NYE TIDER I ÆLDREPLEJEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYE TIDER I ÆLDREPLEJEN"

Transkript

1 Nyet i deriæl dr epl ej en bet y dni ngenafi ndf l y del s epåegnear bej ds t i der Bes k r i v el s eafi nt er v ent i onerogk ons ek v ens erf orar bej ds t i ds pl anl ægni ngen Ki r st ennabeni el senogannehel enegar de SOSUr appor tnr. 18

2 NYE TIDER I ÆLDREPLEJEN BETYDNINGEN AF INDFLYDELSE PÅ EGNE ARBEJDSTIDER BESKRIVELSE AF INTERVENTIONER OG KONSEKVENSER FOR ARBEJDSTIDSPLANLÆGNINGEN Kirsten Nabe-Nielsen og Anne Helene Garde Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, København 2009

3 NFA-rapport Titel Undertitel Forfattere Institution(er) Udgiver(e) Nye tider i ældreplejen betydningen af indflydelse på egne arbejdstider Beskrivelse af interventioner og konsekvenser for arbejdstidsplanlægningen Kirsten Nabe-Nielsen og Anne Helene Garde Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Redaktion afsluttet November 2009 Udgivet December 2009 Finansiel støtte Bedes citeret Satspuljebevilling til SOSU-programmet Nabe-Nielsen K & Garde AH. Nye tider i ældreplejen betydningen af indflydelse på egne arbejdstider. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, sider. ISBN Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Fax: e-post: Hjemmeside: 2

4 FORORD Denne rapport indeholder en beskrivelse af interventionsprojektet Nye tider i ældreplejen samt resultater og konklusioner fra en del af projektet. Formålet med interventionsprojektet var at undersøge, hvordan indflydelse på egne arbejdstider påvirker helbred og trivsel blandt plejemedarbejdere i den danske ældrepleje. Det er resultaterne om indflydelsen på medarbejdernes trivsel, som findes i denne rapport. Resultaterne af helbredsmålingerne offentliggøres senere. Projektet er gennemført i perioden 2006 til Interventionsprojektet er finansieret af midler fra det andet af to satspuljeprogrammer, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø fik bevilliget af regeringen i perioden Dette andet satspuljeprogram var på 15 millioner kroner og blev givet med henblik på at undersøge effekten af forskellige redskaber til forbedring af arbejdsmiljøet blandt ældreplejens medarbejdere. På grundlag af den anden bevilling har NFA delvist financieret projektet 'Ledelse af team', hvis resultater er udgivet i rapportform og som videnskabelige artikler. I 2009 udgav NFA desuden en interviewbog som led i netværksprojektet God ledelse på ældreområdet. Derudover er der resultater på vej fra de øvrige projekter under dette program. Det første satspuljeprogram blev givet i perioden og var på 22,7 millioner kroner og havde til formål at forbedre fastholdelsen og rekrutteringen af plejemedarbejdere til ældreplejen i Danmark. Satspuljeprogrammerne går tilsammen under betegnelsen SOSUprogrammet. På baggrund af den første bevilling udgav NFA fra 2004 til 2008 i alt tre baggrundsrapporter samt 15 delrapporter. Delrapporterne var baseret på to store undersøgelser af henholdsvis ca medarbejdere i ældreplejen og en hel årgang nyuddannede socialog sundhedshjælpere og -assistenter, der færdiggjorde deres uddannelse i 2004, i alt ca nyuddannede. Forskerne bag nærværende rapport har gjort brug af to eksterne lektører, dels forsker Arne Lowden, Stressforskningsinstituttet ved Stockholms Universitet og dels udviklingskonsulent Inger-Marie Wiegmann fra Team Arbejdsliv. De skal begge have tak for at have bidraget med kritisk og konstruktiv kritik af rapportens indhold. En særlig tak skal desuden rettes til medarbejdere og ledere i ældreplejen i de tre kommuner, der deltog i interventionsprojektet. Direktør Palle Ørbæk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3

5 4

6 INDHOLD SAMMENFATNING OG KONKLUSION... 7 Konklusion... 8 ABSTRACT AND CONCLUSION...11 Conclusion FORMÅL OG LÆSEVEJLEDNING...15 INTRODUKTION TIL FORSKNINGSPROJEKTET NYE TIDER I ÆLDREPLEJEN...17 Formål med forskningsprojektet Design Interventionen Dataindsamling og forløb Deltagerne (Fokusgruppe)interviews Spørgeskemaundersøgelsen INDIVIDUEL, ELEKTRONISK ARBEJDSTIDSPLANLÆGNING...21 Beskrivelse af interventionen Erfaringerne med individuel, elektronisk arbejdstidsplanlægning NYTÆNKNING AF DEN FASTE RULLEPLAN...27 Beskrivelse af interventionen Erfaringerne med nytænkning af den faste rulleplan INTERVENTIONERNES BETYDNING FOR VAGTPLANLÆGNINGEN...31 Statistiske analyser, spørgsmål og svarmuligheder Involvering i vagtplanlægningen Tilfredshed med arbejdstiderne Forudsigelighed og regelmæssighed Langsigtet medarbejderstyret fleksibilitet i vagtplanlægningen Akut medarbejderstyret fleksibilitet i vagtplanlægningen Arbejdsgiverstyret variabilitet Restitution i løbet af arbejdsdagen DISKUSSION AF UNDERSØGELSENS RESULTATER...47 Kun øget involvering i PC-gruppen Forskellige aktiviteter i de tre interventionsgrupper Weekender og fridage kan være i fare Forholdet til kolleger og borgere er vigtigt En udfordring at omsætte ønsker til praksis Lederens rolle er vigtig Fortsat behov for at kunne bytte vagter Vagtplanlægning tager (stadig) tid Stort potentiale for indflydelse på egen arbejdstid

7 Regelmæssighed faldt i gruppen med mest indflydelse Forskel mellem gruppernes arbejdstidsplanlægning BILAG 1. FORSKNINGSPROJEKTETS BAGGRUND...51 BILAG 2. FORSKNINGSPROJEKTETS METODER...53 Formål og hypoteser Interventionen Rekruttering af deltagerne Interventions- og referencegruppen Dataindsamlingen Deltagelse i (fokusgruppe)interviewene Deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen BILAG 3. FORSKNINGSPROJEKTETS RESULTATER...59 BILAG 4. DISKUSSION AF UNDERSØGELSENS STYRKER OG SVAGHEDER...61 Anvendelse af interviews og spørgeskemaer Definition af interventionen Referencegruppe Opfølgningstiden Sammensætning af deltagerne Analyse af resultaterne Validitet og generaliserbarhed EFTERSKRIFT...65 REFERENCER

8 SAMMENFATNING OG KONKLUSION Forskningsprojektet Nye tider i ældreplejen havde til formål at undersøge, hvordan indflydelse på egne arbejdstider påvirkede helbred og trivsel blandt plejemedarbejdere i den danske ældrepleje. Projektet var designet som en 1-årig interventionsundersøgelse. I alt deltog otte arbejdspladser fra tre forskellige kommuner i projektet. Medarbejderne blev inddelt i en interventions- og en referencegruppe. Fem arbejdspladser havde medarbejdere i både interventions- og referencegruppen, to arbejdspladser havde kun medarbejdere i interventionsgruppen, og den sidste arbejdsplads havde kun medarbejdere i referencegruppen. I interventionsgruppen skulle medarbejderne på de enkelte arbejdspladser i samarbejde med deres ledere planlægge og gennemføre en eller flere selvvalgte aktiviteter, som havde til formål at øge medarbejdernes indflydelse på deres egne arbejdstider. Før interventionernes start og ved afslutningen af projektet gennemførte Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) en række målinger, der bestod af spørgeskemaer, blodprøver, vejning, måling af hofte/taljeomkreds, søvnmonitorering ved hjælp af actigrafer og søvnlogbøger samt indsamling af vagtskemaer. Ved afslutningen af projektet foretog vi desuden interviews med medarbejdere og ledere. I denne første rapport beskrives de gennemførte interventioner, og hvad de betød for arbejdstidstilrettelæggelsen, eksempelvis medarbejdernes muligheder for at ønske/fravælge vagter, få fri eller blive kaldt på arbejde med kort varsel. De øvrige resultater er endnu ikke analyseret og bliver derfor offentliggjort senere. Førmålingen bestod af to spørgeskemaer et generelt om arbejdet i ældreplejen, og et specifikt om arbejdstider der blev besvaret af henholdsvis 80 % og 74 % af medarbejderne. I alt svarede 72 % på begge skemaer. Eftermålingerne bestod kun af ét spørgeskema, som blev besvaret af 70 %. På tre arbejdspladser valgte man at arbejde med individuel, elektronisk arbejdstidsplanlægning. Det betød, at medarbejderne løbende selv skulle indtaste deres ønsker til arbejdstider i et computerprogram. På baggrund af ledernes input til bemandingsbehovet og medarbejdernes ønsker lavede computerprogrammet en vagtplan. Medarbejderne havde herefter mulighed for at flytte rundt på deres ønskede arbejdstider for at dække eventuelt ubesatte vagter og undgå overbemanding. De sidste finjusteringer blev foretaget af lederen. Vagtplanen blev varslet fire uger i forvejen. På fire arbejdspladser arbejdede man med en nytænkning af den faste rulleplan. På to af disse arbejdspladser nedsatte man en arbejdsgruppe, der skulle arbejde med indførelsen af øget medarbejderindflydelse på arbejdstiderne. Medarbejderne i arbejdsgrupperne deltog i et kursus om fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse. Derudover fik alle medarbejdere i interventionsgruppen på disse to arbejdspladser et spørgeskema om deres ønsker til arbejdstider. På den ene arbejdsplads blev der desuden udarbejdet en arbejdstidspolitik samt retningslinjer for fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse. 7

9 På de øvrige to arbejdspladser blev der nedsat arbejdsgrupper, som skulle arbejde med indførelsen af mere medarbejderindflydelse på arbejdstiderne. Disse arbejdsgrupper afholdt møder, hvor medarbejderønsker blev diskuteret, men ikke omsat til mere konkrete tiltag for at øge indflydelsen på egen arbejdstid. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen viste, at indførelse af individuel, elektronisk arbejdstidsplanlægning var en intervention, som (stort set) alle medarbejderne i interventionsgruppen på arbejdspladsen deltog i. På de arbejdspladser, hvor man indførte individuel, elektronisk arbejdstidsplanlægning skete en stigning i medarbejdernes involvering i vagtplanlægningen, deres tilfredshed med arbejdstiderne samt deres muligheder for at ønske og fravælge bestemte vagter. Samtidig skete også et fald i medarbejdernes oplevelse af regelmæssighed i deres arbejdstider. Til gengæld fandt vi ingen effekt af interventionerne på muligheden for at kunne få fri, møde eller gå hjem tidligere/senere end planlagt, ændre arbejdstider med kort varsel, holde frokostpause eller andre pauser. I de grupper, der arbejdede med en nytænkning af den faste rulleplan, var der ingen effekt af interventionerne på de målte parametre. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen viste også, at der, allerede inden interventionerne blev igangsat, var forskelle mellem interventions- og referencegrupperne fx i forhold til arbejdstidstilrettelæggelsen. Man kan derfor forestille sig, at den måde, hvorpå arbejdstiderne planlægges, når projektet går i gang, kan have betydning for de aktiviteter, der vælges, og mulighederne for at gennemføre de valgte aktiviteter. Interviewresultaterne vedrørende individuel, elektronisk arbejdstidsplanlægning centrerede sig om betydningen af weekender og fridage, og om hvordan interventionen påvirkede disse. Et vigtigt tema var også den individuelle fleksibilitet i vagtplanen overfor forudsigeligheden i arbejdstiderne, kontinuitet i samarbejdet med kolleger og plejen af borgerne. Det at skulle bruge et computerprogram og skepsis overfor forandringer blev også diskuteret. Interviewene med de medarbejdere, der arbejdede med en nytænkning af den faste rulleplan, kom især til at handle om betydningen af lederens (eller en anden tovholders) rolle i forhold til at gennemføre de planlagte ændringer, betydningen af at vide, hvordan vagtplanen hænger sammen, vigtigheden af at involvere mere end et enkelt skift for at opnå fleksibilitet samt muligheden for at opnå fleksibilitet ved at flytte arbejdsopgaver til andre tidspunkter af døgnet. Også på disse arbejdspladser gjorde medarbejderne opmærksom på vigtigheden af forholdet til borgere og kolleger. Konklusion I nærværende interventionsprojekt afdækkede vi forskellige typer af aktiviteter, som arbejdspladser i den kommunale ældrepleje valgte at iværksætte med henblik på at øge medarbejdernes indflydelse på deres egne arbejdstider og give dem større indblik i og forståelse for vagtplanlægningen. I denne rapport belyste vi ved hjælp af spørgeskemaer konsekvenserne for de ansattes involvering i planlægningen af deres egne arbejdstider, tilfredsheden med arbejdstiderne og betydningen for arbejdstidstilrettelæggelsen. Vi anvendte interviews 8

10 til at få medarbejdernes egne ord om arbejdstidernes og arbejdstidsplanlægningens betydning. På baggrund af projektet kan vi konkludere at: Medarbejdernes involvering i vagtplanlægningen og tilfredshed med arbejdstiderne steg blandt de medarbejdere, der indførte individuel, elektronisk vagtplanlægning. Indførelsen af individuel, elektronisk arbejdstidsplanlægning resulterede i en lavere grad af regelmæssighed i arbejdstiderne. Indledningsvis var mindre end hver femte medarbejder involveret i planlægningen af deres arbejdstid Deltagerne oplevede at mere indflydelse på vagtplanen formentlig ikke mindsker behovet for at kunne bytte vagter/få fri fra allerede tildelte vagter. Det kan være vanskeligt at omsætte ideer om arbejdstidsplanlægningen til praksis det blev nævnt, at det kræver mod og en tovholder med den nødvendige viden og beslutningskompetence. Der var stor opmærksomhed omkring det forhold, at ændringer i arbejdstiderne potentielt kan have en uhensigtsmæssig betydning for forholdet til borgerne og samarbejdet med kollegerne. 9

11 10

12 ABSTRACT AND CONCLUSION The research project New working hours in the elder care sector was designed as a oneyear intervention study. The aim of the study was to investigate the effect of influence on own working hours with respect to health and well-being among health care personnel working in the Danish elder care sector. A total of eight workplaces from three different municipalities participated in the study. The participants were allocated into an intervention group and a reference group. Five workplaces had employees in both the intervention and reference group, two workplaces only in the intervention group, and one only in the reference group. In the intervention group, the employees and leaders at each workplace were to plan and implement one or more self-chosen activities aiming at increasing the employees influence on their own working hours. At baseline and after a one-year follow-up, the National Research Centre for the Working Environment (NRCWE) collected the data consisting of questionnaires, blood samples, weighing, measurement of waist and hip circumference, sleep monitoring by actigraphs and sleep diaries, together with the collection of work schedules from the workplaces. At followup, we also interviewed employees and leaders. In this first report, we describe the activities and their effect on the planning of the working hours, for example in relation to the employyees possibilities of requesting/opting out duties, having a day off, exchange shifts, or to be asked to come to work within short notice. The other results have not yet been analyzed and will be published later. The baseline measurements consisted of two questionnaires. One general questionnaire aimed at the working conditions in the elder care sector, and another more specifically aimed at working hours. The questionnaires were filled in and returned by 80 % and 74 % of the participants, respectively. A total of 72 % responded to both questionnaires. At follow-up, only one questionnaire was distributed. It was filled in and returned by 70 % of the participants. At three workplaces, the participants chose to implement individual, electronic work-time planning (self-selected working hours or self-rostering). This meant that the employees should type their preferred working hours into a computer program. Based on the leaders input regarding staff needs and the employees preferred working hours, the computer program generated a duty roster. Afterwards, the employees had the possibility of changing their preferences to fill in vacant duties and avoid overstaffing. The last fine-tunings were made by the leader. The employees were notified about the duty roster four weeks in advance. At four workplaces, the participants chose to work with a rethinking of the fixed duty roster. A task group was appointed on these four workplaces. The task groups should work with the implementation of increased employee influence on the working hours. At two of the four workplaces, the task groups participated in a course on flexible work-time planning. Moreover, all employees in the intervention group at these two workplaces received a 11

13 questionnaire on their preferred working hours. Further, at one of these workplaces, a worktime policy was elaborated together with guidelines for flexible work-time planning. At the other two workplaces, meetings were held where the employees work-time preferences were discussed. The preferences, however, were not converted into more tangible undertakings to increase the employees influence on their own working hours. The results from the questionnaire study showed that the implementation of individual, electronic work-time planning was a very noticeable intervention that (almost) all of the employyees at the workplaces participated in. At workplaces where individual, electronic work-time planning was implemented, the employees involvement in the work-time planning increased together with their satisfaction with the working hours and possibilities of requesting or opting out of certain shifts. At the same time we found a decrease in the reporting of regularity in the working hours. No differences were observed in the groups, which set out to rethink the fixed duty roster. We found no effect of any of the interventions on the possibility for exchanging shifts, having a day off, starting or ending a shift earlier/ later than scheduled, changing working hours within short notice, or having time for lunch or breaks. The results of the questionnaire study also showed that already at baseline there were differrences between the intervention and reference groups. Thus, it may be speculated that the way that the working hours were planned at baseline affected the choice of activities and the possibility for implementing the chosen activities. Themes touched upon by the participants in the interviews regarding individual, electronic work-time planning were the importance of weekends and days off, and how the intervention affected these. Another important theme was the individual flexibility in the working hours compared with predictability in the working hours, continuity in the cooperation with colleagues and care of the clients. The use of a computer program and scepticism towards change were also discussed. In the interviews with the employees working with a rethinking of the fixed duty roster the main themes were the importance of the leader s or another facilitator s role in implementing the planned changes, the importance of knowing how the duty roster cohered, the importantce of involving more than one shift to achieve flexibility and the possibility to achieve flexibility by moving the tasks around to other times of the day. Also at these workplaces, the employees stressed the importance of the relation to clients and colleagues. Conclusion In the present intervention study, we described different types of activities that workplaces in the elder care sector chose to implement in order to increase the employees influence on their own working hours and to increase their insight into and understanding of the planning of the working hours. In this report, we used questionnaires to elucidate the consequences for the employees involvement in the planning of their own working hours, satisfaction with the working hours and the effect on the planning of the working hours. We used 12

14 interviews to have the employees own description of the importance of the working hours and the planning of the working hours. Based on this research project, we conclude that: The employees involvement in the planning of and satisfaction with their own working hours was increased among participants who implemented individual, electronic work-time planning. The implementation of individual, electronic work-time planning resulted in a decrease in the regularity of the working hours. Initially less than one in five employees were involved in the planning of their own working hours The participants experience that an increased influence on the work schedule does not necessarily mean that the need for exchanging shifts or have days off from already scheduled duties will disappear. It is difficult to implement changes in the planning of the working hours it was mentioned that there is a need for a facilitator with the necessary knowledge and decision-making power. There is concern that changes in the working hours may have a harmful effect on the relation to clients and the cooperation with colleagues. 13

15 14

16 FORMÅL OG LÆSEVEJLEDNING Formålet med denne rapport er at præsentere de første resultater fra forskningsprojektet Nye tider i ældreplejen. Forskningsprojektet havde til formål at undersøge betydningen af at øge plejemedarbejderes indflydelse på deres egne arbejdstider. Rapportens målgruppe er arbejdsmiljøprofessionelle samt ledere og medarbejdere på arbejdspladser, som overvejer at give medarbejderne større indflydelse på tilrettelæggelsen af deres egne arbejdstider. Rapporten indeholder først en kort introduktion til forskningsprojektet. Herefter følger en beskrivelse af interventionerne i form af de aktiviteter, der er blevet gennemført på de deltagende arbejdspladser. Vi kunne overordnet opdele interventionerne i to typer af aktiviteter: 1) Indførelse af individuel, elektronisk arbejdstidsplanlægning og 2) nytænkning af den faste rulleplan. I projektet indsamlede vi erfaringer fra ledere og medarbejdere via interviews og deltagelse i møder. Herigennem belyses de fordele og udfordringer, der er forbundet med indførelsen af øget indflydelse på arbejdstiderne blandt medarbejderne i ældreplejen. Efterfølgende præsenterer vi de første resultater fra en spørgeskemaundersøgelse, som blev gennemført ved projektets start og afslutning. Disse resultater viser, hvor mange medarbejdere der reelt oplevede at have fået mere indflydelse som følge af de aktiviteter, der blev sat i gang, samt deres tilfredshed med arbejdstiderne før og efter interventionen. Derudover undersøgte vi interventionens betydning for arbejdstidernes regelmæssighed og forudsigelighed, den medarbejderstyrede fleksibilitet og den arbejdsgiverstyrede variabilitet samt pauser i arbejdet. Som en del af evalueringen af forskningsprojektet kommer vi til at undersøge, hvilken effekt interventionen har haft på medarbejdernes helbred, trivsel og søvn. Disse resultater er imidlertid endnu ikke klar til offentliggørelse. Når resultaterne foreligger, publiceres disse i internationale, videnskabelige tidsskrifter og på NFA s hjemmeside. Sidste del af rapporten indeholder en beskrivelse af forskningsprojektets baggrund og design. Denne del er rettet mod læsere, der ønsker en detaljeret gennemgang af studiedesignet, materialet og de anvendte metoder, men er ikke nødvendig for forståelsen af resten af rapporten. 15

17 16

18 INTRODUKTION TIL FORSKNINGSPROJEKTET NYE TIDER I ÆLDREPLEJEN Formål med forskningsprojektet Det overordnede formål med projektet Nye tider i ældreplejen er at belyse, hvordan indflydelse på placeringen af egen arbejdstid blandt plejepersonale i ældreplejen påvirker helbred og trivsel, herunder søvn. Forskningsprojektet er et af interventionsprojekterne i SOSU 1 -forskningsprogrammet, som gennemføres af NFA. Forskningsprogrammet indeholder i alt seks interventionsprojekter, der havde til formål at belyse effekten af forskellige initiativer til forbedring af arbejdsmiljøet i ældreplejen. Interventionsprojekterne er beskrevet på Denne hjemmeside indeholder også oplysninger om andre udgivelser fra SOSU-forskningsprogrammet. På hjemmesiden kan man læse mere om andre projekter om arbejdstid. Design Nærværende forskningsprojekt var designet som en interventionsundersøgelse med en interventions- og en referencegruppe (også kaldet sammenligningsgruppe). Inden projektet blev sat i gang, blev det godkendt af den lokale videnskabsetiske komité. Interventionen Interventionen skulle give medarbejderne i interventionsgruppen mere indflydelse på deres egne arbejdstider. De deltagende arbejdspladser havde selv ansvaret for at planlægge, gennemføre og finansiere de ønskede aktiviteter. Dette resulterede i en række forskellige aktiviteter. Nogle steder valgte man at indføre individuel, elektronisk arbejdstidsplanlægning også kaldet prioriteret eller selvvalgt arbejdstid, mens man andre steder valgte at arbejde med mere medarbejderindflydelse på den faste rulleplan (de forskellige typer af aktiviteter præsenteres senere). På alle arbejdspladser på nær to blev fordelingen af medarbejdere i interventions- og referencegruppen besluttet af den lokale leder. På de øvrige to arbejdspladser (A1 og A2, figur 2) blev der trukket lod. Dataindsamling og forløb Dataindsamlingen strakte sig fra 2007 til Data blev indsamlet i forbindelse med en førog en eftermåling med ét års mellemrum (figur 1). I denne rapport præsenteres de første resultater fra spørgeskemaundersøgelsen, interviews med ledere og medarbejdere, deltagelse i personale- og arbejdsgruppemøder, samt skriftligt materiale udleveret af de deltagende arbejdspladser. Dataindsamlingen bestod derudover af søvnmålinger, blodprøver, 1 SOSU er en forkortelse for SOcial- og SUndhed og refererer til social- og sundhedsområdet (primært ældreplejen), og områdets medarbejdere (primært social- og sundhedshjælpere og -assistenter). 17

19 vejning, måling af hofte- og taljeomkreds samt indsamling af vagtplaner før og efter interventionsperioden. Førmålinger Spørgeskemaer Blodprøver Hofte-/taljemål og vægt Søvn Vagtplaner Indførelse af mere indflydelse på egne arbejdstider i interventionsgruppen Eftermålinger Spørgeskemaer Blodprøver Hofte-/taljemål og vægt Søvn Vagtplaner Interviews Projekt start i kommunerne i løbet af Projekt slut i kommunerne i løbet af 2008 Figur 1. Overordnet tidsplan for projektet. Deltagerne Deltagerne i projektet var plejemedarbejdere fra udvalgte plejecentre i ældreplejen i tre danske kommuner (figur 2). Projektet inkluderede plejepersonale fra både inde- og udekørende teams og grupper, der alle havde base på ét af i alt otte plejecentre (A1-2, B1, C1-5). I kommune C deltog i alt fire distrikter (distrikt C1-4), som arbejdede uafhængigt af hinanden omkring interventionerne. Disse fire distrikter behandles derfor som selvstændige enheder i det følgende. Kommune A Kommune B Kommune C Distrikt A1 Distrikt B1 Distrikt C1 Distrikt C2 Distrikt C3 Distrikt C4 Plejecenter A1 Plejecenter A2 Plejecenter B1 Plejecenter C1 Plejecenter C2 Plejecenter C3 Plejecenter C4 Plejecenter C5 Intervention (inde) Intervention (inde) Intervention (inde) Intervention (ude/inde) Intervention (inde) Intervention (ude) Intervention (ude) Reference (inde) Reference (inde) Reference (inde) Reference (ude/inde) Reference (ude/inde) Reference (ude) Figur 2. Oversigt over de deltagende arbejdspladser i Nye tider i ældreplejen. Figuren viser, om arbejdspladsen havde medarbejdere i både interventions- og referencegruppen eller kun i den ene gruppe. Inde og Ude refererer til, hvorvidt medarbejderne i gruppen arbejdede på et plejecenter (inde) eller i hjemmeplejen (ude) eller havde medarbejdere i begge typer jobs (ude/inde). Farverne illustrerer, hvordan de deltagende interventions- og referencegrupper var fordelt på de 8 arbejdspladser (plejecentre) og de 6 distrikter i undersøgelsen. 18

20 (Fokusgruppe)interviews På alle arbejdspladser blev der gennemført interviews med ledere og en gruppe medarbejdere med henblik på at belyse og forstå sammenhængen mellem (indflydelse på) arbejdstiderne og medarbejdernes tilfredshed og trivsel. I hvert interview deltog 1-8 personer (se tabel 3 i bilag 2), og interviewene tog udgangspunkt i en række spørgsmål, som intervieweren fra NFA havde forberedt. Spørgeskemaundersøgelsen Alle plejemedarbejdere på de deltagende arbejdspladser blev bedt om at udfylde et spørgeskema inden interventionens start og 12 måneder efter. Spørgeskemaerne blev uddelt til både interventions- og referencegruppen. Også nye medarbejdere, som var kommet til arbejdspladsen i løbet af opfølgningsperioden, blev opfordret til at udfylde og returnere skemaet ved opfølgningen. Førmålingerne i 2007 bestod af et generelt spørgeskema om arbejdet i ældreplejen samt et specifikt spørgeskema om arbejdstiderne. I alt svarede 80 % på det generelle skema, 74 % besvarede det specifikke skema, mens 72 % besvarede begge skemaer. Eftermålingerne bestod af ét enkelt skema, som blev udfyldt og returneret af 70 % (se tabel 4 i bilag 2). Jo lavere svarprocenten i en undersøgelse er, des mere usikkerhed kan der være om, hvorvidt deltagerne er repræsentative for arbejdspladsen som helhed. Spørgsmålet kan fx være, om det er de særligt tilfredse eller særligt utilfredse, som deltager. I første runde var der så stor tilslutning til undersøgelsen blandt medarbejderne, at man kan forvente, at resultaterne er troværdige. I anden runde var deltagelsen faldet en smule, men er stadig tilfredsstillende for en undersøgelse af denne type. 19

21 20

22 INDIVIDUEL, ELEKTRONISK ARBEJDSTIDSPLANLÆGNING Beskrivelse af interventionen I to af de deltagende kommuner i projektet (kommune A og B, plejecenter A1, A2 og B1, (figur 2) valgte man at implementere individuel, elektronisk arbejdstidsplanlægning. Det centrale ved denne type intervention er, at der anvendes et computerprogram til løbende at optimere tilpasningen mellem bemandingsbehovet og medarbejdernes ønsker til arbejdstider. I begge kommuner indgik udelukkende plejemedarbejdere, som arbejdede på plejecentre ( inde ). Der var flere forskellige computerprogrammer, der kunne anvendes, og deltagerne i projektet valgte selv uafhængigt af NFA deres udbyder. NFA anbefalede ikke specifikke udbydere. Kommunerne indledte et samarbejde med hver sin udbyder. Vi vurderer, at der ikke er principielle forskelle mellem programmernes muligheder og funktioner. Derfor er resultaterne fra de to kommuner slået sammen. I dette projekt var der ca. 15 personer, som skulle samarbejde om vagtplanen på hver arbejdsplads. Ønsker og veto På alle arbejdspladser i denne gruppe var det lederens opgave at definere bemandingsbehovet. Det kunne fx være antal medarbejdere og de nødvendige kompetencer, som skulle være til stede. Medarbejderne skulle efterfølgende, via internettet, for samme periode indtaste, hvornår de ønskede at arbejde, og hvornår de ikke ønskede at arbejde ( veto-tid ). I praksis var der tilfælde på den ene arbejdsplads, hvor medarbejderne blev bedt om at komme på arbejde på trods af, at de på denne måde havde markeret, at de ikke ønskede at arbejde. Begrundelsen var at sikre en ligelig fordeling af weekendvagter og vagter i forskellige skift. I sådanne tilfælde henvendte lederen sig personligt til den enkelte medarbejder vedrørende disse ændringer. Input til vagtplanen fra ledere og medarbejdere På baggrund af medarbejdernes ønsker og bemandingsbehovet genererede computerprogrammerne en vagtplan. Herefter fik medarbejderne vagtplanen til gennemsyn og havde en periode til at flytte rundt på deres egne vagter ( pusle ) i tilfælde af, at der var tidspunkter, hvor vagtplanen ikke gik op. Det kunne enten være, at der manglede personale, eller at der var for mange, der ønskede den pågældende vagt. Hvis der herefter endnu var vagter, som ikke var dækkede, kunne man vælge at lade computerprogrammet foretage de sidste justeringer på baggrund af nogle på forhånd fastsatte kriterier (point-systemer), eller lederen kunne foretage de sidste rettelser. Ingen af arbejdspladserne i projektet benyttede sig af point-systemet. I stedet var det lederne, der fordelte de sidste vagter ud fra overvejelser om medarbejdernes fleksibilitet fx i forhold til weekendvagter. Den endelige vagtplan skulle følge lovgivning, overenskomster og lokalaftaler. Varsling og planlægningsperiode Ifølge overenskomsten skulle vagtplanerne varsles 4 uger i forvejen, hvilket betød at planlægningen af vagter for en given periode begyndte omkring 2 måneder inden periodens start 21

BENCHMARK OG VIDENDELING I NETVÆRK

BENCHMARK OG VIDENDELING I NETVÆRK BENCHMARK OG VIDENDELING I NETVÆRK SOM METODE TIL AT SKABE BEDRE ARBEJDSMILJØ I KUNDECENTRE En rapport om AMICA-projektet Inger-Marie Wiegman, TeamArbejdsliv Tina Weller Nielsen, DTU Management Ole H.

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Det grænseløse arbejdes grænseløshed

Det grænseløse arbejdes grænseløshed Arbejdsmiljøforskningsfonden Det grænseløse arbejdes grænseløshed - i et gerontologisk perspektiv Slutrapport Projekt nr 20070047986/4 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kvalitet og Patientsikkerhed Kræftens Bekæmpelse Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2013 Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse,

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Annemarie Dencker Kræftens Bekæmpelse Projekt OmSorg børn som pårørende på hospitaler.indd 1 18-09-2009 14:50:35 Børn som pårørende på hospitaler:

Læs mere

Evaluering af forandringsprocesser og teamorganisering

Evaluering af forandringsprocesser og teamorganisering Evaluering af forandringsprocesser og teamorganisering Ann-Louise Holten, Karina Nielsen og Karl Bang Christensen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105 2100 København Ø Tlf

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Erfaringer fra Fredericia Kommune Pia Kürstein Kjellberg Rikke Ibsen Jakob Kjellberg PUBLIKATION SEPTEMBER 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2010.01 Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Helle Max Martin Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Læs mere

Hjælp til selvhjælp eller service i hjemmeplejen

Hjælp til selvhjælp eller service i hjemmeplejen Eigil Boll Hansen, Leena Eskelinen & Hanne Marlene Dahl Hjælp til selvhjælp eller service i hjemmeplejen Hvordan er praksis, og er der en virkning? Publikationen Hjælp til selvhjælp eller service i hjemmeplejen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin

Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin Organisering og motionsformidling Udarbejdet af Pernille Andreassen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup Lifestyle Redesign i dansk ergoterapi - En kvalitativ undersøgelse af hvordan danske ergoterapeuter

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave

Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave Peter Damlund Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Århus Universitet Juni 2010 for Direktoratet for

Læs mere

Billeder af en udviklingsorienteret

Billeder af en udviklingsorienteret Billeder af en udviklingsorienteret folkeskole LP-modellen, forskningsbaseret viden vi gør det, der virker Bent B. Andresen Billeder af en udviklingsorienteret folkeskole LP-modellen, forskningsbaseret

Læs mere

Mere end en stofmisbruger

Mere end en stofmisbruger Mere end en stofmisbruger - ekstern evaluering af et tilbud til stofbrugere med børn udarbejdet af Kathrine Louise Bro Ludvigsen Behandlingscenter for Stofbrugere Københavns Amt 2003 FORORD Dette forord

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

DET STORE TTA-PROJEKT. Proces-, effekt- og økonomisk evaluering

DET STORE TTA-PROJEKT. Proces-, effekt- og økonomisk evaluering DET STORE TTA-PROJEKT Proces-, effekt- og økonomisk evaluering Det store TTA-projekt Proces-, effekt- og økonomisk evaluering NFA-rapport Titel Det store TTA-projekt. Proces-, effekt- og økonomisk evaluering.

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer?

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? Center for Interventionsforskning Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? En evaluering af implementeringsprocessen i ni pilotkommuner Katrine Bindesbøl Holm Johansen Tine Tjørnhøj-Thomsen

Læs mere

Dokumentation i praksis

Dokumentation i praksis Hanne Søndergård Pedersen, Martin Sandberg Buch og Christina Holm-Petersen Dokumentation i praksis Undersøgelse af ældreområdet i Randers Kommune Dokumentation i praksis Undersøgelse af ældreområdet i

Læs mere