Instruks til bemyndigede dyrlæger om udstedelse af EU pas til selskabsdyr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruks til bemyndigede dyrlæger om udstedelse af EU pas til selskabsdyr"

Transkript

1 Instruks til bemyndigede dyrlæger om udstedelse af EU pas til selskabsdyr J.nr.: /AJK DK Side 1/29

2 Indholdsfortegnelse Generelt om den danske version af det blå EU pas til selskabsdyr... 3 Relevant lovgivning... 3 Håndtering og udstedelse af EU passet til selskabsdyr... 3 Sådan udfylder du passet side for side... 5 Afsnit I: OPLYSNINGER OM EJEREN / DETAILS OF OWNERSHIP... 7 Afsnit II: BESKRIVELSE AF DYRET / DESCRIPTION OF ANIMAL... 9 Afsnit III: MÆRKNING AF DYRET / MARKING OF ANIMAL Afsnit IV: UDSTEDELSE AF PASSET / ISSUING OF THE PASSPORT Afsnit V: VACCINATION MOD RABIES / VACCINATION AGAINST RABIES Afsnit VI: RABIES ANTISTOFTITRERINGSTEST / RABIES ANTIBODY TITRATION TEST Afsnit VII: ECHINOKOKBEHANDLING / ANTI-ECHINOCOCCUC TREATMENT Afsnit VIII: ANDRE PARASITBEHANDLINGER / OTHER ANTI-PARASITE TREATMENTS Afsnit IX: ANDRE VACCINATIONER / OTHER VACCINATIONS Afsnit X: KLINISK UNDERSØGELSE / CLINICAL EXAMINATION Afsnit XI: LEGALISERING / LEGALISATION Afsnit XI: DIVERSE / OTHERS Andre gode råd til den bemyndigede dyrlæge Hvem har ansvaret for hvad? Bilaget: Engelske betegnelser for racer, farver og pelstype Hunde Katte Fritter Side 2/29

3 Generelt om den danske version af det blå EU pas til selskabsdyr Det blå EU pas til selskabsdyr (pas) er det officielle identifikationsdokument, der refereres til i artikel 21 til kæledyrsforordningen. Den danske version af passet må alene udstedes af bemyndigede dyrlæger til hunde, katte og fritter, som befinder sig i Danmark. Fødevarestyrelsen kan dog tillade, at den danske version af passet udstedes til hunde, katte og fritter på Færøerne og i Grønland. Bemyndigede dyrlæger er dyrlæger med dansk autorisation. Foruden betingelserne for udstedelse af passet, som angivet i lovgivningen herunder, er dyrlægens attestationer mv. omfattet af kravene i Dyrlægeloven. Relevant lovgivning Du finder mere om krav til udstedelse og håndtering af passet, samt krav til ikke-kommerciel flytning og udførsel af hunde, katte og fritter i følgende lovgivning: Bekendtgørelsen nr af 15/12/2014 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr, herunder hunde, katte og fritter samt godkendelse og drift af og tilsyn med karantæner. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr og om ophævelse af forordning (EF) nr. 998/2003 (Kæledyrsforordningen). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 577/2013 af 28. juni 2013 om standardidentifikationsdokumenter til brug ved ikke-kommerciel flytning af hunde, katte og fritter, fastlæggelse af lister over områder og tredjelande samt krav vedrørende format, layout og sprog for erklæringer, der attesterer opfyldelse af visse betingelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013. Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1152/2011 af 14. juli 2011 om supplering af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 for så vidt angår forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af Echinococcus multilocularis-infektioner hos hund. Bekendtgørelse nr. 121 af 12/02/2007 om udstedelse af certifikater for dyr og animalske produkter. For nærmere information om de relevante krav til henholdsvis ikke-kommerciel flytning og kommerciel udførsel af hunde, katte og fritter henvises desuden til Fødevarestyrelsen hjemmeside, hvor der er relevante guides og emnesider herom. Her kan du desuden finde links til den seneste version af ovennævnte lovgivning (under Lovstof): Håndtering og udstedelse af EU passet til selskabsdyr Det er alene bemyndigede dyrlæger, som må bestille passet. Det gøres via Fødevarestyrelsen hjemmeside. De blanke pas, som den bemyndigede dyrlæge modtager, må ikke videredistribueres eller udleveres til andre, heller ikke andre dyrlæger, med mindre de er udstedt i henhold til bestemmelserne i artikel 22 til kæledyrsforordningen. Side 3/29

4 Når den bemyndigede dyrlæge udsteder passet, skal han/hun først kontrollere, at selskabsdyret er mærket i overensstemmelse med kravene herfor (artikel 17, stk. 1 og Bilag II til kæledyrsforordningen). Dernæst skal den bemyndigede dyrlæge på behørig vis udfylde relevante information i passets Afsnit I, II og III. Ejeren skal underskrive for sine kontaktoplysninger i Afsnit I. Endelig udfylder den bemyndigede dyrlæge oplysningerne i Afsnit IV, hvorefter han/hun stempler og underskriver herfor. Først herefter kan øvrige relevante oplysninger, som fx rabiesvaccination, udfyldes i passet. Før hver vaccination eller behandling skal den dyrlæge, som udfører handlingen, verificere dyrets identitet, så det sikres, at det dyr, som vaccineres eller behandles, er det samme dyr, som passet er udstedt til. Der skal føres register Den bemyndigede dyrlæge, som udsteder et pas, skal føre register over følgende oplysninger: Dyrets id-nummer, mærkningens placering og mærkningsdato eller aflæsningsdato, hvis dyret allerede er id-mærket. Ejerens navn og kontaktoplysninger. Passets unikke nummer, hvilket fremgår nederst på samtlige af passet sider, fx DK Registret må gerne være elektronisk. Oplysningerne i registret skal opbevares i mindst 3 år og skal på forlangende kunne forevises Fødevarestyrelsen. Modtager en bemyndiget dyrlæge blanke pas, hvor der er fejl eller mangler, skal det straks destrueres ved at lave huller i det. Hullerne skal gå igennem alle passets sider inkl. dets omslag. Desuden skal Fødevarestyrelsen have besked herom. Du kontakter Fødevarestyrelsen via vores Kontaktformular. Et pas må som udgangspunkt ikke udskiftes med et nyt. Dette fremgår af 23 i bekendtgørelse nr Der er dog visse undtagelse herfor, hvilket kan ses af bekendtgørelsen. Side 4/29

5 Sådan udfylder du passet side for side Passets side 3 og 5 indeholder oplysninger på dansk om udstedelsen af passet, som dog kan være nærmere suppleret i de følgende afsnit. Passet skal udfyldes på engelsk. Skriv tydeligt, så der ikke kan opstå misforståelser. Informationerne udfyldes med en pennefarve, som afviger fra den trykte. Det vil sige, at pennefarven sort ikke er egnet hertil. Vær opmærksom på, at de steder, hvor det fremgår, at dyrlægen skal underskrive og stemple, vil passet eller oplysningen kun være gyldige, hvis både underskrift og stempel fremgår. Generelt skal dato og tidspunkt angives som følger: En dato: dd/mm/åååå 29/12/2014 Et tidspunkt: 00:00 14:30 Vær opmærksom på, at den dato, som fremgår af passet, er den gældende. Med andre ord, skriver du en forkert dato, som du ikke får rettet, vil den forkerte dato være gældende. Hvis du ved en fejl skriver en forkert oplysning, fx en dato, overstreges det forkerte ved at slå en eller to vandrette streger hen over det forkerte, hvorefter den rigtige tekst indskrives. Rettelsen af teksten attesteres, ved at du i umiddelbar nærhed heraf skriver dato og dine initialer. Eksempel på en rettelse af en forkert dato: Indsætter du en selvklæbende mærkat med oplysningerne for fx en vaccine, skal denne mærkat automatisk ødelægges, hvis den forsøges fjernet igen. Hvis der er tale om en mærkat, som ikke automatisk ødelægges, hvis den fjernes, anbefaler Fødevarestyrelsen, at oplysninger overføres til passet i hånden. Det er dog tilladt at laminere sådanne mærkater med en gennemsigtig folie, som sikrer, at mærkatet eller passets side ødelægges, hvis folien fjernes. Men da det kan Side 5/29

6 være svært, at sikre et pænt finish ved brug af lamineringsfolie, anbefales det, at oplysningerne anføres i hånden. Dette sikkerhedstiltag er indført, da der rundt om i EU foregår en del svindel med EU passene til selskabsdyr. Side 6/29

7 Afsnit I: OPLYSNINGER OM EJEREN / DETAILS OF OWNERSHIP DK Der anføres fornavn, efternavn, adresse (folkeregisteradresse), herunder land samt evt. tlf. (mobilnr.) på dyrets ejer. Det er, jf. kæledyrsforordningen kun den bemyndigede dyrlæge, som skal udfylde denne del af passet. Så lad ikke ejeren selv udfylde sine egne kontaktoplysninger. Der kan også opstå tvivl om passets gyldighed, hvis skriften i de første fire afsnit ikke af skrevet af én og samme person. Når oplysningerne er udfyldt, skal ejeren underskrive. Uden ejeres underskrift, vil passet ikke være gyldigt til brug for flytninger af dyret. Der må kun noteres én ejer. Hvis dyret reelt har to ejere, fx et ægtepar, noteres kun navnet på den ene af ægtefællerne, fx den, som oftest rejser med dyret. Der er udarbejdet en særlig erklæring (en fuldmagt), hvori den ejer, der er angivet i passet, kan bemyndige en anden fysisk person til at foretage den ikke-kommercielle flytning på hans/hendes vegne. Side 7/29

8 Passet følger dyret, ikke ejeren. Hvis dyret få ny ejer, skal den nye ejeres navn og adresse anføres under punkt 2. Skifter dyret ejer igen, og der dermed ikke længere er plads til at angive oplysninger om den nye ejer, må der udstedes et nyt pas til dyret. Side 8/29

9 Afsnit II: BESKRIVELSE AF DYRET / DESCRIPTION OF ANIMAL DK Billede af dyret Det er ikke obligatorisk at indsætte et billede af dyret. Den entydige sporbarhed mellem dyret og dets pas vil altid være ved hjælp af dets id-mærkning. Da passet oftest udstedes til unge dyr, giver det heller ikke meget mening at indsætte et billede af hvalpen/killingen/fritteungen. Hvis ejeren meget gerne vil have et billede af sit dyr i dets pas, anbefales det, at man venter hermed indtil dyret er voksent. 1. Navn / Name*: Angiv dét navn, som dyret er registreret under. Derudover kan man angive dyrets kaldenavn i parentes. 2. Art / Species: Der angives på engelsk: "Dog", "Cat" eller "Ferret". Side 9/29

10 3. Race/ Breed*: Anvend den engelske betegnelse. Se bilaget til denne vejledning. 4. Køn / Sex: Der angives på engelsk: "Male" eller "Female". Hvis dyret er steriliseret eller kastreret bør dette også angives. De engelske betegnelser er: For hundyr: "Spayed", For handyr: "Castrated" eller "Neutered". 5. Fødselsdato / Date of Birth*: Hvis dyrets fødselsdato ikke specifikt er kendt, må den bemyndigede dyrlæge angivet den formodede alder. Det skal dog være en dato, jf. kravene for angivelse af dato. Man må derfor ikke skrive fx. "5 years and 3 months". 6. Farve / Colour: Anvend de engelske betegnelser. Se bilaget til denne vejledning. 7. Eventuelle vigtige eller fremtrædende træk eller karakteristika / Any notable or discernable features or characteristics: Dette felt behøver man ikke udfylde. Men har dyret nogle helt særlige træk eller karakteristika, er man velkommen til at notere disse her. Det kunne fx. være store operationsar, som tydeligt kan ses på dyret eller hvis dyret fx har fået amputeret et ben eller en tå. Side 10/29

11 Afsnit III: MÆRKNING AF DYRET / MARKING OF ANIMAL DK Transponderens alfanumeriske kode/transponder alpahnumeric code: Transponderens alfanumeriske kode er mikrochip nummeret. Samtlige cifre og bogstaver, som hører til idmærkningen, skal angives. 2. Dato for anbringelse/aflæsning* af transponderen /Date of application or reading* of the transponder: Angiv datoen for anbringelsen af mikrochippen. Hvis man ikke selv har id-mærket dyret, og datoen for idmærkningen ikke kendes af ejer, angives datoen for aflæsningen af id-mærkningen. 3. Mikrochippens placering/location of Microchip: Fx: "Left side of neck" / "base of left shoulder" / "between shoulders". 4. Tatoveringsnummer/Tattoo number: Samtlige cifre og bogstaver, som hører til id-mærkningen, skal angives. Det er dog kun muligt at anvende dette felt, hvis dyret har en letlæselig tatovering, som er blevet påført dyret før den 3. juli 2011, og dyret ikke efterfølgende er blevet mærket med en mikrochip. Hvis tatoveringen ikke er letlæselig, skal dyret mikrochippes. Hvis det både har en mikrochip og en tatovering, vil dyrets rette id-mærkning altid være mikrochippens nr. Side 11/29

12 Det er vigtigt, at den bemyndigede dyrlæge kontrollerer, at tatoveringen er letlæselig, inden et pas udstedes til et dyr, som kun er tatoveret. Hvis tatoveringen er svær at aflæse, anbefales det, at dyret mikrochippes. Fødevarestyrelsen anbefaler, at dyr med en tatovering bliver mikrochippet i forbindelse med udstedelse af pas, da en ellers lovlig tatovering med tiden vil blive sværere at aflæse, og det derfor kan give problemer i en eventuel kontrolsituation. 5. Dato for påføring/aflæsning af tatoveringen/date of application/date of reading of the tattoo: Hvis man ikke selv id-mærker dyret, og datoen for id-mærkningen ikke kendes, angives datoen for aflæsningen af id-mærkningen. 6. Tatoveringens placering/location of the tattoo: Fx: "Both ears" / "Left groin". Forsegling af Afsnit III Når oplysningerne om dyrets id-mærkning er anført, forsegles de og dermed passet side 9 med den lamineringsfolie, som er en integreret det af passet. Fjern først den inderste del af beskyttelsesfilmen og klæb dernæst forsigtigt folien ned mod siden. Herefter fjerner man den yderste del af beskyttelsesfilmen og klæber resten af folien forsigtigt ned mod siden. Vær opmærksom på, at folien klæber ret kraftigt til siden, og dermed ikke nemt lader sig fjerne igen, hvis man fx får den klæbet skævt på, og folien derved krøller. Når folien først har siddet fast noget tid, vil passet side ødelægges, hvis det forsøges fjernet. Vær derfor tålmodig og forsigtig, når du klæber folien fast, og husk at øvelse gør mester. Det skal være muligt at aflæse dyrets id-mærkning helt entydigt. Får man krøllet folien, kan det være nødvendigt at destruere det pågældende pas og udstede et helt nyt. Dette sikkerhedstiltag er indført, da der rundt om i EU foregår en del svindel med EU passene til selskabsdyr. Generelt vedrørende MÆRKNING AF DYRET Da lamineringsside ikke tillader, at en eventuel senere ommærkning registreres i passet, vil en ommærkning af et tatoveret dyr betyde, at dyret skal have et helt nyt pas. Dette er dog ikke nødvendigt, hvis dyret har et gyldigt pas efter det gamle pasformat, da dette pasformat ikke har en lamineringsside, og der ikke er krav om at dette pasformat skal have lamineringsside. Det gamle pasformat vil fortsat være gyldigt fra den 29. december 2014, så længe det af passet fremgår, at dyret som minimum er gyldigt rabiesvaccineret. Hvis dyret har et gammelt pasformat, og der er behov for at ommærke det, skal den bemyndigede dyrlæge med sikkerhed kunne bekræfte dyrets identitet ud fra tatoveringen. Herefter kan han/hun ommærke dyret. Side 12/29

13 Mikrochippens id-nummer mv. noteres i Afsnit III. Oplysningerne om tatoveringen skal ikke overstreges. Derimod skrives i det gamle pasformats Afsnit XI, Øvrigt: "Prior to microchipping I have verified the identity of the animal". Efterfølgende stempler, daterer og underskriver den bemyndigede dyrlæge for erklæringen. Side 13/29

14 Afsnit IV: UDSTEDELSE AF PASSET / ISSUING OF THE PASSPORT DK Når oplysningerne i Afsnittene I, II og III er udfyldt, skal den bemyndigede dyrlæge udstede passet. Dette gøres ved at udfyldes oplysningerne klart og tydeligt i Afsnit IV. Herefter angives udstedelsesdatoen, og den bemyndigede dyrlæge stempler og underskriver herfor. Passet er ugyldigt, hvis den bemyndigede dyrlæge, der har udfyldt Afsnittene I, II og III, ikke udfylder og attesterer Afsnit IV. Side 14/29

15 Afsnit V: VACCINATION MOD RABIES / VACCINATION AGAINST RABIES DK Kolonne 1: Her anføres vaccinens og producentens navn samt vaccinens batchnummer. Oplysningerne bør altid skrives ind i hånden, med mindre det mærkat, som følger med vaccinen, og som kan klæbes ind her, ødelægges, hvis det forsøges fjernet igen. Kolonne 2: I felt 1 anføres dag/måned/år for rabiesvaccinationen. I felt 2 angives den dato, hvorfra vaccinen er gyldig. Denne dato skal mindst være 21 dage efter vaccinationsdatoen. Vaccinationsdatoen er dag nr. 1. I felt 3 anføres dato/måned/år for pågældende vaccinations gyldighed. Kolonne 3: Den bemyndigedes dyrlægen stempler og underskriver. Såfremt dette ikke er den samme dyrlæge, som anført i Afsnit IV, bør telefonnr. fremgå af stemplet eller anføres, så den vaccinerende dyrlæge kan kontaktes om nødvendigt. Generelt vedrørende VACCINATION MOD RABIES Kravene til rabiesvaccination fremgår af bilag III til kæledyrsforordningen. Det anbefales, at den bemyndigede dyrlæge på forhånd har læst dette bilag grundigt. Vær særligt opmærksom på, at en hund, kat eller fritte fra og med 29. december 2014 skal være mindst 12 uger gammel, før den må vaccineres mod rabies. Side 15/29

16 Dyr, som allerede er gyldigt vaccineret før den 29. december 2014, jf. kravene i den gamle kæledyrsforordning (998/2003), vil også være gyldigt vaccineret fra den 29. december 2014, hvor den nye kæledyrsforordning skal anvendes fra. Det er dog en betingelse, at fremtidige rabiesvaccinationer følger kravene i den nye kæledyrsforordning. Dyret må først flyttes eller udføres, når vaccinationens immunitet er indtrådt, hvilket skal være mindst 21 dage efter vaccinationsdatoen. For visse vacciner indtræder immuniteten dog først 4 uger efter vaccinationen. Det kan derfor være en fordel for ejeren, at den bemyndigede dyrlæge tager højde herfor i sit valg af vaccine, idet det har betydning for, hvornår ejeren kan tage sit dyr med ud på en rejse. Tilsvarende ventetid kræves ikke ved en rettidig revaccination. Revaccineres dyret ikke rettidigt, betragtes revaccinationen som en primær vaccination. Vær opmærksom på, at datoen for den i passet angivne rabiesvaccinationen ikke må ligge før datoen for idmærkningen. Hvis passet skal udstedes til et dyr, som allerede er gyldigt rabiesvaccineret, og fx er blevet rabiesvaccineret gennem flere år, og du kender datoen for dets id-mærkning, kan du enten skrive alle vaccinationerne, der er udført efter mærkningsdatoen ind i passet eller blot den seneste, eller hvi s dyret skal rejse straks, datoen for den forrige vaccine og revaccinationen. Hvis det ikke er hensigtsmæssigt at skrive alle vaccinationerne ind i passet, kan du i Afsnit XII, Diverse, skrive, at du erklærer, at dyret er kontinuerligt vaccineret, fx: "Continuous vaccination against rabies has occured according to the vaccine producer's recommendations and the requirements of the EU legislation from the vaccination in [dato/måned/år eller blot årstal] until the present vaccination in [dato/måned/år]." eller, hvis dyret også har fået foretaget en rabies antistoftitreringstest (se under Afsnit VI), fx: "Continuous vaccination against rabies has occured according to the vaccine producer's recommendations from the vaccination in [dato/måned/år eller blot årstal] proceeding the rabies antibody titration test until the present vaccination in [dato/måned/år eller blot årstal]." I begge tilfælde skal du huske at datere, stemple og underskrive for erklæringen. Batchnummer for tidligere vaccinationer behøves ikke at anføres. Men fra og med passets udstedelse skal batchnummeret dog altid anføres. Side 16/29

17 Afsnit VI: RABIES ANTISTOFTITRERINGSTEST / RABIES ANTIBODY TITRATION TEST DK Rabies antistoftitreringstesten er nærmere beskrevet i bilag IV til kæledyrsforordningen, hvilket den bemyndigede dyrlæge bør sætte sig grundigt ind i, når dette er relevant for det pågældende dyr. Testen skal udføres på en blodprøve, som er udtaget mindst 30 dage efter vaccinationen, og den skal foretages på et EU-godkendt laboratorium. Vaccinationsdatoen er dag nr. 1. Her kan du se de laboratorier, som EU Kommissionen har godkendt til at måtte foretage testes: Laboratorier i EU og samhandelslande Laboratorier i tredjelande Angiv datoen for udtagning af blodprøven samt navn, adresse og tlf.nr. på den bemyndigede dyrlæge, som har udtaget blodprøven. Derudover skal der angives en dato for udfyldelse af oplysningen samt dyrlægens stempel og underskrift. Siden må først udfyldes, når der foreligger et tilfredsstillende laboratoriesvar. Generelt vedrørende RABIES ANTISTOFTITRERINGSTEST Denne test er påkrævet, hvis et dyr rejser til et ikke-listet tredjeland, fx Tyrkiet, og ejer ønsker at bringe det med retur til Danmark. Ved permanent eksport til visse tredjelande er denne test også påkrævet. Resultatet af blodprøveundersøgelsen skal være på 0,5 IU/ml eller derover. Hvis der modtages et resulatst, der er på mindre end 0,5 IE/ml, anbefales det, at dyret revaccineres, og at der igen går mindst 30 dage, før dyret blodprøves på ny. Der er dog visse dyr, som er såkaldt non-reagenter, og Side 17/29

18 derfor aldrig vil danne tilstrækkelig med antistoffer mod rabies. Sådanne dyr bør under ingen omstændigheder føres ud af EU, hvis de ønskes tilbageført, idet de aldrig vil kunne leve op til reglerne for indførsel. Ved behov for supplerende test (siderne 17-18), fx i de tilfælde, hvor der ikke opnås et tilfredsstillende resultat, eller hvor kæden: rabiesvaccination - blodprøve - og revaccination er blevet brudt som følge af for sen revaccination, anvendes denne erklæring. Erklæringen om supplerende test udfyldes på samme måde, som angives ovenfor. Foretages testen og er resultatet indskrevet i dyrets pas, før det forlader Danmark (EU), vil der ikke være krav om, at der skal gå mindst 3 måneder fra blodprøvedatoen, til dyret lovligt må tages med retur til Danmark (EU). Side 18/29

19 Afsnit VII: ECHINOKOKBEHANDLING / ANTI-ECHINOCOCCUC TREATMENT DK Kolonne 1: Her anføres produktets og producentens navn for det anvendte middel. Kolonne 2: I felt 1 anføres dato/måned/år, og i felt 2 anføres klokkeslæt: tt:mm, for behandlingens udførsel. Kolonne 3: Dyrlægen stempler og underskriver for behandlingen. Generelt om ECHINOKOKBEHANDLING Dette afsnit er kun relevant for hunde, der skal rejse til Finland, Irland, Malta, Storbritannien samt Norge, eller føres i transit igennem disse lande på vej til et andet land. I forordning 1152/2011 fremgår de nærmere krav om Echinokokbehandlingen. Vær opmærksom på, at Norge tillader behandling hver 28. dag, hvilket er hensigtsmæssigt for dem, som rejser ofte med deres hund til Norge. Se evt. mere herom på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Der er ikke krav om ormekursbehandling ved indførsel til Danmark, men Fødevarestyrelsen anbefaler, at ejeren lader sit dyr behandle inden afrejsen til Danmark i henhold til kravene i forordning 1152/2001, hvis dyret har opholdt sig i et land, hvor parasitten forekommer, eller hvor andre endoparasitter forekommer, som kan smitte til dyr og mennesker, så det undgås at smitten bringes til Danmark. Side 19/29

20 Afsnit VIII: ANDRE PARASITBEHANDLINGER / OTHER ANTI-PARASITE TREATMENTS DK Kolonne 1: Her anføres produktets og producentens navn for det anvendte middel. Kolonne 2: I felt 1 anføres dato/måned/år, og i felt 2 anføres klokkeslæt: tt:mm, for behandlingens udførsel. At klokkeslættet for behandlingen skal oplyses skyldes, at visse lande stiller krav om, at behandlingen fx er foretaget mindst 24 og højst 48 timer før indladning på færge, fly eller tog ved afrejsen. Kolonne 3: Dyrlægen stempler og underskriver for behandlingen. Generelt om ANDRE PARASITBEHANDLINGER Behandling mod fx flåter er ikke et EU-krav ved rejser inden for EU. Men det kan være et krav, hvis dyret skal til et tredjeland. Det er dog ikke sikkert, at tredjelandet accepterer EU passet som gyldigt ledsage dokument for indførsel til dets område. Fødevarestyrelsen anbefaler, at dyr, der skal opholde sig i områder, hvor flåter og andre parasitter, der kan overføre sygdommen og/eller zoonoser, forekommer, behandles profylaktisk for at forhindre smitte og indslæben af sygdommen eller vektoren til Danmark. Side 20/29

21 Afsnit IX: ANDRE VACCINATIONER / OTHER VACCINATIONS DK Kolonne 1: Her anføres vaccinens og producentens navn samt vaccinens batchnummer. Oplysningerne bør altid skrives ind i hånden, med mindre det mærkat, som følger med vaccinen, og som kan klæbes ind her, ødelægges, hvis det forsøges fjernet igen. Kolonne 2: I felt 1 anføres dag/måned/år for vaccination. I felt 2 anføres dato/måned/år for pågældende vaccinations gyldighed. Kolonne 3: Dyrlægen stempler og underskriver for vaccinationen. Generelt om ANDRE VACCINATIONER Der er ikke krav om andre vaccinationer i forhold til reglerne i kæledyrsforordningen end imod rabies, som dog skal anføres i Afsnit V. Fødevarestyrelsen anbefaler dog, at dyret beskyttes imod almindeligt forekommende sygdomme, samt at dyrlægen tager højde for særlige sygdomme, som måtte forekomme i det land eller område, som dyret rejser til. Der kan være krav om andre vaccinationer end rabies, hvis dyret skal til et tredjeland. Det er dog ikke sikkert, at tredjelandet accepterer EU passet som gyldigt ledsagedokument for indførsel til dets område. Side 21/29

22 Afsnit X: KLINISK UNDERSØGELSE / CLINICAL EXAMINATION DK Kolonne 2: Dato/måned/år for hvornår undersøgelsen er foretaget. Kolonne 3: Den bemyndigedes dyrlægen stempler og underskriver. Såfremt dette ikke er den samme dyrlæge, som anført i Afsnit IV, bør telefonnr. fremgå af stemplet eller anføres, så den bemyndigede dyrlæge kan kontaktes. Generelt om KLINISK UNDERSØGELSE Attestering for gennemført klinisk undersøgelse anvendes kun, hvis dyret skal flyttes i henhold til de kommercielle krav. Se mere herom på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Undersøgelsen skal være foretaget inden for 48 timer før afsendelsen. En flytning af dyret er kommercielt, når følgende betingelser er til stede: Formålet med forsendelsen er at sælge dyret eller overdrage ejendomsretten til dyret, eller Flytningen af dyret foregår uden sammenhæng med ejers rejse, eller En ejer rejser med 6 eller flere dyr af arterne hund, kat eller fritte. o En flytning af 6 eller flere dyr, der sker med henblik på deltagelse i konkurrencer, udstillinger eller sportsarrangementer eller træning til sådanne arrangementer, og når dette kan dokumenteres, enten ved forevisning af en registrering om deltagelse i sådanne arrangementer eller registrering i foreninger, som arrangerer sådanne arrangementer, samt at dyrene alle er over 6 måneder gamle, betragtes som ikke som en kommerciel flytning. Foruden den kliniske undersøgelse, skal dyrene ledsages af et sundhedscertifikat, som er udfyldt i TRACES og udstedt af Fødevarestyrelsen. Sundhedscertifikatet udstedes på baggrund af informationerne i dyrenes pas. Side 22/29

23 Afsnit XI: LEGALISERING / LEGALISATION DK Generelt om LEGALISERING Legalisering er forbeholdt Fødevarestyrelsen og anvendes kun i de tilfælde, hvor en klinisk undersøgelse er påkrævet (se mere under Afsnit IX), og hvor undersøgelsen ikke er foretaget af en embedsdyrlæge fra Fødevarestyrelsen. Side 23/29

24 Afsnit XI: DIVERSE / OTHERS DK Her kan du fx anføre oplysninger om kontinuerlig vaccination mod rabies. Her kan du også oplyse, at oplysninger i dele passet er baseret på en anden dyrlæges attestering. Side 24/29

25 Andre gode råd til den bemyndigede dyrlæge Som dyrlæge bør man råde dyreejeren, som planlægger at tage sit dyr med til udlandet, til i god tid før rejsen at undersøge hvilke krav, der gælder for indførsel af dyret til det pågældende bestemmelsesland. Dette er særligt vigtigt, hvis bestemmelseslandet ligger uden for EU. Det er også en rigtig god ide at sikre, at dyret kan komme uproblematisk retur til Danmark. Dette gør man ved at sørge for at betingelserne for indførsel til Danmark er opfyldt allerede inden dyret forlader Danmark. Dette er særligt vigtigt, hvis turen går til et såkaldt ikke-listet land. På Fødevarestyrelsens hjemmeside findes mere information i vores kæledyrsguides. Forud for en aktuel rejse bør dyrlægen vejlede dyreejeren om supplerende tiltag, som godt nok ligger ud over kravene i kæledyrsforordningen, men hvor Fødevarestyrelsen anbefaler, at profylaktiske behandlinger foretages. Fødevarestyrelsen anbefaler, at dyrlægen skaffer sig oplysning om forekomsten af smitsomme og zoonotiske sygdomme i det land eller område, hvor rejsen går til, så dyreejeren kan informeres herom og eventuelle profylaktiske tiltag kan gennemføres. Hvem har ansvaret for hvad? Det er til enhver tid ejeren af dyret eller den bemyndigede person, som er ansvarlig for, at dyret, der rejses med, lever op til kravene i den relevante lovgivning. Dyrlægen er ansvarlig for, at de vaccinationer eller behandlinger, der er udført, er foretaget i overensstemmelse med kravene i den relevante lovgivning, samt at disse oplysninger er ført korrekt ind i passet. Side 25/29

26 Bilaget: Engelske betegnelser for racer, farver og pelstype Hunde På DKK's hjemmeside er der link til en raceliste, hvor også racens FCI navn fremgår, hvorfor der henvises til denne side. Gadekryds kaldes på engelsk "Crossbred". Liste over farver, aftegninger og pelstyper for hunde: Farver: Aftegninger: Sort Black Tigerstribet Brindle Grå Grey Plettet Spotted Sølv Silver Stjerne Star Sort og brun (almindelig brun maske) Sobelfarvet - lys grundfarve med sorte hår Black and tan Sable Maske Saddel Sok Spættet Marmoreret, spættet Mask Saddle Sock Speckled Mottled Rød eller rødbrun Red Blis Blaze Blå eller blågrå Blue Pelstype: Leverfarvet Liver/liver tan Langhåret Long-haired Gul Yellow Korthåret Short-haired Brun Brown Silkeagtig Silky-haired Tofarvet afgrænsede enfarvede pletter Pinto Glathåret Smooth-haired/Flathaired Flødefarvet Cream Ruhåret Wire-haired Beige Fawn Chokoladefarvet Trefarvet Flerfarvet Hvedefarvet Stålgrå & tan eller stålgrå & brun maske Blå & tan eller blå & brun maske Hvid Chocolate Tricoloured Multicoloured Wheaten Grizzle & tan Blue & tan White Side 26/29

27 Katte Dansk racenavn Kategori I: Langhår Exotic Exotic Perser Engelsk racenavn (FIFe) Persian Kategori II: Semilanghår American Curl Langhår American Curl Longhair American Curl Korthår Hellig Birma Maine Coon Norsk skovkat Ragdoll Sibirer Tyrkisk Angora Tyrkisk Van American Curl Shorthair Sacred Birman Maine Coon Norwegian Forest Cat Ragdoll Siberian Turkish Angora Turkish Van Kategori III: Korthår Abyssiner Abyssinian Bengaler Bengal Brite Burmeser Burmilla Chartreaux Cornish Rex Cymric Devon Rex Egyptian Mau Europé German Rex Japanese Bobtail Korat Kurilean Bobtail Langhår Kurilean Bobtail Korthår Manx Ocicat Russian Blue Snowshoe Sokoke Somali Sphynx British Shorthair Burmese Burmilla Chartreux Cornish Rex Manx Longhair Devon Rex Egyptian Mau European German Rex Japanese Bobtail Korat Kurilean Bobtail Longhair Kurilean Bobtail Shorthair Manx Ocicat Russian Blue Snowshoe Sokoke Somali Sphynx Kategori IV: Siameser og Orientaler Balineser Balinese Orientalsk Langhår Oriental Longhair Side 27/29

28 Dansk racenavn Orientalsk Korthår Siameser Seychellois Langhår Seychellois Korthår Engelsk racenavn (FIFe) Oriental Shorthair Siamese Seychellois Longhair Seychellois Shorthair Huskatte Dansk betegnelse Langhåret huskat Korthåret huskat Engelsk betegnelse House Cat Longhair House Cat Shorthair Liste over farver for katte: Dansk betegnelse Engelsk betegnelse Blå Blue Chokoladefarvet Chocolate Lilla Lilac Rød Red Flødefarvet Cream Sorttortie Black tortie Blåtortie Blue tortie Chokoladetortie Chocolate tortie Lillatortie Lilac tortie Sort Black Cinnamon/kanel Cinnamon Beige Fawn Cinnamontortie Cinnamon tortie Fawntortie Fawn tortie Hvid White Side 28/29

29 Fritter Der er ingen fritteracer. Liste over farver for fritter: Dansk betegnelse Engelsk betegnelse Standard Sable Albino Albino Hvid White Silver Sølvfarvet Frittens aftegn: Dansk betegnelse Panda Hvide poter Engelsk betegnelse Panda Mitt Frittens pelstyper: Dansk betegnelse Korthåret Langhåret Engelsk betegnelse Short-haired Long-haired Side 29/29

Spørgsmål og svar vedrørende de nye regler for rejser med selskabsdyr og pas til selskabsdyr

Spørgsmål og svar vedrørende de nye regler for rejser med selskabsdyr og pas til selskabsdyr Spørgsmål og svar Nye regler for rejser med selskabsdyr og pas til selskabsdyr for EU-borgere, der rejser i eller uden for EU Indledning Fra den 29. december 2014 ændres lovgivningen for så vidt angår

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Sådan opretter du et EXPORT certifikat i TRACES

Sådan opretter du et EXPORT certifikat i TRACES 16-04-2014 J.nr.: 2014-14-1119-00002/AJK Sådan opretter du et EXPORT certifikat i TRACES Log på TRACES Hvis du og din virksomhed/bedrift mv. ikke allerede er oprettet som henholdsvis bruger og organisation

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

for eksport af hund eller kat fra Danmark til Singapore/ for export of dog or cat from Denmark to Singapore

for eksport af hund eller kat fra Danmark til Singapore/ for export of dog or cat from Denmark to Singapore VETERINÆRCERTIFIKAT / VETERINARY CERTIFICATE for eksport af hund eller kat fra Danmark til Singapore/ for export of dog or cat from Denmark to Singapore Certifikatnummer (1) :/ AVA Importtilladelsesnummer:/

Læs mere

VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE

VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE for eksport af ikke-humane primater af zoo-oprindelse fra Danmark til Sydafrika/ for export of zoo-origin non-human primates from Denmark to

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 387. Bekendtgørelse for Grønland om procedurer for grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Selvstyrets vejledning af 20. januar 2012 om import, eksport og udførsel af sælprodukter i Grønland til Det Europæiske Fællesskab.

Selvstyrets vejledning af 20. januar 2012 om import, eksport og udførsel af sælprodukter i Grønland til Det Europæiske Fællesskab. Selvstyrets vejledning af 20. januar 2012 om import, eksport og udførsel af sælprodukter i Grønland til Det Europæiske Fællesskab Formål Vejledningen er udarbejdet som hjælpemiddel for industrien og andre

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

16. Fornyet prøvetagning

16. Fornyet prøvetagning Side 1 af 6 16. Fornyet prøvetagning Fornyet prøvetagning af partier produceret her i landet er beskrevet i følgende punkter, mens fornyet prøvetagning af partier fra udlandet er beskrevet i kapitel 18.

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

ejer bosat eller hjemmehørende i udlande

ejer bosat eller hjemmehørende i udlande Vejledning i ansøgning om registrering i - ejer bosat eller hjemmehørende i udlande Generelt Et luftfartøj må kun flyve i Danmark, hvis det er registreret enten i Danmark eller i et andet land. Luftfartslovgivningen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Kontrol/ULWJ Sagsnr./dok.nr.: 13-7455-000001 Dato: 18. juli 2013 Vejledning vedr. udbetaling

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

for eksport af hund fra Danmark til Australien/ for export of dog from Denmark to Australia Certifikatnummer (1) :/ Certificate number (1) :

for eksport af hund fra Danmark til Australien/ for export of dog from Denmark to Australia Certifikatnummer (1) :/ Certificate number (1) : VETERINÆRCERTIFIKAT / VETERINARY CERTIFICATE for eksport af hund fra Danmark til Australien/ for export of dog from Denmark to Australia Certifikatnummer (1) :/ Importtilladelsesnummer:/ Import permit

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Indledning: I forbindelse med digital underskrift af årsrapporten, opstår der en række problemstillinger, som vi

Læs mere

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Regel- og lovgrundlag Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Lovgivning, baggrund EU-Forordning fra 2005 I Artikel 1 står der at reglerne gælder alle levende hvirveldyr. EU-Kommissionen fastslog i 2006

Læs mere

Kæledyr på camping. For mange er det utænkeligt at tage på

Kæledyr på camping. For mange er det utænkeligt at tage på Kæledyr på camping For mange er det utænkeligt at tage på ferie uden familiens kæledyr, og der er mange fordele ved at rejse med dyr, hvis der vel at mærke er tale om en hund eller en kat. Papegøjer, leguaner,

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

for eksport af hund fra Danmark til Sydafrika/ for export of dog from Denmark to South Africa Certifikatnummer (1) :/ Certificate number (1) :

for eksport af hund fra Danmark til Sydafrika/ for export of dog from Denmark to South Africa Certifikatnummer (1) :/ Certificate number (1) : VETERINÆRCERTIFIKAT / VETERINARY CERTIFICATE for eksport af hund fra Danmark til Sydafrika/ for export of dog from Denmark to South Africa Certifikatnummer (1) :/ Importtilladelsesnummer:/ Import permit

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering.

I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering. Visumvejledning til Ghana, Togo og Benin Kære rejsende I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering. På denne rejse skal du søge om

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Digital Tinglysning Vejledning til Servitut Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Problemer med at se sølv i maskede katte

Problemer med at se sølv i maskede katte Problemer med at se sølv i maskede katte For øjeblikket er der to racer, der bliver bedømt efter farver (I modsætning til gruppebedømte katte som MCO, NFO etc.), som prøver på at få anerkendt nye farvevarianter

Læs mere

Vi hjælper dig når du har mest brug for det. Katteforsikring

Vi hjælper dig når du har mest brug for det. Katteforsikring Vi hjælper dig når du har mest brug for det Katteforsikring Dyrekassen Danmarks Katteforsikring hjælper dig, når du har mest brug for det. Og det er ikke nær så dyrt, som du tror! Som katteejer har du

Læs mere

ÆNDRINGERNE I RA-PORTALEN. - i forhold til de nye skærpede RA procedurer

ÆNDRINGERNE I RA-PORTALEN. - i forhold til de nye skærpede RA procedurer ÆNDRINGERNE I RA-PORTALEN - i forhold til de nye skærpede RA procedurer Pr. 12. maj 2015 Indholdsfortegnelse På de følgende slides præsenteres de nye RA procedurer med skærmbilleder og beskrivelser: Indhold

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Danmark MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland Retningslinjer

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Spørgsmål om listebetegnelser Må en kandidatliste, der stiller op for et parti, der er opstillingsberettiget

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Transport af levende fisk nationalt og internationalt. - Med fokus på transport af udvalgte arter af fisk mellem de nordiske lande.

Transport af levende fisk nationalt og internationalt. - Med fokus på transport af udvalgte arter af fisk mellem de nordiske lande. Transport af levende fisk nationalt og internationalt - Med fokus på transport af udvalgte arter af fisk mellem de nordiske lande. Cecilie Nielsen Sektion for Akvakultur, Vejle Fødevarestyrelsen Ministeriet

Læs mere

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation Invitation til brug for ansøgning om visum VU2_da_150415_v1.1 1. Information om værten - dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Bopælsadresse i Danmark Nationalitet

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Grønland MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland Retningslinjer for registrering

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret af Visumservice ApS.

Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret af Visumservice ApS. Visumservice ApS Postboks 815 2100 København Ø VEDRØRENDE VISUM TIL INDIEN Vi håber, at du glæder dig til den spændende rejse, du har bestilt. Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1) Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1) I medfør af 1, stk. 1-3, 2, stk. 4, og 6, stk. 2, i lov om foderstoffer,

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT 1.1. For at en Korttransaktion med Kort kan godkendes af VALITOR, har Forhandleren pligt til at gennemføre kontrolprocedurerne som beskrevet i denne sektion,

Læs mere

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m.

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m. HÅNDTERING AF VILDT VILDTDEPOT Alle jagtvæsner, skovdistrikter eller jagtkonsortier skal være autoriseret som et vildtdepot, for at kunne sælge eller overdrage vildt til en vildtbehandlingsvirksomhed.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Information om den nye registreringsattest

Information om den nye registreringsattest 2003-4400-16/ MT 3298-info DATAAFDELINGEN Sekretariatet Information om den nye registreringsattest Den 5. december 2005 tager Rigspolitiet en ny registreringsattest i brug. Den nye registreringsattest

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Onlinelicitation: http://simap.europa.eu BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres.

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres. *ETLTB0001* *ETLTB0001* Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) Fuldmagten skal udfyldes maskinelt. Fuldmagtsgiver: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Telefon: Email: Har fuldmagtsgiver hverken

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1) BEK nr 164 af 19/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00087 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer.

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer. 1 Tidsfrister: Tidsfrist for rabatteret tilmelding (Closing 1): 1. april. Sidste frist for tilmelding (Closing 2): 1. maj. (Dette gælder ikke lydighed (lørdag). Deadline for indlevering af katalog annoncer:

Læs mere

Booking system. Instruktion til bookingsystem

Booking system. Instruktion til bookingsystem Booking system Instruktion til bookingsystem Her er beskrevet trin for trin, hvordan bookingsystemet skal betjenes. Systemet er opdelt i to dele en kundedel og en administrationsdel. 4-2-2015 1 Indledning

Læs mere