Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor."

Transkript

1 Til: advokat Per Bøgh Jensen, j. nr Aalborg Kommune, j. nr / Ulsted Varmeværk A.m.b.a. Sendt pr. til og og ikke også pr. brev Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax Anonymiseret Afgørelse Klage over afgørelse om pålæg om forblivelsespligt [XXX] (herefter klager) har den 2. januar 2014 klaget over Aalborg Kommunes afgørelse af 9. december Ved afgørelsen pålagde Aalborg Kommune klagers ejendom forblivelsespligt til Ulsted Varmeværk A.m.b.a. (herefter værket). Klager er efterfølgende repræsenteret af advokat Per Bøgh Jensen. J.nr Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Aalborg Kommunes afgørelse af 25. november 2013 om godkendelse af projektforslag om forblivelsespligt. Energiklagenævnet ophæver afgørelsen af 9. december 2013 og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling for så vidt angår vurderingen af, om ejendommen er fritaget fra forblivelsespligt efter tilslutningsbekendtgørelsen 1 15, stk. 2, nr. 1 (vedvarende energianlæg). Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Sagens baggrund Klager bor i et enfamilieshus (parcelhus) på 120 m 2 på adressen [XXX], [XXX], 9370 Hals, matrikel nr. [XXX], [XXX]. Aalborg Kommune modtog den 12. september 2012 en ansøgning fra værket om godkendelse af projekt for forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet værket. Aalborg Kommune principgodkendte projektforslaget den 10. december 2012, og sendte projektforslaget i høring den 8. juli Klager kom med indsigelser hertil den 6. og 20. august Det var klagers opfattelse, at hans ejendom var fritaget fra forblivelsespligten, da ejendommen bl.a. blev forsynet af et solcelleanlæg. Aalborg Byråd godkendte projektforslaget på et møde den 25. november Godkendelsen fremgik af referatet fra byrådets møde, som blev offentliggjort 1 Bekendtgørelse nr. 690 af 21. juni 2011 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg. CVR/SE-nr

2 på kommunens hjemmeside den 26. november Klager blev meddelt pålæg om forblivelsespligt ved afgørelse dateret den 9. december Klager påklagede herefter Aalborg Kommunes afgørelse til Energiklagenævnet. Den påklagede afgørelse Af Aalborg Kommunes afgørelse fremgår blandt andet følgende: [ ] Ejendommen [XXX] forsynes bl.a. fra et solcelleanlæg, der i henhold til dine oplysninger kan levere ca kwh om året. Anlægget er opsat ca. 1. august Strømmen omsættes til varme og varmt brugsvand i to varmtvandsbeholdere. Herudover suppleres opvarmningen pt. med brændeovn og kwh fjernvarme efter de foreliggende oplysninger. Fjernvarmeforbruget var i 2010 på ca kwh. Huset er siden blevet isoleret og har fået nye vinduer og døre samt et gulvvarmeanlæg, der er forberedt til vandbaseret brændeovn. Varmtvandsbeholderne er ikke endelig færdigmonteret. Side 2 af 13 Den eksisterende brændeovn er efter de foreliggende oplysninger ikke pt. tilsluttet det vandbaserede centralvarmeanlæg, hvorfor den ikke kan betragtes som et vedvarende energianlæg. Det vurderes derfor ikke, at de kwh fra det vedvarende energianlæg (solcelleanlægget) kan dække over halvdelen af ejendommens varmeforbrug, selvom der tages hensyn til, at opvarmningsbehovet er faldet i forbindelse med renovering af ejendommen. Din ejendom vurderes derfor ikke at være omfattet af fritagelsesbestemmelserne i tilslutningsbekendtgørelsens 15, nr. 1. [ ] Herudover skal anlægget for vedvarende energi i henhold til Energistyrelsens vejledning til tilslutningsbekendtgørelsen fra 1998 være installeret før meddelelsen om forblivelsespligt er nået frem til ejeren. Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne har i forbindelse med udsendelse af høringsbrevet fortolket dette, som at anlægget for vedvarende energi skal være installeret inden modtagelse af høringsbrevet. Begrundelsen herfor er, at det ikke kan have været hensigten med fritagelsesbestemmelsen i tilslutningsbekendtgørelsen, at den skulle gøre det muligt for ejeren af en ejendom, der er omfattet af et projekt for forblivelsespligt, at slippe for forblivelsespligten ved at etablere et vedvarende energianlæg i perioden fra modtagelsen af høringsbrevet og til projektet for forblivelsespligt er godkendt. I forbindelse med den seneste ændring af tilslutningsbekendtgørelsen blev det præciseret, at ejeren af en ejendom, der er omfattet af et pro-

3 jekt for forblivelsespligt ikke kan melde sig ud dagen efter modtagelsen af høringsbrevet og dermed undgå pålæg af forblivelsespligten. En tilsvarende parallel bør kunne drages i forhold til etablering af vedvarende energianlæg. Da anlægget i henhold til dine oplysninger ikke kan færdigmonteres, før fjernvarmen er afbrudt, og du i henhold til oplysninger fra Ulsted Varmeværk A.m.b.a. alene har fremsendt en betinget opsigelse til Ulsted Varmeværk A.m.b.a., vurderes det ligeledes ikke, at betingelsen om, at anlægget skal være installeret inden meddelelsen om forblivelsespligt, er opfyldt. [ ] Klagers synspunkter og bemærkninger Klager har til støtte for sin klage navnlig anført: For så vidt angår projektforslaget burde borgerne have været hørt inden værket sendte projektforslaget til kommunen. Desuden burde høringen have været foretaget i nærmere tilknytning til kommunens modtagelse af projektforslaget, og kommunens høring burde foretages på ny, da det ikke var muligt at komme i kontakt med kommunen de første 4 uger ud af de 6 uger, der var høring. Endvidere burde kommunen have givet alle besked om resultatet af projektet samtidig, således, at klager også havde fået besked umiddelbart efter byrådsmødet den 25. november Side 3 af 13 For så vidt angår spørgsmålet om fritagelse, er klager af den opfattelse, at klagers ejendom er fritaget fra forblivelsespligt, da han har installeret et solcelleanlæg. For så vidt angår opsigelsen af kontrakten med varmeværket, er klager af den opfattelse, at opsigelsen ikke ændrer ved, at klagers ejendom skulle have været fritaget. Klager ville ikke have opsagt kontrakten, såfremt klager ikke var blevet pålagt forblivelsespligt. Værkets synspunkter og bemærkninger Værket henviser til de bemærkninger, som er fremsendt til kommunen. Af disse bemærkninger fremgår, at værket har modtaget en opsigelse fra ejeren pr. 20. august 2013, men at ejeren kun ønsker at opsige sin aftale, hvis kommunen fastholder forblivelsespligten. Aalborg Kommunens udtalelse til sagen Aalborg Kommune finder ikke, at der i klagen er fremkommet nye oplysninger og henholder sig derfor til referatet fra byrådsmødet samt begrundelsen i afgørelsen af 9. december Kommunen har herudover navnlig anført følgende:

4 Høringsfristen blev forlænget fra de normale 4 uger til 6,5 uge som følge af sommerferien. Formuleringen om, at spørgsmål først besvares efter den 5. august 2013 er uheldig. Der har dog ikke været anmodninger om fristforlængelse. Referatet fra 25. november 2013 blev offentliggjort på kommunens hjemmeside dagen efter byrådsmødet, og borgerne kan derfor godt have set godkendelsen af projektet før de modtog afgørelsen. Retsgrundlaget Tilslutningsbekendtgørelsen, 2 der er udstedt i medfør af bl.a. varmeforsyningslovens 11, stk. 2, og 12, stk. 2, indeholder nærmere regler om pålæg af tilslutningspligt for ny og eksisterende bebyggelse, herunder forblivelsespligt. Side 4 af 13 [ ] Kapitel 2 Tilslutning 2. Kommunalbestyrelsen kan pålægge såvel ny som eksisterende bebyggelse tilslutningspligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg. Beslutning herom kan ikke træffes, før forudsætningerne herfor er belyst i et godkendt tilslutningsprojekt. Beslutningen skal træffes samtidig med eller umiddelbart efter godkendelsen af tilslutningsprojektet. 3. Ansøgning om godkendelse af et tilslutningsprojekt skal være skriftlig og ledsaget af følgende oplysninger i det omfang, som er nødvendigt for kommunalbestyrelsens bedømmelse af ansøgningen 1) den eller de ansvarlige for projektet, 2) forholdet til varmeplanlægningen, herunder forsyningsforhold samt lokalplaner, 3) tidsplan for tilslutningen, 4) fastlæggelse af forsyningsområder, 5) fortegnelse over ejendomme, der ifølge projektet påtænkes knyttet til anlægget ved påbud, tilslutningspligt eller bidragspligt til anlægget, 6) økonomiske konsekvenser for berørte lodsejere, herunder vilkår for tilslutning og tidspunkter for brugertilslutning m.v., 7) eksempler på brugerøkonomi ved tilslutning til kollektiv forsyning i forhold til forsat opvarmning med oliefyr, herunder ved forskellige husstørrelser, 8) retsvirkninger af tilslutningspligten, 2 Bekendtgørelse nr. 690 af 21. juni 2011 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg.

5 9) hvilke eksisterende bebyggelser der ikke kan pålægges tilslutningspligt, og 10) dispensation. 4. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at grundejere, der efter tilslutningsprojektet forudsættes pålagt tilslutningspligt eller bidragspligt til anlægget, underrettes skriftligt om projektforslaget med henblik på, at eventuelle bemærkninger kan blive fremsendt inden for 4 uger. 5. Grundejere, der ifølge tilslutningsprojektet forudsættes pålagt tilslutningspligt eller bidragspligt til anlægget, skal have skriftlig meddelelse om såvel godkendelse af tilslutningsprojektet som beslutning om pålæg af tilslutningspligt/bidragspligt til anlægget med oplysning om klageadgang og klagefrist. [ ] Side 5 af 13 Tilslutningstidspunktet og særlige regler for pålæg af forblivelsespligt [ ] 11. En beslutning om forblivelsespligt får virkning fra det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om forblivelsespligt. Stk. 2. Når kommunalbestyrelsen har sendt et projekt om pålæg af forblivelsespligt i høring, kan opsigelse af en eksisterende varmeleveringsaftale med forsyningsselskabet ikke få virkning, før kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om projektet. Opsigelsen vil dog senest få virkning 12 måneder efter projektet er sendt i høring. 12. Hvis det forudsættes i et godkendt projekt for et kollektivt varmeforsyningsanlæg, kan kommunalbestyrelsen bestemme, at eksisterende bebyggelse inden for en bestemt tidsfrist skal tilsluttes anlægget, bl.a. under hensyntagen til den naturlige udskiftningstakt for eksisterende opvarmningsanlæg. Kommunalbestyrelsen godkender vilkårene for tilslutningen. Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter efter forhandling med de kommunale organisationer regler om adgangen til at træffe bestemmelse efter stk. 1. Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at ejere af ejendomme, der skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg ifølge en beslutning efter stk. 1, kan få udbetalt en godtgørelse af kommunen og anlægget, der hver udreder halvdelen. Beslutning om udbetaling af godtgørelsen og dennes størrelse træffes af kommunalbestyrelsen. Godtgørelsen fastsættes i mangel af mindelig overenskomst af de taksationsmyndigheder, der er nævnt i i lov om offentlige veje. [ ]

6 Kapitel 5 Meddelelse til de berørte ejere 20. Kommunalbestyrelsens beslutninger efter reglerne i bekendtgørelsens kapitel 2, 3 og 4 skal meddeles skriftligt til ejeren af den pågældende ejendom. Beslutningen efter 8, 10 og 11 skal meddeles samtidig med meddelelsen om godkendelsen af det projekt, der belyser forudsætningerne for beslutningen. Stk. 2. Ejeren har pligt til at underrette eventuelle lejere om meddelelsen efter stk. 1. Stk. 3. Kommunens meddelelse efter stk. 1 skal indeholde oplysninger om klageadgang og klagefrist, samt om retsvirkninger m.v. af kommunalbestyrelsens beslutning. Offentliggørelse af kommunalbestyrelsens beslutninger Side 6 af Kommunalbestyrelsen foranlediger, at en beslutning om, at en ejendom er pålagt tilslutningspligt eller forblivelsespligt tinglyses på ejendommen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger om tilslutningspligt, forblivelsespligt og forbud, jf. 19, til registret digitalt på PlanSystemDK, jf. 1 i Cirkulære nr. 68 af 6. september Indberetningen sker i overensstemmelse med datamodellen PlanDK3 for kollektiv varmeforsyning, som ligger på internetadressen Visse kategorier af bebyggelse kan ikke pålægges forblivelsespligt, jf. tilslutningsbekendtgørelsen 15. Af tilslutningsbekendtgørelsen 15, stk. 2, nr. 1 fremgår: [ ] Bebyggelse, der ikke kan kræves tilsluttet 15. [ ] Stk. 2. Følgende kategorier af eksisterende bebyggelse kan ikke pålægges forblivelsespligt: 1) Bygninger, der er indrettet med et vedvarende energianlæg, som eksempelvis solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, brintanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget eller anlæggene tilsammen efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand. [ ]

7 Når kommunen har truffet afgørelse om tilslutningspligt, og klagefristen på 4 uger regnet fra denne afgørelse er udløbet, er afgørelsen bindende for de berørte borgere. Man kan ikke senere kræve sig fritaget for tilslutningspligt efter bestemmelserne i 15, jf. 16. [ ] 16. Ejere af ejendomme, der er pålagt tilslutningspligt eller forblivelsespligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, kan ikke senere kræve sig fritaget for pligten under henvisning til bestemmelserne i 15, jf. dog 17, stk. 1. [ ] Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen Ad projektforslaget om forblivelsespligt Det fremgår af varmeforsyningsloven 3 11 og 12, at kommunalbestyrelsen kan pålægge eksisterende og ny bebyggelse tilslutningspligt, herunder forblivelsespligt. Varmeforsyningslovens 11 og 12 overlader et meget vidt skøn til kommunen, og det er hermed i væsentligt omfang overladt til kommunen at bestemme, hvorvidt den ønsker at pålægge tilslutnings- eller forblivelsespligt. Pålæggelse af tilslutningspligt eller forblivelsespligt er et såkaldt styringsmiddel (værktøj), som kommunen kan vælge at benytte sig af som led i dens generelle varmeplanlægning, hvis kommunen f.eks. ønsker at fremme udbredelsen af kollektiv forsyning, herunder en bestemt form for kollektiv forsyning. Kommunens beslutning om pålæggelse af tilslutningspligt eller forblivelsespligt skal baseres på saglige hensyn, som f.eks. miljøhensyn, hensyn til varmeprisen, eller hensyn til beskyttelse af foretagne investeringer og dermed sikring af fortsat kollektiv forsyning m.v. Hvis kommunens beslutning i øvrigt er baseret på saglige hensyn, der i det konkrete tilfælde vægter tungere, indeholder varmeforsyningslovens regler imidlertid ikke et krav om, at brugerøkonomien nødvendigvis skal være positiv (dvs. at udgifterne til varme skal blive lavere for de berørte grundejere). Side 7 af 13 Varmeforsyningslovens 11 og 12 indeholder dog et krav om at pålæggelse af tilslutningspligt og forblivelsespligt skal forudsættes i et godkendt projektforslag. Tilslutningsbekendtgørelsen, der er udstedt med hjemmel i varmeforsyningsloven, indeholder de nærmere regler for proceduren i forbindelse med kommunens pålæggelse af tilslutnings- og forblivelsespligt, herunder regler om kommunens godkendelse af projektforslaget, de indholdsmæssige krav til projektforslaget og høring af de berørte borgere. Tilslutningsbekendtgørelsens regler har således med undtagelse af bekendtgørelsens om fritagel- 3 Lov nr af 14. december 2011 om varmeforsyning (Varmeforsyningsloven)

8 se og dispensation for visse ejendomme i overvejende grad karakter af formelle procedureregler. Det følger af tilslutningsbekendtgørelsens 2, at en kommune ikke kan pålægge tilslutnings- eller forblivelsespligt, før forudsætningerne herfor er belyst i et godkendt projektforslag. Et værk sender et projektforslag til kommunen, og dette forslag skal som udgangspunkt, i det omfang det er nødvendigt, indeholde de oplysninger, der fremgår af tilslutningsbekendtgørelsens 3, nr Det projektforslag, som værket i den konkrete sag har udarbejdet, indeholder oplysninger om bl.a. de ansvarlige for projektet, forholdet til varmeplangrundlaget, fastlæggelse af forsyningsområdet, en oversigt over de ejendomme, som er omfattet af projektforslaget. Energiklagenævnet finder på denne baggrund, at projektforslaget indeholder de oplysninger, som i den konkrete situation er nødvendige for, at Aalborg Kommune kan bedømme ansøgningen om godkendelse af projektforslaget for forblivelsespligt, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 3, stk Side 8 af 13 Tilslutningsbekendtgørelsens 4 fastsætter, at kommunalbestyrelsen skal sikre, at grundejere, der efter et projektforslag forudsættes pålagt tilslutningspligt, underrettes skriftligt om projektforslaget med henblik på, at eventuelle bemærkninger kan blive fremsendt inden for 4 uger. Grundejere, der ifølge projektforslaget forudsættes pålagt tilslutningspligt eller forblivelsespligt, skal have skriftlig meddelelse om såvel godkendelse af projektforslaget som beslutning om pålæg af tilslutningspligt eller forblivelsespligt med oplysning om klageadgang og klagefrist, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 5. Endvidere fremgår det af bekendtgørelsens 20, stk. 1, at kommunalbestyrelsens beslutninger efter reglerne i bekendtgørelsens kapitel 2, 3 og 4 skal meddeles skriftligt til ejeren af den pågældende ejendom, og at beslutninger efter bekendtgørelsens 8, 10 og 11 skal meddeles samtidig med meddelelsen om godkendelsen af det projekt, der belyser forudsætningerne for beslutningen. Af 21, stk. 1, fremgår i den forbindelse, at kommunalbestyrelsen foranlediger, at beslutningen tinglyses på de berørte ejendomme. Den 8. juli 2013 underrettede Aalborg Kommune de berørte grundejere, herunder klager, om projektforslaget. Aalborg Kommune orienterede om, at de berørte grundejere havde mulighed for at komme med eventuelle bemærkninger til projektet. Høringsfristen blev på grund af sommerferien forlænget til 6,5 uge. Af tilslutningsbekendtgørelsen 5, stk. 1, jf. 20, stk. 1 fremgår, at kommunen skal sende skriftlig meddelelse om såvel godkendelse af projektet som beslutning om pålæg af forblivelsespligt. Efter tilslutningsbekendtgørelsen 5, stk. 2 skal kommunen sende den skriftlige meddelelse snarest muligt og senest 4 uger efter beslutningen om forblivelsespligt er truffet.

9 Klager har den 9. december 2013 modtaget skriftlig meddelelse om projektets godkendelse samt pålægget om forblivelsespligt. Aalborg Kommune har til Energiklagenævnet oplyst, at Aalborg Byråd godkendte projektet den 25. november 2013, hvilket også fremgår af referatet fra mødet. Energiklagenævnet finder, at kommunen har givet rettidig meddelelse til de berørte grundejere, herunder klager, inden for de anførte 4 uger. Det forhold, at Aalborg Kommune valgte at offentliggøre referatet den 26. november 2013 på kommunens hjemmeside ændrer ikke herved. Som nævnt indledningsvis er kommunen tillagt et meget vidt skøn ved vurderingen af projektforslag for forblivelsespligt, og hermed hvorvidt kommunen ønsker at pålægge forblivelsespligt. Aalborg Kommunens afgørelse om at godkende projektforslaget om forblivelsespligt er efter Energiklagenævnets opfattelse baseret på saglige hensyn, herunder billigere opvarmning via ny halmkedel til alle brugerne, yderligere nedsættelse af fjernvarmeprisen samt reducering af CO 2-udslippet i området grundet en bedre udnyttelse af brændslet. Side 9 af 13 Energiklagenævnet finder på denne baggrund, at kommunens behandling af projektforslaget er sket i overensstemmelse med reglerne i tilslutningsbekendtgørelsen, herunder reglerne i bekendtgørelsens 4, 5, og 20, stk. 1. Det af klager anførte, herunder blandt andet om høringsfristen ændrer ikke herved. For så vidt angår opsigelse af kontrakten med værket bemærker Energiklagenævnet, at det fremgår af tilslutningsbekendtgørelsens 11, stk. 2, at når kommunalbestyrelsen har sendt et projekt om pålæg af forblivelsespligt i høring, kan opsigelse af en eksisterende varmeleveringsaftale med forsyningsselskabet ikke få virkning, før kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om projektet. Opsigelsen vil dog senest få virkning 12 måneder efter projektet er sendt i høring. Energiklagenævnet stadfæster på denne baggrund Aalborg Kommunes afgørelse af 9. december 2013 for så vidt angår godkendelsen af projektforslaget om forblivelsespligt. Med hensyn til pålæg af forblivelsespligt for klagers ejendom bemærker Energiklagenævnet følgende: Bygninger, der er indrettet med et vedvarende energianlæg som f.eks. en varmepumpe og/eller træfyr, der efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand, kan ikke pålægges forblivelsespligt, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 15, stk. 2, nr. 1.

10 Tilslutningsbekendtgørelsens 16 fastslår, at ejere af ejendomme, der er pålagt tilslutnings- eller forblivelsespligt ikke senere kan kræve sig fritaget fra pligten. Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning 4 til en tidligere udgave af tilslutningsbekendtgørelsen. Ifølge denne vejledning skal betingelserne for fritagelse fra tilslutnings- og forblivelsespligt være opfyldte på det tidspunkt, hvor pålæg af tilslutnings- eller forblivelsespligt meddeles til ejendommens ejer. Når en ejer først har fået meddelelse om pålæg af tilslutnings- eller forblivelsespligt, kan ejeren herefter ikke kræve sig fritaget på et senere tidspunkt. Energiklagenævnet kan tilslutte sig denne vurdering. Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning 5 til en tidligere udgave af tilslutningsbekendtgørelsen. Ifølge denne vejledning skal betingelserne for fritagelse fra tilslutnings- og forblivelsespligt være opfyldte på det tidspunkt, hvor pålæg af tilslutnings- eller forblivelsespligt meddeles til ejendommens ejer. Når en ejer først har fået meddelelse om pålæg af tilslutnings- eller forblivelsespligt, kan ejeren herefter ikke kræve sig fritaget på et senere tidspunkt. Energiklagenævnet kan tilslutte sig denne vurdering. Energiklagenævnet har i overensstemmelse hermed i andre afgørelser 6 udtalt, at tilslutnings- og forblivelsespligt pålægges på tidspunktet for meddelelse af afgørelsen herom til ejendommens ejer, og at en bygning, der forinden dette tidspunkt er indrettet med et vedvarende energianlæg, der opfylder betingelserne i tilslutningsbekendtgørelsens 15, stk. 2, nr. 1, ikke kan pålægges tilslutnings- eller forblivelsespligt. Det afgørende er således tidspunktet for afgørelsens meddelelse. Side 10 af 13 Energiklagenævnet lægger på baggrund af sagens oplysninger, herunder det af klager og kommunen, oplyste til grund, at klagers solcelleanlæg blev installeret omkring 1. august Anlægget er således installeret inden afgørelsen om forblivelsespligt blev meddelt klager. Tilslutningsbekendtgørelsens 15, stk. 2, nr. 1, vedrører blandt andet bygninger, der er indrettet med solvarmeanlæg, og hvor solvarmeanlægget efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand. 4 Energistyrelsens vejledning til tilslutningsbekendtgørelsen, august Vejledningen er offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside: (http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/undergrund-forsyning/el-naturgas- varmeforsyning/vejledning%20til%20tilslutningsbekendtg%c3%b8relsen%20- %20august% pdf ) 5 Energistyrelsens vejledning til tilslutningsbekendtgørelsen, august Vejledningen er offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside: (http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/undergrund-forsyning/el-naturgas- varmeforsyning/vejledning%20til%20tilslutningsbekendtg%c3%b8relsen%20- %20august% pdf ) 6 Energiklagenævnets afgørelse af 6. december 2013 (j.nr ) og afgørelse af 22. maj 2014 (j.nr ). Afgørelserne er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: under fanen Afgørelser.

11 Det er ikke nærmere angivet i tilslutningsbekendtgørelsen, hvorledes vurderingen af, om et VE-anlæg (solvarmeanlæg) kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand, skal foretages. Der foreligger endvidere ikke i lovgivningen forarbejder hertil, som kan belyse dette nærmere. Energistyrelsen har dog udarbejdet en vejledning i 1998 til den tidligere tilslutningsbekendtgørelse, som bl.a. henviser til en vejledning fra 1983, hvor fritagelse i forhold til solvarmeanlæg bl.a. er omtalt. Vejledningerne er ikke siden blevet opdateret. I henhold til vejledningen bør vurderingen af et solvarmeanlæg foretages således, at bygningens dimensionerede varmetab skal sammenholdes med solfangernes areal (ydeevne). Aalborg Kommune har taget udgangspunkt i klagers faktiske forbrug i 2010 før opsætningen af solvarmeanlægget og har sammenholdt dette med solvarmeanlæggets kapacitet. Klager anvender dog ikke kun fjernvarme, men supplerer med både en brændeovn og solvarmeanlægget. Klagers faktiske årsforbrug bør således suppleres med det energiforbrug klager har fra andre energikilder (brændeovn og solvarmeanlæg) for at give et retvisende billede af klagers årlige energiforbrug. Aalborg Kommunen ses endvidere ikke at have inddraget bygningens dimensionerede varmetab i vurderingen. Side 11 af 13 Det fremgår af ordlyden af tilslutningsbekendtgørelsens 15, stk. 2, nr. 1, at VE-anlægget skal have en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug. Det er på den baggrund Energiklagenævnets opfattelse, at der ved vurderingen bør tages udgangspunkt i oplysninger om selve bygningens energiforbrug set i forhold til det pågældende VE-anlægs kapacitet. Energiklagenævnet kan således tiltræde vejledningen fra 1983 for så vidt angår det forhold, at det er bygningens energiforbrug (dimensionerede varmetab), som der bør tages udgangspunkt i. Energiklagenævnet bemærker hertil, at det faktisk anvendte forbrug over en årrække kan indgå i vurderingen som et pejlemærke, men at dette ikke alene bør danne grundlag for vurderingen. Som ovenfor anført bør vurderingen tage udgangspunkt i bygningens energiforbrug, og det faktiske årlige energiforbrug kan indgå som et parameter i den samlede vurdering af, om solvarmeanlægget efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand. Energiklagenævnet finder på den baggrund, at Aalborg Kommunes vurdering af solvarmanlægget ikke er foretaget korrekt, da der ikke er henset til bygningens varmebehov men kun til klagers faktiske fjernvarmeforbrug, ligesom det ikke ses at have indgået i kommunens vurdering, at der er andre opvarmningskilder på ejendommen.

12 Energiklagenævnet finder det ikke hensigtsmæssigt, at nævnet oplyser sagen på dette punkt og tager stilling til det som 1. instans. Energiklagenævnet har lagt vægt på, at sagens parter ikke bør miste retten til at få vurderingen af solvarmeanlægget efter tilslutningsbekendtgørelsens 15, stk. 2, nr. 1, prøvet ved to instanser. Aalborg Kommune kan i forbindelse med sagens fornyede behandling eventuelt rette henvendelse til Energistyrelsen med forespørgsel om, hvorvidt der foreligger en nyere version af Energistyrelsens vejledning af maj 1983 Kollektiv varmeforsyning og vedvarende energi, fritagelse for tilslutning, eller hvordan styrelsen vurderer, at kommunerne skal anvende den foreliggende vejledning fra maj Endvidere skal Aalborg Kommune vurdere, hvorvidt ejendommen opfyldte 15, stk. 2, nr. 1 på tidspunktet for afgørelsens meddelelse. Energiklagenævnet ophæver herefter Aalborg Kommunes afgørelse af 9. december 2013, og sagen hjemvises til fornyet behandling hos Aalborg Kommune. Side 12 af 13 Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Aalborg Kommunes afgørelse af 25. november 2013 om godkendelse af projektforslag om forblivelsespligt. Energiklagenævnet ophæver afgørelsen af 9. december 2013 og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling for så vidt angår vurderingen af, om ejendommen er fritaget fra forblivelsespligt efter tilslutningsbekendtgørelsen 7 15, stk. 2, nr. 1 (vedvarende energianlæg). Afgørelsen er truffet i henhold til varmeforsyningslovens 26, stk. 1, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 22, stk. 1. Afgørelsen er truffet af Energiklagenævnets formand efter punkt 1 i formandsbemyndigelsen af 30. november 2009 efter varmeforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 med senere ændringer). Bemyndigelsen er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside. Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter tilslutningsbekendtgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, 7 Bekendtgørelse nr. 690 af 21. juni 2011 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg.

13 regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. varmeforsyningslovens 26, stk. 4, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 22, stk. 5. Med venlig hilsen Poul K. Egan Nævnsformand I dennes fravær og efter bemyndigelse underskrevet af Henrik Chieu Sekretariatschef Side 13 af 13