RESOLUTIONER VEDTAGET PÅ RADIKALE VENSTRES LANDSMØDE / 17

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "21-09-2014 RESOLUTIONER VEDTAGET PÅ RADIKALE VENSTRES LANDSMØDE 2014 1 / 17"

Transkript

1 RESOLUTIONER VEDTAGET PÅ RADIKALE VENSTRES LANDSMØDE / 17

2 Indhold Demokrati og frihed... 4 Styrk Folketinget over for regeringen... 4 Danskhed skal ikke defineres igennem lovgivning... 4 Åbenhed, transparens og demokratisk kontrol... 4 Nej tak til e-valg... 4 Mere medborgerskab og borgerinddragelse... 4 Økonomi og skat... 6 Boligfinansiering overalt i Danmark... 6 Bevar den progressive beskatning... 6 Mere fleksibilitet ved kommunalt anlæg... 6 Arbejdsmarked, erhvervspolitik og offentlig sektor... 7 Afskaf sommerhusreglen... 7 Ophavsretsreglerne skal styrke innovation og opfindsomhed... 7 Åbne offentlige data... 7 Uddannelse og forskning... 8 Dannelse i det danske uddannelsessystem... 8 Lige adgang til videreuddannelse... 8 Minimumsnormeringer i daginstitutionerne... 8 Sundhed og etik... 9 Fjern stk. 2 i tatoveringsloven... 9 Homoseksuelle må også være bloddonorer... 9 Bedre uddannelse til flere allergilæger... 9 Miljø, klima og trafik Automatiske ramper til busser Radikale Venstre vil arbejde for et lovforslag om finansieringsmulighed af borgernes udgift til separatkloakering af regnvand og spildevand Indføring af indikatorer for udvikling i livskvalitet, miljøtilstand og sociale fremskridt Klimaændringer i Danmark Styrk investeringer i grøn transport Stop statstilskud til el produktion med fossile brændsler i Danmark og EU Hæv den europæiske standard for økologi Formindsk brug af plastemballage Nej til udvinding af skifergas (hydraulisk frakturering)

3 Skifergassen skal blive i jorden Fortsat stop for nye tilladelser til skifergasboringer EU og udenrigspolitik Forbyd atomvåben Vestsahara % af BNI i udviklingsbistand Salg af sælprodukter skal tillades i EU Nej til en ny kold krig en fredelig løsning på Ukraine-konflikten Klare regler for anvendelse af bevæbnede droner Reelle sanktioner overfor Israel Tostatsløsning Social- og udlændingepolitik Antallet af kvoteflygtninge skal fordobles Afskaf 24-årsreglen og tilknytningskravet Inkorporering af internationale menneskerettighedskonventioner Tidsbegrænsning af tålt ophold Udlændingepolitikken er for vigtig til virkningsløs symbolpolitik Alle skal sikres et forsørgelsesgrundlag Gennemsigtighed i nye asylregler Retspolitik Individuelle Identifikationsnumre til Politiet Fortsat arbejde for skærpet kontrol med efterretningstjenesterne Ligestillet ægteskabslovgivning Ligestilling af mødre og fædres ret til barsel

4 Demokrati og frihed Styrk Folketinget over for regeringen Folketingets rolle som vagthund over for regeringen skal styrkes. Derfor skal der fokuseres på at styrke Folketingets mulighed for at få udarbejdet analyser uafhængigt af regeringsapparatet. Der skal som minimum oprettes et uafhængigt budgetkontor, som uden om Finansministeriet kan vurdere økonomiske konsekvenser af partiernes politiske udspil, men også et juridisk kontor, som kan vurdere graden af konflikt med EU-ret og international ret, er nødvendigt. Danskhed skal ikke defineres igennem lovgivning Radikale Venstre vil arbejde for at sikre den personlige frihed så længe det ikke er til skade for andre. Vi har mange måder at være danske på, og danskhed skal derfor ikke defineres gennem lovgivning. Der skal således ikke lovgives om hvilken beklædning, hvilket sprog mm., der skal eller må benyttes i fritiden. Åbenhed, transparens og demokratisk kontrol Radikale Venstre er et parti, for hvem åbenhed og demokratisk kontrol er centrale forudsætninger for et velfungerende statsstyre. Vi vil derfor til stadighed arbejde for større åbenhed om politiske processer og beslutninger, og for at den politiske magt handler under ansvar for offentligheden. Folketingets og offentlighedens kontrolmuligheder skal snarere styrkes end indskrænkes. Det betyder bl.a., at offentlighedslovens adgang til aktindsigt skal udvides, og at høringsfrister og kontrolinstanser som Rigsrevisionen og Folketingets Ombudsmand respekteres. Det betyder også, at mindretalsbeskyttelsen og oppositionens rettigheder styrkes, fx således at 2/5 af Folketinget kan igangsætte en uafhængig undersøgelse, og en beslutning om dansk krigsdeltagelse kræver kvalificeret flertal i Folketinget. Radikale Venstre vil endvidere arbejde for, at alle vigtige samfundsforhold debatteres i Folketinget og offentligheden, før de afgørende beslutninger træffes. Det gælder som udgangspunkt også debatter om fx udenrigspolitiske og forsvarspolitiske spørgsmål, der ikke kun bør finde sted i lukkede rum. Nej tak til e-valg Det danske valgsystem er i dag sikkert, tillidsvækkende og gennemskueligt for vælgerne. Det er vigtigt, at en eventuel fremtidig elektronisk understøttelse af fremmødevalg har de samme afgørende kvaliteter. Radikale Venstre er imod internatbaserede valg til kommunalbestyrelser, regionsråd, folketing og Europaparlament, af hensyn til hemmelig stemmeafgivning og sikkerhed. Mere medborgerskab og borgerinddragelse 4

5 Radikale Venstre skal arbejde for initiativer og metoder, der kan skabe større demokratisk engagement og dialog mellem politikere og den almene borger. Vi skal fremme dialog, oplysning og åbne relationer mellem borgere og politikere. Det handler om at pleje den gode samtale og mødet mellem mennesker i øjenhøjde. Der skal åbnes op for spørgsmål, opklaring og nedbrydelse af fordomme og fastgroede antagelser. Initiativer som folkemødet på Bornholm er et udmærket koncept, der kan bruges til inspiration. 5 / 17

6 Økonomi og skat Boligfinansiering overalt i Danmark Landsmødet opfordrer folketingsgruppen til at sikre, at man også udenfor de store bysamfund i fremtiden kan opnå boligfinansiering, såfremt man er kreditværdig. Bevar den progressive beskatning Radikale Venstre vil arbejde for at det samlede danske skattetryk fortsat har progressiv beskatning som udgangspunkt, og at skattesystemet omlægges til at beskatte ressourceforbrug, miljøbelastning og fast ejendom, og i mindre grad arbejdsindkomst og formue. Mere fleksibilitet ved kommunalt anlæg Radikale Venstre støtter at niveauet for de offentlige anlægsinvesteringer aktivt anvendes til udjævning af konjunkturer. Radikale Venstre vil arbejde for at kommunerne i højere grad sikres en indbyrdes fleksibilitet, således at det aftalefastsatte anlægsniveau fordeles og udnyttes fuldt ud. 6

7 Arbejdsmarked, erhvervspolitik og offentlig sektor Afskaf sommerhusreglen Radikale Venstres landsmøde mener, at folketingsgruppen skal gøre en aktiv indsats for at afskaffe sommerhusreglen. Ophavsretsreglerne skal styrke innovation og opfindsomhed Radikale Venstre vil arbejde for et rimeligt forhold mellem skabernes og samfundets interesser ved beskyttelse af ophavsrettigheder i forbindelse med, at EU reviderer reglerne på området. Formålet med at give monopol på udnyttelse af værker bør være at sikre innovation for samfundet som helhed, ikke at sikre indtjening i al fremtid for skabere og deres efterkommere. Der er behov for reformer af ophavsretten, da vi har brug for regler, der svarer til den tid, vi lever i den digitale, hvor vi alle både bruger og producerer. Ophavsretlige regler skal i øvrigt gælde på tværs af grænserne i EU s indre marked. Åbne offentlige data Radikale Venstre vil arbejde for, at ikke-personlige offentlige tilgængelige data stilles gratis til rådighed for offentligheden i åbne standardformater, inkl. information om offentlige anlæg, udbud, drift og budgetter. Data skal stilles til rådighed på en let tilgængelig og anvendelig måde. Ud over juridiske og økonomiske barrierer er det vigtigt, at vi fjerner de mentale og kulturelle barrierer for at åbne op. 7

8 Uddannelse og forskning Dannelse i det danske uddannelsessystem Radikale Venstre vil arbejde for, at dannelse fortsat har en fremtrædende plads i alle uddannelser i det danske uddannelsessystem. Dannelse er mere end blot et diplom. Dannelse sikrer, at alle gives mulighed for at opnå personlig myndighed, selvstændig stillingtagen og forudsætningerne for aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Dertil indebærer dannelse muligheden for at få de nødvendige redskaber til at opnå ens fulde potentiale her i livet. Lige adgang til videreuddannelse Radikale Venstre skal, under overordnet hensynstagen til den økonomiske situation og prioriteringerne i uddannelsessystemet, arbejde for at der skabes mulighed for at alle uanset baggrund får mulighed for at uddanne sig bredt, hele livet. Muligheden for videreuddannelse, efteruddannelse og opkvalificering skal være mulig uanset økonomisk og social baggrund. Minimumsnormeringer i daginstitutionerne Radikale Venstre vil indføre minimumsnormeringer i de danske dagsinstitutioner og vil arbejde for, at der i vuggestuer er minimum 4 voksne til 13 vuggestuebørn og i børnehaver minimum 3 voksne til 19 børnehavebørn. 8

9 Sundhed og etik Fjern stk. 2 i tatoveringsloven Radikale Venstre mener, at enhver har ret til at bestemme over sin egen krop her iblandt udsmykning. Radikale Venstre vil derfor fjerne stk. 2 i tatoveringsloven, der omhandler, at man ikke må tatovere en person på hoved, hals eller hænder. Radikale Venstre ønsker at give borgerne samme frihed som i vores nabolande til selv at bestemme kropsudsmykning. Homoseksuelle må også være bloddonorer Det nuværende forbud mod, at homoseksuelle må være bloddonorer, er en forældet og diskriminerende tankegang, og Radikale Venstre mener, at det bør ophæves. Bedre uddannelse til flere allergilæger Landsmødet opfordrer regeringen til i samvirke med regionerne at sikre bedre uddannelser for læger, der ønsker at uddanne sig til allergologer, så indsatsen mod de mange forskellige allergisygdomme kan intensiveres. 9

10 Miljø, klima og trafik Automatiske ramper til busser For, at rollator- og kørestolsbrugere kan komme ind og ud af rute- og bybusser uden ledsager, foreslås busserne forsynet med automatiske ramper, der kan betjenes fra chaufførens plads. Busserne kører allerede i New York, Berlin, London og Barcelona. Forslaget indgår ikke i transportministeriets handlingsplan. Det foreslås indføjet. Det foreslås gjort til lovkrav. Kommunalpolitikerne foreslås at stille krav til de årlige transportindberetninger til busselskaberne. Regionspolitikerne må kræve automatisk rampe ved busbestillinger og i aftalen mellem Regionen og de regionale busselskaber. Handicapkørselsordningen er bedre end ingenting. Den er dyr for borgeren i forhold til almindelig bustransport. Den er dyr for kommunerne. En del sygehuspatienter vil selv kunne tage bussen frem for at vente til tider flere timer - på regionens transportordninger. Investeringen ved nye busser er begrænset, ca. kr pr. bus. Skal det lykkes at gøre busserne tilgængelige, kræver det en fælles indsats i stat, kommuner og regionsråd. Radikale Venstre vil arbejde for et lovforslag om finansieringsmulighed af borgernes udgift til separatkloakering af regnvand og spildevand Kommunerne tager ansvar for miljøet ved at lave nye spildevandsplaner og reducere risikoen for oversvømmelser. Der stilles krav til borgerne om enten at håndtere deres regnvand på egen grund med Lokal Afledning af Regnvand løsninger, hvis jordbundsforholdene giver mulighed for det, eller med separatkloakering. Separatkloakering kræver, hvis den skal have størst virkning for miljøet, at borgerne tilslutter sig forsyningsselskabets regnvandsledning, en udgift, den enkelte husejer skal betale, gennemsnitlig kr. Dette er nu en udgift, der kun kan finansieres af grundejeren selv ved opsparing eller lån i huset ligesom tilslutningen af spildevand. En lovændring skal give mulighed for finansiering og lånemulighed via forsyningsselskaber med tilbagebetaling med markedsrente over 20 år over vandregningen, som de borgere, der er uden finansieringsmuligheder, kan ansøge. Kommunalpolitikerne kan ikke gennemføre forslaget. Miljø- og klimatilpasning er en fællessag, og vil vi lykkes med at beskytte det, kræver det et samarbejde mellem folketings- og kommunalpolitikere. Indføring af indikatorer for udvikling i livskvalitet, miljøtilstand og sociale fremskridt 10

11 Landsmødet opfordrer den radikale folketingsgruppe til snarest at få indført nye nationale indikatorer for udvikling i livskvalitet og i miljøets tilstand samt i sociale fremskridt i Danmark. Dernæst, at folketingsgruppe og parti lægger op til en debat om, hvilken form for vækst og bæredygtig udvikling vi vil have. Klimaændringer i Danmark Klimaforandringer vil ramme meget skævt på såvel kommuner som lodsejere. Forebyggelse af klimarelaterede skader står højt på Radikale Venstres dagsorden. Vi vil derfor arbejde for en tilbundsgående undersøgelse af om vores lovgivning er tidssvarende, og om Stormflodsordningen fra 2012 skal udvides til at dække flere tilsvarende klimabetingede forandringer i Danmark. Målet er en kollektiv solidarisk løsning, som også tager hensyn til de almene økonomiske interesser. Styrk investeringer i grøn transport Radikale Venstre har som politisk målsætning at investeringerne i kollektiv transport og cykeltrafik samlet set skal være på mindst det samme niveau som investeringerne i veje. Stop statstilskud til el produktion med fossile brændsler i Danmark og EU Radikale Venstre vil arbejde for, at man i Danmark såvel som EU sænker - og med tiden at fjerner - statslige tilskud til el produktion, der udvindes ved brug af fossile brændsler. Hæv den europæiske standard for økologi Radikale Venstre ønsker at have samme standard økologi i EU, så standarden for europæisk økologi kommer på niveau med standarden for dansk økologi. Selvom lovgivningen ikke tillader strengere krav til økologi i enkelte medlemslande, har danske producenter langt strengere krav til deres produktion jf. aftalen mellem branchens parter. For at sikre et bedre miljø og bedre fødevarer, ønsker vi derfor, at Europa- Parlamentet skærper det fælles, europæiske regelsæt for økologi. Formindsk brug af plastemballage Radikale Venstre vil arbejde for at mindske brugen af plastemballage. Der skal afsøges muligheder for alternative og bæredygtige produkter og materialer for at mindske plastforurening, CO2-udledning og brug af fossile brændstoffer. I samarbejde med organisationer, industri, detailhandel og andre interessenter vil vi understøtte: 1) Udviklingen af mere bæredygtige alternativer til nuværende plastposer og plastemballager. Herunder genanvendelige og bionedbrydelig materialer. 11 / 17

12 2) Udviklingen af løsninger og teknologier, der kan indsamle plastaffald, der er allerede i havet og i naturen. 3) Forskningen om, hvordan mikroplast i hav og natur påvirker miljø, dyreliv og mennesker samt plastindustriens indvirkning på CO2- udledning. 4) Europaparlamentets direktiv af 4/11-13 (94/62/EC), hvor medlemslandene skal reducere brugen af såkaldte tynde plastikposer i 2016 med 50% og 2017 med 80%. Støtte til bedre og billigere energiforsyning i landområder Landsmødet opfordrer folketingsgruppen til at fremsætte forslag om en målrettet støtte til udvikling af og investering i alternativ bæredygtig fælles energiforsyning i landsbyerne, hvor traditionel fælles energiforsyning i øjeblikket ikke er rentabelt, samt endvidere målrette støtte til energiforbedringer af huse i landområder. Nej til udvinding af skifergas (hydraulisk frakturering) Radikale Venstre er imod udvinding af skifergas (hydraulisk frakturering). Metoderne for udvinding er påvist miljøfarlige med stor risiko for nedsivning af vand med kemikalier i grundvandet og lokale vandmiljøer. Udvindingsindustrien har ikke i betryggende grad påvist, at hydraulisk frakturering er miljømæssigt bæredygtigt eller kan garanteret holdes ude af grundvandet, ligesom der ikke er en bæredygtig strategi for bortskaffelse af det forurenede vand samt udvindingen og transport udleder høj grad af CO2. Derudover går det imod visionen om en grøn omstilling til vedvarende energi. Skifergassen skal blive i jorden Radikale Venstre vil arbejde for, at skifergassen ikke skal udnyttes kommercielt i Danmark. Fortsat stop for nye tilladelser til skifergasboringer Radikale Venstre vil arbejde for at skifergassen ikke skal udnyttes kommercielt i Danmark. Derfor støtter Radikale Venstre at regeringen ikke giver nye tilladelser til prøveboringer efter skifergas. Radikale Venstre lægger vægt på, at der foretages grundige obligatoriske VVM redegørelser i forbindelse med prøveboringer og evt. kommerciel udvinding. Vi ønsker at se betryggende erfaringer med succesfulde skifergasboringer. Det er desuden afgørende, at de klimamæssige gevinster i forhold til traditionelle fossile brændsler er markante for at det kan retfærdiggøre de miljømæssige risici. 12

13 EU og udenrigspolitik Forbyd atomvåben Radikale Venstre ønsker et internationalt forbud imod brug, udvikling og besiddelse af atomvåben. Vestsahara Siden 1975 har sahrawierne i Vestsahara været undertrykt af den marokkanske besættelsesmagt, som har tvunget titusinder på flugt, og som ikke anerkender sahrawiernes basale menneskerettigheder. Radikale Venstre misbilliger Marokkos trynende adfærd. Radikale Venstre mener videre, at FN s skal udvide MINURSO s mandat, så de kan blive i stand til at få kontrol over menneskerettighedssituationen i Vestsahara. For at undgå marokkansk udnyttelse af Vestsaharas ressourcer bør EU s import af varer fra Marokko udelukkende bestå af varer, der er produceret og udvundet i Marokko. 1 % af BNI i udviklingsbistand Radikale Venstres landsmøde opfordrer folketingsgruppen til at arbejde aktivt for at hæve niveauet af udviklingsbistanden i denne regeringsperiode. Hvis Radikale Venstre fortsat er i regering efter næstkommende folketingsvalg, bør folketingsgruppen gøre en indsats for at afsætte 1 pct. af BNI til udviklingsbistand i løbet af den regeringsperiode. Salg af sælprodukter skal tillades i EU Radikale Venstre vil arbejde for, at EU-forordningen der begrænser handel med produkter fra sæl i EU afskaffes, da den reelt begrænser udbredelsen af produkter fra bæredygtig grønlandsk sælfangst og dermed undergraver grønlændernes indtægtsgrundlag. Nej til en ny kold krig en fredelig løsning på Ukraine-konflikten Radikale Venstres landsmøde opfordrer alle parter og i særlig grad den danske regering, EU og NATO til at arbejde for en fredelig bilæggelse af Ukraine-konflikten. Klare regler for anvendelse af bevæbnede droner Radikale Venstre vil arbejde for, at der indføres klare internationale regler, der klart definerer, hvornår bevæbnede droner må bruges, af hvem og hvorfor, således at der kan placeres et ansvar for drab på civile. Reelle sanktioner overfor Israel. Danmark må både selvstændigt og i samvirke med EU arbejde for egentlige sanktioner mod Israel, så længe de ulovlige bosættelser på Vestbredden og de facto-indespærringen af palæstinenserne i Gaza fortsætter. 13

14 Tostatsløsning Radikale Venstre skal arbejde for at sikre en tostatsløsning, hvor Israel og Palæstina bliver to selvstændige stater med grænser som vedtaget i FN s Sikkerhedsråds Resolution 242 i Der skal lægges et pres på alle interessenter i området gennem EU, FN og andre organisationer, ved at bruge alle demokratiske, handelsmæssige og diplomatiske midler, for at skabe fred. Målet: 1. Palæstina og Israel skal anerkender hinanden som stater. 2. Begge stater forpligter sig til at forebygge og bekæmpe aggression imod begge stater planlagt eller udført af egne som andre statsborgere. 3. Statsborgere i Israel har samme rettigheder og er lige for loven. 4. Statsborgere i Palæstina har samme rettigheder og er lige for loven. 5. Israel skal trække alle styrker ud af Gaza og Vestbredden. 6. Yderligere krav om nyt land eller områder fra begge sider skal frafaldes. 7. Ulovlige bosættelser skal ophøre og ulovlige bosættelser skal annulleres. 14

15 Social- og udlændingepolitik Antallet af kvoteflygtninge skal fordobles Radikale Venstres landsmøde opfordrer folketingsgruppen til at arbejde for, at regeringen fordobler antallet af kvoteflygtninge til Danmark. Afskaf 24-årsreglen og tilknytningskravet Radikale Venstre vil afskaffe 24-årsreglen og tilknytningskravet. Radikale Venstre mener at myndige personer skal kunne gifte sig og bo i Danmark med hvem de vil. Inkorporering af internationale menneskerettighedskonventioner Radikale Venstre vil styrke menneskerettighedsbeskyttelsen i Danmark ved at sikre, at flere centrale internationale menneskerettighedskonventioner inkorporeres i dansk ret, således at de indskrives direkte i lovgivningen. Det skal som minimum gælde FN-konventionen om borgerlige og politiske rettigheder, FN s racediskriminationskonvention, FN s torturkonvention, FN s børnekonvention og FN s handicapkonvention. Endvidere vil Radikale Venstre arbejde for at sikre individuel klageadgang til yderligere FN-komitéer inden for menneskerettighedsområdet. Disse initiativer vil sikre, at individets rettigheder i medfør af konventionerne får en mere solid gennemslagskraft i dansk ret, og at danske borgere med større sikkerhed og styrke kan påberåbe sig de konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, i deres møde med myndighederne. Tidsbegrænsning af tålt ophold Personer, der får frataget deres opholdstilladelse som følge af kriminalitet, men som efter endt afsoning ikke kan sendes tilbage til det land, de er statsborgere i, skal ikke kunne anbringes på tålt ophold på ubestemt tid. Udlændingepolitikken er for vigtig til virkningsløs symbolpolitik Radikale Venstre står for en udlændingepolitik, som baserer sig på ordentlighed, saglighed og retssikkerhed. Det skal være til at gennemskue, hvilke krav man skal opfylde for at få adgang til at leve og arbejde i Danmark. Kravene skal stilles uden usaglig forskelsbehandling af mennesker. Danske virksomheder skal kunne tiltrække den arbejdskraft, de har brug for og danskerne har ret til, at Danmark kan blive deres hjem, uanset hvem de gifter sig med. Derfor skal saglighed frem for symbolpolitik dominere udlændingepolitikken. Vi er ikke blinde for, at der også er udfordringer med integrationen. Men vi løser ikke konkrete udfordringer ved at udelukke bestemte nationaliteter eller religioner fra Danmark. Udfordringerne skal løses ved at tage hånd om problemerne, der hvor de er. Ved at stille krav til nydanskere og til kommuner, hvor indsatsen halter. 15

16 Alle skal sikres et forsørgelsesgrundlag Landsmødet opfordrer folketingsgruppen til at arbejde for, at ydelser, der træder i stedet for egen indtægt, ikke bliver så små set i forhold til almindelige leveomkostninger, at modtageren bringes i eller fastholdes i længerevarende fattigdom, herunder at modtageren hindres i at opretholde sit familieliv. Gennemsigtighed i nye asylregler Landsmødet opfordrer folketingsgruppen til at arbejde for, at flygtninge med den særlige beskyttelsesstatus får stabilitet i deres liv og trygt kan påbegynde integration i det danske samfund uanset hvor længe de skal være her. Ingen ønsker at være flygtning. Som flygtning er livet i forvejen usikkert og vores system skal ikke gøre det sværere eller mere utrygt. Derfor opfordrer Landsmødet også folketingsgruppen til at arbejde for gennemsigtighed, enkle og klare procedurer ift. at forlænge flygtningenes midlertidige ophold og gennem Flygtningenævnet afklare, hvornår flygtninge ikke længere behøver beskyttelse i Danmark. 16

17 Retspolitik Individuelle Identifikationsnumre til Politiet Radikale Venstre vil arbejde for at der indføres synlig individuel visuel markering af polititjenestemænd i tjeneste, så det er muligt for borgerne at identificere en given specifik betjent af hensyn til eventuel senere efterforskning og retshandling. Fortsat arbejde for skærpet kontrol med efterretningstjenesterne Radikale Venstre er stærkt optaget af, at der skabes betryggende retlig og politisk kontrol med alle dele af efterretningstjenesternes virksomhed. Vi vil fortsat arbejde for at styrke kontrollen, så uafhængige organer kritisk kan granske samarbejdet med udenlandske efterretningstjenester, brugen af kilder og agenter og anvendelsen af oplysninger fremskaffet ved hjælp af tortur. Vi vil også arbejde for at landets borgere ikke kan udsættes for overvågning uden retskendelse. De relevante kontrolorganer skal have beføjelse til at træffe egentlige afgørelser, som tjenesterne er forpligtede til at rette sig efter. Og der skal indføres effektive klagemuligheder for berørte borgere over afgørelser. Ligestillet ægteskabslovgivning Retsvirkningsloven har i dag en bestemmelse, der giver hustruen ret til at købe ting til sit særlige behov på kredit og lader manden og hustruen i fællesskab hæfte for dette. En sådan særstilling hører ikke hjemme i en i øvrigt ligestillet ægteskabslovgivning. Radikale Venstre vil arbejde for at afskaffe 11, stk. 1, 2. pkt. i lov om ægteskabets retsvirkninger (Retsvirkningsloven). Ligestilling af mødre og fædres ret til barsel Radikale Venstre ønsker ligestilling på barselsområdet. Derfor ønsker vi, at op til 12 uger af barselsperioden efter barnets fødsel sikres til hver af forældrene. 17

Resolutionsforslag indstillet af HB til særskilt debat og afstemning

Resolutionsforslag indstillet af HB til særskilt debat og afstemning 0-09-0 Resolutionsforslag indstillet af HB til særskilt debat og afstemning Indhold C Arbejdsmarked, erhvervspolitik og offentlig sektor... C Afskaf sommerhusreglen... C Fjern maksimalprisen på andelsboliger...

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN UDGIFTER TIL ASYL OG FAMILIESAMMENFØRING 10 9 8 7 MIA. KR. I 2014 kom 14.800 asylansøgere til Danmark.1 Det er det højeste antal i mere

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14.

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14. Til Pensionsstyrelsen Høring vedrørende forslag til Lov om ændring af Lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L72 29.11.10 Pensionsstyrelsen har i mail

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

EUX-GRUPPEN Det Radikale Venstre. Program til Europa-Parlamentsvalg 2004 Udkast

EUX-GRUPPEN Det Radikale Venstre. Program til Europa-Parlamentsvalg 2004 Udkast EUX-GRUPPEN Det Radikale Venstre Program til Europa-Parlamentsvalg 2004 Udkast 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Det Radikale Venstre

Læs mere

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION EN RADIKAL IT-POLITISK VISION TILGÆNGELIGHED ÅBENHED RETSIKKERHED UDVIKLING VERSION 0.9 INDLEDNING Det Radikale Venstre er klar over at IT er et af de bærende elementer i det samfund vi har bygget op.

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

RESSOURCER, ENERGI OG KLIMA

RESSOURCER, ENERGI OG KLIMA Forslag til ændring af energi/klimapolitik. Forslaget består af følgende dele, der kan stemmes om særskilt hvis ønsket: 1. Opsplitning af området så energi/klimapolitik får sit eget afsnit. I dag er miljø-politik

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN DANMARK 1 DET BEDSTE LAND FOR VERDEN Alternativets ambition er at udvikle det danske samfund, så Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND Alternativet

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Nye kurser i menneskerettigheder:

Nye kurser i menneskerettigheder: HUMAN RIGHTS IN ACTION Nye kurser i menneskerettigheder: Implementering af Menneskerettigheder i FN (5 timer) At give kursisterne en indføring i hvordan menneskerettigheder implementeres gennem FN organisationerne

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

VÆKST OG BÆREDYGTIGHED

VÆKST OG BÆREDYGTIGHED VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Dette papir skitserer SFU's holdninger til vækst og bæredygtighed. Papiret skal ses som en konkretisering af den bæredygtighedspolitik, som allerede er beskrevet i vores principprogram

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 Kriserne raser! Fyresedler. Flere fattige. Familier, der går fra hus og hjem. Sådan mærker vi danskere sammen med resten af Verden den økonomiske krise.

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP)

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Vedtaget på Hovedorganisationernes EU-udvalgsmøde 18. november 2014 Indledning Som led i udviklingen af de tre hovedorganisationers EU-arbejde er

Læs mere

En debat om dansk udenrigspolitik. 1. april 2011

En debat om dansk udenrigspolitik. 1. april 2011 1. april 2011 Danmark har en lang tradition for at bruge design til at skabe nye innovative muligheder og løsninger. Det er samtidig et af nøgleområderne for fremtidens vækst i Danmark. Derfor har Radikale

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere