Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder!"

Transkript

1 EvalueringafprojektKlartil nyemuligheder UdarbejdetafLBAnalyse forfondenfemernbeltdevelopment Februar2015

2 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Indholdsfortegnelse 1 Indledningogprojektetsidé Sammenfatning Fremadrettedeanbefalinger Rammenforevalueringen Tidligereevalueringer COWI Virkemidlerogeffekteriudvalgteprojekterstøttetafvækstforum ImplementConsultingGroupOEvalueringirelationtilVækstaftale Metodereviewaf EvalueringirelationtilVækstaftale Opsamlingpåtidligeregennemførteevalueringer Deltagernesegneevalueringer Konjunktursituationenogøvrigeeksterneforholdafbetydning Fokuspåkernegruppenafvirksomheder Evalueringafprojektet Informationsindsatsogvidenspredning Vurderingafinformationsindsatsen Fokuspåprojektetsfremdriftogprojektetseffektkæde Etableringogrekruttering(input) Projektetsaktiviteterogmuligheder(proces) Ihvilkengradharprojektetførttilforandringerogforbedring(output) Projektetsresultaterogeffekter(outcome) Fremadrettedeanbefalinger Metodeogfremgangsmåde

3 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder 1 Indledningog#projektets#idé Denne rapport gengiver resultaterne af evalueringen af projektet Klar til nye muligheder. EvalueringenergennemførtafLBAnalyseibegyndelsenaf2015ogharhaftfokuspåatvurdere projektets resultater og effekter og samtidig at opstille en række anbefalinger til fremadrettet handling. I 2010 blev projektet Klar til Femern Bælt 2012 igangsat med henblik på at klæde lokale virksomheder bedre på til at udnytte de erhvervsmæssige muligheder, som Femern BæltO forbindelsenskaberforregionsjælland.startenpåetableringenaffemernbæltoforbindelsenblev imidlertidudskudtfra2012til2014 ogsidenyderligereudskudttil2015.somkonsekvensheraf blev projektets fokusområdet udvidet til at omfatte de store anlægsopgaver, der er planlagt i RegionSjællanddenæste10år.Samtidigblevprojektetforlængettiloktober2014undernavnet Klartilnyemuligheder.Projektetstidshorisontersidenhenforlængettil31.marts2015. Klartilnyemulighederindeholderfireoverordnedeprojektaktiviteter: Informationogløbendeformidlingafrelevantvidentilvirksomhederne Kompetenceudviklingforalleniveauerivirksomhederne Økonomiskeudviklingsperspektiver Etableringafvirksomhedsnetværk Målgruppen i projektet er virksomheder i Region Sjælland, der kan se et potentiale i at indgå et udviklingssamarbejde. De relevante virksomheder er hovedsagelig beliggende byggeo og anlægssektorensamtindenforservicebranchen,menvirksomhederfraenbredvifteafbrancher harværetinvolveretiprojektetsaktiviteter. Projektetharsomformålatsikrevirksomhedernedenoptimaleudnyttelseafdemuligheder,der opståriforbindelsemedstoreanlægsbyggerier,såderbådeianlægsfasenogpålængeresigtkan skabesøgetvækstogbeskæftigelse.projektetharsærligtfokuspåopkvalificeringogudvikling,dels gennem fagligt opkvalificerende kurser af topo og mellemledere samt medarbejdere, dels ved håndholdte virksomhedsforløbmedfokuspåudviklingafhelevirksomheden. Denne evaluering er ikke den første evaluering, der er gennemført af projektet. Tidligere er der gennemført to eksterne evalueringer, samt en række interne deltagerevalueringer af konkrete aktiviteter i projektet. Dette forhold har haft betydning for valg af tilgang og metode i denne evaluering, hvor der i overvejende grad fokuseres på at indsamle kvalitativ viden fra de virksomheder, der har været mest intensivt med i projektet. Disse virksomheder benævnes i evalueringensom kernevirksomheder. Med udgangspunkt i ovenstående er det hensigten med evalueringen at vurdere, hvorvidt de opstillede mål er opfyldt, samt at kortlægge hvad der har fungeret godt i projektet, og hvilke udfordringerderharværetiprojektperioden.dettegøresipraksisvedatfokuserepå: 1 Hvadhartidligereevalueringervist,oghvordanhardeltagerneevalueretprojektet? 2 Hvadhareksternefaktorerhaftafbetydningforprojektetsmulighederforatrealisere målsætningerne? 3

4 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder 3 Hvordanerdetfaktiskgåetmedrekrutteringenafdeltagereogvirksomhedertilprojektet? 4 Ihvilketomfangerprojektetkommetkernevirksomhedernetilgode? 5 Påhvilkenmådeerkompetenceniveauetikernevirksomhederneblevetstyrket,fxiformaf nyesamarbejdsflader? 6 Hvilkekonkreteresultaterkanderidentificeresiforholdtilprojektetsopstilledemål? 7 Hvilkeforklaringsfaktorererderpådenfaktiskemålopfyldelse? Denne rapport er struktureret på den måde, at der i kapitel 2 gives en sammenfatning af evalueringens resultater og konklusioner. Kapitel 3 beskriver, hvilken ramme evaluerings skal ses indenforoggiveretkortresuméafdetidligereevalueringerafprojektet.irapportensfjerdekapitel evalueresprojektetsfirehovedaktiviteterudfraeneffektkædeomodel,mensderikapitel5opstilles enrækkefremadrettedeanbefalinger.tilsidstirapportenfindesetmetodebilag. 4

5 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder 2 Sammenfatning Idegennemførtefokusgruppeinterviewssigervirksomhederneselv,atdeerklartilnyemuligheder ogdermedatdeltagelseiprojektetharhaftenpositivværdifordem. Helt overordnet er det evalueringens konklusion, at Klar til nye muligheder er et projekt, der er rigtigttænktidenforstand,atprojektettilbydernogleaktiviteterafhøjkvalitet,somerefterspurgt af regionens virksomheder. Og som påsigtforventesat bidragetilbådevækstogbeskæftigelse. Dertilkommer,atdetvurderes,atderharværetbådeeksterneoginterneudfordringerundervejsi projektetslevetid.bådedepositiveelementerogudfordringerneuddybesidetfølgende. Evalueringen konkluderer, at projektet i overvejende grad har indfriet de opsatte aktivitetsmål. I forholdtilaktivitetsmåleneomantalgennemførteforløb,antalvirksomheder,antalkompetenceløft ogforløbomledelsessparingharprojektetoveropfyldtmålsætningernebetydeligt.kuniforholdtil antalnetværksdeltagereermålsætningenikkenået. Gennemgangen af de informationstiltag, der er gennemført i projektperioden viser, at det er lykkedesatfåbetydeligomtaleafprojektetimedierne.særligtiforbindelsemedprojektetsopstart var der stor interesse i de lokale medier om, hvilke muligheder projektet gav for erhvervslivet. Eksempelvis var der i perioden 2010O2012 over 130 artikler i lokale medier og knap 40 artikler i landsdækkendemedier,derbeskæftigedesigmedprojektetsindhold.iforholdtilkommunikation tilprojektetsinteressenter(deltagereogandreinteresserede),erderopbyggettohjemmesider,og dereraleneiprojektperiodenfra2013ogfremudsendt41nyhedsbreveog104nyhedsartiklertil de ca personer, der abonnerer på projektets nyhedsbrev. Alt i alt vurderes det, at informationsindsatsenharværetprofessioneltgrebetan,ogatdeterlykkedesatskabesynlighed omprojektetogkommunikeretilalleprojekteksinteressenter. Sermanpåprojektetsopstart2og2rekruttering, erdetevalueringenskonklusion,at projektetrent personalemæssigt har haft de fornødne kompetencer til at styre og drive projektet. Der var i projektetsførsteperiodeenudfordringmedatfårekrutteretdeltageretildeforskelligeaktiviteter, menefterhåndensommanfikjusteretpåtilgangogkoncept,lykkedesdetatfådeltageremedi projektetsaktiviteter.ogifleretilfældeblevderigangsatsåmangeforløb,atdetharoverstegetde forventninger,derblevformuleretiprojektetsoprindeligeansøgning. Iforholdtilprojektetsaktiviteter2og2de2muligheder,somprojektetstillertilrådighedfordeltagerne, konkludererevalueringenfordetførste,atkvalitetenafdeudbudteaktiviteterharværethøjogat aktiviteterne særligtiandenprojektperiode harværetrelevantefordeltagerne.relevansskali den sammenhæng forstås sådan, at der er et behov for kompetenceudvikling på alle niveauer i regionens SMV er. I forhold til timingen2 af projektets aktiviteter er det vurderingen, at der har været en række udefrakommende forhold, som har gjort det vanskeligt, at komme i mål med projektetsoverordnedemålsætninger.udskydelsenafanlægsstartenpå FemernOforbindelsen har åbenlyst gjort det vanskeligere at få konkrete ordrer som underleverandører til FemernO forbindelseniprojektperioden.samtidighardegenerelle,økonomiskekonjunkturforholdgjort,at 5

6 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder enrækkevirksomhederharkæmpetmeddriftogoverlevelseogdermedikkeharhaftdetfornødne overskudtilattænkepåkompetenceudviklingognetværksdannelse,derharentendenstilatvirke pålængeresigt.2 Som opfølgning på evalueringen af de muligheder, som projektet har stillet til rådighed for deltagerne,erderforetagetenvurderingaf,ihvilkengraddissemulighederharskabtgrobundfor forandringerivirksomhederne.hererdenoverordnedekonklusion,atdetteforholdtilenvisgrad er ude af projektets hænder ogafhænger af, hvorvidt virksomhedsrepræsentanterne rent faktisk prioriterer at bruge den viden de har opnået, når de eksempelvis efter et kompetenceudviklingsforløbvendertilbagetilvirksomheden. Der er dog to pointer fra de gennemførte fokusgruppeinterviews, som er væsentlig i den forbindelse.fordetførste,atprojektetgivermulighedforatgennemførekompetenceforløbien skala, hvor mange medarbejdere eller ledere kan komme på kursus sammen. Derved er det vurderingen,atmulighedenforefterfølgendeatimplementeredenviden,dereropnået,erstørre end hvis der kun havde været enkelte medarbejdere på kursus. For det andet er det en gennemgående tilbagemelding fra fokusgruppeinterviewene, at virksomhederne har fået styrket deresforretningsgrundlag,ogatdeselvvurderer,atdeergodtrustettilatdeltageikonkurrencen omnyeordrerogaftaler,nårdestoreanlægsarbejderogafledteopgaverherafgårigang. Evalueringen af projektets resultater2 og2 effekter viser overordnet set to ting. For det første har udskydelsenaffemernoforbindelsengjortdetvanskeligtatfindeeksemplerpåvirksomheder,der alleredepånuværendetidspunktharfåetkonkreteordrersomleverandørellerunderleverandørtil storeanlægsinvesteringer.derkanpegespåenkelteordrerifm.fremrykkedeanlægsinvesteringer, men generelt er det konklusionen, at eksterne forhold har betydet, at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at sige noget endegyldigt om, hvorvidt projektet vil resultere i nye ordrer og øgetbeskæftigelseismv eriregionsjælland. For det andet indikerer gennemgangen af projektets effektkæde, at der er sandsynlighed for, at projektets aktiviteter på sigt vil skabe vækst og beskæftigelse i regionens virksomheder. Dette skyldes, at projektets aktiviteter rammer et reelt behov, at projektet særligt i anden projektperiode harværetgodtadministreretogstyret.ogataktiviteterneharværetgennemførti højkvalitet,ogatvirksomhederneefterfølgendetilkendegiver,atdeharhaftgavnafdeltagelsen. Samletsetpegerdisseforholdiretningaf,atdererskabtgodeforudsætningerforatlykkesmedde langsigtedemålsætningerogdermedopnåøkonomiskeogbeskæftigelsesmæssigeeffekter. Opsamlende vurderes det, at projektet har været relevant for virksomhederne og at de gennemførtekompetenceudviklingsforløbharstyrketvirksomhedernesforretningsgrundlag,sådei dag står bedre rustet end før deres deltagelse i projektet. Samtidig kan der peges på nogle udfordringer, som man i lignende indsatser i fremtiden skal søge at imødekomme. I tabellen herundersamlesoppåpositiveelementerogudfordringeriprojektet. 6

7 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Positiveelementer Projektetrammeretreeltbehoviregionens SMV er Solidekompetencertilprojektstyringog administrationogkommunikationhosfbdog deressamarbejdspartnere Aktivitetsmåleneeriovervejendegradopfyldtog ifleretilfældeoveropfyldt Kvalitetenogrelevansenafprojektetsaktiviteter vurdereshøjtafdeltagerne Virksomhedernevurdererselv,atdeindsigter,de harerhvervetvilføretilforandringer.blandtpga. størrelsenogambitionsniveauetiaktiviteterne De håndholdte forløbvurderesmegetpositivt afvirksomhederne Udfordringer Istartfasenvardetvanskeligtatfårekrutteret deltagere Eksterneforholdsomudsættelsenaf anlægsstartenpåfemernoforbindelsenogden generelle,økonomiskekonjunktursituationhar vanskeliggjortgennemførelsenafprojektetiisær 2011og2012 Resultaterneomvækstogbeskæftigelseharikke vistsigendnu(somenkonsekvensafudskydelse afanlægsstarten) De håndholdte forløberomkostningstungeat gennemføre Netværksaktiviteterneharikkeopnåetdet forventedeantaldeltagereogdetharværet vanskeligtatsikrevidereførelsenafnetværkene 2.1 Fremadrettedeanbefalinger På baggrund af den gennemførte evalueringsproces er der opstillet fire konkrete anbefalinger til fremadrettedehandlinger.anbefalingerneerbeskrevetmereudførligtirapportensfemtekapitel. 1 Fortsætmedde håndholdteforløb Detanbefales,atmanarbejdervideremeddenmodel,dererudvikletiprojektet,hvormanpåden enesidetilbydernoget,somvirksomhedernefølerejerskabtil,ogsomdekansenyttenafpårelativ kort sigt, og på den anden side får udviklet en type af ydelser, der kan nå ud til et stort antal virksomheder. 2 Øgetfokuspåledelsessparing Det anbefales, at eventuelle fremtidige indsatser bygger videre på de erfaringer, projektet har opnået med ledelsessparing i SMV er, og at denne aktivitet udbydes igen til regionens virksomheder,hvorbehovetfortsatvurderesatværestort.idenforbindelseerdetoplagtatsøge inspirationogeventueltatkoordinereindsatsenmeddettværregionaleprojektvækstvialedelse. 3 Merefaciliteringogfokuspåforankringietableredenetværk Det anbefales, at man videreudvikler netværksaktiviteten og udbyder den igen i fremtiden i en modificeretudgavemedfokuspåforankringafsamarbejdet. 4 Mereforpligtendevirksomhedssamarbejder Detanbefalesatsepånetværksaktiviteternesometnødvendigtførsteskridtpåvejmodegentlige konsortier.netværkeneharidenforbindelseenvigtigfunktioniforholdtilatskabekendskabog tillid mellem virksomhederne. Men det vil i mange tilfælde kræve langt mere forpligtende samarbejdsformeratbliveistandtilatbydeindpåopgaverifm.destoreanlægsinvesteringer. 7

8 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder 3 Rammen&for&evalueringen Dettekapitelhartilformålatsætterammenforevalueringen.Dettegøresvedkortetgennemgå, hvilkeevalueringerdertidligereergennemførtafprojektet,oghvilketilgangeogmetoderdehar anvendt.endvideresættesfokuspå,hvilkevæsentligebegivenheder bådeinterneogeksterne, derharværetmedtilatprægeprojektetogdetsmulighederforsuccesiperioden2010ogfremtili dag. Til sidst i kapitlet beskrives tilgangen for denne evaluering, og hvordan den skal ses som komplementæriforholdtildetøvrigearbejdederergennemført. 3.1 Tidligereevalueringer Følgende afsnit opsummerer resultater og fremgangsmåde for to evalueringer, der tidligere er foretagetaffbd saktiviteter.i2013udarbejdedecowienevalueringafklartilfemernbæltsom en del af en samlet rapport om udvalgte projekter, der har modtaget støtte fra det sjællandske vækstforum.iforåret2014harimplementconsultinggroupudarbejdeteninteressentanalyseog en evaluering af FBD s aktiviteter. FBD har, efter Implements evaluering blev offentliggjort, fået udarbejdet et metodereview, som fokuserer på en række udfordringer i forholdet mellem Implementsbaggrundsanalyserogkonklusioner COWI Virkemidlerogeffekteriudvalgteprojekterstøttetafvækstforum COWI konkluderer, at projektet har nået de opstillede aktivitetsmålsætninger angående opkvalificeringafdeltagereogindgåelseafpartnerskabsaftaler.evalueringenfokusererderudover påprojektetslangsigtedeeffekter.herkonkluderercowibl.a.,athalvdelenafvirksomhedernehar positive forventninger til projektets effekt på deres fremtidige omsætning, mens 35 procent forholdersigpositivtiforholdtil,atprojektetvilpåvirkeansættelsenafnyemedarbejdere.endelig vurderesdet,atprojektetpåtidspunktetforevalueringenharbidragettilskabelsenafmindst13 nyejobsog14mio.kroneriøgetomsætninghosdevirksomheder,derdeltageriundersøgelsen. Metode COWI s evaluering er baseret på en surveyoundersøgelse. Et spørgeskema er sendt til 600 virksomheder, hvoraf 98 har besvaret, hvilket giver en svarprocent på 16 procent. Således er de afgivne svar forbundet med betydelig usikkerhed i forhold til at estimere projektets samlede effekter.derudovererevalueringenskonklusionerudelukkendebaseretpåvirksomhedernesegne, rapporteredeforventninger. Uddybedepointerievalueringen 1 Projektetsstørsteudfordringharværet,atFemernOforbindelsenikkeblevpåbegyndti2012. Sammenmeddengenerellesamfundsøkonomiskesituation,vanskeliggjordedet virksomhedsrekrutteringen. 2 Projektetstilbudtilvirksomhederneomindividuelsparringmedenkonsulentresultereroftei, atvirksomhedernegårindinyenetværk. 3 Tilbagemeldingernefravirksomheder,derindgårinetværk,erikkeentydigtpositive dereren delvirksomheder,dermener,atnetværkeneerforukonkreteogofteløberudisandet 8

9 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder 4 43procentafvirksomhederneforventer,atprojektetiudmøntersigietforbedretpotentialefor vækst,mens11procentfortæller,atprojektetalleredeharførtdettemedsig 5 Deltagerneiundersøgelsenforventerengennemsnitligstigningiårligomsætningpå1,9mio.kr. somfølgeafderesdeltagelseiprojektet ImplementConsultingGroup[EvalueringirelationtilVækstaftale2 Implement Consulting Group har gennemført en interessentanalyse samt en evaluering af de resultater og effekter projektet har opnået de seneste tre år, bl.a. med henblik på at vurdere relevante,fremtidigeindsatser.implementvurderer,atdereretsammenfaldmellemdeaktiviteter, dervurderesatværemestbehovforblandtinteressenterneogdeområder,hvorfbdvurderesat have de stærkeste kompetencer, nemlig videndeling og informationsaktiviteter. Evalueringen indikerer, at FBD har kompetencer og ressourcer til at indsamle og sprede viden samt danne rammerne for samarbejde mellem aktører, der kan fremme vækst og beskæftigelse i Region Sjælland.Samtidigvurderesdetdog,atindholdetiVækstaftale2dækkeretbrederespektrumaf aktiviteter,endhvadbrugereoginteressenteransersomfbd shidtidigekerneindsatser. Metode Evalueringen er udarbejdet med afsæt i en spørgeskemaundersøgelse, et antal interview med brugere og interessenter samt to miniworkshops med FBD. Den webbaserede spørgeskemaundersøgelseersendttilialt2.729respondenter,hvoraf350respondenterharsvaret. Dererforetaget35telefoninterviewsafcirka45min.varighed. Uddybedepointerievalueringen 1 Detgenerellebilledefraspørgeskemaundersøgelsenviser,atdenstørstedelafrespondenterne vurdererkvalitetogrelevansaffbd saktivitetersom mellem eller nogenlunde. VidendelingsOoginformationsaktivitetervurderesbedst,idet33procentvurdererkvalitetenaf disseaktivitetersom høj.erhvervsudviklingsaktiviteternevurderesdårligst,idetkun24 procentvurdererkvalitetensomhøj. 2 Gennemdeuddybendetelefoninterviewsgiversærligtprivatevirksomhederudtrykfor,atden tiddeharinvesteretiinformationsmøderognetværksaktiviteterarrangeretaffbdendnuikke harindfrietnogetforretningsmæssigtpotentiale,hvilketnavnligttilskrivesudskydelsenaf FemernObyggeriet. 3 Privatevirksomhederirollensomunderleverandørerefterspørgervidenogoverblikover tidsplanogforretningsmæssigemulighederforbundetveddestoreanlægsbyggerieriregionen. 4 FBDharsærligtstærkekompetenceriforholdtilvidendeling,interessevaretagelseog netværksskabelse.nårdetgældertværgåendeaktiviteterindenfordetarbejdsmarkedso, uddannelsesoogerhvervspolitiskeerfbd sprimærestyrkesåledesevnentilatageretovholder fortværgåendenetværk Metodereviewaf EvalueringirelationtilVækstaftale2 Somnævnterderudarbejdetetmetodereview,dergennemgårfremgangsmådeogkonklusioneri Implement Consulting Groups interessentanalyse og evaluering. Reviewet har forskellige ankepunkter,hvorafnogleerrettetmoddenmetodiskedelafevalueringen,mensandreerrettet modevalueringenssubstantielletolkninger. 9

10 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder 1 Detpåpeges,atspørgeskemaundersøgelsenudgøretspinkeltdatagrundlagmedensvarprocent på13.detgårudoverrepræsentativitetenogbetydersamtidig,atnoglesvarfordelingerbaserer sigpåetmegetlilleantalrespondenter. 2 Detpåpeges,atdererenmanglendeopmærksomhedpå,hvilkemålgrupper,dervurdererde givnespørgsmål.forskelligeaktivitetererrelevanteforforskelligeaktører,ogevalueringen overser,atkvalitetenaffbd sopgaveløsningvurderespositivtafdeaktørgrupper,somden pågældendeydelseprimærterrettetimodog/ellererrelevantfor.ligeledesharenlangrække respondentersvaret vedikke eller harikkedeltagetiaktiviteter(medfbd).dadisse respondenterikkeerudeladt,påvirkerdetsvarfordelingenbetydeligt. 3 Detervurderingen,atderertaleomenfejlagtigfortolkning,nårdetkonkluderes,at videndelingoginformationsaktiviteter erenesteaktivitetskategori,hvordereroverlap mellemvækstaftaleotilbudfrafbd,kompetencerhosfbdoginteressenternesbehov. 4 Iforholdtilsammenfatningenskonklusionom,aterhvervsudvikling,interessevaretagelseog tværgåendeaktiviteterbedstvaretagesafandreaktører,synesdetteikkeunderbyggetaf analyserne,derliggertilgrundforsammenfatningen. 3.2 Opsamlingpåtidligeregennemførteevalueringer DererforetagettoevalueringerafFBD saktiviteter,resultaterogeffekter.fællesfordembeggeer, at de tager et kvantitativt afsæt. Implement supplerer deres dataindsamling med en række telefoninterviews og to workshops med FBD, men fundamentet i begge evalueringer er en spørgeskemaundersøgelse udsendt til en bred vifte af respondenter. På den baggrund påpeges i begge evalueringer en generel tilfredshed i forhold til kerneaktiviteterne i projekt Klar til nye muligheder.evalueringerneforholdersigpositivttilprojektetsmulighederforatopnålangsigtede effektervedrørendevækstogbeskæftigelse,omendudsættelsenaffemernotunnelenudpegessom ennegativfaktorforprojektet,dersomminimumudskyderdelangsigtedeeffekter. Af begge evalueringer fremgår det imidlertid også, at det er svært at sige noget håndfast om projektetsisoleredeeffektpåbaggrundafvirksomhedersogdeltageresbesvarelser.detersamtidig væsentligtatbemærke,atdetoevalueringerinogengradhar skudtmedspredehagl iforholdtil udvælgelsenafrespondenter.svarprocentenerlav,ogibeggetilfældeerdetsværtatsigenoget om,ihvilketomfangrespondenternehardeltagetiprojektet,hvorvidtdeerrepræsentative,ogom FBD skernevirksomhedererinkluderetiundersøgelsen. 3.3 Deltagernesegneevalueringer ForudendeeksterneevalueringergennemførtafCOWIogImplementforeliggerderogsåenrække vurderingerfradepersoner,derhardeltagetpåkurserafholdtiregiafprojektet.deenkeltekurser er evalueret af deltagerne på en skala fra 1O5 hvor 5 er bedst. Figur 3.1 herunder opsummerer evalueringerneaftopoogmellemlederkursernegennemførti2011og2012oggiveretbilledeafde gennemsnitlige deltagervurderinger. Generelt har kurserne fået positive tilbagemeldinger, hvor størsteparten af kurserne opnår en vurdering over 4. Bedst er vurderingen af kurserne personaleleder2,leder3ogleder4medensamletscoretætpå5.lavestevurderingtilfalderkurset Certificering1,somvurderestilengennemsnitligscorepå3,13. 10

11 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Figur3.1Deltagernesgennemsnitligevurderingfordeltpåkurser Personaleleder2 Leder3 Leder4 Udvikling8 Målreketudvikling7 Strategi2 Målreketudvikling2 Ejer4 Prostyring2 Projekt6 Målreketudvikling3 Udvikling10 Målreketudvikling4 Ejer2 Projektleder3 Projekt7 Udvikling9 Prostyring1 Salg3 Projekt4 Ejer5 Lean5 Projektleder2 Projekt5 Cerjcifering1 3,13 4,79 4,77 4,60 4,48 4,45 4,44 4,40 4,37 4,36 4,34 4,26 4,23 4,22 4,20 4,13 4,12 4,02 4,02 4,00 3,93 3,91 3,90 3,89 3,58 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 Kilde:LBAnalyse2015påbaggrundafdeltagernesegneevalueringer. Figur3.2viserdensamlededeltagervurderingafkursernefordeltpåhenholdsvisår2011og2012. Detfremgår,atvurderingernesamletsetermegetpositive,ogkurserneervurderethøjtpåallede undersøgteparametre.forskellenmellem2011og2012erminimal,ogderkanikkepåbaggrundaf figurensigesnogetomudviklingenafkurserneskvalitetfra2011til

12 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Figur3.2Deltagernesgennemsnitligevurderingafsamtligekurser Hvaderdinoplevelseafunderviserensindsats? 4,5 4,7 2.Hvordanvurdererdujlrekelæggelsenafkurset (variajon,sammenhæng,pædagogikmv.)? 4,2 4,4 3.Hvordanvurdererdudeprakjskeforholdomkringkurset (informajon,lokaler,forplejning)? 4,0 4,0 4.Hvordanvurdererduatkursetharbidragetjldin/din virksomhedsudviklingiforbindelsemeddekommende forretningsmulighederirelajonjlfemernbæltforbindelse. 3,9 3,9 5.Hvordanvurdererdudit/dinvirksomhedssamlede udbykeafkurset? 4,0 4,2 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Kilde:LBAnalyse2015påbaggrundafdeltagernesegneevalueringer. 3.4 Konjunktursituationenogøvrigeeksterneforholdafbetydning Et projekt af en størrelse og karakter som Klar til nye muligheder er uundgåeligt påvirket af en række ydre faktorer, der vanskeligt kan forudses. Den generelle samfundsøkonomiske udvikling, omfanget af offentlige projekter og tidshorisonten for disse projekter er eksempler på eksterne forhold,derharhaftindvirkningpåprojektet. Samtidigerprojektforløbetkarakteriseretvedenrækkecentrale, interne forhold;udvidetfokus, organisatoriskeomlægningerogforlængelseafprojektetslevetid.tidslinjenpånæstesidegiveren oversigt over afgørende begivenheder i projektets levetid af både intern og ekstern karakter. 12

13 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Interne%forhold% Klar%-l%Femern% Projektet( Klar( -l( Femern ( starter( i( januar( ( m e d( p l a n l a g t( afslutning( i( december( 2012( Nyt%fokus% Projektets(fokus(udvides( -l(også(at(omfa>e(store( byggee(og(anlægsopgaver( 2010,%%%% november% Grøn%linje% Projektets(fokus(udvides( -l(også(at(omfa>e(energie( og(klimainvesteringer( Klar%-l%nye%muligheder% Projektet(skiFer(navn(fra( Klar(-l(Femern (-l( Klar( -l(nye(muligheder.( ProjekMorlængelse%-l%2014% Organisatorisk(omlægning(af( projektets(administra-on(og( rekru>ering,(samt(fokus(på( udvikling(af( håndholdte ( forløb(( COWI( Evaluering(af( virkemidler(og(effekter( Implement( Evaluering(og( interessente analyse( ProjekMorlængelse% Projektperioden( forlænges( i( første( omgang(-l( den( 31.( december(2014( ProjekMorlængelse%-l%2015% Projektet(forlænges(-l(marts( 2015.(Fokus(er(på(netværk,( etablering(af(en(eller(flere( kommercielle(netværksgrupper( samt(afslutningen(af(projektet.(( 2016% 2020% 2021%?% 2021F23% Eksterne%forhold% 2010,%%%% januar% 2011,% december% Udsæ8else% Transportministeriet( beslu>er( at( udsæ>e( begyndelsen(af(byggeriet( af(femern(bælt(fra(2012( -l(2014( 2012,%% februar% 2012,%%%%% marts% % Nega-v%beskæPigelsesudvikling% Under(finanskrisen(faldt(den( private(beskæfigelse(med(over( (personer(i(Region(Sjælland.( Siden(er(den(private(beskæFigelse( faldet(yderligere(med(mellem(500( og(1.000((personer(hvert(år.( 2012,% december% 2013,%%% november% Brancheudvikling% ByggeE(og(anlægsbranchen(er( vig-g(i(region(sjælland.(det(er(et( konjunkturatængigt(erhverv.( BeskæFigelsen(inden(for( frems-llingserhvervene(på( området,(ofe(underleverandører( af(byggematerialer,(er(faldet(med( næsten(40(procent(over(de( seneste(-(år( % 2014,%%% maj% 2014,%%% august% 2014,% oktober% % Frem-dige%tendenser( Kommende( store( offentlige( byggee( og( anlægsprojekter( forventes( at( kunne( lede( -l( øget( beskæfigelse( for( serviceerhvervene( på( op( -l( 6.000( personer( i( Region( Sjælland( Forventet% åbning%af% statsfængsel% på%falster% Forventet% åbning%af%ny% Storstrømsbro% Forventet%åbning% af%femern%bælt%% Nedrivning%af% gammel% Storstrømsbro% % 13

14 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder 3.5 Fokuspåkernegruppenafvirksomheder Denne evaluering har valgt en metodisk og analytisk tilgang til projekt Klar til nye muligheder, hvilket adskiller sig fra de tidligere, eksterne evalueringer. Hvor de to tidligere evalueringer via spørgeskemaundersøgelserharindsamletinformationerhosenmegetbredkredsafrespondenter, er fokus i denne evaluering at se nærmere på, hvordan de mest deltagende virksomheder har oplevetprojektet. Viintroducerersåledesbegrebet kernevirksomheder somenbetegnelsefordevirksomheder,der harværetmestintensivtmediaktiviteteriprojektet.konkretharviudvalgtvirksomhederneefter, hvormegetdeharinvesteretsommedfinansiering(viatimer)iprojektet. Definitionafenkernevirksomhed Begrebet kernevirksomhed er en betegnelse for de virksomheder, der har været mest involveret i projekt Klar til nye muligheder. Konkret er involveringen målt via virksomhedernes medfinansiering (antaltimer)tilprojektet.udfradetteudvælgelseskriteriumerderidentificeretknap60virksomheder, derharbidragettilprojektetmedenmedfinansieringpåmellemca kr.ogca.enmillionkr. Virksomhederne, der har bidraget med en medfinansiering i dette økonomiske spænd, er blevet kontaktet med henblik på deltagelse i et fokusgruppeinterview eller et personligt interview om deres oplevelsermed ogvurderingeraf projektet. Tilgangen med fokus på kernevirksomheder betyder, at det antal virksomheder/personer, som denne evaluering bygger på er væsentligt mindre end det antal, der har udgjort det potentielle datagrundlagidetidligereeksterneevalueringer.konkretergruppenafkernevirksomhederca.på 60virksomheder,hvorafviievalueringsprocessenharværetikontaktmedca.halvdelen. Dererflereårsagertil,attilgangenmedfokuspåkernevirksomhederervalgtievalueringen.Fordet første har vi en hypotese om, at denne gruppe af virksomheder har synspunkter om projektets aktiviteter,dersystematiskadskillersigfrademangevirksomheder,derkunperifertharmedvirketi projektet.fordetandetharviønsketattagehensyntildevirksomheder,dertidligereharmodtaget fleresurveysomprojektet.vimener,detvilværeenunødigbelastningafdissevirksomhederstidat udsende endnu en survey til dem. Desuden indikerer de lave svarprocenter fra tidligere undersøgelser, at denne tilgang sandsynligvis vil give et spinkelt datagrundlag at arbejde med. Endelig for det tredje, mener vi, der er en indholdsmæssig pointe i at fokusere på kvalitative informationerikraftafvidenfraseminareroginterviewsforatopnåenbedreforståelseaf,hvad derharvirketiprojektet,oghvorderharværetudfordringer. 14

15 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder 4 Evalueringafprojektet Beskrivelsen i dette kapitel er todelt. For det første er der en række opgørelser og vurderinger vedrørendedesamlederesultateriprojektetbaseretpåopstilledemålsætninger.fordetandeter derenrækkevurderingerbaseretpåinputfrarepræsentanterfrakernevirksomhederiprojektet. Projekt:Klartilnyemuligheder Projektetbeståraffirehovedaktiviteter,dereruddybetitekstboksenherunder. Titel:Klartilnyemuligheder Projektperiode:Fra1.januar2010til31.marts2015. Samlet budget: Ca.37 mio.dkk,herafca.18mio.dkkfraeu ssocialfond og2,7mio.kr.fraregion Sjælland. Tilsagnsmodtager:FondenFemernBeltDevelopment Projektetsfirehovedaktiviteter 1.Information Information handler om løbende formidling af relevant viden til virksomhederne om forløb og mulighederomkringheleanlægsfasenifemernbæltprojektet. 2.Kompetenceudvikling Tilrettelæggelse og gennemførelse af relevante uddannelsesprogrammer for alle niveauer i virksomhedernemedhenblikpåatforberededissetilenaktivdeltagelseifemernbæltprojektet samt at virksomhederne gennem et større kendskab til hinanden får mulighed for at etablere samarbejdsfladeriformafkonsortier,jointventuresellermereuformellesamarbejdsstrukturer. 3.Etableringafvirksomhedsnetværk Fokuspåatbindevirksomhedernesammen,såledesatmanisærpålangsigt medudgangspunkti detsamarbejdederbliverianlægsfasenzogdevirksomhederderviletableresigikorridoren,bliver en støre synergi mellem virksomhederne og på længere sigt skaber grundlag for vidensdeling. Initiativettagersåledessigtepåatbyggebromellemeksisterendevirksomhederiregionen men ogsåattiltrækkenyevirksomhedertilregionen 4.Økonomiskeudviklingsperspektiver Fokus på at skabe et bæredygtigt fundament for udvikling af fælles erhvervsfremmeinitiativer mellem offentlige og private erhvervsfremmeorganisationer/brancheorganisationer. Fundamentet vil her være at skabe en fælles forståelse af de udfordringer regionen samlet set står overfor i relationtilatskabevækstgennemetableringafnyestrategiskesamarbejder,herunderetableringaf nyeerhvervsklyngerpåaksenmellemmetropolregionernehamburgogøresundszregionen. 15

16 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Denførsteaktivitetvedrørendeinformationsindsatsenbetragtessomentværgåendeindsats,derer aktuelialledeøvrigetreaktiviteterogsomergældendeiheleprojektetslevetid.derforbeskrives informationsindsatsen særskilt i afsnittet herunder, hvorefter de tre øvrige aktivitetstyper beskrivesogvurderesudfraeneffektkædeztankegang. 4.1 Informationsindsatsogvidenspredning Projektets informationsindsats og videnspredning omhandler den løbende formidling af relevant viden til virksomhederne om forløb og muligheder omkring hele anlægsfasen i Femern BæltZ projektetogdeøvrigestoreanlægsbyggerieriøstdanmark.indsatsenomfatterbådedendirekte kontakttilrelevantevirksomhederogudbredelseafinformationgennemenaktivprzindsats. I evalueringen af projektets informationsindsats og videnspredning fokuseres på to overordnede forhold: I hvilket omfang er det lykkedes at skabe direkte virksomhedskontakt til relevante virksomheder? Har FBD formået at skabe opmærksomhed om projektet gennem medieomtale og deres hjemmeside? I forhold til at skabe kontakt til relevante virksomheder har FBD både henvendt sig direkte og genneminformationsmøder,nyhedsbreveogannoncering.fbdharibegyndelsenafprojektethaft phonereengagerettilattagedenindledendekontaktmedvirksomhederiregionen.derudoverhar FBD løbende afholdt en række informationsmøder, som har været velbesøgte. Der er blevet reklameret i lokale aviser, ligesom der generelt har været stor medieopmærksomhed omkring informationsmøderne.fbdharsamtidigudsendtenrækkenyhedsbreve,ligesomdendanskztyske informationsavis FemernBeltDirekt harværetanvendttilatdeleinformationblandtregionens borgere og virksomheder. Avisen udkom i regionen med et oplag på som tillæg til lokalaviserne. FemernBeltDirekt erudgivetmellem2008og2012. I forhold til at få generel opmærksomhed er det lykkes FBD at skabe stor mediebevågenhed omkring FemernZforbindelsens potentielle erhvervsudviklingsmuligheder for erhvervssektoren i RegionSjælland.FBDharsåledesværetpådagsordenenibådelandsdækkendeoglokalemedier samt en række medlemsz og fagblade. Blandt de landsdækkende medier tæller eksempelvis Berlingske Tidende, Jyllands Posten og Børsen, ligesom Danmarks Radios P4 og TV2 har kørt historieromfbd.samtidigharfbdfåetomtaleienrækkeinternetbaseredemedier,blandtandre Epn, Erhvervsbladet og Altinget. Størst har opmærksomheden imidlertid været i lokale aviser og dagblade, eksempelvis LollandZFalster Folketidende og lokalaviser i Køge, Ringsted, Roskilde og Kalundborg.Størstedelenafomtalenilokalaviserneuddybermulighedernefor,atvirksomhederi regionenkandeltageiafklaringssamtaler,lederuddannelseogandrearrangementergennemfbd. Endelig har der været omtale i medlemsz og fagblade, heriblandt Dansk Industris medlemsblad, ByggerietsDagbladogDanskVVS. SammenlagtvarFBDomdrejningspunktfor187historieriperioden2010Z2012.Ifigur4.1herunder sesensammentællingafprojektetsoptrædenimedierneiperioden2010z

17 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Figur 4.1 Antal artikler, radiol eller tvlprogrammer som omhandler FBD i perioden2010l Lokalemedier Landsdækkendemedier MedlemsZogFagblade RadioogTV N=186 Kilde:LBAnalyse2015påbaggrundafmaterialestillettilrådighedafFBD. Som det fremgår af ovenstående optælling, satsede projektet de første år på at opnå et bredt gennemslag i medierne gennem interviews, debatindlæg og annoncering. Dette blandt andet for derigennemattiltrækkevirksomhedertilprojektet. Fra 2013 og frem til projektets afslutning i starten af 2015 har projektet i højere grad satset på kommunikationsindsatser inden for projektets deltagerkreds i form af nyhedsbreve og nyhedsartikler sendt til målgruppen bestående af partnervirksomheder, interesserede virksomheder samt journalister på eksterne medier.i den periode er der således udsendt 41 nyhedsbreve,dertypiskharindeholdt2z3artikler,derharorienteretmodtagerneomkursustilbud, udviklingen i forhold til de store byggez og anlægsprojekter samt viden om projektets fremdrift. Yderligereerderiperiodenproduceret104nyhedsartikler,somerudsendtvianyhedsbrevenetil knap1.100abonnenter. Udovermedieomtalenharendelafinformationsindsatsenværetopbygningenafhjemmesiderne og som afsæt til at dele viden om projektet, om de deltagende virksomhedersamtomdemuligheder,projektettilbyder. På klartil.dk er det blandt andet muligt at læse om de enkelte forløb lederuddannelser, medarbejderuddannelser mv. samt om netværksdannelse og om eksisterende netværk. HjemmesiderneharsamtidigennyhedsZogpressefunktion,somløbendeopdatererbesøgendeom nyheder,initiativerogmulighederiregionenafbådepolitiskeogpraktiskkarakter.detersamtidig muligt at tilmelde sig de elektroniske nyhedsbreve. Endvidere har femern.info temaer om 17

18 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder forbindelsens betydning for andre brancher, heriblandt vedvarende energi, turisme, transport og logistikmv Vurderingafinformationsindsatsen På baggrund af den betydelige medieomtale samt de velbesøgte informationsmøder og andre informationstiltag, som eksempelvis udsendelse af nyhedsbreve, vurderes det, at FBD har haft succes med at formidle relevant viden til virksomhederne om forløb og muligheder i Klar til nye muligheder. Gennem medier og møder har FBD formået at skabe en bevidsthed hos de enkelte virksomheder om, at kompetenceudviklingen generelt og specifikt ved Femern Bælt forbindelsen byderpåenlangrækkemulighederfordem. 4.2 Fokuspåprojektetsfremdriftogprojektetseffektkæde Den overordnede tilgang i evalueringen af projekt Klar til nye muligheder er at anskue projektet som en række af forskellige tiltag, der tilsammen skal muliggøre de ønskede effekter. Jo flere succesfuldedelelementeretprojektforløbbeståraf,jostørresandsynlighederderfor,atprojekteti sidsteendevillevereresultaterogeffektervedrørendevækstogbeskæftigelse. Den første vigtige præmis, for om projektet medfører de ønskede effekter, er, at projektet er gennemført som forudsat i projektansøgningen. Nedenfor er en oversigt over opfyldelse af de aktivitetsmål,somviserfremdriftenafprojektetsmålsætninger. Aktiviteter Gennemførte forløb Opkvalificerede deltagere Antal virksomheder Kompetenceløft formedarbejdere Kompetenceløft fortoplog mellemledere LedelsessparringsL forløb Oprindeligt mål Justeret mål Resultat Kommentar Målsætningeneropfyldt.Derhariperioden væretafviklet2.378kursereller uddannelsesforløbfordeltpåmedarbejdere, topzogmellemledere.deterialt778flereend målsætningen Målsætningeneropfyldt.Sammenlagthar1.364 personerdeltagetietforløbogdermed overstigerresultatetmålsætningenom1.200 deltagere Målsætningeneropfyldt.Dererindgået partnerskabsaftalermed443virksomheder,og dermederdenjusteredemålsætningfra2012 nået Denjusteredemålsætningeropfyldt.Ialthar 847deltagetietforløb Målsætningeneropfyldt.Sammenlagthar517 topzogmellemlederedeltagetietforløb Målsætningeneropfyldt.Resultatetoverstiger målsætningenbetydeligtidet52hardeltageti etledelsessparringsforløb/ 18

19 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Etableringaf netværk(antal netværksl deltagere) Opkvalificerede deltagereift.nye jobfunktioner virksomhedstilpassedeudviklingsforløb Målsætningenerdelvistopfyldt. 400 Detharikkeværetmuligtatindsamledataom dennemålsætning,hvorforresultateteruvist. Oversigtenviser,atprojektetpådenenesidemereendopfylderaktivitetsmåleneforaktiviteterne: Gennemførte forløb, opkvalificerede deltagere, antal virksomheder, kompetenceløft for medarbejdere, topz og mellemledere og ledelsessparringsforløb / virksomhedstilpassede udviklingsforløb.pådenandensideeraktivitetsmåletforetableringafnetværkikkeheltopfyldt. Endelighardetikkeværetmuligtatindsamledatavedrørendemålsætningenomopkvalificerede deltagereift.nyejobfunktioner. Samlet har projektet i det store og hele gennemført de aktiviteter, som det var forudsagt i projektansøgningen. Dernæstkanvigåvideretilatsepåprojektetseffektkæde.Figur4.2herunderillustrerer,hvordan etprojektkanopdelesiinput,proces,outputogoutcome.determedudgangspunktidefireledi projektet, at denne evaluering samler viden ind fra en række repræsentanter fra kernevirksomz hederne i projektet. Dette gøres konkret ved, at der formuleres spørgsmål til hvert led i effektkæden,ogatdissespørgsmåldrøftesmeddeltagerneifokusgruppeinterviewsoginterviews. Figur4.2Projektetseffektkæde INPUT& PROCES& Etableringaf ini-a-v Erkendelseafbehovhos poten-elledeltagereog investeringideltagelse (Deltagelse) Gennemførselafprojektet. Anvendelseafværktøjer, redskaberm.v. (Ak>viteter) Nyeindsigter,rela-oner ogkompetencer (Muligheder) OUTPUT& Konkreteresultater.Fxændringimarkedsposi-on, nyeprodukter,ydelsereller forbedret&forretningsgrundlag (Forbedring)& Nyemåderatagerepå.Ændringafstrategi,nyeprioriteringer, nyemåderatudviklem.v. (Forandring)& OUTCOME& Ændringidedeltagendevirksomhedersøkonomiske performance (Effekt) RingeIiIvandetIeffekt ivirksomhederrelateret-ldeltagernei projektet (Afledt&effekt)& Kilde:LBAnalyse

20 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder 4.3 Etableringogrekruttering(input) Erfaringernefraenlangrækkeafgennemførteevalueringerer,atigangsættelseafprojekterofte tageretantalmåneder,hvilketbl.a.kanafhængeaf,omdereropståetforsinkelseriansøgningsz eller bevillingsprocessen, og om der efter modtagelsen af tilsagnet skal gennemføres en ansættelsesprocedure for at finde en kvalificeret projektleder. Det er afgørende for projektets gennemførelse,atprojektetkommergodtfrastartogertænktgrundigtigennem. ProjektetKlartilnyemulighederharværetforankretietsekretariathosFBD,derharhafttilopgave at forestå administrationen og styringen af projektet, rekrutteringen af deltagere til projektet og sikre leveringen af de rette kompetencetilbud mv. til deltagerne samt forestå formidling og videndelingomprojektetsfremdriftogresultater.igennemheleprojektperiodenharderværetto gennemgående medarbejderemedbl.a.projektledererfaringogkompetencerindenforstyringaf størrestrukturfondsprojekter.derertaleometstortogkompleksprojekt,hvorderbl.a.harværet megetadministrativtarbejdemedbl.a.atindhentedokumentationfordengennemførteindsatsi overensstemmelsemedderetningslinjer,somvarudstukketfortilskuddettilprojektet.ligeledeser der arbejdet indgående med at informere om fremdriften i projektet til virksomheder og offentligheden.projektetharkrævetetstortadministrativtressourcetræk,ogdetervurderingen,at derharværetdenødvendigeressourcertilrådighedforsekretariatettilatkunneløseopgavenpå tilfredsstillende vis, da virksomhederne vurderer, at de er blevet mødt af et serviceorienteret og kompetentsekretariat. Ser vi på rekrutteringen og screening af deltagere til projektet har der i projektperioden været anvendttoforskelligetilgange.iførstedelafprojektet(fra2010til2012)blevdeltagerneprimært rekrutteretviastoreinformationsmøderforskelligestederiregionen,hvorderblevorienteretom perspektiverne for den nye Femern forbindelse samt mulighederne for at få sin virksomheds kompetencegrundlagopgraderetogmulighedenforatdeltageinetværkmedandrevirksomheder. Antagelsenherforvar,atvirksomhedernekunneforbedresinekonkurrencefordeleiforholdtilnye ordrer og leverancer vedrørende etableringen af Femern forbindelsen. Målgruppen var særligt virksomhederindenforbyggeoganlægsamtservicevirksomheder. Det var i de første år af projektets levetid imidlertid vanskeligt at få rekrutteret et tilstrækkeligt antalvirksomhederogpersonertilatdeltageiprojektetvedhjælpafdenvalgtefremgangsmåde. Deudbudtevirksomhedsforløbskiftedekarakteri2012,hvormanihøjeregradbegyndteattilpasse forløbene til de enkelte virksomheder. Fra at have haft karakter af en mere standardiseret pakkeløsning, blev de enkelte virksomhedsforløb justeret og tilpasset. De skræddersyede udviklingsforløb gjorde det muligt at tilrettelægge aktiviteterne efter den enkelte virksomheds udfordringerogønsker.aktiviteternekunneværemålrettetsåvellederensomheledenrestende organisationsamtkurserformedarbejderne.forløbeneafvikledestypiskoverenperiodepå3z6 måneder og faldt under temaer som styringsmodeller, forretningsforståelse, projektstyringsz modellerm.m.densamledefinansieringpr.virksomhedliggertypiskpåomkring1.000timerinkl. forberedelseogopfølgning Det er vurderingen, at denne ændring i fremgangsmåde for rekruttering af virksomheder til projektet, og den efterfølgende håndtering af de virksomheder, som ønskede at deltage, var en 20

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

Slutevaluering Udarbejdet af Center for VækstAnalyse Væksthus Sjælland Juli 2014

Slutevaluering Udarbejdet af Center for VækstAnalyse Væksthus Sjælland Juli 2014 Slutevaluering Udarbejdet af Center for VækstAnalyse Væksthus Sjælland Juli 2014 Indhold Konklusioner og fremadrettede anbefalinger... 2 Deltagertilslutning og de gennemførte aktiviteter... 2 Deltagernes

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

KRAVSPECIFIKATION. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beskrivelse af opgaven... 3 3. Koordinering af delydelserne... 4 4. Delydelse 1 Kompetenceudvikling...

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet:

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet: Evalueringsguide Denne guide er udarbejdet af Region Sjælland, Regional Udvikling, som inspiration til at evaluere og effektmåle projekter gennemført med tilskud fra de regionale udviklingsmidler. Evalueringsguiden

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Indhold Forord Sammenfatning 1. Indledning 2. Om VIIS projektet !" #$%&'()')* +,-./- 4. Mål og kriterier for projektet 5.

Indhold Forord Sammenfatning 1. Indledning 2. Om VIIS projektet ! #$%&'()')* +,-./- 4. Mål og kriterier for projektet 5. Indhold Forord Side 5 Sammenfatning Side 7 1. Indledning Side 12 2. Om VIIS projektet Side 14 Side 21 4. Mål og kriterier for projektet Side 23 5. Evalueringsmetode Side 25 6. Procesmæssige resultater

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs 21. april 2014 Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs I udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ) er der udviklet en række metoder og processer, der udgør grundstenen i arbejdsmetoder

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

TILLÆG TIL SLUTEVALUERING

TILLÆG TIL SLUTEVALUERING TILLÆG TIL SLUTEVALUERING DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid TILLÆG TIL KOMPETENCEFABRIKKENS SLUTEVALUERING AF JULI 2014 Udgivet med støtte fra Den Europæiske Socialfond

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse om betydningen af kommunikation i projektet Patientsikkert Sygehus

Resultater af spørgeskemaundersøgelse om betydningen af kommunikation i projektet Patientsikkert Sygehus Resultater af spørgeskemaundersøgelse om betydningen af kommunikation i projektet Patientsikkert Sygehus Marts 2013 Rapporten er udarbejdet for Patientsikkert Sygehus af: Ida Hoeck Analyse og Rådgivning

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis af Eva Damsgaard og Andreas Granhof Juhl, 2007 (c) Indledning

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Erhvervsbroens sammenhæng til Kompetenceparat2020: Veluddannet arbejdskraft

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Rekruttering og evaluering af ledere

Rekruttering og evaluering af ledere Rekruttering og evaluering af ledere Ledernes Hovedorganisation August 2005 Rekruttering af ledere Lederne har en nøglerolle på virksomhederne, og er helt afgørende for resultatet og den videre eksistens.

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode.

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 24. marts 2015 Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 1. BAGGRUND FOR ARBEJDET Væksthus Syddanmark er operatør på programmerne Lån en leder,

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere