Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hammer Bakker. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "02576.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02576.00. Fredningen vedrører: Hammer Bakker. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hammer Bakker Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet , Kendelser Deklarationer ,

2 FREDNINGSNÆVNET>

3 REG. NR. O 2.. S '7 ~. o o o INDHOLDSFORTEGNELSE _ Ovev-e-IA-SkCHAA_st-eV' Gt-\- 2.~/Lf o~ Z.Cf/<.t '~bo J'S/<; \q~ \"(~ ~ '2..y/e \0[ b \. C'-l.';)ev'"'-'"3 l l't Sot- 2/~ G~ "2.et /få \er too j '1-2./~ C> ~ \ eje; \ &1 6 «J 0"""",,-...fv-e.&- V\.. ~ '-"'L er o \ Cl 9r;:Ll-0~ ~uo I clletu'\'s. o+\-. aet'["a."",,,-c - Afgørelse af 11/ (nævn 47/91) - tilladelse til kabelanlæg og transformerstation,... :...- sv---4=---_ ocf ~\l.~ 1-, ~f: MATRIKE L FORTEG NE L S E (ajour pr. \&/ ~ 19 ~\) Fredningen omfatter (helt matrikelnumre: eller delvis) følgende \~ \&,~ \~ \J:.. bl 2..b c 1J. " \ l J I 2. - I -, '2- -. ~ - \ '2..-) gb \O~ \ef: \o~ \S a lsb \<;~ I I J \ I Q{ cs.tb \e.ver Ha VV\ VV\ v J c J C Gældende matrikulært kortbilag: &.~V~IrS~ - Se også REG. NR.: 02. CO S~. ()o o

4 ~I:\J. NK.-?"7~/6/ c I l~ m.fl. Østbjerg og Brødland,!j Hammer sog!!. Fredningsnævnet for Aalborj Amt. D e k l a r a t i o n I Det danske Hedeeelskab, som er ejer at ejendommen matr. nr, v t/ ~ v v v Y v {" V II l V v l.a~2!.lo!t..l0!.,1.ol!~1!..j.m.,2~.24,4t.9!!..j.sa.l.5å og 16~ Østbjerg , _ og Brødland. Hammer sogn, indgår efter aftale.ed FrednjrgsnæY11ei for Aalborg Amtsrådskrede på at pålægge samtlige de nævnte areal er nedennævnte fredningsbestemmelser. For alle de nævnte arealers vedkommende bestemmes, at der ikke fremtidig må opføres andre bygninger end de til Selskabets drift nødvendige. Der skal således navnlig ikke kunne opføres sommerhuse eller anbringes andre landskabet skæmmende bygninger eller indretninger. Det bemærkes dog, at den på matr. nr. ISh at Aalborg Ka*edralskole opførte lejrhytte naturligvis fremtidig skal være tilladt, ligesom deklarationen ikke skal være til hinder for, at der efter ansøgning til nævnet gives tillactelse ~il ~ilbygning eller ombygning. Ligeledes skal fremføring at elek szi:uus triske ledninger kunne finde sted i :fornødent omfang, men såfremt fremføring sker lancs foden ae Kællingbakken over matr. ~. ~.!. skal p:tan for rejsn:1jl8 at' master 40«forelagges nævne~. Dette skal.~ k1mne ~J"æf'f'~ bes't~l.s. om. a1: f'redøf:'blge\ sker ~ 3.r4IedftiQg~ men i sa fald.ærer nævnet den forøgelse at ømkøstllingern,e. som følger ~ nedlægningen. Derhos bestemmes, a't indgreb 1 terrænet udenfor eks:tst.e~e.4t grusg~ve ikke må f~n4e sted. Offentligheden har ~ almindelighed ret til færdsel over de* freded~~ men ejeren kan ved opslag begrænse og regulere denne færdsel. Med hensyn til de på vedhæftede rids med grøn farve indtegnede arealer af matr. nr. l~, 2~tlo~,lo! og lol 0stbjerg og Brødland gå fredningen endvidere ud på, at disse arealer ikke må beplantes, idet deres karakter af' lyngb~clcer og eng ønskes bevaret.

5 1)&t skal Viltre øjer_n ij.illtult at, J~t"n. ae.lvs iødø t...,... 0et bu.ke. ligesøm tr~~ing$fv~vn6t - d.s kun øtt6r 4ftal..ud QJer.u - akal kwlno lu.de dd&n OPV~k8t ~Jerne. n.t bøm~rk6s dog, at det ~\ r1dø~t y1øt. oror~d. ~t ~atr_ nr. la, dør er btjt$f'rl«:ft,.v1iån-toaui.ole. må op... thqldtlfj eo. tafldan. Derbo$ skal d.~, U~l6et at dst i d.t hel. tjl~i3~.9 at bevare landakabe~a kdrakter. V~r J.~Qn til14d~ at rore~afi. en opstqmning at vatld fra det 8y~11"bakk.o.~~dø.~~l.åoø a~ d.r op"'tår en... 1'.4 Ilen del at t~atj". nr. 2a o~ loå_ NId"V.,~\')nd. d.klarat :\.onvil VllCTe at ti;ngl,"'titl.om bæltelø. pi f,lelska'bøt. l'ol"tuit\'n'tg.j~ndom. 'Atllllerett",n tilkommøj" rredniu<8m&vfti~. q :tor Aalborg amttj. riittekreds. Fr. Heick AFSKRIrl'l':N~ nig1'!(hlrn!lr:kn/tf"1~;;;s. UA~)~;f<;nJSiAALBOHG. den 17_ mårta fry Indrør~ i dagbo~en for rotten i Nørresundby. den 23. marts Retstl:nnuerkning: EjendOU!lUoner ydørli1~ere ~erv:t tutbehæf"tet. Vedt~gter rorevi$t. Carsten Jepl>sn

6 FREDNINGSNÆVNET>

7 ,I r REG. NR. ~sl~ ~ Fredningsnævnet for Aalborg l';.n~;:~r:, :.rlkreds... U5/CI.. ; " " '.,..,'.'.r.. r....u.".j liial... I. Ml I l la'-"" ' "....,..811 b.11* ' 11.o.e,." 11III '''II a"'" ~~ ~ ';' ~ "~~~ "'t&diai fil ene II II 11 ""_Øl :;Ul.\... (...,. to....,.,)... dai.. u... 1Il\/n.te....,. ~~',... tiiid w tg l ~ til tit pi... I.... ~..".. 11 _ ter, l ".11'".te l IlT"Ir, at J.eII..,..,.., I.'... JaII~t.~.~~'i"."" -- II.1 fil,. la o... t 'I"... til...u"'.'" U1 I - - ',.,J;~:.1 Ja bil'",. lir Iudilllll'...,. :'"' 1ftt1a-.. til..,,...wgs,trtut. ".nw " 81..., -"11& otiwatul',liii til ctet all, '... lid W.... tt4, trlyl1ua'''* tellf!lul.rtt'j<; ;, - Jes er eal& 1., at fjedal-sxii '.r...~t Ul, trrla_ f\1, ~ ",. ~ ';, l '" -*le tølat1s..., en... ' w.,. tf,' ludbi" ~ l. ta ~II 'I,."'1,.... fl...., et et '" _ el.....,.,.-- ttltl.. ts.. lir... addft tv ase III. ~ u., p\ nn_. tlu J'IMIIIDø_ tw Aa1lIIIIIs ~. '2.1 1"" ep:> ~ e;:b.. It <1M.~ ') ~ ~ ~ lrt,~

8 ,, -- N11... Cb~cl;\~~ ~ ~. /<Jla; {l AA-LcLu.-< ~~, ~(\t~ ~~~..-, " " ~ll,}m \', ~lltumj.,. fl.lis.~s ~ t.m.b (~odi~,~~ ho. au-. S0-J\.L~ ~ S ~~;j~-{. 23 ~~-' - ~------~-- l (.,~.tltuju..(

9 DEKLARATIONER> I I I

10 Matr~ nr. 2~ og?o ØstbjAre7 ~melder: lliohs.michelsen Hammer sogn. og Knud Michelsen, advokater, Aalborg Stpl. 4- kr. D E K L A R A T ION e e Underskrevne husmand Niels Chr. Larsen af Østbjerg, der har solgt en parcel af den mig tilhørende ejendom matr. nr. 2Q Østbjerg og BrØdland, Hammer sogn, til arkitekt Torben Stokholm, Aalborg, til opførelse af et beboelseshus, erklærer herved, at der ingensinde på den tilbageværende del af matr. nr. 2Q må opføres sommerhuse eller nogensomhelst anden bygning end de til ejendommens drift fornødne landbrugsbygninger. Underskrevne arkitekt Torben Stokh6lm erklærer i tilslutning hertil, at der på den af mig erhvervede del af matr. nr. 2Q, som endnu ikke er matrikuleret, men som er ca m 2 ikke må opføres andre bygninger end den af mig planlagte, som ventes godkendt af fredningsnævnet. Disse fredningsbestemmelser vil være at tinglyse som hæftelse på matr. Påtaleretten tilkommer Fredningsnævnet for A~lborg Amtsrådskreds. rigtighed nr. 2Q Østbjerg. Østbjerg, den 28. april Niels Torben Chr. Larsen Stokholm. Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens samt om myndighed. K.Michelsen advokat, Aalborg.

11 idet den til arkitekt m.a.a. ~orban Stokholm bortsolgte parcel ved landbrugsministeriets approbationsskrivelse af 19. maj 1960 er udstykket som matr. nr. 2Q Østbjerg og Brødland, Hammer sogn, begæres ovenstående deklaration tinglyst som servitut på såvel matr. nr. 2Q som matr. nr. 2Q. Melsbæk, den 15. juni Torben Stokholm Niels Chr. Larsen. Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rig- 4t tighed samt om myndighed: K.Michelsen advokat, A~lborg. Tinglyst i retten i Nørresundby, den 29. juni Genpartens rigtighed bekræftes. - ; den 18.maj e

12 DEKLARATIONER>

13 Matr. nr. Id m.fl. øst- Anmelder: N.J.Melgaard, bjerg, Hammer sogn. landsretssagfører, NØrresundby. Stpl. 4 kr. D E K L A R A T ION Vi underskrevne gårdejer Chr. Jensen, Østbjerg, Vodskov, og arkitekt H.Vibe Hansen, Blomsterrnarken 22, Aalborg, som ejere af matr. nr. 19 Østbjerg, Hammer sogn, og matr. nr. IL smst., deklarerer og vitterliggør herved med forbindende virkning for os og efterfølgende ejere af vore respektive ejendomme, at der ikke uden tilladelse fra Fredningsnævnet for Aalborg amt må foretages bebyggelse på vore ejendomme ud over den nu eksisterende og f.s.v. angår matr. nr. ll den nu projekterede. Jeg, H. Vibe Hansen, indgår tillige på, at min ejendom ~I ikke uden tilladelse fra nævnet må indhegnes. Nærværende deklaration begæres tinglyst som servitutbehæftende vore ejendomme: matr. nr. 19 Østbjerg, Hammer sogn, af hartkorn: lskp. 3fdk. oalb. II tl II tl II " ll o " med respekt af vejservitut iflg. skøde på l~, der tinglyses senest samtidig hermed, samt f.s.v. angår lq den herpå tinglyste pantegæld. Påtaleberettiget er Fredningsnævnet for Aalborg amt. Nørresundby, den 29. april Kr. Jensen H.Vibe Hansen Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rig- o tl

14 tiehed oe under skriverne s myndighed: N.J.Melgaard, landsretssagfører, NØrresllndby Tinglyst i retten i Nørresundby den 2. juni Genpartens rigtighed bekræftes. den 18. maj i', l

15 KORT>

16

17

18

19 DISPENSATIONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden:

20 Fredningsnævnet for Nordjyllands amts sydlige fredningskreds Tinghuset, Gammeltorv Aalborg, TIf REG.Nl fj 57b.00 Aalborg, den 11. oktober Elforsyningen Sydvendsyssel, Strømmen 2, Postboks 79, 9400 Nørresundby. e, Da Vedr. FS 47/91: Etablering af kabelanlæg og transformerstation i Hammer Bakker. Nordjyllands amt har til nævnet fremsendt Deres ansøgning om tilladelse til etablering af en transformerstation med tilhørende kabelanlæg. Af det fremsendte materiale fremgår, at transformerstationen etableres på matr.nr. 51 m Melsted, Sulsted, og at kabelanlægget nedgraves på matr.nr. 51 m, 51 x, 51 cm, 51 q og 51 r Melsted, Sulsted og matr.nr. 1 a Østbjerg i Hammer. På sidstnævnte ejendom er der den 16. marts 1961 tinglyst deklaration, der bl.a. indeholder forbud mod terrænændringer. det efter det oplyste, hvorefter kebelnedlægningen sker med kabelplov, findes ganske ubetænkeligt, skal nævnet herved godkende det ansøgte på vilkår, at terrænet retableres straks efter nedgravningen. Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af naturfredningslovens 34, kan inden 4 uger indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm. Godkendelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år. Sortsøe Jensen. ro \~\\IL..\ - OD 62- QQ.-t. 3

21

22 Fredningsnævnet for Nordjyllands amt Badehusvej 17, 9000 Aalborg Telefon REiNl 29b.oo Aalborg, den 13. marts Vedr.FS. 63/2000: anmodning om at fredningsnævnet foranlediger deklarationer af 2. august 1965 og påtegning af 3. december 1981 aflyst på ejendommen, matr. nr. 2 c Østbjerg, Hammer. Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til advokat Ole Nepper Christensen, Ny torv 7, 4., 9000 Aalborg, tillige med udskrift af nævnets protokol for den 7. marts 2001 i ovennævnte sag. Med hensyn til påklage af afgørelsen henvises til klageanvisningen i skrivelsen. Sortsøe Jensen SE:-~J 1. Egon Skjørbæk, 2. Hans Thomsen, 3. Nordjyllands Amt, Natur- ogf miljøkontoret, 4. Aalborg Kommune, 5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 6. Danmarks Naturfredningsforening vi Anton Thøger Larsen, ~ 7. Skov- og Naturstyrelsen, 8. Lisbeth og Claus Leth Bak. ; Naturstyrelsen J.nl ', J01 - \ Cl \ \ Akt l,,, - L.. \\ \ \.{-ooo c:::.:-

23 Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt, Badehusvej Aalborg~ Telefon Aalborg, den 13.marts 2001 Advokat Ole Nepper-Christensen, Nytorv 7, 4. sal, Postboks 1829, 9100 Aalborg. Vedr.FS. 63/2000: anmodning om at fredningsnævnet foranlediger deklarationer af 2. august 1965 og påtegning af 3. december 1981 aflyst på ejendommen, matr. nr. 2 c Østbjerg, Hammer. Fredningsnævnet afholdt den 7. marts 2001 besigtigelse og forhandling på ovennævnte ejendom. Udskrift af forhandlingsprotokollen vedlægges. Nævnet besluttede at meddele dispensation fra de på ejendommen hvilende fredningsbestemmeise til en mindre udvidelse på 1 1/2 meter mod vest samt til stråtækning på vilkår, at der til nævnets godkendelse fremsendes tegninger af tagets udformning. Herudover godkendtes i princippet en senere tilbygning mod nord på m2. Tilladelsen er meddelt i medfør af naturbeskynelseslovens 50 stk. 1 og kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til fredningsnævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år. Sortsøe Jensen.

24 Onsdag, den 7. marts 2001 kl afholdt Fredningsnævnet Amt forhandling og besigtigelse i for Nordjyllands FS 63/2000: Anmodning om at fredningsnævnet foranlediger deklarationer af 2. august 1965 og påtegning af 3, december 1981 aflyst på ejendommen, matr.nr. 2c Østbjerg, Hammer. Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem Egon Skjørbæk og det kommunaltvalgte medlem Hans Thomsen. For Nordjyllands Amt, Natur- og miljøkontoret mødte Claus Riber Knudsen. For Danmarks Naturfredningsforening mødte V.B. Nielsen. For og med ejerne af ejendommen, Claus Leth Bak og Lisbeth Omø Leth Bak mødte advokat Ole Nepper-Christensen. Ejeren af naboejendommen, Else Maix var mødt. Der fremlagdes : 1. skrivelse af 12. oktober 2000 fra adv. Ole Nepper-Christensen. 2. skrivelse af 2. juni 2000 fra Nordjyllands Amt til Else og Rene Maix. 3. betinget skøde af 26. september 2000 vedrørende ejendommen. 4. ejerens skrivelse af 15. december 2000 med bilag 1-7. Formanden orienterede om de på ejendommen hvilende fredningsdeklarationer, der har karakter af en egentlig fredning og derfor kun kan ophæves ved den procedure, der gælder for behandling af fredningsforslag. Det fremgår af deklaration tinglyst den 29. juni 1960 med påtaleret for fredningsnævnet, at der i forbindelse med frastykning af en parcel fra matr.nr. 2c 0stbjerg og Brøndland, Hammer på restejendommen ikke måtte opføres andre bygninger end en da planlagt. Ved deklaration tinglyst den 2. august 1965 godkendtes opførelse af nybygninger på matr.nr. 2c på vilkår, at et eksisterende ældre hus skulle nedrives efter beboernes fraflytning eller død. Det fremgår af deklarationen, at vilkåret er en følge af myndighedernes ønske om, at antallet af huse i Hammer Bakker ikke forøges. Endelig har fredningsnævnet ved påtegning tinglyst den 3. december 1981 frafaldet fravet om nedrivning af det nævnte ældre hus, på vilkår at huset ikke udstykkes til en selvstændig ejendom. Nordjyllands Amt har den 2. juni 2000 efter planloven tilladt udstykning. Det oplyses, at Kort- og matrikel styrelsen allerede har tilladt udstykning af ejendommen med en størrelse på m2. Nævnet tilkendegav indledningsvist, at kunne frafalde det i 1981 stillede vilkår om forbud mod udstykning, bl.a. under hensyn til at der efter parcellens størrelse ikke

25 -2 - senere kunne forventes ansøgning om tilladelse til driftsbygninger. Else Maix havde ingen bemærkninger hertil. Herefter gennemgik Claus Leth Bak planer for ombygning af og tilbygning til ejendommen: Husets vestgavl renoveres ved at tilbygge en ny gavlmur, der samtidig rykkes ca. 1,5 meter mod vest. Herudover ønsker man at indrette 2 værelser på 1. sal. og lægge nyt stråtag på ejendommen samt eventuelt etablere en større eller tre mindre kviste. Husets grundplan bliver herefter ca. 90 m2 og 1. salen vil blive ca. 40 m2. Endelig er det hensigten om 5-10 år at opføre en tilbygning vinkelret på det eksisterende hus mod nord på ca m2 mod nedrivning af en mindre tilbygning. Grundplanen vil da blive ca. 126 m2. Det er ejernes ønske at få fredningsnævnets godkendelse af ombygningen, der tænkes påbegyndt snarest samt en pricipgodkendelse af tilbygningen, der er planlagt til om ca. 5 år. Nordjyllands Amt havde ingen bemærkninger til udvidelse af husets grundplan med 1 1/2 meter,tilbygning mod nord og stråtækning af taget, men er betænkelige ved kvistene. Danmarks Naturfreddningsforening udtalte sig mod flere bygninger i området. Else Maix havde ingen bemærkninger. Nævnet voterede og besluttede at meddele dispensation fra deklarationerne, således, at bygningen kan forlænges l 1/2 meter mod vest og forsynes med stråtag. Det forudsætes, at facaderne i øvrigt bibeholdes, og at der ikke sker ændringer i tagkonstruktionens højde og taghældning. Nævnet forbeholder sig forelagt tegningsmateriale, inden der tages stilling til udformning og antal af kviste. Herudover godkendtes principielt en senere udvidelse mod nord i det beskrevne omfang. Der vil blive taget stilling til dispensationens indhold efter forelæggelse af teg-. ningsmateriale. Ved afgørelsen har nævnet lagt vægt på, at der ikke opføres nye selvstændige bygninger, og at den fremtidige tilbygning vil være af beskedent omfang og tæt forbundet med det eksisterende hus også med hensyn til udformning. Således passeret. Sortsøe Jensen.

26 REG.NR. 2b i-~.oo I Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt Badehusvej 17,9000 Aalborg Telefon Aalborg, den 30. august _ FS 46/2001: Vedrørende etablering af ny kildeplads på matr. nr. la Østbjerg, Hammer. Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af30. august 2001 til Nordjyllands Amt, Natur- og Miljøkontoret, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg øst. Med hensyn til påklage af afgørelsen henvises til klageanvisning i skrivelsen. Sortsøe Jense 1. Carl Bro AIS, Nordlandsvej 60, 8240 Risskov 2. Hedeselskabet, Viborg 3. Holger L. Hohn 4. Hans Thomsen 5. Aalborg Kommune 6. Danmaks Naturfredningsforening 7. Danmarks Naturfredningsforening vi Anton Thøger Larsen "- 8. Skov- og Naturstyrelsen, 9. Buderuphohn Statsskovdistrikt e Skov- og Naturstyrelsen ) J.nr. SN \ 2. '\ ~l( -C (JO \ Akt. nr. II '::L J ' SCANNET

27 Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt Badehusvej 17, 9000 Aalborg Telefon Aalborg, den 30. august Nordjyllands A.mt Natur- og Miljøkontoret Niels Bohrs Vej 30 Postboks Aalborg øst. FS 46/2001: Vedrørende etablering af ny kildeplads på matr. nr. la Østbjerg, Hammer. Deres journal nr Ved skrivelse af 16. august 2001 har De for Carl Bro A/S ansøgt om tilladelse til etablering af to vandboringer på matr. nr. la Østbjerg, Hammer, som vist på kortbilag. Ejendommen, der tilhører Hedeselskabet, er omfattet affredningsdeklaration af22. marts 1961 vedrørende et areal i Hammer Bakker, der indeholder forbud mod skæmmende indretninger. Det er oplyst, at boringen forsynes med en overdækning i dimensionerne I,Sm x I,Sm x I m og bliver placeret i eksisterende bevoksning. Sagen er behandlet efter forretningsordenens 9, stk. 4. Nævnet meddeler hermed dispensation fra deklarationen til det ansøgte på vilkår, at den slørende bevoksning omkring boringerne bevares, at overdækningerne udføres af træ der males i farver ijordfarveskalaen tilpasset den omgivende vegetation. Tilladelsen, der er meddelt efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. I, kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage indgives til Fredningsnævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år. J.nr. SN 2001 =.' j ~i.}.idol I'1~l /llf I Sortsøe Jensen Akt nr. ')-;L

28 Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt Badehusvej Aalborg ~ ~(\\A"~~T1%:r Telefon I);"J \LI.l~~J."l 2S~fo.C() J( Modtaget I ':>kov- og N'ltnrstyrelser, Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade København ø Aalborg, den 22/ FS 46/2001, etablering af kildeplads. Hoslagt fremsendes fredningsnævnets afgørelse. Klagevejledningen fremgår af afgørelsen. (' Sortsøe Jensen qq

29 Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt Badehusvej Aalborg Telefon Carl Bro A/S Nordlandsvej Risskov Aalborg, den 22/ FS 46/2001: vedrørende Deres projekt Den 30. august 2001 tillod nævnet en overdækning på 1,5 m x 1,5 m x 1 m over en vandboring på matr.nr. 1 a 0stbjerg, Hammer. De har nu ved skrivelse af 10. september 2003 ansøgt om lovliggørelse af en overbygning af træ, brunbejdset og med sort tagpaptag med grundareal ca. 2 x 2 meter og højde ligeledes ca. 2 meter. Det er overfor nævnet oplyst, at de større dimensioner skyldes arbejdsmiljøog sikkerhedshensyn og at installationerne ikke kunne rummes inden for de oprindelige mål. Sagen er behandlet efter forretningsordenens 9, stk. 4. Nævnsformanden har foretaget besigtigelse. Under hensyn tiloverdækningens materialer og farver og placeringen omgivet af bevoksning, der forudsættes bibeholdt, kan den ændrede udformning godkendes. Tilladelsen, der er meddelt efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1 kan inden 4 uger påklages til naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til fredningsnævnet til videre foranstaltning. Sortsøe Jensen Kopi sendt til: 1. Holger L. Holm 2. Hans Thomsen 3. Hedeselskabet, Viborg

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 01187.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01 Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke e Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-12-1948 Kendelser Deklarationer ,e

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01860.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02 Fredningen vedrører: shøj Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning,

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, / ~ Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, - Gåsestræde 14 B, 5~7oo Svendborg. SVENDBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 81 for et område i Grasten ( Valborgs

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup LANDINSPEKTØR STEEN N0RGAARD Andelsselskabet Skærup Vandværk c/o Steen L. Kristensen Klosterbakken 36 Skærup 7080 Børkop TORVET 1. 5750 RINGE TLF. 62 62 25 50 www.fynsland.dk BANK: Danske Bank 4692-0010830532

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP Afgørelse i sagen om

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

01502.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00. Fredningen vedrører: Bækbo Dam. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01502.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00. Fredningen vedrører: Bækbo Dam. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 01502.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00 Fredningen vedrører: Bækbo Dam Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-03-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Anne Palmgren Juul Dir: 79755696 Mob: e-mail: anne.palmgren.juul @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-106-14

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 Byplanvedtægt 10 Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRADE VED LYNGBY HOVEDGADE OG MØLLEDAMMEN 1 LYNGBY-TAARBÆK

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening 27.06.1961 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr. Matr. Nr. 3a, (3ff-3fg- -SA) af Handrup by, Dråby sogn - 2 - Anmelder: Advokatfirma BENT WERNER OLAF GORMSEN

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

Sjølundsparkens deklarationer

Sjølundsparkens deklarationer Sjølundsparkens deklarationer (herunder om- og tilbygningsbestemmelse & tegltage) Deklaration (1977). 1. Områdefastsættelse 1. Undertegnede ejer af det på vedlagte kortbilag 1 viste område, omfattende

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Landzonetilladelse til nedrivning af eksisterende bebyggelse samt opførelse af ny bebyggelse Kolding Kommune har den 11. juli 2014

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

REG. NR. o \77 o.o 2..0

REG. NR. o \77 o.o 2..0 01770.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01770.02 Fredningen vedrører: Sejlflod Kirke Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-12-1951, 19-10-1957 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fredningsdeklaration

Fredningsdeklaration 02048.21 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.21 Fredningen vedrører: Hammer Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Sorø Kommune. Høring om tilbygning til Sorø Husholdningskoles ejendom Ingemannsvej 9. Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø

Sorø Kommune. Høring om tilbygning til Sorø Husholdningskoles ejendom Ingemannsvej 9. Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2013-44540 Sag vedr. 4884 Høring

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig. Den 25. juni 2015

Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig. Den 25. juni 2015 Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig Den 25. juni 2015 Landzonetilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 - byggesagsnr. 291-2 G/1 Odsherred Kommune har modtaget din

Læs mere

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Sorø Roklub Att.: Bjarne Hjorth Rådhusvej 8 4180 Sorø Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Den 29. maj 2015 J.nr. 340-2014-20009 Sag vedr. 4149 Sorø Roklub har

Læs mere

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på www.helsingorkommune.dk Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A 3060 Espergærde Mailet dd Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Mørdrupvej

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

2 1 PlAR. 1973. Partiel byplanvedtægt nr. 9. for Helsinge kommune. Området'ved Ramløse Sand. Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter)

2 1 PlAR. 1973. Partiel byplanvedtægt nr. 9. for Helsinge kommune. Området'ved Ramløse Sand. Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter) Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, Stempel:.øre 2 1 PlAR. 1973 07873 Akt: Skab Anmelder: elsinge byråd. Partiel byplanvedtægt nr.

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Tilbygning og udvidelse af aktivitet på virksomheder, der tidligere var etableret i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Efter planlovens

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere