Energimærke. Adresse: Grønlandsvej 16 Postnr./by:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Adresse: Grønlandsvej 16 Postnr./by:"

Transkript

1 SIDE 1 AF 11 Adresse: Grønlandsvej 16 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4700 Næstved BBR-nr.: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse. Energimærke Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år A Forbrug: Oplyst for perioden: Fjernvarme: ,11 MWh Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. B C D E F G D Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Skønnet investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 1 Reparation af isolering på brugsvandsrør. 2 Reparation af isolering på varmefordelingsrør. 3 Montering af indreguleringsventiler og indregulering af varmeanlæg kwh kwh kwh kr kr. 1,7 år kr kr. 2,7 år kr kr. 9,6 år 4 Udskiftning af et skyls toiletter. 405,00 m³ koldt brugsvand kr kr. 5,2 år 5 Montering af nye cirkulationspumper på brugsvandsanlæg kwh el kr kr. 6,6 år 6 Udskiftning af varmefordelingsrør i jord kwh kr kr. 26,4 år

2 SIDE 2 AF 11 Skønnet investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 7 Kælderlys: Udskiftning af glødelamper til lavenergi. 8 Trappelys: Udskiftning af glødelamper til lavenergi kwh el kr kr. 1,5 år 652 kwh el kr kr. 1,5 år 9 Eftersolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder kwh kr kr. 31,7 år 10 Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg. 11 Udskiftning af tagkuppler til lavenergi kwh el kr kr. 9,5 år 420 kwh 300 kr kr. 19,4 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering.

3 SIDE 3 AF 11 Samlet besparelse her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: C Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms 12 Udvendig gavlisolering kwh 13 Udvendig efterisolering af flade tag med 200 mm kwh kr kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Ole Østergaard, Formand og beboer har bidraget med oplysninger. Ejendommen: Bebyggelsen er fra 1964 og består af 42 boliger.

4 SIDE 4 AF 11 Bebyggelsen er beliggende på adresserne: Grønlandsvej 16, 18, 20, 22, 24, Næstved. Bebyggelsen består af 2 ens boligblokke udført i gule mursten og fladt tagpaptag. Tagpaptaget står til udskiftning, der er foreløbigt indhentet tilbud. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag Forslag 13: Det flade tag (built-up tag) er isoleret med 75 mm mineraluld. Udvendig efterisolering af det flade tag med 200 mm trædefast isolering samt ny 2-lags tagpapdækning. Ydervægge Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg og indvendig pladebeklædning. Der er udført facadeisolering (100 mm mineraluld) under vinduer mod have i samtlige boliger. Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg og indvendig pladebeklædning. Der er udført facadeisolering (100 mm mineraluld) under vinduer mod have i samtlige boliger. Forslag 12: Isolering af gavle med 150 mm mineraluld Vinduer, døre og ovenlys Samtlige vinduer i boliger er udskiftede til nyere med termoruder i Terrassedør er udskiftet i samme ombæring, indvendige og udvendige hoveddøre er oprindelige. Kældervinduer er udskiftede til nye med energiruder i brugsrum. I pulterrum er der 24 små enkeltlagsvinduer mod have og 50 stk. mod parkering. Samtlige vinduer er eftergået for åben/lukkefunktion og lister. Derfor ingen problemer med træk og tætning. Tagkuppel er af ældre dato og isoleringsevnen er ringe. Forslag 11: Udskiftning af tagkuppler til lavenergi.

5 SIDE 5 AF 11 Gulve og terrændæk Forslag 9: Etageadskillelse mod uopvarmet kælder består af beton med strøgulve. Mellem strøer er isoleret med 50 mm mineraluld. Etageadskillelsen er, i følge tegninger, isoleret med 40 mm. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse af massiv beton med 200 mm mineraluld mellem nye bjælker, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Det vil være nødvendigt at føre synlige rør med ned under nyt loft. Ændring af de tekniske installationer er ikke medregnet i investeringen. Denne løsning vil medføre en kold kælder og der kan i visse tilfælde opstå fugtproblemer. Ventilation Ventilation Der er naturlig ventilation i hele bygningen: Samtlige køkkener er med aftrækskanaler for naturlig ventilation i de fleste tilfælde er der tilsluttet en emhætte til aftrækskanalen. I bad er der ligeledes aftrækskanaler. Aftrækskanaler er aldrig blevet renset. Der er oplukkelige vinduer og terrassedøre. Varme Varmeanlæg Bygningen opvarmes med. Varmcentralen er placeret i kælder under opgang 22 med fordeling til begge blokke i kælder og gennem rørkanaler i terræn. Varmecentral er med 1 stk. IN-therm type GX-7 Pi x 45 pladevarmeveksler fra Aflæsning af energimåler: MWh: 1507,86 m3: 37304,5 Heraf kan beregnes en gennemsnitlig afkøling i målerens levetid på 34,6 C, hvilket er fint.

6 SIDE 6 AF 11 Varmt vand Der var mange uisolerede rørstræk og bøjninger i varmecentralen og isolering er generelt temmelig slidt, malerbehandling mangler. Isolering bærer mange tydelige tegn på tidligere utætheder. Flere rør er tæret udvendigt. Kugleventiler og aftapningshaner er generelt tærede udefra, funktion forventes temmelig nedsat. Varmt brugsvand produceres i en 2000 l varmtvandsbeholder fabr. Kähler og Breum, Type KT 2005 HR, årgang 1996, isoleret med 100 mm mineraluld. Til brugsvandscirkulation er der monteret to gammel pumper uden trinregulering med en effekt på 150 W. Pumperne er af fabrikat Smedegård, type Vario 75V. Brugsvandsrør og cirkulationsledning i kælder er isolerede der er dog en del uisolerede rørstykker og ventiler. Strengreguleringsventiler er hovedsageligt nye TA ventiler med indbygget termometer. Ventiler er ikke isolerede. Forslag 1: Forslag 5: Reparation af isolering på brugsvandsrør og cirkulationsledning i kælder og varmecentral. Montering af nye automatisk modulerende cirkulationspumper på brugsvandsanlæg. Det vurderes at pumper kan udskiftes til en pumper med lavere effekt, som Grundfos Magna med rustfri pumpehus. Fordelingssystem Centralvarmeanlægget er 2-strenget med nedre fordeling. Der er ingen indreguleringsventiler på varmeanlægget. Afspærringsventiler på strenge i kælder er hovedsageligt kugleventiler, ca halvdelen af ventilerne er isolerede. Opvarmning sker med panelradiatorer med termostatiske ventiler, hovedsagligt fabrikat Danfoss. På varmefordelingsanlægget er monteret en nyere automatisk trinstyret pumpe med en effekt på 500 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type UPE F. Der ud over er der monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på 1400 W. Pumpem er ikke i drift. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type UMS F16.

7 SIDE 7 AF 11 Varmefordelingsrør i kælder er isolerede der er dog en del rør og ventiler med beskadiget eller manglende isolering. Varmefordelingsrør i jord: Det er oplyst at man flere steder i terræn kan se rørenes placering på baggrund af smeltet sne, hvilket kan tyde på et ikke uvæsentligt varmetab fra rør i terræn. Om rør ligger for højt eller om isolering ikke er tilstrækkelig er uvist og kræver nærmere undersøgelser. Forslag 2: Forslag 6: Forslag 10: Reparation af isolering på varmefordelingsrør i kælder og varmecentral. Udskiftning af varmefordelingsrør i jord. Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna. Automatik Forslag 3: Der er monteret automatik fabr. Siemens type RVD110 der styres efter udetemperatur. Montering af indreguleringsventiler og indregulering af varmeanlæg. El Belysning Belysningen i trappeopgangen består af armaturer med almindelige glødelamper. Lyset styres med trappeautomat Belysningen i kælderne består af armaturer med almindelige glødelamper. Lyset styres med trykknap med fjeder. Forslag 7: Forslag 8: Kælderlys: Udskiftning af glødelamper til lavenergi. Trappelys: Udskiftning af glødelamper til lavenergi. Andre elinstallationer Udebelysning er med lavenergiarmaturer (9W kompaktrør) med dagslysstyring. Der er 2 vaskerier, et i hver blok, hver indeholdende: 1 stk. vaskemaskiner Elektrolux, Nyborg W365 Exacta Control 7800W. 1 stk. tørretumbler, Asko Professional, Type TDC W.

8 SIDE 8 AF 11 Vand Toiletter Forslag 4: Der er vandsparetoiletter i ca. halvdelen af boligerne den øvrige halvdel oprindelige toiletter med ca. 10 L skyl. Udskiftning af et skyls toiletter til to skyls med lavt vandforbrug. Armaturer Armaturer er en blanding af ældre og nye blandingsbatterier og armaturer. De fleste er uden vandsparefunktion.

9 SIDE 9 AF 11 Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1964 År for væsentlig renovering: Varme: Fjernvarme Supplerende opvarmning: Ingen Boligareal ifølge BBR: 3072 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m² Opvarmet areal: 3072 m² Anvendelse ifølge BBR: Etagebolig Kommentar til BBR-oplysninger: Energipriser Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Koldt brugsvand: 35,00 kr. pr. m³ Fjernvarme: El: Fast afgift: 0,62 kr. pr. kwh 2,00 kr. pr. kwh ,00 kr. pr. år Sådan opgøres varmeregningen De enkelte lejligheders gennemsnitlige udgifter Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen. I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter. Type Areal i m² Gennemsnitligt årlige energiudgifter 4 værelser kr.

10 SIDE 10 AF 11 Type Areal i m² Gennemsnitligt årlige energiudgifter 3 værelser kr. 2 værelser kr. 3 værelser kr. 2 Værelser kr.

11 SIDE 11 AF 11 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vudering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Firma: Henrik Larsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S Adresse: Godthåbsvænget Frederiksberg Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.