Lavt forbrug. Højt forbrug. Årtig Årlig Skønnet besparelsei besparelsei investering energienheder kr. inkl. moms inkl.rnoms.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lavt forbrug. Højt forbrug. Årtig Årlig Skønnet besparelsei besparelsei investering energienheder kr. inkl. moms inkl.rnoms."

Transkript

1 Energimærkning SIDE 1 AF 12 ir,:' Enersirnærkning for følgende ejendorn: Adresse: Brob.lerg Parkvej 91 Postnr./byr 8250 Egå BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 7 år lran A4-A Programversion; Energy08, Be06 version 4 Firma: Korsbæk & Partnere Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparetser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsniflige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse.. Udgift inkl. moms og afgifter:. Forbrug: kr./år kwh f,ernvarme Lavt forbrug " Opllrst for Beniodent Fjernvarme: A1 0 Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så dei udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnifligt år rent temperaturmæssigt. Højt forbrug Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang,,. Forslag til forbedring Årtig Årlig Skønnet besparelsei besparelsei investering energienheder kr. inkl. moms inkl.rnoms Tilbagebeta!ingstid Montering af udekompenserende automatik på varmefordelingsanlæ kwh el kwh kr kr. 1,4 år Udskiftning af udsugn ingsventilatorer kwh el kr kr. 5,8 år Montering af ny cirkulationspumpe på brugsvandsanlæ kwh el kr kr. 6,4 år Bemaerk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere eller hvis udgifter til vand reduceres.

2 ne rgireræe'k*å*g SIDE2AF12 Energimærkning nr.l Gyldigt 7 år tra; Programversion: Energy08, Be06 version 4 Flrma: Korsbæk & Partnere Rådgivende ingenlørfirma KS Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekuingenlør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får sn mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor:. Samlet besparelse på varrne kr.tår " Sarnlet besparelse på el ti! andet end opvarrnning. Sanrlet besparelse på vand " Besparelser i alt. lnvesteringsbehov kr./år 0 kr./år kr.lår kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: C Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller42 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer - både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/bro8.dk). Regterne findes i kapitel 7.3 ogt.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering:

3 iln el"gin:ænkxrixg SIDE 3 AF 12 Energimærkning Gyldigt 7 år tran Prograrnversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Korsbæk & Partnere Forslag til forbedring Ådis Årtis besparelse i besparelse i energienheder kr. inkl. moms 4 Udskiftning af gamle toiletter. 5 Montering af 250 kvm solceller på taget. 6 Montering af solfanger, vakumrør og beholder til varme og brugsvand 7 Efterisolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder. 8 Efterisolering af rørtøring. 9 Efterisolering af loft mod uopvarmei tagrum med 200 mm. 10 Efterisolering af lette ydervægge med 250 mm. 11 Udskiftning af vinduer og døre. 83,00 m3 koldt brugsvand kwh el -144 kwh el ' kwh kwh kwh kwh kwh kwh kr kr kr. ' kr kr. 10,500 kr. ' kr kr. Overordnet: Detteenergimærkeomfatterejendommen Brobjerg Parkvej9l-99,8250 Egå, Blok F, som iht. BBR meddelelsen består af m' bollg fordelt på 54 lejligheder. Bygningen er opført i år Følgende blev besigtiget: - Brobjerg parkvej 93, 8250 Egå st. lej.nr. 1 - Brobjerg parkvej 95, 8250 Egå st. lej.nr. 1 - Brobjerg parkvej 95, 8250 Egå st. lej.nr. 3 - Brobjerg parkvej 95, 8250 Egå 1.sal lej.nr. 2 - Kaelder (inkl. teknik og festlokale) - Taget + tagrum Besparelses forslagene er opdelt i to kategorier. Kategori 1 som indeholder forslag 1 til 3 omfatter besparelser med en rentabilitet på 1 eller derover. Rentabiliteten er beregnet som levetiden på forslaget ganget med den årlige besparelsen divideret med tilbagebetalingstiden.

4 Energimærkning SIOE 4 AF 12 Energirnærkning Gyldigt 7 år traz Programversion: a4-48-2a11 EnergyO8, Be06 version 4 Firma: Korsbaek & Partnere Rådgivende ingeniør.firma KS Kategori 2 indeholder forslag 4 til 11, og omfatter forslag med lange tilbagebetalingstider, som det kun er rentabelt at iværksætte i forbindelse med anden renovering af bygningen, lvaerksættes forslagene i kategori 'l, opnår bygningen en forbedret driftsøkonomi, og bygningen opnår energimærket C. lværksættes begge kategorier af forslag, forbedres driftsøkonomien yderligere og bygningen opnår energimærket A2. Ved beregningerne af energimærket er alle rum som indgår i beregningerne forudsat opvarmet til mellem 20 og 21 grader celcius. Der kan være stor forskel mellem denne forudsætning og den faktiske forbrugsadfærd, med hensyn til opvarmning og udluftning af bygningen. Yderligere kan forbruget af varmt vand afvige fra statistiske gennemsnits vaerdier. Undersøgelser har vist, at varmeforbruget i en bygning kan svinge med op til 300 procent på grund af forskellige i beboernes energivaner og livsstil. Sammenlignet med andre bygninger fra samme periode er bygningen i normal isoleringsmæssig stand. Der kan udføres enkelte isoleringsmæssige rentable forbedringer i bygningen. Mange konstruktioner er skjulte, og tegningsmaterialet beskriver ikke konstruktionerne fuldt ud. Hvor det ikke har været muligt at finde informationer om konstruktlonernes opbygning samt de isoleringsmæssige forhold, er U-værdier anslået. Reiningslinier for energimærket: BR08 og håndbog for energikonsulenter 2008 v.3. Besigtigelse:TP Opmåling:TP lndtastning:tp Kvalitetssikring: TP lndberetning:tp Oplyste forbrug: Fjernvarme: kwh ( ) Es-ffiå%åffi. Loft og tag Status: Forslag 9: Bygningen er eudføft med flad tagkonstruktion og belagt med tagpap. Loftet mod det uopvarmede tagrum er isoleret med 150 mm mineraluld. Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 200 mm. lnden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser.

5 Emergimærkning SIDE 5 AF 12 Energimaerkning nr.: Gyldlgt 7 år raz Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firrna: Korsbæk & Paftnere. Ydervægge Status: Tunge ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vaegge besiår udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluld. Lette ydervægge er udført med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 50 mm mineraluld. Ved enkelte lejligheder har efterisoleret de lette ydervægge således at de nu er isoleret med 100 mm mineraluld. Vægge ved røglemme er udført som let konstruktion med beklædning mod trapperum. Væggene er isoleret med 100 mm mineraluld, Forslag 10: Fjernelse af eksisterende bekleedning og isolering og montering af indvendig isoleringsvæg på lette ydermure med 250 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske instaliationer føres med ud i ny væg.. Vinduerr døre og ovenlys Status: vinduer, døre og terrassedøre er udført med rammer og karme i trae og monteret med 2 lags termoruder. Ved giaspertier har et enkelt felt oprindeligt været udført med en isoleret fyldning. Disse fyldninger er i enkelte lejligheder skiftet til glas. I enkelte leiligheder er en elier flere ruder af termoruderne skiftet til 2 lags energiruder. Røglemme er monteret med 2 lags termorude/acryl. Forslag 1 1: Udskiftning af vinduer og døre monteret med 2 lag termoruder til nye vinduer og døre monteret med 2 lags energirude med varm kant.. Gulve og ternændæk Status: Forslag 7: Etageadskillelse mod uopvarmet kælder består af beton med strøgulve. Mellem strøer er isoleret med 100 mm mineraluld. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse af massiv beton med 150 mm mineraluld mellem nye bjælker, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Det vil være nødvendigt alføre synlige rør med ned under nyt loft, eller udskifte til ny installation uden samlinger (Pex-rør). Ændring af de tekniske installationer er ikke medregnet i investeringen. Denne løsning vil medføre en kold kælder og der kan opstå i visse tilfælde fugtproblemer.

6 Energinlærkning SIDE 6 AF,I2 Energimærkning nn: Gyldigt 7 år fraz Programversionl a EnergyO8, Be06 version 4 Firma: Korsbaek & Partnere. Ventilation Status: Der er monteret et ældre mekanisk udsugningsanlæg med sug fra bad og emhaette. De tre ventilatore er af en ældre type med remtræk der har et relativt højt enårgiforbrug. Der er naturlig ventilation i resten af bygningen i form af oplukkelige vinduer. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendigl døre er rimelig intakå. Forslag 2: Eksisterende ventilatorer udskiftes til nye energieffektive tagventilatorer. " Varmeanlaeg Status o Varmt vand Bygningen opvarmes med. Anlægget er udført som direkte anlæg, med vand i fordelingsnettet. Status: Varmt brugsvand produceres i2 sik I varmtvandsbeholder af fabrikat Kåhler & Breum, isoleret med 100 mm mineraluld. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3" stålrør. Rørene er isoleret med 25 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning i kælder er udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning i beboet areal er udført som 1,, stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Forslag 3:. Fordelingssystenr På varmtvandsrør og cirkurationsredning er monteret en gammer pumpe uden trinregulering med en effekt på 115 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Up N 150 Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha 2 med rustfri pumpehus. Status: Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Der er desuden gulvvarme i badeværelser. Hovedindførringsrør er udført som 3" stålrør. Rørene er isoleret med 35 mm isolering.

7 ilnerginlærl<ni*g SIDE 7 AF 12 Energimærkning nr.: Gyldigt 7 år tra: Frogramversion: 200a '1 EnergyO8, Be06 version 4 Korsbæk & Parlnere Rådgivende ingeniøffirma KS Varmefordelingsrør i kælder er udført som 2" ståirør. Rørene er isoleret med 40 mm isolering. Varmefordelingsrør i beboet areal er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Forslag 8: Efterisolering af alle varmefordelingsrør for i kælderen, samt alle tilgængelige rør'føringer for varmt brugsvand i hele bygningen. (l forbindelse med en større renovering af ejendommen anbefales det at efterisolere alle skjulte rør) ' Autoqmatik Status: Varmefordelingsrør i den uopvarmede kælder bør efterisoleres til en tykkeise på 80 mm. Varmt brugsvan d og cirkulationsledninger i den uopvarmede kælder bør isoleres til en tykkelse på 60 mm, og i den opvarmede del af bygningen isoleres til 40 mm. Det anbefales at fjerne eventuel gammel isolering, idet denne mister sin isolerende evne med tiden, og erstatte den med ny isoleringsmateriale. Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer iil regulering af korrekt rumtemperatur. Der er ikke monteret regulering af varmeanlæg ved central styring. Forslag 1: Montering af udekompenserende automatik på varmefordelingsanlæ9. Der monteres en blandesløjfe mellem frem og retur på rørene, incl. montering af følere, motorventil og en cirkulationspumpe, samt automatik. Automatikken kan være som Danfoss ECL Comfort 200 eller tilsvarende, til styring vejrkompensering af frem løbstemperatu ren i byg ningens anlæ9. Med automatik på varmefordelingsanlaegget fås flere komfort og besparelsesfunktioner, herunder natsænkning, sommerudkobling og optimeret starustop af varmeanlægget. Herudover kan automatikken monteres med rumføler, der gør det muligt at efterjustere fremvarmetem peraturen afhængig af den ønskede rumtemperatur. Ved bedre udnyttelse af n vil forbruget falde. gh. Solceller Montering af solceller på taget. Det anbefales at der monteres solceller af typen Forslag 5: Monokrystaliinsk silicium eller Polykrystallinsk silicium med et areal på 60 kvm, indbygget i tagbelægningen så cellerne fremstår mest diskret. Monokrystallinsk silicium har en

8 f,n ergiil'raerkl:ing SIDE 8 AF 12 Energimærkning nr.: Gyldigt 7 år fra: Frograrnversion: 2A '11 Energy08, Be06 version 4 Firn'la: Korsbæk & Partnere noget bedre virkningsgrad, men er samtidig noget dyrere. I forslaget er regnet med typen Polykrystallinsk silicium af god kvalitet. Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales.. Solvarn'le Forslag 6: Montering af solfanger på taget som vakumrør (Piperør) med 1 lag dækglas, og solvarmebeholder der placeres i teknikrummet i kælderen. Beholder skal være med en kapacitet på 50 liter pr. kvm soifanger, dog minimum 200 liter. Beholder forsynes med elpatron eller spiral til opvarmning af brugsvand i kolde perioder. Der monieres tilslutningsrør til solfanger, der forsynes med pumpe som Grundfos Alpha Pro. For at udnytte solvarmen fuldt ud tilsluttes anlægget det eksisterende varmeanlæg via varmeveksler. Det vil vaere optimalt at tilslutte til gulwarmen, da der ikke kræves så store driflstemperaturer.. Toiletter Status: Forslag 4: Der blev registreret 1-skyls toilet i 25% af lejlighederne. De øvrige var minteret med vandbesparende 2-skyls toiletter. Udskiftning af '1-skyls toiletter med vandbesparende 2-skyls toiletter.

9 . Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Koldt brugsvand: Energimær'kr: ing SIOE 9 AF,I2 Energimærkning nr.: Gyldigt 7 år fran Progranrversion: 2004v Energy08, Be06 version 4 Firma: Korsbæk & Partnere Opførelsesår: 1977 År for vaesentlig renovering: Varme: Supplerende opvarmn!ng: Boligareal ifølge tser: Erhvervsareal ifølge BBR: Opvarmet areal: Anvendelse ifølge BER: Fjernvarme I ngen 3783 m2 0m' 3783 m' Etagebolig Komrnentar til BBR-oplysningerl 35,00 kr. pr. m3 Fjernvarme: EI: Fast afgift: 0,54 kr. pr. kwh 2,00 kr. pr. kwh kr. pr. år Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx, i varmecentralen. I ejendommen er der forskellige typer at le.jligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter. Type Areal i m2 Gennemsnitligt årlige energiudgifter 2-værelses lejlighed 52, ooo n,.

10 ilnei"gin:ærkning Energimærkning nr.: Gyldigt V år frat Programversion: A11 Energy08, Be06 verslon 4 Firma: Korsbæk & Partnere Gennemsnitligt årlige energludgifter 1-værelses lejllghed 2-værelses lejlighed 2-værelses lejlighed 2-værelses lejlighed 2-værelses lejlighed 2-værelses lejlighed 3-værelses lejlighed 3-værelses lejlighed 3-værelses lejlighed EÅ 65 bo '?C ' kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

11 Energiniærå<ning stde1taf'12 Energirnærkning nr.: Gyldigt 7 år fra= Programversion: EnergyO8, Be06 version 4 Firma: Korsbæk & Partnere Rådgivende ingeniørlirma KS Forrnålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en gyldig energimærkning. Gyldigheden af mærkningen er 10 år hvis summen af energibesparelser med tilbagebetalingstid under 10 år er mindre end 5% af energiforbruget. Hvis summen af disse energibesparelser er mere end 5% er gyldigheden 7 år. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Bygninger, som er større end 1000 m2, skal altid have et gyldigt energimærkning. Det vil sige at mærkningen skal gentages inden gyldigheden af den tidligere maerkning udløber. Energ imærkningen gennemføres af beskikkede energ ikonsulenter eller certificerede energimærkningsfirmaer. Energistyrelsen overvåger ordningen og udtager energimaerkninger til kontrol. Den daglige administration af ordningen varetages af Sekretariatet for Energiefiektive bygninger (SEEB), på vegne af Energistyrelsen. ENgRGI Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erlaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vurdering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, orn der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/ mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af et certificeret energimærkningsfirma behandles som udgangspunkt af det certificerede energimaerkningsfirma, som har udarbejdet energimærkningen. Klagen skal være modtaget i det cefiificerede energimærkningsfirma senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrappofien. Klagen kan indbringes af bygningens ejer, ejere af ejerlejligheder og købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller iejligheder. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen efter Energistyrelsens retningslinier. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen, Reglerne fremgår af 34 stk. 2, og 50, stk. 1-3 i bekendtgørelse nr.22b af 7, aprll 200g. Klagen over energimærkningen sendes til:

12 v Energimærkning SIDE I2 AF,I2 Energimærkning nr.: Gyldigt 7 åy lraz Energikonsu!ent: Programversion: EnergyO8, Be06 version 4 Firnra: Korsbæk & Partnere Energistyrelsen Amaliegade København K Læs mere Firmal Korsbæk & Partnere Rådg ivende ingen iø rfirma Adresse: E-nrail: Fuglevænget 9 9'100 Aaiborg Telefon: Dato for bygnings '1 gennemgang; Energlkonsulentnr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.