De unge få r åttråktive uddånnelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De unge få r åttråktive uddånnelser"

Transkript

1 Pressemeddelelse om forliget om EUD-reform De unge få r åttråktive uddånnelser Uddannelsesgarantien og et nyt basisforløb for eleverne fra folkeskolen sender et klart signal til de unge om, at en erhvervsuddannelse er et attraktivt tilbud. Danske Erhvervsskoler-Lederne kom igennem med at udvide målgruppen for basisforløbet i den endelige erhvervsuddannelsesreform. De unge kan være sikre på at gennemføre deres erhvervsuddannelse, hvis de vælger blandt en række uddannelser, og det har stor betydning for at kunne tiltrække flere, fremgår det af forliget om reform af erhvervsuddannelserne. En række af de 107 erhvervsuddannelser kommer på en såkaldt positivliste, hvor eleverne er garanteret at gøre deres uddannelse færdig, enten med en hel praktikplads eller i et praktikcenter suppleret med flere korte eller længere praktikforløb i en virksomhed. Og det er Danske Erhvervsskoler-Lederne meget glade for. Uddannelsesgarantien er afgørende, når de unge skal finde erhvervsuddannelserne attraktive. At det ikke gælder alle uddannelser, er sikkert også forståeligt for unge mennesker, for selvfølgelig skal der være et reelt arbejdsmarked og dermed jobmuligheder bagefter. Det signal kan vi nu sende klart og tydeligt, siger Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsskoler-Lederne, der er godt tilfreds med, at politikerne for første gang sætter en konkret målsætning om, at 30 pct. af en ungdomsårgang skal tage en erhvervsuddannelse i Erhvervsuddannelsesreformen indeholder et nyt basisforløb for elever, der kommer fra folkeskolen. Det giver gode muligheder for at skabe et ungdomsmiljø og introducere og vejlede de unge til erhvervsuddannelserne, inden de skal træffe deres endelige valg af uddannelse. Peter Amstrup er godt tilfreds med, at det i de afsluttende forhandlinger lykkedes at overbevise politikerne om, at tilbuddet også skal gælde elever op til et år efter, de har forladt folkeskolen. Udspillet var kun elever direkte fra 9. og 10. klasse. Den nye EUX på de merkantile uddannelser ser Danske Erhvervsskoler-Lederne også som en markant styrkelse af erhvervsuddannelserne, fordi de unge får både en faglært og en studieforberedende uddannelse samtidig, så de også kan læse videre. Vi forventer, at EUX vil være et attraktivt tilbud både til mange af de unge, der i dag vælger gymnasiet, og dem, der i dag går på det toårige merkantile grundforløb, men som ikke gør deres erhvervsuddannelse færdig med en praktikplads. Det er vigtigt at give de unge valgmuligheder, siger Peter Enevold, næstformand i DE-L, der dog er bekymret over, at det ikke lykkedes at få forlænget det merkantile grundforløb for de elever, der ikke skal på EUX. De får forkortet deres grundforløb væsentligt, og det kan bl.a. skabe problemer for antallet af praktikpladser. Erhvervsskolerne vil nu arbejde konstruktivt for at føre reformens mål ud i livet. DE-L forventer at blive inddraget i den endelige udformning af love og regler og det fremtidige arbejde for at måle kvaliteten på erhvervsuddannelserne, siger Peter Amstrup. 1

2 Hvåd hår DE-L opnå et? 25. februar 2014 På direktørmødet den 8. oktober 2013 besluttede direktørkredsen 6 hovedindsatser, som DE-L skulle arbejde for i forhold til regeringens første udspil til reform. Nedenfor beskrives, hvordan det er gået med de indsatser. 1. Grundforløb 1 til flere end elever direkte fra 9. og 10. klasse ja! Unge har adgang til grundforløb 1 op til et år efter, at de har forladt folkeskolen, så elever, der dropper ud af gymnasiet efter få måneder eller har været skoletrætte og har haft et ungarbejderjob, også har adgang til grundforløb Forlæng grundforløb 2 ja! I regeringens udspil blev der foreslået 10 uger, og det er nu forlænget til 20 uger. Både skolerne og arbejdsmarkedets parter har argumenteret for, at det ikke var muligt at nå et tilstrækkeligt fagligt niveau på kun 10 uger, som er den egentlige faglige forberedelse til hovedforløbet. Det har også betydning for de elever, der starter direkte på grundforløb 2 uden grundforløb 1. Forlængelse af grundforløb 2 er dog sket på bekostning af grundforløb 2, som i udspillet var 30 uger, men nu er 20 uger. Desværre lykkedes det ikke at få et endnu længere grundforløb 2 på de merkantile uddannelser. 3. Fjern kvoter (både på den merkantile EUX og generelt) ja! Kvoten på den merkantile EUX erstattes af en økonomisk ramme for antal elever, men den er usynlig for eleverne, så der sendes et vigtigt signal til de unge om, at der er fri adgang til EUX. Kvoter på skolepraktik og adgangsbegrænsning ventes afløst af uddannelsesgaranti på en række uddannelser, adgangskrav på 02 til erhvervsuddannelser og ikke mindst gærdehøjder/adgangskrav forud for grundforløb 2 og hovedforløbet. 4. Merkantil EUX på de tekniske erhvervsuddannelser nej, men Det er lykkedes at få fokus på EUX-modellerne på de tekniske uddannelser og der vil derfor blive arbejdet på ensretning af længder og placering af skoleperioder på hovedforløb, så der bliver bedre muligheder for at samlæse fag på tværs af uddannelser. 5. Afskaf den merkantile studentervej nej, men Der indføres 10 ugers grundforløb 2 til studenter forud for deres 1-årige hovedforløb. Men der indføres en forholdsvis lang overgangsperiode fire år (frem til 2019) hvor den eksisterende studentervej til en erhvervsuddannelse fastholdes i forhold til det nuværende 2-årige hovedforløb. Om det betyder, at den 12 uger HGS fastholdes i overgangsperioden er ikke helt klart. Overgangsperioden giver de merkantile skoler mulighed for at omstille sig og øge kendskabet til EUX som et alternativ til at tage dobbeltuddannelse. 6. EUD10 på erhvervsskolerne både/og Alle kommuner skal udbyde EUD10 og kommunalbestyrelsen skal indgå overenskomst med den lokale erhvervsskole om etableringen af de særlige erhvervsrettede 10. klasser. Samarbejdet skal omfatte mindst 30 pct. og højst 50 pct. af den samlede undervisningstid. 2

3 Hovedtræk i forliget Grundforløb De 12 indgange reduceres til 4 hovedområder. Den endelige navngivning drøftes i REU. o Omsorg, sundhed og pædagogik o Kontor, handel og forretningsservice o Fødevarer, jordbrug og oplevelser o Teknologi, byggeri og transport Der bliver tale om en model med 20 ugers grundforløb 1 og 20 ugers grundforløb 2 på både de merkantile og de tekniske erhvervsuddannelser. På det merkantile område fokuseres og skærpes indholdet i GF 2 mod de brancher, som den enkelte uddannelse er rettet imod, og der afsættes en særlig ressource - svarende til 2 ugers undervisning - til at styrke GF 2 undervisningen i uddannelserne uden obligatorisk EUX. Grundforløb 1 er forbeholdt elever fra 9. og 10. klasse, samt elever der op til et år efter afsluttet 9. og 10. klasse, der ikke har gået på produktionsskole eller har brugt et år i en gymnasial uddannelse. Alle andre skal starte direkte på grundforløb 2. Har folkeskoleeleven en uddannelsesaftale, kan eleven fravælge grundforløb 1 og starte direkte på grundforløb 2. Grundforløb 1 skal give eleven almene og generelle erhvervsfaglige kompetencer samt kendskab til forskellige fagområder og praktik- og beskæftigelsesmuligheder. Der skal vælges fagretning efter to uger på grundforløb 1. Eleven skal uanset fagretning kunne gå ind i et hvilken som helst grundforløb 2 efter grundforløb 1. Det er ikke muligt at samlæse eleverne i grundforløb 1 med de øvrige elever på skolen, idet grundforløb 1 skal afspejle et ungdomsmiljø i et stærkt klassefællesskab. Elever må kun påbegynde grundforløb 1 én gang. Til gengæld kan eleven ifølge SU-reglerne starte på op til fem forskellige grundforløb 2. Grundforløb 2 skal være målrettet én af de 107 erhvervsuddannelser. Der er samlæsningsmuligheder på grundforløb 2 mellem fagene og mellem unge og voksne elever. Grundforløbsprøven, som eleverne skal aflægge som afslutning på grundforløb 2, får øget betydning og den skal være bestået for, at eleven kan påbegynde et hovedforløb. Desuden vil de faglige udvalg i højere grad få mulighed for at stille krav om specifikke kompetencer, som eleven skal have tilegnet sig forud for optagelsen på hovedforløbet. Dette kan få en afsmittende effekt i form af specifikke kompetencer, som eleven skal have ved indgangen til grundforløb 2 - enten fra grundforløb 1 eller udefra. Det den enkelte skole, som vurderer elevens mulighed for at gennemføre et bestemt grundforløb 2. 3

4 Hvis eleven har en studentereksamen og ønsker en merkantil uddannelse, så starter eleven med et særligt 10 ugers grundforløb 2 og 1 år i praktik med de sædvanlige skoleophold (den merkantile studentervej). Der er dog aftalt en overgangsordning, så studenter har fortsat et hovedforløb på 2 år frem til Adgangskrav Der indføres adgangskrav til erhvervsuddannelserne på 02 i dansk og matematik i de afsluttende prøver i 9. eller 10. klasse. Desuden skal eleverne være erklæret uddannelsesparate til en erhvervsuddannelse. Elever med uddannelsesaftale eller med en anden ungdomsuddannelse, som har givet eleven de fornødne faglige kvalifikationer, har direkte adgang til erhvervsuddannelserne. Det bliver muligt at optage elever, som ikke har 02 i dansk og matematik baseret på en prøve og en samtale. Disse elever vil blive fulgt nøje og deres evne til at fuldføre må ikke afvige væsentligt for elever, som opfylder adgangskravene. Optagelsen skal ske på baggrund af en central udarbejdet test og en samtale. Samtidig med, at der indføres adgangskrav til erhvervsuddannelserne, er det aftalt, at adgangskravene til de gymnasiale uddannelser skal gentænkes bl.a. på baggrund af en analyse af sammenhængen mellem karakterer ved indgangen og de opnåede resultater i uddannelsen. Analysen skal være klar i foråret 2014, og analysen skal være en del af gymnasieforligskredsens grundlag for at stille forslag på området. Regeringens udgangspunkt er fortsat, at der skal være samme afgangskrav til alle de kompetencegivende ungdomsuddannelser. Nye tilbud til de elever, der ikke lever op til adgangskravene til EUD Som noget nyt etableres der en kombineret ungdomsuddannelse (tidligere fleksuddannelsen) målrettet elever, som ikke kan klare adgangskravene. Fleksuddannelsen skal både have et beskæftigelses sigte og uddannelsesforberedende sigte. Produktionsskolernes rolle styrkes. Alle kommuner forpligtes til at udbyde EUD10, som er en særlig erhvervsrettet 10. klasse. Forløbet er målrettet de elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse efter 9. klasse, men som ikke opfylder adgangsforudsætningerne eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rigtige valg. Motion, campus og Skills Motion og bevægelse skal indgå i undervisningen på både grundforløb 1 og grundforløb 2 i et omfang svarende til gennemsnitligt 45 minutter om dagen. Erfaringer med campusdannelse skal indsamles og viderekommunikeres. Administrative forhindringer for campusdannelse skal fjernes. Udbredelsen og finansieringen af Skills skal styrkes. Rammebevillingen til Skills forhøjes til 5 mio.kr. med virkning fra

5 Uddannelsesgaranti Uddannelsesgarantien vil fremover være indrettet så elever, som gennemfører grundforløbet og optages i et hovedforløb i en uddannelse, som udbydes med skolepraktik har sikkerhed for at kunne gennemføre uddannelsen, hvis eleven opfylder kravene om egnethed, geografisk mobilitet og praktikpladssøgning. Elever, som gennemfører grundforløbet i en uddannelse, som ikke udbydes med skolepraktik og som ikke kan få praktikplads, har sikkerhed for at få tilbud om optagelse til grundforløb 2 i en uddannelse, som udbydes med skolepraktik eller uden praktik. Eleven vil få mest muligt merit. Tilbuddet om optagelse til et nyt grundforløb 2 gives kun to gange. EUX og overbygning Der etableres en EUX-model på det merkantile område, der består af grundforløb 1, grundforløb 2 samt et studierettet år. Herefter går eleven 2 år i hovedforløb. Kontor med speciale og finansuddannelsen kan fremover kun tages som EUX-uddannelser. EUX bliver også en mulighed på detail- og handelsuddannelserne. Der indføres frit optag på den merkantile EUX (på både kontor med speciale, finans-, handel- og detailuddannelserne). Dvs. at der ikke bliver udmeldt kvoter, men der arbejdes finansieringsmæssigt med en økonomisk ramme på 3000 elever, som kan justeres, hvis den årlige tilgang overstiger dette antal. Der indføres en ny overbygning (trin 3) på detail- og handelsuddannelserne på de ordinære uddannelsesforløb, som forbereder de unge til at blive butikschefer eller salgsledere. I forhold til EUX på de tekniske uddannelser lægges der op til, at der skal ske mere ensretning af længderne og placeringerne af skoleperioderne på hovedforløbene, så samlæsningsmulighederne bliver meget bedre. Kommer eleven ikke fra 9. og 10. klasse eller har været ude mere end et år, kan eleven ikke få grundforløb 1 som del af sit EUX-forløb, men skal starte direkte på grundforløb 2. Det påhviler eleven at opnå de fornødne kompetencer til dette via enkeltfag. Opnår eleven adgang til EUX bliver deltagerbetalingen til enkeltfagene refunderet. Regeringen ønsker at forbedre videreuddannelsesmulighederne fra en erhvervsuddannelse, bl.a. ved at sidestille højniveaufag på erhvervsuddannelserne med gymnasiale fag. De voksne over 25 Der etableres en ny erhvervsuddannelse for voksne, EVU, for personer på 25 år og derover. EUV træder i stedet for GVU. Uddannelsesgarantien er den samme, som for dem under 25 år. EUV ændrer ikke ved voksenlærlingeordningen. 5

6 EUV forventes ikke at give mindre aktivitet på AMU. EUV skal ses som et sammenhængende forløb, der giver voksne et formelt kompetenceløft til erhvervsuddannelsesniveau, mens AMU er målrettede kurser, hvor der opnås specifikke arbejdsmarkedsrettede kompetencer. Der vil dog skulle ske en integration af AMU i EUV. Optagelse på EUV følger de samme optagelseskrav som til erhvervsuddannelserne for unge. Erhvervsuddannelserne får ansvar for at gennemføre grundige og systematiske realkompetencevurderinger af de voksne. Undervisning samt lederes og læreres kompetencer Der indføres et minimumstal for lærerstyret undervisning på grundforløbet på 25 klokketimer om ugen i 2015, stigende til 26 timer fra 2016 og frem. Det skal skolerne fremover kunne dokumentere. Regeringen mener, at der skal ske et markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer fx ved en styrkelse af evnerne til at undervisningsdifferentiere. Alle lærere skal have pædagogiske kompetencer svarende til en pædagogisk diplomuddannelse senest 4 år efter ansættelse. Alle lærere skal inden 2020 have erhvervspædagogiske kompetencer, der i omfang svarer til 10 ECTS-point. Der skal derudover ske en faglig opkvalificering af lærere ved virksomhedsforløb. Skolerne forpligtes til at implementere og anvende metoder til undervisningsdifferentiering og til at der sker øget brug af niveaudeling og talentspor. Eleven skal desuden opleve bedre kobling mellem skoleforløb og virksomhedspraktik gennem en række initiativer. Der skal også ske en styrket anvendelse af it på skolerne. I regeringsudspillet forudsættes det, at der er behov for styrket pædagogisk ledelse på skolerne. Ledere og lærere skal implementere et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag for skolens undervisning og sikrer implementeringen af kvalitetsløftet i undervisningen. Skolerne skal sikre systematisk udvikling af undervisningsmetoder og løbende kunne dokumentere, at disse metoder virker. Alle ledere skal have pædagogisk ledelseskompetence svarende til et modul i diplomuddannelse i pædagogisk ledelse. Afgrænsning af hvilke ledere der er tale om udestår. Styring og måling Erhvervsskolerne skal fremover i langt højere grad måles på de resultater, de leverer og hvordan resultaterne reflekterer reformens målsætninger. Der skal på centralt niveau være en mere målrettet og konsekvent styring af erhvervsuddannelserne. Til det formål oprettes der en tværministeriel følgegruppe bestående af topembedsmænd fra bl.a. UVM og Finansministeriet. Der skal være et kvalitetstilsyn, der supplerer regeltilsynet og det økonomiske tilsyn, som har som mål at monitorere og forbedre undervisningens kvalitet. Tilsynet skal i reformens indfasningsperiode 6

7 suppleres med læringskonsulenter, som skal rådgive skolerne om kvalitets- og kompetenceudvikling og sprede viden på tværs af institutioner. Der vil ske regelforenkling. REU inddrages i det lovforberedende arbejde. UVM vil i samarbejde med parterne udforme en plan for implementeringen af reformen. Der skal gennemføres en udbudsrunde af erhvervsuddannelserne i 2017 i forbindelse med den nye struktur. REU inddrages i arbejdet. Praktik, vejledning og nødlidende skoler Der skal fortsat arbejdes for at tilvejebringe flere praktikpladser. UU-vejledningen fokuseres på de elever, der er i risiko for ikke at fortsætte på en ungdomsuddannelse. De uddannelsesparate vil få kollektiv vejledning, der i højere grad skal tænkes som et lærings- og undervisningsforløb, hvor læring sker i samspil mellem lærer og elever. Hertil kommer en opgraderet digital vejledning målrettet de uddannelsesparate elever Der afsættes 10 mio. kr., årligt ekstra i perioden til en midlertidig forhøjelse af puljen til nødlidende skoler. Hvåd gør DE-L nu DE-L vil i de kommende måneder arbejde intensivt på at påvirke det lovforberedende arbejde, når forligsteksten skal omformes til bekendtgørelser og lovgivning. Det er her helt afgørende, at lovmaterialet formuleres, så skolerne kan leve op til reformens formål. DE-L vil inddrage udvalg og medlemmerne i dette arbejde. Der er en lang række steder i forligsteksten, hvor det er angivet, at Rådet for de erhvervsrettede uddannelser (REU) skal høres, bl.a. i forhold til navnene på de fire hovedindgange. Her vil DE-L bruge sine pladser i REU til at påvirke REU s indstillinger til ministeren. DE-L vil understøtte, at skolerne arbejder konstruktivt og positivt for, at reformens mål kan realiseres. Men DE-L vil også hele tiden holde politikere og embedsmænd op på, at rammerne for skolernes arbejde er rimelige og muliggør, at skolerne kan løfte det ansvar, de er blevet pålagt. Rent konkret vil DE-L i første omgang sætte fokus på nedenstående: Erhvervsskolerne skal kompensere for 26 timers grænsen i stil med den kompensation, der blev givet gymnasierne i forbindelse med 28-loftet. Erhvervsskolerne skal have mulighed for at udbyde for-forløb til de EUX-elever, der ikke kan få grundforløb 1 og derved kommer til at mangle 20 uger i det fulde EUX-forløb. 7

8 Følge praktikpladsudviklingen på det merkantile område og hejse det røde flag, hvis det afkortede merkantile grundforløb betyder færre praktikpladser. I forhold til kvalitetsstyring og kompetenceudvikling af lærere og ledere er det afgørende, at der tages udgangspunkt i det kvalitetsarbejde, der i dag sker på den enkelte skole og at den enkelte skole også fremadrettet kan prioritere sine indsatser for at nå de centralt fastsatte mål. DE-L har allerede gjort UVM opmærksom på vigtigheden af, at skolerne inddrages i udviklingen af den nye kvalitetsstyring. Skabe forståelse for de økonomiske vanskeligheder, som skolerne kan få i forhold til at tilpasse sig en aktivitetsnedgang (i form af færre elever pga. adgangskravene og tab af uddannelsesuger på særligt de merkantile uddannelser) på kort sigt. F.eks. ved at gøre opmærksom på den udfasningstid, der er på lærere, afskrivningstiden på maskiner og det faktum, at mange bygninger kun kan bruges til undervisning og dermed er usælgelige. Ovenstående indsatser og andre indsatser drøftes yderligere på direktørmødet den 24. marts og sekretariatet modtager meget gerne løbende input fra medlemsskolerne. Disse kan sendes til vicedirektør Nina Olsen på 8

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

EUD-aftalen. Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen

EUD-aftalen. Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen EUD-aftalen Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen Overordet På plus-siden Mere rum til generelle og almene kompetencer i grundforløbet, højniveau fag = fremmer erhvervsuddannelsernes ungdomsuddannelsesperspektiv

Læs mere

Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer

Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer 27. februar 2014 HL s vurdering af erhvervsuddannelsesreformen: Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer Med et fremtidigt HG på kun 20-40 uger har de merkantile erhvervsuddannelser betalt for

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25.

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. EUD-reformen og de mest udsatte unge Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. Hvad skaber vækst og udvikling i DK? 2001 00 erne 10 erne Margrethe Vestager: Produktionssamfundet

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014 Eud-reformen og produktionsskolerne Vissenbjerg 9. december 2014 Stig Nielsen Kontor for Vejledning og Overgange 3392 5450 stnie1@uvm.dk Side 1 Produktionsskolernes styrkede rolle Side 2 Aftale om: Bedre

Læs mere

UDSIGT TIL FLERE OG BEDRE ERHVERVSUDDANNEDE

UDSIGT TIL FLERE OG BEDRE ERHVERVSUDDANNEDE UDSIGT TIL FLERE OG BEDRE ERHVERVSUDDANNEDE Der blev mandag den 24. februar 2014 indgået aftale mellem regeringen, SF, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance samt Enhedslisten

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Implementering Forår 2014 Information Lovarbejde, høring, vedtagelse Efterår 2014 Fokuseret

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

NOTAT. Orientering om aftale om reform af erhvervsuddanne l- serne. Den 26. februar 2014. Sags ID: SAG-2013-05765 Dok.ID: 1822010

NOTAT. Orientering om aftale om reform af erhvervsuddanne l- serne. Den 26. februar 2014. Sags ID: SAG-2013-05765 Dok.ID: 1822010 NOTAT Orientering om aftale om reform af erhvervsuddanne l- serne Den 26. februar 2014 Sags ID: SAG-2013-05765 Dok.ID: 1822010 Indhold Orientering om aftale om reform af erhvervsuddannelserne... 1 Aftalens

Læs mere

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Til erhvervsuddannelsesordførerne 4. december 2015 Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Forligskredsen om erhvervsuddannelsesreformen mødes den 8. december for bl.a. at drøfte status på

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet

Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl. 10.00 10.15 Reformen - et kort oplæg om ændringer særligt

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Fem hovedindsatser (forklæde)

Fem hovedindsatser (forklæde) Fem hovedindsatser (forklæde) DE-L er godt tilfreds med, at regeringen nu har fremlagt sit forslag til en reform af erhvervsuddannelserne, og der er mange gode takter i oplægget, hvor der bl.a. foreslås

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Statistik og dokumentation

Statistik og dokumentation Statistik og dokumentation Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis, Odense 2. marts 2015 Laura Girotti Program : Orientering om foreløbige planer med DVH for erhvervsuddannelserne Statistik

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen

Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen Indhold Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen... 1 Indhold... 1 Mål og implementering... 2 Hovedindgange og udbudsrunde... 2 Adgangskrav...

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1)

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Etablering af praktikcentre Praktikcentre er koordinerende enheder på erhvervsskoler. Centrene får ansvar for at sikre den samlede uddannelse for elever,

Læs mere

KORT OG GODT. Om EUD-reformen til bestyrelsesmedlemmer

KORT OG GODT. Om EUD-reformen til bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Om EUD-reformen til bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Om EUD-reformen til bestyrelsesmedlemmer 1 KORT OG GODT Baggrunden

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Aktstykke nr. 160 Folketinget 2013-14 160 Undervisningsministeriet. København, den 30. september 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde Infodag for praktikvejledere 1. oktober 2015 Nye skolepraktikplaner SSH 2016 Mål for EUD reformen 2015 Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Mål 2: Flere

Læs mere

EUX BUSINESS EUD BUSINESS

EUX BUSINESS EUD BUSINESS FAQ OM EUX BUSINESS EUD BUSINESS Indhold 1. Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 2. Om EUX og EUD Business - forskelle og ligheder...... 3 3. Regler om SU (Statens Uddannelsesstøtte)... 5 4. Prøvebestemmelser

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold

EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold Øget differentiering og specialisering i Erhvervsuddannelserne EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold Uddannelsesforbundets TR-kursus Odense 10. Marts 2016 To greb til at styrke kvaliteten i EUD 1)

Læs mere

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Færre elever er startet på en erhvervsuddannelse efter reformen trådte i kraft, men flere kommer videre til uddannelsens hovedforløb. Det

Læs mere

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Implementering Offentliggjort udfoldet tidsplan på uvm.dk

Læs mere

FAQ om EUX og EUD Business

FAQ om EUX og EUD Business FAQ om EUX og EUD Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUX og EUD Business - forskelle og ligheder...... 3 Regler om SU (Statens Uddannelsesstøtte)... 5 Prøvebestemmelser for

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne - euv

Erhvervsuddannelse for voksne - euv Erhvervsuddannelse for voksne - euv Elevplanskonferencen 22. og 23. september 2014 Jakob Overgaard Jørgensen Fuldmægtig Undervisningsministeriet Side 1 Disposition Udfordringer for de voksne Formål med

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb 2013-2016 Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015 er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne. I dette notat beskrives

Læs mere

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program - Ejendomsserviceteknikeruddannelsen, status v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl.

Læs mere

Forslag til EUD-reform fra Danske SOSU-skoler

Forslag til EUD-reform fra Danske SOSU-skoler (for elever med praktikplads) (for elever med praktikplads) (for elever med praktikplads) Forslag til EUD-reform fra Danske SOSU-skoler Meriteres inden for indgangen. Meriteres inden for indgangen. Meriteres

Læs mere

Sammenhænge mellem godkendelser til at udbyde grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del.

Sammenhænge mellem godkendelser til at udbyde grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til: John.Torben.Larsen@stukuvm.dk Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers

Læs mere

"Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne

Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne Skoleudvalgsmøde tirsdag d. 16. maj 2017 "Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne Centerleder UU Ole Ervolder Samarbejde erhvervsuddannelser I 2020 skal 25% vælge EUD/EUX direkte fra 9./10. klasse

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Referat af møde torsdag d. 27. februar 2014 Deltagere: Søren Christensen, Benedicte Drejer, Jesper Madsen, Thomas Rasmussen, Johnny Jørgensen,

Læs mere

Betydningen af erhvervsuddannelsesreformen: Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Betydningen af erhvervsuddannelsesreformen: Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Betydningen af erhvervsuddannelsesreformen: Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Endelig er erhvervsuddannelsesreformudspillet blevet offentliggjort. Der er mange spændende

Læs mere

Aftale mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO): Udspil om reform af erhvervsuddannelserne

Aftale mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO): Udspil om reform af erhvervsuddannelserne Aftale mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO): Udspil om reform af erhvervsuddannelserne Indledning Uddannelse står højt på den politiske dagsorden i Danmark. Dagsordenen

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Som følge af aftalen er der gennemført en supplerende proces for udbud af PAU.

Som følge af aftalen er der gennemført en supplerende proces for udbud af PAU. Til EUC Nordvestsjælland og Professionshøjskolen UCC om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden 2017 Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: Regionsrådene Kopi:

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Erhvervsuddannelsesreformen (og andre uddannelsesspørgsmål) V/Claus Christensen, JU - Beder Målsætning: Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen.

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2

Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2 Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2 Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne 1. BAGGRUND: Centrale dele af erhvervsuddannelsesreformen set fra produktionsskolernes

Læs mere

Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden

Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden 2017 Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: Regionsrådene Kopi: Det faglige udvalg Udbudsrunden 2017:

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

EUX KONTOR ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

EUX KONTOR ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN Jeg har valgt EUX, fordi jeg vil have mulighed for at læse videre og det får jeg med den gymnasiale eksamen. På sigt drømmer jeg om at blive selvstændig indretningsarkitekt. På grundforløbet kommer vi

Læs mere

Skolens hovedadresse er: Viden Djurs N. P. Josiassens vej 44e 8500 Grenaa Telefon:

Skolens hovedadresse er: Viden Djurs N. P. Josiassens vej 44e 8500 Grenaa Telefon: Viden Djurs - Den lokale undervisningsplan niveau I Det første niveau af den lokale undervisningsplan er gældende for alle skolens erhvervsuddannelser. 1.1 - Praktiske oplysninger Viden Djurs er en erhvervsskole

Læs mere

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Uddannelse og Arbejdsmarked den fælles opgave fra barn til beskæftigelse Dagtilbud

Læs mere

Reformarbejdet. indspark. epuc. epuc.dk. Gennemgang af lovforslaget Version 1, april 2014. Side 1. EPUC - erhvervspædagogisk udviklingscenter

Reformarbejdet. indspark. epuc. epuc.dk. Gennemgang af lovforslaget Version 1, april 2014. Side 1. EPUC - erhvervspædagogisk udviklingscenter Reformarbejdet - version 1, april indspark 2014 #3 Reformarbejdet Gennemgang af lovforslaget Version 1, april 2014 Torben Størner og Karsten Holm Sørensen, EPUC epuc Erhvervspædagogisk udviklingscenter

Læs mere

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling:

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling: Notat Vedrørende: Skrevet af: Version: Fordeling: Frafald på erhvervsuddannelserne CDA Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Et af

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne,

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne, Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne, 24-02-14 Vejledningsrelevante perspektiver i aftalen Steffen Jensen

Læs mere

TIL DIG DER SKAL VÆLGE ERHVERVSUDDANNELSE

TIL DIG DER SKAL VÆLGE ERHVERVSUDDANNELSE TIL DIG DER SKAL VÆLGE ERHVERVSUDDANNELSE DEN LILLE ORDBOG Hvad betyder det? Her kan du læse om de begreber vi bruger på erhvervsuddannelserne. Grundforløb 1 (GF1): Er for dig, der kommer direkte fra 9.

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES mio. kr. Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i 2017-3 CASES Regeringen har i sit finanslovsudspil fastholdt og videreført omprioriteringsbidraget i 2017-20, hvilket betyder en besparelse

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Uddannelsesforbundets udspil til en reform af erhvervsuddannelserne

Uddannelsesforbundets udspil til en reform af erhvervsuddannelserne Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 281 Offentligt Uddannelsesforbundets udspil til en reform af erhvervsuddannelserne - set med praktikernes øjne Nørre Farimagsgade 15 1364 København

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet Indhold Afsæt for reformen, mål og overordnede initiativer Nedslagspunkter: Optagelse

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Fra 30 til 19% Baggrund for reformen

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Anerkendelse af realkompetencer hvordan kommer vi videre?

Læs mere

Reformkonference 2015

Reformkonference 2015 Reformkonference 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og elevtyper Reformkonference 2015: Erhvervsuddannelsesreformen og elevtyper Side 1 Fra programmet: er et nyt begreb, der med reformen implementeres i

Læs mere

Tradium Business. GF1 for EUD Business og EUX Business

Tradium Business. GF1 for EUD Business og EUX Business Tradium Business GF1 for EUD Business og EUX Business Hvornår tager man grundforløb 1 (GF1) på Tradium Business? Du skal normalt altid begynde på grundforløb 1 (GF1) direkte efter folkeskolens 9. eller

Læs mere

o Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes. Der indføres et fælles mål for trivsel på alle erhvervsskoler.

o Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes. Der indføres et fælles mål for trivsel på alle erhvervsskoler. INTERNT NOT AT Sagsbehandler Til JHP/UMM SUP 29. oktober 2013 Kommentarer til regeringens forslag til EUD-reform: Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Regeringens længe ventede

Læs mere

Danske Erhvervsskoler - Lederne

Danske Erhvervsskoler - Lederne Danske Erhvervsskoler - Lederne Håndens kundskab og voksenpædagogiske udfordringer i relation til erhvervsuddannelserne Fakta Tech College Aalborg Antal årselever ca. 4000 hvilket giver mange cpr. nr.

Læs mere

EUD10 i Tønder Kommune

EUD10 i Tønder Kommune EUD10 i Tønder Kommune På baggrund af kommissoriet for arbejdet med udvikling af Tønder Kommunes EUD10 tilbud har arbejdsgruppen udarbejdet et forslag opdelt i følgende temaer. Sikring af lovmæssige krav

Læs mere

Kvalitetsløft gennem nye arbejdstidsregler

Kvalitetsløft gennem nye arbejdstidsregler Kvalitetsløft gennem nye arbejdstidsregler Jørgen Balling Rasmussen og Elsebeth Pedersen Undervisningsministeriet Side 1 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne, UVM, dec. 2012 Mål Regeringens overordnede

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen.

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen. Uddannelsesforbundet EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015 v/gitte B. Larsen referat Gitte opridsede, at den 1. august 2015 træder den nye eud-reform i kraft.

Læs mere

Vejledning som kollektivt arrangement

Vejledning som kollektivt arrangement Vejledning som kollektivt arrangement -besparelse eller nye muligheder - nyt fra UVM Jørgen Brock Undervisningsministeriet, Kontor for vejledning og Overgange jb@uvm.dk 3395 5685 Indsæt note og kildehenvisning

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 VER. 2 (bemærk: væsentlige ændringer angivet med rødt) Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 (ÆFL15) er der indarbejdet en

Læs mere

Høringssvar vedr. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Høringssvar vedr. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Høringssvar vedr. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser kvitterer med dette høringssvar for Undervisningsministeriets henvendelse vedrørende forslag til lov om lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser,

Læs mere

Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen. Opdateret 30. oktober 2014

Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen. Opdateret 30. oktober 2014 Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen Opdateret 30. oktober 2014 Side 1 Foreløbig tidsplan EUD-reform (1/5) 1. Klare mål 2. Ungdomsuddannelsesmiljø, herunder regler om motion

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse Oplæg om ungdomsuddannelser for forældre til elever i 7.klasse Dagsorden: Ny lovgivning, nye reformer: Uddannelsesparathedsvurdering i 8.klasse Fokusering af vejledningsindsatsen Ug.dk og e-vejledning

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Diverse spørgsmål på merkantil - stillet

Læs mere