Landsforeningen KRIS v/ Formand Mogens P. C. Svendsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsforeningen KRIS v/ Formand Mogens P. C. Svendsen"

Transkript

1 LiLLr d'- irr::n)r.jtrjl{iai.. ffi$m\dtrffi flmrt Landsforeningen KRIS v/ Formand Mogens P. C. Svendsen Arsrapport i 1_ 2'12

2 lndholdsfortegnelse Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæring Bestyrelsens beretning Foreningsoplysninger Bestyrelsens beretning Arsregnskab 1. januar december 212 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Noter 6 8 I 11

3 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 212 for Landsforeningen KRIS. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Arhus C, den 24. april213 Bestyrelse Sonja Jensen Astrid Baun ddørø bzråt.{te rr t- i lå.-p ø.r 5 2., 11 //*,7---

4 Den uafhængige revisors erklæring Til bestyrelsen i Landsforeningen KRIS Vi har revideret årsregnskabet for Landsforeningen KRIS v/mogens P. C. Svendsen for regnskabsåret 1. januar december 212. der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Arsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og i overensstemmelse med tilsagnsskrivelser fra Socialministeriet af 28. september 211, 26. april 212 og 15. juni 212. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det bestyrelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med de meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og god offentlig revisionsskik, samt Socialministeriets revisionsinstruks af 1. november 23. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om bestyrelsens valg af regnskabspraksis er passende, om bestyrelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøller, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. rgvtstctn

5 Den uafhængige revisors erklæring Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 212 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. ianuar december 212 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstem melse med årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Hinnerup, den 24. april 213 rgd revision statsautoriseret revisionspartnerselskab Sten Platz statsautoriseret revisor

6 Vi rksom hedsoplysn i n ger Virksomheden Landsforeningen KRIS Fredens Torv 2, 1. tv. 81 Arhus C CVR-nr.: Hjemsted: Aarhus Kommune Regnskabsår: 1. januar - 3'1. december Bestyrelse Mogens P. C. Svendsen Sonja Jensen Kristian Larsen Astrid Baun Henrik Brorson rgd revision, statsautoriseret revisionspartnerselskab, Samsøvej 16, 8382 Hinnerup

7 Bestyrelsens beretn i n g Hovedaktivitet KRIS (Kristen terapi og rådgivning for lncestofre og Seksuelt misbrugte) er en fælleskirkelig, tværfaglig organisation, der blev oprettet i 1991 med det sigte at: Yde terapiog rådgive/hjælpe seksuelt misbrugte, deres familier, partnere og børn. Uddanne/undervise frivillige i terapi og rådgivning med henblik på ovennævnte. lnformere om og forebygge seksuelt misbrug både i kirkerne og i samfundet. Landsorganisationens aktiviteter består i individuel terapi/rådgivning og hjælp, samt informations- og kursusaktiviteter. Arbejdet drives fra lejede lokaler i Herning, Arhus og Næstved. Aktiviterne i KRIS udøves af få ansatte og et antal frivillige. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Med udgangen af 212 er der indtruffet begivenheder, der har forrykket organisationens finansielle stilling ganske betydeligt. Den forventede udvikling Med udgangen af 212 har KRIS mistet det tilskud fra satspuljemidlerne, som man gennem de seneste 1 år har været vant til at få del i. Fremover vil organisdationen være fuldstændig afhængig af donationer fra gavegivere. Det gælder gaver fra foreninger og enkeltpersoner samt fra fonde. Som resultat heraf er alle ansatte medarbejdere blevet afskediget inden 1. jan.213. Siden er der dog ansat en administrativ medarbejder på deltid, for at sikre at administrationen kan fungere. Alle øvrige medarbejdere er frivillige. Selv om dette har medført at aktivitetsniveauet er blevet mindre, har man i KRIS dog valgt at prioritere uddannelsen af nye frivillige medarbejdere. Af de tidligere fire centre er nu kun tre aktive - Herning, Arhus og Næstved. Hovedkontor er efter omlægningen placeret på Bredgade 55 i Herning.

8 Anvendt regnskabspraksis Arsrapporten for Landsforeningen KRIS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. Arsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende: Generelt Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Skriv egen tekst her Nettoomsætningen består af tildelte tilskud og honorarer for udførte terapiforløb. Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt ydelsen har fundet sted inden årets udgang Personaleomkostn inger Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige. Desuden indregnes øvrige personaleom kostn i n ger. Salgsomkostninger Salgsomkostninger omfatter omkostninger, der vedrører distribution og salg samt reklame- og markedsføringsomkostninger.

9 Anvendt regnskabspraksis Lokaleomkostninger Lokaleomkostninger omfatter husleje, vedligeholdelse, forbrug af el og varme samt skatter og forsikringer. Adm in istrationsomkostn inger Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og renteomkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer. Balancen Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FlFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til den nominelle restgæld på balancedagen.

10 Resultatopgørelse 1. januar december Note Nettoomsætning Råvarer og hjælpematerialer Projektudgifter Bruttofortjeneste Gager Salgsomkostninger b Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Øvrige omkostninger Resultat før renter Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle poster netto Arets resultat

11 Balance 31. december Aktiver Note Anlægsaktiver Andre tilgodehavender Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Varebeholdninger i alt Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt s26 1 Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver ialt r vt t n

12 Balance 31. december Note Egenkapital 11 Egenkapital Egenkapital ialt Gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser 12 Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 14 Eventualposter 1

13 Noter Nettoomsætning Gaver Fundraising Honorar Tilskud Socialm inisteriet Tilskud kommuner Faktureret salg Medlemskontingent Omsætning ialt Uddannelsespulje Tilskud Ejforbrugt beløb Uddannelsespulje ialt Tips og Lotto Tilskud Overført til næste år Tips og Lotto i alt Socialm in isteriets familiebehandling Tilskud Overført til næste år Råvarer og hjælpematerialer Varekøb, Danmark Fremstillede færdigvarer og handelsvarer, primo Fremstillede færdigvarer og handelsvarer, ultimo

14 Noter Projektudgifter Ferieprojekt Uddannelsespuljen Gager Gager Pensioner ATP Andre omkostninger til social sikring Ændring i feriepengeforpligtelse Løntilskud og -refusioner Supervision medarbejdere Lønservice ' s Salgsomkostninger Gaver og blomster Anden repræsentation Annoncer Fundraising Ekstern/intern rejseomkostninger s Lokaleomkostninger Husleje - 4 lejemål El, vand og gas Vedligeholdelse Rengøring

15 Noter Administrationsomkostninger Kontorartikler Telefon og telefax Porto og gebyrer Regnskabsmæssig assistance Forsikringer Faglitteratur og tidsskrifter Kontingenter Kursusmaterialer og forplejning Arsmøde, åbent værested og synlighedsdag Støttegrupper - aktiviteter Efteruddannelse Arsrapport Konsulentbistand og fremmed arbejde Bestyrelsesudgifter Øvrige omkostninger Konstaterede tab på tilgodehavender fra salg Finansielle indtægter Renter, pengeinstitutter

16 Noter Likvidebeholdninger Kasse Nordea Nordea Danske Bank Danske 9ank Danske Bank Danske Bank Danske Bank Egenkapital Saldo 1. januar2ol Bunden egenkapital Arets resultat Anden gæld A-skat og arbejdsmarkedsbidrag ATP og andre sociale omkostninger Feriepenge Feriepengeforpligtelse funktionærer Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Der er ikke stillet sikkerheder eller pantsat aktiver. 14. Eventualposter Eventualforpligtelser lngen. 14