10. Skolelederens og lærerrepræsentantens deltagelse i bestyrelsesmøder. 14. Bestyrelsesmedlemmers udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10. Skolelederens og lærerrepræsentantens deltagelse i bestyrelsesmøder. 14. Bestyrelsesmedlemmers udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet"

Transkript

1 1. Indkaldelse af generalforsamling 2. Afholdelse af generalforsamling 3. Konstituerende bestyrelsesmøde 4. Årets bestyrelsesmøder 5. Indskrivningsprocedure 6. Procedure ved ansættelser af fastansat personale 7. Tavshedspligt 8. Inhabilitet 9. Udtræden af bestyrelsen i utide 10. Skolelederens og lærerrepræsentantens deltagelse i bestyrelsesmøder 11. Samarbejde med de ansatte 12. Samarbejde med forældrene 13. Skolelederens og formandens stående bemyndigelser 14. Bestyrelsesmedlemmers udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet 15. Intern revisionsbestemmelse 16. Budgetplanlægning 17. Fripladstilskud 18. Forældrekredsens tilsynsforpligtelse 19. Ændring og tilføjelse til denne forretningsorden 1. Indkaldelse af generalforsamling Forældre og skolekreds skal gøres opmærksom på, at forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest 1. april og de skal bekendtgøres for skolekredsen ved indkaldelse til generalforsamling. På et bestyrelsesmøde skal bestyrelsen forberede generalforsamlingen. Følgende punkter behandles: 1. Forslag til dirigent. Hvem træffer aftale og forbereder dirigenten?

2 2. Afstemningsprocedurer: Først valg af bestyrelsen, herefter valg af suppleanter. Kandidaterne vælges anonymt via stemmesedler. Kandidaterne modtager eller afviser opstilling og præsenterer sig. Afstemningsproceduren forelægges dirigenten. 3. Evt. forslag til nye bestyrelsesmedlemmer. 4. Traktement og andre praktiske aftaler. 5. Godkendelse af dagsorden, aftale om udsendelse m.v. i henhold til vedtægt. 6. Godkendelse af årsregnskab til forelæggelse på generalforsamlingen Det reviderede regnskab udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen./ Det reviderede regnskab omdeles på generalforsamlingen 2. Afholdelse af generalforsamling Formanden udarbejder beretning. Udkast gennemgås med skoleleder og bestyrelse. Kassereren forbereder regnskabsgennemgang i samarbejde med regnskabsfører, formand og skoleleder. Sekretæren sørger for stemmesedler, vedtægter, overheadprojektor m.v. til generalforsamlingen. Dirigenten leder generalforsamlingen og fastsætter bl.a. afstemningsprocedurer. ( Ekstraordinær generalforsamling: se Vedtægterne 7 og 8) 3. Konstituerende bestyrelsesmøde Den hidtidige formand indkalder til mødet og udarbejder dagsorden. Mødet afholdes snarest muligt efter generalforsamlingen. Såfremt formanden ikke er genvalgt til bestyrelsen, forlader denne mødet, så snart en ny formand er valgt. I perioden mellem

3 generalforsamling og konstituerende møde fungerer den hidtidige bestyrelse. De nyvalgte bestyrelsesmedlemmer får umiddelbart efter generalforsamlingen udleveret vedtægt, budget, seneste årsregnskab, forretningsorden, friskolelov, tilskudsbekendtgørelse, lokalaftale, bogføringslov, administrationskalender og i øvrigt hvad formanden skønner nødvendigt for udførelsen af tillidshvervet. Det tilrådes at nye bestyrelsesmedlemmer deltager i bestyrelseskursus. Formandens opgaver: Indkalder til bestyrelsesmøder, udfærdiger dagsorden i samråd med leder. Ansvarlig for at det vedtagne udføres. Sparringspartner for leder ugentligt eller efter behov mv. Sekretærens opgaver: - Beslutningsreferat og internt referat samt udlæggelse af disse på web.side. mv. Kassererens opgaver: Deltager i møder og udvalg vedrørende økonomi mv. Repræsentant i børnehaven: Refererer imellem børnehave og bestyrelse omk. aktiviteter forhold mv. Det er udelukkende denne repræsentant der kommunikerer bestyrelsessager til børnehavens bestyrelse. Repræsentant i OFV.: Refererer imellem OFV. og bestyrelse omk. aktiviteter forhold mv. Ved konstitueringen vælges formand, næstformand, kasserer, sekretær, repræsentant OFV. repræsentant Børnehave.. Konstitueringen føres til referat. Der afholdes bestyrelsesmøder hver 3. mandag i mdr. kl. 19, med mindre andet aftales. 4. Årets bestyrelsesmøder Dagsorden udarbejdes af formanden i samarbejde med skolelederen. Den udsendes til bestyrelsesmedlemmerne før mødet. Dagsordenforslag skal være formanden i hænde senest 1 uge før mødet. Næstformanden fungerer som formand, når formanden er bortrejst eller sygemeldt i mere end 1 uge. Som konstitueret formand har næstformanden alle formandens beføjelser og pligter.

4 Formanden leder bestyrelsesmøderne, men det kan aftales, at et andet bestyrelsesmedlem fungerer som ordstyrer. Hvert møde begynder med godkendelse af beslutningsreferat og internt referat fra forrige møde. Herudover skal alle møder indeholde: gennemgang af resultatopgørelse i forhold til budget for forgangne mdr. Bestyrelses kan vedtage at revisor udarbejder statusopgørelse pr. 1. maj, således at der kan reguleres ifht kommende skoleårs elevtal. der skal udarbejdes beslutningsreferater Herud over de interne referater, indeholdende en spalte i højre margin hvor ansvarshavendes navn står. Beslutningsreferaterne og de interne referater skal underskrives af bestyrelsesmedlemmerne. Referater der offentliggøres må ikke indeholde personoplysninger Enhver mødedeltager har ret til kort at få protokolleret sin afvigende mening. Efter hvert bestyrelsesmøde renskrives referaterne og der udsendes kopi til bestyrelsesmedlemmerne (Beslutningsreferat og internt referat) Beslutningsreferat lægges på web.siden og hænges på opslagstavle. Kort resumé forfattes til månedsbrevet. Følgende punkter indgår i bestyrelsesmødernes dagsorden i løbet af et år: 1a. Konstituering. Målsætninger for kommende år.(1. april-1. juni) 1. Godkendelse af timeforbrug og fag til undervisning (maj) 2. Godkendelse af lærernes arbejdstidsplaner (juni) Bestyrelsen godkender lokalplan med timefordeling. Bestyrelsen har indflydelse på de overordnede pædagogiske linier, lærerne har metodefrihed i undervisningen. Lederen har ansvar for den pædagogiske ledelse. Jfr. 16 i vedtægterne. 3. Udarbejdelse af aktivitetsplan (maj - juni)

5 4. Godkendelse af fagfordeling (maj - juni). 5. Budgetkontrol og budgetrevision (hver mdr.) 6. Budgetforberedelse (september - oktober) 7. Budgetvedtagelse (mødet før 1.november) 8. Planlægning af generalforsamling (marts) 9. Godkendelse af flerårigt budget (januar - februar) Gennemgås på et møde ud over de normale møder, med kun dette punkt på dagsordenen. Fælles pædagogisk dag i foråret i marts f. eks 3. weekend i marts. Mål: bestyrelse og lærere drøfter rammerne for tilrettelæggelsen af næste skoleår med det formål, at der kommer sammenhæng mellem økonomi og pædagogik. Samlæsningsmodeller, dagens inddeling, prioritering af indkøb drøftelser af den langsigtede målsætning for skolen. Der kan også lægges langsigtede mål og planer / drømme. Revisionen skal være afsluttet senest 1. april.hvert år udarbejdes driftsregnskab. Budgetseminar i oktober, hvor bestyrelse og alle ansatte drøfter holdninger/initiativer i forbindelse med udarbejdelse af budget. Hvad kan lade sig gøre ud fra det rådighedsbeløb, der er tilbage når de faste udgifter er betalt Bestyrelsen afholder 2 udviklingsmøder med børnehaven årligt. Der afsættes et ekstra bestyrelsesmøde i januar og sept. med kun dette på dagsordenen. 5. Indskrivningsprocedure. Skolelederen udfører arbejdet. Der foregår løbende indskrivning. Optagelse af elever med særlige problemer skal altid godkendes af bestyrelsen. 6. Procedure ved ansættelser af fastansat personale Ved ansættelser nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af formand, bestyrelsesmedlem, skoleleder samt en lærer. Efter aftale med formanden udformer lederen stillingsannonce.

6 Skolelederen udarbejder samtidig en stillingsbeskrivelse, som kan tilsendes ansøgere og andre interesserede. Ved ansættelse i børnehaven består ansættelsesudvalg som minimum af formand, bestyrelsesmedlem, skoleleder samt børnehavens leder. Samtlige ledige stillinger opslås. Ansættelsesudvalget gennemfører ansættelsessamtaler. Udvalget udpeger i fællesskab et antal ansøgere til samtaler. Udvalget beslutter på baggrund af samtalerne og lederens indstilling hvem der skal ansættes. Ansættelsesudvalgets bestyrelsesmedlemmer har bemyndigelse til på baggrund af ansættelsesudvalgets indstilling at godkende ansættelsen. Kan ansættelsesudvalgets bestyrelsesmedlemmer ikke godkende den af udvalget/lederen indstillede kandidat, har lederen ret til at få indkaldt yderligere ansøgere til samtale. Ved fortsat uenighed træffer bestyrelsen beslutning om ansættelse. Relevante emner kan indkaldes til samtale med skoleleder, den samlede bestyrelse og repræsentanter for lærerne. Referencer og straffeattest indhentes. Ved lederansættelser indkaldes om muligt 2 emner til samtale med formand, næstformand, et bestyrelsesmedlem, børnehavens leder og en repræsentant for lærerne. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen efter at have rådført sig med lærerne. Referencer og straffeattest indhentes. 7. Tavshedspligt Tavshedspligten vedr. fortrolige oplysninger erfaret under bestyrelsesarbejdet kan i givet fald efterprøves efter den borgerlige straffelov. Følgende forhold skal især iagttages: 1. Tavshedspligt vedr. enkeltpersoners, private selskabers eller foreningers interesse i at beskytte oplysninger om deres personlige forhold eller interne økonomiske forhold. 2. Tavshedspligt vedr. ansattes tjenesteforhold eller oplysninger opnået i relation hertil. 3. Tavshedspligt vedr. opnået indsigt i politiets efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser m.v.. 4. Tavshedspligt vedr. skolens økonomiske interesser, f.eks. indhentede pristilbud, licitation m.v.. 8. Inhabilitet Inhabilitet foreligger altid i følgende tilfælde:

7 1. Såfremt man har personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller repræsenterer nogen, der har en sådan interesse. 2. Såfremt nærtstående familiemedlemmer har personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald. 3. Såfremt man deltager i firmaledelse, foreningsdannelse eller på vegne af anden juridisk person, der har særlig interesse i sagens udfald. 4. Såfremt der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om ens upartiskhed. I tvivlstilfælde træffes afgørelse efter Forvaltningslovens kapitel 2. - ved inhabilitet kan man hverken deltage i afgørelse eller behandling af pågældende sag. 9. Udtræden af bestyrelsen i utide Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker at udtræde af bestyrelsen i utide, skal pågældende fremsende ansøgning til bestyrelsen. Ansøgningen underskrives af bestyrelsen. 1. suppleanten indtræder i stedet. Da vedtægterne kræver forældreflertal i bestyrelsen, kan det i særlige tilfælde være 2. suppleanten, der skal indtræde i bestyrelsen. 10. Skolelederens og lærerrepræsentantens deltagelse i bestyrelsesmøder Lærerrepræsentanten deltager i bestyrelsesmøder. Denne repræsentant kan ikke deltage i behandlingen af ansættelsesproblemer. 11. Samarbejde med de ansatte Bestyrelsen indkalder årligt til mindst 1 fællesmøde mellem bestyrelse og personale.

8 Hertil kommer, et pædagogisk møde, åbent for bestyrelse og alle ansatte. Her afsættes en lør/søn med tid til debat. De ansatte kan gennem lærerrepræsentanten udtale sig om alt på bestyrelsesmøder. Lærerrepræsentanten har pligt til at orientere de ansatte om beslutninger truffet på bestyrelsesmøderne, men kan dog af bestyrelsen pålægges tavshedspligt i konkrete sager. Tavshedspligten gælder også i forhold til kolleger. Bestyrelsesmedlemmer, som af ansatte kontaktes med henblik på løsning af problemstillinger i skolehverdagen, skal henvise til skolelederen 12. Samarbejde med forældrene Bestyrelsesmedlemmer, som af forældre kontaktes med henblik på løsning af pædagogiske problemstillinger i skolehverdagen, skal henvise til skolelederen. Lederen har pligt til at orientere bestyrelsen om pædagogiske problemer. Hvis lederen/lærerne ikke kan magte et pædagogisk problem. Kan bestyrelsen træde ind i sagen og træffe nødvendige beslutninger. Midlertidig bortvisning af elever kan foretages af skolelederen i samarbejde med lærerne. Permanent bortvisning skal godkendes af bestyrelsen. 13. Skolelederens og formandens stående bemyndigelser Skoleleder og bestyrelsesformand er tillagt følgende standardbemyndigelser: 1. Bemyndigelse til fremsendelse af breve m.v. på skolens vegne. 2. Bemyndigelse til at, udtale sig til pressen på skolens vegne. 3. Bemyndigelse til alene at, træffe beslutning om elevindskrivning og midlertidig elevbortvisning. 4. Bemyndigelse til at træffe hastebeslutninger, idet sagen i alle tvivlstilfælde efterfølgende skal forelægges bestyrelsen.

9 14. Bestyrelsesmedlemmernes udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet Efter beslutning i bestyrelsen eller i henhold til budget kan skolen betale for uddannelseskurser, instruktionsmøder m.v. for bestyrelsesmedlemmer. Nødvendige udlæg attesteres af regnskabsfører og refunderes. 15. Intern revisionsbestemmelse Før revisor fremsender det reviderede regnskab til bestyrelsen, deltager kasserer, formand, skoleleder og regnskabsfører i et møde med revisor. På mødet skal skolens økonomi analyseres overordnet. Den samlede bestyrelse orienteres efterfølgende. Det reviderede regnskab udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen./ Det reviderede regnskab omdeles på generalforsamlingen 16. Budgetplanlægning Kommenteret budget udarbejdes normalt inden 15. januar af kasserer, regnskabsfører og skoleleder. Budgetgodkendelse sker på et bestyrelsesmøde, hvortil alle ansatte har adgang. Mindst hvert andet år udarbejdes flerårigt budget. 17. Fripladstilskud og befordringstilskud Fordelingen sker i henhold til Friskolelov og tilskudsbekendtgørelse samt ud fra indtægtsbestemt fordelingsnøgle. Kasserer og skoleleder foretager fordelingen. Begge har tavshedspligt. 18. Forældrekredsens tilsynsforpligtelse Forældrene har til hver en tid mulighed for at følge undervisningen. Fra og med Generalforsamlingen 2010 foretages tilsynet ved hjælp af selvevalueringsmodellen.

10 19. Ændring og tilføjelse til denne forretningsorden Denne forretningsorden godkendes af bestyrelsen som tillæg til skolens vedtægter, jfr. Vedtægternes 11 stk. 1. Enhver ændring eller tilføjelse skal behandles og godkendes på 2 efter hinanden følgende ordinære bestyrelsesmøder. Forretningsordenen kan ikke stride mod gældende lovgivning m.v. samt gældende vedtægter, da den juridisk er en udvidelse af Vedtægternes bestemmelser. Ved vedtægtsændring skal forretningsordenen om nødvendigt justeres. Justering foretages senest ved ministeriets godkendelse af de nye vedtægter. Godkendt d. - Gældende til næste generalforsamling.