Referat af bestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde Tid: Onsdag den 13. december 2013 kl Sted: Best Western Scheelsminde Scheelsmindevej 35, 9100 Aalborg Tilstede Poul Hedemann Jørgen R. Henriksen Birthe Andersen Kristian Gaardsøe Birger Thomsen Anne-Mette Nielsen Ina Thomsen Aase Povlsen Anja Jørgensen Lene Kvist Mette F. Lyng (PH) (JH) (BA) (KG) (BT) (AN) (IT) (AP) (AJ) (LK) (ML) Formand Region Nordjylland, næstformand KKR FOA Aalborg FOA Brønderslev SOSU Nord, medarbejderrepræsentant SOSU Nord, medarbejderrepræsentant SOSU Nord, elevrepræsentant SOSU Nord, direktør SOSU Nord, udviklingschef SOSU Nord, økonomichef Afbud fra: Jan Nielsen Karina Nygaard (JN) (KN) Aalborg Kommune SOSU Nord, ressourcechef Distribueret til: Medlemmer SOSU Nords hjemmeside SOSU Nords intranet SOSU Nords revisor Referent: Tina Vejergang (TV) SOSU Nord, ledelsessekretær Referat: PH bød deltagerne velkommen til årets sidste bestyrelsesmøde og en særlig velkomst til Aase Poulsen, ny elevrepræsentant i bestyrelsen. AP præsenterede sig selv, fortalte om sin baggrund for at søge ind på SSH uddannelsen i Hjørring og supplerede at hun glæder sig til at være en del af SOSU Nords bestyrelse eftersom hun brænder for at være med til at sætte sit præg på sine omgivelser. TIVE_ Side 1 af 8

2 Ad pkt. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra møde den 26. september 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet uden yderligere kommentarer. Ad pkt. 2 Godkendelse af revideret forretningsorden v/aj Udkast til revideret forretningsorden (version ) er udarbejdet med henblik på at tilpasse den eksisterende forretningsorden (version ) til nuværende praksis og forretningsgang. PH foreslog at udskyde dette punkt til bestyrelsens konstituerende møde i maj 2014, og alle deltagere var enige i dette synspunkt. Ad pkt. 3 Budgetopfølgning 3. kvartal 2013 og budget 2014 v/ml ML gennemgår kort budgetopfølgningen for 3. kvartal og budget for ML gennemgik bilag 2, 3 og 4 og knyttede følgende kommentarer hertil: Aktivitetsopgørelse 2013 På EUD området er der en nedgang på 41 årselever i forhold til budget. Dette skyldes primært grundforløbene. På VEU området er nedgangen på PAU-GVU, på 25 årselever. Aktivitetsopgørelse 2014 Samlet for EUD, er aktiviteten for 2014 på niveau med På VEU området forventes en stigning på PAU- GVU. Regnskab Note 1 (indtægter) Omstillingsreserven på Undervisningsministeriets område tilbageføres fuldt ud i Herefter er der lagt om til følgende ordning: Reduktion på 2% i 2015, 4% i 2016, 6% i PH opsummerede budgetopfølgning for 3. kvartal 2013 samt budget for 2014 og pointerede at det ser yderst fornuftigt og positivt ud, og indstillede medlemmerne til at godkende budget for 3. kvartal 2013 samt budget for Begge blev enstemmigt godkendt. Deltagerne besluttede desuden enstemmigt at bygningsafskrivninger fremover skal fremgå som en selvstændig post under bygningsdrift. TIVE_ Side 2 af 8

3 Ad pkt. 4 Gennemgang af status på byggeri i Aalborg og Hjørring v/aj a. Tidsplanerne b. Ansættelse af teknisk servicechef c. Kantinesamarbejde d. Lejekontrakten af Hallen e. Grundejerforeningens økonomi f. Markering af færdiggørelse Ad pkt. a: AJ nævnte at tidsplanerne for byggerierne i Hjørring og Aalborg holder. Den 17. januar 2014 indvies salen i Hjørring og ansatte samt bestyrelsens formand og næstformand inviteres. Den 29. januar 2014 er der statusmøde for den interne styregruppe på byggeriet i Aalborg. Ad pkt. b: AJ fortalte kort om rekrutteringsprocessen, og nævnte at skolen er klar til at offentliggøre navnet på den nye tekniske servicechef mandag den 16. december Ad pkt. c: AJ orienterede om den igangværende research for at finde den mest optimale løsning på kantinedriften på den nye skole. Ad pkt. d: ML informerede om at der p.t. er nogle momsmæssige udfordringer med hensyn til leje af hallen af VUC. Advokat og ministerie undersøger p.t. løsningsmuligheder. Ad pkt. e: ML fortalte at Grundejerforeningen har et underskud og derfor er nogle udgiftsposter udskudt (indkørsel med trafiklys, cykelsti m.m.). Worst case kan det blive nødvendigt at optage lån for at dække underskud. Medlemmerne gav deres godkendelse hertil. Ad pkt. f: AJ nævnte at PR-medarbejdere fra SOSU Nord og VUC er i gang med at planlægge indvielsen af den nye skole. Ad pkt. 5 Status på udbud af grundforløb i Fjerritslev v/aj SOSU Nords anmodning om at etablere et grundforløb i Fjerritslev i samarbejde med Fjerritslev Gymnasium er blevet godkendt af regionsrådet (bilag 5). Næste skridt er at iværksætte en handlingsplan med henblik på at kunne rekruttere elever til et grundforløbshold med opstart august 2014 (bilag 6). TIVE_ Side 3 af 8

4 Ad pkt. 5 fortsat Indstilling: Det indstilles til at SOSU Nord arbejder videre i forhold til den beskrevne visions- og rammeplan. AJ gennemgik ovennævnte sagsfremstilling og ytrede at hun forventer meget af samarbejdet med Fjerritslev Gymnasium. Deltagerne godkendte indstillingen til at arbejde videre med den beskrevne visions- og rammeplan. Herudover fremhævede AP at det var skønt at læse om de positive holdninger for det kommende samarbejde. Ad pkt. 6 Orientering om udbud a pædagogisk assistent-uddannelse ved SOSU Nord Vendsyssel pr. august 2014 v/aj I Hjørring er der et stærkt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og en meget stærk samarbejdsaftale med Hjørring Kommune på både det pædagogiske og det sundhedsmæssige område. SOSU Nord er godt i gang med at brande den pædagogiske assistentuddannelse, og vi mærker tydeligt et behov for uddannelsen hvor især de socialpædagogiske opholdssteder er fremtidige aftagere. Ledelsen mener derfor at tiden nu er til at den pædagogiske assistentuddannelse også skal udbydes på SOSU Nord Vendsyssel. Konkret betyder det at SOSU Nord til august 2014 ønsker at udbyde pædagogiske assistenthold i Hjørring. Skolen ønsker at sætter en proces i gang hvor medarbejdere fra det pædagogiske assistent-team og ledere sammen skal finde den bedste metode til at sikre at den pædagogiske assistentuddannelse på SOSU Nord Vendsyssel bliver en lige så stor succes, som den er blevet i Aalborg området. SOSU Nord stræber derfor henimod at begge vores fyrtårne udbyder uddannelsen, og der vil derfor naturligt skulle være et arbejdsfællesskab omkring uddannelsen. I ledelsen tror vi på, at den pædagogiske assistentuddannelse bliver ved med at vokse og at vi i nær fremtid ser flere elever på uddannelsen. Indstilling: Det indstilles til at ledelsen ved SOSU Nord kan arbejde videre med etableringen af den pædagogiske assistent-uddannelse ved skolens afdeling i Hjørring med ikrafttrædelse pr. 1. august AJ opsummerede ovennævnte sagsfremstilling og tilføjede at hun er overbevist om at PAU-aktiviteterne vil gavne miljøet på SOSU Nord Vendsyssel. TIVE_ Side 4 af 8

5 Ad pkt. 6 fortsat Deltagerne roste initiativet og var alle enige om at skolen sender et positivt signal ved at etablere sig der hvor eleverne er. Ad pkt. 7 Temaoplæg og godkendelse af udbudspolitik for efter- og videreuddannelse v/lk SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes årligt i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet og skal godkendes af skolens bestyrelse. Udbudspolitikken forholder sig til følgende: Geografien for skolens udbud Forventninger til aktivitetsudvikling Prioritering af den bevillingsramme (EVE-budgetramme), som skolen modtager fra Ministeriet for Børn og Undervisning i forhold til forskellige indsatsområder Hvordan skolen vil opfange arbejdsmarkedets behov for efteruddannelse Hvordan skolen vil markedsføre sine tilbud SOSU Nord forventer en uændret høj aktivitet på AMU i 2014 og fremgang på GVU i forhold til Undervisningsministeriet har fra 2013 stillet skærpede krav om udbud på AMU-området. Det betyder at skolen er forpligtiget til at programsætte og markedsføre samtlige AMU-uddannelser, som vi har godkendelse til, én gang årligt. Undtagelser er forløb, som kræver særligt specialudstyr, eller kompetencer eller forløb, som vi ved, at andre skoler udbyder. Der er derfor indgået koordineringsaftaler med øvrige SOSU-skoler, som betyder at samtlige AMUkernemål i skolernes FKBere har været udbudt mindst én gang i løbet af 2013 på landsplan. Denne koordinering vil blive gentaget i 2014 og vil i Nordjylland yderligere blive suppleret af en koordinering af udbud på tværs af de to VEU-centre. Indstilling: Til drøftelse og indstilling til skolens bestyrelse. LK gennemgik og kommenterede ovennævnte sagsfremstilling, som har været fremlagt for begge lokale uddannelsesudvalg. JH kommenterede udbudspolitik og fremlagde at han i marken oplever stor respekt for SOSU Nord og skolens kursus- og videreuddannelsesaktiviteter. Medlemmerne godkendte enstemmigt den fremlagte udbudspolitik. TIVE_ Side 5 af 8

6 Ad pkt. 8 Orientering om den faglige profil for pædagogisk assistent og branding heraf v/aj SOSU Nord har siden etableringen af den pædagogiske assistent-uddannelse arbejdet for at skabe opmærksomhed på uddannelsens styrker. Målet er at vække en faglig anerkendelse af de pædagogiske assistenter så de opnår en naturlig plads på det pædagogiske arbejdsmarked både i den offentlige og private sektor. I 2013 har bestyrelsen for Danske SOSU Skoler valgt at branding og anerkendelse af den pædagogiske assistentuddannelse som et af deres strategiske indsatsområder. AJ giver en kort præsentation af SOSU Nords arbejde med branding af den pædagogiske assistent-uddannelse. AJ fremhævede nogle af de tiltag, der til dato er blevet iværksat for at synliggøre uddannelsen til pædagogisk assistent: 2011: Private leverandører får plads i uddannelsesudvalget for det pædagogiske område Udarbejdelse af brochuren praktikmål for den pædagogiske assistent i samarbejde med praktikken Regionen melder sig til at tage 3 elever Kontaktlærerne skal på besøg i hver praktikperiode ved alle elever To udviklingskonsulenter allokeres til udelukkende at hjælpe leder med at opsøge praktikkerne og bistå med vejledning Projekt At følge de første pædagogiske assistentuddannelse - hvor går de hen? igangsættes 2012: LOS landskonference fik etableret stand i samarbejde med Danske SOSU skoler Initiativ til møde med tilsynsførende i samarbejde med UCN Projekt Nordjysk udvikling iværksættes for at sikre et fremadrettet udbud af faglært arbejdskraft til området for pædagogiske assistenter og social- og sundhedshjælpere. 2013: Danske SOSU-skoler igangsætter kampagne for at markedsføre uddannelsen Som led i ovennævnte kampagne fortalte AJ at LK og hun selv har planlagt besøg i SOSU Nords samarbejdskommuner med ledere, der er ansvarlig for børne-/ungeområdet. Formålet med møderne i 2014 er at brande den pædagogiske assistentuddannelse og indgå tæt dialog med beslutningstagerne. Herudover nævnte AJ at der er planer om at lave praktikvejledertræf på det pædagogiske område. Deltagerne var alle enige om at det tager tid før markedsføringen af den pædagogiske assistentuddannelse slår igennem, men var samtidig enige om at der er et behov for uddannelsen i og med at SOSU Nord modtager flere ansøgninger end skolen kan optage. TIVE_ Side 6 af 8

7 Ad pkt. 8 fortsat Alle medlemmer bakkede således op om de iværksatte initiativer med argumenter om at synlighed og tæt dialog med de uddannelsesansvarlige er den rigtige vej for at sikre uddannelsen den rette position på markedet. Ad pkt. 9 Orientering om personaleomsætning 3. kvartal 2013 v/aj AJ gennemgik bilag 10 og nævnte at personaleomsætning på SOSU Nord fremadrettet vil blive præsenteret på denne måde. I modsætning til tidligere oversigter, viser denne både tilgang, afgang og benchmarking i forhold til landets øvrige SOSU skoler. Ad pkt. 10 Resultatlønsaftale for direktøren opgørelse 2013 og ny for 2014 v/ph Det er for tidligt at beslutte eftersom der mangler tilstrækkelig facts til at der kan foretages en reel evaluering samt beskrives en ny kontrakt for Forslaget er derfor at formandsskabet afholder et møde med direktøren i januar 2014 hvor der foretages, dels en evaluering af kontrakten for 2013, dels udarbejdes et oplæg til kontrakt for Indstilling: Grundet ministeriets nye indberetningsprocedure for resultatlønskontrakter er indstillingen følgende: Opgørelse 2013: Det indstilles til at anvende samme procedure som sidste år, at formandsskabet på mødet i januar 2014 foretager en vurdering af målopfyldelsen og udarbejder forslag til endelig aftale, som herefter sendes rundt til den samlede bestyrelse. Ny aftale 2014: Det indstilles til at formandsskabet laver oplæg til aftale sammen med direktøren og rundsender denne til endelig godkendelse i bestyrelsen i januar. PH fremlagde sagsfremstilling og bad bestyrelsen tage stilling til om den vil gøre brug af bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med AJ. Deltagerne var enige i sagsfremstillingen, og PH bad om at få ordlyden i indstillingen ændret således at det ikke er nødvendigt at indkalde til ekstraordinært møde for at få medlemmernes godkendelse af oplæg til direktørkontrakt for 2014 inden 15. marts TIVE_ Side 7 af 8

8 Ad pkt. 11 Mødeplan og årshjul for 2014 Mødeplan og årshjul for 2014 blev godkendt med et par ændringer således at mødefrekvensen ser ud som følger (TV sørger for at rundsende mødeindkaldelser til deltagerne): 27. marts 2014 kl (generalforsamling, som afsluttes med sandwich) 7. maj 2014 kl (konstituerende møde, som afsluttes med sandwich) 19. juni 2014 Temadag efterfulgt af ordinært bestyrelsesmøde Nærmere information om tidspunkt følger 25. september 2014 Kl (afsluttes med sandwich) 11. december 2014 Kl (afsluttes med julefrokost) Ad pkt. 12 Eventuelt ML nævnte at der er tilkommet uforudset udgifter til reparation af tag og sprængt murværk på SOSU Nord Vendsyssel. Deltagerne gav deres godkendelse til at igangsætte reparationerne. KG forespurgte på mulighed for at navngive bilag med bilagsnr. og bilagsnavn. Dette blev taget til efterretning og TV sørger for at dette sker fremover når bilag rundsendes sammen med dagsorden. Mødet blev hævet kl , og formanden takkede for god ro og orden. TIVE_ Side 8 af 8