Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder!"

Transkript

1 EvalueringafprojektKlartil nyemuligheder UdarbejdetafLBAnalyse forfondenfemernbeltdevelopment Februar2015

2 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Indholdsfortegnelse 1 Indledningogprojektetsidé Sammenfatning Fremadrettedeanbefalinger Rammenforevalueringen Tidligereevalueringer COWI Virkemidlerogeffekteriudvalgteprojekterstøttetafvækstforum ImplementConsultingGroupOEvalueringirelationtilVækstaftale Metodereviewaf EvalueringirelationtilVækstaftale Opsamlingpåtidligeregennemførteevalueringer Deltagernesegneevalueringer Konjunktursituationenogøvrigeeksterneforholdafbetydning Fokuspåkernegruppenafvirksomheder Evalueringafprojektet Informationsindsatsogvidenspredning Vurderingafinformationsindsatsen Fokuspåprojektetsfremdriftogprojektetseffektkæde Etableringogrekruttering(input) Projektetsaktiviteterogmuligheder(proces) Ihvilkengradharprojektetførttilforandringerogforbedring(output) Projektetsresultaterogeffekter(outcome) Fremadrettedeanbefalinger Metodeogfremgangsmåde

3 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder 1 Indledningog#projektets#idé Denne rapport gengiver resultaterne af evalueringen af projektet Klar til nye muligheder. EvalueringenergennemførtafLBAnalyseibegyndelsenaf2015ogharhaftfokuspåatvurdere projektets resultater og effekter og samtidig at opstille en række anbefalinger til fremadrettet handling. I 2010 blev projektet Klar til Femern Bælt 2012 igangsat med henblik på at klæde lokale virksomheder bedre på til at udnytte de erhvervsmæssige muligheder, som Femern BæltO forbindelsenskaberforregionsjælland.startenpåetableringenaffemernbæltoforbindelsenblev imidlertidudskudtfra2012til2014 ogsidenyderligereudskudttil2015.somkonsekvensheraf blev projektets fokusområdet udvidet til at omfatte de store anlægsopgaver, der er planlagt i RegionSjællanddenæste10år.Samtidigblevprojektetforlængettiloktober2014undernavnet Klartilnyemuligheder.Projektetstidshorisontersidenhenforlængettil31.marts2015. Klartilnyemulighederindeholderfireoverordnedeprojektaktiviteter: Informationogløbendeformidlingafrelevantvidentilvirksomhederne Kompetenceudviklingforalleniveauerivirksomhederne Økonomiskeudviklingsperspektiver Etableringafvirksomhedsnetværk Målgruppen i projektet er virksomheder i Region Sjælland, der kan se et potentiale i at indgå et udviklingssamarbejde. De relevante virksomheder er hovedsagelig beliggende byggeo og anlægssektorensamtindenforservicebranchen,menvirksomhederfraenbredvifteafbrancher harværetinvolveretiprojektetsaktiviteter. Projektetharsomformålatsikrevirksomhedernedenoptimaleudnyttelseafdemuligheder,der opståriforbindelsemedstoreanlægsbyggerier,såderbådeianlægsfasenogpålængeresigtkan skabesøgetvækstogbeskæftigelse.projektetharsærligtfokuspåopkvalificeringogudvikling,dels gennem fagligt opkvalificerende kurser af topo og mellemledere samt medarbejdere, dels ved håndholdte virksomhedsforløbmedfokuspåudviklingafhelevirksomheden. Denne evaluering er ikke den første evaluering, der er gennemført af projektet. Tidligere er der gennemført to eksterne evalueringer, samt en række interne deltagerevalueringer af konkrete aktiviteter i projektet. Dette forhold har haft betydning for valg af tilgang og metode i denne evaluering, hvor der i overvejende grad fokuseres på at indsamle kvalitativ viden fra de virksomheder, der har været mest intensivt med i projektet. Disse virksomheder benævnes i evalueringensom kernevirksomheder. Med udgangspunkt i ovenstående er det hensigten med evalueringen at vurdere, hvorvidt de opstillede mål er opfyldt, samt at kortlægge hvad der har fungeret godt i projektet, og hvilke udfordringerderharværetiprojektperioden.dettegøresipraksisvedatfokuserepå: 1 Hvadhartidligereevalueringervist,oghvordanhardeltagerneevalueretprojektet? 2 Hvadhareksternefaktorerhaftafbetydningforprojektetsmulighederforatrealisere målsætningerne? 3

4 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder 3 Hvordanerdetfaktiskgåetmedrekrutteringenafdeltagereogvirksomhedertilprojektet? 4 Ihvilketomfangerprojektetkommetkernevirksomhedernetilgode? 5 Påhvilkenmådeerkompetenceniveauetikernevirksomhederneblevetstyrket,fxiformaf nyesamarbejdsflader? 6 Hvilkekonkreteresultaterkanderidentificeresiforholdtilprojektetsopstilledemål? 7 Hvilkeforklaringsfaktorererderpådenfaktiskemålopfyldelse? Denne rapport er struktureret på den måde, at der i kapitel 2 gives en sammenfatning af evalueringens resultater og konklusioner. Kapitel 3 beskriver, hvilken ramme evaluerings skal ses indenforoggiveretkortresuméafdetidligereevalueringerafprojektet.irapportensfjerdekapitel evalueresprojektetsfirehovedaktiviteterudfraeneffektkædeomodel,mensderikapitel5opstilles enrækkefremadrettedeanbefalinger.tilsidstirapportenfindesetmetodebilag. 4

5 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder 2 Sammenfatning Idegennemførtefokusgruppeinterviewssigervirksomhederneselv,atdeerklartilnyemuligheder ogdermedatdeltagelseiprojektetharhaftenpositivværdifordem. Helt overordnet er det evalueringens konklusion, at Klar til nye muligheder er et projekt, der er rigtigttænktidenforstand,atprojektettilbydernogleaktiviteterafhøjkvalitet,somerefterspurgt af regionens virksomheder. Og som påsigtforventesat bidragetilbådevækstogbeskæftigelse. Dertilkommer,atdetvurderes,atderharværetbådeeksterneoginterneudfordringerundervejsi projektetslevetid.bådedepositiveelementerogudfordringerneuddybesidetfølgende. Evalueringen konkluderer, at projektet i overvejende grad har indfriet de opsatte aktivitetsmål. I forholdtilaktivitetsmåleneomantalgennemførteforløb,antalvirksomheder,antalkompetenceløft ogforløbomledelsessparingharprojektetoveropfyldtmålsætningernebetydeligt.kuniforholdtil antalnetværksdeltagereermålsætningenikkenået. Gennemgangen af de informationstiltag, der er gennemført i projektperioden viser, at det er lykkedesatfåbetydeligomtaleafprojektetimedierne.særligtiforbindelsemedprojektetsopstart var der stor interesse i de lokale medier om, hvilke muligheder projektet gav for erhvervslivet. Eksempelvis var der i perioden 2010O2012 over 130 artikler i lokale medier og knap 40 artikler i landsdækkendemedier,derbeskæftigedesigmedprojektetsindhold.iforholdtilkommunikation tilprojektetsinteressenter(deltagereogandreinteresserede),erderopbyggettohjemmesider,og dereraleneiprojektperiodenfra2013ogfremudsendt41nyhedsbreveog104nyhedsartiklertil de ca personer, der abonnerer på projektets nyhedsbrev. Alt i alt vurderes det, at informationsindsatsenharværetprofessioneltgrebetan,ogatdeterlykkedesatskabesynlighed omprojektetogkommunikeretilalleprojekteksinteressenter. Sermanpåprojektetsopstart2og2rekruttering, erdetevalueringenskonklusion,at projektetrent personalemæssigt har haft de fornødne kompetencer til at styre og drive projektet. Der var i projektetsførsteperiodeenudfordringmedatfårekrutteretdeltageretildeforskelligeaktiviteter, menefterhåndensommanfikjusteretpåtilgangogkoncept,lykkedesdetatfådeltageremedi projektetsaktiviteter.ogifleretilfældeblevderigangsatsåmangeforløb,atdetharoverstegetde forventninger,derblevformuleretiprojektetsoprindeligeansøgning. Iforholdtilprojektetsaktiviteter2og2de2muligheder,somprojektetstillertilrådighedfordeltagerne, konkludererevalueringenfordetførste,atkvalitetenafdeudbudteaktiviteterharværethøjogat aktiviteterne særligtiandenprojektperiode harværetrelevantefordeltagerne.relevansskali den sammenhæng forstås sådan, at der er et behov for kompetenceudvikling på alle niveauer i regionens SMV er. I forhold til timingen2 af projektets aktiviteter er det vurderingen, at der har været en række udefrakommende forhold, som har gjort det vanskeligt, at komme i mål med projektetsoverordnedemålsætninger.udskydelsenafanlægsstartenpå FemernOforbindelsen har åbenlyst gjort det vanskeligere at få konkrete ordrer som underleverandører til FemernO forbindelseniprojektperioden.samtidighardegenerelle,økonomiskekonjunkturforholdgjort,at 5

6 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder enrækkevirksomhederharkæmpetmeddriftogoverlevelseogdermedikkeharhaftdetfornødne overskudtilattænkepåkompetenceudviklingognetværksdannelse,derharentendenstilatvirke pålængeresigt.2 Som opfølgning på evalueringen af de muligheder, som projektet har stillet til rådighed for deltagerne,erderforetagetenvurderingaf,ihvilkengraddissemulighederharskabtgrobundfor forandringerivirksomhederne.hererdenoverordnedekonklusion,atdetteforholdtilenvisgrad er ude af projektets hænder ogafhænger af, hvorvidt virksomhedsrepræsentanterne rent faktisk prioriterer at bruge den viden de har opnået, når de eksempelvis efter et kompetenceudviklingsforløbvendertilbagetilvirksomheden. Der er dog to pointer fra de gennemførte fokusgruppeinterviews, som er væsentlig i den forbindelse.fordetførste,atprojektetgivermulighedforatgennemførekompetenceforløbien skala, hvor mange medarbejdere eller ledere kan komme på kursus sammen. Derved er det vurderingen,atmulighedenforefterfølgendeatimplementeredenviden,dereropnået,erstørre end hvis der kun havde været enkelte medarbejdere på kursus. For det andet er det en gennemgående tilbagemelding fra fokusgruppeinterviewene, at virksomhederne har fået styrket deresforretningsgrundlag,ogatdeselvvurderer,atdeergodtrustettilatdeltageikonkurrencen omnyeordrerogaftaler,nårdestoreanlægsarbejderogafledteopgaverherafgårigang. Evalueringen af projektets resultater2 og2 effekter viser overordnet set to ting. For det første har udskydelsenaffemernoforbindelsengjortdetvanskeligtatfindeeksemplerpåvirksomheder,der alleredepånuværendetidspunktharfåetkonkreteordrersomleverandørellerunderleverandørtil storeanlægsinvesteringer.derkanpegespåenkelteordrerifm.fremrykkedeanlægsinvesteringer, men generelt er det konklusionen, at eksterne forhold har betydet, at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at sige noget endegyldigt om, hvorvidt projektet vil resultere i nye ordrer og øgetbeskæftigelseismv eriregionsjælland. For det andet indikerer gennemgangen af projektets effektkæde, at der er sandsynlighed for, at projektets aktiviteter på sigt vil skabe vækst og beskæftigelse i regionens virksomheder. Dette skyldes, at projektets aktiviteter rammer et reelt behov, at projektet særligt i anden projektperiode harværetgodtadministreretogstyret.ogataktiviteterneharværetgennemførti højkvalitet,ogatvirksomhederneefterfølgendetilkendegiver,atdeharhaftgavnafdeltagelsen. Samletsetpegerdisseforholdiretningaf,atdererskabtgodeforudsætningerforatlykkesmedde langsigtedemålsætningerogdermedopnåøkonomiskeogbeskæftigelsesmæssigeeffekter. Opsamlende vurderes det, at projektet har været relevant for virksomhederne og at de gennemførtekompetenceudviklingsforløbharstyrketvirksomhedernesforretningsgrundlag,sådei dag står bedre rustet end før deres deltagelse i projektet. Samtidig kan der peges på nogle udfordringer, som man i lignende indsatser i fremtiden skal søge at imødekomme. I tabellen herundersamlesoppåpositiveelementerogudfordringeriprojektet. 6

7 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Positiveelementer Projektetrammeretreeltbehoviregionens SMV er Solidekompetencertilprojektstyringog administrationogkommunikationhosfbdog deressamarbejdspartnere Aktivitetsmåleneeriovervejendegradopfyldtog ifleretilfældeoveropfyldt Kvalitetenogrelevansenafprojektetsaktiviteter vurdereshøjtafdeltagerne Virksomhedernevurdererselv,atdeindsigter,de harerhvervetvilføretilforandringer.blandtpga. størrelsenogambitionsniveauetiaktiviteterne De håndholdte forløbvurderesmegetpositivt afvirksomhederne Udfordringer Istartfasenvardetvanskeligtatfårekrutteret deltagere Eksterneforholdsomudsættelsenaf anlægsstartenpåfemernoforbindelsenogden generelle,økonomiskekonjunktursituationhar vanskeliggjortgennemførelsenafprojektetiisær 2011og2012 Resultaterneomvækstogbeskæftigelseharikke vistsigendnu(somenkonsekvensafudskydelse afanlægsstarten) De håndholdte forløberomkostningstungeat gennemføre Netværksaktiviteterneharikkeopnåetdet forventedeantaldeltagereogdetharværet vanskeligtatsikrevidereførelsenafnetværkene 2.1 Fremadrettedeanbefalinger På baggrund af den gennemførte evalueringsproces er der opstillet fire konkrete anbefalinger til fremadrettedehandlinger.anbefalingerneerbeskrevetmereudførligtirapportensfemtekapitel. 1 Fortsætmedde håndholdteforløb Detanbefales,atmanarbejdervideremeddenmodel,dererudvikletiprojektet,hvormanpåden enesidetilbydernoget,somvirksomhedernefølerejerskabtil,ogsomdekansenyttenafpårelativ kort sigt, og på den anden side får udviklet en type af ydelser, der kan nå ud til et stort antal virksomheder. 2 Øgetfokuspåledelsessparing Det anbefales, at eventuelle fremtidige indsatser bygger videre på de erfaringer, projektet har opnået med ledelsessparing i SMV er, og at denne aktivitet udbydes igen til regionens virksomheder,hvorbehovetfortsatvurderesatværestort.idenforbindelseerdetoplagtatsøge inspirationogeventueltatkoordinereindsatsenmeddettværregionaleprojektvækstvialedelse. 3 Merefaciliteringogfokuspåforankringietableredenetværk Det anbefales, at man videreudvikler netværksaktiviteten og udbyder den igen i fremtiden i en modificeretudgavemedfokuspåforankringafsamarbejdet. 4 Mereforpligtendevirksomhedssamarbejder Detanbefalesatsepånetværksaktiviteternesometnødvendigtførsteskridtpåvejmodegentlige konsortier.netværkeneharidenforbindelseenvigtigfunktioniforholdtilatskabekendskabog tillid mellem virksomhederne. Men det vil i mange tilfælde kræve langt mere forpligtende samarbejdsformeratbliveistandtilatbydeindpåopgaverifm.destoreanlægsinvesteringer. 7

8 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder 3 Rammen&for&evalueringen Dettekapitelhartilformålatsætterammenforevalueringen.Dettegøresvedkortetgennemgå, hvilkeevalueringerdertidligereergennemførtafprojektet,oghvilketilgangeogmetoderdehar anvendt.endvideresættesfokuspå,hvilkevæsentligebegivenheder bådeinterneogeksterne, derharværetmedtilatprægeprojektetogdetsmulighederforsuccesiperioden2010ogfremtili dag. Til sidst i kapitlet beskrives tilgangen for denne evaluering, og hvordan den skal ses som komplementæriforholdtildetøvrigearbejdederergennemført. 3.1 Tidligereevalueringer Følgende afsnit opsummerer resultater og fremgangsmåde for to evalueringer, der tidligere er foretagetaffbd saktiviteter.i2013udarbejdedecowienevalueringafklartilfemernbæltsom en del af en samlet rapport om udvalgte projekter, der har modtaget støtte fra det sjællandske vækstforum.iforåret2014harimplementconsultinggroupudarbejdeteninteressentanalyseog en evaluering af FBD s aktiviteter. FBD har, efter Implements evaluering blev offentliggjort, fået udarbejdet et metodereview, som fokuserer på en række udfordringer i forholdet mellem Implementsbaggrundsanalyserogkonklusioner COWI Virkemidlerogeffekteriudvalgteprojekterstøttetafvækstforum COWI konkluderer, at projektet har nået de opstillede aktivitetsmålsætninger angående opkvalificeringafdeltagereogindgåelseafpartnerskabsaftaler.evalueringenfokusererderudover påprojektetslangsigtedeeffekter.herkonkluderercowibl.a.,athalvdelenafvirksomhedernehar positive forventninger til projektets effekt på deres fremtidige omsætning, mens 35 procent forholdersigpositivtiforholdtil,atprojektetvilpåvirkeansættelsenafnyemedarbejdere.endelig vurderesdet,atprojektetpåtidspunktetforevalueringenharbidragettilskabelsenafmindst13 nyejobsog14mio.kroneriøgetomsætninghosdevirksomheder,derdeltageriundersøgelsen. Metode COWI s evaluering er baseret på en surveyoundersøgelse. Et spørgeskema er sendt til 600 virksomheder, hvoraf 98 har besvaret, hvilket giver en svarprocent på 16 procent. Således er de afgivne svar forbundet med betydelig usikkerhed i forhold til at estimere projektets samlede effekter.derudovererevalueringenskonklusionerudelukkendebaseretpåvirksomhedernesegne, rapporteredeforventninger. Uddybedepointerievalueringen 1 Projektetsstørsteudfordringharværet,atFemernOforbindelsenikkeblevpåbegyndti2012. Sammenmeddengenerellesamfundsøkonomiskesituation,vanskeliggjordedet virksomhedsrekrutteringen. 2 Projektetstilbudtilvirksomhederneomindividuelsparringmedenkonsulentresultereroftei, atvirksomhedernegårindinyenetværk. 3 Tilbagemeldingernefravirksomheder,derindgårinetværk,erikkeentydigtpositive dereren delvirksomheder,dermener,atnetværkeneerforukonkreteogofteløberudisandet 8

9 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder 4 43procentafvirksomhederneforventer,atprojektetiudmøntersigietforbedretpotentialefor vækst,mens11procentfortæller,atprojektetalleredeharførtdettemedsig 5 Deltagerneiundersøgelsenforventerengennemsnitligstigningiårligomsætningpå1,9mio.kr. somfølgeafderesdeltagelseiprojektet ImplementConsultingGroup[EvalueringirelationtilVækstaftale2 Implement Consulting Group har gennemført en interessentanalyse samt en evaluering af de resultater og effekter projektet har opnået de seneste tre år, bl.a. med henblik på at vurdere relevante,fremtidigeindsatser.implementvurderer,atdereretsammenfaldmellemdeaktiviteter, dervurderesatværemestbehovforblandtinteressenterneogdeområder,hvorfbdvurderesat have de stærkeste kompetencer, nemlig videndeling og informationsaktiviteter. Evalueringen indikerer, at FBD har kompetencer og ressourcer til at indsamle og sprede viden samt danne rammerne for samarbejde mellem aktører, der kan fremme vækst og beskæftigelse i Region Sjælland.Samtidigvurderesdetdog,atindholdetiVækstaftale2dækkeretbrederespektrumaf aktiviteter,endhvadbrugereoginteressenteransersomfbd shidtidigekerneindsatser. Metode Evalueringen er udarbejdet med afsæt i en spørgeskemaundersøgelse, et antal interview med brugere og interessenter samt to miniworkshops med FBD. Den webbaserede spørgeskemaundersøgelseersendttilialt2.729respondenter,hvoraf350respondenterharsvaret. Dererforetaget35telefoninterviewsafcirka45min.varighed. Uddybedepointerievalueringen 1 Detgenerellebilledefraspørgeskemaundersøgelsenviser,atdenstørstedelafrespondenterne vurdererkvalitetogrelevansaffbd saktivitetersom mellem eller nogenlunde. VidendelingsOoginformationsaktivitetervurderesbedst,idet33procentvurdererkvalitetenaf disseaktivitetersom høj.erhvervsudviklingsaktiviteternevurderesdårligst,idetkun24 procentvurdererkvalitetensomhøj. 2 Gennemdeuddybendetelefoninterviewsgiversærligtprivatevirksomhederudtrykfor,atden tiddeharinvesteretiinformationsmøderognetværksaktiviteterarrangeretaffbdendnuikke harindfrietnogetforretningsmæssigtpotentiale,hvilketnavnligttilskrivesudskydelsenaf FemernObyggeriet. 3 Privatevirksomhederirollensomunderleverandørerefterspørgervidenogoverblikover tidsplanogforretningsmæssigemulighederforbundetveddestoreanlægsbyggerieriregionen. 4 FBDharsærligtstærkekompetenceriforholdtilvidendeling,interessevaretagelseog netværksskabelse.nårdetgældertværgåendeaktiviteterindenfordetarbejdsmarkedso, uddannelsesoogerhvervspolitiskeerfbd sprimærestyrkesåledesevnentilatageretovholder fortværgåendenetværk Metodereviewaf EvalueringirelationtilVækstaftale2 Somnævnterderudarbejdetetmetodereview,dergennemgårfremgangsmådeogkonklusioneri Implement Consulting Groups interessentanalyse og evaluering. Reviewet har forskellige ankepunkter,hvorafnogleerrettetmoddenmetodiskedelafevalueringen,mensandreerrettet modevalueringenssubstantielletolkninger. 9

10 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder 1 Detpåpeges,atspørgeskemaundersøgelsenudgøretspinkeltdatagrundlagmedensvarprocent på13.detgårudoverrepræsentativitetenogbetydersamtidig,atnoglesvarfordelingerbaserer sigpåetmegetlilleantalrespondenter. 2 Detpåpeges,atdererenmanglendeopmærksomhedpå,hvilkemålgrupper,dervurdererde givnespørgsmål.forskelligeaktivitetererrelevanteforforskelligeaktører,ogevalueringen overser,atkvalitetenaffbd sopgaveløsningvurderespositivtafdeaktørgrupper,somden pågældendeydelseprimærterrettetimodog/ellererrelevantfor.ligeledesharenlangrække respondentersvaret vedikke eller harikkedeltagetiaktiviteter(medfbd).dadisse respondenterikkeerudeladt,påvirkerdetsvarfordelingenbetydeligt. 3 Detervurderingen,atderertaleomenfejlagtigfortolkning,nårdetkonkluderes,at videndelingoginformationsaktiviteter erenesteaktivitetskategori,hvordereroverlap mellemvækstaftaleotilbudfrafbd,kompetencerhosfbdoginteressenternesbehov. 4 Iforholdtilsammenfatningenskonklusionom,aterhvervsudvikling,interessevaretagelseog tværgåendeaktiviteterbedstvaretagesafandreaktører,synesdetteikkeunderbyggetaf analyserne,derliggertilgrundforsammenfatningen. 3.2 Opsamlingpåtidligeregennemførteevalueringer DererforetagettoevalueringerafFBD saktiviteter,resultaterogeffekter.fællesfordembeggeer, at de tager et kvantitativt afsæt. Implement supplerer deres dataindsamling med en række telefoninterviews og to workshops med FBD, men fundamentet i begge evalueringer er en spørgeskemaundersøgelse udsendt til en bred vifte af respondenter. På den baggrund påpeges i begge evalueringer en generel tilfredshed i forhold til kerneaktiviteterne i projekt Klar til nye muligheder.evalueringerneforholdersigpositivttilprojektetsmulighederforatopnålangsigtede effektervedrørendevækstogbeskæftigelse,omendudsættelsenaffemernotunnelenudpegessom ennegativfaktorforprojektet,dersomminimumudskyderdelangsigtedeeffekter. Af begge evalueringer fremgår det imidlertid også, at det er svært at sige noget håndfast om projektetsisoleredeeffektpåbaggrundafvirksomhedersogdeltageresbesvarelser.detersamtidig væsentligtatbemærke,atdetoevalueringerinogengradhar skudtmedspredehagl iforholdtil udvælgelsenafrespondenter.svarprocentenerlav,ogibeggetilfældeerdetsværtatsigenoget om,ihvilketomfangrespondenternehardeltagetiprojektet,hvorvidtdeerrepræsentative,ogom FBD skernevirksomhedererinkluderetiundersøgelsen. 3.3 Deltagernesegneevalueringer ForudendeeksterneevalueringergennemførtafCOWIogImplementforeliggerderogsåenrække vurderingerfradepersoner,derhardeltagetpåkurserafholdtiregiafprojektet.deenkeltekurser er evalueret af deltagerne på en skala fra 1O5 hvor 5 er bedst. Figur 3.1 herunder opsummerer evalueringerneaftopoogmellemlederkursernegennemførti2011og2012oggiveretbilledeafde gennemsnitlige deltagervurderinger. Generelt har kurserne fået positive tilbagemeldinger, hvor størsteparten af kurserne opnår en vurdering over 4. Bedst er vurderingen af kurserne personaleleder2,leder3ogleder4medensamletscoretætpå5.lavestevurderingtilfalderkurset Certificering1,somvurderestilengennemsnitligscorepå3,13. 10

11 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Figur3.1Deltagernesgennemsnitligevurderingfordeltpåkurser Personaleleder2 Leder3 Leder4 Udvikling8 Målreketudvikling7 Strategi2 Målreketudvikling2 Ejer4 Prostyring2 Projekt6 Målreketudvikling3 Udvikling10 Målreketudvikling4 Ejer2 Projektleder3 Projekt7 Udvikling9 Prostyring1 Salg3 Projekt4 Ejer5 Lean5 Projektleder2 Projekt5 Cerjcifering1 3,13 4,79 4,77 4,60 4,48 4,45 4,44 4,40 4,37 4,36 4,34 4,26 4,23 4,22 4,20 4,13 4,12 4,02 4,02 4,00 3,93 3,91 3,90 3,89 3,58 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 Kilde:LBAnalyse2015påbaggrundafdeltagernesegneevalueringer. Figur3.2viserdensamlededeltagervurderingafkursernefordeltpåhenholdsvisår2011og2012. Detfremgår,atvurderingernesamletsetermegetpositive,ogkurserneervurderethøjtpåallede undersøgteparametre.forskellenmellem2011og2012erminimal,ogderkanikkepåbaggrundaf figurensigesnogetomudviklingenafkurserneskvalitetfra2011til

12 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Figur3.2Deltagernesgennemsnitligevurderingafsamtligekurser Hvaderdinoplevelseafunderviserensindsats? 4,5 4,7 2.Hvordanvurdererdujlrekelæggelsenafkurset (variajon,sammenhæng,pædagogikmv.)? 4,2 4,4 3.Hvordanvurdererdudeprakjskeforholdomkringkurset (informajon,lokaler,forplejning)? 4,0 4,0 4.Hvordanvurdererduatkursetharbidragetjldin/din virksomhedsudviklingiforbindelsemeddekommende forretningsmulighederirelajonjlfemernbæltforbindelse. 3,9 3,9 5.Hvordanvurdererdudit/dinvirksomhedssamlede udbykeafkurset? 4,0 4,2 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Kilde:LBAnalyse2015påbaggrundafdeltagernesegneevalueringer. 3.4 Konjunktursituationenogøvrigeeksterneforholdafbetydning Et projekt af en størrelse og karakter som Klar til nye muligheder er uundgåeligt påvirket af en række ydre faktorer, der vanskeligt kan forudses. Den generelle samfundsøkonomiske udvikling, omfanget af offentlige projekter og tidshorisonten for disse projekter er eksempler på eksterne forhold,derharhaftindvirkningpåprojektet. Samtidigerprojektforløbetkarakteriseretvedenrækkecentrale, interne forhold;udvidetfokus, organisatoriskeomlægningerogforlængelseafprojektetslevetid.tidslinjenpånæstesidegiveren oversigt over afgørende begivenheder i projektets levetid af både intern og ekstern karakter. 12

13 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Interne%forhold% Klar%-l%Femern% Projektet( Klar( -l( Femern ( starter( i( januar( ( m e d( p l a n l a g t( afslutning( i( december( 2012( Nyt%fokus% Projektets(fokus(udvides( -l(også(at(omfa>e(store( byggee(og(anlægsopgaver( 2010,%%%% november% Grøn%linje% Projektets(fokus(udvides( -l(også(at(omfa>e(energie( og(klimainvesteringer( Klar%-l%nye%muligheder% Projektet(skiFer(navn(fra( Klar(-l(Femern (-l( Klar( -l(nye(muligheder.( ProjekMorlængelse%-l%2014% Organisatorisk(omlægning(af( projektets(administra-on(og( rekru>ering,(samt(fokus(på( udvikling(af( håndholdte ( forløb(( COWI( Evaluering(af( virkemidler(og(effekter( Implement( Evaluering(og( interessente analyse( ProjekMorlængelse% Projektperioden( forlænges( i( første( omgang(-l( den( 31.( december(2014( ProjekMorlængelse%-l%2015% Projektet(forlænges(-l(marts( 2015.(Fokus(er(på(netværk,( etablering(af(en(eller(flere( kommercielle(netværksgrupper( samt(afslutningen(af(projektet.(( 2016% 2020% 2021%?% 2021F23% Eksterne%forhold% 2010,%%%% januar% 2011,% december% Udsæ8else% Transportministeriet( beslu>er( at( udsæ>e( begyndelsen(af(byggeriet( af(femern(bælt(fra(2012( -l(2014( 2012,%% februar% 2012,%%%%% marts% % Nega-v%beskæPigelsesudvikling% Under(finanskrisen(faldt(den( private(beskæfigelse(med(over( (personer(i(Region(Sjælland.( Siden(er(den(private(beskæFigelse( faldet(yderligere(med(mellem(500( og(1.000((personer(hvert(år.( 2012,% december% 2013,%%% november% Brancheudvikling% ByggeE(og(anlægsbranchen(er( vig-g(i(region(sjælland.(det(er(et( konjunkturatængigt(erhverv.( BeskæFigelsen(inden(for( frems-llingserhvervene(på( området,(ofe(underleverandører( af(byggematerialer,(er(faldet(med( næsten(40(procent(over(de( seneste(-(år( % 2014,%%% maj% 2014,%%% august% 2014,% oktober% % Frem-dige%tendenser( Kommende( store( offentlige( byggee( og( anlægsprojekter( forventes( at( kunne( lede( -l( øget( beskæfigelse( for( serviceerhvervene( på( op( -l( 6.000( personer( i( Region( Sjælland( Forventet% åbning%af% statsfængsel% på%falster% Forventet% åbning%af%ny% Storstrømsbro% Forventet%åbning% af%femern%bælt%% Nedrivning%af% gammel% Storstrømsbro% % 13

14 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder 3.5 Fokuspåkernegruppenafvirksomheder Denne evaluering har valgt en metodisk og analytisk tilgang til projekt Klar til nye muligheder, hvilket adskiller sig fra de tidligere, eksterne evalueringer. Hvor de to tidligere evalueringer via spørgeskemaundersøgelserharindsamletinformationerhosenmegetbredkredsafrespondenter, er fokus i denne evaluering at se nærmere på, hvordan de mest deltagende virksomheder har oplevetprojektet. Viintroducerersåledesbegrebet kernevirksomheder somenbetegnelsefordevirksomheder,der harværetmestintensivtmediaktiviteteriprojektet.konkretharviudvalgtvirksomhederneefter, hvormegetdeharinvesteretsommedfinansiering(viatimer)iprojektet. Definitionafenkernevirksomhed Begrebet kernevirksomhed er en betegnelse for de virksomheder, der har været mest involveret i projekt Klar til nye muligheder. Konkret er involveringen målt via virksomhedernes medfinansiering (antaltimer)tilprojektet.udfradetteudvælgelseskriteriumerderidentificeretknap60virksomheder, derharbidragettilprojektetmedenmedfinansieringpåmellemca kr.ogca.enmillionkr. Virksomhederne, der har bidraget med en medfinansiering i dette økonomiske spænd, er blevet kontaktet med henblik på deltagelse i et fokusgruppeinterview eller et personligt interview om deres oplevelsermed ogvurderingeraf projektet. Tilgangen med fokus på kernevirksomheder betyder, at det antal virksomheder/personer, som denne evaluering bygger på er væsentligt mindre end det antal, der har udgjort det potentielle datagrundlagidetidligereeksterneevalueringer.konkretergruppenafkernevirksomhederca.på 60virksomheder,hvorafviievalueringsprocessenharværetikontaktmedca.halvdelen. Dererflereårsagertil,attilgangenmedfokuspåkernevirksomhederervalgtievalueringen.Fordet første har vi en hypotese om, at denne gruppe af virksomheder har synspunkter om projektets aktiviteter,dersystematiskadskillersigfrademangevirksomheder,derkunperifertharmedvirketi projektet.fordetandetharviønsketattagehensyntildevirksomheder,dertidligereharmodtaget fleresurveysomprojektet.vimener,detvilværeenunødigbelastningafdissevirksomhederstidat udsende endnu en survey til dem. Desuden indikerer de lave svarprocenter fra tidligere undersøgelser, at denne tilgang sandsynligvis vil give et spinkelt datagrundlag at arbejde med. Endelig for det tredje, mener vi, der er en indholdsmæssig pointe i at fokusere på kvalitative informationerikraftafvidenfraseminareroginterviewsforatopnåenbedreforståelseaf,hvad derharvirketiprojektet,oghvorderharværetudfordringer. 14

15 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder 4 Evalueringafprojektet Beskrivelsen i dette kapitel er todelt. For det første er der en række opgørelser og vurderinger vedrørendedesamlederesultateriprojektetbaseretpåopstilledemålsætninger.fordetandeter derenrækkevurderingerbaseretpåinputfrarepræsentanterfrakernevirksomhederiprojektet. Projekt:Klartilnyemuligheder Projektetbeståraffirehovedaktiviteter,dereruddybetitekstboksenherunder. Titel:Klartilnyemuligheder Projektperiode:Fra1.januar2010til31.marts2015. Samlet budget: Ca.37 mio.dkk,herafca.18mio.dkkfraeu ssocialfond og2,7mio.kr.fraregion Sjælland. Tilsagnsmodtager:FondenFemernBeltDevelopment Projektetsfirehovedaktiviteter 1.Information Information handler om løbende formidling af relevant viden til virksomhederne om forløb og mulighederomkringheleanlægsfasenifemernbæltprojektet. 2.Kompetenceudvikling Tilrettelæggelse og gennemførelse af relevante uddannelsesprogrammer for alle niveauer i virksomhedernemedhenblikpåatforberededissetilenaktivdeltagelseifemernbæltprojektet samt at virksomhederne gennem et større kendskab til hinanden får mulighed for at etablere samarbejdsfladeriformafkonsortier,jointventuresellermereuformellesamarbejdsstrukturer. 3.Etableringafvirksomhedsnetværk Fokuspåatbindevirksomhedernesammen,såledesatmanisærpålangsigt medudgangspunkti detsamarbejdederbliverianlægsfasenzogdevirksomhederderviletableresigikorridoren,bliver en støre synergi mellem virksomhederne og på længere sigt skaber grundlag for vidensdeling. Initiativettagersåledessigtepåatbyggebromellemeksisterendevirksomhederiregionen men ogsåattiltrækkenyevirksomhedertilregionen 4.Økonomiskeudviklingsperspektiver Fokus på at skabe et bæredygtigt fundament for udvikling af fælles erhvervsfremmeinitiativer mellem offentlige og private erhvervsfremmeorganisationer/brancheorganisationer. Fundamentet vil her være at skabe en fælles forståelse af de udfordringer regionen samlet set står overfor i relationtilatskabevækstgennemetableringafnyestrategiskesamarbejder,herunderetableringaf nyeerhvervsklyngerpåaksenmellemmetropolregionernehamburgogøresundszregionen. 15

16 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Denførsteaktivitetvedrørendeinformationsindsatsenbetragtessomentværgåendeindsats,derer aktuelialledeøvrigetreaktiviteterogsomergældendeiheleprojektetslevetid.derforbeskrives informationsindsatsen særskilt i afsnittet herunder, hvorefter de tre øvrige aktivitetstyper beskrivesogvurderesudfraeneffektkædeztankegang. 4.1 Informationsindsatsogvidenspredning Projektets informationsindsats og videnspredning omhandler den løbende formidling af relevant viden til virksomhederne om forløb og muligheder omkring hele anlægsfasen i Femern BæltZ projektetogdeøvrigestoreanlægsbyggerieriøstdanmark.indsatsenomfatterbådedendirekte kontakttilrelevantevirksomhederogudbredelseafinformationgennemenaktivprzindsats. I evalueringen af projektets informationsindsats og videnspredning fokuseres på to overordnede forhold: I hvilket omfang er det lykkedes at skabe direkte virksomhedskontakt til relevante virksomheder? Har FBD formået at skabe opmærksomhed om projektet gennem medieomtale og deres hjemmeside? I forhold til at skabe kontakt til relevante virksomheder har FBD både henvendt sig direkte og genneminformationsmøder,nyhedsbreveogannoncering.fbdharibegyndelsenafprojektethaft phonereengagerettilattagedenindledendekontaktmedvirksomhederiregionen.derudoverhar FBD løbende afholdt en række informationsmøder, som har været velbesøgte. Der er blevet reklameret i lokale aviser, ligesom der generelt har været stor medieopmærksomhed omkring informationsmøderne.fbdharsamtidigudsendtenrækkenyhedsbreve,ligesomdendanskztyske informationsavis FemernBeltDirekt harværetanvendttilatdeleinformationblandtregionens borgere og virksomheder. Avisen udkom i regionen med et oplag på som tillæg til lokalaviserne. FemernBeltDirekt erudgivetmellem2008og2012. I forhold til at få generel opmærksomhed er det lykkes FBD at skabe stor mediebevågenhed omkring FemernZforbindelsens potentielle erhvervsudviklingsmuligheder for erhvervssektoren i RegionSjælland.FBDharsåledesværetpådagsordenenibådelandsdækkendeoglokalemedier samt en række medlemsz og fagblade. Blandt de landsdækkende medier tæller eksempelvis Berlingske Tidende, Jyllands Posten og Børsen, ligesom Danmarks Radios P4 og TV2 har kørt historieromfbd.samtidigharfbdfåetomtaleienrækkeinternetbaseredemedier,blandtandre Epn, Erhvervsbladet og Altinget. Størst har opmærksomheden imidlertid været i lokale aviser og dagblade, eksempelvis LollandZFalster Folketidende og lokalaviser i Køge, Ringsted, Roskilde og Kalundborg.Størstedelenafomtalenilokalaviserneuddybermulighedernefor,atvirksomhederi regionenkandeltageiafklaringssamtaler,lederuddannelseogandrearrangementergennemfbd. Endelig har der været omtale i medlemsz og fagblade, heriblandt Dansk Industris medlemsblad, ByggerietsDagbladogDanskVVS. SammenlagtvarFBDomdrejningspunktfor187historieriperioden2010Z2012.Ifigur4.1herunder sesensammentællingafprojektetsoptrædenimedierneiperioden2010z

17 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Figur 4.1 Antal artikler, radiol eller tvlprogrammer som omhandler FBD i perioden2010l Lokalemedier Landsdækkendemedier MedlemsZogFagblade RadioogTV N=186 Kilde:LBAnalyse2015påbaggrundafmaterialestillettilrådighedafFBD. Som det fremgår af ovenstående optælling, satsede projektet de første år på at opnå et bredt gennemslag i medierne gennem interviews, debatindlæg og annoncering. Dette blandt andet for derigennemattiltrækkevirksomhedertilprojektet. Fra 2013 og frem til projektets afslutning i starten af 2015 har projektet i højere grad satset på kommunikationsindsatser inden for projektets deltagerkreds i form af nyhedsbreve og nyhedsartikler sendt til målgruppen bestående af partnervirksomheder, interesserede virksomheder samt journalister på eksterne medier.i den periode er der således udsendt 41 nyhedsbreve,dertypiskharindeholdt2z3artikler,derharorienteretmodtagerneomkursustilbud, udviklingen i forhold til de store byggez og anlægsprojekter samt viden om projektets fremdrift. Yderligereerderiperiodenproduceret104nyhedsartikler,somerudsendtvianyhedsbrevenetil knap1.100abonnenter. Udovermedieomtalenharendelafinformationsindsatsenværetopbygningenafhjemmesiderne og som afsæt til at dele viden om projektet, om de deltagende virksomhedersamtomdemuligheder,projektettilbyder. På klartil.dk er det blandt andet muligt at læse om de enkelte forløb lederuddannelser, medarbejderuddannelser mv. samt om netværksdannelse og om eksisterende netværk. HjemmesiderneharsamtidigennyhedsZogpressefunktion,somløbendeopdatererbesøgendeom nyheder,initiativerogmulighederiregionenafbådepolitiskeogpraktiskkarakter.detersamtidig muligt at tilmelde sig de elektroniske nyhedsbreve. Endvidere har femern.info temaer om 17

18 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder forbindelsens betydning for andre brancher, heriblandt vedvarende energi, turisme, transport og logistikmv Vurderingafinformationsindsatsen På baggrund af den betydelige medieomtale samt de velbesøgte informationsmøder og andre informationstiltag, som eksempelvis udsendelse af nyhedsbreve, vurderes det, at FBD har haft succes med at formidle relevant viden til virksomhederne om forløb og muligheder i Klar til nye muligheder. Gennem medier og møder har FBD formået at skabe en bevidsthed hos de enkelte virksomheder om, at kompetenceudviklingen generelt og specifikt ved Femern Bælt forbindelsen byderpåenlangrækkemulighederfordem. 4.2 Fokuspåprojektetsfremdriftogprojektetseffektkæde Den overordnede tilgang i evalueringen af projekt Klar til nye muligheder er at anskue projektet som en række af forskellige tiltag, der tilsammen skal muliggøre de ønskede effekter. Jo flere succesfuldedelelementeretprojektforløbbeståraf,jostørresandsynlighederderfor,atprojekteti sidsteendevillevereresultaterogeffektervedrørendevækstogbeskæftigelse. Den første vigtige præmis, for om projektet medfører de ønskede effekter, er, at projektet er gennemført som forudsat i projektansøgningen. Nedenfor er en oversigt over opfyldelse af de aktivitetsmål,somviserfremdriftenafprojektetsmålsætninger. Aktiviteter Gennemførte forløb Opkvalificerede deltagere Antal virksomheder Kompetenceløft formedarbejdere Kompetenceløft fortoplog mellemledere LedelsessparringsL forløb Oprindeligt mål Justeret mål Resultat Kommentar Målsætningeneropfyldt.Derhariperioden væretafviklet2.378kursereller uddannelsesforløbfordeltpåmedarbejdere, topzogmellemledere.deterialt778flereend målsætningen Målsætningeneropfyldt.Sammenlagthar1.364 personerdeltagetietforløbogdermed overstigerresultatetmålsætningenom1.200 deltagere Målsætningeneropfyldt.Dererindgået partnerskabsaftalermed443virksomheder,og dermederdenjusteredemålsætningfra2012 nået Denjusteredemålsætningeropfyldt.Ialthar 847deltagetietforløb Målsætningeneropfyldt.Sammenlagthar517 topzogmellemlederedeltagetietforløb Målsætningeneropfyldt.Resultatetoverstiger målsætningenbetydeligtidet52hardeltageti etledelsessparringsforløb/ 18

19 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Etableringaf netværk(antal netværksl deltagere) Opkvalificerede deltagereift.nye jobfunktioner virksomhedstilpassedeudviklingsforløb Målsætningenerdelvistopfyldt. 400 Detharikkeværetmuligtatindsamledataom dennemålsætning,hvorforresultateteruvist. Oversigtenviser,atprojektetpådenenesidemereendopfylderaktivitetsmåleneforaktiviteterne: Gennemførte forløb, opkvalificerede deltagere, antal virksomheder, kompetenceløft for medarbejdere, topz og mellemledere og ledelsessparringsforløb / virksomhedstilpassede udviklingsforløb.pådenandensideeraktivitetsmåletforetableringafnetværkikkeheltopfyldt. Endelighardetikkeværetmuligtatindsamledatavedrørendemålsætningenomopkvalificerede deltagereift.nyejobfunktioner. Samlet har projektet i det store og hele gennemført de aktiviteter, som det var forudsagt i projektansøgningen. Dernæstkanvigåvideretilatsepåprojektetseffektkæde.Figur4.2herunderillustrerer,hvordan etprojektkanopdelesiinput,proces,outputogoutcome.determedudgangspunktidefireledi projektet, at denne evaluering samler viden ind fra en række repræsentanter fra kernevirksomz hederne i projektet. Dette gøres konkret ved, at der formuleres spørgsmål til hvert led i effektkæden,ogatdissespørgsmåldrøftesmeddeltagerneifokusgruppeinterviewsoginterviews. Figur4.2Projektetseffektkæde INPUT& PROCES& Etableringaf ini-a-v Erkendelseafbehovhos poten-elledeltagereog investeringideltagelse (Deltagelse) Gennemførselafprojektet. Anvendelseafværktøjer, redskaberm.v. (Ak>viteter) Nyeindsigter,rela-oner ogkompetencer (Muligheder) OUTPUT& Konkreteresultater.Fxændringimarkedsposi-on, nyeprodukter,ydelsereller forbedret&forretningsgrundlag (Forbedring)& Nyemåderatagerepå.Ændringafstrategi,nyeprioriteringer, nyemåderatudviklem.v. (Forandring)& OUTCOME& Ændringidedeltagendevirksomhedersøkonomiske performance (Effekt) RingeIiIvandetIeffekt ivirksomhederrelateret-ldeltagernei projektet (Afledt&effekt)& Kilde:LBAnalyse

20 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder 4.3 Etableringogrekruttering(input) Erfaringernefraenlangrækkeafgennemførteevalueringerer,atigangsættelseafprojekterofte tageretantalmåneder,hvilketbl.a.kanafhængeaf,omdereropståetforsinkelseriansøgningsz eller bevillingsprocessen, og om der efter modtagelsen af tilsagnet skal gennemføres en ansættelsesprocedure for at finde en kvalificeret projektleder. Det er afgørende for projektets gennemførelse,atprojektetkommergodtfrastartogertænktgrundigtigennem. ProjektetKlartilnyemulighederharværetforankretietsekretariathosFBD,derharhafttilopgave at forestå administrationen og styringen af projektet, rekrutteringen af deltagere til projektet og sikre leveringen af de rette kompetencetilbud mv. til deltagerne samt forestå formidling og videndelingomprojektetsfremdriftogresultater.igennemheleprojektperiodenharderværetto gennemgående medarbejderemedbl.a.projektledererfaringogkompetencerindenforstyringaf størrestrukturfondsprojekter.derertaleometstortogkompleksprojekt,hvorderbl.a.harværet megetadministrativtarbejdemedbl.a.atindhentedokumentationfordengennemførteindsatsi overensstemmelsemedderetningslinjer,somvarudstukketfortilskuddettilprojektet.ligeledeser der arbejdet indgående med at informere om fremdriften i projektet til virksomheder og offentligheden.projektetharkrævetetstortadministrativtressourcetræk,ogdetervurderingen,at derharværetdenødvendigeressourcertilrådighedforsekretariatettilatkunneløseopgavenpå tilfredsstillende vis, da virksomhederne vurderer, at de er blevet mødt af et serviceorienteret og kompetentsekretariat. Ser vi på rekrutteringen og screening af deltagere til projektet har der i projektperioden været anvendttoforskelligetilgange.iførstedelafprojektet(fra2010til2012)blevdeltagerneprimært rekrutteretviastoreinformationsmøderforskelligestederiregionen,hvorderblevorienteretom perspektiverne for den nye Femern forbindelse samt mulighederne for at få sin virksomheds kompetencegrundlagopgraderetogmulighedenforatdeltageinetværkmedandrevirksomheder. Antagelsenherforvar,atvirksomhedernekunneforbedresinekonkurrencefordeleiforholdtilnye ordrer og leverancer vedrørende etableringen af Femern forbindelsen. Målgruppen var særligt virksomhederindenforbyggeoganlægsamtservicevirksomheder. Det var i de første år af projektets levetid imidlertid vanskeligt at få rekrutteret et tilstrækkeligt antalvirksomhederogpersonertilatdeltageiprojektetvedhjælpafdenvalgtefremgangsmåde. Deudbudtevirksomhedsforløbskiftedekarakteri2012,hvormanihøjeregradbegyndteattilpasse forløbene til de enkelte virksomheder. Fra at have haft karakter af en mere standardiseret pakkeløsning, blev de enkelte virksomhedsforløb justeret og tilpasset. De skræddersyede udviklingsforløb gjorde det muligt at tilrettelægge aktiviteterne efter den enkelte virksomheds udfordringerogønsker.aktiviteternekunneværemålrettetsåvellederensomheledenrestende organisationsamtkurserformedarbejderne.forløbeneafvikledestypiskoverenperiodepå3z6 måneder og faldt under temaer som styringsmodeller, forretningsforståelse, projektstyringsz modellerm.m.densamledefinansieringpr.virksomhedliggertypiskpåomkring1.000timerinkl. forberedelseogopfølgning Det er vurderingen, at denne ændring i fremgangsmåde for rekruttering af virksomheder til projektet, og den efterfølgende håndtering af de virksomheder, som ønskede at deltage, var en 20

Evaluering af projekt K lar til nye muligheder

Evaluering af projekt K lar til nye muligheder Evaluering af projekt K lar til nye muligheder Udarbejdet af LB Analyse for Fonden Femern Belt Development Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og projektets idé... 3 2 Sammenfatning... 5 2.1

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter er i sommeren 2016 blevet evalueret gennem et digitalt spørgeskema udsendt til læsevejlederne

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

Aftagerpanelundersøgelser på. Læreruddannelsen UCC BAGGRUNDSNOTAT

Aftagerpanelundersøgelser på. Læreruddannelsen UCC BAGGRUNDSNOTAT BAGGRUNDSNOTAT Aftagerpanelundersøgelser på Læreruddannelsen UCC AFTAGERPANELUNDERSØGELSERNES FORMÅL Aftagerpanelundersøgelserne giver på systematisk vis uddannelserne viden om aftageres vurderinger af

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Evaluering af borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune

Evaluering af borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune Den 15.05.2009 Sagsnummer: 09/4217 Udarbejdet af: Anders Laursen Evaluering af borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune Baggrund for evalueringen Borgerinddragelsesudvalget udarbejdede i efteråret

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Klimaundersøgelse blandt virksomheder i Roskilde kommune

Klimaundersøgelse blandt virksomheder i Roskilde kommune [dato] Klimaundersøgelse blandt virksomheder i Roskilde kommune ErhvervsFORUM Roskilde & Roskilde kommune August 2014 Indhold Baggrund og metode Resultater Vurdering af Roskilde som erhvervskommune Sagsbehandlingen

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING AFKLAR: FORMÅL OG KRAV PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING Forventningsafstem med samarbejdspartnere og ledelse om, hvad der er formålet med din evaluering. Skriv 1 ved det primære formål, 2 ved det

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

Undersøgelse af Jobcenter København

Undersøgelse af Jobcenter København Undersøgelse af Jobcenter København - Bilag B: Fremgangsmåde og metode Juni 2007 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse Fremgangsmåde og metode... 3 Temaer...

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Titel Annoncering efter idéer til: Pilotprojekt for konsolidering af Logistics Cluster Zealand.

Titel Annoncering efter idéer til: Pilotprojekt for konsolidering af Logistics Cluster Zealand. ANNONCERING EFTER IDEER Titel Annoncering efter idéer til: Pilotprojekt for konsolidering af Logistics Cluster Zealand. Rammesætning Inden for investeringsplanens fokusområde logistik- og transportklynge

Læs mere

RESULTATER FRA FRIKOMMUNEEVALUERINGEN

RESULTATER FRA FRIKOMMUNEEVALUERINGEN ODSHERRED Til KOMMUNE Odsherred Kommune RESULTATER FRA Dokumenttype Kommunespecifik rapport Dato Oktober 2016 ODSHERRED KOMMUNE RESULTATER FRA FRIKOMMUNEEVALUERINGEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Virksomhedspanelet. Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde

Virksomhedspanelet. Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde Virksomhedspanelet Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde 11-05-2017 1 Fakta om Virksomhedspanelet FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPANELET Virksomhedspanelundersøgelsen gennemføres for at give

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde.

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Slutrapport Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Rapporten udfyldes ved projektets afslutning. Det er en god idé at

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

KRAVSPECIFIKATION. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beskrivelse af opgaven... 3 3. Koordinering af delydelserne... 4 4. Delydelse 1 Kompetenceudvikling...

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Evalueringen af PSP samarbejde i Faxe Kommune Maj Baggrund... Evalueringsmetode... Statusrapport... Mødedeltagelse... Deltagernes vurdering af tidsforbrug på møderne...

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: Kompetencecenter Compass Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Kirsten Johannsen Dato: 26.11.2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den løbende opfølgning

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Notat udarbejdet som baggrundsmateriale til en drøftelse af samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn for de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Evaluering af OPI i praksis

Evaluering af OPI i praksis Evaluering af OPI i praksis Oplæg på workshop om evaluering og effektvurdering af OPI projekter Odense, 11. april 2012 v/stefan Brendstrup, Partner, ph.d. Mit erfaringsgrundlag Eksempler på gennemførte

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse TEKNOLOGISK INSTITUT Metodisk note Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse Analyse og Erhvervsfremme Maj/2009 Indhold 1. INDLEDNING...3 2. UNDERSØGELSESDESIGN...3 3. KVANTITATIVT

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Indledning Om undersøgelsen Undersøgelsen er udsendt via e-mail, til Ringsted Kommunes Borgerpanel. Deltagernes

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Evaluering af Sund Uddannelse

Evaluering af Sund Uddannelse Evaluering af Sund Uddannelse Martin Sandberg Buch, Projektchef, VIVE Temamøde om bevægelse i Folkeskolen onsdag d. 6.september Formål og datagrundlag Er interventionen implementeret som planlagt? Hvilke

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien 2015-2016 Økonomiudvalg Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien Koncernmål (01-01-2015-31-12-2015) Motivation Den nye udviklingsstrategi Sammen om nødvendige forandringer sætter retning på

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet med EVA Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes

Læs mere

ANLÆGSINVESTERINGER I REGION SJÆLLAND (AiRS)

ANLÆGSINVESTERINGER I REGION SJÆLLAND (AiRS) STÅ STÆRKT TIL UDBUDDENE AF ANLÆGSPROJEKTERNE I REGION SJÆLLAND Deltag med din bygge-/anlægsvirksomhed i et nyt forløb med fokus på at udvikle og kvalificere din virksomhed til underentrepriser og leverancer

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006

Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006 Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Indhold 1. Introduktion og formål 3 2. Faserne i en evaluering af borgerinddragelsen 4

Læs mere

Slutevaluering Udarbejdet af Center for VækstAnalyse Væksthus Sjælland Juli 2014

Slutevaluering Udarbejdet af Center for VækstAnalyse Væksthus Sjælland Juli 2014 Slutevaluering Udarbejdet af Center for VækstAnalyse Væksthus Sjælland Juli 2014 Indhold Konklusioner og fremadrettede anbefalinger... 2 Deltagertilslutning og de gennemførte aktiviteter... 2 Deltagernes

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

2016 INDSATS- EVALUERING

2016 INDSATS- EVALUERING 2016 INDSATS- EVALUERING INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KENDSKAB & KONTAKT... 4 OVERORDNET TILFREDSHED MED SORØ ERHVERV... 5 TILFREDSHED MED YDELSER... 7 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATION...

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen.

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Gruppens formål: Formålet med gruppens arbejde er at udarbejde et oplæg til en overordnet/generisk model til etablering

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: KompetenceCenter Silkeborg Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Silkeborg Handelsskole Dato: 27. november 2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den

Læs mere

Vejledning til at lave en afdækning af jeres sociale stofmisbrugsbehandling. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at lave en afdækning af jeres sociale stofmisbrugsbehandling. Oktober Viden til gavn Vejledning til at lave en afdækning af jeres sociale stofmisbrugsbehandling Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afdække jeres nuværende praksis Hvordan gør I? En afdækning af jeres aktuelle praksis vil

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Igangværende og aktuelle opgaver indenfor de sidste par år.

Igangværende og aktuelle opgaver indenfor de sidste par år. Igangværende og aktuelle opgaver indenfor de sidste par år. 2016 - Gennemførsel af evaluering blandt Ringe Kostskoles samarbejdspartnere Formålet med analysen er overordnet, at identificere hvor Ringe

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

Evaluering og dokumentation

Evaluering og dokumentation Evaluering og dokumentation i Den Sociale Udviklingsfond Merværdi gennem udvikling Den Sociale Udviklingsfond 7019 2800 www.suf.dk 2 Evaluering og dokumentation i Den Sociale Udviklingsfond Hvis dokumentationsindsatsen

Læs mere