RESOLUTIONER VEDTAGET PÅ RADIKALE VENSTRES LANDSMØDE / 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "21-09-2014 RESOLUTIONER VEDTAGET PÅ RADIKALE VENSTRES LANDSMØDE 2014 1 / 17"

Transkript

1 RESOLUTIONER VEDTAGET PÅ RADIKALE VENSTRES LANDSMØDE / 17

2 Indhold Demokrati og frihed... 4 Styrk Folketinget over for regeringen... 4 Danskhed skal ikke defineres igennem lovgivning... 4 Åbenhed, transparens og demokratisk kontrol... 4 Nej tak til e-valg... 4 Mere medborgerskab og borgerinddragelse... 4 Økonomi og skat... 6 Boligfinansiering overalt i Danmark... 6 Bevar den progressive beskatning... 6 Mere fleksibilitet ved kommunalt anlæg... 6 Arbejdsmarked, erhvervspolitik og offentlig sektor... 7 Afskaf sommerhusreglen... 7 Ophavsretsreglerne skal styrke innovation og opfindsomhed... 7 Åbne offentlige data... 7 Uddannelse og forskning... 8 Dannelse i det danske uddannelsessystem... 8 Lige adgang til videreuddannelse... 8 Minimumsnormeringer i daginstitutionerne... 8 Sundhed og etik... 9 Fjern stk. 2 i tatoveringsloven... 9 Homoseksuelle må også være bloddonorer... 9 Bedre uddannelse til flere allergilæger... 9 Miljø, klima og trafik Automatiske ramper til busser Radikale Venstre vil arbejde for et lovforslag om finansieringsmulighed af borgernes udgift til separatkloakering af regnvand og spildevand Indføring af indikatorer for udvikling i livskvalitet, miljøtilstand og sociale fremskridt Klimaændringer i Danmark Styrk investeringer i grøn transport Stop statstilskud til el produktion med fossile brændsler i Danmark og EU Hæv den europæiske standard for økologi Formindsk brug af plastemballage Nej til udvinding af skifergas (hydraulisk frakturering)

3 Skifergassen skal blive i jorden Fortsat stop for nye tilladelser til skifergasboringer EU og udenrigspolitik Forbyd atomvåben Vestsahara % af BNI i udviklingsbistand Salg af sælprodukter skal tillades i EU Nej til en ny kold krig en fredelig løsning på Ukraine-konflikten Klare regler for anvendelse af bevæbnede droner Reelle sanktioner overfor Israel Tostatsløsning Social- og udlændingepolitik Antallet af kvoteflygtninge skal fordobles Afskaf 24-årsreglen og tilknytningskravet Inkorporering af internationale menneskerettighedskonventioner Tidsbegrænsning af tålt ophold Udlændingepolitikken er for vigtig til virkningsløs symbolpolitik Alle skal sikres et forsørgelsesgrundlag Gennemsigtighed i nye asylregler Retspolitik Individuelle Identifikationsnumre til Politiet Fortsat arbejde for skærpet kontrol med efterretningstjenesterne Ligestillet ægteskabslovgivning Ligestilling af mødre og fædres ret til barsel

4 Demokrati og frihed Styrk Folketinget over for regeringen Folketingets rolle som vagthund over for regeringen skal styrkes. Derfor skal der fokuseres på at styrke Folketingets mulighed for at få udarbejdet analyser uafhængigt af regeringsapparatet. Der skal som minimum oprettes et uafhængigt budgetkontor, som uden om Finansministeriet kan vurdere økonomiske konsekvenser af partiernes politiske udspil, men også et juridisk kontor, som kan vurdere graden af konflikt med EU-ret og international ret, er nødvendigt. Danskhed skal ikke defineres igennem lovgivning Radikale Venstre vil arbejde for at sikre den personlige frihed så længe det ikke er til skade for andre. Vi har mange måder at være danske på, og danskhed skal derfor ikke defineres gennem lovgivning. Der skal således ikke lovgives om hvilken beklædning, hvilket sprog mm., der skal eller må benyttes i fritiden. Åbenhed, transparens og demokratisk kontrol Radikale Venstre er et parti, for hvem åbenhed og demokratisk kontrol er centrale forudsætninger for et velfungerende statsstyre. Vi vil derfor til stadighed arbejde for større åbenhed om politiske processer og beslutninger, og for at den politiske magt handler under ansvar for offentligheden. Folketingets og offentlighedens kontrolmuligheder skal snarere styrkes end indskrænkes. Det betyder bl.a., at offentlighedslovens adgang til aktindsigt skal udvides, og at høringsfrister og kontrolinstanser som Rigsrevisionen og Folketingets Ombudsmand respekteres. Det betyder også, at mindretalsbeskyttelsen og oppositionens rettigheder styrkes, fx således at 2/5 af Folketinget kan igangsætte en uafhængig undersøgelse, og en beslutning om dansk krigsdeltagelse kræver kvalificeret flertal i Folketinget. Radikale Venstre vil endvidere arbejde for, at alle vigtige samfundsforhold debatteres i Folketinget og offentligheden, før de afgørende beslutninger træffes. Det gælder som udgangspunkt også debatter om fx udenrigspolitiske og forsvarspolitiske spørgsmål, der ikke kun bør finde sted i lukkede rum. Nej tak til e-valg Det danske valgsystem er i dag sikkert, tillidsvækkende og gennemskueligt for vælgerne. Det er vigtigt, at en eventuel fremtidig elektronisk understøttelse af fremmødevalg har de samme afgørende kvaliteter. Radikale Venstre er imod internatbaserede valg til kommunalbestyrelser, regionsråd, folketing og Europaparlament, af hensyn til hemmelig stemmeafgivning og sikkerhed. Mere medborgerskab og borgerinddragelse 4

5 Radikale Venstre skal arbejde for initiativer og metoder, der kan skabe større demokratisk engagement og dialog mellem politikere og den almene borger. Vi skal fremme dialog, oplysning og åbne relationer mellem borgere og politikere. Det handler om at pleje den gode samtale og mødet mellem mennesker i øjenhøjde. Der skal åbnes op for spørgsmål, opklaring og nedbrydelse af fordomme og fastgroede antagelser. Initiativer som folkemødet på Bornholm er et udmærket koncept, der kan bruges til inspiration. 5 / 17

6 Økonomi og skat Boligfinansiering overalt i Danmark Landsmødet opfordrer folketingsgruppen til at sikre, at man også udenfor de store bysamfund i fremtiden kan opnå boligfinansiering, såfremt man er kreditværdig. Bevar den progressive beskatning Radikale Venstre vil arbejde for at det samlede danske skattetryk fortsat har progressiv beskatning som udgangspunkt, og at skattesystemet omlægges til at beskatte ressourceforbrug, miljøbelastning og fast ejendom, og i mindre grad arbejdsindkomst og formue. Mere fleksibilitet ved kommunalt anlæg Radikale Venstre støtter at niveauet for de offentlige anlægsinvesteringer aktivt anvendes til udjævning af konjunkturer. Radikale Venstre vil arbejde for at kommunerne i højere grad sikres en indbyrdes fleksibilitet, således at det aftalefastsatte anlægsniveau fordeles og udnyttes fuldt ud. 6

7 Arbejdsmarked, erhvervspolitik og offentlig sektor Afskaf sommerhusreglen Radikale Venstres landsmøde mener, at folketingsgruppen skal gøre en aktiv indsats for at afskaffe sommerhusreglen. Ophavsretsreglerne skal styrke innovation og opfindsomhed Radikale Venstre vil arbejde for et rimeligt forhold mellem skabernes og samfundets interesser ved beskyttelse af ophavsrettigheder i forbindelse med, at EU reviderer reglerne på området. Formålet med at give monopol på udnyttelse af værker bør være at sikre innovation for samfundet som helhed, ikke at sikre indtjening i al fremtid for skabere og deres efterkommere. Der er behov for reformer af ophavsretten, da vi har brug for regler, der svarer til den tid, vi lever i den digitale, hvor vi alle både bruger og producerer. Ophavsretlige regler skal i øvrigt gælde på tværs af grænserne i EU s indre marked. Åbne offentlige data Radikale Venstre vil arbejde for, at ikke-personlige offentlige tilgængelige data stilles gratis til rådighed for offentligheden i åbne standardformater, inkl. information om offentlige anlæg, udbud, drift og budgetter. Data skal stilles til rådighed på en let tilgængelig og anvendelig måde. Ud over juridiske og økonomiske barrierer er det vigtigt, at vi fjerner de mentale og kulturelle barrierer for at åbne op. 7

8 Uddannelse og forskning Dannelse i det danske uddannelsessystem Radikale Venstre vil arbejde for, at dannelse fortsat har en fremtrædende plads i alle uddannelser i det danske uddannelsessystem. Dannelse er mere end blot et diplom. Dannelse sikrer, at alle gives mulighed for at opnå personlig myndighed, selvstændig stillingtagen og forudsætningerne for aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Dertil indebærer dannelse muligheden for at få de nødvendige redskaber til at opnå ens fulde potentiale her i livet. Lige adgang til videreuddannelse Radikale Venstre skal, under overordnet hensynstagen til den økonomiske situation og prioriteringerne i uddannelsessystemet, arbejde for at der skabes mulighed for at alle uanset baggrund får mulighed for at uddanne sig bredt, hele livet. Muligheden for videreuddannelse, efteruddannelse og opkvalificering skal være mulig uanset økonomisk og social baggrund. Minimumsnormeringer i daginstitutionerne Radikale Venstre vil indføre minimumsnormeringer i de danske dagsinstitutioner og vil arbejde for, at der i vuggestuer er minimum 4 voksne til 13 vuggestuebørn og i børnehaver minimum 3 voksne til 19 børnehavebørn. 8

9 Sundhed og etik Fjern stk. 2 i tatoveringsloven Radikale Venstre mener, at enhver har ret til at bestemme over sin egen krop her iblandt udsmykning. Radikale Venstre vil derfor fjerne stk. 2 i tatoveringsloven, der omhandler, at man ikke må tatovere en person på hoved, hals eller hænder. Radikale Venstre ønsker at give borgerne samme frihed som i vores nabolande til selv at bestemme kropsudsmykning. Homoseksuelle må også være bloddonorer Det nuværende forbud mod, at homoseksuelle må være bloddonorer, er en forældet og diskriminerende tankegang, og Radikale Venstre mener, at det bør ophæves. Bedre uddannelse til flere allergilæger Landsmødet opfordrer regeringen til i samvirke med regionerne at sikre bedre uddannelser for læger, der ønsker at uddanne sig til allergologer, så indsatsen mod de mange forskellige allergisygdomme kan intensiveres. 9

10 Miljø, klima og trafik Automatiske ramper til busser For, at rollator- og kørestolsbrugere kan komme ind og ud af rute- og bybusser uden ledsager, foreslås busserne forsynet med automatiske ramper, der kan betjenes fra chaufførens plads. Busserne kører allerede i New York, Berlin, London og Barcelona. Forslaget indgår ikke i transportministeriets handlingsplan. Det foreslås indføjet. Det foreslås gjort til lovkrav. Kommunalpolitikerne foreslås at stille krav til de årlige transportindberetninger til busselskaberne. Regionspolitikerne må kræve automatisk rampe ved busbestillinger og i aftalen mellem Regionen og de regionale busselskaber. Handicapkørselsordningen er bedre end ingenting. Den er dyr for borgeren i forhold til almindelig bustransport. Den er dyr for kommunerne. En del sygehuspatienter vil selv kunne tage bussen frem for at vente til tider flere timer - på regionens transportordninger. Investeringen ved nye busser er begrænset, ca. kr pr. bus. Skal det lykkes at gøre busserne tilgængelige, kræver det en fælles indsats i stat, kommuner og regionsråd. Radikale Venstre vil arbejde for et lovforslag om finansieringsmulighed af borgernes udgift til separatkloakering af regnvand og spildevand Kommunerne tager ansvar for miljøet ved at lave nye spildevandsplaner og reducere risikoen for oversvømmelser. Der stilles krav til borgerne om enten at håndtere deres regnvand på egen grund med Lokal Afledning af Regnvand løsninger, hvis jordbundsforholdene giver mulighed for det, eller med separatkloakering. Separatkloakering kræver, hvis den skal have størst virkning for miljøet, at borgerne tilslutter sig forsyningsselskabets regnvandsledning, en udgift, den enkelte husejer skal betale, gennemsnitlig kr. Dette er nu en udgift, der kun kan finansieres af grundejeren selv ved opsparing eller lån i huset ligesom tilslutningen af spildevand. En lovændring skal give mulighed for finansiering og lånemulighed via forsyningsselskaber med tilbagebetaling med markedsrente over 20 år over vandregningen, som de borgere, der er uden finansieringsmuligheder, kan ansøge. Kommunalpolitikerne kan ikke gennemføre forslaget. Miljø- og klimatilpasning er en fællessag, og vil vi lykkes med at beskytte det, kræver det et samarbejde mellem folketings- og kommunalpolitikere. Indføring af indikatorer for udvikling i livskvalitet, miljøtilstand og sociale fremskridt 10

11 Landsmødet opfordrer den radikale folketingsgruppe til snarest at få indført nye nationale indikatorer for udvikling i livskvalitet og i miljøets tilstand samt i sociale fremskridt i Danmark. Dernæst, at folketingsgruppe og parti lægger op til en debat om, hvilken form for vækst og bæredygtig udvikling vi vil have. Klimaændringer i Danmark Klimaforandringer vil ramme meget skævt på såvel kommuner som lodsejere. Forebyggelse af klimarelaterede skader står højt på Radikale Venstres dagsorden. Vi vil derfor arbejde for en tilbundsgående undersøgelse af om vores lovgivning er tidssvarende, og om Stormflodsordningen fra 2012 skal udvides til at dække flere tilsvarende klimabetingede forandringer i Danmark. Målet er en kollektiv solidarisk løsning, som også tager hensyn til de almene økonomiske interesser. Styrk investeringer i grøn transport Radikale Venstre har som politisk målsætning at investeringerne i kollektiv transport og cykeltrafik samlet set skal være på mindst det samme niveau som investeringerne i veje. Stop statstilskud til el produktion med fossile brændsler i Danmark og EU Radikale Venstre vil arbejde for, at man i Danmark såvel som EU sænker - og med tiden at fjerner - statslige tilskud til el produktion, der udvindes ved brug af fossile brændsler. Hæv den europæiske standard for økologi Radikale Venstre ønsker at have samme standard økologi i EU, så standarden for europæisk økologi kommer på niveau med standarden for dansk økologi. Selvom lovgivningen ikke tillader strengere krav til økologi i enkelte medlemslande, har danske producenter langt strengere krav til deres produktion jf. aftalen mellem branchens parter. For at sikre et bedre miljø og bedre fødevarer, ønsker vi derfor, at Europa- Parlamentet skærper det fælles, europæiske regelsæt for økologi. Formindsk brug af plastemballage Radikale Venstre vil arbejde for at mindske brugen af plastemballage. Der skal afsøges muligheder for alternative og bæredygtige produkter og materialer for at mindske plastforurening, CO2-udledning og brug af fossile brændstoffer. I samarbejde med organisationer, industri, detailhandel og andre interessenter vil vi understøtte: 1) Udviklingen af mere bæredygtige alternativer til nuværende plastposer og plastemballager. Herunder genanvendelige og bionedbrydelig materialer. 11 / 17

12 2) Udviklingen af løsninger og teknologier, der kan indsamle plastaffald, der er allerede i havet og i naturen. 3) Forskningen om, hvordan mikroplast i hav og natur påvirker miljø, dyreliv og mennesker samt plastindustriens indvirkning på CO2- udledning. 4) Europaparlamentets direktiv af 4/11-13 (94/62/EC), hvor medlemslandene skal reducere brugen af såkaldte tynde plastikposer i 2016 med 50% og 2017 med 80%. Støtte til bedre og billigere energiforsyning i landområder Landsmødet opfordrer folketingsgruppen til at fremsætte forslag om en målrettet støtte til udvikling af og investering i alternativ bæredygtig fælles energiforsyning i landsbyerne, hvor traditionel fælles energiforsyning i øjeblikket ikke er rentabelt, samt endvidere målrette støtte til energiforbedringer af huse i landområder. Nej til udvinding af skifergas (hydraulisk frakturering) Radikale Venstre er imod udvinding af skifergas (hydraulisk frakturering). Metoderne for udvinding er påvist miljøfarlige med stor risiko for nedsivning af vand med kemikalier i grundvandet og lokale vandmiljøer. Udvindingsindustrien har ikke i betryggende grad påvist, at hydraulisk frakturering er miljømæssigt bæredygtigt eller kan garanteret holdes ude af grundvandet, ligesom der ikke er en bæredygtig strategi for bortskaffelse af det forurenede vand samt udvindingen og transport udleder høj grad af CO2. Derudover går det imod visionen om en grøn omstilling til vedvarende energi. Skifergassen skal blive i jorden Radikale Venstre vil arbejde for, at skifergassen ikke skal udnyttes kommercielt i Danmark. Fortsat stop for nye tilladelser til skifergasboringer Radikale Venstre vil arbejde for at skifergassen ikke skal udnyttes kommercielt i Danmark. Derfor støtter Radikale Venstre at regeringen ikke giver nye tilladelser til prøveboringer efter skifergas. Radikale Venstre lægger vægt på, at der foretages grundige obligatoriske VVM redegørelser i forbindelse med prøveboringer og evt. kommerciel udvinding. Vi ønsker at se betryggende erfaringer med succesfulde skifergasboringer. Det er desuden afgørende, at de klimamæssige gevinster i forhold til traditionelle fossile brændsler er markante for at det kan retfærdiggøre de miljømæssige risici. 12

13 EU og udenrigspolitik Forbyd atomvåben Radikale Venstre ønsker et internationalt forbud imod brug, udvikling og besiddelse af atomvåben. Vestsahara Siden 1975 har sahrawierne i Vestsahara været undertrykt af den marokkanske besættelsesmagt, som har tvunget titusinder på flugt, og som ikke anerkender sahrawiernes basale menneskerettigheder. Radikale Venstre misbilliger Marokkos trynende adfærd. Radikale Venstre mener videre, at FN s skal udvide MINURSO s mandat, så de kan blive i stand til at få kontrol over menneskerettighedssituationen i Vestsahara. For at undgå marokkansk udnyttelse af Vestsaharas ressourcer bør EU s import af varer fra Marokko udelukkende bestå af varer, der er produceret og udvundet i Marokko. 1 % af BNI i udviklingsbistand Radikale Venstres landsmøde opfordrer folketingsgruppen til at arbejde aktivt for at hæve niveauet af udviklingsbistanden i denne regeringsperiode. Hvis Radikale Venstre fortsat er i regering efter næstkommende folketingsvalg, bør folketingsgruppen gøre en indsats for at afsætte 1 pct. af BNI til udviklingsbistand i løbet af den regeringsperiode. Salg af sælprodukter skal tillades i EU Radikale Venstre vil arbejde for, at EU-forordningen der begrænser handel med produkter fra sæl i EU afskaffes, da den reelt begrænser udbredelsen af produkter fra bæredygtig grønlandsk sælfangst og dermed undergraver grønlændernes indtægtsgrundlag. Nej til en ny kold krig en fredelig løsning på Ukraine-konflikten Radikale Venstres landsmøde opfordrer alle parter og i særlig grad den danske regering, EU og NATO til at arbejde for en fredelig bilæggelse af Ukraine-konflikten. Klare regler for anvendelse af bevæbnede droner Radikale Venstre vil arbejde for, at der indføres klare internationale regler, der klart definerer, hvornår bevæbnede droner må bruges, af hvem og hvorfor, således at der kan placeres et ansvar for drab på civile. Reelle sanktioner overfor Israel. Danmark må både selvstændigt og i samvirke med EU arbejde for egentlige sanktioner mod Israel, så længe de ulovlige bosættelser på Vestbredden og de facto-indespærringen af palæstinenserne i Gaza fortsætter. 13

14 Tostatsløsning Radikale Venstre skal arbejde for at sikre en tostatsløsning, hvor Israel og Palæstina bliver to selvstændige stater med grænser som vedtaget i FN s Sikkerhedsråds Resolution 242 i Der skal lægges et pres på alle interessenter i området gennem EU, FN og andre organisationer, ved at bruge alle demokratiske, handelsmæssige og diplomatiske midler, for at skabe fred. Målet: 1. Palæstina og Israel skal anerkender hinanden som stater. 2. Begge stater forpligter sig til at forebygge og bekæmpe aggression imod begge stater planlagt eller udført af egne som andre statsborgere. 3. Statsborgere i Israel har samme rettigheder og er lige for loven. 4. Statsborgere i Palæstina har samme rettigheder og er lige for loven. 5. Israel skal trække alle styrker ud af Gaza og Vestbredden. 6. Yderligere krav om nyt land eller områder fra begge sider skal frafaldes. 7. Ulovlige bosættelser skal ophøre og ulovlige bosættelser skal annulleres. 14

15 Social- og udlændingepolitik Antallet af kvoteflygtninge skal fordobles Radikale Venstres landsmøde opfordrer folketingsgruppen til at arbejde for, at regeringen fordobler antallet af kvoteflygtninge til Danmark. Afskaf 24-årsreglen og tilknytningskravet Radikale Venstre vil afskaffe 24-årsreglen og tilknytningskravet. Radikale Venstre mener at myndige personer skal kunne gifte sig og bo i Danmark med hvem de vil. Inkorporering af internationale menneskerettighedskonventioner Radikale Venstre vil styrke menneskerettighedsbeskyttelsen i Danmark ved at sikre, at flere centrale internationale menneskerettighedskonventioner inkorporeres i dansk ret, således at de indskrives direkte i lovgivningen. Det skal som minimum gælde FN-konventionen om borgerlige og politiske rettigheder, FN s racediskriminationskonvention, FN s torturkonvention, FN s børnekonvention og FN s handicapkonvention. Endvidere vil Radikale Venstre arbejde for at sikre individuel klageadgang til yderligere FN-komitéer inden for menneskerettighedsområdet. Disse initiativer vil sikre, at individets rettigheder i medfør af konventionerne får en mere solid gennemslagskraft i dansk ret, og at danske borgere med større sikkerhed og styrke kan påberåbe sig de konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, i deres møde med myndighederne. Tidsbegrænsning af tålt ophold Personer, der får frataget deres opholdstilladelse som følge af kriminalitet, men som efter endt afsoning ikke kan sendes tilbage til det land, de er statsborgere i, skal ikke kunne anbringes på tålt ophold på ubestemt tid. Udlændingepolitikken er for vigtig til virkningsløs symbolpolitik Radikale Venstre står for en udlændingepolitik, som baserer sig på ordentlighed, saglighed og retssikkerhed. Det skal være til at gennemskue, hvilke krav man skal opfylde for at få adgang til at leve og arbejde i Danmark. Kravene skal stilles uden usaglig forskelsbehandling af mennesker. Danske virksomheder skal kunne tiltrække den arbejdskraft, de har brug for og danskerne har ret til, at Danmark kan blive deres hjem, uanset hvem de gifter sig med. Derfor skal saglighed frem for symbolpolitik dominere udlændingepolitikken. Vi er ikke blinde for, at der også er udfordringer med integrationen. Men vi løser ikke konkrete udfordringer ved at udelukke bestemte nationaliteter eller religioner fra Danmark. Udfordringerne skal løses ved at tage hånd om problemerne, der hvor de er. Ved at stille krav til nydanskere og til kommuner, hvor indsatsen halter. 15

16 Alle skal sikres et forsørgelsesgrundlag Landsmødet opfordrer folketingsgruppen til at arbejde for, at ydelser, der træder i stedet for egen indtægt, ikke bliver så små set i forhold til almindelige leveomkostninger, at modtageren bringes i eller fastholdes i længerevarende fattigdom, herunder at modtageren hindres i at opretholde sit familieliv. Gennemsigtighed i nye asylregler Landsmødet opfordrer folketingsgruppen til at arbejde for, at flygtninge med den særlige beskyttelsesstatus får stabilitet i deres liv og trygt kan påbegynde integration i det danske samfund uanset hvor længe de skal være her. Ingen ønsker at være flygtning. Som flygtning er livet i forvejen usikkert og vores system skal ikke gøre det sværere eller mere utrygt. Derfor opfordrer Landsmødet også folketingsgruppen til at arbejde for gennemsigtighed, enkle og klare procedurer ift. at forlænge flygtningenes midlertidige ophold og gennem Flygtningenævnet afklare, hvornår flygtninge ikke længere behøver beskyttelse i Danmark. 16

17 Retspolitik Individuelle Identifikationsnumre til Politiet Radikale Venstre vil arbejde for at der indføres synlig individuel visuel markering af polititjenestemænd i tjeneste, så det er muligt for borgerne at identificere en given specifik betjent af hensyn til eventuel senere efterforskning og retshandling. Fortsat arbejde for skærpet kontrol med efterretningstjenesterne Radikale Venstre er stærkt optaget af, at der skabes betryggende retlig og politisk kontrol med alle dele af efterretningstjenesternes virksomhed. Vi vil fortsat arbejde for at styrke kontrollen, så uafhængige organer kritisk kan granske samarbejdet med udenlandske efterretningstjenester, brugen af kilder og agenter og anvendelsen af oplysninger fremskaffet ved hjælp af tortur. Vi vil også arbejde for at landets borgere ikke kan udsættes for overvågning uden retskendelse. De relevante kontrolorganer skal have beføjelse til at træffe egentlige afgørelser, som tjenesterne er forpligtede til at rette sig efter. Og der skal indføres effektive klagemuligheder for berørte borgere over afgørelser. Ligestillet ægteskabslovgivning Retsvirkningsloven har i dag en bestemmelse, der giver hustruen ret til at købe ting til sit særlige behov på kredit og lader manden og hustruen i fællesskab hæfte for dette. En sådan særstilling hører ikke hjemme i en i øvrigt ligestillet ægteskabslovgivning. Radikale Venstre vil arbejde for at afskaffe 11, stk. 1, 2. pkt. i lov om ægteskabets retsvirkninger (Retsvirkningsloven). Ligestilling af mødre og fædres ret til barsel Radikale Venstre ønsker ligestilling på barselsområdet. Derfor ønsker vi, at op til 12 uger af barselsperioden efter barnets fødsel sikres til hver af forældrene. 17

Forslag til landsmøderesolutioner med Hovedstadens Radikale Venstre som stiller

Forslag til landsmøderesolutioner med Hovedstadens Radikale Venstre som stiller Forslag til landsmøderesolutioner med som stiller Folkekirken skal underlægges Rigsrevisionen... 2 De store hospitaler på skinnenettet... 2 Styrk Folketinget over for regeringen... 3 Åbenhed, transparens

Læs mere

Resolutionsforslag indstillet af HB til vedtagelse uden særskilt debat og afstemning

Resolutionsforslag indstillet af HB til vedtagelse uden særskilt debat og afstemning -08-0 Resolutionsforslag indstillet af HB til vedtagelse uden særskilt debat og afstemning Indhold A Demokrati og frihed... A Styrk Folketinget over for regeringen... A Danskhed skal ikke defineres igennem

Læs mere

RESOLUTIONSFORSLAG NR. 1 Individuelle Identifikationsnumre til Politiet

RESOLUTIONSFORSLAG NR. 1 Individuelle Identifikationsnumre til Politiet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 RESOLUTIONSFORSLAG NR. 1 Individuelle Identifikationsnumre til Politiet Radikale Venstre vil arbejde for at der indføres

Læs mere

Resolutionsforslag indstillet af HB til særskilt debat og afstemning

Resolutionsforslag indstillet af HB til særskilt debat og afstemning 0-09-0 Resolutionsforslag indstillet af HB til særskilt debat og afstemning Indhold C Arbejdsmarked, erhvervspolitik og offentlig sektor... C Afskaf sommerhusreglen... C Fjern maksimalprisen på andelsboliger...

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Forslag til resolutioner

Forslag til resolutioner 0-08-0 Forslag til resolutioner Indhold A Demokrati og frihed... A Styrk Folketinget over for regeringen... A Danskhed skal ikke defineres igennem lovgivning... A Åbenhed, transparens og demokratisk kontrol...

Læs mere

Resolutionsforslag til afstemning uden debat

Resolutionsforslag til afstemning uden debat 1 2 Resolutionsforslag til afstemning uden debat 3 4 5 6 7 8 9 10 med henblik på at få Hovedstadens Radikale Venstre som stiller Afskaffelse af begrænsningen af familiesammenføring for flygtninge Radikale

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011 11. juni 015 Sådan har partierne stemt om udlændingepolitik siden valget i 011 Om præcis en uge skal vi til stemmeurnerne og afgøre, hvem der skal lede Danmark de næste 4 år. Men hvad mener de enkelte

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN UDGIFTER TIL ASYL OG FAMILIESAMMENFØRING 10 9 8 7 MIA. KR. I 2014 kom 14.800 asylansøgere til Danmark.1 Det er det højeste antal i mere

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg.

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg. Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 64 Offentligt BUDSKABER Møde i Udenrigsudvalget den 10. december 2015 Orientering om ny strategi for udviklingspolitik Det talte ord gælder [Finanslov

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.  og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. asj@uim.dk, mum@uim.dk og uim@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt. Det Radikale Venstres bemærkninger. Til nr. 556

Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt. Det Radikale Venstres bemærkninger. Til nr. 556 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Det Radikale Venstres bemærkninger Til nr. 556 Ulandsbistanden forhøjes så Danmark gradvist når tilbage til at give 1 procent af bruttonationalindkomsten. Mindst

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

RESOLUTIONER VEDTAGET PÅ RADIKALE VENSTRES LANDSMØDE 2013

RESOLUTIONER VEDTAGET PÅ RADIKALE VENSTRES LANDSMØDE 2013 RESOLUTIONER VEDTAGET PÅ RADIKALE VENSTRES LANDSMØDE 2013 1 / 15 Indhold Demokrati og frihed... 4 Mulighed for prioriteret sideordnet opstilling ved folketingsvalg... 4 Whistleblowers skal beskyttes lige

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien:

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien: Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder Rettigheder er ifølge teorien: 1) Civile rettigheder = fri bevægelighed, retten til privatliv, religionsfrihed og frihed fra tortur. 2) Politiske rettigheder

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Udenrigsudvalget B 40 Bilag 3 Offentligt DANSK MAROKKANSK FORUM

Udenrigsudvalget B 40 Bilag 3 Offentligt DANSK MAROKKANSK FORUM Udenrigsudvalget 2013-14 B 40 Bilag 3 Offentligt DANSK MAROKKANSK FORUM Formål DANSK MAROKKANSK FORUM At forklare problematikken omkring den marokkanske sahara. Tættere samarbejdsforhold og dialog og venskab

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2%

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2% 1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 1 46.3% 2. Mand 2 52.4% 3. Kan/vil ikke tage stilling 3 1.2% 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 1. 20 29 år 2. 30 39 år 3. 40 49 år 4. 50 59 år 1. 1 2. 2 3. 3 5. 60 6. Kan

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet Til Justitsministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 26.9.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN SAMFUNDSFAG 2017

UNDERVISNINGSPLAN SAMFUNDSFAG 2017 UNDERVISNINGSPLAN SAMFUNDSFAG 2017 Undervisningen følger Forenklede Fælles Mål for undervisningen i samfundsfag. Formål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L B E K E N D T G Ø R E L S E R O M

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L B E K E N D T G Ø R E L S E R O M Undervisningsministeriet Høringssvar bekendtgørelser om folkeskolen AFIKFP@uvm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 6 2 6 M E N N E

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration Dato 04-11-05 Integrationskontoret beb/ Holbergsgade 6 1057 København K

Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration Dato 04-11-05 Integrationskontoret beb/ Holbergsgade 6 1057 København K Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration Dato 04-11-05 Integrationskontoret Ref. beb/ Holbergsgade 6 1057 København K Høring: forslag til lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Kommentarer til forslag til lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Kommentarer til forslag til lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration Sagsnr. 50.10-05-619 Vores ref. MLK/kfr Deres ref. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Susanne S. Clausen Den 4. november 2005 Kommentarer til forslag

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Ændringsforslag til resolutionsforslag modtaget inden Landsmødet 2014

Ændringsforslag til resolutionsforslag modtaget inden Landsmødet 2014 Ændringsforslag til resolutionsforslag modtaget inden Landsmødet 0 0-0-0 Indhold C Arbejdsmarked, erhvervspolitik og offentlig sektor... C Radikale Venstre nedsætter udvalg til udarbejdelse af program

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark valg@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6 1 M A

Læs mere

Fordele og ulemper ved inkorporering af menneskerettighedskonventioner

Fordele og ulemper ved inkorporering af menneskerettighedskonventioner Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 156 Offentligt Fordele og ulemper ved inkorporering af menneskerettighedskonventioner - Jacob Mchangama, Chefjurist CEPOS Grundpræmis Grundlæggende frihedsrettigheder

Læs mere

Alternativet for Europa

Alternativet for Europa Alternativet for Europa - Sammen kan vi skabe et bedre Europa Hvis vi ikke havde EU, måtte vi opfinde det i dag. Alternativets grundlæggende vision for EU er derfor at videreudvikle samarbejdet, så det

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring Integration Indledning Radikal Ungdom har en vision om et samfund bestående af demokrati og åbenhed, hvor mennesker uanset etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering og politisk overbevisning kan

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RESOLUTIONER VEDTAGET PÅ RADIKALE VENSTRES LANDSMØDE /29

RESOLUTIONER VEDTAGET PÅ RADIKALE VENSTRES LANDSMØDE /29 RESOLUTIONER VEDTAGET PÅ RADIKALE VENSTRES LANDSMØDE 2016 1/29 Indhold Demokrati og frihed... 4 Styrk Folketinget over for regeringen... 4 Åbenhed, transparens og demokratisk kontrol... 4 Sikring af anstændige

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 12. august 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

FN s Børnekonvention. Information til Langelinieskolens forældre om børns rettigheder

FN s Børnekonvention. Information til Langelinieskolens forældre om børns rettigheder FN s Børnekonvention Information til Langelinieskolens forældre om børns rettigheder Der er mange forskellige forståelser af, hvordan børnerettigheder adskiller sig fra menneskerettigheder, og hvad de

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland.

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland iniian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Blå Plan Kolding Kolding Kommunes Spildevandsplan. Kolding Kommune

Blå Plan Kolding Kolding Kommunes Spildevandsplan. Kolding Kommune Blå Plan Kolding s Spildevandsplan Hvad er spildevandsplanen for en størrelse? Formalia: (Miljøbeskyttelseslovens 32) Kommunen skal udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand! Konkrete krav til

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet uibm@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8 9 7 9 E M K

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Regeringens nye arbejdsprogram

Regeringens nye arbejdsprogram DI Nyhedsbrev Den 24. februar 2010 Regeringens nye arbejdsprogram Nyt regeringsprogram 1. Indledning I går gennemførte statsminister Lars Løkke Rasmussen en omfattende regeringsrokade, og i dag blev regeringens

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger

Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger Vidste du, at EU har verdens mest intensive pesticidanvendelse? Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger Men det kræver en ændring af EU s pesticidpolitik - og at Danmark udnytter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16. december 2002 PE 316.394/10-24 ÆNDRINGSFORSLAG 10-24 Udkast til udtalelse (PE 316.394) Luciana Sbarbati om forslag til

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE

IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE VELKOMMEN I FRIE BØRNEHAVER OG FRITIDSHJEM Denne pjece er til dig, som er ny forælder i en af Frie Børnehaver og Fritidshjems tilknyttede selvejende eller private institutioner.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

Anbefaling til Frederikshavn Kommune vedrørende efterforskningsboring Vendsyssel 1 skifergas ved Dybvad VVM-redegørelse og miljørapport.

Anbefaling til Frederikshavn Kommune vedrørende efterforskningsboring Vendsyssel 1 skifergas ved Dybvad VVM-redegørelse og miljørapport. Anbefaling til Frederikshavn Kommune vedrørende efterforskningsboring Vendsyssel 1 skifergas ved Dybvad VVM-redegørelse og miljørapport. Vendsyssel Energi- og Miljøforening vil med denne anbefaling gøre

Læs mere

Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen. Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto

Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen. Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto Vi skal hjælpe folk til at modstå katastrofer og klimaforandringer Vi skal

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN DANMARK 1 DET BEDSTE LAND FOR VERDEN Alternativets ambition er at udvikle det danske samfund, så Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND Alternativet

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Politikernes svar. Seks spørgsmål om Klima og Energi til Energi-miljø- og klimaordfører Per Clausen, Enhedslisten

Politikernes svar. Seks spørgsmål om Klima og Energi til Energi-miljø- og klimaordfører Per Clausen, Enhedslisten Politikernes svar Seks spørgsmål om Klima og Energi til Energi-miljø- og klimaordfører Per Clausen, Enhedslisten Vil I være med til at anvende yderligere økonomiske virkemidler til at sænke transportsektorens

Læs mere

Mener du, det er rimeligt, at der ikke er et forbud imod at diskriminere mennesker med handicap?

Mener du, det er rimeligt, at der ikke er et forbud imod at diskriminere mennesker med handicap? 4. juni 2015 SO/jsk/br Folketingsvalget 18. juni 2015 Valgspørgsmål og baggrund Overordnede principper Danmark har tiltrådt FN s handicapkonvention. Dermed har vi forpligtet os til at sikre en fortsat

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om et klimaråd, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger.

Høringssvar til forslag til lov om et klimaråd, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger. SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere Forbrugernes stemme i energidebatten! Energistyrelsen dwc@ens.dk, skn@ens.dk, klimasekr@ens.dk Herrestrup, den 27. februar 2014. Høringssvar til forslag til

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Årsplan for hold E i historie

Årsplan for hold E i historie Årsplan for hold E i historie Emne: Fra to til èn supermagt. 1945 1990 Trinmål historie: Forklare udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, beskrive forhold mellem Danmark og andre områder

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0204/2. Ændringsforslag. Brando Benifei, ordfører

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0204/2. Ændringsforslag. Brando Benifei, ordfører 29.6.2016 A8-0204/2 2 Henvisning 9 a (nyt) - der henviser til Kommissionens meddelelse af 7. juni 2016 med titlen: "Handlingsplan for integration af tredjelandsstatsborgere" (COM(2016)0377), 29.6.2016

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere