Uddannelsesplan for Akademiuddannelserne i Grønland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesplan for Akademiuddannelserne i Grønland"

Transkript

1 Uddannelsesplan fr Akademiuddannelserne i Grønland Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2014 Side! 1 af! 23 sider

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Uddannelsernes frmål Uddannelsernes varighed Uddannelsernes titel Adgangskrav Uddannelsernes pædaggiske tilrettelæggelse Undervisnings- g arbejdsfrmer Evaluering Underviserkvalifikatiner Prøver g bedømmelse Merit Uddannelsens praktiske del Trekantsamtaler Evalueringssamtaler mellem praktiksted g den studerende Kblingspgave mellem Niuernermik Ilinniarfik g praktiksted Samarbejdsrller mellem Niuernermik Ilinniarfik g praktiksted Studievejledning Overgangsrdninger Retsgrundlag... 8 Bilag Akademiuddannelse i Øknmi g Ressurcestyring... 9 Bilag Akademiuddannelse i Internatinal handel g Markedsføring Bilag Akademiuddannelse i Finansiel Rådgivning... 15

3 1. Indledning De grønlandske Akademiuddannelser er erhvervsrettede videregående uddannelser udbudt sm merkantile Vksen VidereUddannelse (VVU) ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk. Denne uddannelsesplan er udarbejdet i samarbejde med Erhvervsakademi Lillebælt, sm er en institutin gdkendt til udbud af uddannelserne af Styrelsen fr Videregående Uddannelser g Uddannelsesstøtte. Denne uddannelsesplan træder i kraft fra 1. august Uddannelsernes frmål Frmålet med Akademiuddannelserne er generelt at pkvalificere de uddannelsessøgende til selvstændigt at kunne varetage arbejde med mangeartede arbejdspgaver på det grønlandske arbejdsmarked, såvel i det private erhvervsliv sm i ffentlige virksmheder. 3. Uddannelsernes varighed Uddannelserne er nrmeret til t studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år g svarer til 60 ECTS-pint (Eurpean Credit Transfer System). Akademiuddannelserne er bygget p sm vekseluddannelser, hvr 60 ECTS-pint stammer fra teri-delen g 60 ECTS-pint stammer fra praktikdelen. ECTS-pint er en talmæssig angivelse fr den ttale arbejdsbelastning, sm gennemførelsen af en uddannelse eller et mdul er nrmeret til. I studenterårsværket er indregnet arbejdsbelastningen ved alle frmer fr uddannelsesaktiviteter, der knytter sig til uddannelsen eller mdulet, herunder skemalagt undervisning, selvstudie, prjektarbejde, udarbejdelse af skriftlige pgaver, øvelser g cases, samt prøver g andre bedømmelser. 4. Uddannelsernes titel Studerende der har gennemført mduler svarende til mindst 40 ECTS-pint under det merkantile fagmråde, kan anvende betegnelsen Merknm. Betegnelsen på engelsk er Academy Fundatin (AF) Graduate in Business. En bestået akademiuddannelse giver adgang til titlen AU (Akademiuddannet) efterfulgt af specialebetegnelsen f.eks. AU i Øknmi g Ressurcestyring. Betegnelsen på engelsk er Academy Prfessin (AP) Degree efterfulgt af speciale-betegnelsen f.eks. Academy Prfessin (AP) Degree in Business Ecnmics. 5. Adgangskrav Adgang til ptagelse på Akademiuddannelserne eller enkelte mduler herfra er betinget af, at den uddannelsessøgende har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse fr vksne (GVU), eller en gymnasial uddannelse. Institutinen kan ptage uddannelsessøgende, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men sm ud fra en knkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige frudsætninger, der kan sidestilles hermed. Ngle af de faglige mduler kan frudsætte bestemte faglige frudsætninger. Det er den enkelte udbyder af de pågældende mduler, der vejleder den studerende med henblik på den studerendes vurdering af egne frudsætninger fr at gennemføre det pågældende mdul.

4 6. Uddannelsernes pædaggiske tilrettelæggelse 6.1 Undervisnings- g arbejdsfrmer Fælles fr alle mdulfrløb er, at de er anvendelsesrienterede, dvs. at der er et relativt tæt samspil mellem den studerendes praktiske erhvervserfaring g det teretiske indhld. Der lægges således vægt på, at lærerne har praktisk erfaring inden fr fagmrådet, g at den studerendes erfaring inddrages i undervisningen. Udviklingen af faglige g persnlige kvalifikatiner integreres i undervisningen, dvs. at fagligheden primært tilegnes gennem pædaggiske arbejdsfrmer, sm udvikler g understøtter persnlige kvalifikatiner sm selvstændighed, initiativ, kritisk sans, kreativitet, samarbejdsevne g iværksætterlyst. Dermed gives den studerende mulighed fr at udvikle viden, færdigheder g kmpetencer i samspillet mellem udviklingsviden, frskningsviden g praksisviden. I undervisningen indgår der derfr faglige diskussiner, erfaringsudveksling, gæstefrelæsninger, casebehandling g prjektarbejde, der er med til at sikre en persnlig udvikling, faglig frdybelse g frbindelsen mellem teri g praksis. Der arbejdes således med fleksible læringsfrmer, herunder relevante virtuelle arbejdsfrmer, g undervisnings- g arbejdsfrmerne afspejles i prøver g bedømmelse. Fr at understøtte indlæringen g vurdere udbyttet af undervisningen stilles der en række pgaver til aflevering. Fr mduler med skriftlig prøve er frmålet med pgaveløsningen endvidere at frberede sig til prøven. Her vil antallet af pgaver nrmalt være større end i mduler uden skriftlig prøve. Der henvises til de enkelte fagplaner fr en præcisering af antallet af afleveringspgaver. Der lægges endvidere vægt på, at den studerende kan psøge, vurdere g anvende infrmatin. Det er kundskaber, sm er helt grundlæggende fr, at man kan tilegne sig nye kvalifikatiner sm led i en livslang læring g udvikling. 6.2 Evaluering Uddannelsens mduler evalueres i henhld til institutinens systematik fr arbejdet med kvalitetssikring- g udvikling. Evalueringerne indgår i den samlede kvalitetssikring g anvendes til løbende udvikling af uddannelserne. Evalueringer af uddannelsen behandles desuden på møder mellem Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk, g Erhvervsakademi Lillebælt. 6.3 Underviserkvalifikatiner Underviserne ved institutinens udbud af uddannelserne skal samlet set have et kvalifikatinsniveau, der er højere end afgangsniveauet fr uddannelserne. Ved kvalifikatinsniveau frstås ud ver pædaggisk kmpetence gså dkumenteret teretisk, faglig samt erhvervs- g/eller prfessinsmæssig kmpetence. 7. Prøver g bedømmelse Hvert mdul g det afsluttende prjekt afsluttes med en prøve med individuel bedømmelse efter GSS skalaen jf. Karakterskalabekendtgørelsen. Bedømmelsesfrmerne er mundtlige eller skriftlige eller en kmbinatin af disse. Der henvises til institutinens eksamenshåndbg fr regler vedrørende prøver, eksaminer g bedømmelser. Akademiuddannelserne benytter gdkendt censrkrps fr fagmrådet fr det merkantile fagmråde.

5 8. Merit Beståede uddannelseselementer fra en anden grønlandsk eller udenlandsk videregående uddannelse kan efter institutinens afgørelse i det enkelte tilfælde give merit i uddannelsen. Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelseselementer, i denne vurdering indgår ligeledes ECTS angivelsen, uddannelseselementets niveaumæssige indplacering i den natinale kvalifikatinsramme (NQF). Der kan ikke gives merit fr afgangsprjektet. 9. Uddannelsens praktiske del (Dette kapitel gælder ikke fr AU i Finansiel Rådgivning). Fr at sikre en veltilrettelagt udvikling samt at den studerende når de mål, der er med uddannelsen, skal der udarbejdes en praktikplan. Praktikplanen er et centralt redskab, der desuden skal være med til at understøtte en ptimal udvikling af hver enkeltes ptentiale. Den er samtidig krumtappen i samarbejdet mellem den studerende, praktikstedet g Niuernermik Ilinniarfik (trekantssamarbejdet). Praktikstedet er ansvarligt fr udarbejdelse af praktikplanen samt handleplaner, der sikrer en prgressiv udvikling fr de frskellige praktikfrløb. Den studerende vil blive grundigt intrduceret i praktikplanens indhld samt frmål i løbet af det første sklephld. Det er gså den studerende der, i samarbejde med praktikstedet, har til pgave at udarbejde praktikplanen umiddelbart efter første sklephld, samt at fremsende den til sklen. 9.1 Trekantsamtaler Der tilsigtes, at have samtaler (møder) mellem den studerende, kntaktpersnen g Nuernermik Illiniarfik. Disse trekantsamtaler kan med frdel gennemføres under hvert praktikphld. Derudver kan trekantsamtaler gennemføres efter behv. 9.2 Evalueringssamtaler mellem praktiksted g den studerende Evalueringssamtaler mellem praktiksted g den studerende er vigtig ved bearbejdningen af praktikplanen. Frmålet med samtalen er dels at se bagud i periden fr at checke m den studerende har været de planlagte plæringsfunktiner igennem, dels ser fremad fr at lægge eller justere planer fr efterfølgende praktikperider. Evalueringssamtalen mellem den studerende g uddannelsesansvarlige bør gennemføres mindst en gang, gerne t gange pr. praktikperide: Gerne ved peridens start, hvr den studerende lige er kmmet hjem fra sklephld, g gerne igen ved peridens slutning krt før den studerende igen skal på sklephld. Der kan være frskellige måder at gribe evalueringssamtalen an på. Her er frslag til, hvrdan det kan gøres, g i princippet kan denne fremgangsmåde benyttes ved hver praktikperide: Aftal tid fr de evalueringssamtaler, I vil gennemføre i den pågældende praktikperide Frud fr evalueringssamtalen skal den studerende pfrdres til at frberede sin egen vurdering af, hvrdan det er gået i den frgangne tid siden sidste evalueringssamtale Under samtalen ser man i ffællesskab dels bagud i periden fr at checke, m den studerende har været igennem de planlagte plæringsfunktiner Dels ser man i fællesskab fremad fr at lægge eller justere planer fr efterfølgende praktikperider.

6 9.3 Kblingspgave mellem Niuernermik Ilinniarfik g praktiksted Fr at skabe bedst mulig sammenhæng mellem sklephld g praktikphld findes der kblingspgaver i hvert fag på 1. g 2. semester. Den studerende får kblingspgaven under sklephld. Den studerende har ansvaret fr at få pgaven planlagt g løst. Hvad den studerende skal gøre fr at løse pgaven, er beskrevet i den enkelte pgave. Den studerende bør i praktiktiden have tid g mulighed fr at løse pgaven. Kblingspgaverne har til frmål at skabe samspil mellem sklephld g plæringen på praktikstedet. Dette gælder de bligatriske fag, g når det er hensigtsmæssigt fr valgfagene. Kblingspgaven kan bestå af tre dele: indhld sm den studerende har med fra sklephld til praktiksted plæringsfunktiner eller dele heraf, sm den studerende skal arbejde med i praktikperiden frud fr et sklephld pgaver g plysninger, sm den studerende skal bearbejde på praktikstedet g medbringe til næste sklephld Kblingspgaverne er bligatriske g skal gdkendes fr at den studerende kan indstilles til eksamen i det pågældende fag. 9.4 Samarbejdsrller mellem Niuernermik Ilinniarfik g praktiksted Niuernermik Ilinniarfiks rlle g pgaver Niuernermik Ilinniarfik sikrer den verrdnede krdinering g planlægning g er ansvarlig fr alle faglige g rganisatriske driftsmæssige pgaver fr uddannelsen. Niuernermik Ilinniarfik arbejder med generelle uddannelsesmæssige pgaver g har pligt til at tage initiativ til ændringer/justeringer af gældende g allerede beskrevne rdninger mkring uddannelsesmrådet, hvis der viser sig behv fr det. Desuden skal Niuernermik Ilinniarfik: gdkende praktikvirksmheder deltage i møder mkring tilvejebringelse af praktikpladser deltage i møder mkring praktikkens gennemførelse varetage løsningen af praktikspørgsmål såvel pædaggisk sm administrativt frestå krdineringen mellem teri g praksis Praktikstedets rlle g pgaver I det enkelte praktiksted skal der udpeges en kntaktpersn/vejleder, der står fr kntakt til den studerende. Kntaktpersnen/vejlederen skal: have en fr mrådet kvalificeret uddannelse være i stand til at frmidle generel g specifik viden m eget arbejdsmråde deltage sammen med Niuernermik Ilinniarfik i evaluering g vurdering af den studerendes udbytte af hver af praktikperiderne frpligte sig til at deltage i møder, hvis Niuernermik Ilinniarfik indbyder til sådanne

7 Kntaktpersnens/vejlederens primære pgave er at vejlede g supervisere den studerende kntinuerligt i det aktuelle praktikfrløb. Gdkendelse af virksmheden kræver, at der er arbejdsmråder sm er relevante i frhld til de til enhver tid udbudte liner. I den sammenhæng udarbejdes der en uddannelsesplan fr den enkelte studerende, således at de teretiske mduler på sklephldene integreres med de praktiske arbejdspgaver i virksmheden. Uddannelsesplanen bliver udarbejdet i samarbejde mellem den studerende, virksmheden g Niuernermik Ilinniarfik. Gdkendelse kræver gså, at virksmheden kan stille en kntaktpersn til rådighed, der samarbejder med krdinatren fra Niuernermik Ilinniarfik. Kntaktpersnen i virksmheden skal have et fagligt uddannelsesniveau, der sm minimum er på Akademiniveau inden fr de relevante faglige discipliner. Der skal være en gensidig infrmatin mellem skle g virksmhed fr at sikre, at uddannelsesplanen gennemføres, evalueres g revideres. Gdkendelse af en virksmhed kræver desuden, at den studerende får den nødvendige tid til at deltage på de ca. 18 ugers sklephld pr. år. På sklephldene vil der imidlertid blive mulighed fr, at den studerende kan medbringe arbejdspgaver fra virksmheden, g på virksmhedsphldene kan der ligeledes blive tale m, at den studerende løser teretiske pgaver. Dette er især aktuelt på 2. år af uddannelsen. 10. Studievejledning Studievejledningen skal støtte den studerende i uddannelsesfrløbet fra valg af uddannelse til gennemførelse af uddannelse g frudsætter aktiv henvendelse fra både studievejleder g studerende. Hensigten med studievejledning er at hjælpe den studerende til at skabe gennemsigtighed i sin uddannelse sm helhed g øge muligheden fr at træffe begrundede valg i frhld til egen læring g trivsel. 11. Overgangsrdninger Studerende, der har gennemført et eller flere fagmduler efter de hidtidige regler fr uddannelserne, kan færdiggøre sin uddannelse efter de hidtidige regler eller færdiggøre en uddannelse efter denne uddannelsesrdning. Den studerende kan dermed uden phld frtsætte den påbegyndte uddannelse, dg betyder dette i frhld til denne uddannelsesplan, at specialefaget udgår g erstattes af et valgfag.

8 12. Retsgrundlag Uddannelsesplanens retsgrundlag udgøres af: - Inatsisartutlv nr. 10. af 19. maj 2010 m erhvervsuddannelser g kurser på erhvervsuddannelsesmrådet - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 17. april 2009 m uddannelsesplaner fr de erhvervsmæssige uddannelser Derudver - Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 14 af 23/06/2008 m karakterskala g anden bedømmelse

9 Bilag 1 Akademiuddannelse i Øknmi g Ressurcestyring 1. Frmålet med uddannelsen Akademiuddannelsen i Øknmi g Ressurcestyring har til frmål at kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at analysere, planlægge g gennemføre løsninger, der bredt vedrører øknmi g ressurcestyring i handels-, prduktins-, service- g ffentlige virksmheder, natinalt g internatinalt. En bestået akademiuddannelse med denne specialeretning giver adgang til titlen AU i Øknmi g Ressurcestyring. Betegnelsen på engelsk er Academy Prfessin (AP) Degree in Business Ecnmics. 2. Uddannelsens mål fr læringsudbytte, struktur g indhld 2.1 Uddannelsens mål fr læringsudbytte Uddannelsens mål fr læringsudbytte: Viden g frståelse Den studerende: Får viden m praksis g anvendt metde g teri i relatin til det faglige mråde Skal kunne frstå praksis g de centralt anvendte terier/metder g anvendelsen af disse Færdigheder Den studerende: Skal kunne anvende centrale metder g redskaber, der knytter sig til det faglige mrådes praksis g arbejdsprcesser Skal kunne vurdere praksisnære prblemstillinger g pstille samt vælge arbejdsgange g arbejdsprcesser, inden fr det valgte faglige mråde Skal kunne frmidle praksisnære prblemstillinger g løsningsmuligheder til samarbejdspartnere g brugere Kmpetencer Den studerende: Skal kunne deltage i udviklingsrienterede g/eller tværfaglige arbejdsprcesser Skal kunne håndtere afgrænsede ledelses- g planlægningsfunktiner i relatin til det valgte faglige mrådes praksis med en prfessinel tilgang Skal i en struktureret sammenhæng identificere g udvikle egen praksis fr frtsat videreuddannelse i frskellige læringsmiljøer

10 2.2 Uddannelsens struktur Uddannelsens teretiske del består af bligatriske mduler, valgfri mduler samt et afgangsprjekt, der afslutter uddannelsen. Fr uddybning af læringsmål, indhld g mfang af bligatriske g valgfri mduler henvises til fagplanerne fr hvert mdul. Institutinen frbehlder sig ret til at ændre i udbuddet af valgfrie mduler afhængig af de studerendes ønsker g mulige underviser kvalifikatiner. Obligatriske mduler på i alt 40 ECTS-pint: Erhvervsøknmi; 10 ECTS Øknmistyring i praksis; 10 ECTS Årsrapprt g regnskabsanalyse; 10 ECTS Organisatin g arbejdspsyklgi; 10 ECTS Valgfri mduler på i alt 10 ECTS-pint: Glbal øknmi; 10 ECTS Statistik; 10 ECTS Erhvervsret; 10 ECTS Der kan vælges mduler fra andre fagmråder disse må dg højst udgøre 10 ECTS Afsluttende prjekt på i alt 10 ECTS-pint: Afgangsprjekt; 10 ECTS 2.3. Afgangsprjekt Afgangsprjektet på 10 ECTS-pint afslutter uddannelsen. Der arbejdes med et selvvalgt emne g prblemstilling. Institutinen gdkender emnet g prblemfrmuleringen. Afgangsprjektet løses i tæt samarbejde med praktikvirksmheden. Institutinen yder vejledning i frbindelse med udarbejdelse af prjektet. Frudsætningen fr at gå til prøve i afgangsprjektet er, at uddannelsens mduler svarende til 50 ECTSpint er bestået. Afgangsprjektet bedømmes ved en individuel prøve med ekstern censur efter GSS skalaen Læringsmål fr afgangsprjektet Frmålet med afgangsprjektet er at kvalificere den studerende til at identificere, reflektere g analysere en tværfaglig, praksisrienteret prblemstilling g angive løsninger g handlemuligheder ved at anvende terier, strategier g metder. Afgangsprjektet skal dkumentere at uddannelsens mål fr læringsudbytte er pnået. Afgangsprjektets emne skal ligge indenfr uddannelsens faglige mråde g frmuleres så eventuelle valgfag, herunder valgfag uden fr det merkantile fagmråde, inddrages. Viden

11 Den studerende: Skal pnå viden m praksis g anvendelse af metde g teri til løsning af prblemstillinger inden fr øknmistyring Færdigheder Den studerende: Skal kunne identificere g frmulere en knkret prblemstilling inden fr øknmistyring Skal kunne anvende teri g metde til analyse g behandling af knkrete prblemstillinger inden fr øknmistyring Skal kunne anvise løsningsfrslag samt præsentere g perspektivere disse i frhld til en knkret identificeret prblemstilling Kmpetencer Den studerende: Skal kunne indgå i arbejdsprcesser i øknmistyringsmæssige sammenhænge med henblik på pgaveløsning Skal kunne varetage afgrænsede beslutninger inden fr øknmistyring Skal kunne vurdere teretiske g praksisnære prblemstillinger samt pstille g frmidle handlemuligheder

12 Bilag 2 Akademiuddannelse i Internatinal handel g Markedsføring 1. Frmålet med uddannelsen Akademiuddannelsen i Internatinal handel g Markedsføring har til frmål at kvalificere den studerende til at kunne indgå i udviklingsrienterede g tværfaglige arbejdsprcesser inden fr internatinal handel g markedsføring, samt at kunne håndtere planlægningsfunktiner i relatin til erhvervs- g fagmrådets praksis. Endvidere skal den enkelte kunne udvikle egen praksis inden fr mrådet. En bestået akademiuddannelse med denne specialeretning giver adgang til titlen AU i Internatinal handel g Markedsføring. Betegnelsen på engelsk er Academy Prfessin (AP) Degree in Internatinal Marketing. 2. Uddannelsens mål fr læringsudbytte, struktur g indhld Akademiuddannelsen i Internatinal handel g Markedsføring kan gennemføres med en faglig specialisering, så den studerende pnår færdigheder g kmpetencer i strategiske, taktiske g peratinelle markedsføringspgaver. 2.1 Uddannelsens mål fr læringsudbytte Uddannelsens mål fr læringsudbytte: Viden g frståelse Den studerende: Får udviklingsbaseret viden m praksis g anvendt metde g teri i relatin til internatinal handel g markedsføring Skal kunne frstå praksis g de centralt anvendte terier/metder g anvendelsen af disse Færdigheder Den studerende: Skal kunne anvende centrale metder g redskaber, der knytter sig til det faglige mrådes praksis g arbejdsprcesser Skal kunne vurdere praksisnære prblemstillinger g pstille samt vælge arbejdsgange g arbejdsprcesser inden fr internatinal handel g markedsføring Skal kunne frmidle praksisnære prblemstillinger g løsningsmuligheder til samarbejdspartnere g interessenter Kmpetencer Den studerende: Skal kunne deltage i udviklingsrienterede g/eller tværfaglige arbejdsprcesser Skal med en prfessinel tilgang kunne håndtere planlægningsfunktiner i relatin til praksis inden fr internatinal handel g markedsføring Skal kunne håndtere g vurdere markedsføringsmæssige prblemstillinger g på denne baggrund kunne give g implementere løsningsfrslag Skal i en struktureret sammenhæng udvikle egen praksis fr frtsat videreuddannelse i

13 frskellige læringsmiljøer 2.2 Uddannelsens struktur Uddannelsens teretiske del består af bligatriske mduler, valgfri mduler samt et afgangsprjekt, der afslutter uddannelsen. Fr uddybning af læringsmål, indhld g mfang af bligatriske g valgfri mduler henvises til fagplanerne fr hvert mdul. Institutinen frbehlder sig ret til at ændre i udbuddet af valgfrie mduler afhængig af de studerendes ønsker g mulige underviser kvalifikatiner. Obligatriske mduler på i alt 40 ECTS-pint: Afsætningsstrategi; 10 ECTS Markedsføring; 10 ECTS Markedsføring g frhandling; 10 ECTS Organisatin g arbejdspsyklgi; 10 ECTS Valgfri mduler på i alt 10 ECTS-pint: Erhvervsret; 10 ECTS Glbal øknmi; 10 ECTS Statistik; 10 ECTS Erhvervsøknmi; 10 ECTS Der kan vælges mduler fra andre fagmråder disse må dg højst udgøre 10 ECTS Afsluttende prjekt på i alt 10 ECTS-pint: Afgangsprjekt; 10 ECTS 2.3. Afgangsprjekt Afgangsprjektet på 10 ECTS-pint afslutter uddannelsen. Der arbejdes med et selvvalgt emne g prblemstilling. Institutinen gdkender emnet g prblemfrmuleringen. Afgangsprjektet løses i tæt samarbejde med praktikvirksmheden. Institutinen yder vejledning i frbindelse med udarbejdelse af prjektet. Frudsætningen fr at gå til prøve i afgangsprjektet er, at uddannelsens mduler svarende til 50 ECTSpint er bestået. Afgangsprjektet bedømmes ved en individuel prøve med ekstern censur efter GSS skalaen Læringsmål fr afgangsprjektet Afgangsprjektet skal dkumentere, at uddannelsens mål fr læringsudbytte er pnået. Afgangsprjektets emne skal ligge inden fr uddannelsens faglige mråde g frmuleres, så eventuelle valgfag uden fr uddannelsens faglige mråde inddrages. I afgangsprjektet lægges der vægt på, at den studerende frhlder sig kritisk til praksisnære prblemstillinger g frskellige teretiske g metdiske psitiner relateret til det valgte faglige mråde.

14 Det er målet, at den studerende gennem integratin af praksiserfaring g udviklingsrienteret teri g metde: Viden g frståelse Har udviklingsrienteret viden m teri, metde g praksis inden fr det valgte faglige mråde Har frståelse af praksis g de centrale anvendte terier g metder g kan frstå anvendelsen af disse inden fr det valgte faglige mråde Skal frstå egen praksis g de centrale anvendte terier g metder g kan frstå anvendelsen af disse inden fr det valgte faglige mråde Færdigheder Kan anvende centrale metder g redskaber til at indsamle g vurdere data inden fr det valgte faglige mråde Kan anvende centrale metder g redskaber til at dkumentere g vurdere teretiske g praksisnære prblemstillinger, handleløsninger g -muligheder, der er relateret til det valgte faglige mråde Kan frmidle faglige såvel sm praksisnære prblemstillinger g handlemuligheder fr relevante samarbejdspartnere g/eller brugere Kmpetencer Skal kunne deltage i udviklingsrienterede g/eller tværfaglige arbejdsprcesser Skal med en prfessinel tilgang kunne håndtere planlægningsfunktiner i en struktureret sammenhæng i relatin til det valgte faglige mrådes praksis Skal kunne demnstrere håndtering g vurdering af markedsføringsmæssige prblemstillinger samt kunne give g implementere praksisnære løsningsfrslag Skal i en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen praksis fr frtsat videreuddannelse i frskellige læringsmiljøer

15 Bilag 3 Akademiuddannelse i Finansiel Rådgivning 1. Frmålet med uddannelsen Akademiuddannelserne (AU) i Finansiel Rådgivning har til frmål at kvalificere den uddannede til selvstændigt at varetage funktiner inden fr finansmrådet. Uddannelsen skal bidrage til at kvalificere den studerende til at kunne deltage i fagligt g tværfagligt samarbejde med en prfessinel tilgang samt til i en struktureret sammenhæng at kunne udvikle egen praksis. Den uddannede skal kvalificeres til selvstændigt at kunne analysere, planlægge g gennemføre løsninger indenfr det finansielle mråde. En bestået akademiuddannelse med denne specialeretning giver adgang til titlen AU i Finansiel Rådgivning. Betegnelsen på engelsk er Academy Prfessin (AP) Degree in Financial Advice. 2. Uddannelsens mål fr læringsudbytte, struktur g indhld Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning kan gennemføres med en faglig specialisering, så den studerende pnår færdigheder g kmpetencer i strategiske, taktiske g peratinelle markedsføringspgaver. 2.1 Uddannelsens mål fr læringsudbytte Målene fr læringsudbyttet på Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning beskrives ud fra Kvalifikatinsrammen fr de videregående uddannelser således: Viden g frståelse Den studerende: Skal have udviklingsbaseret viden m praksis g anvendelse af metde g teri inden fr det finansielle mråde Skal have frståelse af praksis g/eller de vigtigste anvendte terier g metder inden fr finansmrådet g kunne frstå anvendelsen af disse i praksis Færdigheder Den studerende: Skal kunne anvende centrale metder g redskaber, der knytter sig til finansmrådets praksis g arbejdsprcesser Skal kunne vurdere praksisnære prblemstillinger g pstille samt vælge løsningsmuligheder i relatin til arbejdet i den finansielle sektr samt begrunde de vigtigste handlinger Skal kunne frmidle praksisnære prblemstillinger g løsningsmuligheder til samarbejdspartnere, interessenter, kunder (både privat g erhverv)

16 Kmpetencer Den studerende: Skal kunne håndtere prblemstillinger inden fr finansmrådet Skal kunne deltage i fagligt g tværfagligt samarbejde sm udvikler, frtlker g frmidler af mål g strategier Skal kunne indgå i udviklingsrienterede g/eller tværfaglige arbejdsprcesser i relatin til erhvervet Skal i en strukturel sammenhæng kunne varetage afgrænsede funktiner g tilegne sig ny viden i relatin til egen praksis g erhvervet Skal kunne afdække g udvikle persnlige g faglige kmpetencer g udviklingsptentialer ud fra virksmhedens helhed 2.3 Uddannelsens struktur Uddannelsens teretiske del består af bligatriske mduler samt et afgangsprjekt, der afslutter uddannelsen. Fr uddybning af læringsmål, indhld g mfang af bligatriske g valgfri mduler henvises til fagplanerne fr hvert mdul. Obligatriske mduler på i alt 50 ECTS-pint: Glbal øknmi; 10 ECTS Erhvervsret; 10 ECTS Erhvervsøknmi; 10 ECTS Bligfinansiering; 10 ECTS Finansielle Frretninger; 10 ECTS Afsluttende prjekt på i alt 10 ECTS-pint: Afgangsprjekt; 10 ECTS 2.3. Afgangsprjekt Afgangsprjektet på 10 ECTS-pint afslutter uddannelsen Læringsmål fr afgangsprjektet Viden g frståelse Skal have udviklingsrienteret viden relevante terier, metder g mdeller til løsning af den knkrete prblemstilling Skal have viden m indsamling af data til brug fr valg g fravalg i frhld til prblem, metde, teri, empiri g knklusin Færdigheder Skal kunne vurdere, udvælge g anvende relevant faglig metde Skal kunne frmulere g afgrænse prblemstillingen inden fr det valgte pgavefelt Skal kunne anvende af terier, metder g mdeller på løsning af en kmpleks, praktisk prblemstilling Skal kunne evaluere egen læring g identificere egne kmpetenceudviklingsbehv Skal kunne frmulere velargumenterede svar på knkrete prblemstillinger

17 Skal kunne vurdere frskellige løsningsalternativer på abstrakte g knkrete prblemstillinger Kmpetence Skal selvstændigt kunne styre et hvedpgaveprjekt g udføre kreativ prblemløsning i denne sammenhæng Skal kunne kmbinere teretiske, metdiske g faglige elementer til prfessinsanvendelig viden Skal kmpetent kunne frmidle egne fagligt begrundede synspunkter g indgå i en kvalificeret dialg mkring valg af prblemstilling, metdemæssige vervejelser, løsningsfrslag g knklusin

18 Fagmdulplan AkademiUddannelser (AU) Erhvervsøknmi Omfang:10 ECTS-pint Eksamensfrm: 4 timers skriftlig prøve med ekstern censur. Frmål: at den studerende pnår en teretisk g praktisk helhedsfrståelse af centrale erhvervsøknmiske prblemstillinger g beslutningsprcesser. Den studerende pnår endvidere indsigt i anvendelsen af erhvervsøknmiske løsningsmdeller g metder. Indhld: Virksmhedens afsætnings- g mkstningsfrhld Aktivitetsptimering Ttalbudgettering Investering g finansiering Inddragelse af studie- g fagrelevant praksis Læringsmål: Viden g frståelse Den studerende skal pnå udviklingsbaseret viden m g skal kunne frstå praksis g central anvendt teri g metde i frhld til: Baggrunden fr virksmhedens efterspørgselsfrhld Afsætningsbegrebet, herunder handlingsparameterindsats Markeds- g knkurrencefrmer, herunder prisdifferentiering Centrale mkstningstypers karakteristika Optimering af virksmhedens indtjening med fast g fleksibel kapacitet Ttalbudgettets bestanddele g sammenhængen mellem disse Beregning g vurdering af frskellige investeringers rentabilitet Beregning g vurdering af frskellige finansieringsfrslag Færdigheder Den studerende skal kunne anvende centrale metder g redskaber til at: udarbejde afsætningsplaner under hensyntagen til kapacitet g markedsfrhld udarbejde resultat-, balance- g likviditetsbudget samt vurdering af disse udarbejde investeringskalkuler inkl. følsmhedsbetragtninger udarbejde frslag til valg af finansiering frmidle praksisnære prblemstillinger g løsningsmuligheder inden fr central erhvervsøknmi Kmpetencer Den studerende: Skal kunne deltage i fagligt g tværfagligt samarbejde inden fr praktisk erhvervsøknmi Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder g kmpetencer i relatin til erhvervsøknmi Side 1

19 Fagmdulplan AkademiUddannelser (AU) Øknmistyring i praksis Omfang:10 ECTS-pint Eksamensfrm: Mundtlig prøve kmbineret med erhvervscase. Ekstern censur. FORMÅL: at den studerende får msat den pnåede teretiske viden fra Erhvervsøknmi til praktisk anvendelse. Den studerende vil således blive kvalificeret til knkret at tage del i virksmhedens øknmistyring. LÆRINGSMÅL: Viden g frståelse Den studerende skal pnå udviklingsbaseret viden m g skal kunne frstå praksis g central anvendt teri g metde i frhld til: Sammenhænge mellem de teretiske mdeller g praksis Ttalbudgettets bestanddele, såvel verbalt sm talmæssigt Anvendelsen af nøgletal sm styringsværktøj (KPI s) Intern budgetpfølgning, herunder standardbegrebet Intern øknmirapprtering i frhld til frskellige interessenter Investeringsbeslutninger i praksis Finansieringsbeslutninger i praksis Færdigheder Den studerende skal kunne anvende centrale metder g redskaber til at: udarbejde et peridepdelt resultat-, balance- g likviditetsbudget udarbejde en verbal beskrivelse af budgetfrudsætninger beskrive et budgets realisme g usikkerhed definere relevante Key Perfrmance Indicatrs fr virksmheden udarbejde en detaljeret budgetkntrl med årsagsfrklaringer vurdere frskellige frmer fr øknmirapprtering samt pstille g vælge løsningsmuligheder udarbejde et beslutningsgrundlag fr investeringsfrslag udarbejde et beslutningsgrundlag fr finansieringsfrslag Kmpetencer Den studerende: Skal kunne deltage i fagligt g tværfagligt samarbejde m virksmhedens øknmistyring med en prfessinel tilgang Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder g kmpetencer i relatin til virksmhedens øknmistyring INDHOLD: Fra teri til praksis Budget g budgetkntrl Intern øknmirapprtering Investering herunder ptimal levetid g differensinvesteringer Finansiering Inddragelse af studie- g fagrelevant praksis Side 1

20 Fagmdulplan AkademiUddannelser (AU) Årsrapprt g regnskabsanalyse Omfang:10 ECTS-pint Eksamensfrm: 4 timers skriftlig prøve. Frmål: Den studerende får indsigt i den grundlæggende regnskabslvgivning g her igennem bliver i stand til at beskrive, analysere g vurdere eksterne årsrapprter. Den studerende kvalificeres endvidere til at kunne se sammenhænge mellem den interne øknmistyring g den eksterne lvbestemte rapprtering. Læringsmål: Den studerende Viden g frståelse Hvedprincipperne i regnskabslvgivningen, herunder Bgføringslven, Årsregnskabslven g dennes pbygning (regnskabsklasser) Årsrapprtens frmål g hvedindhld Driftsøknmiske regnskaber kntra skatteregnskaber Andre regnskabsfrmer Frmålet med- g indhldet af en regnskabsanalyse Risikstyring Værdiansættelse af virksmheder. Færdigheder Læse g frstå en ekstern årsrapprt fr virksmheder i frskellige regnskabsklasser Omarbejde simple driftsøknmiske regnskabsuddrag til skattemæssige betragtninger g mvendt. Omarbejde et årsregnskab til analysebrug Opstille en samlet regnskabsanalyse indehldende rentabilitet, indtjeningsevne, sliditet samt kapitaltilpasning g likviditet Analysere børsnterede nøgletal Opstille knklusiner ud fra en fretaget samlet regnskabsanalyse Anvende en regnskabsanalyse til kreditvurdering Beskrive risici samt anvise værktøjer til risikafdækning Frklare indhldet af enkelte værdiansættelsesmetder. Kmpetencer Skal kunne deltage i fagligt g tværfagligt samarbejde i frhld til pgaver mkring virksmhedens eksterne årsrapprt g regnskabsanalyse Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder g kmpetencer i relatin til virksmhedens eksterne årsrapprt g regnskabsanalyse Indhld: Regnskabslvgivningen Årsrapprten Virksmhedsanalyse g risikafdækning Værdiansættelse Inddragelse af studie- g fagrelevant praksis Side 1

21 Fagmdulplan AkademiUddannelser (AU) Organisatin g arbejdspsyklgi Omfang:10 ECTS-pint Eksamensfrm: Mundtlig prøve med udgangspunkt i krt prjekt g med ekstern censur g bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Frmål: At den studerende gennem refleksin ver praksis g teri udvikler sin frståelse af rganisatinslivets / arbejdspsyklgiens prcesser g prblemstillinger g derved kan tage prfessinelt del i løsningen af rganisatriske pgaver g prblemstillinger. Læringsmål: Den studerende Viden g frståelse Skal inden fr rganisatins- g det arbejdspsyklgiske mråde eller i et bredere perspektiv på mrådet have udviklingsbaseret viden, teri, praksis m struktur, prcesser, kultur, rganisering, mtivatin g trivsel Skal kunne frstå praksis g central anvendt teri g metde samt kunne frstå mrådets anvendelse af teri g metde inden fr fagmrådet Færdigheder Skal kunne anvende centrale metder g redskaber samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden fr det ledelsesmæssige mråde Skal kunne vurdere praksisnære rganisatriske prblemstillinger g anvise justeringer af arbejdsgange g arbejdsprcesser Skal kunne frmidle praksisnære rganisatriske g arbejdspsyklgiske prblemstillinger g løsningsmuligheder til samarbejdspartnere g brugere. Kmpetencer Skal kunne indgå i/ eller håndtere udviklingsrienterede g tværfaglige arbejdsprcesser indenfr det rganisatriske g arbejdspsyklgiske mråde Skal kunne deltage i fagligt g tværfagligt samarbejde med en prfessinel tilgang i relatin til rganisatriske ramme g muligheder Skal kunne varetage afgrænsede ledelses- g planlægningsfunktiner i relatin til den rganisatriske praksis Skal i en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen praksis indenfr det rganisatriske g arbejdspsyklgiske mråde Skal i kraft af indsigt på et styrket grundlag kunne bidrage til rganisatriske samarbejds-prcesser g dermed til rganisatrisk målpfyldelse Indhld: Organisatriske grundelementer g sammenhænge i nutidens g fremtidens glbale g lkale spektra Organisatinsstruktur Styringsprcesser i private- g ffentlige virksmheder Organisatinskultur Arbejdspsyklgi Mtivatin i arbejdslivet Trivsel g arbejdsmiljø Team g individer Side 1

22 Fagmdulplan AkademiUddannelser (AU) Metdeteri med fkus på dataindsamling g metde Side 2

23 Fagmdulplan AkademiUddannelser (AU) Glbal Øknmi Omfang:10 ECTS-pint Eksamensfrm: 4 timers skriftlig prøve. Intern Censur. Frmål: At den studerende pnår en frståelse fr centrale samfundsøknmiske sammenhænge fr en åben øknmi i en glbaliseret verden. Læringsmål: Den studerende Viden g frståelse Den studerende skal pnå udviklingsbaseret viden m g skal kunne frstå praksis g central anvendt teri g metde i frhld til: Samfundsøknmi Mikr- g makrøknmiske frhld såvel natinalt sm glbalt Centrale teriers anvendelse på knkrete samfundsøknmiske prblemstillinger Prblemstillinger, sm en åben øknmi lever under i en glbaliseret verden Frhld, der er af betydning fr den langsigtede vækst i en samfundsøknmi. Færdigheder Den studerende skal kunne anvende centrale metder g regnskaber til at: redegøre fr den glbale øknmis grundlæggende begreber analysere mikr- g makrøknmiske prblemstillinger analysere prisdannelsen under frskellige markedsfrmer vurdere de velfærdsmæssige knsekvenser af indgreb i prisdannelsen samt velfærdsmæssige knsekvenser af eksternaliteter redegøre fr knjunkturudviklingen ved hjælp af øknmiske indikatrer, såvel natinalt sm internatinalt gennem en beskrivelse af samfundsøknmiske mål kunne pege på knkrete samfundsøknmiske prblemer redegøre fr g analysere virkningen på samfundsøknmien af frskellige øknmisk plitiske indgreb redegøre fr g analysere virkningen på samfundsøknmien af udefra,kmmende faktrer vurdere hensigtsmæssigheden af knkrete øknmisk plitiske indgreb vurdere begrænsningerne i den øknmiske plitik fr en åben øknmi redegøre fr g vurdere udviklingen i penge- g valutamarkedet under frie kapitalbevægelser anvende frskellige øknmiske mdeller i frbindelse med mikr- g makrøknmiske analyser vurdere betydningen af strukturplitiske indgreb vurdere betydningen af udviklingen i knkurrenceevnen fr et lands øknmi vurdere betydningen af udviklingen i prduktinsfaktrerne sm grundlag fr den langsigtede vækst i en samfundsøknmi Samfundsøknmi Mikr- g makrøknmiske frhld såvel natinalt sm glbalt Centrale teriers anvendelse på knkrete samfundsøknmiske prblemstillinger Prblemstillinger, sm en åben øknmi lever under i en glbaliseret verden Frhld, der er af betydning fr den langsigtede vækst i en samfundsøknmi. Kmpetencer Skal kunne deltage i fagligt g tværfagligt samarbejde, der invlverer glbal øknmi Side 1

24 Fagmdulplan AkademiUddannelser (AU) Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder g kmpetencer i relatin til glbal øknmie Indhld: Øknmiske begreber, herunder samfundsøknmiske mål g midler Prisdannelse under frskellige markedsfrmer, herunder virksmhedernes udbudsbeslutninger g hushldningernes efterspørgselsbeslutninger Velfærdsbetragtninger g markedseffektivitet Indgreb i prisdannelsen bl.a. i frbindelse med frekmsten af eksterne virkninger Arbejdsmarkedet g løndannelsen Handelsteri g handelsplitiske indgreb Internatinalt øknmisk samarbejde g glbalisering Indkmstdannelse g efterspørgselsfaktrer Penge- g valutamarkedet Øknmisk plitik i en åben øknmi Strukturplitik Knkurrenceevne Inflatin Øknmiske knjunkturer g langsigtet øknmisk vækstaksis Side 2

25 Fagmdulplan AkademiUddannelser (AU) Statistik Omfang:10 ECTS-pint Eksamensfrm: 4 timers skriftlig prøve, intern censur. FORMÅL: at den studerende får en teretisk g praktisk viden m anvendelse af statistisk teri g metde i øknmiske g markedsføringsmæssige sammenhænge. Den studerende skal selvstændigt g ud fra statistisk teri g metde kunne indsamle, analysere g vurdere en given erhvervsøknmisk eller samfundsøknmisk prblemstilling. LÆRINGSMÅL: Viden g frståelse Den studerende skal pnå udviklingsbaseret viden m g skal kunne frstå praksis g central anvendt teri g metde i frhld til: statistiske fejltyper ved indsamling af data ud fra statistiske metder statistiske analysemetders frudsætninger g begrænsninger statistiske mdellers anvendelighed i frhld til en given prblemstilling Færdigheder Den studerende skal kunne anvende centrale metder g redskaber til at: udvælge g anvende relevante statistiske metder g analyser til at undersøge erhvervsøknmiske eller samfundsøknmiske prblemstillinger beregne g frtlke frskellige mål fr central tendens g variatin fretage g frtlke sandsynlighedsberegninger fr stkastiske variable/ sandsynlighedsfrdelinger pstille g udarbejde hyptesetest g knfidensintervaller pstille g udarbejde test fr uafhængighed i antalstabeller g gdness g fit test pstille g udarbejde ensidige variansanalyser pstille g gennemføre analyser i regressinsmdeller med én eller flere frklarende variable herunder Dummy variable pstille g anvende frskellige metder til stikprøveudvælgelse Kmpetencer Den studerende: Skal kunne deltage i fagligt g tværfagligt samarbejde inden fr praktisk statistik med en prfessinel tilgang Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder g kmpetencer i relatin til statistik. Inhld Beskrivende statistik g grundlæggende sandsynlighedsregning Stkastiske variable g sandsynlighedsfrdelinger Knfidensintervaller g hyptesetest χ²-test (antalstabeller g gdness g fit) Ensidig variansanalyse Regressinsanalyse Stikprøveudvælgelse Side 1

26 Fagmdulplan AkademiUddannelser (AU) Erhvervsret Omfang:10 ECTS-pint Eksamensfrm: 4 timers skriftlig prøve på baggrund af en pgave udarbejdet af den til faget hørende pgavekmmissin. Ekstern censur. Frmål At den studerende pnår en kmpetence, sm bygger på en erhvervsjuridisk viden g frståelse. Den studerende vil således kunne tage prfessinel del i identifikatin g frebyggelse af juridiske prblemstillinger i såvel et natinalt sm glbalt virksmhedsmiljø. Indhld: Retskilder, dmstlssystemet g prcesret Aftaleret Køberet: natinalt g internatinalt E-handel Markedsførings- g knkurrenceret Erstatning g frsikring Ansættelsesret Kreditsikring: pant, kautin g ejendmsfrbehld Inslvensret Virksmhedsfrmer g hæftelse Læringsmål: Viden g frståelse Den studerende skal have frståelse fr g viden m: Centrale danske g internatinale retskilder, dmstlssystemet g en retssags frløb Centrale internatinale privat- g prcesretlige regler Centrale anvendte regler vedrørende verdragelse af almindelige frdringer g gældsbreve Centrale anvendte knkurrenceretlige regler m knkurrencefrvridende aftaler g misbrug af dminerende stilling Central anvendt handelslvgivning Færdigheder Den studerende skal have færdigheder i at vurdere erhvervsjuridiske prblemstillinger i relatin til: Centrale emner inden fr aftaleret, herunder aftaleindgåelse via mellemmænd Centrale emner inden fr erstatningsret, herunder prduktansvar Centrale emner inden fr frsikringsret Centrale emner inden fr køberet, både dansk g internatinal lvgivning vedrørende køb af løsøre Centrale emner inden fr markedsføringsret Centrale emner inden fr ansættelsesret, særligt funktinærlven Centrale virksmhedsfrmer g disses hæftelsesfrhld Kreditsikring, herunder pant, kautin g ejendmsfrbehld Side 1

27 Fagmdulplan AkademiUddannelser (AU) Centrale emner inden fr inslvensret, herunder knkurs g reknstruktin Kmpetencer Den studerende skal have kmpetence i at: Håndtere prblemstillinger af frskellig erhvervsjuridisk karakter, herunder deltage i kntrakt-frhandlinger, håndtere frebyggelse af fremtidige juridiske knflikter, samt kunne identificere en juridisk prblemstilling med henblik på at indhente yderligere juridisk bistand. Side 2

28 Fagmdulplan AkademiUddannelser (AU) Afsætningsstrategi Omfang:10 ECTS-pint Eksamensfrm: 4 timers skriftlig prøve på baggrund af en pgave udarbejdet af den til faget hørende pgavekmmissin. Deltagelse i eksamen frudsætter, at den studerende har udarbejdet en skriftlig individuel pgave, sm er blevet gdkendt. Ekstern censur. Frmål: Frmålet med faget er, at den studerende pnår en afsætningsstrategisk kmpetence, sm bygger på en helhedsfrståelse af de grundlæggende afsætningsmæssige frhld, begreber, mdeller g værktøjer, således at den studerende i praksis kan bidrage til analyse g løsning af virksmhedens strategiske salgs- g markedsføringspgaver. Læringsmål: Den studerende Viden g frståelse Skal have udviklingsbaseret viden m centrale grundlæggende strategi g markedsføringsbegreber samt markedsføringskncepter Skal have frståelse fr ngle relevante øknmiske g juridiske frhld indenfr afsætningsstrategi Skal kunne frstå praksis g central anvendt teri g metde i analysen af virksmhedens interne g eksterne strategiske situatin g i sammenhæng med kunders behv. Færdigheder Skal kunne anvende centrale metder g redskaber til i praksis at kunne analysere virksmhedens interne g eksterne strategiske situatin Skal kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden fr det afsætnings-strategiske mråde Skal kunne vurdere praksisnære afsætningsrelaterede prblemstillinger g pstille, begrunde g vælge strategier fr virksmhedens frretningsmdel Skal kunne frmidle virksmhedens interne situatin til samarbejdspartnere g brugere i frm af styrker g svagheder, herunder ressurcer g kmpetencer, værdiskabelse, prduktprtefølje g øknmisk situatin Skal kunne frmidle virksmhedens eksterne situatin til samarbejdspartnere g interessenter i frm af muligheder g trusler, herunder branche- g knkurrencesituatin, relevante juridiske frhld. Kmpetencer Skal kunne håndtere udviklingsrienterede situatiner relateret til virksmhedens strategiske interne g eksterne situatin gennem anvendelse af tilegnede afsætningsstrategiske metder g mdeller Skal kunne deltage prfessinelt i fagligt g tværfagligt samarbejde ifm. udviklingen af virksmhedens frretningsstrategier, herunder vækst- g knkurrencestrategi Skal kunne vurdere de eksterne påvirkninger fra mverdenen g give frslag til ændringer af strategien fr derigennem at styrke g fasthlde virksmhedens knkurrenceevne Skal i praksis kunne demnstrere afsætningsstrategisk kmpetence Skal i en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen praksis gennem tilegnelse g anvendelse af terier g mdeller indenfr afsætningsstrategisk situatinsanalyse Side 1

29 Fagmdulplan AkademiUddannelser (AU) Indhld: Grundlæggende markedsføringsbegreber virksmhedens planlægningsniveauer & mål frretnings- g vækststrategier g deres frbindelse til kunders behv virksmhedens interne g eksterne frhld virksmhedens strategiske situatin Virksmheders øknmiske situatin grundlæggende regnskabsfrståelse Juridiske frhld Metde knkurrenceret mdellernes frmål g anvendelse systematisk arbejdstilgang Side 2

30 Fagmdulplan AkademiUddannelser (AU) Internatinal markedsføring g -analyse Omfang:10 ECTS-pint Eksamensfrm: Mundtlig prøve på baggrund af et langt prjekt. Ekstern censur. Frmål: Frmålet med faget er at give den studerende kmpetence til at kunne analysere frhld g løsninger, der generelt vedrører prblemstillinger indenfr natinal g internatinal handel, kunders købsadfærd g marked samt planlægge g gennemføre markedsanalyser. Ligeledes at den studerende i praksis kan bidrage med analyse g frslag vedrørende virksmhedens markedsptentiale, internatinaliseringsprces samt segmentering, målgruppevalg g psitineringsstrategi. Læringsmål: Den studerende Viden g frståelse Skal have udviklingsbaseret viden m praksis g central anvendt teri g metde indenfr markedsanalyseprcessen, købsadfærd, segmentering målgruppevalg g psitinering, markeds- g salgsprgnsticering samt internatinaliseringsprcesser Skal kunne frstå praksis g central anvendt teri g metde samt kunne frstå anvendelsen af teri g metde i arbejdet med markedsanalyse, købsadfærd, segmentering, psitinering g internatinalisering. Færdigheder Skal kunne vurdere udviklingsrienterede situatiner med udgangspunkt i pbygning af virksmhedens markedsinfrmatinssystem g planlægning samt gennemførelse af relevante markedsundersøgelser Skal kunne anvende centrale metder g redskaber samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden fr markedsanalyse, kunders købsadfærd, segmentering, mål-gruppevalg, psitinering, markeds- g salgsprgnsticering samt internatinalisering Skal kunne vurdere praksisnære prblemstillinger g pstille samt vælge løsningsmuligheder indenfr internatinal markedsføring g - analyse Skal kunne frmidle praksisnære prblemstillinger g løsningsmuligheder til samarbejdspartnere g brugere i frm af indsamling g analyse af markedsdata, købsadfærdsanalyser, målgruppevalg samt internatinal analyse g løsningsfrslag. Kmpetencer Skal kunne håndtere udviklingsrienterede situatiner med udgangspunkt i pbygning af virksmhedens markedsinfrmatinssystem g planlægning samt gennemførelse af relevante markedsundersøgelser Skal kunne deltage i fagligt g tværfagligt samarbejde med en prfessinel tilgang i analyse af frhld g løsninger, der generelt vedrører natinal g internatinal markedsføring Skal i praksis kunne deltage i samarbejde vedrørende beskrivelse, analyse g vurdering af købsadfærd g købskriterier på BtB- g BtC- markeder samt internatinaliseringsmuligheder, markeds-segmentering, målgruppevalg, differentiering, branding g psitinering Skal i praksis kunne håndtere udarbejdelse af markedsptentiale g virksmhedens salgsptentiale samt bidrage med løsningsfrslag til udnyttelse af ptentialet Side 1

31 Fagmdulplan AkademiUddannelser (AU) Indhld: Markedsinfrmatinssystemet Dataindsamling g datakilder Markedsanalyseprcessen Markedsptentiale g prgnser Kunders købsadfærd g købskriterier på BtC- g BtB markeder Segmentering, valg af kundemålgrupper, differentiering, branding g psitinering Internatinalisering Metde Internatinaliseringsprcessen Markedsudvælgelse Markedsindtrængningsstrategi Rapprtskrivning Markedsanalysemetder Side 2

32 Fagmdulplan AkademiUddannelser (AU) Markedsføring g frhandling Omfang:10 ECTS-pint Eksamensfrm: Mundtlig prøve kmbineret med et praktisk prdukt g skriftlig pgave. Ekstern censur. Frmål: Frmålet med faget er at kvalificere den studerende til at kunne varetage arbejde med at udarbejde, planlægge, vurdere g gennemføre løsninger, der bredt vedrører virksmhedens markedsføringsaktiviteter, natinalt g internatinalt, samt kunne styre frhandlingsprcessen gennem dennes faser g trin. Den studerende kvalificeres desuden til at kunne analysere markedsføringsmæssige frhld g løsninger, der generelt vedrører kultur g tværkulturelle prblemstillinger. Læringsmål: Den studerende Viden g frståelse Skal have udviklingsbaseret viden m praksis g central anvendt teri g metde inden fr virksmhedens natinale g internatinale markedsføringsplanlægning, herunder udvikling g implementering af markedsføringsplaner samt marketings rganisatriske placering g rlle Skal have udviklingsbaseret viden m praksis g metde inden fr kultur, frhandlingsteknik g frhandlingskmmunikatin Skal frstå praksis g central anvendt teri g metdeanvendelse i frhandlingsprcessen på natinale g internatinale markeder Skal have udviklingsbaseret viden m praksis g central anvendt teri g metde inden fr relevante juridiske frhld. Færdigheder Skal kunne anvende centrale metder g markedsføringsredskaber samt kunne anvende færdigheder inden fr planlægning g gennemførelse af virksmhedens markedsføringsaktiviteter, i praksis kunne frhandle salgs- g markedsføringsrelaterede situatiner samt frstå g inddrage kulturparametre g tværkulturelle prblemstillinger Skal kunne vurdere praksisnære salgs- g markedsføringsmæssige prblemstillinger g freslå samt vælge løsningsmuligheder i frm af markedsføringstiltag, handlingsplaner g frhandlings-teknik Skal kunne anvende centrale metder til at planlægge g gennemføre en frhandling g vurdere hele frhandlingsprcessen Skal kunne frmidle praksisnære prblemstillinger g løsningsmuligheder til samarbejdspartnere g interessenter indenfr parameterindsats, frhandlingspgaver g tværkulturelle frhld. Kmpetencer Skal kunne håndtere udviklingsrienterede situatiner inden fr planlægning, vurdering g gen-nemførelse af løsninger, der bredt vedrører virksmhedens markedsføringsaktiviteter, natinalt g internatinalt Skal kunne deltage i fagligt g tværfagligt samarbejde med en prfessinel tilgang indenfr mar-kedsføringsplanlægning, parametermix, frhandling, tværkulturelle markedsføringsrelaterede prblemstillinger samt relevante juridiske frhld Skal i praksis kunne håndtere frhandlingsprcessen gennem dennes faser g trin Skal i en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen praksis gennem tilegnelse g anvendelse af terier g mdeller indenfr natinal g internatinal markedsføringsplanlægning, kulturanalyse g frhandlingsteknik Side 1

STUDIEORDNING 2012-2014

STUDIEORDNING 2012-2014 Studierdning på Markedsføringsøknm 2012-2014 STUDIEORDNING 2012-2014 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Side 1 af 54 Studierdning på Markedsføringsøknm 2012-2014 Indhld 1. Uddannelsen...4 1.1. Frmål...4 1.2.

Læs mere

STUDIEORDNING 2013-2015

STUDIEORDNING 2013-2015 STUDIEORDNING 2013-2015 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Side 1 af 54 Indhld 1. Uddannelsen... 4 1.1. Frmål... 4 1.2. Omfang... 4 1.3. Mål fr læringsudbytte... 4 1.4. Titulatur... 5 2. Uddannelsens indhld

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer Studierdning fr uddannelsen til Handelsøknm (AK) ved Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt. Gældende pr. 1. september 2013. Der tages frbehld fr eventuelle trykfejl g ændringer

Læs mere

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen. Gældende for forårs -/ efterårs semestret 2018

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen. Gældende for forårs -/ efterårs semestret 2018 Eksamenskatalg fr Handelsøknmuddannelsen Gældende fr frårs -/ efterårs semestret 2018 udarbejdet 15. januar 2018 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Studieordningens nationale del

Studieordningens nationale del Studierdningens natinale del Pædagguddannelsen 2014- bekendtgørelsen Indhldsfrtegnelse Afsluttende prøver i Fællesdelen... 2 Udprøvning af grundfagligheden... 2 Prøvefrm: Grundfagligheden K1... 2 Prøvefrm:

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I INFORMATIONSVIDENSKAB - IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I INFORMATIONSVIDENSKAB - IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studierdning fr SUPPLERINGSFAG I INFORMATIONSVIDENSKAB - IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 KAPITEL 1: FORMÅL OG FAGLIG BESKRIVELSE

Læs mere

Professionsretningen Arkitektprojektering

Professionsretningen Arkitektprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Arkitektprjektering Varighed: 3-5. semester ECTS pint: 25 Indhld Specialet i arkitektprjektering er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende til

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 10 uger Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for markedsføringsøkonomuddannelsen fra august 2015

Rettelsesblad til studieordningen for markedsføringsøkonomuddannelsen fra august 2015 Rettelsesblad til studierdningen fr markedsføringsøknmuddannelsen fra august 2015 Netværket fr uddannelsen har fastlagt følgende indhldsmæssige ændringer: Kernemrådet Erhvervsret Det bligatriske uddannelseselement

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Studieordningens nationale del. Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN

Studieordningens nationale del. Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN Studierdningens natinale del Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN Grundfagligheden prøves gennem tre prøver, der svarer til tre kmpetencemål. Det ene kmpetencemål retter sig md første praktik. Prøve: Grundfaglighedens

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for forårssemestret 2018

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for forårssemestret 2018 Eksamenskatalg fr Prfessinsbachelruddannelsen i sftwareudvikling Gældende fr frårssemestret 2018 udarbejdet 15.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelser

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Partnerskab for dansk økonomi, velfærd og udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s projekter for trepartsforhandlingerne)

Partnerskab for dansk økonomi, velfærd og udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s projekter for trepartsforhandlingerne) 11-0923 - Sekretariatet 26.03.2012 Kntakt: Jens Kragh/Andy Andresen Partnerskab fr dansk øknmi, velfærd g udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s prjekter fr trepartsfrhandlingerne) FTF s frretningsudvalg

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Konkret om AT-opgaver med innovation 1

Konkret om AT-opgaver med innovation 1 Knkret m AT-pgaver med innvatin 1 I de følgende afsnit er der plukket ud fra bl.a. vejledningen g kmmenteret på afsnit. Det er derfr stadigvæk den enkelte lærers ansvar at læse teksten i læreplan g vejledning

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Gældende for efterårs-/forårssemestret

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Gældende for efterårs-/forårssemestret Eksamenskatalg fr Prfessinsbachelr i innvatin g entrepreneurship Gældende fr efterårs-/frårssemestret 2017-2019 udarbejdet 02.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre...

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Fagbeskrivelser. Master i Kvalitet og Ledelse i Social- og Sundhedssektoren. Syddansk Universitet. (Opdateret august 2009)

Fagbeskrivelser. Master i Kvalitet og Ledelse i Social- og Sundhedssektoren. Syddansk Universitet. (Opdateret august 2009) Fagbeskrivelser Master i Kvalitet g Ledelse i Scial- g Sundhedssektren Syddansk Universitet (Opdateret august 2009) 1 Mdultvhlder Omfang g ECTS Frudsætninger Mdulbeskrivelse Kmpetencemål Undervisningsfrm

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring Revideret 01.07.2013

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring Revideret 01.07.2013 for Akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring Revideret Studieordningen er gældende fra 1. juli 2013. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM ALMEN MUSIKLÆRER (AM) Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus)

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM ALMEN MUSIKLÆRER (AM) Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM ALMEN MUSIKLÆRER (AM) Bachelr i musik (BMus) / Bachelr f Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1) August 2011, rev. 2013 DKDM. Studierdning: Bachelruddannelsen sm Musikpædagg

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte.

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. Standard fr Tidlig indsats i frhld til børn g unge med behv fr særlig støtte. 1. Plitiske målsætninger: Lkale løsninger Ressurcefkusering Tværfaglighed 2. Metder, indsats g initiativer til realisering

Læs mere

Professionsretningen Udførelse

Professionsretningen Udførelse Valgdel: Prfessinsretningen Udførelse Varighed: 3-5. semester Status: Valgdels specialedel ECTS pint: 25 Indhld Specialet i Udførelse er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende

Læs mere

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/Facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/Facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 2 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Professionsretningen Udførelse

Professionsretningen Udførelse Valgdel: Prfessinsretningen Udførelse Varighed: 3-5. semester Status: Valgdels specialedel ECTS pint: 25 Indhld Specialet i Udførelse er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende

Læs mere

1. Indledning. 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre

1. Indledning. 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre Eksamenskatalg fr OPBLF16ED36 Udarbejdet 17-01-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde VIA University Cllege Dat: 6. juli 2015 Jurnalnummer: U0027-4-5-15 Ref.: JRJ Organisering g frankring af VIAs kvalitetsarbejde VIAs kvalitetsarbejde tager udgangspunkt i, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

Erhvervsret. Indhold Fagområdet omfatter navnlig:

Erhvervsret. Indhold Fagområdet omfatter navnlig: Erhvervsret 10 ECTS Fagansvarlig: Erik Werlauff Placering 1. Semester Type g sprg Obligatrisk Dansk Omfang g frventning Undervisning: ca. 60 timer Frberedelse: Du må nrmalt regne med at skulle bruge ca.

Læs mere

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/Facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Se Hospitalsenhed Midts hjemmeside, under afdelinger, medicinsk afdeling og dermatologisk amb.

Se Hospitalsenhed Midts hjemmeside, under afdelinger, medicinsk afdeling og dermatologisk amb. Dermatlgisk ambulatrium, Medicinsk afdeling Reginshspitalet Vibrg Hspitalsenhed Midt Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND

UDDANNELSESPLAN. IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND UDDANNELSESPLAN IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Februar 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelsens varighed... 3 4. Uddannelsens

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Professionsretningen Konstruktionsprojektering

Professionsretningen Konstruktionsprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Knstruktinsprjektering Varighed: 3-5. semester Status: Valgdels specialedel ECTS pint: 25 Indhld Specialet i knstruktinsprjektering er placeret i 3., 4. g 5. semester. Kurset

Læs mere

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet Stillings- g persnprfil Afdelingschef fr Søterritriet Kystdirektratet Juli 2014 [1] Opdragsgiver Adresse Stilling Refererer til Ansættelsesfrhld Kystdirektratet Kystdirektratet Højbvej 1, 7620 Lemvig Telefn

Læs mere

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier:

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier: Frretningsplan til Danmarksmesterskabet g bedømmelseskriterier: Frretningsplan: Skriftstørrelse 12 Max 15 sider á 2400 anslag (alt der verskrider, tæller ikke med i bedømmelsen) Idéens navn Ideén på 3

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Kommissorium for Ekstern analyse af ARoS økonomi

Kommissorium for Ekstern analyse af ARoS økonomi Kmmissrium fr Ekstern analyse af ARS øknmi Juni 2009 Indhld Indhld... 2 1. Prjektets baggrund g prblemstilling... 3 2. Prjektets frmål, mål g resultater... 3 3. Frudsætninger, afgrænsninger g pmærksmhedsmråder...

Læs mere

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknologi)

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknologi) Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studierdningen fr uddannelsen Bachelr (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknlgi) Bachelr f Science (BSc) in Engineering (Welfare Technlgy) Studiestart september

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

YDELSESKATALOG 2015. Det socialpædagogiske tilbud Hybelinstitutionen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE

YDELSESKATALOG 2015. Det socialpædagogiske tilbud Hybelinstitutionen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE YDELSESKATALOG 2015 Det scialpædaggiske tilbud Hybelinstitutinen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE Det scialpædaggiske tilbud Hybelinstitutinen Rådmandsgade 43, 2.

Læs mere

Fagstudieordning for BACHELORUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB, STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2017

Fagstudieordning for BACHELORUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB, STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2017 Fagstudierdning fr BACHELORUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB, 2017- STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2017 1 Indhld 1. Indledning... 4 2. Titel g tilknytning... 4 3. Uddannelsens frmål g kmpetenceprfil...

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere