhold til den kommunale styrelse s- lovs 47, stk. 1, er et retligt tilsyn. Statsforvaltningen f ø- rer således tilsyn med, at kommunerne overholde r den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. lov om kommunernes styrelse 48, stk. 1. Statsforvaltningen kan således ikke tage stilling til, om kommunernes sagsbehandling er rimelig eller hensigt s- mæssig, eller til spørgsmål vedrørende skønsudøvelse, så længe skønnet udøves indenfor de rammer, der er fastsat i lovgivningen. Statsforvaltningen kan heller ikke tage sti l- ling til, om kommunernes sagsbehandling er i overensstemmelse med god forvaltning sskik. S I D E 4

5 En kommune har på et ulovbestemt grundlag mulighed for at varetage visse opgaver uden direkte lovhjemmel. Opg a- verne er bl.a. afgrænset af det såkaldte almennyttekriter i- um. Dette kriterium indebærer, at en k ommune, som udgangspunkt, kun kan varetage opgaver, som kommer alle ko m- munens borgere eller en sagligt afgrænset kreds af ko m- munens borgere til gode. Dette udgangspunkt indebærer, at en kommune ikke vil kunne varetage en opgave, der udelukkende eller prim ært er begrundet i varetagelse af en individuel interesse hos en enkelt erhverv svirksomhed. I Forvaltningsret af Hans Gammeltoft -Hansen m.fl., 2. udgave 2002, er der side 691 bl.a. anført følgende: Det er almindeligt antaget at en opgave som kommunern e skal kunne påtage sig eft er kommunalfuldmagt en, skal være almennyt t ig. Krit eriet er upræc ist og har næppe noget v æ- sentligt, vidtrækkende indhold ved siden af d e ø vrige, mere d et a ljered e kriterier der fremgår af kommunalfuldmagt en. I forbindelse med an vendelsen af almennyttekriteriet må d er ses på om d en pågældende kommunes borgere i almindelighed har gavn af at kommunen fremmer et formål. For d et fø rste må d er ikke være t ale om en begunstigelse af (grupper af) enkeltpersoner med mindre d et t e er en seku ndær fø lge af et primært fællesskabsformål (jf. ovenfor, afsnit II.D (s. 685f) ved rø rende kravet om bemyndigelse i lovgivningen t il indkomstoverfø rsler og andre sociale yd elser og ovenfor, afsnit II. E ( s. 688ff) om d et kommunale fællesskab som afgræn s- ning). For d et andet skal d er principielt være fri og lige adgang for kommunens borgere t il at mod t age d en kommunale vare eller yd else. Det t e krav angår ikke spø rgsmålet om event uel bet a- ling t il kommunen, men d erimod afgrænsningen af d en pe r- sonkred s varen eller yd elsen stilles t il rådighed for. Dersom varen eller yd elsen ikke st illes t il råd ighed for alle komm u- nens borgere, skal d e d er ikke kan få d el heri, udskilles ud fra saglige krit erier. Afgrænsningen af hvad d er kan anses for sa g- lige kriterier, foret ages eft er d e principper d er er red egjort for i kapitel 9 (s. 321ff). Ved bed ø mmelsen af om et kriterium er sagligt, må man bl.a. se på om d et er egnet t il at opnå d et formål som kommunen sø ger at varet age ved at st ille varen e l- ler yd elsen t il rådighed. Også pr oport ionalitet sprincippet og lighed sgrundsæt ningen kan få bet yd ning. I Erik Harder, Dansk Kommunal Forvaltning ll, opgaver, 2. udgave, 1987 er der side 97 bl.a. anført følgende: S I D E 5

6 Et eksempel vil vise, at grænsed ragningen i praksis kan fre m- byd e uklarhed, uden at man d og behøver at anse princi ppet for t ilsid esat. I en mind re provinsby med et st ort kø benhavnsk t u- rist publikum havd e et kø benhavnsk selskab i forlyst elsesbra n- chen et ableret e n sommerrevy. Sø gningen t il revyen stod ikke mål med forventningerne, o g selskabet søgt e amtskommunen om et t ilskud t il d ækning af underskuddet, d er i nkludered e løn t il indehaverne. Amtskommunen, d er uden al t vivl var blevet holdt uden for, hvis revyen havd e givet overskud, forelagd e spø rgsmålet om et t ilskuds lovlighed for i ndenrigsministeriet, uagt et man næppe kan forestille sig, at amtskommunen var i t vivl om ministeriet s svar. Ministeriet udtalte d a også, at yd elsen af et t ilskud som d et ansø gt e måt t e anses som ulo v- ligt, men d enne afgø relse begrunded es med, at d er ikke var nogen kommunal int eresse i at sikre opfø relsen på et t id s- punkt, hvor sæsonen var forbi. Ministeriet holdt herved d ø ren åben for d et t ilfælde, at d er skulle blive rejst spø rgsmål om lovlighed en af at yd e st ø t t e t il en genopt agelse af revyvir k- somhed en d et fø lgend e år. Spø rgsmålet ud eblev ikke, og min i- steriet leved e op t il d e skabt e forventninger ved at erklære det for lovligt, at amt skommunen på forhånd gav tilsagn om at yd e et t ilskud på kr., såled es at beløbet udgjord e et fast t ilskud og ikke var afhængigt af virksomh ed ens drift sresultat. Statsforvaltningen udtalte i brev af 13. oktober 2009 til et folketingsmedlem, at vi var mest tilbøjelig til at mene, at Aalborg Byråds engagement i Karolinelund var lovligt. Vi lagde i denne forbindelse bl.a. v ægt på, at den komm u- nale myndighed lovligt kan varetage opgaver med henblik på at støtte borgernes mulighed for fritidsaktiviteter, he r- under af generel kulturel karakter og almindelige folkefo r- lystelser samt at Karolinelund måtte anses for at falde i n- denfor disse kategorier. Vi lagde endvidere vægt på, at Karolinelund også havde stor betydning rent turistmæ s- sigt. På et tidspunkt, hvor det imidlertid står klart, at Karolin e- lund ikke længere kan fortsætte i den hidtidige form, og Byrådet indstiller til fonde n, at denne skulle ophøre med sin virksomhed, finder statsforvaltningen, at det var ulo v- lig t at Aalbo rg Byråd beslu t t ede at yde t ilsku d t il at dæ k- ke fondens aktuelle og fremtidige forpligtelser i denne forbindelse. Der er herved lagt vægt på, at en sådan beslutning alene kom fondens kreditorer til gode. Der er endvidere lagt vægt på, at byrådet ikke i mødet den 22. marts 2010 ses at have truffet en beslutning om garantistillelse i forbi n- delse med fondens fortsatte drift. S I D E 6

7 Den kommunale myndighed har dog o plyst, at en af begrundelserne for at betale forpligtelsen var, at de herved kunne sikre en hurtig oprydning af arealet, og dermed hu r- tigere komme videre med fremtidig planlægning for omr å- det. Statsforvaltningen finder imidlertid ikke, at dette a r- gument i tilstrækkelig grad kan begrunde den trufne b e- slutning. Statsforvaltningen har på denne baggrund overvejet, hvo r- vidt der i sagen er grundlag for at rejse et erstatning s- søgsmål i henhold til lov om kommunernes styrelse 50c, stk. 1. Statsforvaltningen finder imidlertid, at det er uklart, om beslutningen har medført et tab. Der er herved lagt vægt på, at den største kreditor dels havde garantistillelse fra den kommunale myndighed for kr , dels havde sikkerhed i betalinger i henhold til en forpagtningskontrakt. Den næststørste kreditor var Aalborg Kommune. Den kommunale myndighed ville, hvis de ikke havde tru ffet beslutningen, have skullet afholde disse udgifter allig evel. Med fradrag for de to kreditorer, er der tale om en udgift på godt kr. 4 mil. Herudover har den kommunale myndighed solgt forlyste l- serne og andre aktiver for knap kr. 4 mil. Den mest værdifulde forlystelse blev overtaget fra fonden. Hertil kommer, at det må anses for tvivlsomt, hvorvidt de byrådsmedlemmer, der har stemt for beslutningen har handlet ansvarspådragende, der er herved lagt vægt på den sagsfremstilling, der har været udsendt, hvoraf lovligheden ikke bestrides. Der er endvidere lagt vægt på, at Byrådet ikke i forbindelse med mødet har fået rådgivning om spørgsmålet, se hertil optagelse af mødet på Statsforvaltningen foretager på denne baggrund ikke yde r- ligere i anledning af sagen. S I D E 7