Til din brug fremsendes hermed en forsikringsmappe, der indeholder følgende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til din brug fremsendes hermed en forsikringsmappe, der indeholder følgende:"

Transkript

1 / Wllhs ndholdet i forsikringsmappen Willis ls Tuborgvej Hellerup Lene Korsholm Forsikringsmægler Thoft Telefon Telefax E-mai! Website Oktober 2004 Vedr.: Forsikringer i Købstædernes Forsikring forbindelse med accept af Købstædernes Forsikrings tilbud på boligseiskabets forsikringsarrangement, er der udstedt hovedpolicer, der opbevares hos Fællesadministrationen 3B. Til din brug fremsendes hermed en forsikringsmappe, der indeholder følgende: Forsikringsoversigt, hvor afdelingens data samt forsikringssummerne på diverse løsøre er anført. Dækningsoversigt, som i korte træk beskriver de dækninger, der er på masterpolicen samt undtagelser. Oversigten skulle meget hurtigt kunne give dig et hurtigt overblik over de mest typiske skadeårsager. Jeg beder dig bemærke, at der er tale om et supplement til den egentlige police og enkelte dele af betingelserne kan være udeladt. Skadevejledninger i forbindelse med bygnings- og løsøreskader samt husejeransvarsskader, som du venligst bedes læse igennem. Skadeanmeldelser, en til bygnings- og løsøreskader samt en til husejeransvarsskader bilag. For god ordens skyld skal det nævnes, at der også kan anmeldes skader over nettet. Kontakt din inspektør for nærmere information herom. Følgeskrivelse til brug ved indsendelse af skadeanmeldelser og regninger. Kopi af policen på glasforsikring for de afdelinger der har tegnet denne forsikring. Anmeldelser og følgeskrivelser er fortrykt med policenummer, du bedes blot påføre afdelingsnummer, og originalerne skal blot kopieres og udfyldes, når der anmeldes en skade. Skulle der være spørgsmål til forsikringerne, er du velkommen til at kontakte os. Med venlig hilsen ~~K~h~~~l rfhdfr nternational forsikringsrnægler København Tuborgvej 5 OK Hellerup Arhus Brendstrupgårdsvej 13 OK 8200 Arhus N Odense Nedergade 35C OK Odense C Aalborg Hasserisvej 134 OK 9000 Aalborg WillisAfS OK Brendstrupgårdsvej 8200 Arhus N 13

2 Boligselskab Afd.nr. Afd. navn Adresse FB 3071 Kløvermarken Søndergårds Alle Post.nr By Måløv Løsøre 1: Løsøresum Brand Løsøresum Vand Løsøresum Tyveri Løsøre kontordriftstab kr kr kr Løsøre 2 - Forsikring Løsøresum Brand Løsøresum Vand LøsøresumTyveri - Arbejdsmaskiner: EDB-Forsikring: EDB Sum EDB beskrivelse Udarbejdet af Willis den

3 Bygningsforsikring Bygningsbrand Kortslutning Anden bygningsbeskadigelse (inel. huslejetab/husejeransvar) Svamp/insekt Glas/sanitet Udvidet rørskade Retshjælp Forurening Gord) Erhvervsfors ikri ng Brand-, tyveri- og vandskade Merom kostn inge r/kontord riftstab Driftstab Note 1 in el. in el. inel. EDB A-risksforsikring Kontormaskiner tlf.anlæg CTS-hovedanlæg Databærer Meromkostning Arbejdsskadeforsikring Motorkøretøjsforsikring in el. in cl. Note 1- Dækningen gælder for afd. 3039, 3042 & 3051 jf. policen sidst i policemappen Af følgende bilag vil fremgå forsikringssummer, omfang på motorkøretøjsforsikringer m.m. Endvidere skal der henvises til de egentlige forsikringsbetingelser, idet der alene er tale om uddrag af forsikringsbetingelserne. _ ~~.. ~forenl ngel'"nes boligforening Wllhs

4 Forsikringen dækker: De på forsikringsstedet beliggende bygninger herunder skure, garager m.m. inkl. fundamenter indtil en dybde af 1 meter under jordlinie eller 1 meter under kældergulv. Brand - d.v.s. åben ild/flammer - lynnedslag, eksplosion og kortslutning i forbindelse med brand. Kortslutning i elektriske installationer herunder vaskeri anlæg og hårde hvidevarer. Pludselig tilsodning fra forskriftmæssigt ildsted til rumopvarmning f.eks. brændeovne. Voldsomt skybrud eller voldsomt tøbrud. Skybrud er meget voldsomt regnvejr (>30 m/m pr. døgn) og tøbrud er voldsom temperaturstigning (10 indenfor 6 timer), der medfører oversvømmelse af forsikringsstedet (el. stiger op gennem afløbsledninger). Storm, herunder skypumpe, hvor vindhastigheden er mere end 17,2 m. pr. sekund og stormen beskadiger vel vedligeholdt bygning. Frostsprængning af røranlæg ved tilfældigt svigt af opvarmning. lndbrudstyveri, forsøg herpå og hærværk i forbindelse hermed, hvor der foreligger tydelige tegn på indbrud f.eks. dørkarm brækket / vindue smadret. Vandskade, tilfældigt udstrømmende vand, olie eller kølevæske fra røranlæg og dertil knyttede installationer. ' F.eks. fra sprængt vandrør, væltet akvarium eller anden vandbeholder med et rumindhold på 20 liter eller derover. Udsivning af vand/olie fra skjulte vand-, varme- og sanitetsinstallationer. Bygninger på træpæle eller anden fundering af træ samt drivhuse, halvtage m.m. (er dog dækket under bygningsbrand). Beboernes ejendele. Svidning, forkulning, overophedning, smeltning samt glødeskader. Misfarvning af vægge og lofter når der ikke har været åben ild. Slid, manglende vedligeholdelse, mekanisk ødelæggelse, Skade, der er omfattet af en garanti fra leverandør m.m. PC-udstyr. Selvrisiko 0-2 år -0% / 2-3år - 20% / 3-4 år - 30% / 4-5 år - 40% / 5-6 år - 60% / over 6 år - 80%. Røg og sod fra f.eks. bageovn. Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb eller nedbørsskade, som ikke er en umiddelbar følge af stormskade på bygningen. Vandindtrængning gennem åbninger og sprækker ved kraftigt blæsevejr. Frosset vandrør ved f.eks. et åbenstående vindue eller gennem længere tid ubeboet hus/lejlighed. Tyveri hvor dør/vindue har været åbent. Tyveri af diverse udenpå siddende bygningseffekter såsom havelamper, udendørsbelysninger, postkasser m.m. Desuden er rent hærværk undtaget. Udsivning fra synlige rør/-installationer, f.eks. dryppende vandhaner, afrimningsvand fra køle /fryseskab, utæt faldstamme under køkkenbord, vand fra tagrender/nedløbsrør. Påkørsel samt væltede eller nedstyrtende genstande, der udefra beskadiger bygningen. Snetryk - skade forårsaget af sneens tryk på tagflader. Skade der skyldes fejlkonstruktion. ~~ ~fo~eninge~ne.s boligfo~enlng Wllhs

5 Fortsat: Forsikringen dækker: Forsikringen dækker ikke: Glas dækkes uanset størrelse og kvalitet i afd. 3039, 3042 & Specificeret adresse fremgår af vedlagte police. Huslejetab ydes hvis udlejede lokaler ikke kan benyttes som følge af en dækningsberettiget bygningsskade. Der dækkes det dokumenterede tab af lejeindtægt. Endvidere dækkes udgifter til leje af lokaler svarende til de lokaler selv benytter til kontor eller beboelse. Erstatning er maksimeret til kr Husejeransvar dækker sikredes erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting, når erstatningsansvar pålægges sikrede som ejer, bruger eller ansat i ejendommen. Utætte termoruder, skade forårsaget af opvarmning, skade, Der skyldes arbejde på og ved glasset m.m. Sanitet. Formuetab. Videregående ansvar. Selskabelige formål, fx grill-aften, julefest o.lign. Skade på ting, som sikrede ejer, har til lån, leje, opbevaring o.lign. ' Generelle undtagelser ved forsikring mod anden bygningsbeskadigelse og svampe- og insektskade: Skade som følge af fejlkonstruktioner eller fejl under opførelse af de forsikrede bygninger og tilhørende genstande. Skade som hovedsagelig kan henføres til manglende vedligeholdelse. Der gælder en selvrisiko på kr af enhver skade på følgende afdelinger: 3031, 3032, 3034, 3035, 3036,3037, 3039,3040,3041,3042,3055,3044,3045,3047 & ~-=» ~foreninge.nes boligforening Wlllts

6 Forsikringen dækker: Forsikringen dækker ikke: EDB- & SVAGSTRØMSFORSKRNG EDB OG SVAGSTRØMSFORSKRNG Forsikrede genstande. Forsikringen omfatter hardware såsom PC'er, printer, modem, CTS-hovedanlæg, - se policespecifikation. Administrativt kontorudstyr så som kopimaskine, telefax, telefonanlæg, alarmanlæg. Driftstab eller andre indirekte tab. ndkodede data. Software - standardprogrammel. Skadesårsager: Enhver uforudset og pludselig skade på de forsikrede genstande. Skade, der skyldes forsætlig handling, grov uagtsomhed, mangelfuld pasning, forkert brug, slid og manglende vedligeholdelse. Selvrisiko Udstyret kro må ikke være synligt udefra. DATABÆRERFORSKRNG Tilvalgsforsikring, der dækker udgifter til reetablering af data, som mistes ved en dækningsberettiget skade på EDB- & svagstrømsforsikringen. DATABÆRERFORSKRNG Skade/tab som følge af manglende back-up. Selvrisiko kr l! _ifi. --=» ~ f o r e n i n g e r n e s boligforening Wlllts

7 Generelt: Der skal altid udfyldes en skadesanmeldelse (gerne via internettet). En forudsætning for en hurtig skadesbehandling i forsikringsselskabet er, at alle relevante oplysninger fremgår af anmeldelsen. l Skadedato, skadeadresse, anslået skadeudgift, beskrivelse af skadeårsag og -omfang skal som minimum altid fremgå af anmeldelsen. Eventuel skadevolders navn, adresse, køretøjs registrerings nummer, forsikringsselskab og police nummer skal tillige oplyses. Svampe- og insektskader, samt udvidet rørskader, skal altid anmeldes og godkendes af Købstædernes Forsikring, inden udbedringen kan påbegyndes. Regninger skal altid udskrives til boligselskabet. Købstædernes Forsikring afregner erstatning overfor boligselskabet eller reparatøren, jf. afkrydsning. Ved politianmeldte skader skal kopi af politikvittering vedlægges. Skader indtil kr moms: Disse skader kan generelt udbedres uden forudgående besigtigelse af Købstædernes Forsikring (gælder ikke svampe-, insekt- og rørskader). Når skaden er udbedret, og boligselskabet har godkendt arbejdet, hæftes regningerne sammen med udfyldt følgeskrivelse der fremsendes til Willis l/s Tuborgvej København K att.: Camilla Elverdal Direkte telefon eller Lene Korsholm Thoft Direkte telefon , Forsikringsselskabet har ret til efterfølgende at foretage besigtigelse af skaden/det udførte reparationsarbejde. Skader over kr moms: Disse skader, samt alle rør-, svampe- og insekt- samt husejeransvarsskader, skal altid anmeldes og anerkendes inden udbedring påbegyndes. Skader udenfor kl : Skader der kræver en øjeblikkelig indsats kan anmeldes tillss Vagtcentral på telefon ~ ~fo re n jnge.n es bo ligforen i ng Wlllts