LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE"

Transkript

1 Bilag 2 LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE AFTALENS OMRÅDE 1. Aftalen er gældende for ansatte i Århus Kommune. Aftalen indgås mellem Århus Kommune og Den kommunale fællesrepræsentation og AC-klub- ben. Aftalen er indgået med hjemmel i Rammeaftalen om tele- og hjemmearbejde mellem KL og KTO af 21. maj AFTALENS FORMÅL. 2 Aftalens formål er at øge fleksibiliteten i arbejdstilrettelæggelsen, at overvinde barrierer for mobilitet og at åbne mulighed for på frivilligt grundlag at arbejde hjemme med arbejdsopgaver, der normalt varetages på arbejdspladsen. Aftalens formål er endvidere at være med til at løfte formålet i den fælles personalepolitik om attraktive arbejdspladser, samt skabe sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv, den familievenlige arbejdsplads. DEFINITION. 3. Tele- og hjemmearbejde er et arbejde, der udføres på afstand fra den normale arbejdsplads ved hjælp af en PC, en elektronisk kommunikationsforbindelse eller andet arbejdsmateriel, der stilles til rådighed af arbejdsgiveren. Arbejde, der udføres som tele- og hjemmearbejde, skal have en fast tilbagevendende karakter for at være omfattet af aftalen og kan kun finde sted i en del af den aftalte arbejdstid. Hermed menes kontinuerlige arbejdsopgaver eller arbejdsopgaver, der opstår med jævne mellemrum. Enkeltstående arbejdsopgaver, der kun sjældent forekommer og som efter aftale udføres i hjemmet en enkelt dag eller to, er som udgangspunkt ikke omfattet af aftalen. Tele- og hjemmearbejde bør som udgangspunkt finde sted mellem 20% og 50 % af arbejdstiden, men der kan i aftalen med den enkelte medarbejder indgås afvigende aftale herom,

2 såfremt dette er konkret begrundet. Det er vigtigt at hensyn til arbejdspladsens fælles sociale betydning for den enkelte medarbejder, at der bevares en kontakt til arbejdspladsen, ligesom den enkeltes mulighed for personlig og faglig udvikling skal tilgodeses. Hvordan denne delvise hjemmearbejdstid fastlægges, aftales af parterne i aftalen med den enkelte medarbejder. Tele- og hjemmearbejde udføres normalt altid i medarbejderens hjem. Der skal bevares en arbejdsplads til den ansatte på arbejdspladsen. Denne arbejdsplads kan dog deles med andre medarbejdere. De arbejdsopgaver, der kan varetages som tele- og hjemmearbejde er arbejdsopgaver, der kan udføres ved brug af elektronisk udstyr, fx. en PC'er, der er koblet til nettet på arbejdspladsen. Dette udelukker dog ikke, at der kan indgås aftale om hjemmearbejde, der udføres uden brug af elektronisk udstyr. Det er op til parterne lokalt at afgrænse, hvilke arbejdsopgaver, der kan varetages som tele- og hjemmearbejde. RETTIGHEDER, LIGEBEHANDLING OG KARRIERE. 4. Aftalen om tele- og hjemmearbejde bygger på frivillighed samt på udstrakt grad af gensidig tillid. Hjemmearbejdspladsen hører organisatorisk under hovedarbejdspladsen. Det må ikke forringe medarbejdernes karriere- og uddannelsesmuligheder at udføre tele- og hjemmearbejde. Det må ligeledes ikke få konsekvenser for den enkelte medarbejder at sige nej til at udføre tele- og hjemmearbejde. LØN- OG ANSÆTTELSESFORHOLD. 5. Tele- og hjemmearbejde er omfattet af de sædvanlige overenskomst- og aftalevilkår. Aftalen ændrer således ikke på den enkelte medarbejders løn- og ansættelsesmæssige vilkår. Medarbejdere, der omfattes af aftalen om tele- og hjemmearbejde, følger de sædvanlige arbejdstidsregler, herunder betaling for over- og merarbejde. Det kan i den individuelle aftale indføjes, at arbejdstidsreglerne som følge af tele- og hjemmearbejdets karakter og tilrettelæggelse kan fraviges. Ved sygdom skal dette meddeles til hovedarbejdspladsen efter den i afdelingen fastlagte procedure. Det samme gælder øvrigt fravær samt børns sygdom.

3 Såfremt arbejdsgiverne ønsker at nedlægge / opsige aftalen med den enkelte om tele- og hjemmearbejde, skal dette ske med vedkommendes individuelle opsigelsesvarsel. Medarbejderen kan opsige aftalen med 1 måneds varsel til udløbet af en måned. Der skal indgås en individuel aftale mellem afdelingen, den enkelte medarbejder og den forhandlingsberettigede organisation ( TR ) om de specifikke vilkår for tele- og hjemmearbejdet, jf. 9. UDSTYR. 6. Århus Kommune stiller udstyr til rådighed for tele- og hjemmearbejdet og sørger for den løbende vedligeholdelse heraf. Udstyret skal så vidt muligt være identisk med det udstyr, der anvendes på arbejdspladsen. Udgifterne til kontor, herunder opstilling og nedtagning af kontorudstyr, løbende forbrug til fx. el, opkobling, forsikring, herunder forsikring for skader på medarbejderne, dennes familie eller ejendele samt i relation til 3. mand. m.v. afholdes af Århus Kommune. Når aftalen udløber eller opsiges, leveres udstyret tilbage, og Århus Kommune afholder udgifter til evt. reetablering af lokaler m.v. LOVGIVNING. 7. Den til enhver tid gældende Arbejdsmiljølov og Arbejdsskadeforsikring er gældende for denne aftale, hvilket betyder, at hjemmearbejdspladsen skal indrettes, således at den opfylder arbejdsmiljøreglerne krav til kontorindretning, samt at evt. arbejdsskader, opstået under hjemmearbejdet, er omfattet af arbejdsskadeforsikringen. Alle sikkerhedsmæssige aspekter ved etablering af tele- og hjemmearbejdspladser, herunder overholdelse af Personadataloven med henblik på datasikkerhed og opbevaring af personfølsomme data i hjemmet, er Århus Kommunes ansvar. Der skal i den forbindelse henvises til kommunens sikkerhedsbestemmelser på persondatalovsområdet. Når der arbejdes hjemme, gælder de samme regler vedr. fortrolighed, tavshedspligt o.l., som gælder på arbejdspladsen. De til enhver tid gældende regler i Ligningsloven vedrørende personalegodebeskatning er gældende.

4 KOMPETENCE. Kompetencen til at indgå aftaler om tele- og hjemmearbejdspladser er i den enkelte magistratsafdeling, som kan delegere kompetence til de enkelte fagforvaltninger. 8. DEN INDIVIDUELLE AFTALE. 9. Den individuelle aftale om tele- og hjemmearbejde indgås skriftligt med hjemmel i denne aftale og indgås mellem afdelingen, den enkelte medarbejder og dennes forhandlingsberettigede organisation / TR, og skal indeholde følgende: - angivelse af den person, aftalen vedrører. - præcisering af, hvor tele- og hjemmearbejdet skal foregå - fastlæggelse af tidsrum, hvor medarbejderens er på tele- og hjemmearbejde, herunder evt. overarbejde - fastlæggelse af træffetid / telefontid - procedure for kontakten til arbejdspladsen, herunder også ved sygdom eller andet fravær - retningslinier for brug af materiel udlånt af arbejdsgiver - beskrivelse af opgavetyper og -mængde - evt. kortere opsigelsesvarsel end angivet i aftalens 5 - ordningens ikrafttræden og evt. tidsbegrænsning - varsel ved annullering af hjemmearbejdsdage - aftale om arbejdstid ved systemnedbrud - aftale om planlægning af hjemmearbejdsdagene FORHANDLINGSPROCEDURE. 10. Tvistigheder behandles i henhold til overenskomstems bestemmelser. IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE AF AFTALEN. 11. Denne aftale træder i kraft, når byrådsindstillingen herom er vedtaget af Århus Byråd. Ved ændring i rammeaftalen om tele- og hjemmearbejde, arbejdsmiljølovgivningen eller anden relevant lovgivning samt væsentlige teknologiske ændringer, tages lokalaftalen op til revision. De vedtagne ændringer i Ligningsloven, som er vedtaget til ikrafttræden den 1. januar 2002 er forudsat i denne aftale.

5 Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel, dog tidligst den 31.december Opsigelse skal ske skriftligt. Ændringer i denne aftale giver adgang til genforhandling af individuelle aftaler om tele- og hjemmearbejde.