Læsø Varmeværk (FSL) Indledende diskussion af muligheder for udvidelse. Oplysninger om flispotentiale og langtidsopbevaring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læsø Varmeværk (FSL) Indledende diskussion af muligheder for udvidelse. Oplysninger om flispotentiale og langtidsopbevaring"

Transkript

1 Bilag 2 Eksempler på igangsætningssager Eksempel 1: Sager i 1998 Som eksempel er der i dette afsnit en kortfattet beskrivelse af igangsætningssagerne gennemført af de tre parter i Forskningscenter Bygholm har ikke lavet igangsætningssager. Skjoldnæsholm (FSL & dk-t)) Indledende vejledning vedrørende flismængder og tilskudsmuligheder. Igangsætningshjælpen derefter overdraget til dk-teknik. Sjællandske Kraftværker (FSL) Rådgivning omkring langtidsopbevaring af træbrændsel. Køge Kommune (FSL) Indledende rådgivning vedrørende mængder af træflis i oplandet. Viskum Skov Savværk (FSL) I forbindelse med overvejelser omkring installation af bark/savsmuldsfyr rådgivning vedrørende brændværdier og mængder. Endvidere besvarelse af forespørgsler om etablering af kraftvarmeproduktion på savværket. Frarådet det sidste. Læsø Varmeværk (FSL) Indledende diskussion af muligheder for udvidelse. Oplysninger om flispotentiale og langtidsopbevaring af skovflis. Nordsamsø Efterskole (FSL) Indledende samtale omkring mulighederne for at etablere en blokvarmecentral fyret med piletræ af egen avl. Projektets skæbne ukendt. Lalandia, Rødbyhavn (FSL & dk-t) Rådgivning omkring fliskvaliteter og -priser ved et muligt forbrug på tons om året. Anlægget er under opførelse. Skarpsalling (TI) I samarbejde med partnerne i stirlingmotor-projektet arbejder Videncentret med afsætning af den producerede fjernvarme til forbrugere i lokalområdet. Der er udarbejdet budget og plan for etablering af et net til forbrugere. Sagen er afsluttet, idet motoren i 1999 skal køre timers drift med varmeafblæsning, hvorefter anlægget overdrages til anlægsværten, for derefter at producere varme til ejendommens eget forbrug. Søby, Ærø (TI) Der blev i efteråret 1998 etableret en borgergruppe, der i samarbejde med Ærø Energiselskab og PlanEnergi har undersøgt biomasseressourcer og forskellige fjernvarmekoncepter. Der er nu udarbejdet et skitseprojekt baseret på træflis (+ lidt halm) og solvarme. Der overvejes samdrift med et andet fjernvarmeværk.

2 Hjortshøj (TI + FSL) Beregning af varmekapacitet, netudvidelse mm. i forbindelse med udvidelse af eksisterende træpilleanlæg i større boligkollektiv til at omfatte yderligere to boliggrupper. Videncentret har udført en række beregninger baseret på graddøgn, varmetab fra bygninger mv. Videre er der hos FSL rådgivet omkring mulighederne for at købe flis til blokvarmecentralen. Endelig har vi været sparringpartner for beboernes varmegruppe, der nu overvejer, om projektet skal føres videre. Nimtofte (TI) I Nimtofte, Djursland, blev et tidligere fjernvarmesystem for godt 10 år siden nedlagt. Nu søges etableret et nyt system dækkende ca. 150 huse + skole og børnehave med varmeforsyning fra et biogas/halmanlæg på en større landbrugsejendom udenfor byen. Det blev undersøgt, om der kunne etableres et landmandsejet forsyningsselskab (biogas-kv) og et forbrugerejet distributionsselskab, der anlægger, ejer og driver ledningsnettet med varme, købt ved forsyningsselskabet. Dette forslag om opdeling af projektet har imidlertid ikke vundet genklang blandt byens forbrugere, og projektet er derfor stillet midlertidigt i bero. Det forventes dog genoptaget i løbet af foråret Sdr. Nissum (TI) Nabovarmeprojekt. Videncentret har ydet assistance i form af orientering vedrørende organisation og kontraktforhold i et projekt. Der samarbejdes med en gårdejer, landbrugskonsulent og rådgivende ingeniør. Der er udarbejdet detailprojekt (LINKA) og truffet aftaler med kommunen, der foreløbig er eneste aftager. Der har imidlertid været flere private husejere, der har vist interesse for at blive tilsluttet. Anlægsarbejdet forventes igangsat i løbet af januarkvartal Sandholt Lyndelse 2 (TI) Fortsættelse af igangsætningssag fra Der blev arbejdet med planer om varmeforsyning fra lossepladsgasanlæg etableret af fa. Marius Pedersen. Videncentrets rolle begrænsede sig til opfølgning på tidligere udarbejdet budget og plan for anlæg af forsyningsnet i byen. Sagen er afsluttet uden resultat, idet en løsning baseret på udnyttelse af lossepladsgas ikke viste sig økonomisk gennemførlig. Thorsager - rapportering (TI) Sagen er oprettet med henblik på afrapportering af rekonstruktionen af Thorsager Varmeværk. Der har været holdt et afsluttende møde i arbejdsgruppen (ENS, DFF, TI, Rønde kommune og varmeværkets bestyrelse), og der er udarbejdet en rapport omhandlende de iværksatte ændringer og deres nuværende resultat. Slutrapporten vedrørende rehabilitering af Thorsager varmeværk, der indgår i delopgaven nødlidende værker, er indsendt til Energistyrelsen i december. Bogø (dk-t) En brugergruppe i Bogø by på Bogø overvejer at etablere et halmbaseret fjernvarmeværk til byens bygninger. Rådgiveren Carl Bro har udarbejdet et projektforslag, og Videncentret har fungeret som bygherrerådgiver for brugergruppen samt deltaget i en studietur for brugergruppen til eksisterende halmfyrede anlæg med samme karakteristika som anlægget under overvejelse. Projektforslaget bearbejdes videre, og sagen forventes at fortsætte i Frøslevlejren (dk-t) Videncentrets bistår med vurdering af driftsøkonomien ved ændring af opvarmningsformen for lejrens barakker fra elvarme til et lille fjernvarmenet, der er flisfyret. Opgaven udføres for Frøslevlejren og Aabenraa Statsskovdistrikt. Arbejdet afsluttes i februar

3 Skive (dk-t) Værket overvejer at overgå fra ristefyring med affaldspiller med kun varmeproduktion til en eller anden form for kraftvarmeanlæg. Videncentrets bistand vedrører foreløbig anlægsteknik, kontakt til andre værker samt rådgivning vedr. ansøgning om forprojektmidler fra Energistyrelsen, der blev bevilliget i december Forprojektet er nu igangsat og udføres af Viggo Folmer A/S i Århus. Sr. Tåstrup (dk-t) Indledende kontakt vedrørende overvejelser om etablering af nabovarmeprojekt (10 huse og 3 gårde) på Falster. Vejledning om tilskudsmuligheder, generelle økonomiske forhold og erfaringer fra tilsvarende projekter. Aktuel status ukendt. Munkesøgaard (dk-t) Tæt på Roskilde Universitets Center er en entusiastisk brugergruppe langt i planerne om at etablere et økologisk lavenergibyggeri med i alt 100 boliger. Byggeriet skal overholde ekstremt høje krav mht. energiforbrug og miljøpåvirkning fra såvel energiforbrug som andre udledninger til omgivelserne. Videncentret rådgiver bygherren omkring valg af varmeforsyning, idet fokus har ligget på flislagerets udformning, flistransportystemer og på udlægning af anlægsstørrelsen i et komplekst energisystem. Videncentret har endvidere været involveret i fasen, før byggeriet udbydes i EU-licitation. En Stirling-motor er under overvejelse, såfremt leverandøren kan opfylde brugergruppens krav. Møn Kommune, institutioner (dk-t) Videncentret har ydet rådgivning vedrørende brændselsvalg, leverandører, valg af rådgiver, økonomi mm. i forbindelse med konvertering af to ældrehjem og to skoler til biomasse. Anlæg er stadig under overvejelse, men kommunen prioriterer p.t. projektet på Bogø samt genetablering af fjernvarme i Lendemarke som en udbygning af forsyningen i Stege. Ringsted Kommune (dk-t) Kontakt vedrørende etablering af træpillefyr på fire skoler og institutioner i Ringsted Kommune. Sagen bygger videre på tidligere kontakter om etablering af flisfyringsanlæg i Gyrstinge. Opgaven vil formentlig komme til at omfatte teknisk og økonomisk vejledning i Statsskovens bygninger på Kalvø (dk-t) Der skal laves en indledende økonomisk og teknisk vurdering af omlægning af nogle af Aabenraa Statsskovdistrikts bygninger på Kalvø fra koksfyring i brændeovne til etablering af centralvarme og et mindre distributionsnet samt forsyning fra fælles flisfyret varmecentral. Vurderingen gennemføres i de første måneder af Hemmeshøj (dk-t) Nabovarmeværk på Sjælland - en landmand udskifter sin gamle, udtjente halmkedel med en større kedel godkendt efter Energistyrelsens godkendelsesordning for mindre biobrændselskedler. Efter et besøg hos landmanden tidligt i forløbet har Videncentrets rolle været begrænset til råd og vejledning og anbefaling af anlægsstørrelse. Nr. Dalby, Borup Fjernvarme (dk-t) Vurdering af forsyning af Nr. Dalby med transmissionsledning fra Borups halmfyrede fjernvarmeværk. Projektet er stoppet på grund af dårlig økonomi - værket har selv gennemregnet projektet, og konstateret, at forbruget på ledningen ville være for lille til at retfærdiggøre investeringen. Enstedværket (FSL) Bistand med udformning og korrekturlæsning på værkets fliskontrakter. Rådgivning vedrørende fliskvalitet. 3

4 Dansk Skoventreprenørforening (FSL) Videncentret har ydet rådgivning vedrørende fliskvaliteter og vandindholdsbestemmelser. Eksempel 2: Øster Hornum og Glesborg Nedenstående beskrives forløbet af to typiske igangsætningssager fra Formålet med beskrivelserne er at give indtryk af karakteren og omfanget af igangsætningshjælpen. Der er derfor lagt mindre vægt på at give detaljerede redegørelser for teknik og økonomi. Etablering af halmvarme i Øster Hornum En borgergruppe anbefaler i januar 1988, at der bygges et halmfyret fjernvarmeværk i byen, hvor der er ca. 300 boliger samt diverse institutioner og en skole. Anlægget omfatter foruden et halmfyr på 1,6 MW også nyetablering af fjernvarmenet. I efteråret 1989 foreligger der et projekt fra et rådgivende ingeniørfirma. Videncentret anmodes af borgergruppen om at vurdere projektet. Dette sker ved, at Videncentret selv indhenter tilbudspriser fra leverandører, vurderer varmebehov via Energistyrelsens BBR-atlas mv. Videncentret redegør i december 1989 i et brev til arbejdsgruppen for projektet og konkluderer, at den kalkulerede varmepris svarer til prisen, som den rådgivende ingeniør har beregnet, og det anbefales at arbejde videre med projektet. På et efterfølgende møde den 8. december 1989 med Støvring Kommune redegør Videncentret for sin opfattelse af projektet. Dernæst er der løbende telefonisk kontakt frem til 23. april 1990, hvor der afholdes et borgermøde, hvor Videncentret har et indlæg med titlen "Halmvarmeværker - erfaringer fra andre projekter i Danmark". I april bliver Videncentret også anmodet om at vurdere det første udkast til halmkontrakt mellem værket og landmændene. I april afholdes stiftende generalforsamling, og vedtægter for det kommende værk godkendes. Naturgas Midt/Nord har vurderet, at naturgas er den billigste løsning, men bestyrelsen er ikke stemt for dette. Nordjyllands Amt er positiv for en halmløsning. I april 1990 sender Naturgas Midt/Nord en indsigelse mod halmfyring til Støvring Kommune, idet man gerne vil levere gas til Øster Hornum. I forlængelse af 20. marts-aftalen udsender Energistyrelsen den 20. april et brev til kommuner og amter om "Midlertidige forudsætninger ", der opfattes som et "halm-stop". Videncentret skriver i maj 1990 til Energistyrelsen og argumenterer for, at Energistyrelsen godkender projektansøgningen vedrørende halmfyring i Øster Hornum. Den rådgivende ingeniør regner nu på samfundsøkonomien ved henholdsvis gas- og halmløsningen, og i begyndelsen af 1991 har bestyrelsen et projekt klar med halm-/fedtslamfyring, idet en sådan løsning kan konkurrere samfundsøkonomisk med gas. I maj 1991 anmodes Videncentret om en bearbejdning af halmkontrakten med landmændene, og Videncentret deltager i et møde med bestyrelse og landmænd den 29. maj Her redegør Videncentret for generelle forhold i halmkontrakter. 4

5 Den 3. juli 1991 afholdes et borgermøde, hvor Videncentret deltager. Det endelige projekt fremlægges af bestyrelsen. Tidsplanen siger start af varmeleveringen i december Efter mødet har Videncentret drøftelser med bestyrelsen om fedtslam-patentet, udtaget af Peter Saxberg. Værket bygges, varmelevering starter efter planen i december 1991, og værket indvies ved åbent hus 1. februar Den samlede anlægssum er 20,5 mio. kr. Videncentret har brugt kr. på sagen og ydet 88 timers assistance fordelt over 2½ år. Flisfyringsanlæg til Glesborg Igangsætningsarbejdet blev startet i Glesborg for en initiativgruppe, der henvendte sig i Byen er beliggende på den nordlige del af Djursland og er uden fjernvarmenet. For det påtænkte fjernvarmenet kunne regnes med tilslutning af 110 enfamiliehuse og tre storforbrugere. Der forelå et overslagstilbud på etablering af et nyt flisfyret værk og forsyningsnet fra et rådgivende ingeniørfirma, som Videncentret blev bedt om at vurdere. Der skulle anlægges ca. 4,3 km løbende meter fjernvarmerør og opstilles en varmecentral med en ca. 1 MW flisfyret kedel. Den samlede anlægsomkostning ekskl. moms var opgjort til ca. 14 mio. kr. eller ca kr. pr. husstand. Ingeniørfirmaets konklusion var, at der ville kunne opnås god brugerøkonomi i etableringen og driften. Efter at have gennemgået tilbudet gjorde Videncentret opmærksom på, at vi fandt den samlede anlægsomkostning stor og finansieringsformen risikabel, samt at der blev brugt en alt for lav brændselspris set i forhold til de lokale forsyningsmuligheder. Konklusionen i tilbagemeldingen til initiativgruppen var, at det foreliggende projekt ikke var økonomisk forsvarligt. I 1991 blev holdt møde med ARKE, der ved andre lejligheder havde udvist interesse i at indgå som finansierings- og driftspartner i lokale energianlæg, og initiativgruppen, hvor Videncentrets fremlagde de kritiske kommentarer og foreslog, at der fra anden side blev indhentet et forslag og overslagspris på etablering af fjernvarme i Glesborg. Det nye forslag forelå i april 1991 med en samlet anlægssum på 11,4 mio. kr. Videncentret lavede nu en mere grundig teknisk og økonomisk gennemgang af forslaget. Resultatet var imidlertid stadig nedslående. Konsekvensen af det nye forslag ville for en typisk husstand med et årligt olieforbrug på liter/år betyde en øget årlig varmeomkostning på ca. kr moms, hvis der skulle ændres fra privat oliefyring til fjernvarmeforsyning fra et flisfyret værk. For en del husstande ville ekstraomkostningerne blive væsentligt højere, da billig brændefyring er udbredt i Glesborg. Godt nok arbejder Videncenter for Halm- og Flisfyring for øget anvendelse af biobrændsler, men arbejdet indebærer også en forpligtelse til ikke at lokke varmeforbrugere i økonomisk uføre. Derfor blev rådet til initiativgruppen: På det foreliggende grundlag, la' vær'! Hvad slog projektet ihjel? Det må erkendes, at det er virkeligt dyrt at etablere en fjernvarmeforsyning fra grunden af. Set på kortet virkede Glesborg ellers som en velegnet by. Der kunne udlægges en hovedledning langs byens hovedgade med relativt korte forgreninger. Der var ingen højdeforskelle af betydning i byen, heller ikke åer, jernbaner og andet, som ville være bekostelige at krydse. Cirka halvdelen af det 4,3 km ledningsnet kunne lægges i ubefæstet areal. En anke mod ledningsnettet, hvis udformning blev fastlagt af det første rådgivende ingeniørfirma, var lidt rigeligt store rørdimensioner på især hovedledningen. En ændring af rørdimensionerne til en mere normal størrelse ville sandsynligvis ikke være nok til 5

6 at få økonomi i projektet. For det sidste og billigste forslag fordelte anlægsomkostningerne sig på følgende poster: Varmecentral Ledningsnet Husinstallationer I alt 4,32 mio. kr. 5,59 mio. kr. 1,46 mio. kr. 11,40 mio. kr. Både fjernvarmenettet og varmecentralen er for dyr i betragtning af, at der kun er tale om et anlæg med maksimal effekt på ca. 1 MW. Hvis der skal være en fremtid i nyetablering af fjernvarmenet med biobrændsler på et varmemarked af denne størrelse, må der udvikles og demonstreres et nyt, prisbilligt anlægskoncept eller ydes en massiv anlægsstøtte. Den første løsning vil være mest bæredygtig. Efterskrift: Anlægget blev bygget senere, indviet i 1994 med ARKE, nu NRGI som bygherre. Barmarksprojekter 8-14 TJ Ifølge Energi 21 var der forventet en forøget anvendelse af biomasse frem til 2005 ved bl.a. etablering af 105 nye fjernvarmeforsyninger i små bymæssige områder med omkring et par hundrede huse. Nettovarmebehovet i sådanne byer ligger på omkring 10 TJ. Markedet var imidlertid meget trægt, og i Videncentrets arbejdsprogram for 1998 blev der derfor gennemført en vurdering af markedet for barmarksprojekter samt det tilhørende varmegrundlag, der er økonomisk realistisk for sådanne projekter. Der blev defineret, hvad der er for småt, og hvad et rationelt barmarksprojekt koster. Ud fra tidligere igangsætningssager har Videncentret opstillet række betingelser for, at et barmarksprojekt kan gennemføres: Den samlede investering må ikke overstige kr. pr. forbruger (ekskl. moms). Starttilslutningen skal udgøre mindst 80% af samtlige huse med vandbåret varmesystem, for små projekter 90%. Alle offentlige bygninger skal tilsluttes fra starten. Den kalkulerede forbrugerpris må ikke være højere end ved individuel oliefyring. Forbrugervarmeprisen bør ikke låses til olieprisen. Som en kritisk størrelse for små projekter blev der i rapporten arbejdet med begrebet "energitæthed" udtrykt i antal solgte MWh pr. kilometer hovedledning. Denne størrelse er meget vigtig i små projekter, og er sammen med nettovarmebehovet (NVB) brugt som vejledning for, om et landsbyprojekt er rentabelt. 6

7 Undersøgelsen viser, at der i en landsby med tætliggende huse og en energitæthed på 900 MWh kan opstilles et drifts- og investeringsprojekt, der giver en forbrugervarmepris, der ikke overstiger den konkurrerende pris ved fortsat oliefyring. Fem af Videncentrets igangsætningssager blev vurderet : Vesløs, 1994: Realiseret. 103 boliger, 2 storforbrugere, 6 erhverv. Energitæthed: 760 MWh/km. NVB: 7,9 TJ Sandager, 1995: Ikke realiseret. 70 boliger, 1 storforbruger. Energitæthed: 505 MWh/km. NVB: 5,8 TJ Dyngby, 1996: Ikke realiseret. 25 boliger. Energitæthed: 523 MWh/km. NVB: 1,6 TJ. Sandholts-Lyndelse, 1997: Ikke realiseret. 35 boliger. Energitæthed: 843 MWh/km. NVB: 3,0 TJ Nimtofte, 1998: Ikke realiseret. (for lav tilslutning) 150 boliger, 1 storforbruger. Energitæthed: 893 MWh/km. NVB: 11,8 TJ. Rapportens konklusion siger bl.a., at fjernvarme i byer under boliger med en energitæthed under 900 MWh/km hovedledning kun kan realiseres, hvis der er en storforbruger, således at nettovarmebehovet nærmer sig, hvad der svarer til 200 boliger. Mindre byer henvises til nabovarmeprojekter samt til individuelle biobrændselskedler. Men det hjalp ikke. Der er bygget nogle få nabovarmeanlæg siden 1998, og ellers er det kun energiselskabet NRGI, der i de senere år har bygget mindre fjernvarmeanlæg på Djursland og på Samsø. Nabovarme Ved et nabovarmeanlæg forstås et gård- eller institutionsfyr, der ud over at levere varme til gårdens eget forbrug også leverer varme til en eller flere naboejendomme. I det åbne land, hvor der ikke findes andre kollektive varmesystemer, kan det i mange tilfælde være en fordel at etablere et nabovarmesystem. I stedet for, at hver forbruger skal sørge for sin egen varmeforsyning, f.eks. med et oliefyret centralvarmeanlæg, produceres og leveres varmen fra en fælles varmecentral ligesom ved fjernvarme. Det betyder mindre samlet tidsforbrug og mindre luftforurening. Ved omlægning fra fyringsolie til biobrændsler vil der i reglen også være en mærkbar besparelse i brændselsomkostningen, således at investeringen kan tilbagebetales over en forholdsvis kort årrække. For anlægsejeren betyder det et nyt forretningsområde baseret på en økonomisk udnyttelse af varmeoverskud fra lokale energiressourcer, f.eks. halm, flis, energiafgrøder og træpiller, samt for biogasanlæggenes vedkommende fra husdyrgødning eller andet biologisk affald. 7

8 Investering ekskl. moms 100 kw 200 kw 400 kw 800 kw Kedelanlæg kr Kedelhus kr Halmlager kr kr. pr. m 2 Hovedledning kr kr. pr. meter Stikledning kr kr. pr. forbruger Husinstallation kr kr. pr. forbruger Tabel 2: Priserne (2000 prisniveau) skal betragtes som retningsgivende for et halmfyret anlæg i fire forskellige størrelser. Ved de største anlæg vil udgifter til pumper og vandbehandling være stigende. Omkostninger til brændselslager vil være mindre for flisfyrede anlæg og endnu mindre for pillefyrede anlæg. Rapporten kan ses på Konklusioner Der er gennem perioden ydet bistand til ca. 300 sager, som alle via Videncentret har fået forbedret grundlaget for beslutningen om brug af biomasse i energiforsyningen. Der er ingen opgørelse over, hvor mange af disse sager der er gennemført, idet Videncentret ikke har fulgt sagerne gennem hele projektforløbet. Det har typisk været i den indledende fase, hvor det tekniske grundlag blev fastlagt, og de personer, der skulle eje og drive anlægget, fik opbygget deres viden om biobrændslernes muligheder. Der har været både et teknisk og et pædagogisk element i Videncentrets arbejde. Der har også været en uvildighed sammenlignet med et rådgivende ingeniørfirma, idet Videncentret lukkede sagen, inden den blev til en egentlig rådgiveropgave. For barmarksprojekterne, der oftest er blevet startet af en engageret, men økonomisk ubemidlet borgergruppe, har det været af afgørende betydning, at Videncentret har kunnet yde en gratis rådgivning, idet borgergruppen i den første planlægningsperiode ikke har haft økonomisk mulighed for at betale for rådgivningen. Det har været Videncentrets opgave at fremme gode sager og stoppe dårlige sager. Vilkårene har skiftet meget gennem perioden. Naturgassen har været en alvorlig konkurrent til biomassebaseret fjernvarme i mindre bysamfund, og i starten af 1990'erne "tabte" halm og flis mange barmarksprojekter til naturgassen. Det har siden vist sig, at de naturgasfyrede kraftvarmeværker blev startet på et urealistisk grundlag, idet de budgetter, der blev udarbejdet, bl.a. ikke havde plads til senere at indkalkulere den fulde gaspris, når den femårige introduktionsrabat forsvandt. I midten af 1990'erne blev finansieringsforholdene ændret, idet der blev indført skat på afkastet af indeksobligationer der var den almindelige finansieringsform. Det betød, at investorernes interesse i indeksobligationer aftog, og kursen faldt, så det nu blev lige så dyrt at benytte indekslån som almindelige kreditforeningslån. Videncentret har fået et godt ry for seriøs og kompetent rådgivning, og der har aldrig været sager i den 15-årige periode, hvor Videncentrets rådgivning har været igennem voldgiftssager og lignende, hvor rådgiver og bygherre ikke kunne opnå enighed. Set over hele perioden har Videncentret været en aktiv og synlig aktør i energisektorens omstilling til en større brug af vedvarende energi. Det har været en vigtig periode, hvor teknologien er blevet udviklet, og ideen om bæredygtig energiforsyning er søgt realiseret gennem lovgivning, politiske pålæg, samt økonomiske tilskud og skatter. Andelen af halm og træ i den danske energiforsyning er steget fra ca. 17 PJ til ca. 50 PJ i perioden, og Videncentret har været involveret i mange af disse projekter. 8

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

2. Markedet for træpiller

2. Markedet for træpiller 2. Markedet for træpiller Kapitlet beskriver udviklingen i forbrug og priser på træpiller, samt potentialet for varmeforsyning med træpiller i Danmark. Potentialet for varmeforsyning med træpiller er beskrevet

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Energi i Hjarbæk. Rapport

Energi i Hjarbæk. Rapport Energi i Hjarbæk Rapport NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 Den 1. maj 2015 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel. +45 9682 0400 Fax +45

Læs mere

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035 25. februar 2014 Formål med scenarier frem til 2035 Godt grundlag for kommunikation om udfordringer og løsningsmuligheder. Hjælpeværktøj til

Læs mere

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet.

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Status for Handleplan for varme- og energiforsyning Roskilde Kommune 2010-2015 Emne/opgave (Aktører og opgavestart) Status pr. 31.12.2011 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Roskilde Kommune vil i

Læs mere

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00.

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Program: Velkomst v. Borgerforeningen i Fandrup. Gennemgang af projektet v. Leo Munk og Børge Sørensen Plan & Grøn Energi. Farsø Varmeværk v. Formand Søren

Læs mere

Energi i Gullev. Rapport

Energi i Gullev. Rapport Energi i Gullev Rapport Den 1. maj 2015. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Projektet er gennemført i regi af LAG-Viborg

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 43 J.nr. 11953 aj@energiogmiljo.dk

Læs mere

1. Introduktion Roskilde Kommune

1. Introduktion Roskilde Kommune Case.Dok.6.6 Prefeasibility undersøgelse Undersøgelse af mulighed for fjernvarme i naturgasområder Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Den 8. august 2014. 1. Introduktion

Læs mere

Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11

Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11 Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11 Agenda 23/11 2015. Hvad er Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Tilbud om fjernvarme til Norring & Foldby. Er fjernvarme noget for mig? Beslutningsgrundlag

Læs mere

ØSTJYSK FJERNVARME - SAMARBEJDE OM FJERNVARME OVER KOMMUNEGRÆNSER

ØSTJYSK FJERNVARME - SAMARBEJDE OM FJERNVARME OVER KOMMUNEGRÆNSER ØSTJYSK FJERNVARME - SAMARBEJDE OM FJERNVARME OVER KOMMUNEGRÆNSER Christian Niederbockstruck Horsens Varmeværk a.m.b.a Energikonference 2012 Region Midtjylland 02.02.2012 Baggrund for fjernvarmesamarbejde

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Landbruget som energileverandør. Landsbyenergi i Avnbøl-Ullerup. 12. december 2011

Landbruget som energileverandør. Landsbyenergi i Avnbøl-Ullerup. 12. december 2011 Landbruget som energileverandør Landsbyenergi i Avnbøl-Ullerup 12. december 2011 Landsbyenergi i Avnbøl-Ullerup 1. Præsentation 2. Anvendelse af biogas lokalt 3. Erfaringer fra lignende projekter 4. Kan

Læs mere

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Prisen Vi har haft et varmesalg på i alt 12.197 MW mod 11.024 MW i det foregående år. Forbruget har dermed været godt 10 % højere end i 2011/12. De fleste kan

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Næstved Varmeværk A.m.b.a. 1 2 Formand Lindy Nymark Christensen 3 Vision Næstved Varmeværk vil være Næstved bys fortrukne leverandør af varme. 4 Bestyrelsens motto Åbenhed Demokrati Billig og miljøvenlig fjernvarme 5 Varmeværkets

Læs mere

RINGSTED OG FAXE KOM- MUNER

RINGSTED OG FAXE KOM- MUNER Til Ringsted Kommune Dato November 2012 RINGSTED OG FAXE KOM- MUNER FORSLAG TIL KOMMUNAL FOR ØRSLEV-TERSLEV FJERNVARMEFORSYNING RINGSTED OG FAXE KOMMUNER FORSLAG TIL KOMMUNAL Revision 04 Dato 2012-11-22

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Energi i Knudby-Borup

Energi i Knudby-Borup Energi i Knudby-Borup Rapport NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 Den 1. maj 2015 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE.

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME, HAARBY KRAFTVARME. Andelsselskaber med begrænset ansvar. 2 Generalforsamlinger. 2 Bestyrelser. 2 Formænd.

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Projektforslag Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Etablering af 2872m 2 solvarmeanlæg 1 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF SOLFANGERANLÆG PÅ EKSISTERENDE VARMEANLÆG HOS KØLKÆR VARMECENTRAL Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Temadag om etablering af 1 MW biomasseanlæg.

Temadag om etablering af 1 MW biomasseanlæg. Temadag om etablering af 1 MW biomasseanlæg. Den 2., 3. og 4. februar 2015 v/direktør Per Hougaard Dansk Fjernvarmes Projektselskab (DFP) Præsentation DFP DFP er fjernvarmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

Læs mere

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald Forbrugervarmepriser efter ets bortfald FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og

Læs mere

Nabovarme. - en orientering for igangsættere. Videncenter for Halm- og Flisfyring. af Mogens G. Larsen og Lars Nikolaisen

Nabovarme. - en orientering for igangsættere. Videncenter for Halm- og Flisfyring. af Mogens G. Larsen og Lars Nikolaisen Nabovarme - en orientering for igangsættere af Mogens G. Larsen og Lars Nikolaisen Videncenter for Halm- og Flisfyring Marts 2000 Indholdsfortegnelse Hvad er nabovarme?...2 Hvorfor nabovarme?...3 Kedelinstallationen...4

Læs mere

Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen

Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen Indledning Den undersøgelse af fjernvarmepriserne i Danmark, som DFF netop har gennemført, viser ikke overraskende, at der er en meget stor

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. februar 2012 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet, at din ejendom skal fritages for tilslutningspligt

Læs mere

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012 Postadresse: Borgmester Frederiksgade 9, 4690 Haslev Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Christiansborg 1240 København K Mail: Jan.Rasmussen@ft.dk og Signe.Bruunsgaard@ft.dk Notat vedrørende

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Hans Winthers Vej 9 8400 Ebeltoft CVR 22 70 37 14 Carl Th. Dreyers Vej 0 8400 Ebeltoft Ebeltoft, 09-06-2017 Tilbud Forbrugernr.: 82083 Vedr. ejendommen: Carl Th. Dreyers

Læs mere

Det åbne land og de mindre byer

Det åbne land og de mindre byer Udkast strategi Det åbne land og de mindre byer Fælles mål Der anvendes ikke fossile brændsler i boligopvarmningen på landet i 2035. Der gennemføres energirenovering af boliger på landet koordineret med

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Sagsnr./Dok.nr /

Sagsnr./Dok.nr / #BREVFLET# Click here to enter text. Hals Fjernvarme A.m.b.a. - Notat med Teknik- og Miljøforvaltningens bemærkninger til bemærkninger/indsigelser til projekt for foblivelsespligt Sagsnr./Dok.nr. 2013-38930/2014-121677

Læs mere

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Kedelanlægget installeres på Den Lille Maskinstation, der bygges en ny lade til

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Klage over tilslutningspligt til Aars Fjernvarmeforsyning

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Klage over tilslutningspligt til Aars Fjernvarmeforsyning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over tilslutningspligt til Aars Fjernvarmeforsyning Energiklagenævnet modtog ved brev af 6. september 2002 fra Tilsynsrådet fra Nordjyllands Amt kopi

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Case.Dok.5.30 Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde

Læs mere

Aftagerforening Østerlund. Generalforsamling

Aftagerforening Østerlund. Generalforsamling Aftagerforening Østerlund Generalforsamling 2016-10-31 Dagsorden Generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretning 4. Regnskabsaflæggelse 5. Behandling af indkomne

Læs mere

VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK VARME FRA HADSUND

VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK VARME FRA HADSUND VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK VARME FRA HADSUND Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Ekstraordinær generalforsamling Bjarne Lykkemark Rambøll Siden sidst Muligheder Varme fra Hadsund 1

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

r NRGi Lokal varme A/S Grenåvej 55 8200 Århus N 87 39 04 04 Fax 87 39 04 05 Nigi@nrpi,clk www.nrgi.dk

r NRGi Lokal varme A/S Grenåvej 55 8200 Århus N 87 39 04 04 Fax 87 39 04 05 Nigi@nrpi,clk www.nrgi.dk LOKALVARME Langgade 24 8305 Samsø For fremtiden r NRGi Lokal varme A/S Grenåvej 55 8200 Århus N 87 39 04 04 Fax 87 39 04 05 Nigi@nrpi,clk www.nrgi.dk 4. oktober 2000 Dette brev udsendes til alle husstande

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav N O T AT 20. februar 2014 Ref. rvn/fbe Forsyning Side 1/5 Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav 1. Definition af et kollektivt varmeforsyningsanlæg Varmeforsyningsloven (VFL) regulerer

Læs mere

Vedr. Kommentar til partshøring vedrørende projektforslag for 30 MW biomassefyret fjernvarmeværk

Vedr. Kommentar til partshøring vedrørende projektforslag for 30 MW biomassefyret fjernvarmeværk Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Att.: Torkild Kjærsgaard Sagsansvarlig Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4.

Læs mere

Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning kan pålægges forblivelsespligt efter tilslutningsbekendtgørelsen.

Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning kan pålægges forblivelsespligt efter tilslutningsbekendtgørelsen. Notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 13.03.20-P19-1-16 Ref.: Mikael Jensen Dato: 05-01-2017 Lovgrundlag Forblivelsespligt og fritagelsesmulighed Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. klage over Ringkøbing Kommunes afgørelse af 2. oktober 2002 om afslag på ansøgning om ophævelse af tilslutningspligt til fjernvarme for ejendommen [...]

Læs mere

Muligheder for anvendelse af halm i energisektoren

Muligheder for anvendelse af halm i energisektoren Muligheder for anvendelse af halm i energisektoren TEMADAG: Håndtering af biopiller på større anlæg Præsentation af LUBA PSO-projekt Thomas Holst Landbrug & Fødevarer Sekretariat for Danske Halmleverandører

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

Notat opsamling på høringssvar til projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Notat opsamling på høringssvar til projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk Notat opsamling på høringssvar til projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk Adresse Bemærkning Forvaltningens bemærkning Almisbakken 19 Mellerup Fri og Efterskole

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Udarbejdet for Lolland Varme A/S September 2016 Udarbejdet af: Niels Thorsen Kontrolleret af: Godkendt af: Dato: 01.09.2016 Version: 1.4

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

1. Dansk energipolitik for træpiller

1. Dansk energipolitik for træpiller 1. Dansk energipolitik for træpiller En aktiv dansk energipolitik har gennem mere end 25 år medvirket til, at Danmark er blevet førende indenfor vedvarende energi. Deriblandt at skabe rammerne for en kraftig

Læs mere

Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg

Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur. Jens Fejø Direktør,

Læs mere

Kortlægning af energiforsyningen Jyllinge Roskilde Kommune Varmedata

Kortlægning af energiforsyningen Jyllinge Roskilde Kommune Varmedata Kortlægning af energiforsyningen Jyllinge Roskilde Kommune Varmedata Frederik Nørgaard Hansen, Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Den 4. august 2014 1. Introduktion

Læs mere

-en forsyningsfamilie fuld af energi

-en forsyningsfamilie fuld af energi -en forsyningsfamilie fuld af energi 1 Borgermøde den 20. maj 2015 Aftenens program 19.00 19.10 Velkommen v/ Søren Mikkelsen, direktør Vordingborg Forsyning 19.10 19.25 Hvem er vi v/ Søren Mikkelsen 19.25

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014

Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

Referat. Bornholms Varme A/S 31.05.2013 181. Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 31. maj 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Medlemmer: Henry Bech

Referat. Bornholms Varme A/S 31.05.2013 181. Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 31. maj 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Medlemmer: Henry Bech Bornholms Varme A/S 31.05.2013 181 Referat Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 31. maj 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Uddrag af tilslutningsbekendtgørelsen, planloven og bygningsreglementet Center Plan Byg og Vej Journalnr: 13.03.20-P00-1-17 Ref.: Mikael Jensen Dato: 04-05-2017 Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0053 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0053 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 3390 Hundested Hundested Varmeværk A.m.b.a. Håndværkervej 14 3390 Hundested CVR 3272 0315 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015. Til: [XXX] Favrskov Kommune Hinnerup Fjernvarme Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr.

Læs mere

Notat. : Vurdering af mulighed for fælles varmeforsyning i Ørslevkloster,

Notat. : Vurdering af mulighed for fælles varmeforsyning i Ørslevkloster, Notat Til Kopi til : Garry Keyes, Ørslev Kloster : Karl Krogshede, Skive Kommune Dato : 26. marts 2013 Udarbejdet af : Finn Yde Vedrørende : Vurdering af mulighed for fælles varmeforsyning i Ørslevkloster,

Læs mere

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Fjernvarmens udbredelse Varmeatlas præsentation ved Else Bernsen, COWI (ebe@cowi.dk) 1 Bygningsatlas 2013 for alle byområder i Danmark BBR oplyser

Læs mere

Notat 16. oktober 2006. Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 2006

Notat 16. oktober 2006. Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 2006 Notat 16. oktober 26 Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 26 Indledning Dansk Fjernvarmes undersøgelse af fjernvarmepriserne i Danmark viser, at priserne generelt er steget i

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba.

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba. SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere FAF, Foreningen Af Fjernvarmeforbrugere LNTV, Landsforeningen Naboer Til Vindmøller Forbrugernes stemme i energidebatten! Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Formand, professor, cand.jur.

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

FAQ om biomasseværket

FAQ om biomasseværket FAQ om biomasseværket SKANDERBORG HØRNING FJERNVARME Kraftvarmepligten? Skanderborg Byråd har i 2005 med samtykke fra Energistyrelsen godkendt Skanderborg Fjernvarmes flisprojekt. Projektet indeholder

Læs mere

Status for barmarksværkernes økonomi og mulige tiltag til lavere varmepriser

Status for barmarksværkernes økonomi og mulige tiltag til lavere varmepriser N OT AT 12. december 2011 J.nr. Ref. OO Status for barmarksværkernes økonomi og mulige tiltag til lavere varmepriser I 1990 erne blev der etableret kollektiv varmeforsyning i større landsbyer, hvor der

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere