Økonomisk Redegørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk Redegørelse"

Transkript

1 Økonomisk Redegørelse Maj 1

2 Økonomisk Redegørelse Maj 1

3 Økonomisk Redegørelse Maj 1 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls Schultz Distribution Herstedvang 1, 6 Albertslund T 3 73 F E Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K T 7 8 Omslag: Studio Parris Wakefield Foto: Trine Søndergaard Tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk Oplag:. Pris: 15 kr. inkl. moms ISBN: Elektronisk Publikation: ISBN: Publikationen kan hentes på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside:

4 Forord Der er fortsat stor usikkerhed om styrken i genopretningen af den internationale økonomi. Ved årsskiftet var der udbredt sortsyn og frygt for en ny fastfrysning af de finansielle markeder og verdenshandlen. Situationen krævede handling. Og med en række økonomiskpolitiske tiltag, herunder nye lånefaciliteter i Den Europæiske Centralbank og vedtagelsen af nye rammer for en styrket finanspolitik i EU, lykkedes det umiddelbart at inddæmme krisen. Det betyder ikke, at krisen er overstået. Tværtimod. Euroområdet fik et pusterum, men behovet for at gennemføre troværdige og holdbare økonomiske reformer er påtrængende i mange lande. De står med store ubalancer, som skal håndteres, før der er håb om, at væksten og tilliden kan vende tilbage. Det er nu, der skal vises politisk handlekraft. Alternativet til reformer er øget risiko for fornyet uro på de finansielle markeder og tilbageslag i økonomierne. Det skal vi undgå. Parallelt med landenes egen indsats er der på EU-plan også fokus på at styrke grundlaget for vækst, blandt andet gennem nye kreditmuligheder for virksomheder samt fjernelse af barrierer for handel i det indre marked og med lande uden for EU. Regeringen har vist, at det ikke skorter på politisk handlekraft i Danmark. Med -planen, Danmark i arbejde, er der præsenteret en klar strategi for styrkelse af vækstmulighederne i dansk økonomi og for genopretning og langtidssikring af den offentlige økonomi. Og med oplæg til trepartsforhandlinger og skatteudspil konkretiserer regeringen de reformer, som skal øge arbejdsudbuddet og styrke grundlaget for vækst og velfærd. Samtidig har regeringen gennemført en række tiltag, som holder hånden under økonomien på den korte bane. Senest med boligaftalen, som øger renoveringen af almene boliger. Sammen med kickstarten, som særligt fremrykkede offentlige investeringer, og udbetalingen af efterlønsbidrag, som styrker familiernes forbrugsmuligheder, giver det dansk økonomi et godt skub fremad i år og næste år. Det kan vi gøre, fordi der er troværdighed om den økonomiske politik i Danmark. Fordi der er tillid til, at vi tager hånd om udfordringerne for vores økonomi. Og fordi vi præsenterer holdbare løsninger. Margrethe Vestager konomi- og indenrigsminister

5

6 Indhold 1. Sammenfatning Det aktuelle konjunkturbillede Prognosen De offentlige finanser og udfordringerne for finanspolitikken i Danmark Gældsopbygning og genopretning Genopretning og risici Bilagstabel International økonomi Realøkonomisk status Offentlige finanser Globale risici og ubalancer Finansielle markeder Rente- og valutaforhold Obligations- og aktiemarkederne Kreditudviklingen Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel Indkomster og formue Det private forbrug Boligmarkedet Erhvervsmæssige investeringer Udenrigshandel og betalingsbalance Produktion, arbejdsmarked, ledighed og kapacitetspres Produktion Beskæftigelse, arbejdsstyrke, ledighed og kapacitetspres Løn Priser... 1 Appendiks 5A. Overenskomstforhandlingerne Offentlige finanser og finanspolitik Den offentlige saldo Den offentlige gæld De offentlige udgifter De offentlige indtægter Finanspolitikkens aktivitetsvirkning Den strukturelle offentlige saldo Bilagstabeller Redaktionen er afsluttet den. maj 1.

7

8 Kapitel 1 1. Sammenfatning Nyt kapitel 1.1 Det aktuelle konjunkturbillede Dansk økonomi er stadig præget af den internationale afmatning. Gennem resten af året og videre ind i 13 vurderes der dog at komme mere fremdrift i økonomien som følge af de kraftige stimuli fra meget lave renter, regeringens kickstart og udbetalingen af efterlønsbidrag samt en markant styrket forbrugertillid gennem foråret. BNP skønnes at vokse med godt 1 pct. i år og 1½ pct. næste år på linje med decemberredegørelsen, jf. figur 1.1. Væksten er endnu ikke stærk nok til at sikre en tydelig fremgang på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsen ventes dog at stige svagt med 3-. personer i år og næste år, jf. figur 1.. Vurderingen af vækstudsigterne for Danmark er under indtryk af en vis bedring i de internationale konjunkturer siden årsskiftet. I slutningen af 11 var situationen præget af ekstraordinært stor usikkerhed om håndteringen af statsgældskrisen i en række europæiske lande, og der var udbredt frygt for en eskalering af krisen som følge af fornyet uro på de finansielle markeder. En række forskellige initiativer blev iværksat for at inddæmme krisen, herunder nye lånefaciliteter i Den Europæiske Centralbank (ECB) og vedtagelsen af nye rammer for en styrket finanspolitik i EU, og ind i 1 blev tilliden og aktiemarkederne styrket og verdenshandlen igen øget. Figur 1.1 BNP-vækst Figur 1. Beskæftigelse 1. personer 1. personer Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Økonomisk Redegørelse Maj 1 7

9 Kapitel 1 Sammenfatning Der er imidlertid fortsat betydelig usikkerhed om styrken i genopretningen af den internationale økonomi, særligt i euroområdet. De umiddelbare virkninger af ECB s nye lånefaciliteter kan være ved at aftage, og tillid og aktiemarkeder i euroområdet har den seneste tid igen været vigende. Senest har den parlamentariske situation efter valget i Grækenland skabt bekymring for den politiske vilje til at følge op på indgåede aftaler, og muligheden for en græsk exit af euroen diskuteres åbent. Der har også været stor fokus i markederne på de offentlige finanser i Spanien og tilstanden i landets banksektor på det seneste. Der vurderes på den baggrund at være risiko for, at der igen kan opstå en udpræget tillidskrise med øget uro på de finansielle markeder og forstærket tilbageholdenhed blandt forbrugere og virksomheder i de europæiske økonomier. En anden risikofaktor er udviklingen i olieprisen, som konjunktursituationen taget i betragtning er forholdsvis høj. Øget efterspørgsel fra vækstøkonomierne kan presse prisen yderligere op. Endelig er der usikkerhed knyttet til udviklingen i den amerikanske finanspolitik, hvor der med den nuværende lovgivning lægges op til en uforholdsmæssig hård stramning i 13. Det er i prognosen, som præsenteres i denne Økonomisk Redegørelse, lagt til grund, at gælds- og tillidskrisen i europæiske økonomi ikke optrappes væsentligt, og at finanspolitikken i USA ikke stopper den igangværende genopretning. Troværdighed om de offentlige finanser er en afgørende forudsætning for den økonomiske genopretning. Danmark har indtil nu nydt godt af at være betragtet som sikker havn blandt investorer. Det har sikret lave renter og dermed understøttet et stadig skrøbeligt boligmarked. Regeringens -plan, Danmark i arbejde, er tilrettelagt, så troværdigheden kan fastholdes gennem sunde offentlige finanser, samtidig med at grundlaget for vækst og beskæftigelse styrkes. Det gælder både på kort sigt, hvor det særligt handler om at styrke konkurrenceevnen, og på lidt længere sigt, hvor udviklingen i produktiviteten og arbejdsudbuddet udgør de primære begrænsninger på vækstmulighederne. 1. Prognosen De internationale institutioner er nu mere optimistiske omkring udsigterne for den globale økonomiske udvikling end i starten af 1, hvor prognoserne var påvirket af en udpræget krisestemning. Det er særligt USA, som nu ventes at vokse lidt kraftigere end vurderet tidligere på året. USA er længere fremme i tilpasningen efter krisen, og her er der flere klare tegn på fremgang og fortsat genopretning af økonomien, jf. figur 1.3. Aktiekurserne er ikke langt fra niveauet før finanskrisen, og ledigheden er faldende. Det er dog fortsat en række nye vækstøkonomier, især i Asien, som trækker verdensøkonomien. I forhold til under tidligere verdensomspændende kriser kom disse lande hurtigt op i tempo igen, blandt andet på baggrund af bedre makroøkonomiske og finansielle rammer i landene. 8 Økonomisk Redegørelse Maj 1

10 Kapitel 1 Sammenfatning Figur 1.3 BNP, niveau Figur 1. Erhvervstillid (PMI) Indeks (7K1=1) Indeks (7K1=1) Nettotal Nettotal Euroområdet USA Euroområdet USA Kilde: Eurostat og Reuters EcoWin. Situationen i flere eurolande er til gengæld fortsat ret uafklaret. I mange lande er aktiviteten faldet yderligere i 1. kvartal i år, og i løbet af foråret er forbruger- og erhvervstilliden igen svækket, jf. figur 1.. Samtidig stiger ledigheden fortsat i euroområdet. Når udsigterne for euroområdet under ét alligevel vurderes lidt bedre nu i forhold til for nogle måneder siden, skyldes det først og fremmest udviklingen i Tyskland, hvor der var pæn vækst i starten af i år. Flere andre eurolande ventes fortsat at opleve fald i aktiviteten i år og begrænset eller moderat vækst næste år. Også i Sverige er der udsigt til svag vækst i år. I de fleste lande afspejler de svage vækstudsigter for 1 som helhed primært et lavt niveau ved udgangen af 11 og en yderligere svækkelse i starten af året, mens der fremadrettet ventes at komme mere skub i økonomierne. Væksten ventes imidlertid kun langsomt at vende tilbage, og der må også i de kommende år regnes med en langsom og ujævn genopretning. Landene står over for en betydelig finanspolitisk konsolidering, der skal genskabe markedernes tillid til landenes økonomiske politik, og der er i mange lande annonceret eller igangsat betydelige finanspolitiske stramninger, herunder i Italien og Spanien, hvor vækstudsigterne er meget afdæmpede. Ligeledes står den private sektor, navnlig husholdningerne, over for at skulle konsolidere sig i de fleste europæiske lande. I årene op til finanskrisen i 8-9 skete der en betydelig gældsopbygning, som blandt andet knyttede sig til boligfinansieringen i et ophedet boligmarked. Tilpasningen af såvel offentlig som privat gæld vil i de kommende år være med til at dæmpe både forbrug og investeringer i euroområdet. Økonomisk Redegørelse Maj 1 9

11 Kapitel 1 Sammenfatning Figur 1.5 BNP i udlandet (handelsvægtet), realvækst Figur 1.6 Industrieksport til traditionelle og nye vækstmarkeder (værdier) Indeks (6=1) Indeks (6=1) Nye vækstmarkeder Traditionelle markeder Resten af verden Anm.: Egen sæsonkorrektion i figur 1.6. Nye vækstmarkeder er her: Sydafrika, Tyrkiet, Indonesien, Mexico, Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Traditionelle markeder dækker over EU-lande samt Norge, Island, USA, Canada, Japan, Schweiz, Australien og New Zealand. Den seneste udvikling er fremskrevet med gennemsnittet for januar og februar 1. Industrieksporten er ekskl. varegruppen andre transportmidler, herunder blandt andet boreplatforme. Kilde: Reuters EcoWin, EU-Kommissionen, Danmarks Statistik og egne beregninger. Samlet ventes BNP i udlandet (vægtet med danske handelsandele) at vokse med knap 1¼ pct. i år og med pct. næste år, jf. figur 1.5. Det er en nedjustering på knap ½ pct.-point i 1 i forhold til decembervurderingen, hvor udlandsvæksten var baseret på de internationale institutioners prognoser fra efteråret, mens vækstskønnet for 13 er omtrent uændret. Eksportmarkedsvæksten for danske industrivarer er tilsvarende nedjusteret i 1 og udgør beskedne ¾ pct. i år og 5 pct. næste år. Det bidrager til en svag udvikling i dansk industrieksport, særligt i år. Den danske industrieksport har klaret sig relativt godt gennem det internationale konjunkturtilbageslag. Det afspejler blandt andet en betydelig vækst i eksporten af medicin mv., men også at dansk industri i stigende grad har vundet fodfæste på de nye vækstmarkeder, jf. figur 1.6. Danmarks lønkonkurrenceevne udgør imidlertid stadig en væsentlig barriere for den danske industrieksport, og der ventes tab af markedsandele i både 1 og 13. Der er i forbindelse med overenskomsterne i foråret aftalt beherskede stigninger i virksomhedernes lønomkostninger, og lønudviklingen vil formentlig være mere afdæmpet end i udlandet. 1 Økonomisk Redegørelse Maj 1

12 Kapitel 1 Sammenfatning Figur 1.7 Udviklingen i lønkonkurrenceevnen (akkumuleret) siden (målt ved relative enhedslønomkostninger) Figur 1.8 Markedsandele og lønkonkurrenceevne Indeks (1995=1) Indeks (1995=1) Lønudvikling Kronekurs Produktivitet Lønkonkurrenceevne Eksportmarkedsandel Lønkonkurrenceevne Kilde: OECD, Eurostat, Reuters EcoWin, Danmarks Statistik og egne beregninger. Set over en længere årrække har de danske lønstigninger imidlertid overgået udlandets, og Danmark har dermed akkumuleret et stort tab af lønkonkurrenceevne (i alt pct.), fordi produktivitetsudviklingen samtidig har været forholdsvis svag og dermed ikke har modsvaret de relativt kraftigere indenlandske lønstigninger, jf. figur 1.7. Der er derfor en risiko for, at konkurrenceevnen i mange virksomheder ikke er stærk nok til, at virksomhederne fuldt ud vil kunne omsætte de kommende års forventede stigning i den globale efterspørgsel til øget afsætning. Det vil forsinke genopretningen af dansk økonomi. Svækkelsen af lønkonkurrenceevnen har i forvejen medvirket til tab af markedsandele i de seneste 1-15 år, jf. figur 1.8. Generelt må der forventes et løbende tab af markedsandele, fordi en række lande åbner mere op for international handel og deltager i konkurrencen på danske eksportmarkeder. Men tendensen vil være mere eller mindre udtalt afhængig af den danske konkurrenceevne. Tjenesteeksporten, som i høj grad udgøres af søtransport, hvor lønomkostningerne fylder meget lidt, ser ud til at komme styrket ind i 1. Det bidrager til at holde den samlede eksport oppe. Eksporten ventes på den baggrund at vokse knap pct. i år og 3¼ pct. næste år. Det er omtrent uændret i forhold til decembervurderingen. Økonomisk Redegørelse Maj 1 11

13 Kapitel 1 Sammenfatning Figur 1.9 Forbrugertillid Figur 1.1 Boligrenter Nettotal Nettotal Forbrugertillidsindikator (h. akse) Ledighedsforventninger Kort realkreditrente Lang realkreditrente Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Der vurderes gradvist at komme mere fremdrift i den private indenlandske efterspørgsel i år og næste år. Det private forbrug steg i slutningen af sidste år og vurderes at øges yderligere i første halvdel af i år. En styrket forbrugertillid gennem foråret peger på øget forbrugslyst, jf. figur 1.9, og sammen med udbetalingen af efterlønsbidrag og fortsat meget lave renter skaber det grundlaget for yderligere fremgang i løbet af i år. Udbetalingen af efterlønsbidrag kan ske frem til oktober, og der er frem til medio maj udbetalt efterlønsbidrag for 16¼ mia. kr. Det er ret tæt på forudsætningen om en samlet udbetaling i 1 på godt 17½ mia. kr. Forbruget har siden 9 været præget af en vis tilbageholdenhed, der kommer til udtryk ved en høj opsparingskvote, og som blandt andet afspejler behovet for konsolidering efter formuetab på boliger og finansielle aktiver efter krisen. Husholdningerne er i gang med at tilpasse deres gæld, og i prognoseperioden forventes opsparingskvoten efterhånden at falde. Boligmarkedet er stadig meget trægt og har været præget af yderligere prisfald i starten af året, selv om det meste af pristilpasningen oven på boligprisboblen i -6 formentlig har fundet sted. I løbet af foråret er boligrenterne dykket til det laveste niveau nogensinde, jf. figur 1.1, og fremadrettet vurderes de meget lave renter at medføre en stabilisering og gradvis styrkelse af boligmarkedet og boligpriserne, som kan medvirke til et øget privatforbrug. Som følge af udviklingen i starten af året ventes huspriserne imidlertid på årsbasis at falde med 5½ pct. i år. Næste år ventes huspriserne at vokse omtrent på linje med forbrugerpriserne. Erhvervsinvesteringerne vurderes at vokse i år og næste år efter kraftige fald i 9 og 1. En række offentligt initierede investeringer, der foregår i privat regi, herunder investeringer i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen og Metro Cityringen samt investeringer afledt af energiaftalen, understøtter erhvervsinvesteringerne i år og næste år. Der er imidlertid stadig en betydelig ledig produktionskapacitet, som mindsker behovet for at øge investeringerne, og investeringskvoten ligger fortsat lavt i år og næste år. 1 Økonomisk Redegørelse Maj 1

14 Kapitel 1 Sammenfatning Figur 1.11 Ændring i erhvervs- og offentlige investeringer Figur 1.1 Vækstbidrag til BNP Mia. kr. (kædede 5-priser) Mia. kr. (kædede 5-priser) -point -point,, 1 1 1,5 1, ,,5 1,,5-3 -3,, Erhvervsinvesteringer Offentlige investeringer -, Offentlig efterspørgsel Eksport Indenlandsk privat efterspørgsel -,5 Anm.: Vækstbidragene i figur 1.1 er beregnet ved den såkaldte input-output-baserede metode, hvor bidraget fra fx eksporten bliver korrigeret for både det direkte og indirekte importindhold heri, jf. Økonomisk Redegørelse, december 6, boks.1. På grund af afrunding kan summerne afvige fra totalen. Indenlandsk privat efterspørgsel indeholder også offentligt initierede investeringer, der foregår i privat regi, herunder anlægsarbejde i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen og Metro Cityringen. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Den økonomiske politik bidrager kraftigt til den private indenlandske efterspørgsel i år i kraft af meget lave renter, udbetalingen af efterlønsbidraget, BoligJobordningen og store offentlige erhvervsmæssige investeringer. Derudover bidrager også fremrykningen af offentlige investeringer i forbindelse med kickstarten til væksten i år. De offentlige investeringer forudsættes at ligge på et mere normalt niveau næste år, hvor de private erhvervsinvesteringer omvendt trækker mere op i det samlede investeringsomfang, jf. figur Der er lagt op til begrænset vækst i det offentlige forbrug i de kommende år. I 1 er realvæksten dog øget i forhold til decembervurderingen, hvilket afspejler et noget lavere faktisk forbrugsniveau i kommuner og regioner end budgetteret sidste år, mens det offentlige forbrug i 1 er baseret på budgetterne. På den baggrund bæres BNP-væksten i år primært af forbrug og investeringer i den private sektor, men der er også et pænt bidrag fra den offentlige efterspørgsel, jf. figur 1.1. Eksporten vil kun bidrage meget begrænset efter at have været ene om at trække væksten op i 11. I 13 trækker eksporten igen en god del af fremgangen, som dermed bliver mere selvbærende. Økonomisk Redegørelse Maj 1 13

15 Kapitel 1 Sammenfatning Figur 1.13 Outputgab Figur 1.1 Bruttoledighed af potentielt BNP af potentielt BNP GRC PRT NLD ESP USA UK FRA ITA EA17 CZE EU7 DK FIN POL BEL DEU SWE JPN AUT IRL af arbejdsstyrken af arbejdsstyrken Kilde: OECD, EU-Kommissionen, Danmarks Statistik og egne beregninger. Samlet er konjunkturudsigterne for dansk økonomi fortsat afdæmpede, men marginalt bedre end vurderet i december. Forløbet indebærer en langsom genopretning, og med vækstrater på godt 1 pct. i år og 1½ pct. næste år vil der fortsat være en betydelig ledig kapacitet i økonomien. Sammenlignet med euroområdet som helhed og lande som USA og Storbritannien er efterslæbet i forhold til produktionsmulighederne målt ved outputgabet dog mere begrænset i Danmark, jf. figur Udviklingen i den private beskæftigelse overraskede positivt i slutningen af 11. Den ventede fremgang i produktionen igennem 1 og 13 vurderes imidlertid ikke at være kraftig nok til afgørende at styrke den private beskæftigelse, og den samlede beskæftigelse ventes at være stort set uændret i prognoseperioden, jf. tabel 1.1. Ledigheden er fortsat stabil ind i foråret 1, hvor der i decembervurderingen var forudsat en større stigning. Der ventes fortsat en vis stigning frem mod efteråret i lyset af den meget afdæmpede udvikling i produktionen i andet halvår 11 og starten af i år. Efterfølgende ventes bruttoledigheden at falde frem mod slutningen af 13. Udviklingen i ledigheden i forlængelse af krisen har løbende overrasket ved at være forholdsvis afdæmpet. Både brutto- og nettoledigheden er steget betydeligt siden bunden i 8, men slet ikke i det ventede omfang, og niveauet er historisk set fortsat ret lavt, jf. figur 1.1. Det skyldes blandt andet, at faldet i beskæftigelsen i høj grad afspejler færre grænsearbejdere og flere studerende uden for arbejdsstyrken. Ledigheden blandt unge er også steget i forbindelse med krisen, men er ikke specielt høj i et historisk perspektiv, hverken absolut eller i forhold til ledigheden for andre grupper. Det gælder også langtidsledigheden blandt unge. Der er imidlertid en særlig risiko for, at unge, der rammes af ledighed i længere tid, aldrig får et solidt fodfæste på arbejdsmarkedet. Derfor in- 1 Økonomisk Redegørelse Maj 1

16 Kapitel 1 Sammenfatning deholder regeringens -plan en række særlige initiativer rettet mod at reducere ledigheden blandt unge. Initiativerne indgår i trepartsforhandlingerne med arbejdsmarkedets parter. Trods forventet fremgang i såvel det private forbrug som de private investeringer vil forbrugsog investeringsniveauet stadig ligge forholdsvist lavt set i historisk lys, jf. figur Der forventes derfor også fortsat at være en høj privat finansiel opsparing i de kommende år. Opsparingsoverskuddet i den private sektor mere end opvejer den offentlige sektors underskud, og der vil dermed fortsat være store overskud på betalingsbalancen, jf. figur En del af overskuddet vedrører renter og udbytter fra udlandet, som er steget betydeligt i de seneste år. De store overskud på betalingsbalancen afspejler således primært svag indenlandsk efterspørgsel og Danmarks nettotilgodehavende i udlandet. Overskuddet er derfor ikke udtryk for danske virksomheders konkurrenceevne. Det offentlige underskud er i 1 påvirket af tilbagebetalingen af efterlønsbidraget svarende til 1 pct. af BNP. Underskuddet ventes at udgøre knap pct. af BNP i år mod knap pct. af BNP sidste år. I 13, hvor saldoen ikke længere påvirkes af udbetalingerne af efterlønsbidraget, og det offentlige investeringsniveau normaliseres, ventes underskuddet reduceret til godt 1¾ pct. af BNP og den strukturelle saldo at være i ligevægt. Figur 1.15 Husholdningernes forbrugskvote og virksomhedernes investeringskvote Figur 1.16 Opsparingsbalancer af disponibel indkomst af BVT af BNP af BNP Husholdningernes forbrug Erhvervsinvesteringer (h. akse) Offentlig saldo Privat finansiel opsparing Betalingsbalancens løbende poster -6 Anm.: I figur 1.15 er forbrugskvoten beregnet på baggrund af nationalregnskabsdefinitionen, dvs. nominelt privatforbrug i forhold til husholdningernes disponible bruttoindkomst. Indkomstbegrebet afspejler ikke al indkomst, og et niveau for forbrugskvoten over 1 afspejler derfor ikke, at der ikke spares op. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Økonomisk Redegørelse Maj 1 15

17 Kapitel 1 Sammenfatning Tabel 1.1 Udvalgte nøgletal Realvækst, pct. Privat forbrug 1,9 -,5 1,, Offentligt forbrug,3-1, 1,3,3 Offentlige investeringer 8,5 3,8 11,3 -, Boliginvesteringer -7, 8,7 -,5 3, Erhvervsinvesteringer -,6 -,7,6 7, Lagerinvesteringer (pct. af BNP) 1,,,1,1 Eksport af varer og tjenester 3, 6,8 1,9 3, Import af varer og tjenester 3,5 5, 3,1 3,7 Bruttonationalprodukt (BNP) 1,3 1, 1,1 1,5 Niveau, pct. af BNP Offentlig saldo -,7-1,9-3,8-1,7 Betalingsbalancen 5,5 6,5 5,3 5, Niveau, 1. personer Bruttoledighed Nettoledighed Beskæftigelse Arbejdsstyrke Stigning, pct. Huspriser (enfamiliehuse),7 -,9-5,5 1,5 Forbrugerprisindeks,3,8,5 1,7 Timefortjeneste i privat sektor (StrukturStatistik),7 1, 1,9,1 16 Økonomisk Redegørelse Maj 1

18 Kapitel 1 Sammenfatning 1.3 De offentlige finanser og udfordringerne for finanspolitikken i Danmark Det overordnede sigtepunkt i den økonomiske politik er at fastholde en ansvarlig linje og understøtte vækst og beskæftigelse på både kort og længere sigt. Underskuddet på den strukturelle offentlige saldo, som skønsmæssigt korrigerer den offentlige saldo for konjunkturernes påvirkning og andre midlertidige forhold, blev reduceret fra 1½ pct. af BNP i 1 til ½ pct. af BNP i 11. Med den planlagte finanspolitik skønnes et strukturelt underskud på ¾ pct. af BNP i 1 og strukturel balance i 13. Dermed er finanspolitikken tilrettelagt, så der tages skridt til at genoprette balancen i den offentlige økonomi, og så den strukturelle saldo samlet set forbedres i overensstemmelse med EU-henstillingen, dvs. med 1½ pct. af BNP fra 1 til 13. Det faktiske underskud på de offentlige finanser er opgjort til 35 mia. kr. i 11 (knap pct. af BNP) og var dermed markant lavere end ventet i Økonomisk Redegørelse, december 11, jf. figur Det lavere underskud afspejler navnlig, at provenuet fra pensionsafkastskatten blev ca. 5 mia. kr. større end forudsat på grund af udviklingen på de finansielle markeder i forhold til forudsætningerne i decembervurderingen. For 1 ventes underskuddet at være på omkring 7 mia. kr. (3,8 pct. af BNP). Svækkelsen af den faktiske saldo fra 11 til 1 afspejler blandt andet udbetalingen af efterlønsbidrag i forlængelse af tilbagetrækningsreformen og fremrykningen af offentlige investeringer som led i kickstarten. Hertil kommer en reduktion af provenuet fra pensionsafkastskatten efter det ekstraordinært høje niveau i 11. Figur 1.17 Faktisk og strukturel saldo Figur 1.18 ØMU-gæld og nettogæld af BNP af BNP Offentlig saldo Efterlønsudbetaling Strukturel saldo af BNP af BNP Nettogæld ØMU-gæld Anm.: Der findes ikke tal for nettogælden længere tilbage end til I perioden er udviklingen i nettogælden forudsat at være parallel til udviklingen i ØMU-gælden. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Økonomisk Redegørelse Maj 1 17

19 Kapitel 1 Sammenfatning I 13 ventes underskuddet reduceret til 3½ mia. kr. (1,7 pct. af BNP). Forbedringen skal blandt andet ses i sammenhæng med bortfald af efterlønsudbetalingerne og en strukturel forbedring af de offentlige finanser på ¾ pct. af BNP, herunder som følge af tidligere vedtagne skattestramninger og en normalisering af de offentlige investeringer. Underskuddene på de offentlige finanser i perioden frem mod 13 indebærer, at den offentlige nettogæld vendes fra en mindre nettoformue i 1 (1,6 pct. af BNP) til en nettogæld på 9 pct. af BNP i 13, jf. figur ØMU-gælden skønnes omtrent uændret på omkring pct. fra 1 til 13 under ét og er dermed fortsat noget under EU-grænsen på 6 pct., jf. kapitel 6. Den offentlige gæld er fortsat lav i historisk og i international sammenhæng. Aktivitetsvirkninger af den planlagte finanspolitik for 1 og 13 Finanspolitikken er planlagt, så den holder hånden under beskæftigelsen samtidig med, at det strukturelle underskud nedbringes fra 1 til 13 i overensstemmelse med EUhenstillingen. Regeringen har taget en række initiativer, som understøtter økonomien på det korte sigt, jf. boks 1.1. Finansloven for 1 omfatter en kickstart af dansk økonomi, som understøtter økonomien på kort sigt, navnlig gennem fremrykning og igangsættelse af investeringer. Finanspolitikken i 1 skønnes samlet at øge aktiviteten med ½ pct. målt ved den etårige finanseffekt, jf. figur Finanseffekten er inklusive tilbagebetalingen af efterlønsbidrag, som skønnes at løfte aktiviteten med ¼ pct. Hertil kommer de investeringer i kickstarten, som foretages af private aktører og derfor ikke påvirker de offentlige finanser. Det omfatter investeringer afledt af energiaftalen og renovering af almene boliger i regi af Landsbyggefonden. Boks 1.1 Initiativer som understøtter vækst og beskæftigelse i 1 og 13 Kickstart af dansk økonomi, som gennem fremrykning af anlægsinvesteringer mv. styrker beskæftigelsen med 8. personer i både 1 og 13. Tilbagebetaling af efterlønsbidrag, som skønnes at øge beskæftigelsen med ca personer både i 1 og 13. Udviklingspakken, der styrker blandt andet små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder. Aftale om den danske energipolitik 1-, som indebærer en grøn omstilling af økonomien (indgår som del af kickstarten i 1 og 13). Budgetlov, som bidrager til at fastholde lave renter. Nye initiativer Ungepakke, som skal begrænse ungdomsledighed. Ungepakken samt initiativer til at sikre flest mulige praktikpladser til unge skal drøftes med arbejdsmarkedets parter som en del af trepartsforhandlingerne. Boligaftale, der øger investeringerne til renovering af almene boliger med henblik på at understøtte beskæftigelsen i årene Økonomisk Redegørelse Maj 1

20 Kapitel 1 Sammenfatning Figur 1.19 Bidrag til BNP-vækst fra finanspolitik mv. Figur 1. Virkninger på aktivitetsniveauet af lavere renter siden 8 af BNP af BNP 1. personer 1, 1, 3 5,5, -,5 Samlet virkning: -,6 pct. af BNP,5, -, , Kickstart - øvrige investeringer Efterlønsudbetaling Kickstart - offentlige investeringer Finanseffekt ekskl. kickstart og efterlønsudb. -1, BNP-niveau Beskæftigelse (h. akse) Anm.: Figur 1.19 viser etårige finanseffekter samt virkninger beregnet på ADAM-modellen. Bortfaldet af aktivitetsvirkningen fra SP-udbetalingerne er medregnet under Finanseffekt ekskl. kickstart og efterlønsudb. I figur 1. er rentevirkningen på BNP og beskæftigelse beregnet i forhold til en situation, hvor renten var på samme niveau som i 8. Kilde: Egne beregninger. Finanspolitikken for 13 fastlægges i forbindelse med de kommende aftaler om kommuner og regioners økonomi, finanslovforslaget i august og efterfølgende finanslovaftale mv. I konjunkturvurderingen er finanspolitikken i 13 således baseret på beregningstekniske antagelser med afsæt i finansloven for 1 mv. Den forudsatte finanspolitik i 13 skal ses i sammenhæng med kickstartens effekt på investeringerne i energisektoren, den forventede stigning i den økonomiske vækst og efterlevelsen af EU-henstillingen. Aktiviteten understøttes endvidere i 13 af fortsat høj investeringsaktivitet i forbindelse med byggeriet af Metro Cityringen og Femern Bælt-forbindelsen, der registreres som private investeringer og derfor ikke indregnes som en del af finanspolitikken. Derudover skønnes de flerårige afledte virkninger af finanspolitikken i 1 at bidrage til aktivitetsniveauet i 13. Konsolideringen af de offentlige finanser i herunder efterlevelse af EUhenstillingen bidrager sammen med -reformstrategien til at sikre høj troværdighed om den økonomiske politik og derved fastholde det lave renteniveau i Danmark. Det lave renteniveau bidrager til en stabilisering af boligmarkedet og til højere aktivitet i økonomien. Det rekordlave renteniveau skønnes isoleret set at indebære opretholdelse af i størrelsesordenen 5. job i 13, jf. figur 1.. Der er med boligaftalen fra maj 1 aftalt et yderligere løft i investeringerne i almene boliger, som vil medføre et positivt bidrag til vækst og beskæftigelse i 13. Boligaftalen er imidlertid indgået efter fastlæggelsen af talgrundlaget for prognosen og indgår derfor ikke i skønnene for investeringer, BNP og beskæftigelse. Økonomisk Redegørelse Maj 1 19

21 Kapitel 1 Sammenfatning Håndtering af de finanspolitiske udfordringer frem mod 1 Med -planen Danmark i arbejde er de overordnede rammer for den økonomiske politik fastlagt frem mod. -planen er baseret på en reformstrategi, der skal bidrage til at øge arbejdsudbuddet, skabe flere job og sikre grundlaget for fremtidig vækst og velfærd. Med efterlevelse af EU-henstillingen til 13, styrket udgiftsstyring og tilbagetrækningsreformen, der blev vedtaget i Folketinget i december, er der taget vigtige skridt til at sikre sunde offentlige finanser frem mod. Men flere forhold lægger pres på de offentlige finanser de kommende år. Frem mod svækkes den strukturelle saldo blandt andet af den demografiske udvikling og faldende Nordsø-indtægter. Dertil kommer højere nettorenteudgifter i lyset af stigende rentesatser fra det nuværende meget lave niveau og en overvejende konjunkturbetinget stigning i den offentlige gælds andel af BNP. Boks 1. Danmark i arbejde: Reformer og prioriteringer i den økonomiske politik frem mod Målet med reformerne er at øge arbejdsudbuddet svarende til 6. job og styrke de offentlige finanser med 1 mia. kr. i. Reformplanerne omfatter bidrag fra: Skattereform (3 mia. kr.). Reform af førtidspension og fleksjob ( mia. kr.). Tidligere færdiggørelse af uddannelser ( mia. kr.). Øvrige reformer (3 mia. kr.). Trepartsforhandlinger ( mia. kr.). Ud over reformbidraget på 1 mia. kr. indeholder planen yderligere finansieringsbidrag: Besparelse på forsvaret ( mia.kr.). Reduktion af Danmarks EU-bidrag (1 mia. kr.). Herudover vil der i kraft af modernisering og effektivisering af den offentlige sektor kunne omprioriteres offentlige udgifter for mindst 5 mia. kr. frem mod. I alt tilvejebringes således et råderum på mia. kr. Det er afgørende, at der inden for rammen for det offentlige forbrug løbende foretages en skarp prioritering af udgiftsbehovene for at sikre bedst mulig udnyttelse af ressourcerne. De 5 mia. kr. skal blandt andet frigøres ved at øge fokus på effekter, resultater og gensidig læring, gennem digitalisering, brug af velfærdsteknologi og offentlig-privat samarbejde. Råderummet på mia. kr. fra reformer og øvrige omprioriteringer skal disponeres til: Det offentlige forbrug kan vokse med godt,8 pct. om året i 1- samtidig med, at der sikres strukturel balance i (9 mia. kr.). Indfrielse af uddannelsesmålsætninger ( mia. kr.). Initiativer til fremme af vækst og beskæftigelse, forbedringer af den offentlige velfærd og grøn omstilling (6 mia. kr.). Omprioritering af offentlige udgifter til prioriterede formål (5 mia. kr.). Kilde: Danmark i arbejde, maj 1. 1 Talgrundlaget i dette afsnit er baseret på -fremskrivningen i Danmark i arbejde, maj 1, og Danmarks Konvergensprogram 1, april 1, som blandt andet tager udgangspunkt i en opdatering af konjunkturgrundlaget i Økonomisk Redegørelse, december 11, samt Danmarks Statistiks og DREAMs befolkningsfremskrivning 11. Økonomisk Redegørelse Maj 1

22 Kapitel 1 Sammenfatning Figur 1.1 Faktisk og strukturel saldo i Danmark i arbejde Figur 1. Offentlig ØMU-gæld og nettogæld i Danmark i arbejde af BNP af BNP ,5 pct. af BNP Faktisk saldo Strukturel saldo af BNP af BNP pct. af BNP ØMU-gæld Offentlig nettogæld Kilde: Danmark i arbejde, maj 1. I fravær af nye initiativer er der som udgangspunkt kun plads til en årlig realvækst i det offentlige forbrug på ca.,6 pct. i 1-, når der skal sikres strukturel balance mellem de offentlige indtægter og udgifter i, jf. Danmark i arbejde. I -planen Danmark i arbejde skabes der gennem reformer og omprioriteringer plads til et højere offentligt forbrug og investeringer i vækst, beskæftigelse, uddannelse, velfærd og grøn omstilling, jf. boks 1.. Med reformerne i -planen stiger den private beskæftigelse med ca. 13. personer fra 11 til. I samme periode forudsættes den offentlige beskæftigelse at stige med godt. personer. Ud over den øgede beskæftigelse kommer en stigende arbejdsindsats som følge af øget arbejdstid. Fra 11 til forudsættes beskæftigelsen dermed samlet at stige svarende til 18. flere i job, jf. Danmark i arbejde. -forløbet opfylder de centrale finanspolitiske mål, som er en del af regeringsgrundlagets ni mål for dansk økonomi på længere sigt herunder navnlig målet om strukturel balance på de offentlige finanser i og finanspolitisk holdbarhed. Holdbar og troværdig finanspolitik er afgørende for, at et lavt renteniveau fortsat kan understøtte økonomisk fremgang. Ved at konsolidere de offentlige finanser kan handlemulighederne i den økonomiske politik desuden fastholdes fremadrettet. I forløbet er der således omtrent strukturel balance på de offentlige finanser i alle år frem mod, jf. figur 1.1. Samtidig holder de strukturelle underskud i perioden 1- en vis sikkerhedsmargin til balancekravet i budgetloven og Finanspagten (Fiscal Compact), som tilsiger, at de årlige strukturelle underskud højst må udgøre ½ pct. af BNP. I forløbet er den offentlige gæld svagt stigende frem mod 15 og svagt aftagende derefter. ØMU-gælden udgør pct. af BNP i, mens den offentlige nettogæld svarer til knap 11 pct. af BNP, jf. figur 1.. Der holdes dermed en bred sikkerhedsafstand til kravet i EU s Stabilitets- og Vækstpagt om, at ØMU-gælden ikke må overstige 6 pct. af BNP. Økonomisk Redegørelse Maj 1 1

23 Kapitel 1 Sammenfatning 1. Gældsopbygning og genopretning Selv om der er udsigt til en gradvis genopretning af økonomierne i år og næste år under forudsætning af, at de betydelige negative risici ikke materialiserer sig, vil der i mange lande fortsat være et godt stykke vej, før konjunktursituationen igen kan betegnes som normaliseret. Det afspejler i høj grad, at der fortsat udestår en konsolidering i den private del af økonomierne efter en periode frem til finanskrisen med meget lempelig kreditgivning. Fra omkring 5 og frem til finanskrisen og tilbageslaget i verdensøkonomien øgede den private sektor i mange lande således sin gæld betragteligt, jf. figur 1.3. Det var også tilfældet i Danmark, hvor væksten i udlånet til både husholdninger og erhverv nåede op på omkring 15 pct. på årsbasis, jf. figur 1.. Den kraftige vækst i udlånet betød, at den private sektors gæld steg fra omkring pct. af BNP i 5 til godt 5 pct. af BNP i slutningen 9, hvor gældskvoten toppede. Den øgede gældsætning kan blandt andet tilskrives et meget lavt renteniveau i en periode, hvor kapacitetsudnyttelsen var stigende og boligmarkedet i mange lande ophedet. Navnlig husholdningernes bruttogæld steg markant i disse år. Kreditgivning har stor betydning for økonomisk aktivitet, og veludviklede lande har typisk en højere bruttogæld i forhold til BNP især i husholdningerne end mindre udviklede lande. Gældsniveauet varierer imidlertid meget på tværs af lande og afhænger blandt andet af institutionelle forhold, herunder regler for boligfinansiering, pensionsopsparing og virksomheders måder at rejse kapital på (fx banklån i forhold til aktieudstedelse). Figur 1.3 Privat gæld som andel af BNP af BNP af BNP IRE PRT BEL DK SWE NLD ESP GBR FIN AUT FRA DEU ITL GRC Anm.: Gældskvoterne er opgjort ultimo året. For Østrig er første observation 1. kvartal 6. Kilde: ECB, Eurostat og egne beregninger. Økonomisk Redegørelse Maj 1

24 Kapitel 1 Sammenfatning Figur 1. Udlånsvækst Figur 1.5 Privat gæld i Danmark (å/å) (å/å) af BNP af BNP Husholdninger Erhverv Husholdninger Erhverv Kilde: Danmarks Nationalbank og egne beregninger. Et højt gældsniveau er derfor ikke nødvendigvis problematisk. Men en periode med kraftig stigning i gældsætningen som i perioden fra 5 og frem til finanskrisen kan være udtryk for en uholdbar ophedning, som kræver en efterfølgende periode med nedbringelse af gæld i forhold til BNP. Den kraftige gældsætning i årene op til krisen betyder, at den private sektor og navnlig husholdningerne i mange lande i de kommende år står over for at skulle tilpasse gælden nedadtil. Behovet for tilpasning skal ses i lyset af flere forhold: Fald i værdien af aktiver, efter at overoptimistiske forventninger kan have drevet aktivpriser, herunder boligpriser, op. Strammere kreditgivning, da aktiver, der ligger til sikkerhed bag lån, har mistet værdi, og bankerne har måttet stramme långivningen, herunder som følge af skrappere kapitalkrav. Nedjusterede indkomstforventninger som følge af mere afdæmpede vækstforventninger. Større usikkerhed, som har ført til, at husholdninger og virksomheder er blevet mere tilbageholdende med forbrug og investeringer. Baseret på historiske erfaringer viser studier, at perioder med gældsnedbringelser typisk varer 6-7 år, jf. boks 1.3. Danmark tilhører en gruppe af lande, som er i gang med denne tilpasning. Således er gældskvoten faldet med omkring 15 pct.-point, siden den toppede i 9, hvilket skal ses i forhold til en stigning i gælden på godt 5 pct. af BNP fra 5 til 9. Gældsnedbringelsen afspejler især faldende investeringer i virksomhederne, men husholdningerne er også i gang med denne tilpasningsproces, jf. figur 1.5. Nedbringes gældskvoten i samme tempo i de kommende år, vil gælden i forhold til BNP i løbet af de næste 5 år nå ned på 5-niveau. Økonomisk Redegørelse Maj 1 3

25 Kapitel 1 Sammenfatning Boks 1.3 Gældsnedbringelse hvor lang er vejen tilbage til en normal konjunktursituation? En periode med kraftig gældsætning vil normalt kræve en efterfølgende periode med gældsnedbringelse (i forhold til indkomster og værdi af aktiver). Gældsnedbringelsen kan ske frivilligt i form af lavere forbrug/investering og dermed større opsparing, eller den kan være tvunget i form af kreditbegrænsninger. Gældsnedbringelsen forstærker dermed det fald i forbrug og investering, der normalt sker under et konjunkturtilbageslag. Den økonomiske vækst i en periode med gældsnedbringelse kan på den måde blive mere afdæmpet end ellers, og så længe tilpasningen finder sted, vil der være en aktivitetsdæmpende effekt, der forlænger konjunkturtilbageslaget. Erfaring fra tidligere peger på, at perioden med gældsnedbringelse i gennemsnit varer 6-7 år, jf. blandt andet IMF, World Economic Outlook, April 1, McKinsey Global Institute, Debt and Deleveraging, January 1 og C. Reinhart & K. Rogoff, This Time is Different, 9. Danmark har tidligere oplevet et langstrakt konjunkturtilbageslag i efter en periode med stigende forbrug, kraftig stigning i kreditgivningen og et ophedet boligmarked. Efterfølgende opstod en finansiel krise, og over en syvårsperiode fik husholdningerne nedbragt deres gæld i forhold til værdien af deres finansielle aktiver, jf. figur a. De senere års opbygning af gæld og efterfølgende tilpasning har foreløbigt fulgt samme forløb som under den finansielle krise i slutfirserne, jf. figur b. Niveauet for gældskvoten er dog ikke det samme som følge af opbygningen af pensionsformuer og reduktion af rentefradragsretten, som har gjort det mindre attraktivt at stifte gæld. Hvis mønstret fra dengang følges, vil der alt andet lige fortsat udestå nogle år, hvor en del af indkomsten skal bruges på gældsnedbringelse. Sammenligningen skal dog tages med forbehold, da den langt større aktiebeholdning kan give nogle udsving i den sene periode, som ikke nødvendigvis er udtryk for gældsætning, men snarere at værdien af aktiverne ændres via kursudsving på aktier. Figur a Gæld som andel af finansielle aktiver Figur b Sammenligning med gældsnedbringelsen Andel Andel Andel Andel 1, 1, 1, 1,,9,9,9,9,8,8,8,8,7,7,7,7,6,6,6,6,5,5,5,5,, , , 1987K 9K Anm.: I figur b vises udviklingen i forholdet mellem husholdningernes gæld og finansielle aktiver i kvartalerne før og efter toppunkterne i henholdsvis. kvartal 1987 og. kvartal 9. Kilde: Danmarks Nationalbank. Økonomisk Redegørelse Maj 1

26 Kapitel 1 Sammenfatning I de fleste europæiske lande ligger den private gæld i forhold til BNP på samme niveau som i 9. Den private sektor er således endnu ikke påbegyndt tilpasningsprocessen i disse lande. Der er dog markante undtagelser fra dette billede. I USA og Storbritannien er den private bruttogæld i slutningen af 11 lavere end før krisen, og den private sektor i Tyskland har hverken opbygget gæld i forhold til indkomsterne eller efterfølgende haft behov for at skulle tilpasse gældsniveauet. Gældstilpasning i dansk økonomi vil være med til at holde forbrugskvoten nede i de kommende år. Med andre ord vil forbrugskvoten fortsat kunne forventes at være lavere end før krisen, hvor den omvendt var ret høj, jf. figur 1.6. Svag privat efterspørgsel indebærer, at der fortsat vil være ledig produktionskapacitet, og at produktionen i de kommende år kommer til at ligge under den potentielle produktion. Dermed sker der kun langsomt en normalisering af konjunktursituationen, og der vil fortsat være et negativt outputgab i slutningen af prognoseperioden. Det skønnede negative outputgab på ca. pct. af BNP i 13 lukkes gradvist frem mod 18 i den mellemfristede fremskrivning, der ligger til grund for -planen, Danmark i arbejde. Danmark oplevede allerede i begyndelsen af krisen et forholdsvist stort fald i forbruget, jf. figur 1.7. Det store fald i forbruget i 8 og 9 afspejler en hurtig nedbringelse af en uholdbar høj kapacitetsudnyttelse. Også andre lande med en forholdsvis stor stigning i gælden har oplevet kraftige fald i forbruget, hvilket understreger, at gældsætning øger følsomheden i økonomien. Det hænger sammen med, at låntagere har en større forbrugstilbøjelighed. Hvis denne gruppe frivilligt eller tvungent nedbringer deres gæld, kan det føre til et fald i den samlede efterspørgsel. Figur 1.6 Forbrugskvote Figur 1.7 Privatforbrug og gæld af disponibel indkomst af disponibel indkomst 1,8 1,6 1,8 1,6 1, 1, 1, 1, 1, 1,,98,98,96,96,9, Vækst i privatforbruget, pct DEU BEL FRA AUT ITL Vækst i privatforbruget, pct. SWE PRT NLD -3 FIN -3 GBR - - ESP DK Ændring i husholdningernes gæld/indkomst ratio, pct.-point (-9) Anm.: Forbrugskvoten er beregnet på baggrund af nationalregnskabsdefinitionen, dvs. nominelt privatforbrug i forhold til disponibel bruttoindkomst. Figur 1.7 vedrører vækst i privatforbruget 9. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Økonomisk Redegørelse Maj 1 5

27 Kapitel 1 Sammenfatning 1.5 Genopretning og risici Konjunkturvurderingen er baseret på en forudsætning om fortsat genopretning af den internationale økonomi, og at de negative virkninger af statsgældskrisen efterhånden klinger af. De danske konjunkturudsigter er stadig præget af stor usikkerhed især til den negative side i form af risiko for en genopblussen af den europæiske gældskrise, hvilket blandt andet vil indebære aftagende eksportmarkedsvækst, jf. figur 1.8. Der er dog også mulighed for et mere positivt forløb, hvor den internationale økonomi gradvis kommer op i gear som forudsat i prognosen og hvor et dansk stemningsskifte løfter forbruget mere, end der er forudsat i prognosen. Tidligere opsvingsfaser har netop været karakteriseret ved sådanne forbrugsfremgange, jf. figur 1.9. Nedenfor præsenteres scenarier for udviklingen i dansk økonomi baseret på disse alternative forudsætninger. De væsentligste risici i forhold til konjunkturudviklingen knytter sig til en genopblussen af den finansielle uro. Forholdene på de finansielle markeder er forbedret en del siden slutningen af 11 som følge af de forskellige initiativer, der er taget for at inddæmme krisen. Disse initiativer ser ud til at virke, men der har alligevel igen været uro omkring den spanske økonomi i april, hvilket blandt andet skal ses i lyset af, at den umiddelbare virkning af ECB s nye lånefaciliteter fra december kan være ved at aftage. Samtidig er situationen i Grækenland uafklaret. Fornyet uro vil kunne medføre rentestigninger på statsgælden i de mest gældsplagede eurolande, strammere kreditgivning og stigende risikopræmier, sådan at virksomheder skal betale en højere rente for at finansiere deres investeringer. Figur 1.8 Eksportmarkedsvækst ved forværret gældkrise Figur 1.9 Forbrugskvote ved positivt stemningsskift Indeks (5=1) Indeks (5=1) 1, 1, af disponibel indkomst 18 af disponibel indkomst 18 1,3 1, , 1, 1 1 1,1 1, , 1, 1 1,9, , , Hovedscenarie Negativt scenarie Hovedscenarie Positivt scenarie Anm.: Figur 1.8 angiver et sammenvejet udtryk for udviklingen på eksportmarkedet for industrivarer. Risikoscenariet tager udgangspunkt i OECD s negative scenarie i Economic Outlook 9. I figur 1.9 er forbrugskvoten beregnet på baggrund af nationalregnskabsdefinitionen, dvs. nominelt privatforbrug over disponibel bruttoindkomst. Kilde: OECD, Danmarks Statistik og egne beregninger. 6 Økonomisk Redegørelse Maj 1

28 Kapitel 1 Sammenfatning Stigende renter på statsobligationer forringer også bankernes balancer, da de ligger inde med mange statsobligationer. Det øger risikoen for en stramning af bankernes kreditpolitik og dermed en reduktion af bankernes udlån. Det forværrer igen realøkonomien og svækker dermed de offentlige balancer yderligere. Hvis ikke de stigende underskud håndteres, kan det føre til yderligere rentestigninger. Herved kan landene komme ind i en negativ spiral. Der vil desuden kunne indtræffe et fald på de globale aktiemarkeder og dermed en reduktion af de private formuer. En sådan genopblussen af den finansielle uro vil påvirke de danske vækstudsigter. Under forudsætning af, at situationen på de finansielle markeder forværres, er der opstillet et negativt scenarie. I scenariet antages dansk eksport at falde med i størrelsesordenen 1- pct. i både 1 og 13 som følge af et fald i efterspørgslen på vigtige eksportmarkeder. Herudover antages fald i bankudlån, faldende aktiekurser og huspriser, som betyder, at det private forbrug kan falde med op mod ½ pct. i 1 og kun vokse svagt i 13. Erhvervsinvesteringerne falder i scenariet med knap 3 pct. Scenariet er en opdatering af risikoscenariet i Økonomisk Redegørelse, december 11. Ingen lande antages i scenariet at træde ud af eurosamarbejdet. Skulle en sådan begivenhed indtræffe, vil eurolandene befinde sig i en ny situation, hvor de økonomiske konsekvenser er ukendte og ikke indregnet i det beskrevne risikoscenarie. Det mere negative forløb i såvel eksporten som den indenlandske efterspørgsel indebærer, at BNP-væksten i risikoscenariet reduceres til ca. -, pct. i 1 og -,3 i 13, jf. tabel 1.. Ledigheden vil tilsvarende være 18. personer højere end i hovedforløbet i 1 og 3. personer højere i 13. Dette negative scenarie vil indebære et underskud på de offentlige finanser i størrelsesordenen,7 pct. af BNP i 1 og 3,7 pct. af BNP i 13. Tabel 1. Nøgletal for hovedscenarie og to alternative scenarier Maj 1 Negativt scenarie: Udvidet europæisk gældskrise Positivt scenarie: Stigning i forbrugskvote Vækst i realt BNP (pct.) 1,1 1,5 -, -,3 1, 1,8 Bruttoledighed (1. personer) Offentlig saldo (pct. af BNP) -3,8-1,7 -,7-3,7-3,6-1, Offentlig saldo (mia. kr.) Kilde: Egne beregninger på ADAM-modellen mv. Økonomisk Redegørelse Maj 1 7

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009. Pressemeddelelse 19. maj 2010 Økonomisk Redegørelse, maj 2010 - Prognosen Der er igen vækst i dansk økonomi efter det kraftige tilbageslag frem til sommeren 2009 som fulgte efter den internationale finanskrise.

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark blev ramt hårdt af den internationale økonomiske krise BNP er faldet mere end i andre lande Indeks (25=1) Indeks (25=1) 11 15 11

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

2. Marts Konvergensprogram, 2009

2. Marts Konvergensprogram, 2009 . Marts 1 Konvergensprogram, 9 Hvad er konvergensprogrammet? Udarbejdes i henhold til EU s Stabilitets- og Vækstpagt med henblik på at redegøre for overholdelse af konvergenskriterier for euromedlemskab

Læs mere

13. december Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 2010

13. december Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 2010 13. december 1 Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 1 Dansk økonomi er på vej ud af krisen Dansk økonomi har udviklet sig bedre end ventet, og ledigheden er steget mindre end frygtet Udviklingen

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 11 Kapitel Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. 1 Økonomisk Redegørelse December 11 Økonomisk

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 9. februar 1 FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Finansministeriet er i gang med et grundigt kasseeftersyn og offentliggør

Læs mere

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009 Pressemeddelelse 11. december 2009 Økonomisk Redegørelse, december 2009 - Prognosen De fremadrettede konjunkturudsigter for Danmark vurderes at være styrket siden august navnlig i lyset af udviklingen

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Faktaark oversigt. 8. maj 2012. 1. Konkurrenceevne. 2. Arbejdsudbud. 3. De offentlige finanser. 4. Initiativer på kort sigt

Faktaark oversigt. 8. maj 2012. 1. Konkurrenceevne. 2. Arbejdsudbud. 3. De offentlige finanser. 4. Initiativer på kort sigt oversigt 1. Konkurrenceevne 2. Arbejdsudbud 3. De offentlige finanser 4. Initiativer på kort sigt 5. Initiativer på langt sigt 6. Reformbidrag og anvendelse i 22 7. Beskæftigelsen kan stige svarende til

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 September 2012 Finanspolitisk planlægning foregår på 4 niveauer 1. Årlige finanslov 2. Budgetlov (ny og ikke implementeret endnu)

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December Økonomisk Redegørelse December Økonomisk Redegørelse December I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 1 Økonomisk Redegørelse August 1 Økonomisk Redegørelse August 1 Økonomisk Redegørelse August 1 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

Resumé af Økonomisk Redegørelse

Resumé af Økonomisk Redegørelse Resumé af Økonomisk Redegørelse 8. december 2008 Prognosen Navnlig som resultat af den finansielle krise, svag vækst i udlandet og vigende byggeaktivitet skønnes et lille realt fald i BNP på ¼ pct. i 2009

Læs mere

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012 BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet 100 USA 95 90 85 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Disposition 1. Den europæiske statsgældskrise

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. December 2015

Økonomisk Redegørelse. December 2015 Økonomisk Redegørelse December 15 Økonomisk Redegørelse December 15 Økonomisk Redegørelse December 15 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013 Notat 28. maj 2013 Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013 De Økonomiske Råds vurdering af konjunkturudsigterne er stort set på linje med ministeriernes. Både ministerierne og DØR forventer, at væksten

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 13 Økonomisk Redegørelse August 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls Schultz

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

STORE FINANSPOLITISKE UDFORDRINGER EFTER KRISEN

STORE FINANSPOLITISKE UDFORDRINGER EFTER KRISEN Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 19. oktober 9 En kraftig lempelse af finanspolitikken i 9 og 1 kombineret med et voldsomt konjunkturer udsigt til et tilbageslag har medført

Læs mere

Ansvarlighed og varig velfærd. Finanslovforslaget 2011

Ansvarlighed og varig velfærd. Finanslovforslaget 2011 24.8.21 Ansvarlighed og varig velfærd Finanslovforslaget 211 1 Moderat BNP-vækst i 21 og 211 Pct. 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Maj August Pct. 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 24.8.21 2 Væksten

Læs mere

Konjunkturstatus oktober 2009

Konjunkturstatus oktober 2009 Konjunkturstatus oktober 29 5. oktober 29 Vurderingen af konjunkturudsigterne i Økonomisk Redegørelse, august 29 bygger på de oplysninger om udviklingen i dansk og international økonomi, der forelå i første

Læs mere

Talepapir Samråd A (L193)

Talepapir Samråd A (L193) Finansudvalget 2012-13 L 1 7 Bilag 2 Offentligt Talepapir Samråd A (L193) 4. oktober 2012 Samråd i Finansudvalget d. 8. oktober 2012 Beskæftigelsesvirkningen af finanspolitikken i 2013 7 Samrådsspørgsmål

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Maj 2016. Økonomisk Redegørelse

Maj 2016. Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 216 Økonomisk Redegørelse Maj 216 Økonomisk Redegørelse Maj 216 Økonomisk Redegørelse Maj 216 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Analyse 12. marts 2012

Analyse 12. marts 2012 12. marts 2012 Kickstarten og henstillingerne fra EU Danmark er et af meget få EU-lande som fører lempelig finanspolitik i 2012. Lempelsen er af samme størrelsesorden, som i den tidligere regerings finanslovsforslag

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020 Notat Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i Den danske stats forventede indtægter fra aktiviteter i Nordsøen påvirkes i høj grad af olieprisudviklingen. Når olieprisen falder, rammer

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E Prognosen Den meget kraftige opgang i den internationale økonomi i de senere år er nu afløst af vigende vækst, navnlig i USA. Den internationale udvikling, der er præget af den finansielle uro, stigende

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

Analyse 12. april 2013

Analyse 12. april 2013 12. april 2013. 2015-planen fra 2007 ramte plet på beskæftigelsen i 2011, trods finanskrisen I fremskrivningen bag 2015-planen fra 2007 ventede man et kraftigt fald i beskæftigelsen på 70.000 personer

Læs mere

Status for konjunkturudsigterne og de offentlige finanser. Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet

Status for konjunkturudsigterne og de offentlige finanser. Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Status for konjunkturudsigterne og de offentlige finanser Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet November 211 Side 1 af 16 1. Sammenfatning Den finansielle uro forbundet med den internationale

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Fremgang i dansk økonomi og forventet vækst omkring 2 pct. i 2015-16 Gennem det seneste halvandet år har der været en jævn fremgang

Læs mere

Global handel og eksportmarkedsvækst

Global handel og eksportmarkedsvækst Global handel og eksportmarkedsvækst Nyt kapitel Der har siden tilbageslaget i 8 været en forholdsvis træg vækst i verdenshandlen sammenlignet med væksten i den globale produktion. Den svækkede sammenhæng

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Notat 27. maj 2014 Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Der er udsigt til gradvist tiltagende vækst og stigende beskæftigelse i dansk økonomi, og Det Økonomiske Råds (DØRs) konkrete

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 06.10.2016 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Konjunkturvurdering og Offentlige finanser

Konjunkturvurdering og Offentlige finanser Konjunkturvurdering og Offentlige finanser En prognoseopdatering 10. februar 2016 Formandskabet PROGNOSEOPDATERING, FEB. 2016 Forord Det Økonomiske Råds formandskab præsenterer to årlige rapporter. Det

Læs mere

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017 Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet April 2017 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017.

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017. d. 06.02.2017 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017. Indhold

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare DI ANALYSE september 2016 2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare I regeringens netop fremlagte 2025-plan er der udsigt til en offentlig udgiftsvækst, som har været kritiseret for at vil kunne

Læs mere

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012 Økonomisk oversigt 13. maj 2013 Danmark Relaterede publikationer Investering Dansk økonomi i slæbesporet 2012 blev et skuffende år for dansk økonomi med negativ økonomisk vækst, et svagt arbejdsmarked

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 359 Offentligt. Konvergensprogram. Danmark 2013

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 359 Offentligt. Konvergensprogram. Danmark 2013 Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 359 Offentligt Konvergensprogram Danmark 2013 April 2013 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020...

Læs mere

ECB Månedsoversigt Marts 2009

ECB Månedsoversigt Marts 2009 LEDER På baggrund af den regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 5. marts 2009 at nedsætte s officielle renter med yderligere 50 basispoint. Renten ved eurosystemets

Læs mere

Økonomisk Analyse. Produktivitet over et konjunkturforløb

Økonomisk Analyse. Produktivitet over et konjunkturforløb Økonomisk Analyse Produktivitet over et konjunkturforløb NR. 5 3. juni 11 Produktivitetsudviklingen over et konjunkturforløb Der har været en kraftig konjunkturmæssig stigning i produktivitetsvæksten i

Læs mere

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10 Den 19. maj 29 Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, mogr@di.dk, cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk, økonomisk konsulent Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk og økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Rammerne for den økonomiske politik - Hvad er der råd til? Ved Chefanalytiker Frederik I. Pedersen fip@ae.dk www. ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd økonomisk-politisk tænketank og samfundsøkonomisk

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster i disse år tusinder af danske arbejdspladser. De finanspolitiske stramninger, der ligger i støbeskeen de kommende år

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Danmark lysår fra græske tilstande

Danmark lysår fra græske tilstande Danmark lysår fra græske tilstande Danmark ligger fortsat i Superligaen målt på de offentlige finanser, når vi sammenligner os med de europæiske lande. Hvad angår den økonomiske stilling, har vi i den

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der forelå pr. 20. november 2004, udarbejdet fremskrivninger af

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 T Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 Dansk Metal vil gerne kvittere for formandskabets seneste rapport, hvori vigtige temaer som investeringer og ulighed tages op. Vi

Læs mere

Regeringen bør sætte forbruget i bero

Regeringen bør sætte forbruget i bero Anders Goul Møller, økonomisk konsulent angm@di.dk, 3377 3401 DECEMBER 2016 Regeringen bør sætte forbruget i bero I det netop fremlagte regeringsgrundlag er der udsigt til en offentlig forbrugsvækst, som

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling Side 14 Vækst og udvikling Sådan ligger landet > 1.00 Vækst og udvikling Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for vækst og udvikling 16(14) Danmark og deler førstepladsen, når man ser på landenes

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 15 Økonomisk Redegørelse August 15 Økonomisk Redegørelse August 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse August 15 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Regering misbruger EU-henstilling som undskyldning for hestekur i 2011

Regering misbruger EU-henstilling som undskyldning for hestekur i 2011 Regering misbruger EU-henstilling som undskyldning for hestekur i 211 er EU's absolutte duks, når det kommer til holdbare offentlige finanser og mulighederne for at klare fremtidens udfordringer. Men samtidig

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere