NYE TIDER I ÆLDREPLEJEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYE TIDER I ÆLDREPLEJEN"

Transkript

1 Nyet i deriæl dr epl ej en bet y dni ngenafi ndf l y del s epåegnear bej ds t i der Bes k r i v el s eafi nt er v ent i onerogk ons ek v ens erf orar bej ds t i ds pl anl ægni ngen Ki r st ennabeni el senogannehel enegar de SOSUr appor tnr. 18

2 NYE TIDER I ÆLDREPLEJEN BETYDNINGEN AF INDFLYDELSE PÅ EGNE ARBEJDSTIDER BESKRIVELSE AF INTERVENTIONER OG KONSEKVENSER FOR ARBEJDSTIDSPLANLÆGNINGEN Kirsten Nabe-Nielsen og Anne Helene Garde Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, København 2009

3 NFA-rapport Titel Undertitel Forfattere Institution(er) Udgiver(e) Nye tider i ældreplejen betydningen af indflydelse på egne arbejdstider Beskrivelse af interventioner og konsekvenser for arbejdstidsplanlægningen Kirsten Nabe-Nielsen og Anne Helene Garde Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Redaktion afsluttet November 2009 Udgivet December 2009 Finansiel støtte Bedes citeret Satspuljebevilling til SOSU-programmet Nabe-Nielsen K & Garde AH. Nye tider i ældreplejen betydningen af indflydelse på egne arbejdstider. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, sider. ISBN Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Fax: e-post: Hjemmeside: 2

4 FORORD Denne rapport indeholder en beskrivelse af interventionsprojektet Nye tider i ældreplejen samt resultater og konklusioner fra en del af projektet. Formålet med interventionsprojektet var at undersøge, hvordan indflydelse på egne arbejdstider påvirker helbred og trivsel blandt plejemedarbejdere i den danske ældrepleje. Det er resultaterne om indflydelsen på medarbejdernes trivsel, som findes i denne rapport. Resultaterne af helbredsmålingerne offentliggøres senere. Projektet er gennemført i perioden 2006 til Interventionsprojektet er finansieret af midler fra det andet af to satspuljeprogrammer, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø fik bevilliget af regeringen i perioden Dette andet satspuljeprogram var på 15 millioner kroner og blev givet med henblik på at undersøge effekten af forskellige redskaber til forbedring af arbejdsmiljøet blandt ældreplejens medarbejdere. På grundlag af den anden bevilling har NFA delvist financieret projektet 'Ledelse af team', hvis resultater er udgivet i rapportform og som videnskabelige artikler. I 2009 udgav NFA desuden en interviewbog som led i netværksprojektet God ledelse på ældreområdet. Derudover er der resultater på vej fra de øvrige projekter under dette program. Det første satspuljeprogram blev givet i perioden og var på 22,7 millioner kroner og havde til formål at forbedre fastholdelsen og rekrutteringen af plejemedarbejdere til ældreplejen i Danmark. Satspuljeprogrammerne går tilsammen under betegnelsen SOSUprogrammet. På baggrund af den første bevilling udgav NFA fra 2004 til 2008 i alt tre baggrundsrapporter samt 15 delrapporter. Delrapporterne var baseret på to store undersøgelser af henholdsvis ca medarbejdere i ældreplejen og en hel årgang nyuddannede socialog sundhedshjælpere og -assistenter, der færdiggjorde deres uddannelse i 2004, i alt ca nyuddannede. Forskerne bag nærværende rapport har gjort brug af to eksterne lektører, dels forsker Arne Lowden, Stressforskningsinstituttet ved Stockholms Universitet og dels udviklingskonsulent Inger-Marie Wiegmann fra Team Arbejdsliv. De skal begge have tak for at have bidraget med kritisk og konstruktiv kritik af rapportens indhold. En særlig tak skal desuden rettes til medarbejdere og ledere i ældreplejen i de tre kommuner, der deltog i interventionsprojektet. Direktør Palle Ørbæk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3

5 4

6 INDHOLD SAMMENFATNING OG KONKLUSION... 7 Konklusion... 8 ABSTRACT AND CONCLUSION...11 Conclusion FORMÅL OG LÆSEVEJLEDNING...15 INTRODUKTION TIL FORSKNINGSPROJEKTET NYE TIDER I ÆLDREPLEJEN...17 Formål med forskningsprojektet Design Interventionen Dataindsamling og forløb Deltagerne (Fokusgruppe)interviews Spørgeskemaundersøgelsen INDIVIDUEL, ELEKTRONISK ARBEJDSTIDSPLANLÆGNING...21 Beskrivelse af interventionen Erfaringerne med individuel, elektronisk arbejdstidsplanlægning NYTÆNKNING AF DEN FASTE RULLEPLAN...27 Beskrivelse af interventionen Erfaringerne med nytænkning af den faste rulleplan INTERVENTIONERNES BETYDNING FOR VAGTPLANLÆGNINGEN...31 Statistiske analyser, spørgsmål og svarmuligheder Involvering i vagtplanlægningen Tilfredshed med arbejdstiderne Forudsigelighed og regelmæssighed Langsigtet medarbejderstyret fleksibilitet i vagtplanlægningen Akut medarbejderstyret fleksibilitet i vagtplanlægningen Arbejdsgiverstyret variabilitet Restitution i løbet af arbejdsdagen DISKUSSION AF UNDERSØGELSENS RESULTATER...47 Kun øget involvering i PC-gruppen Forskellige aktiviteter i de tre interventionsgrupper Weekender og fridage kan være i fare Forholdet til kolleger og borgere er vigtigt En udfordring at omsætte ønsker til praksis Lederens rolle er vigtig Fortsat behov for at kunne bytte vagter Vagtplanlægning tager (stadig) tid Stort potentiale for indflydelse på egen arbejdstid

7 Regelmæssighed faldt i gruppen med mest indflydelse Forskel mellem gruppernes arbejdstidsplanlægning BILAG 1. FORSKNINGSPROJEKTETS BAGGRUND...51 BILAG 2. FORSKNINGSPROJEKTETS METODER...53 Formål og hypoteser Interventionen Rekruttering af deltagerne Interventions- og referencegruppen Dataindsamlingen Deltagelse i (fokusgruppe)interviewene Deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen BILAG 3. FORSKNINGSPROJEKTETS RESULTATER...59 BILAG 4. DISKUSSION AF UNDERSØGELSENS STYRKER OG SVAGHEDER...61 Anvendelse af interviews og spørgeskemaer Definition af interventionen Referencegruppe Opfølgningstiden Sammensætning af deltagerne Analyse af resultaterne Validitet og generaliserbarhed EFTERSKRIFT...65 REFERENCER

8 SAMMENFATNING OG KONKLUSION Forskningsprojektet Nye tider i ældreplejen havde til formål at undersøge, hvordan indflydelse på egne arbejdstider påvirkede helbred og trivsel blandt plejemedarbejdere i den danske ældrepleje. Projektet var designet som en 1-årig interventionsundersøgelse. I alt deltog otte arbejdspladser fra tre forskellige kommuner i projektet. Medarbejderne blev inddelt i en interventions- og en referencegruppe. Fem arbejdspladser havde medarbejdere i både interventions- og referencegruppen, to arbejdspladser havde kun medarbejdere i interventionsgruppen, og den sidste arbejdsplads havde kun medarbejdere i referencegruppen. I interventionsgruppen skulle medarbejderne på de enkelte arbejdspladser i samarbejde med deres ledere planlægge og gennemføre en eller flere selvvalgte aktiviteter, som havde til formål at øge medarbejdernes indflydelse på deres egne arbejdstider. Før interventionernes start og ved afslutningen af projektet gennemførte Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) en række målinger, der bestod af spørgeskemaer, blodprøver, vejning, måling af hofte/taljeomkreds, søvnmonitorering ved hjælp af actigrafer og søvnlogbøger samt indsamling af vagtskemaer. Ved afslutningen af projektet foretog vi desuden interviews med medarbejdere og ledere. I denne første rapport beskrives de gennemførte interventioner, og hvad de betød for arbejdstidstilrettelæggelsen, eksempelvis medarbejdernes muligheder for at ønske/fravælge vagter, få fri eller blive kaldt på arbejde med kort varsel. De øvrige resultater er endnu ikke analyseret og bliver derfor offentliggjort senere. Førmålingen bestod af to spørgeskemaer et generelt om arbejdet i ældreplejen, og et specifikt om arbejdstider der blev besvaret af henholdsvis 80 % og 74 % af medarbejderne. I alt svarede 72 % på begge skemaer. Eftermålingerne bestod kun af ét spørgeskema, som blev besvaret af 70 %. På tre arbejdspladser valgte man at arbejde med individuel, elektronisk arbejdstidsplanlægning. Det betød, at medarbejderne løbende selv skulle indtaste deres ønsker til arbejdstider i et computerprogram. På baggrund af ledernes input til bemandingsbehovet og medarbejdernes ønsker lavede computerprogrammet en vagtplan. Medarbejderne havde herefter mulighed for at flytte rundt på deres ønskede arbejdstider for at dække eventuelt ubesatte vagter og undgå overbemanding. De sidste finjusteringer blev foretaget af lederen. Vagtplanen blev varslet fire uger i forvejen. På fire arbejdspladser arbejdede man med en nytænkning af den faste rulleplan. På to af disse arbejdspladser nedsatte man en arbejdsgruppe, der skulle arbejde med indførelsen af øget medarbejderindflydelse på arbejdstiderne. Medarbejderne i arbejdsgrupperne deltog i et kursus om fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse. Derudover fik alle medarbejdere i interventionsgruppen på disse to arbejdspladser et spørgeskema om deres ønsker til arbejdstider. På den ene arbejdsplads blev der desuden udarbejdet en arbejdstidspolitik samt retningslinjer for fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse. 7

9 På de øvrige to arbejdspladser blev der nedsat arbejdsgrupper, som skulle arbejde med indførelsen af mere medarbejderindflydelse på arbejdstiderne. Disse arbejdsgrupper afholdt møder, hvor medarbejderønsker blev diskuteret, men ikke omsat til mere konkrete tiltag for at øge indflydelsen på egen arbejdstid. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen viste, at indførelse af individuel, elektronisk arbejdstidsplanlægning var en intervention, som (stort set) alle medarbejderne i interventionsgruppen på arbejdspladsen deltog i. På de arbejdspladser, hvor man indførte individuel, elektronisk arbejdstidsplanlægning skete en stigning i medarbejdernes involvering i vagtplanlægningen, deres tilfredshed med arbejdstiderne samt deres muligheder for at ønske og fravælge bestemte vagter. Samtidig skete også et fald i medarbejdernes oplevelse af regelmæssighed i deres arbejdstider. Til gengæld fandt vi ingen effekt af interventionerne på muligheden for at kunne få fri, møde eller gå hjem tidligere/senere end planlagt, ændre arbejdstider med kort varsel, holde frokostpause eller andre pauser. I de grupper, der arbejdede med en nytænkning af den faste rulleplan, var der ingen effekt af interventionerne på de målte parametre. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen viste også, at der, allerede inden interventionerne blev igangsat, var forskelle mellem interventions- og referencegrupperne fx i forhold til arbejdstidstilrettelæggelsen. Man kan derfor forestille sig, at den måde, hvorpå arbejdstiderne planlægges, når projektet går i gang, kan have betydning for de aktiviteter, der vælges, og mulighederne for at gennemføre de valgte aktiviteter. Interviewresultaterne vedrørende individuel, elektronisk arbejdstidsplanlægning centrerede sig om betydningen af weekender og fridage, og om hvordan interventionen påvirkede disse. Et vigtigt tema var også den individuelle fleksibilitet i vagtplanen overfor forudsigeligheden i arbejdstiderne, kontinuitet i samarbejdet med kolleger og plejen af borgerne. Det at skulle bruge et computerprogram og skepsis overfor forandringer blev også diskuteret. Interviewene med de medarbejdere, der arbejdede med en nytænkning af den faste rulleplan, kom især til at handle om betydningen af lederens (eller en anden tovholders) rolle i forhold til at gennemføre de planlagte ændringer, betydningen af at vide, hvordan vagtplanen hænger sammen, vigtigheden af at involvere mere end et enkelt skift for at opnå fleksibilitet samt muligheden for at opnå fleksibilitet ved at flytte arbejdsopgaver til andre tidspunkter af døgnet. Også på disse arbejdspladser gjorde medarbejderne opmærksom på vigtigheden af forholdet til borgere og kolleger. Konklusion I nærværende interventionsprojekt afdækkede vi forskellige typer af aktiviteter, som arbejdspladser i den kommunale ældrepleje valgte at iværksætte med henblik på at øge medarbejdernes indflydelse på deres egne arbejdstider og give dem større indblik i og forståelse for vagtplanlægningen. I denne rapport belyste vi ved hjælp af spørgeskemaer konsekvenserne for de ansattes involvering i planlægningen af deres egne arbejdstider, tilfredsheden med arbejdstiderne og betydningen for arbejdstidstilrettelæggelsen. Vi anvendte interviews 8

10 til at få medarbejdernes egne ord om arbejdstidernes og arbejdstidsplanlægningens betydning. På baggrund af projektet kan vi konkludere at: Medarbejdernes involvering i vagtplanlægningen og tilfredshed med arbejdstiderne steg blandt de medarbejdere, der indførte individuel, elektronisk vagtplanlægning. Indførelsen af individuel, elektronisk arbejdstidsplanlægning resulterede i en lavere grad af regelmæssighed i arbejdstiderne. Indledningsvis var mindre end hver femte medarbejder involveret i planlægningen af deres arbejdstid Deltagerne oplevede at mere indflydelse på vagtplanen formentlig ikke mindsker behovet for at kunne bytte vagter/få fri fra allerede tildelte vagter. Det kan være vanskeligt at omsætte ideer om arbejdstidsplanlægningen til praksis det blev nævnt, at det kræver mod og en tovholder med den nødvendige viden og beslutningskompetence. Der var stor opmærksomhed omkring det forhold, at ændringer i arbejdstiderne potentielt kan have en uhensigtsmæssig betydning for forholdet til borgerne og samarbejdet med kollegerne. 9

11 10

12 ABSTRACT AND CONCLUSION The research project New working hours in the elder care sector was designed as a oneyear intervention study. The aim of the study was to investigate the effect of influence on own working hours with respect to health and well-being among health care personnel working in the Danish elder care sector. A total of eight workplaces from three different municipalities participated in the study. The participants were allocated into an intervention group and a reference group. Five workplaces had employees in both the intervention and reference group, two workplaces only in the intervention group, and one only in the reference group. In the intervention group, the employees and leaders at each workplace were to plan and implement one or more self-chosen activities aiming at increasing the employees influence on their own working hours. At baseline and after a one-year follow-up, the National Research Centre for the Working Environment (NRCWE) collected the data consisting of questionnaires, blood samples, weighing, measurement of waist and hip circumference, sleep monitoring by actigraphs and sleep diaries, together with the collection of work schedules from the workplaces. At followup, we also interviewed employees and leaders. In this first report, we describe the activities and their effect on the planning of the working hours, for example in relation to the employyees possibilities of requesting/opting out duties, having a day off, exchange shifts, or to be asked to come to work within short notice. The other results have not yet been analyzed and will be published later. The baseline measurements consisted of two questionnaires. One general questionnaire aimed at the working conditions in the elder care sector, and another more specifically aimed at working hours. The questionnaires were filled in and returned by 80 % and 74 % of the participants, respectively. A total of 72 % responded to both questionnaires. At follow-up, only one questionnaire was distributed. It was filled in and returned by 70 % of the participants. At three workplaces, the participants chose to implement individual, electronic work-time planning (self-selected working hours or self-rostering). This meant that the employees should type their preferred working hours into a computer program. Based on the leaders input regarding staff needs and the employees preferred working hours, the computer program generated a duty roster. Afterwards, the employees had the possibility of changing their preferences to fill in vacant duties and avoid overstaffing. The last fine-tunings were made by the leader. The employees were notified about the duty roster four weeks in advance. At four workplaces, the participants chose to work with a rethinking of the fixed duty roster. A task group was appointed on these four workplaces. The task groups should work with the implementation of increased employee influence on the working hours. At two of the four workplaces, the task groups participated in a course on flexible work-time planning. Moreover, all employees in the intervention group at these two workplaces received a 11

13 questionnaire on their preferred working hours. Further, at one of these workplaces, a worktime policy was elaborated together with guidelines for flexible work-time planning. At the other two workplaces, meetings were held where the employees work-time preferences were discussed. The preferences, however, were not converted into more tangible undertakings to increase the employees influence on their own working hours. The results from the questionnaire study showed that the implementation of individual, electronic work-time planning was a very noticeable intervention that (almost) all of the employyees at the workplaces participated in. At workplaces where individual, electronic work-time planning was implemented, the employees involvement in the work-time planning increased together with their satisfaction with the working hours and possibilities of requesting or opting out of certain shifts. At the same time we found a decrease in the reporting of regularity in the working hours. No differences were observed in the groups, which set out to rethink the fixed duty roster. We found no effect of any of the interventions on the possibility for exchanging shifts, having a day off, starting or ending a shift earlier/ later than scheduled, changing working hours within short notice, or having time for lunch or breaks. The results of the questionnaire study also showed that already at baseline there were differrences between the intervention and reference groups. Thus, it may be speculated that the way that the working hours were planned at baseline affected the choice of activities and the possibility for implementing the chosen activities. Themes touched upon by the participants in the interviews regarding individual, electronic work-time planning were the importance of weekends and days off, and how the intervention affected these. Another important theme was the individual flexibility in the working hours compared with predictability in the working hours, continuity in the cooperation with colleagues and care of the clients. The use of a computer program and scepticism towards change were also discussed. In the interviews with the employees working with a rethinking of the fixed duty roster the main themes were the importance of the leader s or another facilitator s role in implementing the planned changes, the importance of knowing how the duty roster cohered, the importantce of involving more than one shift to achieve flexibility and the possibility to achieve flexibility by moving the tasks around to other times of the day. Also at these workplaces, the employees stressed the importance of the relation to clients and colleagues. Conclusion In the present intervention study, we described different types of activities that workplaces in the elder care sector chose to implement in order to increase the employees influence on their own working hours and to increase their insight into and understanding of the planning of the working hours. In this report, we used questionnaires to elucidate the consequences for the employees involvement in the planning of their own working hours, satisfaction with the working hours and the effect on the planning of the working hours. We used 12

14 interviews to have the employees own description of the importance of the working hours and the planning of the working hours. Based on this research project, we conclude that: The employees involvement in the planning of and satisfaction with their own working hours was increased among participants who implemented individual, electronic work-time planning. The implementation of individual, electronic work-time planning resulted in a decrease in the regularity of the working hours. Initially less than one in five employees were involved in the planning of their own working hours The participants experience that an increased influence on the work schedule does not necessarily mean that the need for exchanging shifts or have days off from already scheduled duties will disappear. It is difficult to implement changes in the planning of the working hours it was mentioned that there is a need for a facilitator with the necessary knowledge and decision-making power. There is concern that changes in the working hours may have a harmful effect on the relation to clients and the cooperation with colleagues. 13

15 14

16 FORMÅL OG LÆSEVEJLEDNING Formålet med denne rapport er at præsentere de første resultater fra forskningsprojektet Nye tider i ældreplejen. Forskningsprojektet havde til formål at undersøge betydningen af at øge plejemedarbejderes indflydelse på deres egne arbejdstider. Rapportens målgruppe er arbejdsmiljøprofessionelle samt ledere og medarbejdere på arbejdspladser, som overvejer at give medarbejderne større indflydelse på tilrettelæggelsen af deres egne arbejdstider. Rapporten indeholder først en kort introduktion til forskningsprojektet. Herefter følger en beskrivelse af interventionerne i form af de aktiviteter, der er blevet gennemført på de deltagende arbejdspladser. Vi kunne overordnet opdele interventionerne i to typer af aktiviteter: 1) Indførelse af individuel, elektronisk arbejdstidsplanlægning og 2) nytænkning af den faste rulleplan. I projektet indsamlede vi erfaringer fra ledere og medarbejdere via interviews og deltagelse i møder. Herigennem belyses de fordele og udfordringer, der er forbundet med indførelsen af øget indflydelse på arbejdstiderne blandt medarbejderne i ældreplejen. Efterfølgende præsenterer vi de første resultater fra en spørgeskemaundersøgelse, som blev gennemført ved projektets start og afslutning. Disse resultater viser, hvor mange medarbejdere der reelt oplevede at have fået mere indflydelse som følge af de aktiviteter, der blev sat i gang, samt deres tilfredshed med arbejdstiderne før og efter interventionen. Derudover undersøgte vi interventionens betydning for arbejdstidernes regelmæssighed og forudsigelighed, den medarbejderstyrede fleksibilitet og den arbejdsgiverstyrede variabilitet samt pauser i arbejdet. Som en del af evalueringen af forskningsprojektet kommer vi til at undersøge, hvilken effekt interventionen har haft på medarbejdernes helbred, trivsel og søvn. Disse resultater er imidlertid endnu ikke klar til offentliggørelse. Når resultaterne foreligger, publiceres disse i internationale, videnskabelige tidsskrifter og på NFA s hjemmeside. Sidste del af rapporten indeholder en beskrivelse af forskningsprojektets baggrund og design. Denne del er rettet mod læsere, der ønsker en detaljeret gennemgang af studiedesignet, materialet og de anvendte metoder, men er ikke nødvendig for forståelsen af resten af rapporten. 15

17 16

18 INTRODUKTION TIL FORSKNINGSPROJEKTET NYE TIDER I ÆLDREPLEJEN Formål med forskningsprojektet Det overordnede formål med projektet Nye tider i ældreplejen er at belyse, hvordan indflydelse på placeringen af egen arbejdstid blandt plejepersonale i ældreplejen påvirker helbred og trivsel, herunder søvn. Forskningsprojektet er et af interventionsprojekterne i SOSU 1 -forskningsprogrammet, som gennemføres af NFA. Forskningsprogrammet indeholder i alt seks interventionsprojekter, der havde til formål at belyse effekten af forskellige initiativer til forbedring af arbejdsmiljøet i ældreplejen. Interventionsprojekterne er beskrevet på Denne hjemmeside indeholder også oplysninger om andre udgivelser fra SOSU-forskningsprogrammet. På hjemmesiden kan man læse mere om andre projekter om arbejdstid. Design Nærværende forskningsprojekt var designet som en interventionsundersøgelse med en interventions- og en referencegruppe (også kaldet sammenligningsgruppe). Inden projektet blev sat i gang, blev det godkendt af den lokale videnskabsetiske komité. Interventionen Interventionen skulle give medarbejderne i interventionsgruppen mere indflydelse på deres egne arbejdstider. De deltagende arbejdspladser havde selv ansvaret for at planlægge, gennemføre og finansiere de ønskede aktiviteter. Dette resulterede i en række forskellige aktiviteter. Nogle steder valgte man at indføre individuel, elektronisk arbejdstidsplanlægning også kaldet prioriteret eller selvvalgt arbejdstid, mens man andre steder valgte at arbejde med mere medarbejderindflydelse på den faste rulleplan (de forskellige typer af aktiviteter præsenteres senere). På alle arbejdspladser på nær to blev fordelingen af medarbejdere i interventions- og referencegruppen besluttet af den lokale leder. På de øvrige to arbejdspladser (A1 og A2, figur 2) blev der trukket lod. Dataindsamling og forløb Dataindsamlingen strakte sig fra 2007 til Data blev indsamlet i forbindelse med en førog en eftermåling med ét års mellemrum (figur 1). I denne rapport præsenteres de første resultater fra spørgeskemaundersøgelsen, interviews med ledere og medarbejdere, deltagelse i personale- og arbejdsgruppemøder, samt skriftligt materiale udleveret af de deltagende arbejdspladser. Dataindsamlingen bestod derudover af søvnmålinger, blodprøver, 1 SOSU er en forkortelse for SOcial- og SUndhed og refererer til social- og sundhedsområdet (primært ældreplejen), og områdets medarbejdere (primært social- og sundhedshjælpere og -assistenter). 17

19 vejning, måling af hofte- og taljeomkreds samt indsamling af vagtplaner før og efter interventionsperioden. Førmålinger Spørgeskemaer Blodprøver Hofte-/taljemål og vægt Søvn Vagtplaner Indførelse af mere indflydelse på egne arbejdstider i interventionsgruppen Eftermålinger Spørgeskemaer Blodprøver Hofte-/taljemål og vægt Søvn Vagtplaner Interviews Projekt start i kommunerne i løbet af Projekt slut i kommunerne i løbet af 2008 Figur 1. Overordnet tidsplan for projektet. Deltagerne Deltagerne i projektet var plejemedarbejdere fra udvalgte plejecentre i ældreplejen i tre danske kommuner (figur 2). Projektet inkluderede plejepersonale fra både inde- og udekørende teams og grupper, der alle havde base på ét af i alt otte plejecentre (A1-2, B1, C1-5). I kommune C deltog i alt fire distrikter (distrikt C1-4), som arbejdede uafhængigt af hinanden omkring interventionerne. Disse fire distrikter behandles derfor som selvstændige enheder i det følgende. Kommune A Kommune B Kommune C Distrikt A1 Distrikt B1 Distrikt C1 Distrikt C2 Distrikt C3 Distrikt C4 Plejecenter A1 Plejecenter A2 Plejecenter B1 Plejecenter C1 Plejecenter C2 Plejecenter C3 Plejecenter C4 Plejecenter C5 Intervention (inde) Intervention (inde) Intervention (inde) Intervention (ude/inde) Intervention (inde) Intervention (ude) Intervention (ude) Reference (inde) Reference (inde) Reference (inde) Reference (ude/inde) Reference (ude/inde) Reference (ude) Figur 2. Oversigt over de deltagende arbejdspladser i Nye tider i ældreplejen. Figuren viser, om arbejdspladsen havde medarbejdere i både interventions- og referencegruppen eller kun i den ene gruppe. Inde og Ude refererer til, hvorvidt medarbejderne i gruppen arbejdede på et plejecenter (inde) eller i hjemmeplejen (ude) eller havde medarbejdere i begge typer jobs (ude/inde). Farverne illustrerer, hvordan de deltagende interventions- og referencegrupper var fordelt på de 8 arbejdspladser (plejecentre) og de 6 distrikter i undersøgelsen. 18

20 (Fokusgruppe)interviews På alle arbejdspladser blev der gennemført interviews med ledere og en gruppe medarbejdere med henblik på at belyse og forstå sammenhængen mellem (indflydelse på) arbejdstiderne og medarbejdernes tilfredshed og trivsel. I hvert interview deltog 1-8 personer (se tabel 3 i bilag 2), og interviewene tog udgangspunkt i en række spørgsmål, som intervieweren fra NFA havde forberedt. Spørgeskemaundersøgelsen Alle plejemedarbejdere på de deltagende arbejdspladser blev bedt om at udfylde et spørgeskema inden interventionens start og 12 måneder efter. Spørgeskemaerne blev uddelt til både interventions- og referencegruppen. Også nye medarbejdere, som var kommet til arbejdspladsen i løbet af opfølgningsperioden, blev opfordret til at udfylde og returnere skemaet ved opfølgningen. Førmålingerne i 2007 bestod af et generelt spørgeskema om arbejdet i ældreplejen samt et specifikt spørgeskema om arbejdstiderne. I alt svarede 80 % på det generelle skema, 74 % besvarede det specifikke skema, mens 72 % besvarede begge skemaer. Eftermålingerne bestod af ét enkelt skema, som blev udfyldt og returneret af 70 % (se tabel 4 i bilag 2). Jo lavere svarprocenten i en undersøgelse er, des mere usikkerhed kan der være om, hvorvidt deltagerne er repræsentative for arbejdspladsen som helhed. Spørgsmålet kan fx være, om det er de særligt tilfredse eller særligt utilfredse, som deltager. I første runde var der så stor tilslutning til undersøgelsen blandt medarbejderne, at man kan forvente, at resultaterne er troværdige. I anden runde var deltagelsen faldet en smule, men er stadig tilfredsstillende for en undersøgelse af denne type. 19

21 20

22 INDIVIDUEL, ELEKTRONISK ARBEJDSTIDSPLANLÆGNING Beskrivelse af interventionen I to af de deltagende kommuner i projektet (kommune A og B, plejecenter A1, A2 og B1, (figur 2) valgte man at implementere individuel, elektronisk arbejdstidsplanlægning. Det centrale ved denne type intervention er, at der anvendes et computerprogram til løbende at optimere tilpasningen mellem bemandingsbehovet og medarbejdernes ønsker til arbejdstider. I begge kommuner indgik udelukkende plejemedarbejdere, som arbejdede på plejecentre ( inde ). Der var flere forskellige computerprogrammer, der kunne anvendes, og deltagerne i projektet valgte selv uafhængigt af NFA deres udbyder. NFA anbefalede ikke specifikke udbydere. Kommunerne indledte et samarbejde med hver sin udbyder. Vi vurderer, at der ikke er principielle forskelle mellem programmernes muligheder og funktioner. Derfor er resultaterne fra de to kommuner slået sammen. I dette projekt var der ca. 15 personer, som skulle samarbejde om vagtplanen på hver arbejdsplads. Ønsker og veto På alle arbejdspladser i denne gruppe var det lederens opgave at definere bemandingsbehovet. Det kunne fx være antal medarbejdere og de nødvendige kompetencer, som skulle være til stede. Medarbejderne skulle efterfølgende, via internettet, for samme periode indtaste, hvornår de ønskede at arbejde, og hvornår de ikke ønskede at arbejde ( veto-tid ). I praksis var der tilfælde på den ene arbejdsplads, hvor medarbejderne blev bedt om at komme på arbejde på trods af, at de på denne måde havde markeret, at de ikke ønskede at arbejde. Begrundelsen var at sikre en ligelig fordeling af weekendvagter og vagter i forskellige skift. I sådanne tilfælde henvendte lederen sig personligt til den enkelte medarbejder vedrørende disse ændringer. Input til vagtplanen fra ledere og medarbejdere På baggrund af medarbejdernes ønsker og bemandingsbehovet genererede computerprogrammerne en vagtplan. Herefter fik medarbejderne vagtplanen til gennemsyn og havde en periode til at flytte rundt på deres egne vagter ( pusle ) i tilfælde af, at der var tidspunkter, hvor vagtplanen ikke gik op. Det kunne enten være, at der manglede personale, eller at der var for mange, der ønskede den pågældende vagt. Hvis der herefter endnu var vagter, som ikke var dækkede, kunne man vælge at lade computerprogrammet foretage de sidste justeringer på baggrund af nogle på forhånd fastsatte kriterier (point-systemer), eller lederen kunne foretage de sidste rettelser. Ingen af arbejdspladserne i projektet benyttede sig af point-systemet. I stedet var det lederne, der fordelte de sidste vagter ud fra overvejelser om medarbejdernes fleksibilitet fx i forhold til weekendvagter. Den endelige vagtplan skulle følge lovgivning, overenskomster og lokalaftaler. Varsling og planlægningsperiode Ifølge overenskomsten skulle vagtplanerne varsles 4 uger i forvejen, hvilket betød at planlægningen af vagter for en given periode begyndte omkring 2 måneder inden periodens start 21

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

ÆNDRINGER I DET PSYKOSOCIALE OG FYSISKE

ÆNDRINGER I DET PSYKOSOCIALE OG FYSISKE ÆNDRINGER I DET PSYKOSOCIALE OG FYSISKE ARBEJDSMILJØ I ÆLDREPLEJEN 2005-2008 Camilla Sandal Sejbæk Thomas Clausen Isabella Gomes Carneiro Vilhelm Borg Birgit Aust Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø,

Læs mere

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007 Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance Balance hvorfor og hvordan? Om du oplever balance og sammenhæng i din tilværelse arbejdstiden, så den sikrer den nødvendige bemanding på har stor betydning

Læs mere

Workshop AM 2007: Skæve og uregelmæssige arbejdstider betydningen af indflydelse på placeringen af egen arbejdstid. Seniorforsker Karen Albertsen

Workshop AM 2007: Skæve og uregelmæssige arbejdstider betydningen af indflydelse på placeringen af egen arbejdstid. Seniorforsker Karen Albertsen Workshop AM 2007: Skæve og uregelmæssige arbejdstider betydningen af indflydelse på placeringen af egen arbejdstid Seniorforsker Karen Albertsen Indflydelse på arbejdstiden Indflydelse, kontrol, fleksibilitet

Læs mere

Trivsel via selvvalgt arbejdstid. Evalueringsrapport

Trivsel via selvvalgt arbejdstid. Evalueringsrapport Trivsel via selvvalgt arbejdstid Evalueringsrapport Juli 2011 Arbejdsliv Trivsel via selvvalgt arbejdstid Udgivet af Teknologisk Institut Center for Arbejdsliv i forbindelse med projektet Trivsel via selvvalgt

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Time Advice A/S, Thorsgade 8, 5000 Odense C Kontakt : Ulrik Rasmussen, ukr@timeadvice.dk eller Telefon: 3125 7630

Time Advice A/S, Thorsgade 8, 5000 Odense C Kontakt : Ulrik Rasmussen, ukr@timeadvice.dk eller Telefon: 3125 7630 Introduktion til Time Care metoden Time Advice A/S, Thorsgade 8, 5000 Odense C Kontakt : Ulrik Rasmussen, ukr@timeadvice.dk eller Telefon: 3125 7630 Helt kort om Time Advice A/S Vi planlægger menneskers

Læs mere

Arbejdstid og arbejdsmiljø

Arbejdstid og arbejdsmiljø Arbejdstid og arbejdsmiljø Temadag 21. marts 2012 for TR og AMR i FOA Århus Inger-Marie Wiegman, imw@teamarbejdsliv.dk, 29 84 01 64 MIN BAGGRUND OG MINE PLANER FOR FORMIDDAGEN 25 år som konsulent (og forsker)

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543 Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem Contents 2 Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Modeval2 er et Leonardo da Vinci innovation overførsel projekt, der henvises til i koden n LLP-LDV-toi-2008-FR-117.044.

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv -brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK)

Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv -brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK) Arbejdsmiljøkonferencen 20.-21.10.2008, Nyborg Strand Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv -brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK) Birgit Aust Annett Finken Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Medarbejderinddragelse på arbejdspladsen: Skræddersyede spørgeskemaer til kortlægning af arbejdsmiljøet

Medarbejderinddragelse på arbejdspladsen: Skræddersyede spørgeskemaer til kortlægning af arbejdsmiljøet Medarbejderinddragelse på arbejdspladsen: Skræddersyede spørgeskemaer til kortlægning af arbejdsmiljøet Johan Simonsen Abildgaard Forsker, Cand. Psych, Ph.d. Bygger på resultater fra projektet Participatorisk

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø Information til ansatte om Natarbejde Pas godt på dig selv! Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag i

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Arbejdstider i ældreplejen Resultater fra Arbejde i ældreplejen & SOSU er årgang 2004

Arbejdstider i ældreplejen Resultater fra Arbejde i ældreplejen & SOSU er årgang 2004 Arbejdstider i ældreplejen Resultater fra Arbejde i ældreplejen & SOSU er årgang 2004 Kirsten Nabe-Nielsen, Anne Helene Garde, Vilhelm Borg, Jette Nygaard Jensen, Annie Høgh SOSU-rapport nr. 15 ARBEJDSTIDER

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Attraktive arbejdspladser

Attraktive arbejdspladser NOTAT (2. udgave) Attraktive arbejdspladser Undersøgelse af lærernes behov for faste arbejdspladser på Erhvervsskolen Nordsjælland og Handelsskolen København Nord ALECTIA A/S 12. september 2011 Teknikerbyen

Læs mere

Sund ledelse. Jan Lorentzen. Fagleder, Psykisk arbejdsmiljø

Sund ledelse. Jan Lorentzen. Fagleder, Psykisk arbejdsmiljø 16 Sep. 14 Sund ledelse Jan Lorentzen Fagleder, Psykisk arbejdsmiljø En udbredt opfattelse? 2 Psykisk trivsel (WHO-5 index) Kilde: the fifth European Working Conditions Survey, 2010 Dublin 3 Risiko for

Læs mere

Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009.

Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Indholdsfortegnelse Bilag 1. Evalueringsrapport...3 Bilag 2. Organisationsdiagram, forslag til strukturændring...9 Bilag

Læs mere

Skiftende vagter i døgnbemandet arbejde

Skiftende vagter i døgnbemandet arbejde Frit valg som aflastning og belastning selvvalgt arbejdstid i døgnbemandet arbejde Helge Hvid, Anne Helene Garde, Henrik Lund, Jeppe Ajslev, Jeppe Møller, Karen Albertsen & Åse Marie Hansen Prioriteret

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l om konsekvenserne ved natarbejde og hvordan de kan forebygges Tjeck helbredet ved natarbejde Mange FOA-medlemmers arbejdsopgaver skal udføres på alle

Læs mere

E V A L U E R I N G. Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling. er støttet af TrygFonden

E V A L U E R I N G. Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling. er støttet af TrygFonden Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling E V A L U E R I N G Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling er støttet af TrygFonden 1 Evaluering af projektet Til Sans og Samling Indledning Projektets

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Tidsundersøgelse på børneområdet i kommunerne

Tidsundersøgelse på børneområdet i kommunerne Tidsundersøgelse på børneområdet i kommunerne Socialrådgivere bruger 14 procent af deres tid på kontakt til børn og forældre og 86 procent på øvrige opgaver Marts 2008 Som et led i Dansk Socialrådgiverforenings

Læs mere

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Rapport 1 Bostedet Cassiopeia i Brønderslev Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet Et kvalitativt studie.

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet Et kvalitativt studie. Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet Et kvalitativt studie. Karin Hammer-Jakobsen Jordemoder, MPH November 2011 Vejleder: Henriette Langstrup, Adjunkt, Afd. for Sundhedstjensteforskning,

Læs mere

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Ref. Kasper Tolstrup Andersen August 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2013... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg... 3 2.

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

JorgenR@microsoft.com

JorgenR@microsoft.com JorgenR@microsoft.com Man kan kommunikere uden at samarbejde! Men man kan ikke samarbejde uden at kommunikere! Tanken bag Unified Communications Hvor langt er vi nået? Vejen til Universal Communications

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Antropologer for at øge medindflydelsen på plejecentret Johan Riis Minde

Antropologer for at øge medindflydelsen på plejecentret Johan Riis Minde Antropologer for at øge medindflydelsen på plejecentret Johan Riis Minde Rapport 1 Plejecentret Johan Riis Minde i Morsø Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere