Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder!"

Transkript

1 EvalueringafprojektKlartil nyemuligheder UdarbejdetafLBAnalyse forfondenfemernbeltdevelopment Februar2015

2 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Indholdsfortegnelse 1 Indledningogprojektetsidé Sammenfatning Fremadrettedeanbefalinger Rammenforevalueringen Tidligereevalueringer COWI Virkemidlerogeffekteriudvalgteprojekterstøttetafvækstforum ImplementConsultingGroupOEvalueringirelationtilVækstaftale Metodereviewaf EvalueringirelationtilVækstaftale Opsamlingpåtidligeregennemførteevalueringer Deltagernesegneevalueringer Konjunktursituationenogøvrigeeksterneforholdafbetydning Fokuspåkernegruppenafvirksomheder Evalueringafprojektet Informationsindsatsogvidenspredning Vurderingafinformationsindsatsen Fokuspåprojektetsfremdriftogprojektetseffektkæde Etableringogrekruttering(input) Projektetsaktiviteterogmuligheder(proces) Ihvilkengradharprojektetførttilforandringerogforbedring(output) Projektetsresultaterogeffekter(outcome) Fremadrettedeanbefalinger Metodeogfremgangsmåde

3 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder 1 Indledningog#projektets#idé Denne rapport gengiver resultaterne af evalueringen af projektet Klar til nye muligheder. EvalueringenergennemførtafLBAnalyseibegyndelsenaf2015ogharhaftfokuspåatvurdere projektets resultater og effekter og samtidig at opstille en række anbefalinger til fremadrettet handling. I 2010 blev projektet Klar til Femern Bælt 2012 igangsat med henblik på at klæde lokale virksomheder bedre på til at udnytte de erhvervsmæssige muligheder, som Femern BæltO forbindelsenskaberforregionsjælland.startenpåetableringenaffemernbæltoforbindelsenblev imidlertidudskudtfra2012til2014 ogsidenyderligereudskudttil2015.somkonsekvensheraf blev projektets fokusområdet udvidet til at omfatte de store anlægsopgaver, der er planlagt i RegionSjællanddenæste10år.Samtidigblevprojektetforlængettiloktober2014undernavnet Klartilnyemuligheder.Projektetstidshorisontersidenhenforlængettil31.marts2015. Klartilnyemulighederindeholderfireoverordnedeprojektaktiviteter: Informationogløbendeformidlingafrelevantvidentilvirksomhederne Kompetenceudviklingforalleniveauerivirksomhederne Økonomiskeudviklingsperspektiver Etableringafvirksomhedsnetværk Målgruppen i projektet er virksomheder i Region Sjælland, der kan se et potentiale i at indgå et udviklingssamarbejde. De relevante virksomheder er hovedsagelig beliggende byggeo og anlægssektorensamtindenforservicebranchen,menvirksomhederfraenbredvifteafbrancher harværetinvolveretiprojektetsaktiviteter. Projektetharsomformålatsikrevirksomhedernedenoptimaleudnyttelseafdemuligheder,der opståriforbindelsemedstoreanlægsbyggerier,såderbådeianlægsfasenogpålængeresigtkan skabesøgetvækstogbeskæftigelse.projektetharsærligtfokuspåopkvalificeringogudvikling,dels gennem fagligt opkvalificerende kurser af topo og mellemledere samt medarbejdere, dels ved håndholdte virksomhedsforløbmedfokuspåudviklingafhelevirksomheden. Denne evaluering er ikke den første evaluering, der er gennemført af projektet. Tidligere er der gennemført to eksterne evalueringer, samt en række interne deltagerevalueringer af konkrete aktiviteter i projektet. Dette forhold har haft betydning for valg af tilgang og metode i denne evaluering, hvor der i overvejende grad fokuseres på at indsamle kvalitativ viden fra de virksomheder, der har været mest intensivt med i projektet. Disse virksomheder benævnes i evalueringensom kernevirksomheder. Med udgangspunkt i ovenstående er det hensigten med evalueringen at vurdere, hvorvidt de opstillede mål er opfyldt, samt at kortlægge hvad der har fungeret godt i projektet, og hvilke udfordringerderharværetiprojektperioden.dettegøresipraksisvedatfokuserepå: 1 Hvadhartidligereevalueringervist,oghvordanhardeltagerneevalueretprojektet? 2 Hvadhareksternefaktorerhaftafbetydningforprojektetsmulighederforatrealisere målsætningerne? 3

4 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder 3 Hvordanerdetfaktiskgåetmedrekrutteringenafdeltagereogvirksomhedertilprojektet? 4 Ihvilketomfangerprojektetkommetkernevirksomhedernetilgode? 5 Påhvilkenmådeerkompetenceniveauetikernevirksomhederneblevetstyrket,fxiformaf nyesamarbejdsflader? 6 Hvilkekonkreteresultaterkanderidentificeresiforholdtilprojektetsopstilledemål? 7 Hvilkeforklaringsfaktorererderpådenfaktiskemålopfyldelse? Denne rapport er struktureret på den måde, at der i kapitel 2 gives en sammenfatning af evalueringens resultater og konklusioner. Kapitel 3 beskriver, hvilken ramme evaluerings skal ses indenforoggiveretkortresuméafdetidligereevalueringerafprojektet.irapportensfjerdekapitel evalueresprojektetsfirehovedaktiviteterudfraeneffektkædeomodel,mensderikapitel5opstilles enrækkefremadrettedeanbefalinger.tilsidstirapportenfindesetmetodebilag. 4

5 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder 2 Sammenfatning Idegennemførtefokusgruppeinterviewssigervirksomhederneselv,atdeerklartilnyemuligheder ogdermedatdeltagelseiprojektetharhaftenpositivværdifordem. Helt overordnet er det evalueringens konklusion, at Klar til nye muligheder er et projekt, der er rigtigttænktidenforstand,atprojektettilbydernogleaktiviteterafhøjkvalitet,somerefterspurgt af regionens virksomheder. Og som påsigtforventesat bidragetilbådevækstogbeskæftigelse. Dertilkommer,atdetvurderes,atderharværetbådeeksterneoginterneudfordringerundervejsi projektetslevetid.bådedepositiveelementerogudfordringerneuddybesidetfølgende. Evalueringen konkluderer, at projektet i overvejende grad har indfriet de opsatte aktivitetsmål. I forholdtilaktivitetsmåleneomantalgennemførteforløb,antalvirksomheder,antalkompetenceløft ogforløbomledelsessparingharprojektetoveropfyldtmålsætningernebetydeligt.kuniforholdtil antalnetværksdeltagereermålsætningenikkenået. Gennemgangen af de informationstiltag, der er gennemført i projektperioden viser, at det er lykkedesatfåbetydeligomtaleafprojektetimedierne.særligtiforbindelsemedprojektetsopstart var der stor interesse i de lokale medier om, hvilke muligheder projektet gav for erhvervslivet. Eksempelvis var der i perioden 2010O2012 over 130 artikler i lokale medier og knap 40 artikler i landsdækkendemedier,derbeskæftigedesigmedprojektetsindhold.iforholdtilkommunikation tilprojektetsinteressenter(deltagereogandreinteresserede),erderopbyggettohjemmesider,og dereraleneiprojektperiodenfra2013ogfremudsendt41nyhedsbreveog104nyhedsartiklertil de ca personer, der abonnerer på projektets nyhedsbrev. Alt i alt vurderes det, at informationsindsatsenharværetprofessioneltgrebetan,ogatdeterlykkedesatskabesynlighed omprojektetogkommunikeretilalleprojekteksinteressenter. Sermanpåprojektetsopstart2og2rekruttering, erdetevalueringenskonklusion,at projektetrent personalemæssigt har haft de fornødne kompetencer til at styre og drive projektet. Der var i projektetsførsteperiodeenudfordringmedatfårekrutteretdeltageretildeforskelligeaktiviteter, menefterhåndensommanfikjusteretpåtilgangogkoncept,lykkedesdetatfådeltageremedi projektetsaktiviteter.ogifleretilfældeblevderigangsatsåmangeforløb,atdetharoverstegetde forventninger,derblevformuleretiprojektetsoprindeligeansøgning. Iforholdtilprojektetsaktiviteter2og2de2muligheder,somprojektetstillertilrådighedfordeltagerne, konkludererevalueringenfordetførste,atkvalitetenafdeudbudteaktiviteterharværethøjogat aktiviteterne særligtiandenprojektperiode harværetrelevantefordeltagerne.relevansskali den sammenhæng forstås sådan, at der er et behov for kompetenceudvikling på alle niveauer i regionens SMV er. I forhold til timingen2 af projektets aktiviteter er det vurderingen, at der har været en række udefrakommende forhold, som har gjort det vanskeligt, at komme i mål med projektetsoverordnedemålsætninger.udskydelsenafanlægsstartenpå FemernOforbindelsen har åbenlyst gjort det vanskeligere at få konkrete ordrer som underleverandører til FemernO forbindelseniprojektperioden.samtidighardegenerelle,økonomiskekonjunkturforholdgjort,at 5

6 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder enrækkevirksomhederharkæmpetmeddriftogoverlevelseogdermedikkeharhaftdetfornødne overskudtilattænkepåkompetenceudviklingognetværksdannelse,derharentendenstilatvirke pålængeresigt.2 Som opfølgning på evalueringen af de muligheder, som projektet har stillet til rådighed for deltagerne,erderforetagetenvurderingaf,ihvilkengraddissemulighederharskabtgrobundfor forandringerivirksomhederne.hererdenoverordnedekonklusion,atdetteforholdtilenvisgrad er ude af projektets hænder ogafhænger af, hvorvidt virksomhedsrepræsentanterne rent faktisk prioriterer at bruge den viden de har opnået, når de eksempelvis efter et kompetenceudviklingsforløbvendertilbagetilvirksomheden. Der er dog to pointer fra de gennemførte fokusgruppeinterviews, som er væsentlig i den forbindelse.fordetførste,atprojektetgivermulighedforatgennemførekompetenceforløbien skala, hvor mange medarbejdere eller ledere kan komme på kursus sammen. Derved er det vurderingen,atmulighedenforefterfølgendeatimplementeredenviden,dereropnået,erstørre end hvis der kun havde været enkelte medarbejdere på kursus. For det andet er det en gennemgående tilbagemelding fra fokusgruppeinterviewene, at virksomhederne har fået styrket deresforretningsgrundlag,ogatdeselvvurderer,atdeergodtrustettilatdeltageikonkurrencen omnyeordrerogaftaler,nårdestoreanlægsarbejderogafledteopgaverherafgårigang. Evalueringen af projektets resultater2 og2 effekter viser overordnet set to ting. For det første har udskydelsenaffemernoforbindelsengjortdetvanskeligtatfindeeksemplerpåvirksomheder,der alleredepånuværendetidspunktharfåetkonkreteordrersomleverandørellerunderleverandørtil storeanlægsinvesteringer.derkanpegespåenkelteordrerifm.fremrykkedeanlægsinvesteringer, men generelt er det konklusionen, at eksterne forhold har betydet, at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at sige noget endegyldigt om, hvorvidt projektet vil resultere i nye ordrer og øgetbeskæftigelseismv eriregionsjælland. For det andet indikerer gennemgangen af projektets effektkæde, at der er sandsynlighed for, at projektets aktiviteter på sigt vil skabe vækst og beskæftigelse i regionens virksomheder. Dette skyldes, at projektets aktiviteter rammer et reelt behov, at projektet særligt i anden projektperiode harværetgodtadministreretogstyret.ogataktiviteterneharværetgennemførti højkvalitet,ogatvirksomhederneefterfølgendetilkendegiver,atdeharhaftgavnafdeltagelsen. Samletsetpegerdisseforholdiretningaf,atdererskabtgodeforudsætningerforatlykkesmedde langsigtedemålsætningerogdermedopnåøkonomiskeogbeskæftigelsesmæssigeeffekter. Opsamlende vurderes det, at projektet har været relevant for virksomhederne og at de gennemførtekompetenceudviklingsforløbharstyrketvirksomhedernesforretningsgrundlag,sådei dag står bedre rustet end før deres deltagelse i projektet. Samtidig kan der peges på nogle udfordringer, som man i lignende indsatser i fremtiden skal søge at imødekomme. I tabellen herundersamlesoppåpositiveelementerogudfordringeriprojektet. 6

7 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Positiveelementer Projektetrammeretreeltbehoviregionens SMV er Solidekompetencertilprojektstyringog administrationogkommunikationhosfbdog deressamarbejdspartnere Aktivitetsmåleneeriovervejendegradopfyldtog ifleretilfældeoveropfyldt Kvalitetenogrelevansenafprojektetsaktiviteter vurdereshøjtafdeltagerne Virksomhedernevurdererselv,atdeindsigter,de harerhvervetvilføretilforandringer.blandtpga. størrelsenogambitionsniveauetiaktiviteterne De håndholdte forløbvurderesmegetpositivt afvirksomhederne Udfordringer Istartfasenvardetvanskeligtatfårekrutteret deltagere Eksterneforholdsomudsættelsenaf anlægsstartenpåfemernoforbindelsenogden generelle,økonomiskekonjunktursituationhar vanskeliggjortgennemførelsenafprojektetiisær 2011og2012 Resultaterneomvækstogbeskæftigelseharikke vistsigendnu(somenkonsekvensafudskydelse afanlægsstarten) De håndholdte forløberomkostningstungeat gennemføre Netværksaktiviteterneharikkeopnåetdet forventedeantaldeltagereogdetharværet vanskeligtatsikrevidereførelsenafnetværkene 2.1 Fremadrettedeanbefalinger På baggrund af den gennemførte evalueringsproces er der opstillet fire konkrete anbefalinger til fremadrettedehandlinger.anbefalingerneerbeskrevetmereudførligtirapportensfemtekapitel. 1 Fortsætmedde håndholdteforløb Detanbefales,atmanarbejdervideremeddenmodel,dererudvikletiprojektet,hvormanpåden enesidetilbydernoget,somvirksomhedernefølerejerskabtil,ogsomdekansenyttenafpårelativ kort sigt, og på den anden side får udviklet en type af ydelser, der kan nå ud til et stort antal virksomheder. 2 Øgetfokuspåledelsessparing Det anbefales, at eventuelle fremtidige indsatser bygger videre på de erfaringer, projektet har opnået med ledelsessparing i SMV er, og at denne aktivitet udbydes igen til regionens virksomheder,hvorbehovetfortsatvurderesatværestort.idenforbindelseerdetoplagtatsøge inspirationogeventueltatkoordinereindsatsenmeddettværregionaleprojektvækstvialedelse. 3 Merefaciliteringogfokuspåforankringietableredenetværk Det anbefales, at man videreudvikler netværksaktiviteten og udbyder den igen i fremtiden i en modificeretudgavemedfokuspåforankringafsamarbejdet. 4 Mereforpligtendevirksomhedssamarbejder Detanbefalesatsepånetværksaktiviteternesometnødvendigtførsteskridtpåvejmodegentlige konsortier.netværkeneharidenforbindelseenvigtigfunktioniforholdtilatskabekendskabog tillid mellem virksomhederne. Men det vil i mange tilfælde kræve langt mere forpligtende samarbejdsformeratbliveistandtilatbydeindpåopgaverifm.destoreanlægsinvesteringer. 7

8 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder 3 Rammen&for&evalueringen Dettekapitelhartilformålatsætterammenforevalueringen.Dettegøresvedkortetgennemgå, hvilkeevalueringerdertidligereergennemførtafprojektet,oghvilketilgangeogmetoderdehar anvendt.endvideresættesfokuspå,hvilkevæsentligebegivenheder bådeinterneogeksterne, derharværetmedtilatprægeprojektetogdetsmulighederforsuccesiperioden2010ogfremtili dag. Til sidst i kapitlet beskrives tilgangen for denne evaluering, og hvordan den skal ses som komplementæriforholdtildetøvrigearbejdederergennemført. 3.1 Tidligereevalueringer Følgende afsnit opsummerer resultater og fremgangsmåde for to evalueringer, der tidligere er foretagetaffbd saktiviteter.i2013udarbejdedecowienevalueringafklartilfemernbæltsom en del af en samlet rapport om udvalgte projekter, der har modtaget støtte fra det sjællandske vækstforum.iforåret2014harimplementconsultinggroupudarbejdeteninteressentanalyseog en evaluering af FBD s aktiviteter. FBD har, efter Implements evaluering blev offentliggjort, fået udarbejdet et metodereview, som fokuserer på en række udfordringer i forholdet mellem Implementsbaggrundsanalyserogkonklusioner COWI Virkemidlerogeffekteriudvalgteprojekterstøttetafvækstforum COWI konkluderer, at projektet har nået de opstillede aktivitetsmålsætninger angående opkvalificeringafdeltagereogindgåelseafpartnerskabsaftaler.evalueringenfokusererderudover påprojektetslangsigtedeeffekter.herkonkluderercowibl.a.,athalvdelenafvirksomhedernehar positive forventninger til projektets effekt på deres fremtidige omsætning, mens 35 procent forholdersigpositivtiforholdtil,atprojektetvilpåvirkeansættelsenafnyemedarbejdere.endelig vurderesdet,atprojektetpåtidspunktetforevalueringenharbidragettilskabelsenafmindst13 nyejobsog14mio.kroneriøgetomsætninghosdevirksomheder,derdeltageriundersøgelsen. Metode COWI s evaluering er baseret på en surveyoundersøgelse. Et spørgeskema er sendt til 600 virksomheder, hvoraf 98 har besvaret, hvilket giver en svarprocent på 16 procent. Således er de afgivne svar forbundet med betydelig usikkerhed i forhold til at estimere projektets samlede effekter.derudovererevalueringenskonklusionerudelukkendebaseretpåvirksomhedernesegne, rapporteredeforventninger. Uddybedepointerievalueringen 1 Projektetsstørsteudfordringharværet,atFemernOforbindelsenikkeblevpåbegyndti2012. Sammenmeddengenerellesamfundsøkonomiskesituation,vanskeliggjordedet virksomhedsrekrutteringen. 2 Projektetstilbudtilvirksomhederneomindividuelsparringmedenkonsulentresultereroftei, atvirksomhedernegårindinyenetværk. 3 Tilbagemeldingernefravirksomheder,derindgårinetværk,erikkeentydigtpositive dereren delvirksomheder,dermener,atnetværkeneerforukonkreteogofteløberudisandet 8

9 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder 4 43procentafvirksomhederneforventer,atprojektetiudmøntersigietforbedretpotentialefor vækst,mens11procentfortæller,atprojektetalleredeharførtdettemedsig 5 Deltagerneiundersøgelsenforventerengennemsnitligstigningiårligomsætningpå1,9mio.kr. somfølgeafderesdeltagelseiprojektet ImplementConsultingGroup[EvalueringirelationtilVækstaftale2 Implement Consulting Group har gennemført en interessentanalyse samt en evaluering af de resultater og effekter projektet har opnået de seneste tre år, bl.a. med henblik på at vurdere relevante,fremtidigeindsatser.implementvurderer,atdereretsammenfaldmellemdeaktiviteter, dervurderesatværemestbehovforblandtinteressenterneogdeområder,hvorfbdvurderesat have de stærkeste kompetencer, nemlig videndeling og informationsaktiviteter. Evalueringen indikerer, at FBD har kompetencer og ressourcer til at indsamle og sprede viden samt danne rammerne for samarbejde mellem aktører, der kan fremme vækst og beskæftigelse i Region Sjælland.Samtidigvurderesdetdog,atindholdetiVækstaftale2dækkeretbrederespektrumaf aktiviteter,endhvadbrugereoginteressenteransersomfbd shidtidigekerneindsatser. Metode Evalueringen er udarbejdet med afsæt i en spørgeskemaundersøgelse, et antal interview med brugere og interessenter samt to miniworkshops med FBD. Den webbaserede spørgeskemaundersøgelseersendttilialt2.729respondenter,hvoraf350respondenterharsvaret. Dererforetaget35telefoninterviewsafcirka45min.varighed. Uddybedepointerievalueringen 1 Detgenerellebilledefraspørgeskemaundersøgelsenviser,atdenstørstedelafrespondenterne vurdererkvalitetogrelevansaffbd saktivitetersom mellem eller nogenlunde. VidendelingsOoginformationsaktivitetervurderesbedst,idet33procentvurdererkvalitetenaf disseaktivitetersom høj.erhvervsudviklingsaktiviteternevurderesdårligst,idetkun24 procentvurdererkvalitetensomhøj. 2 Gennemdeuddybendetelefoninterviewsgiversærligtprivatevirksomhederudtrykfor,atden tiddeharinvesteretiinformationsmøderognetværksaktiviteterarrangeretaffbdendnuikke harindfrietnogetforretningsmæssigtpotentiale,hvilketnavnligttilskrivesudskydelsenaf FemernObyggeriet. 3 Privatevirksomhederirollensomunderleverandørerefterspørgervidenogoverblikover tidsplanogforretningsmæssigemulighederforbundetveddestoreanlægsbyggerieriregionen. 4 FBDharsærligtstærkekompetenceriforholdtilvidendeling,interessevaretagelseog netværksskabelse.nårdetgældertværgåendeaktiviteterindenfordetarbejdsmarkedso, uddannelsesoogerhvervspolitiskeerfbd sprimærestyrkesåledesevnentilatageretovholder fortværgåendenetværk Metodereviewaf EvalueringirelationtilVækstaftale2 Somnævnterderudarbejdetetmetodereview,dergennemgårfremgangsmådeogkonklusioneri Implement Consulting Groups interessentanalyse og evaluering. Reviewet har forskellige ankepunkter,hvorafnogleerrettetmoddenmetodiskedelafevalueringen,mensandreerrettet modevalueringenssubstantielletolkninger. 9

10 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder 1 Detpåpeges,atspørgeskemaundersøgelsenudgøretspinkeltdatagrundlagmedensvarprocent på13.detgårudoverrepræsentativitetenogbetydersamtidig,atnoglesvarfordelingerbaserer sigpåetmegetlilleantalrespondenter. 2 Detpåpeges,atdererenmanglendeopmærksomhedpå,hvilkemålgrupper,dervurdererde givnespørgsmål.forskelligeaktivitetererrelevanteforforskelligeaktører,ogevalueringen overser,atkvalitetenaffbd sopgaveløsningvurderespositivtafdeaktørgrupper,somden pågældendeydelseprimærterrettetimodog/ellererrelevantfor.ligeledesharenlangrække respondentersvaret vedikke eller harikkedeltagetiaktiviteter(medfbd).dadisse respondenterikkeerudeladt,påvirkerdetsvarfordelingenbetydeligt. 3 Detervurderingen,atderertaleomenfejlagtigfortolkning,nårdetkonkluderes,at videndelingoginformationsaktiviteter erenesteaktivitetskategori,hvordereroverlap mellemvækstaftaleotilbudfrafbd,kompetencerhosfbdoginteressenternesbehov. 4 Iforholdtilsammenfatningenskonklusionom,aterhvervsudvikling,interessevaretagelseog tværgåendeaktiviteterbedstvaretagesafandreaktører,synesdetteikkeunderbyggetaf analyserne,derliggertilgrundforsammenfatningen. 3.2 Opsamlingpåtidligeregennemførteevalueringer DererforetagettoevalueringerafFBD saktiviteter,resultaterogeffekter.fællesfordembeggeer, at de tager et kvantitativt afsæt. Implement supplerer deres dataindsamling med en række telefoninterviews og to workshops med FBD, men fundamentet i begge evalueringer er en spørgeskemaundersøgelse udsendt til en bred vifte af respondenter. På den baggrund påpeges i begge evalueringer en generel tilfredshed i forhold til kerneaktiviteterne i projekt Klar til nye muligheder.evalueringerneforholdersigpositivttilprojektetsmulighederforatopnålangsigtede effektervedrørendevækstogbeskæftigelse,omendudsættelsenaffemernotunnelenudpegessom ennegativfaktorforprojektet,dersomminimumudskyderdelangsigtedeeffekter. Af begge evalueringer fremgår det imidlertid også, at det er svært at sige noget håndfast om projektetsisoleredeeffektpåbaggrundafvirksomhedersogdeltageresbesvarelser.detersamtidig væsentligtatbemærke,atdetoevalueringerinogengradhar skudtmedspredehagl iforholdtil udvælgelsenafrespondenter.svarprocentenerlav,ogibeggetilfældeerdetsværtatsigenoget om,ihvilketomfangrespondenternehardeltagetiprojektet,hvorvidtdeerrepræsentative,ogom FBD skernevirksomhedererinkluderetiundersøgelsen. 3.3 Deltagernesegneevalueringer ForudendeeksterneevalueringergennemførtafCOWIogImplementforeliggerderogsåenrække vurderingerfradepersoner,derhardeltagetpåkurserafholdtiregiafprojektet.deenkeltekurser er evalueret af deltagerne på en skala fra 1O5 hvor 5 er bedst. Figur 3.1 herunder opsummerer evalueringerneaftopoogmellemlederkursernegennemførti2011og2012oggiveretbilledeafde gennemsnitlige deltagervurderinger. Generelt har kurserne fået positive tilbagemeldinger, hvor størsteparten af kurserne opnår en vurdering over 4. Bedst er vurderingen af kurserne personaleleder2,leder3ogleder4medensamletscoretætpå5.lavestevurderingtilfalderkurset Certificering1,somvurderestilengennemsnitligscorepå3,13. 10

11 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Figur3.1Deltagernesgennemsnitligevurderingfordeltpåkurser Personaleleder2 Leder3 Leder4 Udvikling8 Målreketudvikling7 Strategi2 Målreketudvikling2 Ejer4 Prostyring2 Projekt6 Målreketudvikling3 Udvikling10 Målreketudvikling4 Ejer2 Projektleder3 Projekt7 Udvikling9 Prostyring1 Salg3 Projekt4 Ejer5 Lean5 Projektleder2 Projekt5 Cerjcifering1 3,13 4,79 4,77 4,60 4,48 4,45 4,44 4,40 4,37 4,36 4,34 4,26 4,23 4,22 4,20 4,13 4,12 4,02 4,02 4,00 3,93 3,91 3,90 3,89 3,58 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 Kilde:LBAnalyse2015påbaggrundafdeltagernesegneevalueringer. Figur3.2viserdensamlededeltagervurderingafkursernefordeltpåhenholdsvisår2011og2012. Detfremgår,atvurderingernesamletsetermegetpositive,ogkurserneervurderethøjtpåallede undersøgteparametre.forskellenmellem2011og2012erminimal,ogderkanikkepåbaggrundaf figurensigesnogetomudviklingenafkurserneskvalitetfra2011til

12 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Figur3.2Deltagernesgennemsnitligevurderingafsamtligekurser Hvaderdinoplevelseafunderviserensindsats? 4,5 4,7 2.Hvordanvurdererdujlrekelæggelsenafkurset (variajon,sammenhæng,pædagogikmv.)? 4,2 4,4 3.Hvordanvurdererdudeprakjskeforholdomkringkurset (informajon,lokaler,forplejning)? 4,0 4,0 4.Hvordanvurdererduatkursetharbidragetjldin/din virksomhedsudviklingiforbindelsemeddekommende forretningsmulighederirelajonjlfemernbæltforbindelse. 3,9 3,9 5.Hvordanvurdererdudit/dinvirksomhedssamlede udbykeafkurset? 4,0 4,2 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Kilde:LBAnalyse2015påbaggrundafdeltagernesegneevalueringer. 3.4 Konjunktursituationenogøvrigeeksterneforholdafbetydning Et projekt af en størrelse og karakter som Klar til nye muligheder er uundgåeligt påvirket af en række ydre faktorer, der vanskeligt kan forudses. Den generelle samfundsøkonomiske udvikling, omfanget af offentlige projekter og tidshorisonten for disse projekter er eksempler på eksterne forhold,derharhaftindvirkningpåprojektet. Samtidigerprojektforløbetkarakteriseretvedenrækkecentrale, interne forhold;udvidetfokus, organisatoriskeomlægningerogforlængelseafprojektetslevetid.tidslinjenpånæstesidegiveren oversigt over afgørende begivenheder i projektets levetid af både intern og ekstern karakter. 12

13 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Interne%forhold% Klar%-l%Femern% Projektet( Klar( -l( Femern ( starter( i( januar( ( m e d( p l a n l a g t( afslutning( i( december( 2012( Nyt%fokus% Projektets(fokus(udvides( -l(også(at(omfa>e(store( byggee(og(anlægsopgaver( 2010,%%%% november% Grøn%linje% Projektets(fokus(udvides( -l(også(at(omfa>e(energie( og(klimainvesteringer( Klar%-l%nye%muligheder% Projektet(skiFer(navn(fra( Klar(-l(Femern (-l( Klar( -l(nye(muligheder.( ProjekMorlængelse%-l%2014% Organisatorisk(omlægning(af( projektets(administra-on(og( rekru>ering,(samt(fokus(på( udvikling(af( håndholdte ( forløb(( COWI( Evaluering(af( virkemidler(og(effekter( Implement( Evaluering(og( interessente analyse( ProjekMorlængelse% Projektperioden( forlænges( i( første( omgang(-l( den( 31.( december(2014( ProjekMorlængelse%-l%2015% Projektet(forlænges(-l(marts( 2015.(Fokus(er(på(netværk,( etablering(af(en(eller(flere( kommercielle(netværksgrupper( samt(afslutningen(af(projektet.(( 2016% 2020% 2021%?% 2021F23% Eksterne%forhold% 2010,%%%% januar% 2011,% december% Udsæ8else% Transportministeriet( beslu>er( at( udsæ>e( begyndelsen(af(byggeriet( af(femern(bælt(fra(2012( -l(2014( 2012,%% februar% 2012,%%%%% marts% % Nega-v%beskæPigelsesudvikling% Under(finanskrisen(faldt(den( private(beskæfigelse(med(over( (personer(i(Region(Sjælland.( Siden(er(den(private(beskæFigelse( faldet(yderligere(med(mellem(500( og(1.000((personer(hvert(år.( 2012,% december% 2013,%%% november% Brancheudvikling% ByggeE(og(anlægsbranchen(er( vig-g(i(region(sjælland.(det(er(et( konjunkturatængigt(erhverv.( BeskæFigelsen(inden(for( frems-llingserhvervene(på( området,(ofe(underleverandører( af(byggematerialer,(er(faldet(med( næsten(40(procent(over(de( seneste(-(år( % 2014,%%% maj% 2014,%%% august% 2014,% oktober% % Frem-dige%tendenser( Kommende( store( offentlige( byggee( og( anlægsprojekter( forventes( at( kunne( lede( -l( øget( beskæfigelse( for( serviceerhvervene( på( op( -l( 6.000( personer( i( Region( Sjælland( Forventet% åbning%af% statsfængsel% på%falster% Forventet% åbning%af%ny% Storstrømsbro% Forventet%åbning% af%femern%bælt%% Nedrivning%af% gammel% Storstrømsbro% % 13

14 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder 3.5 Fokuspåkernegruppenafvirksomheder Denne evaluering har valgt en metodisk og analytisk tilgang til projekt Klar til nye muligheder, hvilket adskiller sig fra de tidligere, eksterne evalueringer. Hvor de to tidligere evalueringer via spørgeskemaundersøgelserharindsamletinformationerhosenmegetbredkredsafrespondenter, er fokus i denne evaluering at se nærmere på, hvordan de mest deltagende virksomheder har oplevetprojektet. Viintroducerersåledesbegrebet kernevirksomheder somenbetegnelsefordevirksomheder,der harværetmestintensivtmediaktiviteteriprojektet.konkretharviudvalgtvirksomhederneefter, hvormegetdeharinvesteretsommedfinansiering(viatimer)iprojektet. Definitionafenkernevirksomhed Begrebet kernevirksomhed er en betegnelse for de virksomheder, der har været mest involveret i projekt Klar til nye muligheder. Konkret er involveringen målt via virksomhedernes medfinansiering (antaltimer)tilprojektet.udfradetteudvælgelseskriteriumerderidentificeretknap60virksomheder, derharbidragettilprojektetmedenmedfinansieringpåmellemca kr.ogca.enmillionkr. Virksomhederne, der har bidraget med en medfinansiering i dette økonomiske spænd, er blevet kontaktet med henblik på deltagelse i et fokusgruppeinterview eller et personligt interview om deres oplevelsermed ogvurderingeraf projektet. Tilgangen med fokus på kernevirksomheder betyder, at det antal virksomheder/personer, som denne evaluering bygger på er væsentligt mindre end det antal, der har udgjort det potentielle datagrundlagidetidligereeksterneevalueringer.konkretergruppenafkernevirksomhederca.på 60virksomheder,hvorafviievalueringsprocessenharværetikontaktmedca.halvdelen. Dererflereårsagertil,attilgangenmedfokuspåkernevirksomhederervalgtievalueringen.Fordet første har vi en hypotese om, at denne gruppe af virksomheder har synspunkter om projektets aktiviteter,dersystematiskadskillersigfrademangevirksomheder,derkunperifertharmedvirketi projektet.fordetandetharviønsketattagehensyntildevirksomheder,dertidligereharmodtaget fleresurveysomprojektet.vimener,detvilværeenunødigbelastningafdissevirksomhederstidat udsende endnu en survey til dem. Desuden indikerer de lave svarprocenter fra tidligere undersøgelser, at denne tilgang sandsynligvis vil give et spinkelt datagrundlag at arbejde med. Endelig for det tredje, mener vi, der er en indholdsmæssig pointe i at fokusere på kvalitative informationerikraftafvidenfraseminareroginterviewsforatopnåenbedreforståelseaf,hvad derharvirketiprojektet,oghvorderharværetudfordringer. 14

15 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder 4 Evalueringafprojektet Beskrivelsen i dette kapitel er todelt. For det første er der en række opgørelser og vurderinger vedrørendedesamlederesultateriprojektetbaseretpåopstilledemålsætninger.fordetandeter derenrækkevurderingerbaseretpåinputfrarepræsentanterfrakernevirksomhederiprojektet. Projekt:Klartilnyemuligheder Projektetbeståraffirehovedaktiviteter,dereruddybetitekstboksenherunder. Titel:Klartilnyemuligheder Projektperiode:Fra1.januar2010til31.marts2015. Samlet budget: Ca.37 mio.dkk,herafca.18mio.dkkfraeu ssocialfond og2,7mio.kr.fraregion Sjælland. Tilsagnsmodtager:FondenFemernBeltDevelopment Projektetsfirehovedaktiviteter 1.Information Information handler om løbende formidling af relevant viden til virksomhederne om forløb og mulighederomkringheleanlægsfasenifemernbæltprojektet. 2.Kompetenceudvikling Tilrettelæggelse og gennemførelse af relevante uddannelsesprogrammer for alle niveauer i virksomhedernemedhenblikpåatforberededissetilenaktivdeltagelseifemernbæltprojektet samt at virksomhederne gennem et større kendskab til hinanden får mulighed for at etablere samarbejdsfladeriformafkonsortier,jointventuresellermereuformellesamarbejdsstrukturer. 3.Etableringafvirksomhedsnetværk Fokuspåatbindevirksomhedernesammen,såledesatmanisærpålangsigt medudgangspunkti detsamarbejdederbliverianlægsfasenzogdevirksomhederderviletableresigikorridoren,bliver en støre synergi mellem virksomhederne og på længere sigt skaber grundlag for vidensdeling. Initiativettagersåledessigtepåatbyggebromellemeksisterendevirksomhederiregionen men ogsåattiltrækkenyevirksomhedertilregionen 4.Økonomiskeudviklingsperspektiver Fokus på at skabe et bæredygtigt fundament for udvikling af fælles erhvervsfremmeinitiativer mellem offentlige og private erhvervsfremmeorganisationer/brancheorganisationer. Fundamentet vil her være at skabe en fælles forståelse af de udfordringer regionen samlet set står overfor i relationtilatskabevækstgennemetableringafnyestrategiskesamarbejder,herunderetableringaf nyeerhvervsklyngerpåaksenmellemmetropolregionernehamburgogøresundszregionen. 15

16 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Denførsteaktivitetvedrørendeinformationsindsatsenbetragtessomentværgåendeindsats,derer aktuelialledeøvrigetreaktiviteterogsomergældendeiheleprojektetslevetid.derforbeskrives informationsindsatsen særskilt i afsnittet herunder, hvorefter de tre øvrige aktivitetstyper beskrivesogvurderesudfraeneffektkædeztankegang. 4.1 Informationsindsatsogvidenspredning Projektets informationsindsats og videnspredning omhandler den løbende formidling af relevant viden til virksomhederne om forløb og muligheder omkring hele anlægsfasen i Femern BæltZ projektetogdeøvrigestoreanlægsbyggerieriøstdanmark.indsatsenomfatterbådedendirekte kontakttilrelevantevirksomhederogudbredelseafinformationgennemenaktivprzindsats. I evalueringen af projektets informationsindsats og videnspredning fokuseres på to overordnede forhold: I hvilket omfang er det lykkedes at skabe direkte virksomhedskontakt til relevante virksomheder? Har FBD formået at skabe opmærksomhed om projektet gennem medieomtale og deres hjemmeside? I forhold til at skabe kontakt til relevante virksomheder har FBD både henvendt sig direkte og genneminformationsmøder,nyhedsbreveogannoncering.fbdharibegyndelsenafprojektethaft phonereengagerettilattagedenindledendekontaktmedvirksomhederiregionen.derudoverhar FBD løbende afholdt en række informationsmøder, som har været velbesøgte. Der er blevet reklameret i lokale aviser, ligesom der generelt har været stor medieopmærksomhed omkring informationsmøderne.fbdharsamtidigudsendtenrækkenyhedsbreve,ligesomdendanskztyske informationsavis FemernBeltDirekt harværetanvendttilatdeleinformationblandtregionens borgere og virksomheder. Avisen udkom i regionen med et oplag på som tillæg til lokalaviserne. FemernBeltDirekt erudgivetmellem2008og2012. I forhold til at få generel opmærksomhed er det lykkes FBD at skabe stor mediebevågenhed omkring FemernZforbindelsens potentielle erhvervsudviklingsmuligheder for erhvervssektoren i RegionSjælland.FBDharsåledesværetpådagsordenenibådelandsdækkendeoglokalemedier samt en række medlemsz og fagblade. Blandt de landsdækkende medier tæller eksempelvis Berlingske Tidende, Jyllands Posten og Børsen, ligesom Danmarks Radios P4 og TV2 har kørt historieromfbd.samtidigharfbdfåetomtaleienrækkeinternetbaseredemedier,blandtandre Epn, Erhvervsbladet og Altinget. Størst har opmærksomheden imidlertid været i lokale aviser og dagblade, eksempelvis LollandZFalster Folketidende og lokalaviser i Køge, Ringsted, Roskilde og Kalundborg.Størstedelenafomtalenilokalaviserneuddybermulighedernefor,atvirksomhederi regionenkandeltageiafklaringssamtaler,lederuddannelseogandrearrangementergennemfbd. Endelig har der været omtale i medlemsz og fagblade, heriblandt Dansk Industris medlemsblad, ByggerietsDagbladogDanskVVS. SammenlagtvarFBDomdrejningspunktfor187historieriperioden2010Z2012.Ifigur4.1herunder sesensammentællingafprojektetsoptrædenimedierneiperioden2010z

17 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Figur 4.1 Antal artikler, radiol eller tvlprogrammer som omhandler FBD i perioden2010l Lokalemedier Landsdækkendemedier MedlemsZogFagblade RadioogTV N=186 Kilde:LBAnalyse2015påbaggrundafmaterialestillettilrådighedafFBD. Som det fremgår af ovenstående optælling, satsede projektet de første år på at opnå et bredt gennemslag i medierne gennem interviews, debatindlæg og annoncering. Dette blandt andet for derigennemattiltrækkevirksomhedertilprojektet. Fra 2013 og frem til projektets afslutning i starten af 2015 har projektet i højere grad satset på kommunikationsindsatser inden for projektets deltagerkreds i form af nyhedsbreve og nyhedsartikler sendt til målgruppen bestående af partnervirksomheder, interesserede virksomheder samt journalister på eksterne medier.i den periode er der således udsendt 41 nyhedsbreve,dertypiskharindeholdt2z3artikler,derharorienteretmodtagerneomkursustilbud, udviklingen i forhold til de store byggez og anlægsprojekter samt viden om projektets fremdrift. Yderligereerderiperiodenproduceret104nyhedsartikler,somerudsendtvianyhedsbrevenetil knap1.100abonnenter. Udovermedieomtalenharendelafinformationsindsatsenværetopbygningenafhjemmesiderne og som afsæt til at dele viden om projektet, om de deltagende virksomhedersamtomdemuligheder,projektettilbyder. På klartil.dk er det blandt andet muligt at læse om de enkelte forløb lederuddannelser, medarbejderuddannelser mv. samt om netværksdannelse og om eksisterende netværk. HjemmesiderneharsamtidigennyhedsZogpressefunktion,somløbendeopdatererbesøgendeom nyheder,initiativerogmulighederiregionenafbådepolitiskeogpraktiskkarakter.detersamtidig muligt at tilmelde sig de elektroniske nyhedsbreve. Endvidere har femern.info temaer om 17

18 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder forbindelsens betydning for andre brancher, heriblandt vedvarende energi, turisme, transport og logistikmv Vurderingafinformationsindsatsen På baggrund af den betydelige medieomtale samt de velbesøgte informationsmøder og andre informationstiltag, som eksempelvis udsendelse af nyhedsbreve, vurderes det, at FBD har haft succes med at formidle relevant viden til virksomhederne om forløb og muligheder i Klar til nye muligheder. Gennem medier og møder har FBD formået at skabe en bevidsthed hos de enkelte virksomheder om, at kompetenceudviklingen generelt og specifikt ved Femern Bælt forbindelsen byderpåenlangrækkemulighederfordem. 4.2 Fokuspåprojektetsfremdriftogprojektetseffektkæde Den overordnede tilgang i evalueringen af projekt Klar til nye muligheder er at anskue projektet som en række af forskellige tiltag, der tilsammen skal muliggøre de ønskede effekter. Jo flere succesfuldedelelementeretprojektforløbbeståraf,jostørresandsynlighederderfor,atprojekteti sidsteendevillevereresultaterogeffektervedrørendevækstogbeskæftigelse. Den første vigtige præmis, for om projektet medfører de ønskede effekter, er, at projektet er gennemført som forudsat i projektansøgningen. Nedenfor er en oversigt over opfyldelse af de aktivitetsmål,somviserfremdriftenafprojektetsmålsætninger. Aktiviteter Gennemførte forløb Opkvalificerede deltagere Antal virksomheder Kompetenceløft formedarbejdere Kompetenceløft fortoplog mellemledere LedelsessparringsL forløb Oprindeligt mål Justeret mål Resultat Kommentar Målsætningeneropfyldt.Derhariperioden væretafviklet2.378kursereller uddannelsesforløbfordeltpåmedarbejdere, topzogmellemledere.deterialt778flereend målsætningen Målsætningeneropfyldt.Sammenlagthar1.364 personerdeltagetietforløbogdermed overstigerresultatetmålsætningenom1.200 deltagere Målsætningeneropfyldt.Dererindgået partnerskabsaftalermed443virksomheder,og dermederdenjusteredemålsætningfra2012 nået Denjusteredemålsætningeropfyldt.Ialthar 847deltagetietforløb Målsætningeneropfyldt.Sammenlagthar517 topzogmellemlederedeltagetietforløb Målsætningeneropfyldt.Resultatetoverstiger målsætningenbetydeligtidet52hardeltageti etledelsessparringsforløb/ 18

19 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Etableringaf netværk(antal netværksl deltagere) Opkvalificerede deltagereift.nye jobfunktioner virksomhedstilpassedeudviklingsforløb Målsætningenerdelvistopfyldt. 400 Detharikkeværetmuligtatindsamledataom dennemålsætning,hvorforresultateteruvist. Oversigtenviser,atprojektetpådenenesidemereendopfylderaktivitetsmåleneforaktiviteterne: Gennemførte forløb, opkvalificerede deltagere, antal virksomheder, kompetenceløft for medarbejdere, topz og mellemledere og ledelsessparringsforløb / virksomhedstilpassede udviklingsforløb.pådenandensideeraktivitetsmåletforetableringafnetværkikkeheltopfyldt. Endelighardetikkeværetmuligtatindsamledatavedrørendemålsætningenomopkvalificerede deltagereift.nyejobfunktioner. Samlet har projektet i det store og hele gennemført de aktiviteter, som det var forudsagt i projektansøgningen. Dernæstkanvigåvideretilatsepåprojektetseffektkæde.Figur4.2herunderillustrerer,hvordan etprojektkanopdelesiinput,proces,outputogoutcome.determedudgangspunktidefireledi projektet, at denne evaluering samler viden ind fra en række repræsentanter fra kernevirksomz hederne i projektet. Dette gøres konkret ved, at der formuleres spørgsmål til hvert led i effektkæden,ogatdissespørgsmåldrøftesmeddeltagerneifokusgruppeinterviewsoginterviews. Figur4.2Projektetseffektkæde INPUT& PROCES& Etableringaf ini-a-v Erkendelseafbehovhos poten-elledeltagereog investeringideltagelse (Deltagelse) Gennemførselafprojektet. Anvendelseafværktøjer, redskaberm.v. (Ak>viteter) Nyeindsigter,rela-oner ogkompetencer (Muligheder) OUTPUT& Konkreteresultater.Fxændringimarkedsposi-on, nyeprodukter,ydelsereller forbedret&forretningsgrundlag (Forbedring)& Nyemåderatagerepå.Ændringafstrategi,nyeprioriteringer, nyemåderatudviklem.v. (Forandring)& OUTCOME& Ændringidedeltagendevirksomhedersøkonomiske performance (Effekt) RingeIiIvandetIeffekt ivirksomhederrelateret-ldeltagernei projektet (Afledt&effekt)& Kilde:LBAnalyse

20 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder 4.3 Etableringogrekruttering(input) Erfaringernefraenlangrækkeafgennemførteevalueringerer,atigangsættelseafprojekterofte tageretantalmåneder,hvilketbl.a.kanafhængeaf,omdereropståetforsinkelseriansøgningsz eller bevillingsprocessen, og om der efter modtagelsen af tilsagnet skal gennemføres en ansættelsesprocedure for at finde en kvalificeret projektleder. Det er afgørende for projektets gennemførelse,atprojektetkommergodtfrastartogertænktgrundigtigennem. ProjektetKlartilnyemulighederharværetforankretietsekretariathosFBD,derharhafttilopgave at forestå administrationen og styringen af projektet, rekrutteringen af deltagere til projektet og sikre leveringen af de rette kompetencetilbud mv. til deltagerne samt forestå formidling og videndelingomprojektetsfremdriftogresultater.igennemheleprojektperiodenharderværetto gennemgående medarbejderemedbl.a.projektledererfaringogkompetencerindenforstyringaf størrestrukturfondsprojekter.derertaleometstortogkompleksprojekt,hvorderbl.a.harværet megetadministrativtarbejdemedbl.a.atindhentedokumentationfordengennemførteindsatsi overensstemmelsemedderetningslinjer,somvarudstukketfortilskuddettilprojektet.ligeledeser der arbejdet indgående med at informere om fremdriften i projektet til virksomheder og offentligheden.projektetharkrævetetstortadministrativtressourcetræk,ogdetervurderingen,at derharværetdenødvendigeressourcertilrådighedforsekretariatettilatkunneløseopgavenpå tilfredsstillende vis, da virksomhederne vurderer, at de er blevet mødt af et serviceorienteret og kompetentsekretariat. Ser vi på rekrutteringen og screening af deltagere til projektet har der i projektperioden været anvendttoforskelligetilgange.iførstedelafprojektet(fra2010til2012)blevdeltagerneprimært rekrutteretviastoreinformationsmøderforskelligestederiregionen,hvorderblevorienteretom perspektiverne for den nye Femern forbindelse samt mulighederne for at få sin virksomheds kompetencegrundlagopgraderetogmulighedenforatdeltageinetværkmedandrevirksomheder. Antagelsenherforvar,atvirksomhedernekunneforbedresinekonkurrencefordeleiforholdtilnye ordrer og leverancer vedrørende etableringen af Femern forbindelsen. Målgruppen var særligt virksomhederindenforbyggeoganlægsamtservicevirksomheder. Det var i de første år af projektets levetid imidlertid vanskeligt at få rekrutteret et tilstrækkeligt antalvirksomhederogpersonertilatdeltageiprojektetvedhjælpafdenvalgtefremgangsmåde. Deudbudtevirksomhedsforløbskiftedekarakteri2012,hvormanihøjeregradbegyndteattilpasse forløbene til de enkelte virksomheder. Fra at have haft karakter af en mere standardiseret pakkeløsning, blev de enkelte virksomhedsforløb justeret og tilpasset. De skræddersyede udviklingsforløb gjorde det muligt at tilrettelægge aktiviteterne efter den enkelte virksomheds udfordringerogønsker.aktiviteternekunneværemålrettetsåvellederensomheledenrestende organisationsamtkurserformedarbejderne.forløbeneafvikledestypiskoverenperiodepå3z6 måneder og faldt under temaer som styringsmodeller, forretningsforståelse, projektstyringsz modellerm.m.densamledefinansieringpr.virksomhedliggertypiskpåomkring1.000timerinkl. forberedelseogopfølgning Det er vurderingen, at denne ændring i fremgangsmåde for rekruttering af virksomheder til projektet, og den efterfølgende håndtering af de virksomheder, som ønskede at deltage, var en 20

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 Kravspecifikation side 2/25 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Formålet med

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere