INDLÆG. Bestyrelsens opgaver, rettigheder og pligter. samt en række praktiske forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLÆG. Bestyrelsens opgaver, rettigheder og pligter. samt en række praktiske forhold"

Transkript

1 INDLÆG 1 Selskabsloven af 29. maj 2009 samt en række praktiske forhold Litteratur til indlægget: Professionelt bestyrelsesarbejde af Søren Brandi,, Steen Hildebrandt, Henrik Andersen, og Olav Vorup, udgave (Se også Bestyrelseshåndbogen 2013 af m. fl.)

2 2 Bestyrelsens kompetence, opgaver og kontrol 1. Kort om bestyrelsens kompetence (Planche 3 ff.) 2. Bestyrelsens opgaver (Planche 9 ff.) 2.1. Ledelse (Planche 10 ff.) 2.2. Kontrol (Planche 29 ff.) Information Nøgletal m.v. (planche 27 ff) Bestyrelsens forretningsorden, herunder tidl. regler (planche 49 ff) Selskabslovens regler om forretningsorden (planche 57ff.) 2. Bestyrelsesprotokollen (Planche 65-74)

3 3 1. Bestyrelsens kompetence KORT

4 God selskabsledelse Bestyrelsens pligter Bestyrelsens ansvar Visioner Strategier Kontrollere Nørby-udvalgets rapport fra december 2001: om Corporate Governance i 4 Danmark. Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark. Se på linie hermed: God selskabsledelse FSR 2003 (Komitéen for god Selskabsledelse har den 7. januar 2013 offentliggjort forslag til reviderede anbefalinger for god selskabsledelse) Cadbury rapport fra 1992 havde det hovedsigte at forebygge finansskandaler som den meget omtalte BBCI - bankskandale. Cadbury-rapporten fokuserer meget på kontrolaspektet når den siger, at Corporate Governance er det system, hvormed selskaber ledes og kontrolleres.

5 GENERALFORSAMLINGEN (aktionærer) Kapitalejere Lovgivningen Selskabets vedtægter Aktionæroverenskomster Ejeraftaler * 5 BESTYRELSEN Bestyrelsens forretningsorden DIREKTIONEN Direktørkontrakten VIRKSOMHEDEN

6 GENERALFORSAMLINGEN (aktionærer) BESTYRELSEN DIREKTIONEN VIRKSOMHEDEN Generalforsamlingen kan træffe beslutning om ethvert spørgsmål og kræve sig forelagt ethvert spørgsmål. Dog Den samlede bestyrelse men ikke det enkelte medlem kan træffe afgørelse om hvad som helst i virksomheden (Omdiskuteret) Direktionen træffer afgørelse i normale daglige spørgsmål. * 6

7 GENERALFORSAMLINGEN (aktionærer) * 7 Eks: En større Dansk Bank, hvor KH blev spurgt om visse forhold på en generalforsamling BESTYRELSEN DIREKTIONEN VIRKSOMHEDEN

8 8 Minicase 1 Et praktisk eksempel: Direktionen i et moderselskab yder et lån til et datterselskab, der har nogle forbigående likviditetsmæssige problemer. Der er tale om en fornuftig disposition. Hvad er bestyrelsens reaktion?

9 9 2. Bestyrelsens opgaver 2.1. Ledelse 2.2 Kontrol

10 10 2. Bestyrelsens opgaver Ad Ledelse

11 11 Ad Ledelse A. Bestyrelsen skal varetage den overordnede og strategiske ledelse B. Bestyrelse skal sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed (ledelse og/eller kontrol??)

12 A. Bestyrelse skal varetage den overordnede og strategiske ledelse. Fastlægge selskabets mission og vision Træffe beslutning om dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning for selskabet. Fastlægge selskabets vækst og soliditet samt likviditetsreserve Væsentlige ændringer af produktet indenfor rammerne af selskabets formålsbestemmelse. Fastlægge risikoprofil 12

13 A. Bestyrelse skal varetage den overordnede og strategiske ledelse. Direktionen derimod skal varetage den daglige ledelse af selskabet. Direktionen skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. 13 Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabets virksomhed. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition.

14 14 B Bestyrelse skal sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed Ledelse eller kontrol, eller begge dele: Uklart Tidligere beskrevet i regler om forretningsorden: pålægger bestyrelsen at tage stilling til selskabets organisation, såsom regnskabsfunktion, intern kontrol, edb-organisation og budgettering jf. planche 54.

15 15 Motiverne:..Bestemmelserne om bestyrelsens pligt i relation til bogføringen og formueforvaltningen er indsat i stk. 1. Bestyrelsen skal herefter sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed. En organisation af selskabets virksomhed indebærer f.eks. en fastlæggelse af hovedlinjerne for, hvordan virksomheden tilrettelægges, herunder hvilke rammer der skal gælde for investeringer, hvordan selskabet skal finansieres og hvilke ledelses- og ansættelsespolitikker, der skal gælde

16 16 B Bestyrelse skal sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed Indebærer ifølge nogle forfattere en fastlæggelse af hovedlinjerne for, hvorledes virksomheden tilrettelægges, herunder hvilke rammer der skal gælde for investeringer, hvorledes virksomheden skal finansieres, hvilken politik der skal gælde for ansættelse af medarbejdere, hvorledes selskabets ledelsesmæssige funktioner og øvrige centrale funktioner (f.eks. intern rapportering, IT samt regnskab og budget) indrettes mest hensigtsmæssig samt pligten til at etablere passende systemer for risikostyring. (Inspirationskilde, se plancher om forretningsorden. Planche 49 ff.)

17 B Bestyrelse skal sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed Heri må ligge: Ansættelse af direktion, jf. Selskabsloven 111. (TC opfattelse: = den mest centrale opgave for en bestyrelse.) Opgave og ansvarsfordeling mellem bestyrelse og direktion!!!!!!! HELT CENTRALT!!!!! Organisation på personalesiden (TC opfattelse: Er ikke kun en direktionsopgave: Eksempel: Styrkelse af salgsafdelingen, udviklingsafdeling etc men selve ansættelsen af de respektive personer er en direktionsopgave) Generelt: Effektivitet Tilpasning til defineret mission og vision 17

18 B Memory-Card-sagen: Bestyrelse skal sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed Frifindelse af bestyrelsen for ansvar, idet: Heri må ligge (fortsat ): bestyrelsen fra starten sikrede sig, at selskabet blev organiseret Sikre på behørige en måde, forretningsgange som indebar (Må en primært klar være ansvarsfordeling direktionens mellem opgave. bestyrelsen, Afrapportering direktionens til bestyrelsen enkelte medarbejdere, gennem de revisionsprotokollatet) ledende medarbejdere i øvrigt og revisionen. Sikre virksomheden mod utilsigtede tab Der blev udarbejdet en forretningsorden, som revisorerne underskrev. Omfatter ikke selve selskabets juridiske struktur. Må være et generalforsamlingsanliggende 18

19 19 B Bestyrelse skal sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed Rammer for investering/budget Knytter sig til budgettet, der ofte fungerer som et bevillingsbudget og er derfor omfattet af selve ledelsesbegrebet. Må derfor være en del af selve ledelsen. Smh. plancher om tidligere gældende regler om forretningsordenen

20 20 Minicase 2 Et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem får oplyst, at årsestimatet ændres markant i positiv retning. Netop budgettet har været anvendt som begrundelse for ringe lønstigninger. Kan den medarbejdervalgte nu orientere de øvrige medarbejdere om, at der er lys forude? Minicase 3 Hvad er forskellen på et budget og årsestimat?

21 21 2. Bestyrelsens opgaver Ad 2.2 Kontrol

22 Kontrol. Kontrol opfattes ofte defensivt som at afdække ansvar. Men indeholder i lige så høj grad og måske videre et spørgsmål om løbende at tage virksomhedens temperatur og give grundlag for reaktion hos bestyrelsen. Der kan sondres mellem: A. Lovpligtige forhold. Forhold, der løbende aktualiseres B. Forhold, der efter sin karakter er relevant for netop denne virksomhed. Disse forhold bør optages i forretningsorden som checkliste. 22

23 23 Ledelse - kontrol Med den nye Selskabslov, indtager kontrolfunktionen en mere central placering. Dette måske særligt som følge af etablering af tilsynsråd. I høringssvar påpeges det, at kontrolfunktionen skal synliggøres.

24 Bestyrelsen skal påse, at 1) bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter kapitalselskabets forhold er tilfredsstillende, 2) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, Bestyrelsens kontrol Lovens klare ordlyd 3) bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold, 24

25 Bestyrelsens kontrol Lovens klare ordlyd ( 115) Bestyrelsen skal påse, at 4) direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og 25

26 Bestyrelsens kontrol Lovens klare ordlyd ( 115) Bestyrelsen skal påse, at 26 5) kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og selskabet er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt. ( 115) Fælles opgave/ansvar for bestyrelse og direktion (jf. planche 41)

27 27 Motiverne til loven. bestemmelsen i er...i forhold til aktieselskabslovens bestemmelse herom blevet præciseret, så det nu fremgår tydeligere, hvad bestyrelsen har en pligt til at påse.

28 Bestyrelsens kontrol Bestyrelsen skal sikre sig et tilstrækkeligt rapporteringssystem 28 Lovmotiver (2009-loven):..Bestyrelsen skal..påse, at bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold....det er i den forbindelse en opgave for bestyrelsen at sikre sig et tilstrækkeligt rapporteringssystem..!! Tidl. 56 om forretningsorden:..pålægger bestyrelsen af skaffe sig de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af dens opgaver (SMH. Planche 54)

29 29 Bestyrelsens opgaver 2.2 Kontrol med virksomheden A: Information.

30 30 Bestyrelsens kontrol Bestyrelsen skal påse, at 1) bogføringen Sammenhold og regnskabsaflæggelsen planche 54 vedrørende foregår tidligere på en måde, der efter regler kapitalselskabets for bestyrelsens forhold forretningsorden er tilfredsstillende, 2) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, 3) bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold, Lovens klare ordlyd fortsætter på planche 41

31 Bemærk: Bestyrelsens kontrol Bestyrelsen skal ikke selv foretage undersøgelser, eksempelvis bede om bilag men har pligt til: Sikre sig relevant information herunder særligt nøgletal og 2. Stille de rigtige spørgsmål til 3. de rigtige personer (eksempelvis til revisor) og 4. forstå de svar, der bliver givet og givet på den rigtige måde (eks. I revisionsprotokollen)

32 32 Bestyrelsen og revisor Minicase 4 Minicase 4 - svar Under gennemgang af udkast til årsregnskab til forelæggelse på Stiller simpelthen følgende spørgsmål: generalforsamlingen bliver også revisionsprotokollen forelagt til underskrift. Revisor deltager i mødet. Kære revisor. Har jeg forstået det korrekt, når jeg læser revisionsprotokollen således, at den er blank altså intet De er er som nyt bestyrelsesmedlem noget usikker på indholdet af revisionsprotokollen. De føler, at det meste drejer sig om, hvad væsentligt at bemærke. revisor ikke gør henholdsvis ikke har ansvaret for. De Og vil få svaret nu gerne ført sikre til bestyrelsesprotokollen Dem, at De har forstået revisionsprotokollen korrekt. Hvad gør De?

33 33 Forretningsorden - Forslag Eksempler: 1. Fastlægge informationsprofil til bestyrelsen. Herunder eksempelvis, månedsrapportering, nøgletal m.v. 2. En grundig overvejelse af hvilke punkter, der med jævne mellem bør optages på dagsorden. Forretningsorden fungerer da også som huske-/chekliste.

34 Hvad kan nøgletal imødegå eksempel: Bestyrelsen undrer sig. * Forretningsordenen Økonomisk nøgletal. Udvikling som Væsentlige bestyrelsen tiltag blev position får forelagt igangsat på tidspunkt hvor udviklingen vendte, Et væsentligt element i men bestyrelsens disse tiltag var..i. strid med alle lærebøger informationsgrundlag er: uden nogen som helst effekt. Regnskabet pyntet Nøgletal, herunder nøgletal, der fungerer som early warning. 34 Den reelle udvikling Tid

35 Forslag Eksempler - nøgletal: Udvikling i produktion, ordrerindgang og fakturering samt ordrerbeholdning 2. Produktion pr medarbejder 3. Sygedage opdelt på ugedage 4. Gennemtræk på medarbejdere 5. Likviditet 6. Ordrerproducerende virksomhed: Indtjening ved givne projekter (efterkalkulationer/færdiggørelsegrad)

36 * 36 Der er her 2 åbenbare problemer: Minicase 5 For det første: Direktionens afrapportering til bestyrelsen er kritisabel. De er nyvalg Er noget bestyrelsesmedlem ved at løbe af sporet, i en skal ordreproducerende der selvsagt reageres fra virksomhed. direktørens side. De kan Bestyrelsen af ældre skal bestyrelsesreferater orienteres. se, at der har været mange hovsa. Eksempelvis: Budgettet gav Dernæst: NØGLETAL MANGLER!! Også bestyrelsens krav til information forventninger fra om direktøren et gunstigt er resultat, mangelfuld. men umiddelbart Eks: Løbende ført (opgørelse? årets afslutning Og) orientering modtager om De ordrerindgang en melding om, at der er overkapacitet, samt at dette i alvorlig grad vil påvirke selskabets driftsresultat og likviditet. Hvad er Deres reaktion?

37 * Minicase Der er her 2 åbenbare problemer: De er nyvalg bestyrelsesmedlem i en ordrerproducerende virksomhed. For det første: De kan Direktionens af ældre bestyrelsesreferater afrapportering 3D-søjle til bestyrelsen se, at 1der er Omsæt/medar Produk./medar 25har kritisabel. været Er mange noget ved hovsa. at løbe af Eksempelvis: sporet, skal der Budgettet Omsætning selvsagt gav reageres 15 Omsætning Omsætning 20forventninger fra direktørens om side. et Bestyrelsen gunstigt resultat, skal orienteres. men umiddelbart Ordrerindgang Omsætning Ordrerindgang Ordrerindgang ført 10 Ordrerbeholdning 15 årets afslutning modtager De en melding om, at der Dernæst: NØGLETAL MANGLER!! Også bestyrelsens Ordrerbeholdning krav til 10overkapacitet, information fra samt direktøren at dette er i alvorlig mangelfuld. grad vil Eks: påvirke Løbende 5 (opgørelse? selskabets 5 driftsresultat Og) orientering og likviditet. om ordrerindgang 0 Hvad jan er Deres marts april april reaktionsmønster? maj juli juli juli okt sep okt nov

38 Eksempelvis: Likviditet 1. Likviditetsbudget 2. Nøgletal for likviditet 38 Nøgletal: Likviditetsbeholdning: Summen af 1. Kontantbeholdning 2. Øvrige kortfristede udestående 3. Trækningsrettigheder 4. Debitorer ej forfaldne 5. Debitorer forfaldne Aldersopdelt m/u indsigelser!! 6. Forudbetalinger 7. + evt.som ekstra post: Overforfaldne kreditorer over xx kr.

39 Tilrettelæggelse af månedsrapporteringen er Corporate Governance et væsentligt styringsredskab for bestyrelsen 39 Højst én - halvanden sider med få, overskuelige nøgletal. Det væsentligste er de skriftlige kommentarer Den adm. direktør bør selv redigere kommentarerne Alle væsentlige afvigelser bør kommenteres Markedskommentarer, kunder, konkurrenter m.v. Fremadrettede kommentarer

40 Særlige forhold, der er meget risikobetonet 40 Terminskontrakter, køberetter eller salgsretter, garantier m.v. Kan have væsentlig betydning for selskabet. (Disse poster fremgår ikke nødvendigvis af bogføringen og der er set eksempler på, at sådane poster (ulovligt) er udeholdt af årsrapporten.)

41 Bestyrelsens kontrol Selskabsloven Præcis det samme gælder for direktionen som Lovens selvstændig klare ordlyd bestemmelse, Bestyrelsen Og oven skal i købet påse, med at den forskel, at direktionen ikke skal påse, men sikre ( 118, stk. 2) 4) direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og 41 5) kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets Tidligere nuværende omtalt og fremtidige forpligtelser, efterhånden som vedrørende de forfalder, bestyrelsens og selskabet ledelse, er således jf. planche til enhver 26 tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt. ( 115)

42 Motivudtalelser: Det fremgår af den hidtil gældende aktieselskabslov, at bestyrelsen skal tage stilling til, om selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til selskabets drift, og i øvrigt skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen er under tilfredsstillende kontrol. 42 Bestemmelsen om bestyrelsens ansvar for kapitalberedskabet kom ind i loven i 1993 efter Nordisk Fjer-sagen. Der var tale om en præcisering af, at bestyrelsen har en løbende pligt til at holde sig orienteret om selskabets økonomiske stilling herunder at tage stilling til, om selskabets situation er økonomisk forsvarlig.

43 43 Motiverne til loven Af bemærkningerne til 115 fremgår det, at bestyrelsen løbende bør vurdere selskabets finansielle stilling, og at der i bestemmelsen skal indfortolkes en handlenorm knyttet til et likviditetskriterium. Dette indebærer, at selvom bestemmelsen ikke formulerer noget objektivt krav om yderligere kapitalindskud i tilfælde, hvor likviditeten er dårlig, er sigtet at tilskynde til, at der skabes og opretholdes en rimelig balance mellem selskabets kapital og dets aktivitet.

44 44 Dette betyder på den ene side, at kapitalselskabet skal have Motiverne til loven tilstrækkelig egenkapital til at kunne modstå Dette betyder på den ene side, at kapitalselskabet skal have midlertidige fald i indtjeningen. På den anden side bør tilstrækkelig egenkapital til at kunne modstå midlertidige fald i dette ikke føre til, at selskaberne oparbejder en unødvendig stor indtjeningen. På den anden side bør dette ikke føre til, at egenkapital, som står passivt hen. Det er både ledelsens ret og selskaberne oparbejder en unødvendig stor egenkapital, som pligt at videreføre et selskab i finansiel krise og forsøge at står passivt hen. Det er både ledelsens ret og pligt at videreføre overvinde denne, men ledelsen må ikke pådrage selskabet et selskab i finansiel krise og forsøge at overvinde denne, men yderligere forpligtelser, som det realistisk set ikke kan ledelsen må ikke pådrage selskabet yderligere forpligtelser, som dække. det realistisk set ikke kan dække.

45 45 Ledelsens ansvar for selskabets forsvarlige drift indebærer dermed også en pligt til at standse dets virksomhed, når en forsvarlig videreførelse ikke længere er mulig. Afvejningen mellem disse to hensyn betyder også, at definitionen på et forsvarligt kapitalberedskab vil variere fra selskab til selskab. Et veletableret kapitalselskab med stabile indtægter og begrænset investeringsbehov har således typisk brug for mindre egenkapital end et nystartet kapitalselskab, der oplever større usikkerhed om indtjeningspotentialet og større behov for nyinvesteringer. Ved vurderingen af, hvorvidt kapitalberedskabet kan siges at være forsvarligt, skal der særligt lægges vægt på det fremadrettede, dvs. at afvejningen skal ske blandt andet i forhold til kapitalselskabets budgetter mv.

46 46 Bestyrelsen er ansvarligt for, at udlodninger m. v. ikke overstiger, hvad der er forsvarligt under hensyntagen til selskabets, og i moderselskaber koncernens, økonomiske stilling, og ikke sker til skade for selskabet eller dets kreditorer Bestyrelsen er desuden ansvarligt for, at der efter udlodninger m. v. er dækning for de reserver, der er bundne i henhold til lov eller vedtægt. (jf. 179)

47 47

48 48

49 Bestyrelsens forretningsorden

50 50 Tidligere!!!: Udførlig vejledning i reglerne om bestyrelsens forretningsorden.

51 OBS!! Tidligere gældende 51 Bestyrelsens forretningsorden Kræves i henhold til hidtil gældende ASL 56, stk. 4 siden 1. Januar Oprindeligt intet krav om indholdet. Intet krav om indsendelse til E&S når bortset fra statslige selskaber. For børsnoterede selskaber: Hidtil gældende ASL 56,5. Overholdelse af kravene om forretningsorden skulle påses af selskabets revisor, jf. ÅRL 61 g, stk. 3 (siden 1. Juni 1991).

52 OBS!! Tidligere gældende 52 Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv (hidtil gældende 56.4).

53 OBS!! Tidligere gældende Bestyrelsens forretningsorden Minimum i børsnoterede selskaber 53 1) fastlægger bestyrelsens konstitution og beslutningsdygtighed, samt med hvilket interval der skal afholdes møder, 2) fastlægger retningslinier for arbejdsdelingen, herunder forretningsgange, bemyndigelser og instrukser, mellem bestyrelsen og direktionen eller andre etablerede organer, 3) fastlægger, hvorledes bestyrelsen fører tilsyn med direktionens ledelse af selskabets virksomhed og med datterselskaber,

54 OBS!! Tidligere gældende fortsat 4) fastlægger retningslinier for oprettelse og føring af bøger, fortegnelser og protokoller efter denne lov, 54 5) pålægger bestyrelsen at tage stilling til selskabets organisation, såsom regnskabsfunktion, intern kontrol, edb-organisation og budgettering, 6) pålægger bestyrelsen af skaffe sig de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af dens opgaver,!!!!!!!

55 OBS!! Tidligere gældende * 55 fortsat 7) pålægger bestyrelsen at følge op på planer, budgetter og lignende samt tage stilling til rapporter om selskabets likviditet, ordrebeholdning, væsentlige dispositioner, overordnede forsikringsforhold, finansieringsforhold, pengestrømme og særlige risici, 8) pålægger bestyrelsen af tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen forud for dennes underskrivelse,

56 OBS!! Tidligere gældende * 56 Fortsat 9) pålægger bestyrelsen at gennemgå selskabets perioderegnskaber og lign. I løbet af hvert regnskabsår, og herunder vurdere budgettet og afgivelser herfra, samt 10) pålægger bestyrelsen at sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision, herunder tage stilling til, om der er behov for intern revision. Motiverne til loven: Ikke en udvidelse af bestyrelsens forpligtelser - men en præcisering - for at lette mulighederne for at gøre et ansvar gældende, hvor der er tale om en undladelse af forsømmelighed.

57 SELSKABSLOVENS REGLER OM Bestyrelsens FORRETNINGSORDEN Gældende ret

58 SELSKABSLOVENS REGLER OM Bestyrelsens FORRETNINGSORDEN ( 130) 58 Reglerne om forretningsordenen for bestyrelsen vil fremover gælde for alle aktieselskaber og anpartsselskaber, hvor der er en bestyrelse eller et tilsynsråd. I anpartsselskaber, hvor der alene er en direktion, finder reglerne ikke anvendelse.

59 59 Revisor skal efter Selskabsloven påse, om selskabets ledelse overholder sine forpligtelser til at udarbejde forretningsorden og til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller, samt om reglerne om forelæggelse og underskrivelse af revisionsprotokollen er overholdt. ( 147) Konstaterer revisor, at ovennævnte krav ikke er opfyldt, skal revisor udfærdige en særskilt erklæring herom, der vedlægges årsrapporten til generalforsamlingen.

60 Udformningen af forretningsordenen 60 Selskabsloven: Ved udformningen af forretningsordenen skal der tages udgangspunkt i selskabets virksomhed og behov. I den forbindelse bør bestyrelsen særligt overveje, om forretningsordenen skal indeholde bestemmelser om konstitution, arbejdsdeling, tilsyn med direktionens daglige ledelse, føring af bøger, protokoller m.v., skriftlige og elektroniske møder, tavshedspligt, suppleanter, regnskabskontrol, underskrivelse af revisionsprotokol og sikring af tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision. ( 130)

61 Motiverne til loven:.. bestemmelse indeholder ikke egentlige minimumskrav til indholdet af bestyrelsens og tilsynsrådets forretningsorden. Bestemmelsen angiver derimod en række temaer, som det kan være fornuftigt for bestyrelsen eller tilsynsrådet at overveje i forbindelse med udformningen af forretningsorden, men det understreges, at det er det enkelte selskabs ønsker og behov, der er afgørende. Af samme grund gælder bestemmelsen ikke alene for aktieselskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked og statslige aktieselskaber, men for alle typer af kapitalselskaber, der har valgt at have en bestyrelse eller et tilsynsråd bestående af flere medlemmer. 61

62 62 Motiverne til Selskabsloven :.. Bestemmelsen har til formål at sikre, at det enkelte medlem af bestyrelsen eller tilsynsrådet er opmærksomt på sine pligter med hensyn til de forhold, som er angivet i de foreslåede bestemmelser. Herved lettes muligheden for at gøre et ansvar gældende mod et medlem af bestyrelsen eller tilsynsrådet, hvor der er tale om forsømmelighed.

63 63 Motiverne til Selskabsloven:.. Formålet med at have en forretningsorden er bl.a. at sikre, at arbejdet i bestyrelsen og tilsynsrådet foregår på en hensigtsmæssig måde. Hvis der er uoverensstemmelse mellem forretningsorden og vedtægter, er det dog altid vedtægterne, der gælder, ligesom forretningsordenen ikke kan tillægge medlemmerne af bestyrelsen eller tilsynsrådet nye beføjelser og rettigheder, som de ikke er blevet tillagt i vedtægterne.

64 Memory-Card-sagen: Motiverne til Selskabsloven : Frifindelse.. af bestyrelsen for ansvar, idet: Forretningsordenen bør altid være tilpasset det enkelte kapitalselskabs behov og bør løbende gennemgås af bestyrelsen bestyrelsen eller tilsynsrådet fra med starten henblik sikrede på at sikre sig, dette. at selskabet blev organiseret på en måde, som indebar en klar ansvarsfordeling Forretningsordenen mellem bør bl.a. bestyrelsen, indeholde bestemmelser, direktionens der enkelte medarbejdere, indskærper, at medlemmerne de ledende medarbejdere af bestyrelsen eller i øvrigt tilsynsrådet og revisionen. har en aktiv handlepligt. Det er ikke en forudsætning for ansvar, at forholdet er omtalt i forretningsordenen, idet ansvaret gælder Der blev udarbejdet en forretningsorden, som revisorerne under alle omstændigheder. Ved at medtage et forhold, underskrev. synliggøres og indskærpes dette ansvar overfor medlemmerne. 64

65 65 2. BESTYRELSESPROTOKOLLEN

66 66 Bestyrelsen skal føre en protokol over forhandlingerne, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et tilstedeværende ledelsesmedlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen. ( 128)

67 67 Enhver dagsorden bør indeholde en opsamlingsliste med angivelse af åbentstående punkter fra sidste møde. I praksis: Punkter går ofte i glemmebogen, hvis denne fremgangsmåde ikke anvendes. Anvendelse af forløbene nummerering kan være et godt pædagogisk værktøj.

68 68 Beslutningsprotokol forhandlingsprotokol. Hidtil: En evindelig diskussion i enhver bestyrelse. Fremover: Har Selskabsloven afklaret dette??.

69 Minicase 6: 69 Et bestyrelsesmedlem er uenig i en given beslutning. 1. Kan han få sin dissens protokolleret. 2. Er dette tilstrækkeligt for at slippe for ansvar? 3. Kan han blot forlade bestyrelsesmødet, mens dette punkt behandles, således at han ikke bliver fedtet ind i denne beslutning og altså registreres som ikke tilstedeværende?

70 70 (Motiverne til 128) Af hensyn til senere mulighed for dokumentation og eventuelt placering af ansvar skal protokollen være en forhandlingsprotokol og ikke kun en beslutningsprotokol. Desuden skal det bagefter være muligt at genfinde forudsætningerne for de drøftelser, der har fundet sted.

71 (Motiverne til 128) Som udgangspunkt fritager det ikke et medlem for senere at ifalde ansvar, at vedkommende ikke har deltaget i et møde eller har underskrevet protokollen. Medlemmer af bestyrelsen eller tilsynsrådet, som ikke har deltaget i et møde, bør derfor efterfølgende orientere sig i protokollen. 71 I lyset af det ansvar, der følger med at påtage sig hvervet, tilkommer der et tiltrædende medlem af bestyrelsen eller tilsynsrådet fuld adgang til at gøre sig bekendt med indholdet af forhandlingsprotokollen.

72 72 (Motiverne til 128) Et ledelsesmedlem, der ikke er enig i en beslutning, som det ledelsesorgan, som den pågældende er medlem af, har truffet og indført i protokollen i medfør af stk. 2, har ret til at få sin mening indført i protokollen. Retten til at få sin afvigende mening ført til protokol gælder både for medlemmerne af bestyrelsen eller tilsynsrådet og for direktører, som deltager i mødet,

73 73 (fortsat.) En indførsel i protokollen vil kunne give de enkelte ledelsesmedlemmer en mulighed for at frigøre sig for et eventuelt medansvar for trufne dispositioner. En sådan ansvarsfritagelse kan som udgangspunkt ikke påberåbes, hvis den pågældende ved at medunderskrive de nødvendige dokumenter eller på anden måde medvirker til at gennemføre den trufne beslutning. Kræver en beslutnings gennemførelse underskrift af samtlige medlemmer af det øverste ledelsesorgan, må et medlem, der ikke bifalder den trufne beslutning, enten hindre aftalens gennemførelse, eller, hvis den pågældende ikke vil tage ansvaret herfor, udtræde af bestyrelsen eller tilsynsrådet. Bestemmelsen kan ikke tilsidesættes ved en vedtagelse i bestyrelsen eller tilsynsrådet.

74 74 Minicase 7 Er der forskel på bestyrelsens opgaver i: 1. Selskab med bred aktionærkreds 2. Selskab ejet af én aktionær, der tillige er direktør 3. Offentligt selskab? 4. En fond?

75 75 6. Det nye bestyrelsesmedlem

76 76 Forslag til checkpunkter

77 Primært defensive forhold Selskabets vedtægter Evt: Aktionæroverenskomster (Nu ejeraftaler!!) Regnskaber for de sidste 5 år, herunder selvsagt udviklingen i henseende til drift og soliditet samt likviditet og check, om regnskabsprincippet er ændret. Check, om der er skiftet revisor Gennemgå revisionsprotokoller for de sidste 5 år. Gennemgå bestyrelsens forretningsorden, herunder seneste ændringer. Gennemgå bestyrelsesprotokoller for de sidste 5 år. 77

78 * 78 Blev planerne m. v. Foreligger der en strategiplan, realiseret forretningsplan eller var m. der v. alene tale om pynt til ære Gennemgå nøgletal i det omfang sådanne forefindes for bestyrelsen Definér selskabets status (svag/stærk strategi, økonomi m. v.) Bed om på første bestyrelsesmøde at få defineret selskabets 3 stærkeste sider og 3 svageste sider, idet sidstnævnte skal defineres som de største trusler mod virksomhedens (forhåbentlig ikke kortsigtede) langsigtede overlevelsesevne. Evt. 2-mandsmøde med revisor samt direktion

79 79 9. Bestyrelsen og revisor

80 80 Revisors opgave er at revidere. Der udarbejdes: Revisorpåtegning på årsrapporten Revisionsprotokol til bestyrelsen Management letter til direktionen.

81 81 Revisors opgave er at revidere årsrapporten. Revisors opgave er ikke at udarbejde årsrapporten. Dette er selskabets opgave. I praksis: Revisor udarbejder årsrapporten og reviderer samtidig hermed. Nogle steder udarbejder revisor endog ledelsesberetningen!!

82 82 Revisors skal efterkomme de krav vedrørende revisionen, som generalforsamlingen stiller, for så vidt de ikke strider mod lov, mod selskabets vedtægter eller mod god revisionsskik. På samme vis skal eventuelle krav vedrørende revisionen, som bestyrelsen stiller selvsagt efterkommes, og bør finde vej til revisionsprotokollen. (jf. eksempelvis det anført om særlige følsomme områder, nøgletal m. v.)

83 83 GENERALFORSAMLINGEN (aktionærer) BESTYRELSEN DIREKTIONEN VIRKSOMHEDEN Afrapporterer direkte til bestyrelsen uden censur fra direktionen Managementletter Afrapporterer til Direktionen - specielt Undersøger og afrapporterer Revisor

84 * 84 Bestyrelsen revisor Praktisk råd Revisor er bestyrelsens forlængede arm En stor del af bestyrelsens tilsynspligt (og dermed bestyrelsesansvaret) kan opfyldes/afsikres ved behørig instruks til revisor Det autoriserede kommunikationsmiddel er revisionsprotokollen.

85 85 Revisor skal efter Selskabsloven påse, om selskabets ledelse overholder sine forpligtelser til at udarbejde forretningsorden og til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller, samt om reglerne om forelæggelse og underskrivelse af revisionsprotokollen er overholdt. Dette omfatter eksempelvis også bestyrelsens forhandlingsprotokol, ejerbog m. v. Konstaterer revisor, at disse krav ikke er opfyldt, skal revisor udfærdige en særskilt erklæring herom, der vedlægges årsrapporten til generalforsamlingen.

86 Bestyrelsen revisor Lovfæstede forhold 86 Revisor skal til brug for bestyrelsen føre en revisionsprotokol. Tidligere skulle denne forelægges og tiltrædes på hvert bestyrelsesmøde (tidligere aktieselskabslovens 56). Tiltrædelsesprotokollat Løbende protokollater fratrædelsesprotokollat

87 Bestyrelsen revisor Lovfæstede forhold 87 Revisor har ret til at deltage i bestyrelsesmøder, hvor selskabets regnskaber behandles Revisor skal deltage i bestyrelsesmøder, hvis blot ét medlem af bestyrelsen anmoder herom

88 Bestyrelsen - revisor Udarbejdelse af revisionsinstruks, eksempelvis: 88 Vurdering af selskabets forhold, jf. afsnittet om forretningsorden, herunder eksempelvis: Selskabets interne kontrolsystemer Værdiansættelse af igangværende arbejder Afsikring af selskabets likviditet A-skatter m. v. (delvis forældet) Selskabets budgetprocedure Selskabets skatteforhold Øvrige forhold af særlig interesse for denne virksomhed

89 89

Bestyrelsens kompetence, opgaver og kontrol INDLÆG. Det juridiske grundlag for bestyrelsesarbejdet. samt. en række praktiske forhold

Bestyrelsens kompetence, opgaver og kontrol INDLÆG. Det juridiske grundlag for bestyrelsesarbejdet. samt. en række praktiske forhold 1 2 INDLÆG Det juridiske grundlag for bestyrelsesarbejdet Selskabsloven af 29. maj 2009 samt en række praktiske forhold Bestyrelsens kompetence, opgaver og kontrol 1. Kort om bestyrelsens kompetence (Planche

Læs mere

Advokat Tommy V. Christiansen www.v.dk. Bestyrelsens opgaver, kompetence, pligter og ansvar

Advokat Tommy V. Christiansen www.v.dk. Bestyrelsens opgaver, kompetence, pligter og ansvar 1 Bestyrelsens opgaver, kompetence, pligter og ansvar 1. Regler, der regulerer bestyrelsens kompetence og opgaver 2. Generalforsamlingen - bestyrelse direktionen 3. Bestyrelsens opgaver 3.1. Ledelse 3.2.

Læs mere

BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014. side 1

BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014. side 1 BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014 side 1 Intro samt fokusområder Fokus på bestyrelsens arbejds- og ansvarsområder (regelsæt m.v.) samt god selskabsledelse side 2 Generelle regelsæt - kapitalselskaber Selskabsloven

Læs mere

Bestyrelsen og revisor. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Bestyrelsen og revisor. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Bestyrelsen og revisor Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I mange sager om bestyrelsesansvar kan det konstateres, at bestyrelsen har forsømt at få etableret et behørigt informationsflow,

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse

Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse Udgangspunkt: Ingen personlig hæftelse Fonden/selskabet hæfter alene. Ingen personlig hæftelse for bestyrelsesmedlemmer eller andre. Forudsætning: Fonden/selskabet

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Er det farligt at sidde i bestyrelser?

Er det farligt at sidde i bestyrelser? Er det farligt at sidde i bestyrelser? Erstatningsklimaet Skærpelser i lovgivning og praksis? Undgå ansvar Beskytte mod ansvar Advokater i bestyrelsen Forøget aggression Konkursboer (standsningssager)

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 Bestyrelsesarbejdet Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 2 PROGRAM A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelser B. Bestyrelsens 10 væsentligste fejl C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen. for. Danske Spil A/S

Forretningsorden for bestyrelsen. for. Danske Spil A/S Side: 1 af 13 Forretningsorden for bestyrelsen for Danske Spil A/S (Vedtaget på bestyrelsesmøde den 20. maj 2015) 1. Forretningsorden 1.1. Denne forretningsorden er oprettet på grundlag af selskabslovens

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Vedtægter. for. Finansiel Stabilitet AIS

Vedtægter. for. Finansiel Stabilitet AIS I Vedtægter for Finansiel Stabilitet AIS 1.0 Selskabets navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Finansiel Stabilitet AIS. 1.2. Selskabets binavn er Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Forretningsorden for direktionen Vestas Wind Systems A/S Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Indholdsfortegnelse Direktionens sammensætning 3 Direktionens opgaver, kompetence og ansvar

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

- til advokater, der bliver spurgt, om de vil indtræde i en bestyrelse for et erhvervsdrivende

- til advokater, der bliver spurgt, om de vil indtræde i en bestyrelse for et erhvervsdrivende Tjekliste til advokaters bestyrelsesarbejde - til advokater, der bliver spurgt, om de vil indtræde i en bestyrelse for et erhvervsdrivende selskab. Marts 2013 Indledning Deltagelse i bestyrelsesarbejde

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus V E D T Æ G T E R for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus. 1.02 Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune. 2. FORMÅL

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Landskabsarkitekternes Forening. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Landskabsarkitekternes Forening. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landskabsarkitekternes Forening

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsrapporten

Revisionsprotokollat til årsrapporten Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Resenvej 81, Postboks 19, 7800 Skive

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS)

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) VEJLEDNING OM Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) Januar 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår angivelse af tegningskurs i stiftelsesdokumentet. 1. Indledning

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Agenda 21 Grøn Nørrebro

Agenda 21 Grøn Nørrebro Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. september 2008 Vedtægt for Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro (Tidligere Agenda 21 Center Indre

Læs mere

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Middelfart Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Middelfart kommune,

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne,

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere