Støjudbredelseskort. Samlet støj fra planområdet. Hverdag kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støjudbredelseskort. Samlet støj fra planområdet. Hverdag kl"

Transkript

1 ATP EJENDOMME STØJREDEGØRELSE NYT BYDELSCENTER I ESBJERG ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 2 2 Beliggenhed og planforhold 2 3 Forudsætninger Metode Grænseværdier for virksomhedsstøj Topografiske datagrundlag 4 4 Ekstern støj Støj fra dagligvarebutik Støj fra fitnesscenter Støj fra liberalt erhverv Støj fra udvalgsvarebutik inkl. Flügger Støj fra tankstation og vaskehal 7 5 Resultater 8 6 Vurdering 10 BILAG Bilag A Bilag B Situationsplan. Støjudbredelseskort. Samlet støj fra planområdet. Hverdag kl PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 4.2 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET TMLE KONTROLLERET LFL GODKENDT TMLE

2 2/18 STØJREDEGØRELSE, NYT BYDELSCENTER I ESBJERG Bilag C Bilag D Bilag E Bilag F Støjudbredelseskort. Samlet støj fra planområdet. Hverdag kl Støjudbredelseskort. Samlet støj fra planområdet. Hverdag kl Støjudbredelseskort. Samlet støj fra planområdet. Lørdag kl Støjudbredelseskort. Samlet støj fra planområdet. Søndag kl Indledning ATP Ejendomme deltager i udviklingen af et nyt bydelscenter på Storegade i Esbjerg. COWI er blevet bedt om at udarbejde en støjredegørelse for de fremtidige støjforhold i området i forbindelse med udarbejdelse af en ny lokalplan. Støjredegørelsen omfatter en beregning af støjbidraget fra områdets virksomheder til de omkringliggende boliger. Støjberegningerne omfatter virksomhedernes aktiviteter i forbindelse med varelevering, drift af stationære anlæg samt kørsel på planområdet. I indeværende notat er disponeringsplanen blevet opdateret ift. tidligere udført støjredegørelse "Støjredegørelse Nyt bydelscenter i Esbjerg" version 3.0. Bygninger og kildeplaceringerne er tilpasset den nye disponeringsplan. Driftsforudsætningerne for kilderne er uændret. 2 Beliggenhed og planforhold Bydelscenteret planlægges etableret i Esbjerg på matr. nr. 2bq og 2oø nord for Storegade. Planområdet ses på nedenstående Figur 1. Umiddelbart vest og øst for planområdet ligger boliger i områder for åben og lav boligbebyggelse. Nord for planområdet ligger et beplantningsbælte herefter et område for åben og lav boligbebyggelse. Sydøst for planområdet ligger en Flügger butik og syd for planområdet ligger en etageejendom i bydelscenterområdet. Der arbejdes på et projekt med et bydelscenter med en dagligvarebutik på m² i stueplan og 460 m² på 1.sal på den østlige del af området. Derudover er der planlagt en bygning på 1600 m² i stue og 1.sal med udsalgsvarebutik, fitness, liberalt erhverv mm., mens der mod Storegade er en eksisterende tankstation, hvortil der kan opføres en ny vaskehal. Det er beregningsmæssigt inkluderet støjskærme langs planområdet hvor støjbelastningen er højest. Placering samt højde af støjskærmene fremgår af Bilag A. Den eksisterende mur ved Flügger er ligeledes inkluderet i beregningen.

3 STØJREDEGØRELSE, NYT BYDELSCENTER I ESBJERG 3/18 Figur 1 Situationsplan som viser placering af det planlagte bydelscenter 3 Forudsætninger 3.1 Metode Støj fra virksomhederne vurderes som ekstern støj fra virksomheder, hvor der gælder forskellige vejledende støjgrænser i forskellige døgnperioder. Støjen fra virksomhederne er beregnet efter den fælles nordiske beregningsmodel beskrevet i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1993 " Beregning af ekstern støj fra virksomheder". Beregningerne er foretaget ved hjælp af edb-programmet Sound- PLAN ver. 7.3 update Der er beregnet støjkort i et net af punkter (grid) med indbyrdes afstande på 2 x 2 m. Mellem punkterne interpoleres resultaterne for fastlæggelse af støjudbredelseskonturerne. Beregningshøjden er sat til 1,5 meter over terræn, svarende til den højde for hvilken de vejledende grænseværdier er gældende. Efterfølgende er støjbelastningen beregnet på de facader ved naboejendommene, hvor støjkortene viser den højeste støjbelastning. Facadestøjen er beregnet uden refleksion fra "egen" facade, således at den kan sammenlignes med de vejledende grænseværdier (frifeltsværdi).

4 4/18 STØJREDEGØRELSE, NYT BYDELSCENTER I ESBJERG 3.2 Grænseværdier for virksomhedsstøj Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, jf. Vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder, i områder for åben og lav boligbebyggelse ses i tabel 1. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier omfatter al aktivitet og kørsel på virksomhedens eget område og gælder for den enkelte virksomhed. Det totale støjniveau, som borgeren udsættes for, vil i almindelighed være højere end det støjbidrag der kommer fra en enkelt virksomhed. Tabel 1 Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder. Dag Perio- Referencetids- Centerområ- Etageboligomå- Åben og lav de kl. rum der (byker- der [db(a)] boligbebyg- ne) [db(a)] gelse [db(a)] timer Lørdage timer Lørdage timer Hverdage Søn- og helligdage Alle dage Alle dage timer time ½ time Topografiske datagrundlag Der er etableret en 3D model omfattende terræn, bygninger og støjkilder. Modellen er udarbejdet på baggrund af fremsendt situationsplan dateret samt Kort10. Den digitale højdemodel er etableret på baggrund af Kort10 samt detaljerede højdekurver modtaget af Esbjerg Kommune i mail dateret Ekstern støj I støjberegningerne er anvendt kildestyrker for støjkilderne jf. Støjdatabogen" fra Lydteknisk Institut 1989 samt rapporten "Støj fra varelevering til butikker" Miljøprojekt 596/2001 fra Miljøstyrelsen, Den parkeringsplads, som etableres i planområdet, planlægges udlagt som offentligt tilgængelig. Støj stammende fra aktiviteter på en offentlig parkeringsplads skal principielt ikke indregnes i én given virksomheds støjbidrag til omgivelserne ved sammenligning med Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Det samlede støjbidrag fra stationære støjkilder i form af ventilationsanlæg, køleanlæg, afkast m.m. på virksomhedernes tagområde skal sammen med støj fra virk-

5 STØJREDEGØRELSE, NYT BYDELSCENTER I ESBJERG 5/18 somhedens øvrige aktiviteter overholde de grænseværdier for ekstern støj, som gælder for området. Støjen fra vareindleveringer omfatter følgende aktiviteter: 1 Indkørsel af lastbil fra ny vejføring og frem til varegård. Herefter slukkes motoren. 2 Håndtering af paller og trådbure i lastvogn 3 Håndtering af paller og trådbure på terræn 4 Klargøring, sammenpakning og hævning af læsserampe 5 Udkørsel af lastbil Kildestyrken for en samlet vareaflæsning omfattende punkterne 2-4 er vist i nedenstående tabel. Tabel 2 Kildestyrken for samlet vareaflæsning. Vareaflæsning pr. 1/1- oktav v/centerfrekvens [Hz] Total Lydeffekt, LWA db Der er trafik på parkeringspladsen i forbindelse med parkeringsoperationer til de forskellige virksomheder. Det er skønnet, at hver parkeringsoperation tager 30 sekunder fra bilen svinger ind fra Storegade og til bilen holder i p-bås, som anbefalet i "Støjdatabogen" fra Lydteknisk Institut, Antallet af turrater til hver virksomhed er baseret på teknisk notat: "Nyt signalkryds på Storegade i Esbjerg - Trafikal vurdering" dateret Kildestyrken for en parkeringsoperation er fastsat til L WA = 82,2 db på baggrund af målinger udført af COWI den 4. juni Støj fra dagligvarebutik Det antages, at dagligvarebutikken er åben kl alle ugedage. Det daglige antal kunder i bil til dagligvarebutikken er baseret på COWIs nyeste erfaringstal for turrater på 1680 for hverdage, 1400 for lørdage og 1280 for søndage. Nedenstående tabel viser turrater på timebasis for hverdage.

6 6/18 STØJREDEGØRELSE, NYT BYDELSCENTER I ESBJERG Tabel 3 Antal turrater pr. time til dagligvarebutik. Dette svarer til 840 bilkunder Hverdag Hverdag Varelevering foregår ved, at lastbilen kører fra indkørslen ved Storegade og hen til varegården nord for dagligvarebutikken. Under vareaflæsning m.m. er lastbilens motor slukket. Det er forudsat, at varegården er en del af dagligvarebutikken. I støjberegningerne indgår følgende vareleveringer på hverdage: to mellem kl. 7 og 8, en kl. 8-9, en mellem kl. 9 og 10 samt en mellem kl. 12 og 13. På lørdage forventes to vareleveringer: en mellem kl. 7 og 8 og en mellem kl. 8 og 9. På søndage forventes kun en enkelt varelevering mellem kl. 7 og 8. Samlet varighed af én varelevering er sat til 15 min. 4.2 Støj fra fitnesscenter Der er i beregningerne indregnet støj fra parkering samt varelevering. Støj i forbindelse med aktiviteter inde i fitnesscenteret er således ikke vurderet. Det vurderes, at aktiviteterne i forbindelse med afspilning af musik og lignende pga. fitnesscenterets umiddelbare nærhed til beboelse skal foregå med lukkede døre og vinduer. Åbningstiden er sat til kl på hverdage og kl i weekenden. Det daglige antal kørende til fitnesscenteret er fastsat til en turrate på 185. Der er anvendt samme turrate på hverdage og i weekenden. Nedenstående tabel viser antallet af turrater på timebasis for hverdage. Tabel 4 Antal turrater pr. time til fitnesscenter. Dette svarer til ca. 93 bilkunder Hverdag Hverdag Der er regnet med én varelevering mellem kl

7 STØJREDEGØRELSE, NYT BYDELSCENTER I ESBJERG 7/ Støj fra liberalt erhverv Det daglige antal kørende til liberalt erhverv er fastsat til en turrate på 20. Nedenstående tabel viser antallet af turrater på timebasis. Det er ikke påregnet trafik i forbindelse med liberalt erhverv i weekenden. Tabel 5 Antal turrater pr. time til liberalt erhverv. Dette svarer til Hverdag Hverdag Støj fra udvalgsvarebutik inkl. Flügger Det daglige antal kunder i bil til udvalgsvarebutik og Flügger er fastsat til en turrate på 250. Nedenstående tabel viser antal turrater på timebasis, hvor fordelingen antages ens for hverdage samt lørdage. Det antages, at der ikke ankommer kunder til udvalgsvarebutikken og Flügger om søndagen. Tabel 6 Antal turrater pr. time til liberalt udvalgsvarebutik inkl. Flügger. Dette svarer til 125 bilkunder Hverdag Hverdag Der er regnet med to vareleveringer mellem kl En til udvalgsvarebutikken og en til Flügger. Der er kun medtaget aktiviteter, som foregår på planområdet. 4.5 Støj fra tankstation og vaskehal Det daglige antal kunder i bil til tankstation og vaskehal er fastsat til en turrate på Nedenstående tabel viser turrater på timebasis, hvor det antages at fordelingen er ens på hverdage, lørdag og søndag. Der er udført to beregninger af støj fra tankstation og vaskehal. En særskilt beregning hvor støjen fra tankstationens areal betragtes, og en beregning hvor person-

8 8/18 STØJREDEGØRELSE, NYT BYDELSCENTER I ESBJERG bilskørslen er fordelt ud over planområdet. Sidstnævnte er inkluderet i den samlede støjbelastning. I forbindelse med den særskilte beregning af støj fra tankstation er det vurderet, at hver parkeringsoperation tager 15 sekunder fra bilen kører ind på tankanlægget til den holder stille og er klar til tankning. Det er her antaget, at tankstationens område er privat. Tabel 7 Antal turrater pr. time til tankstation og vaskehal. Dette svarer til 500 bilkunder. Det antages at der er samme fordeling lørdag og søndag Hverdag Hverdag I forbindelse med tankning vil der forekomme støj fra benzinpumpen. Det er skønnet, at hver tankning tager 2 minutter. Ud fra COWIs erfaringer og database over kildestyrker er der anvendt en kildestyrke LWA på 80 db i forbindelse med tankning. I forbindelse med levering af brændstof til tankanlægget er det antaget, at der kan forekomme én levering per dag i tidsrummet kl på hverdage. Levering af brændstof forekommer udelukkende i dagperioden på hverdage. Der er beregningsmæssigt inkluderet støj fra kørsel med lastbil, L WA på 60,7 db/m samt tomgang inkl. brændstofpumpe, L WA = 90,8 db. Tankningen varer typisk en halv time. Der er ikke medregnet støj fra vaskehal, idet portene antages lukket, hvorved støjbidraget herfra vurderes at være uden betydning. 5 Resultater Der er foretaget støjberegninger ved 5 naboer hhv. på opholdsarealer og ved relevante etagehøjder. BP 1 til BP 3 ligger i områder for åben og lav boligbebyggelse, BP 4 er en bolig i et område for blandet bolig og erhvervsbebyggelse og BP 5 er en etageejendom som ligger i et bydelscenter og. Placeringen af beregningspunkterne fremgår af Bilag A. Støjberegningerne omfatter støj fra varelevering og kørsel på planområdet. Støjniveauet på hverdage, lørdag og søndag i beregningspunkterne BP 1 til BP 5 er vist i nedenstående tabel 8 til tabel 10. Støjudbredelseskort ses i Bilag B til Bilag F. Tabellerne angiver det samlede støjbidrag fra samtlige virksomheder i hvert beregningspunkt. De beregningspunkter, hvor det samlede støjbidrag er højere end grænseværdien gældende for

9 STØJREDEGØRELSE, NYT BYDELSCENTER I ESBJERG 9/18 støjbidraget fra den enkelte virksomhed, er markeret med fed i nedenstående tabeller. Tabel 8 Beregnet støjniveau fra virksomhedsaktiviteter i planområdet på hverdage. Punkt Etage LAeq, 07-18/dB(A) LAeq, 18-22/dB(A) LAeq, 22-07/dB(A) Støjgrænse BP 1 Stuen /40/35 BP 1 1. Etage /40/35 BP 1e Ophold /40/35 BP 2 Stuen /40/35 BP 2e Ophold /40/35 BP 3 Stuen /40/35 BP 3e Ophold /40/35 BP 4 Stuen /45/40 BP 4 1. Etage /45/40 BP 4e Ophold /45/40 BP 5 1. Etage /45/40 BP 5 2. Etage /45/40 Tabel 9 Beregnet støjniveau fra virksomhedsaktiviteter i planområdet på lørdage. Punkt Etage LAeq, 07-14/dB(A) LAeq, 14-18/dB(A) LAeq, 18-22/dB(A) LAeq, 22-07/dB(A) Støjgrænse BP 1 Stuen /40/40/35 BP 1 1. Etage /40/40/35 BP 1e Ophold /40/40/35 BP 2 Stuen /40/40/35 BP 2e Ophold /40/40/35 BP 3 Stuen /40/40/35 BP 3e Ophold /40/40/35 BP 4 Stuen /45/45/40 BP 4 1. Etage /45/45/40 BP 4e Ophold /45/45/40 BP 5 1. Etage /45/45/40 BP 5 2. Etage /45/45/40

10 10/18 STØJREDEGØRELSE, NYT BYDELSCENTER I ESBJERG Tabel 10 Beregnet støjniveau fra virksomhedsaktiviteter i planområdet på søndage. Punkt Etage LAeq, 07-18/dB(A) LAeq, 18-22/dB(A) LAeq, 22-07/dB(A) Støjgrænse BP 1 Stuen /40/35 BP 1 1. Etage /40/35 BP 1e Ophold /40/35 BP 2 Stuen /40/35 BP 2e Ophold /40/35 BP 3 Stuen /40/35 BP 3e Ophold /40/35 BP 4 Stuen /45/40 BP 4 1. Etage /45/40 BP 4e Ophold /45/40 BP 5 1. Etage /45/40 BP 5 2. Etage /45/40 Støj er usikkert om støj fra dørsmæk vil være tydeligt hørbare ved naboerne. Det vil først kunne vurderes ved en konkret, subjektiv bedømmelse ved naboerne, udført af en personcertificeret støjekspert, idet baggrundsstøjen skal tages i betragtning. Baggrundstøjen fra den stærkt trafikerede Storegade vil være relativt høj og maskere betydeligt for støjen fra planområdet. 6 Vurdering Det samlede støjbidrag er højere end den støjgrænseværdi som gælder for den enkelte virksomhed i alle fem beregningspunkter. Da miljøstyrelsens vejledende grænseværdier gælder for den enkelte virksomheds bidrag til støjbelastningen og ikke for den samlede støj fra flere virksomheder, skal hver virksomhed reguleres for sig. Der er identificeret to virksomheder, som giver det største støjbidrag til omgivelserne. Det er støj i forbindelse med drift af henholdsvis dagligvarebutik og tankstation. Støjen fra de øvrige virksomheder ligger under støjgrænsen. Støjbidrag fra dagligvarebutik (udvalgte punkter med højeste støjbelastning): Tabel 11 Støjbidrag fra dagligvarebutik i udvalgte beregningspunkter på hverdage Punkt Etage LAeq, 07-18/dB(A) LAeq, 18-22/dB(A) Støjgrænse BP 2 Stuen /40 BP 4 1. Etage /45

11 STØJREDEGØRELSE, NYT BYDELSCENTER I ESBJERG 11/18 Tabel 12 Støjbidrag fra dagligvarebutik i udvalgte beregningspunkter på lørdage Punkt Etage LAeq, 07-14/dB(A) LAeq, 14-18/dB(A) LAeq, 18-22/dB(A) Støjgrænse BP 2 Stuen /40/40 BP 4 1. Etage /45/45 Tabel 13 Støjbidrag fra dagligvarebutik i udvalgte beregningspunkter på søndage Punkt Etage LAeq, 07-18/dB(A) LAeq, 18-22/dB(A) Støjgrænse BP 2 Stuen /40 BP 4 1. Etage /45 Med de beskrevne støjskærme på Bilag A, vil dagligvarebutikken overholde støjgrænseværdierne. Støjbidrag fra tankstation (udvalgte punkter med højeste støjbelastning): Tabel 14 Støjbidrag fra tankstation i udvalgte beregningspunkter på hverdage. Punkt Etage LAeq, 07-18/dB(A) LAeq, 18-22/dB(A) LAeq, 22-07/dB(A) Støjgrænse BP 4 1. Etage /45/40 BP 5 1. Etage /45/40 BP 5 2. Etage /45/40 Tabel 15 Støjbidrag fra tankstation i udvalgte beregningspunkter på lørdage. Punkt Etage LAeq, 07-14/dB(A) LAeq, 14-18/dB(A) LAeq, 18-22/dB(A) LAeq, 22-07/dB(A) Støjgrænse BP 4 1. Etage /45/45/40 BP 5 1. Etage /45/45/40 BP 5 2. Etage /45/45/40

12 12/18 STØJREDEGØRELSE, NYT BYDELSCENTER I ESBJERG Tabel 16 Støjbidrag fra tankstation i udvalgte beregningspunkter på søndage Punkt Etage LAeq, 07-18/dB(A) LAeq, 18-22/dB(A) LAeq, 22-07/dB(A) Støjgrænse BP 4 1. Etage /45/40 BP 5 1. Etage /45/40 BP 5 2. Etage /45/40 I forbindelse med drift af tankstation vil det kritiske støjbidrag stamme fra parkeringsoperationer på tankarealet mellem kl og i mindre grad aktiviteter i forbindelse med tankning (pumpeaktivitet) på tankstationens eget areal. Tankstationen er en eksisterende virksomhed, som i dag findes i planområdet. De vejledende støjgrænser vil ikke være overholdt i natperioden ved støj fra tankstation i BP 4 og BP 5. Det vurderes, at overskridelserne for tankstationen i BP 4 og BP 5 ligger inden for beregningernes ubestemthed. Idet det er en eksisterende virksomhed vil ubestemtheden komme virksomheden til gode.

13 Klient: ATP Ejendomme Åboulevarden 17, Aarhus C Projekt: Støjredegørelse Bydelscenter Storegade i Esbjerg BP 2 BP 2e 2,5 m skærm BP 3 BP 3e Målforhold 1 : m 2 m skærm BP 4 BP 4e 3 m skærm 2 m skærm BP 1e BP 1 BP 5 Signaturer Grundkort Bygning Støjskærm/Mur Beregningspunkt Terræn overflade Kilde, linie Kilde, areal Tankstation Varegård Dok. nr. Dato Udført af Kontr. Godk. : A Bilag A : : LFL

14 BP 2 BP 2e Klient: ATP Ejendomme Åboulevarden 17, Aarhus C Projekt: Støjredegørelse Bydelscenter Storegade i Esbjerg Støjudbredelse fra: Alle planområdets virksomheder Modelgrundlag: Kildeomfang: BP 3 BP 3e Scenarie: Hverdag, dag kl Målforhold 1 : m LAeq [db(a)] - 1,5 m.o.t. BP 4 BP 4e BP 1e BP 1 BP 5 <=35 35< <=40 40< <=45 45< <=50 50< <=55 55< <=60 60< Signaturer Grundkort Bygning Støjskærm/Mur Beregningspunkt Terræn overflade Kilde, punkt Kilde, linie Kilde, areal Tankstation Varegård Dok. nr. Dato Udført af Kontr. Godk. : A Bilag B : : LFL

15 BP 2 BP 2e Klient: ATP Ejendomme Åboulevarden 17, Aarhus C Projekt: Støjredegørelse Bydelscenter Storegade i Esbjerg Støjudbredelse fra: Alle planområdets virksomheder Modelgrundlag: Kildeomfang: BP 3 BP 3e Scenarie: Hverdag, aften kl Målforhold 1 : m LAeq [db(a)] - 1,5 m.o.t. BP 4 BP 4e BP 1e BP 1 BP 5 <=35 35< <=40 40< <=45 45< <=50 50< <=55 55< <=60 60< Signaturer Grundkort Bygning Støjskærm/Mur Beregningspunkt Terræn overflade Kilde, punkt Kilde, linie Kilde, areal Tankstation Varegård Dok. nr. Dato Udført af Kontr. Godk. : A Bilag C : : LFL

16 BP 2 BP 2e Klient: ATP Ejendomme Åboulevarden 17, Aarhus C Projekt: Støjredegørelse Bydelscenter Storegade i Esbjerg Støjudbredelse fra: Alle planområdets virksomheder Modelgrundlag: Kildeomfang: BP 3 BP 3e Scenarie: Hverdag, nat kl Målforhold 1 : m LAeq [db(a)] - 1,5 m.o.t. BP 4 BP 4e BP 1e BP 1 BP 5 <=35 35< <=40 40< <=45 45< <=50 50< <=55 55< <=60 60< Signaturer Grundkort Bygning Støjskærm/Mur Beregningspunkt Terræn overflade Kilde, punkt Kilde, linie Kilde, areal Tankstation Varegård Dok. nr. Dato Udført af Kontr. Godk. : A Bilag D : : LFL

17 BP 2 BP 2e Klient: ATP Ejendomme Åboulevarden 17, Aarhus C Projekt: Støjredegørelse Bydelscenter Storegade i Esbjerg Støjudbredelse fra: Alle planområdets virksomheder Modelgrundlag: Kildeomfang: BP 3 BP 3e Scenarie: Lørdag, dag kl Målforhold 1 : m LAeq [db(a)] - 1,5 m.o.t. BP 4 BP 4e BP 1e BP 1 BP 5 <=35 35< <=40 40< <=45 45< <=50 50< <=55 55< <=60 60< Signaturer Grundkort Bygning Støjskærm/Mur Beregningspunkt Terræn overflade Kilde, punkt Kilde, linie Kilde, areal Tankstation Varegård Dok. nr. Dato Udført af Kontr. Godk. : A Bilag E : : LFL

18 BP 2 BP 2e Klient: ATP Ejendomme Åboulevarden 17, Aarhus C Projekt: Støjredegørelse Bydelscenter Storegade i Esbjerg Støjudbredelse fra: Alle planområdets virksomheder Modelgrundlag: Kildeomfang: BP 3 BP 3e Scenarie: Søndag, dag kl Målforhold 1 : m LAeq [db(a)] - 1,5 m.o.t. BP 4 BP 4e BP 1e BP 1 BP 5 <=35 35< <=40 40< <=45 45< <=50 50< <=55 55< <=60 60< Signaturer Grundkort Bygning Støjskærm/Mur Beregningspunkt Terræn overflade Kilde, punkt Kilde, linie Kilde, areal Tankstation Varegård Dok. nr. Dato Udført af Kontr. Godk. : A Bilag F : : LFL

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.2 Støjkilder 3

SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.2 Støjkilder 3 REITAN EJENDOMSUDVIKLING DANMARK A/S SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk STØJREDEGØRELSE TEKNISK NOTAT INDHOLD

Læs mere

DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Støjgrænser 2

DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Støjgrænser 2 AMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/S DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ STØJBEREGNING ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD

Læs mere

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F:

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F: Notat Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering 22. maj 2015 Projekt nr. 220181 Dokument nr. 1215753860 Version 1 Udarbejdet af SHKR Kontrolleret af JEK (arkitekttegning

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet 13297 Faaborg Havnebad Støjredegørelse COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11 49 49 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Havnebadet 1 3 Planforhold og

Læs mere

1 - Øksenbjergvej 11 36,4 (45) 31,9 (40) Christianmindesvej 2 47,5 (49) 41,5 (40) Jessens Mole 9 37,8 (55) 33,9 (45) -

1 - Øksenbjergvej 11 36,4 (45) 31,9 (40) Christianmindesvej 2 47,5 (49) 41,5 (40) Jessens Mole 9 37,8 (55) 33,9 (45) - MEMO TITEL DATO 3. maj 2017 TIL KOPI FRA PROJEKTNR A065705-010 Supplerende støjberegning, ny flydedok Petersen & Sørensen Motorværksted A/S COWI ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF

Læs mere

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst.

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst. Notat Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj 24. oktober 2016 Projekt nr. 226522 Dokument nr. 1221451565 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af PEH 1 INDLEDNING I forbindelse med

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

HAVNEGADE 4-6, BAGENKOP INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Grænseværdier 2

HAVNEGADE 4-6, BAGENKOP INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Grænseværdier 2 BAGENKOP FISK FÆLLESSALG APS HAVNEGADE 4-6, BAGENKOP STØJREDEGØRELSE ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Beliggenhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beregning af støj fra havneaktiviteter. Fåborg havn. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Beregning af støj fra havneaktiviteter. Fåborg havn. Teknisk notat COWI A/S Beregning af støj fra havneaktiviteter Fåborg havn Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Teknisk notat Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Planforhold

Læs mere

PANDRUP GENBRUGSPLADS KOMPOSTERINGSANLÆG SERVICE & LOGISTIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

PANDRUP GENBRUGSPLADS KOMPOSTERINGSANLÆG SERVICE & LOGISTIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 JAMMERBUGT KOMMUNE PANDRUP GENBRUGSPLADS KOMPOSTERINGSANLÆG SERVICE & LOGISTIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk STØJREDEGØRELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2.1 Beliggenhed og planforhold

Indholdsfortegnelse. 2.1 Beliggenhed og planforhold Petersen & Sørensen Motorværksted A/S Vurdering af støjforhold, dokning og reparation af skibe på Frederiksø Teknisk notat COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Screeningsskema til Miljøvurdering

Screeningsskema til Miljøvurdering Screeningsskema til Miljøvurdering Navn og nummer på planen Sag nr. Lokalplan 10-020 for bolig- og centerområde i Sydbyen - Miljøscreening 13/29443 Sagsbehandler CC Beskrivelse af planen, formål og omfang

Læs mere

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård. Kaj Ove Madsen A/S Aarhus Læsøgade 6 8382 Hinnerup Att.: Johan B. Søgaard Esbjerg, den 22. oktober 2014 Sagsnr. KAM.0002-2014 01 Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Læs mere

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3 HALSNÆS KOMMUNE EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Grænseværdier

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lindholm Station - forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron. Banedanmark. VVM-redegørelse, ekstern støj.

Indholdsfortegnelse. Lindholm Station - forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron. Banedanmark. VVM-redegørelse, ekstern støj. Banedanmark Lindholm Station - forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron VVM-redegørelse, ekstern støj COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11 49 49 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT Rapport titel: Rapport nr.: A73412-1 Dato: 1. august 215 Udført af: Kontroleret af: VENDSYSSEL 1, BORING I DYBVAD Lars Find Larsen Louise Rebien Villefrance ADRESSE

Læs mere

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9.

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9. Teknisk Notat Casa Vita, virkning af støjskærm Udført for Roskilde Kommune TC-101003 Sagsnr.: I100897-01 Side 1 af 9 9. september 2016 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax

Læs mere

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Notat A. Enggaard A/S ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Miljømæssig påvirkning af P-hus 1. maj 2017 Projekt nr. 226589 Dokument nr. 1223589644 Version 1 Udarbejdet af CVI/EJH Kontrolleret af JEK/MIK Godkendt

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads

Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads NOTAT Projekt Lokalplan fjernparkering Billund Projektnummer 1321600417 Kundenavn Emne Udarbejdet af Projektleder Kirkbi Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads Britt Tang Pedersen Helene D. Clausen

Læs mere

Hej Gitte

Hej Gitte Page 1 of 1 05-09-2016 From: Sidsel Marie Nørholm (SINO) Sent: 22-07-2016 08:34:30 To: Gitte Østergaard Sørensen / Region Nordjylland CC: Carsten Villsen (CVI) Subject: Støjnotat om råstofindving på matrikel

Læs mere

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.006.11 Torben Clausen A/S - Virksomhedsstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I ESBJERG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 2.1 Støjgrænser 2

NY DAGLIGVAREBUTIK I ESBJERG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 2.1 Støjgrænser 2 AMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/S NY DAGLIGVAREBUTIK I ESBJERG STØJBEREGNING ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-28 Til Fra Alf Christensen og Jann Hansen, Silkeborg Kommune Jacob Storm

Læs mere

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger.

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger. To: Søren Nabe-Nielsen[/O=HORSHOLM/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=SNA]; Subject: FW: Skubber yderligere på... Sent: Thur 6-16-2011 9:09:19 From: Jørgen Vasehus Madsen From: Jørgen Vasehus

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell Notat Grontmij A/S Danmark T +45 4348 6060 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N2.136.14 Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads 28. oktober 2014 Projekt: 35.3566.04

Læs mere

Maileg ApS - Trehuse

Maileg ApS - Trehuse Jørgen Friis Poulsen a/s 31.10.2011 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af jek Maileg ApS - Trehuse Beregning af ekstern støj fra personbiler og lastbiler ved Maileg ApS beliggende Trehuse i Herning. NIRAS

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

1 Indledning. 2 Introduktion til støj

1 Indledning. 2 Introduktion til støj AALBORG KOMMUNE EU-kortlægning af støj fra vejtrafik i Aalborg byområde STØJKORTLÆGNING JUNI 2012 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen

I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen Riis Akustik ApS Telefon: E-mail: CVR Nummer: 5944 1716 Claus@riisakustik.dk 29199477 Nørreled 22 Telefax: Internet: Bank konto: 4300 Holbæk 5944 1702 www.riisakustik.dk

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Stürup Anlæg A/S Dokumenttype Rapport Dato Maj 2014 STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ GRUSGRAV VED GRIMSTRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Revision 0 Dato 2014-05-05

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

NOTAT. Beregning af støj fra havnebad i Odense Havn. Indledning

NOTAT. Beregning af støj fra havnebad i Odense Havn. Indledning NOTAT By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Industrimiljø Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 70 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65520 Fax 659968 E-mail miljo@odense.dk Beregning af støj

Læs mere

STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2

STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2 TØNDER KOMMUNE STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 2 2 Beregningsforudsætninger

Læs mere

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B Oktober 2012 DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B PROJEKT De Nova, Frederiksværk Ekstern støj RESUME Projekt nr. 15.554.00-03 Dato: 2. December 2013 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af CVI Godkendt

Læs mere

Teknisk Notat Rev. 2 N

Teknisk Notat Rev. 2 N Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Teknisk Notat Rev. 2 N2.128.15 Frederiksberg Ejendomme Etablering af P-kælder og nybygning på Skolen ved

Læs mere

STAUNING LUFTHAVN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Støjberegning Forudsætninger 2

STAUNING LUFTHAVN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Støjberegning Forudsætninger 2 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE STAUNING LUFTHAVN BEREGNING AF FLYSTØJ ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Støjberegning

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk Notat CVR-nr. 48233511 N4.024.13 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler 23. april 2013 Projekt:

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Færgestøj Orienterende støjberegninger Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

Grundlaget for lydberegningerne har været:

Grundlaget for lydberegningerne har været: Notat 27. maj 2015 TSO/BM/lyd.27.05.15.docx Sag: 15.217 Antal sider: 5 Til Sag Emne : Frederiksberg Kommune : Grundtvigs Sidevej : Ungdomsboliger Grundtvigs Sidevej. Lyd fra café- og tagterrasse. 1 Indledning

Læs mere

STØJUNDERSØGELSE SINDING GRUSGRAV

STØJUNDERSØGELSE SINDING GRUSGRAV Til Sinding Grusgrav ApS Sinding Hovedvej 15 8600 Silkeborg Dokumenttype Rapport Miljømåling ekstern støj Dato Marts 2016 Beregning af støj fra Sinding Grusgrav i forbindelse med råstofindvinding og anvendelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S Notat 26. juni 2014 JN/ACG/eksternstøj 26_06_2014 Sag nr. 13.974 Til Sag Emne : Schmidt Hammer Lassen Architects KPC Byg A/S : Administrationscenter Skanderborg : Beregning af ekstern støj. Antal sider:

Læs mere

Projekts hovedformål er at udvikle et redskab til teknisk og administrativ implementering af støjsvag teknologi ved levering af varer til butikker.

Projekts hovedformål er at udvikle et redskab til teknisk og administrativ implementering af støjsvag teknologi ved levering af varer til butikker. NOTAT Projekt Kunde Støj fra varelevering til butikker Projekterne DYT og 24T samt Miljøstyrelsen Dato 0-2-3 Fra Allan Jensen Projektstatus december 3. Projektets hovedformål Projekts hovedformål er at

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato NOTAT Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato 2016-06-01 Til Fra Jan Mortensen, CASA Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Baggrund CASA har bedt Rambøll

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ AARHUS KOMMUNE BERING-BEDER VEJEN AFKLARENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TRAFIKSTØJ (FORSLAG A) ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

Lokalplan nr. B-06.01.01 Dagligvarebutik på Ugledigevej, Ørslev

Lokalplan nr. B-06.01.01 Dagligvarebutik på Ugledigevej, Ørslev Forslag til Lokalplan nr. B-06.01.01 Dagligvarebutik på Ugledigevej, Ørslev Februar 2015 V O R D I N G B O R G K O M M U N E Lokalplanforslag apa o sag Teknik- og Miljøudvalget har den 4. februar 2015

Læs mere

Beregning af ekstern støj

Beregning af ekstern støj WH-PlanAction Aps Danmarksvej 8 DK-8660 Skanderborg Tel.: +45 8745 3900 CVR.: 2791 6929 www.wh-pa.dk Kirstine Haidarz Olesen Tel.: +45 2348 3995 kho@wh-pa.dk 7. december 2017 Sag nr.: 17034 Beregning af

Læs mere

STØJ FRA VARELEVERING KAN NEDBRINGES!

STØJ FRA VARELEVERING KAN NEDBRINGES! STØJ FRA VARELEVERING KAN NEDBRINGES! Allan Jensen, aaj@ramboll.dk, tlf. 5161 5812 STØJKILDER VED VARELEVERING Støjkilder ved varelevering (maksimalniveau) Dørsmæk Trykudligning, bremser Hævning af læssebagsmæk

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT Teknisk Notat Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober 2013 Udført for Inter Terminals AOT TC-100464 Sagsnr I100350 Side 1 af 13 16. oktober 2013 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

TEKNISK RAPPORT. Acoustica. Tradium - Transportuddannelsescenter Djursland Miljømåling - ekstern støj - Motorløb

TEKNISK RAPPORT. Acoustica. Tradium - Transportuddannelsescenter Djursland Miljømåling - ekstern støj - Motorløb TEKNISK RAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Tradium - Transportuddannelsescenter Djursland Rapport nr.: T6.006.11 Århus den 6. december 2011 Sag: 35.6141.07 Side 1 af 11 sider inkl. 1 bilag

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Indsigelse mod udvidelse af Netto på Højtoftevej, 6700 Esbjerg, Sags id

Indsigelse mod udvidelse af Netto på Højtoftevej, 6700 Esbjerg, Sags id Esbjerg Kommune Byggeri Teknik & Miljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Att.: Ulrik Revsbech Esbjerg den 14. juni 2011 Indsigelse mod udvidelse af Netto på Højtoftevej, 6700 Esbjerg, Sags id 2010-3921 På vegne

Læs mere

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2 HOFOR VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme

Læs mere

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia)

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - Miljømåling-ekstern støj (baseret på måling i Fredericia) Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia) November 2011 Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern

Læs mere

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag NOTAT Projekt Kunde Nordhavnsvejen Københavns Kommune Dato 5. november 2013 Til Jacob Ingvartsen, Nordhavnsvejen Fra Allan Jensen, Rambøll Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget Dato 05-11-2013

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S Notat Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter 23. april

Læs mere

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S Teknisk Notat Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December 2013 Udført for DONG Energy Power A/S TC-100383 Sagsnr.: T204961 Side 1 af 10 7. januar 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning Trafikudvalget 2009-10 TRU alm del Svar på Spørgsmål 1164 Offentligt Vejdirektoratet Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg Teknisk notat COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax

Læs mere

De udførte beregninger omfatter følgende tre scenarier for aktiviteter på fodbold- og tennisbaner:

De udførte beregninger omfatter følgende tre scenarier for aktiviteter på fodbold- og tennisbaner: NOTAT Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner og tennisbaner Kunde Frederikssund Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-08 Til Fra Frank Brungaard Nielsen, Frederikssund Kommune Jacob Storm Jørgensen, Rambøll

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer

Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer Notat Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer 24. juni 2014 Projekt nr. 217394-04 Udarbejdet af cvi Kontrolleret af cvi Godkendt af lec I forbindelse med planlagte nedknusnings- og

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Bilag 1 - Placering af virksomheder. Bilag 2 - Støjbidrag fra virksomheder. Bilag 3 - Støjudbredelseskonturer, teoretiske kilder

Bilag 1 - Placering af virksomheder. Bilag 2 - Støjbidrag fra virksomheder. Bilag 3 - Støjudbredelseskonturer, teoretiske kilder SVENDBORG KOMMUNE SVENDBORG MARITIME BYHAVN STØJBEREGNINGER - FORUDSÆTNINGER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund Rema Ejendomsinvest A/S Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190 Trafikredegørelse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

MULIGHEDER MED STØJSVAGT UDSTYR

MULIGHEDER MED STØJSVAGT UDSTYR MULIGHEDER MED STØJSVAGT UDSTYR - VED VARELEVERING TIL BUTIKKER Jens Duch, JDU@ramboll.dk, tlf. 5161 5365 HVAD ER PROBLEMET? Generende støj Impulsstøj Ofte tæt på boligområder Især støj om natten er knyttet

Læs mere

Måleobjekterne er: Volvo hybrid lastbil FES62R (ved kørsel på batteri og dieselmotor)

Måleobjekterne er: Volvo hybrid lastbil FES62R (ved kørsel på batteri og dieselmotor) NOTAT Projekt Støj fra varelevering Kunde MST med flere Notat nr. 1 Dato 2013-07-12 Til Fra Kopi til Ole Funk Knudsen 1. Støj fra køretøjer Der er udført målinger af kildestyrker for køretøjer. Dette notat

Læs mere

Tican Fresh Meat A/S. Miljøgodkendelse til etablering af asfalteret parkeringsplads på adressen Strandvejen 18-20, 7700 Thisted.

Tican Fresh Meat A/S. Miljøgodkendelse til etablering af asfalteret parkeringsplads på adressen Strandvejen 18-20, 7700 Thisted. Tican Fresh Meat A/S Miljøgodkendelse til etablering af asfalteret parkeringsplads på adressen Strandvejen 18-20, 7700 Thisted Juni 2012 Aarhus J.nr. MST-1270-00711 Ref. tasme/amklo Dato 15. juni 2012

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR

SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR BEFÆSTIGELSE OG AFLEDNING AF REGNVAND DOK. NR. : 29153-11 AF 16. FEBRUAR 2011 SAGS NR.: 11/5483 SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR til Lokalplan 3.1-4 og Kommuneplantillæg nr. 3 Møllebakken, Tommerup

Læs mere

Lydnotat L01 Version 001

Lydnotat L01 Version 001 Lydnotat 16.096.L01 Version 001 Riis Akustik ApS Nørreled 22 4300 Holbæk tlf 30511735 claus@riisakustik.dk Kunde: NCC Danmark A/S Henrik Johansen Projekt: Falkoner Centeret Ombygning 2016 Emne: Lydforhold

Læs mere

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE REMA EJENDOM A/S VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1

Læs mere

Mikkelsen Lone. LOMI. Hej. Hermed fremsendes en indsigelse mod lokalplan nr / Jan Dagligvarebutik på Strandby. Kirkevej.

Mikkelsen Lone. LOMI. Hej. Hermed fremsendes en indsigelse mod lokalplan nr / Jan Dagligvarebutik på Strandby. Kirkevej. Mikkelsen Lone. LOMI Fra: Anders Høy [makevelli1982@gmail.com] Sendt: 2. marts 2015 11:11 Til: Esbjerg Kommune - Plan Emne: Indsigelse mod lokalplan nr. 01-060-0005 Vedhæftede filer: Indsigelse mod lokalplan

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN Til Greve Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Maj 2016 TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN TJØRNELYSKOLEN Revision 1 Dato 23-05-2016 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen Kontrolleret

Læs mere

Støj fra varelevering til butikker

Støj fra varelevering til butikker Miljøprojekt Nr. 596 2001 Støj fra varelevering til butikker Hans-Henrik Skaaning og Jens K. Nørgaard Carl Bro - Acoustica Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Støjkortlægning Hobro Køretekniske Anlæg

Støjkortlægning Hobro Køretekniske Anlæg Støjkortlægning Hobro Køretekniske Anlæg Juni 2016 (Revideret 22/12-2016) "Miljømåling - ekstern støj" Miljømåling - ekstern støj Målemetode: Miljøstyrelsens vejledning 5/1993 "Beregning af ekstern støj

Læs mere

Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160

Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160 Projekt nr. 1344595-10 Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160 Februar 2008 Udført for: SabetoFLEX Att.: Ove Poulsen Hesthøjvej 5 DK-7870 Roslev Peter Svendsen Christian G. Nicolaisen Energieffektivisering

Læs mere

Allerød Kommune. Støjkortlægning

Allerød Kommune. Støjkortlægning Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Ref 86511082 Støj(1) Version 2 Dato 2009-03-24 Udarbejdet af MDY, CM Kontrolleret af MDY Godkendt af CM Rambøll Danmark

Læs mere

Orbicon. Februar 2014 WHITE WATER VIBORG. Ekstern støj

Orbicon. Februar 2014 WHITE WATER VIBORG. Ekstern støj Orbicon Februar 2014 WHITE WATER VIBORG Ekstern støj PROJEKT Ekstern støj Orbicon Projekt nr. 216032 Version 1 Dokument nr. 1210397007 Version 2 Udarbejdet af SHKR/HKD Kontrolleret af JEK Godkendt af HKD

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

(sendt elektronisk til:affaldplus@affaldplus.dk) Att.: Morten Larsen (mla@affaldplus) og Bente Munk (bem@affaldplus.dk)

(sendt elektronisk til:affaldplus@affaldplus.dk) Att.: Morten Larsen (mla@affaldplus) og Bente Munk (bem@affaldplus.dk) AffaldPlus, Forlev Miljøanlæg Vejlagervej 4A 4241 Vemmelev (sendt elektronisk til:affaldplus@affaldplus.dk) Att.: Morten Larsen (mla@affaldplus) og Bente Munk (bem@affaldplus.dk) Sendt pr post til nærmeste

Læs mere