KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?"

Transkript

1 INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1

2 SKM : Værdiansættelse ved overdragelser med succession - styresignal. Har virkning fra 16. juni Styresignalet er foranlediget af SKM LSR, hvilken afgørelse er offentliggjort 3. november 2008!! 3 SKM Præciserer alternativer til værdiansættelsen af aktiver, der overdrages med succession og til opgørelsen af den byrde, det er at overtage skatter på det overdragne aktiv. 4 2

3 Definition af skattemæssig succession: Erhververen af aktiver indtræder i overdragerens skattemæssige status, hvad angår: anskaffelsestidspunkt anskaffelsessum anskaffelseshensigt og skattemæssige saldi Der kan også succederes i opsparet overskud efter VSL. 5 At succedere skattemæssigt indebærer imidlertidig ikke, at der succederes i andre skattemæssige forhold, eksempelvis ved opgørelsen af hvad der er vedligeholdelse og hvad der er forbedring. Se SKM ØL. 6 3

4 Skattemæssig succession er frivillig. Skattemæssig succession kan vedrøre et eller flere aktiver i en overdragelse. Skattemæssig succession kan ske helt eller delvist vedrørende det enkelte aktiv. 7 Skattemæssig succession = likviditet!! 8 4

5 Hvis erhververen skal overtage en skattebyrde, vil erhververen kompenseres derfor: a) passivpost b) prisnedsættelse 9 Relevante successionsregler: KSL 26A, stk. 2 og 26B overdragelser mellem ægtefæller. KSL 33C, 33D og ABL 34, 35 og 35A overdragelser i levende live til den nære slægt eller til visse medarbejdere eller til tidligere ejere. DBSL 20, 28-29, og 59 overdragelser fra et dødsbo til arvinger, til visse medarbejdere eller til tidligere ejere. 10 5

6 Grundlæggende principper ved skattemæssig succession. Aldrig succession ved tabsaktiver. Erhververen skal være omfattet af dansk skattepligt. Personkredsen, som kan succedere, er begrænset nær familie, visse medarbejdere og tidligere ejer. For aktier og fast ejendom gælder særlige regler. 11 Kompensation ved en passivpost. KSL 33D og BAL 13A. 12 6

7 PASSIVPOSTER Kildeskattelovens 33D og boafgiftslovens 13A. indkomst, som ikke er aktieindkomst: 30% af fortjenesten indkomst, som er aktieindkomst: 22% af fortjenesten 13 PASSIVPOSTER (FORTSAT) Passivposter vedrørende opsparet overskud i virksomhedsordningen: overskud opsparet i indkomståret : 0% overskud opsparet i indkomståret 1991: 9% af overskuddet overskud opsparet i indkomståret : 12% af overskuddet. overskud opsparet i indkomståret : 13,5% af overskuddet overskud opsparet i indkomståret : 15% af overskuddet overskud opsparet i indkomståret : 16,5% af overskuddet overskud opsparet i indkomståret ,75% af overskuddet VÆR OBS på lovforslag vedr. gennemførelsen af Vækstpakken med nedsættelse af den foreløbige virksomhedsskat fra 2014 og frem. 14 7

8 PASSIVPOSTER (FORTSAT) Eksempel på betydningen af succession ved overdragelse af aktier Det forudsættes, at den ældre generation yder den yngre generation nettoværdien af aktieposten som gave. Salgssum for aktier kr ,00 Anskaffelsessum kr ,00 Avance kr ,00 Passivpost 22% kr ,00 Gave kr ,00 Afgift af gaven kr ,00 Udløste skatter og afgifter kr ,00 Den yngre generation overtager skattebyrden, hvilende på aktieposten. 15 PASSIVPOSTER (FORTSAT) Samme eksempel, men uden succession ved overdragelse af aktier: Det forudsættes, at den ældre generation yder den yngre generation nettoværdien af aktieposten som gave. Salgssum for aktier. kr ,00 Anskaffelsessum kr ,00 Avance kr ,00 Gave kr ,00 Aktieavancebeskatning ca. kr ,00 Gaveafgift af 10,1 mio. kr ,00 Udløste skatter og afgifter kr ,

9 SUCCESSION - OVERBLIK Hvad kan overdrages? Mulighed for succession Hvem kan succedere? Passivpost Aktiver Ja Arvinger Nøglemedarbejdere Tidligere ejere 30% Opsparet overskud Ja Arvinger Nøglemedarbejdere Tidligere ejere 0 18,75% Aktier Ja Arvinger Nøglemedarbejdere Tidligere ejere 22% Værdiansættelsesreglerne: BAL 12: Handelsværdien, det vil sige den værdi aktivet kan omsættes til i fri handel. Fortolkningsbidrag: Værdiansættelsescirkulæret, cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning. 18 9

10 Hvad er handelsværdien? Er aktiver udbudt til salg? Er der afgivet tilbud fra tredjemand? Har tilsvarende aktiver været handler for nylig? Er der afgivet vurderingserklæringer for nylig? Fast ejendom: Den senest offentliggjorte ejendomsvurdering 19 Den typiske situation: Overdragelse i levende live eller ved død til den nære slægt. Værdiansættelse efter Værdiansættelsescirkulæret. Der ydes en gave kombineret med en passivpost, opgjort efter KSL 33D eller BAL 13A

11 SKM : Der var tale om en overdragelse af en vognmandsvirksomhed, som var drevet i et I/S af 3 brødre, som ejede hver 1/3. Brødrene havde overtaget virksomheden efter deres far i Virksomheden var veldrevet. Der var markante overskud. Soliditetsgraden var 88% pr. 31/ Vognmandsvirksomheden ønskedes solgt, grundet sygdom og alder. Virksomheden blev gjort salgsklar og udbudt gennem mægler. Målet var det størst mulige nettobeløb. 21 Mæglerens indikative salgspris var kr mio. Der modtages et tilbud fra en uafhængig køber på kr. 66,8 mio. Det er oplyst, at ved et salg til kr. 72 mio., vil der udløses en skat på kr mio. En søn af en af ejerne afgiver undervejs et tilbud på virksomheden, som går ud på, at han vil betale kr. 36 mio. og samtidig overtage sælgernes samlede udskudte skat på maksimalt kr. 35 mio. ved brug af successionsreglerne. Sælgerne var ikke indstillet på, at der skulle ydes sønnen/nevøen nogen gave. Sønnens tilbud gav det størst mulige nettobeløb for sælgerne

12 SKM LSR Spørgsmål 1: Skulle handelsværdien for aktiverne i vognmandsforretningen fastsættes under hensyn til den skatteforpligtelse, som erhververen overtager som en følge af, at erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige stilling, herunder den skatteforpligtelse, der følger med ved succession i overdragernes indestående på konto for opsparet overskud jfr. KSL 33C, stk. 5. Overdragelsen forudsættes at finde sted mod fulgt vederlag. 23 SKM LSR Spørgsmål 2: Ville værdiansættelsen af aktiver, der omfattes af successionen kunne foretages som handelsværdien med fradrag af erhververens udskudte skatteforpligtelse, beregnet på overtagelsesdagen til pari kurs, når blot sælgerne opnår mindst samme kontante provenu, som de ville have opnået efter skat ved salg uden succession? 24 12

13 SKM LSR Svaret til spørgsmål 1 var: Skatterådet: NEJ Landsskatteretten: JA Svaret til spørgsmål 2 var: Skatterådet: NEJ Landsskatteretten: NEJ I begge tilfælde med den tilføjelse, at kursen måtte antages af ligge under kurs Landsskatterettens begrundelse: Det fremgår af forarbejderne til KSL 33C og til ændringer af samme, da man vedtog reglerne om mulighed for succession for en medarbejder, samt af generationsskifteudvalgets betænkning fra 1999, at overdragelse med succession vil betyde en lavere overdragelsespris, hvilket afspejler, at der overtages en latent skat. Hvis der ikke ved fastsættelsen af handelsværdien i overdragelsesaftalen tages hensyn til skatteforpligtelserne ved successionen, ville reglerne i KSL 33C ikke blive anvendt!! Landsskatteretten kan ikke tage stilling til spørgsmålet om en eventuelt gave. Det henhører under Ligningsmyndighederne, når dispositionerne er foretaget

14 Der er ikke i KSL 33C fastsat nærmere regler for værdiansættelsen!! Da der ikke er tale om en faktisk betalingsforpligtelse, men en eventualforpligtelse, skal skatteforpligtelsen kursfastsættes. En kursfastsættelse til pari vil ikke afspejle eventualforpligtelsens handelsværdi, der må antages at ligge under kurs 100!! 27 SKM Styresignalet. 1. Der kan ske overdragelse med succession efter KSL 33C og D. I henhold til disse regler er passivposter fastsat skematisk. 2. SKM ændrer praksis for værdiansættelsen efter KSL 33C. Der kan gives mulighed for et prisnedslag som kompensation for udskudt skat i forbindelse med en virksomheds overdragelse med succession. 3. Parterne har krav på det største af de nedslag, der kan beregnes med udgangspunkt i KSL 33C og KSL 33D. 4. Hvis der gives nedslag med udgangspunkt i KSL 33C, fordi dette nedslag er større end et nedslag med udgangspunkt i KSL 33D, er nedslaget efter 33D indeholdt i nedslaget efter 33C

15 5. Ved at anvende denne fremgangsmåde, vil kravene efter KSL 33C og 33D altid være opfyldt hver for sig i de konkrete situationer, hvor der sker overdragelse med succession som hel eller delvis gave. 6. Der er ikke i KSL 33C fastsat nærmere regler for værdiansættelsen af den udskudte skatteforpligtelser, men kursen må antages at ligge under kurs Eksempel 1: Virksomheden overdrages som gave og parterne kursfastsætter den udskudte skat på kr til kurs 80 eller til kr ,00. Handelsværdi Gæld Kursværdi udskudt skat Passivpost Gave

16 Eksempel 2: Virksomheden overdrages som gave og parterne kursfastsætter den udskudte skat på kr til kurs 40 eller til kr ,00. Handelsværdi Gæld Kursværdi udskudt skat Passivpost Gave Eksempel 3: Parterne kursfastsætter den udskudte skat på kr til kurs 40 eller til kr og der ydes en delvis gave, idet der betales kontant kr Handelsværdi Gæld Kursværdi udskudt skat Kontant Passivpost Gave

17 Hvis vi anvender styresignalet på de faktiske oplysninger på SKM LSR kunne det se således ud: Sønnens tilbud var kr. 36 mio. kontant og overtagelse af de udskudte skatter, dog maksimeret til kr. 35 mio. Forudsættes det, at de udskudte skatter i alt udgjorde kr. 30 mio. og at gennemsnitsskattesatsen er 50, ville beregningen være følgende ifølge styresignalet med en kurs på skatten på hhv. 80, 60 og Eksempel 1: Handelsværdi 36 mio. 36 mio. Kontant 36 mio/36 mio./36 mio. 36 mio. Kursværdi udskudt skat: 80/60/40 Passivpost 24 mio./18 mio./12 mio. 18 mio. I alt 60 mio./54 mio/48 mio. 54 mio

18 Skal der ydes en gave for at man kan bruge en passivpost? Det kan formentlig udledes af SKM Har vi nogen indikation for, hvordan man skal kursfastsætte en skatteforpligtelse, hvis man ikke bruger passivposter efter KSL 33D? NEJ 36 18

19 Er det foreneligt med værdiansættelsescirkulæret, at handelsværdien nedsættes med kursværdien af den udskudte skat? Måske måske ikke. SKM udtaler sig ikke præcist derom. Se også artikel i Skattefagligt nr. 6, 2011, side af specialkonsulent Randi Hjorth, SKAT. 37 SKM : Man kan ikke både få nedsat handelsværdien med kursværdien af en skatteforpligtelse og en passivpost efter KSL 33D

20 KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 39 20