Instruks til bemyndigede dyrlæger om udstedelse af EU pas til selskabsdyr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruks til bemyndigede dyrlæger om udstedelse af EU pas til selskabsdyr"

Transkript

1 Instruks til bemyndigede dyrlæger om udstedelse af EU pas til selskabsdyr J.nr.: /AJK DK Side 1/29

2 Indholdsfortegnelse Generelt om den danske version af det blå EU pas til selskabsdyr... 3 Relevant lovgivning... 3 Håndtering og udstedelse af EU passet til selskabsdyr... 3 Sådan udfylder du passet side for side... 5 Afsnit I: OPLYSNINGER OM EJEREN / DETAILS OF OWNERSHIP... 7 Afsnit II: BESKRIVELSE AF DYRET / DESCRIPTION OF ANIMAL... 9 Afsnit III: MÆRKNING AF DYRET / MARKING OF ANIMAL Afsnit IV: UDSTEDELSE AF PASSET / ISSUING OF THE PASSPORT Afsnit V: VACCINATION MOD RABIES / VACCINATION AGAINST RABIES Afsnit VI: RABIES ANTISTOFTITRERINGSTEST / RABIES ANTIBODY TITRATION TEST Afsnit VII: ECHINOKOKBEHANDLING / ANTI-ECHINOCOCCUC TREATMENT Afsnit VIII: ANDRE PARASITBEHANDLINGER / OTHER ANTI-PARASITE TREATMENTS Afsnit IX: ANDRE VACCINATIONER / OTHER VACCINATIONS Afsnit X: KLINISK UNDERSØGELSE / CLINICAL EXAMINATION Afsnit XI: LEGALISERING / LEGALISATION Afsnit XI: DIVERSE / OTHERS Andre gode råd til den bemyndigede dyrlæge Hvem har ansvaret for hvad? Bilaget: Engelske betegnelser for racer, farver og pelstype Hunde Katte Fritter Side 2/29

3 Generelt om den danske version af det blå EU pas til selskabsdyr Det blå EU pas til selskabsdyr (pas) er det officielle identifikationsdokument, der refereres til i artikel 21 til kæledyrsforordningen. Den danske version af passet må alene udstedes af bemyndigede dyrlæger til hunde, katte og fritter, som befinder sig i Danmark. Fødevarestyrelsen kan dog tillade, at den danske version af passet udstedes til hunde, katte og fritter på Færøerne og i Grønland. Bemyndigede dyrlæger er dyrlæger med dansk autorisation. Foruden betingelserne for udstedelse af passet, som angivet i lovgivningen herunder, er dyrlægens attestationer mv. omfattet af kravene i Dyrlægeloven. Relevant lovgivning Du finder mere om krav til udstedelse og håndtering af passet, samt krav til ikke-kommerciel flytning og udførsel af hunde, katte og fritter i følgende lovgivning: Bekendtgørelsen nr af 15/12/2014 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr, herunder hunde, katte og fritter samt godkendelse og drift af og tilsyn med karantæner. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr og om ophævelse af forordning (EF) nr. 998/2003 (Kæledyrsforordningen). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 577/2013 af 28. juni 2013 om standardidentifikationsdokumenter til brug ved ikke-kommerciel flytning af hunde, katte og fritter, fastlæggelse af lister over områder og tredjelande samt krav vedrørende format, layout og sprog for erklæringer, der attesterer opfyldelse af visse betingelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013. Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1152/2011 af 14. juli 2011 om supplering af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 for så vidt angår forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af Echinococcus multilocularis-infektioner hos hund. Bekendtgørelse nr. 121 af 12/02/2007 om udstedelse af certifikater for dyr og animalske produkter. For nærmere information om de relevante krav til henholdsvis ikke-kommerciel flytning og kommerciel udførsel af hunde, katte og fritter henvises desuden til Fødevarestyrelsen hjemmeside, hvor der er relevante guides og emnesider herom. Her kan du desuden finde links til den seneste version af ovennævnte lovgivning (under Lovstof): Håndtering og udstedelse af EU passet til selskabsdyr Det er alene bemyndigede dyrlæger, som må bestille passet. Det gøres via Fødevarestyrelsen hjemmeside. De blanke pas, som den bemyndigede dyrlæge modtager, må ikke videredistribueres eller udleveres til andre, heller ikke andre dyrlæger, med mindre de er udstedt i henhold til bestemmelserne i artikel 22 til kæledyrsforordningen. Side 3/29

4 Når den bemyndigede dyrlæge udsteder passet, skal han/hun først kontrollere, at selskabsdyret er mærket i overensstemmelse med kravene herfor (artikel 17, stk. 1 og Bilag II til kæledyrsforordningen). Dernæst skal den bemyndigede dyrlæge på behørig vis udfylde relevante information i passets Afsnit I, II og III. Ejeren skal underskrive for sine kontaktoplysninger i Afsnit I. Endelig udfylder den bemyndigede dyrlæge oplysningerne i Afsnit IV, hvorefter han/hun stempler og underskriver herfor. Først herefter kan øvrige relevante oplysninger, som fx rabiesvaccination, udfyldes i passet. Før hver vaccination eller behandling skal den dyrlæge, som udfører handlingen, verificere dyrets identitet, så det sikres, at det dyr, som vaccineres eller behandles, er det samme dyr, som passet er udstedt til. Der skal føres register Den bemyndigede dyrlæge, som udsteder et pas, skal føre register over følgende oplysninger: Dyrets id-nummer, mærkningens placering og mærkningsdato eller aflæsningsdato, hvis dyret allerede er id-mærket. Ejerens navn og kontaktoplysninger. Passets unikke nummer, hvilket fremgår nederst på samtlige af passet sider, fx DK Registret må gerne være elektronisk. Oplysningerne i registret skal opbevares i mindst 3 år og skal på forlangende kunne forevises Fødevarestyrelsen. Modtager en bemyndiget dyrlæge blanke pas, hvor der er fejl eller mangler, skal det straks destrueres ved at lave huller i det. Hullerne skal gå igennem alle passets sider inkl. dets omslag. Desuden skal Fødevarestyrelsen have besked herom. Du kontakter Fødevarestyrelsen via vores Kontaktformular. Et pas må som udgangspunkt ikke udskiftes med et nyt. Dette fremgår af 23 i bekendtgørelse nr Der er dog visse undtagelse herfor, hvilket kan ses af bekendtgørelsen. Side 4/29

5 Sådan udfylder du passet side for side Passets side 3 og 5 indeholder oplysninger på dansk om udstedelsen af passet, som dog kan være nærmere suppleret i de følgende afsnit. Passet skal udfyldes på engelsk. Skriv tydeligt, så der ikke kan opstå misforståelser. Informationerne udfyldes med en pennefarve, som afviger fra den trykte. Det vil sige, at pennefarven sort ikke er egnet hertil. Vær opmærksom på, at de steder, hvor det fremgår, at dyrlægen skal underskrive og stemple, vil passet eller oplysningen kun være gyldige, hvis både underskrift og stempel fremgår. Generelt skal dato og tidspunkt angives som følger: En dato: dd/mm/åååå 29/12/2014 Et tidspunkt: 00:00 14:30 Vær opmærksom på, at den dato, som fremgår af passet, er den gældende. Med andre ord, skriver du en forkert dato, som du ikke får rettet, vil den forkerte dato være gældende. Hvis du ved en fejl skriver en forkert oplysning, fx en dato, overstreges det forkerte ved at slå en eller to vandrette streger hen over det forkerte, hvorefter den rigtige tekst indskrives. Rettelsen af teksten attesteres, ved at du i umiddelbar nærhed heraf skriver dato og dine initialer. Eksempel på en rettelse af en forkert dato: Indsætter du en selvklæbende mærkat med oplysningerne for fx en vaccine, skal denne mærkat automatisk ødelægges, hvis den forsøges fjernet igen. Hvis der er tale om en mærkat, som ikke automatisk ødelægges, hvis den fjernes, anbefaler Fødevarestyrelsen, at oplysninger overføres til passet i hånden. Det er dog tilladt at laminere sådanne mærkater med en gennemsigtig folie, som sikrer, at mærkatet eller passets side ødelægges, hvis folien fjernes. Men da det kan Side 5/29

6 være svært, at sikre et pænt finish ved brug af lamineringsfolie, anbefales det, at oplysningerne anføres i hånden. Dette sikkerhedstiltag er indført, da der rundt om i EU foregår en del svindel med EU passene til selskabsdyr. Side 6/29

7 Afsnit I: OPLYSNINGER OM EJEREN / DETAILS OF OWNERSHIP DK Der anføres fornavn, efternavn, adresse (folkeregisteradresse), herunder land samt evt. tlf. (mobilnr.) på dyrets ejer. Det er, jf. kæledyrsforordningen kun den bemyndigede dyrlæge, som skal udfylde denne del af passet. Så lad ikke ejeren selv udfylde sine egne kontaktoplysninger. Der kan også opstå tvivl om passets gyldighed, hvis skriften i de første fire afsnit ikke af skrevet af én og samme person. Når oplysningerne er udfyldt, skal ejeren underskrive. Uden ejeres underskrift, vil passet ikke være gyldigt til brug for flytninger af dyret. Der må kun noteres én ejer. Hvis dyret reelt har to ejere, fx et ægtepar, noteres kun navnet på den ene af ægtefællerne, fx den, som oftest rejser med dyret. Der er udarbejdet en særlig erklæring (en fuldmagt), hvori den ejer, der er angivet i passet, kan bemyndige en anden fysisk person til at foretage den ikke-kommercielle flytning på hans/hendes vegne. Side 7/29

8 Passet følger dyret, ikke ejeren. Hvis dyret få ny ejer, skal den nye ejeres navn og adresse anføres under punkt 2. Skifter dyret ejer igen, og der dermed ikke længere er plads til at angive oplysninger om den nye ejer, må der udstedes et nyt pas til dyret. Side 8/29

9 Afsnit II: BESKRIVELSE AF DYRET / DESCRIPTION OF ANIMAL DK Billede af dyret Det er ikke obligatorisk at indsætte et billede af dyret. Den entydige sporbarhed mellem dyret og dets pas vil altid være ved hjælp af dets id-mærkning. Da passet oftest udstedes til unge dyr, giver det heller ikke meget mening at indsætte et billede af hvalpen/killingen/fritteungen. Hvis ejeren meget gerne vil have et billede af sit dyr i dets pas, anbefales det, at man venter hermed indtil dyret er voksent. 1. Navn / Name*: Angiv dét navn, som dyret er registreret under. Derudover kan man angive dyrets kaldenavn i parentes. 2. Art / Species: Der angives på engelsk: "Dog", "Cat" eller "Ferret". Side 9/29

10 3. Race/ Breed*: Anvend den engelske betegnelse. Se bilaget til denne vejledning. 4. Køn / Sex: Der angives på engelsk: "Male" eller "Female". Hvis dyret er steriliseret eller kastreret bør dette også angives. De engelske betegnelser er: For hundyr: "Spayed", For handyr: "Castrated" eller "Neutered". 5. Fødselsdato / Date of Birth*: Hvis dyrets fødselsdato ikke specifikt er kendt, må den bemyndigede dyrlæge angivet den formodede alder. Det skal dog være en dato, jf. kravene for angivelse af dato. Man må derfor ikke skrive fx. "5 years and 3 months". 6. Farve / Colour: Anvend de engelske betegnelser. Se bilaget til denne vejledning. 7. Eventuelle vigtige eller fremtrædende træk eller karakteristika / Any notable or discernable features or characteristics: Dette felt behøver man ikke udfylde. Men har dyret nogle helt særlige træk eller karakteristika, er man velkommen til at notere disse her. Det kunne fx. være store operationsar, som tydeligt kan ses på dyret eller hvis dyret fx har fået amputeret et ben eller en tå. Side 10/29

11 Afsnit III: MÆRKNING AF DYRET / MARKING OF ANIMAL DK Transponderens alfanumeriske kode/transponder alpahnumeric code: Transponderens alfanumeriske kode er mikrochip nummeret. Samtlige cifre og bogstaver, som hører til idmærkningen, skal angives. 2. Dato for anbringelse/aflæsning* af transponderen /Date of application or reading* of the transponder: Angiv datoen for anbringelsen af mikrochippen. Hvis man ikke selv har id-mærket dyret, og datoen for idmærkningen ikke kendes af ejer, angives datoen for aflæsningen af id-mærkningen. 3. Mikrochippens placering/location of Microchip: Fx: "Left side of neck" / "base of left shoulder" / "between shoulders". 4. Tatoveringsnummer/Tattoo number: Samtlige cifre og bogstaver, som hører til id-mærkningen, skal angives. Det er dog kun muligt at anvende dette felt, hvis dyret har en letlæselig tatovering, som er blevet påført dyret før den 3. juli 2011, og dyret ikke efterfølgende er blevet mærket med en mikrochip. Hvis tatoveringen ikke er letlæselig, skal dyret mikrochippes. Hvis det både har en mikrochip og en tatovering, vil dyrets rette id-mærkning altid være mikrochippens nr. Side 11/29

12 Det er vigtigt, at den bemyndigede dyrlæge kontrollerer, at tatoveringen er letlæselig, inden et pas udstedes til et dyr, som kun er tatoveret. Hvis tatoveringen er svær at aflæse, anbefales det, at dyret mikrochippes. Fødevarestyrelsen anbefaler, at dyr med en tatovering bliver mikrochippet i forbindelse med udstedelse af pas, da en ellers lovlig tatovering med tiden vil blive sværere at aflæse, og det derfor kan give problemer i en eventuel kontrolsituation. 5. Dato for påføring/aflæsning af tatoveringen/date of application/date of reading of the tattoo: Hvis man ikke selv id-mærker dyret, og datoen for id-mærkningen ikke kendes, angives datoen for aflæsningen af id-mærkningen. 6. Tatoveringens placering/location of the tattoo: Fx: "Both ears" / "Left groin". Forsegling af Afsnit III Når oplysningerne om dyrets id-mærkning er anført, forsegles de og dermed passet side 9 med den lamineringsfolie, som er en integreret det af passet. Fjern først den inderste del af beskyttelsesfilmen og klæb dernæst forsigtigt folien ned mod siden. Herefter fjerner man den yderste del af beskyttelsesfilmen og klæber resten af folien forsigtigt ned mod siden. Vær opmærksom på, at folien klæber ret kraftigt til siden, og dermed ikke nemt lader sig fjerne igen, hvis man fx får den klæbet skævt på, og folien derved krøller. Når folien først har siddet fast noget tid, vil passet side ødelægges, hvis det forsøges fjernet. Vær derfor tålmodig og forsigtig, når du klæber folien fast, og husk at øvelse gør mester. Det skal være muligt at aflæse dyrets id-mærkning helt entydigt. Får man krøllet folien, kan det være nødvendigt at destruere det pågældende pas og udstede et helt nyt. Dette sikkerhedstiltag er indført, da der rundt om i EU foregår en del svindel med EU passene til selskabsdyr. Generelt vedrørende MÆRKNING AF DYRET Da lamineringsside ikke tillader, at en eventuel senere ommærkning registreres i passet, vil en ommærkning af et tatoveret dyr betyde, at dyret skal have et helt nyt pas. Dette er dog ikke nødvendigt, hvis dyret har et gyldigt pas efter det gamle pasformat, da dette pasformat ikke har en lamineringsside, og der ikke er krav om at dette pasformat skal have lamineringsside. Det gamle pasformat vil fortsat være gyldigt fra den 29. december 2014, så længe det af passet fremgår, at dyret som minimum er gyldigt rabiesvaccineret. Hvis dyret har et gammelt pasformat, og der er behov for at ommærke det, skal den bemyndigede dyrlæge med sikkerhed kunne bekræfte dyrets identitet ud fra tatoveringen. Herefter kan han/hun ommærke dyret. Side 12/29

13 Mikrochippens id-nummer mv. noteres i Afsnit III. Oplysningerne om tatoveringen skal ikke overstreges. Derimod skrives i det gamle pasformats Afsnit XI, Øvrigt: "Prior to microchipping I have verified the identity of the animal". Efterfølgende stempler, daterer og underskriver den bemyndigede dyrlæge for erklæringen. Side 13/29

14 Afsnit IV: UDSTEDELSE AF PASSET / ISSUING OF THE PASSPORT DK Når oplysningerne i Afsnittene I, II og III er udfyldt, skal den bemyndigede dyrlæge udstede passet. Dette gøres ved at udfyldes oplysningerne klart og tydeligt i Afsnit IV. Herefter angives udstedelsesdatoen, og den bemyndigede dyrlæge stempler og underskriver herfor. Passet er ugyldigt, hvis den bemyndigede dyrlæge, der har udfyldt Afsnittene I, II og III, ikke udfylder og attesterer Afsnit IV. Side 14/29

15 Afsnit V: VACCINATION MOD RABIES / VACCINATION AGAINST RABIES DK Kolonne 1: Her anføres vaccinens og producentens navn samt vaccinens batchnummer. Oplysningerne bør altid skrives ind i hånden, med mindre det mærkat, som følger med vaccinen, og som kan klæbes ind her, ødelægges, hvis det forsøges fjernet igen. Kolonne 2: I felt 1 anføres dag/måned/år for rabiesvaccinationen. I felt 2 angives den dato, hvorfra vaccinen er gyldig. Denne dato skal mindst være 21 dage efter vaccinationsdatoen. Vaccinationsdatoen er dag nr. 1. I felt 3 anføres dato/måned/år for pågældende vaccinations gyldighed. Kolonne 3: Den bemyndigedes dyrlægen stempler og underskriver. Såfremt dette ikke er den samme dyrlæge, som anført i Afsnit IV, bør telefonnr. fremgå af stemplet eller anføres, så den vaccinerende dyrlæge kan kontaktes om nødvendigt. Generelt vedrørende VACCINATION MOD RABIES Kravene til rabiesvaccination fremgår af bilag III til kæledyrsforordningen. Det anbefales, at den bemyndigede dyrlæge på forhånd har læst dette bilag grundigt. Vær særligt opmærksom på, at en hund, kat eller fritte fra og med 29. december 2014 skal være mindst 12 uger gammel, før den må vaccineres mod rabies. Side 15/29

16 Dyr, som allerede er gyldigt vaccineret før den 29. december 2014, jf. kravene i den gamle kæledyrsforordning (998/2003), vil også være gyldigt vaccineret fra den 29. december 2014, hvor den nye kæledyrsforordning skal anvendes fra. Det er dog en betingelse, at fremtidige rabiesvaccinationer følger kravene i den nye kæledyrsforordning. Dyret må først flyttes eller udføres, når vaccinationens immunitet er indtrådt, hvilket skal være mindst 21 dage efter vaccinationsdatoen. For visse vacciner indtræder immuniteten dog først 4 uger efter vaccinationen. Det kan derfor være en fordel for ejeren, at den bemyndigede dyrlæge tager højde herfor i sit valg af vaccine, idet det har betydning for, hvornår ejeren kan tage sit dyr med ud på en rejse. Tilsvarende ventetid kræves ikke ved en rettidig revaccination. Revaccineres dyret ikke rettidigt, betragtes revaccinationen som en primær vaccination. Vær opmærksom på, at datoen for den i passet angivne rabiesvaccinationen ikke må ligge før datoen for idmærkningen. Hvis passet skal udstedes til et dyr, som allerede er gyldigt rabiesvaccineret, og fx er blevet rabiesvaccineret gennem flere år, og du kender datoen for dets id-mærkning, kan du enten skrive alle vaccinationerne, der er udført efter mærkningsdatoen ind i passet eller blot den seneste, eller hvi s dyret skal rejse straks, datoen for den forrige vaccine og revaccinationen. Hvis det ikke er hensigtsmæssigt at skrive alle vaccinationerne ind i passet, kan du i Afsnit XII, Diverse, skrive, at du erklærer, at dyret er kontinuerligt vaccineret, fx: "Continuous vaccination against rabies has occured according to the vaccine producer's recommendations and the requirements of the EU legislation from the vaccination in [dato/måned/år eller blot årstal] until the present vaccination in [dato/måned/år]." eller, hvis dyret også har fået foretaget en rabies antistoftitreringstest (se under Afsnit VI), fx: "Continuous vaccination against rabies has occured according to the vaccine producer's recommendations from the vaccination in [dato/måned/år eller blot årstal] proceeding the rabies antibody titration test until the present vaccination in [dato/måned/år eller blot årstal]." I begge tilfælde skal du huske at datere, stemple og underskrive for erklæringen. Batchnummer for tidligere vaccinationer behøves ikke at anføres. Men fra og med passets udstedelse skal batchnummeret dog altid anføres. Side 16/29

17 Afsnit VI: RABIES ANTISTOFTITRERINGSTEST / RABIES ANTIBODY TITRATION TEST DK Rabies antistoftitreringstesten er nærmere beskrevet i bilag IV til kæledyrsforordningen, hvilket den bemyndigede dyrlæge bør sætte sig grundigt ind i, når dette er relevant for det pågældende dyr. Testen skal udføres på en blodprøve, som er udtaget mindst 30 dage efter vaccinationen, og den skal foretages på et EU-godkendt laboratorium. Vaccinationsdatoen er dag nr. 1. Her kan du se de laboratorier, som EU Kommissionen har godkendt til at måtte foretage testes: Laboratorier i EU og samhandelslande Laboratorier i tredjelande Angiv datoen for udtagning af blodprøven samt navn, adresse og tlf.nr. på den bemyndigede dyrlæge, som har udtaget blodprøven. Derudover skal der angives en dato for udfyldelse af oplysningen samt dyrlægens stempel og underskrift. Siden må først udfyldes, når der foreligger et tilfredsstillende laboratoriesvar. Generelt vedrørende RABIES ANTISTOFTITRERINGSTEST Denne test er påkrævet, hvis et dyr rejser til et ikke-listet tredjeland, fx Tyrkiet, og ejer ønsker at bringe det med retur til Danmark. Ved permanent eksport til visse tredjelande er denne test også påkrævet. Resultatet af blodprøveundersøgelsen skal være på 0,5 IU/ml eller derover. Hvis der modtages et resulatst, der er på mindre end 0,5 IE/ml, anbefales det, at dyret revaccineres, og at der igen går mindst 30 dage, før dyret blodprøves på ny. Der er dog visse dyr, som er såkaldt non-reagenter, og Side 17/29

18 derfor aldrig vil danne tilstrækkelig med antistoffer mod rabies. Sådanne dyr bør under ingen omstændigheder føres ud af EU, hvis de ønskes tilbageført, idet de aldrig vil kunne leve op til reglerne for indførsel. Ved behov for supplerende test (siderne 17-18), fx i de tilfælde, hvor der ikke opnås et tilfredsstillende resultat, eller hvor kæden: rabiesvaccination - blodprøve - og revaccination er blevet brudt som følge af for sen revaccination, anvendes denne erklæring. Erklæringen om supplerende test udfyldes på samme måde, som angives ovenfor. Foretages testen og er resultatet indskrevet i dyrets pas, før det forlader Danmark (EU), vil der ikke være krav om, at der skal gå mindst 3 måneder fra blodprøvedatoen, til dyret lovligt må tages med retur til Danmark (EU). Side 18/29

19 Afsnit VII: ECHINOKOKBEHANDLING / ANTI-ECHINOCOCCUC TREATMENT DK Kolonne 1: Her anføres produktets og producentens navn for det anvendte middel. Kolonne 2: I felt 1 anføres dato/måned/år, og i felt 2 anføres klokkeslæt: tt:mm, for behandlingens udførsel. Kolonne 3: Dyrlægen stempler og underskriver for behandlingen. Generelt om ECHINOKOKBEHANDLING Dette afsnit er kun relevant for hunde, der skal rejse til Finland, Irland, Malta, Storbritannien samt Norge, eller føres i transit igennem disse lande på vej til et andet land. I forordning 1152/2011 fremgår de nærmere krav om Echinokokbehandlingen. Vær opmærksom på, at Norge tillader behandling hver 28. dag, hvilket er hensigtsmæssigt for dem, som rejser ofte med deres hund til Norge. Se evt. mere herom på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Der er ikke krav om ormekursbehandling ved indførsel til Danmark, men Fødevarestyrelsen anbefaler, at ejeren lader sit dyr behandle inden afrejsen til Danmark i henhold til kravene i forordning 1152/2001, hvis dyret har opholdt sig i et land, hvor parasitten forekommer, eller hvor andre endoparasitter forekommer, som kan smitte til dyr og mennesker, så det undgås at smitten bringes til Danmark. Side 19/29

20 Afsnit VIII: ANDRE PARASITBEHANDLINGER / OTHER ANTI-PARASITE TREATMENTS DK Kolonne 1: Her anføres produktets og producentens navn for det anvendte middel. Kolonne 2: I felt 1 anføres dato/måned/år, og i felt 2 anføres klokkeslæt: tt:mm, for behandlingens udførsel. At klokkeslættet for behandlingen skal oplyses skyldes, at visse lande stiller krav om, at behandlingen fx er foretaget mindst 24 og højst 48 timer før indladning på færge, fly eller tog ved afrejsen. Kolonne 3: Dyrlægen stempler og underskriver for behandlingen. Generelt om ANDRE PARASITBEHANDLINGER Behandling mod fx flåter er ikke et EU-krav ved rejser inden for EU. Men det kan være et krav, hvis dyret skal til et tredjeland. Det er dog ikke sikkert, at tredjelandet accepterer EU passet som gyldigt ledsage dokument for indførsel til dets område. Fødevarestyrelsen anbefaler, at dyr, der skal opholde sig i områder, hvor flåter og andre parasitter, der kan overføre sygdommen og/eller zoonoser, forekommer, behandles profylaktisk for at forhindre smitte og indslæben af sygdommen eller vektoren til Danmark. Side 20/29

21 Afsnit IX: ANDRE VACCINATIONER / OTHER VACCINATIONS DK Kolonne 1: Her anføres vaccinens og producentens navn samt vaccinens batchnummer. Oplysningerne bør altid skrives ind i hånden, med mindre det mærkat, som følger med vaccinen, og som kan klæbes ind her, ødelægges, hvis det forsøges fjernet igen. Kolonne 2: I felt 1 anføres dag/måned/år for vaccination. I felt 2 anføres dato/måned/år for pågældende vaccinations gyldighed. Kolonne 3: Dyrlægen stempler og underskriver for vaccinationen. Generelt om ANDRE VACCINATIONER Der er ikke krav om andre vaccinationer i forhold til reglerne i kæledyrsforordningen end imod rabies, som dog skal anføres i Afsnit V. Fødevarestyrelsen anbefaler dog, at dyret beskyttes imod almindeligt forekommende sygdomme, samt at dyrlægen tager højde for særlige sygdomme, som måtte forekomme i det land eller område, som dyret rejser til. Der kan være krav om andre vaccinationer end rabies, hvis dyret skal til et tredjeland. Det er dog ikke sikkert, at tredjelandet accepterer EU passet som gyldigt ledsagedokument for indførsel til dets område. Side 21/29

22 Afsnit X: KLINISK UNDERSØGELSE / CLINICAL EXAMINATION DK Kolonne 2: Dato/måned/år for hvornår undersøgelsen er foretaget. Kolonne 3: Den bemyndigedes dyrlægen stempler og underskriver. Såfremt dette ikke er den samme dyrlæge, som anført i Afsnit IV, bør telefonnr. fremgå af stemplet eller anføres, så den bemyndigede dyrlæge kan kontaktes. Generelt om KLINISK UNDERSØGELSE Attestering for gennemført klinisk undersøgelse anvendes kun, hvis dyret skal flyttes i henhold til de kommercielle krav. Se mere herom på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Undersøgelsen skal være foretaget inden for 48 timer før afsendelsen. En flytning af dyret er kommercielt, når følgende betingelser er til stede: Formålet med forsendelsen er at sælge dyret eller overdrage ejendomsretten til dyret, eller Flytningen af dyret foregår uden sammenhæng med ejers rejse, eller En ejer rejser med 6 eller flere dyr af arterne hund, kat eller fritte. o En flytning af 6 eller flere dyr, der sker med henblik på deltagelse i konkurrencer, udstillinger eller sportsarrangementer eller træning til sådanne arrangementer, og når dette kan dokumenteres, enten ved forevisning af en registrering om deltagelse i sådanne arrangementer eller registrering i foreninger, som arrangerer sådanne arrangementer, samt at dyrene alle er over 6 måneder gamle, betragtes som ikke som en kommerciel flytning. Foruden den kliniske undersøgelse, skal dyrene ledsages af et sundhedscertifikat, som er udfyldt i TRACES og udstedt af Fødevarestyrelsen. Sundhedscertifikatet udstedes på baggrund af informationerne i dyrenes pas. Side 22/29

23 Afsnit XI: LEGALISERING / LEGALISATION DK Generelt om LEGALISERING Legalisering er forbeholdt Fødevarestyrelsen og anvendes kun i de tilfælde, hvor en klinisk undersøgelse er påkrævet (se mere under Afsnit IX), og hvor undersøgelsen ikke er foretaget af en embedsdyrlæge fra Fødevarestyrelsen. Side 23/29

24 Afsnit XI: DIVERSE / OTHERS DK Her kan du fx anføre oplysninger om kontinuerlig vaccination mod rabies. Her kan du også oplyse, at oplysninger i dele passet er baseret på en anden dyrlæges attestering. Side 24/29

25 Andre gode råd til den bemyndigede dyrlæge Som dyrlæge bør man råde dyreejeren, som planlægger at tage sit dyr med til udlandet, til i god tid før rejsen at undersøge hvilke krav, der gælder for indførsel af dyret til det pågældende bestemmelsesland. Dette er særligt vigtigt, hvis bestemmelseslandet ligger uden for EU. Det er også en rigtig god ide at sikre, at dyret kan komme uproblematisk retur til Danmark. Dette gør man ved at sørge for at betingelserne for indførsel til Danmark er opfyldt allerede inden dyret forlader Danmark. Dette er særligt vigtigt, hvis turen går til et såkaldt ikke-listet land. På Fødevarestyrelsens hjemmeside findes mere information i vores kæledyrsguides. Forud for en aktuel rejse bør dyrlægen vejlede dyreejeren om supplerende tiltag, som godt nok ligger ud over kravene i kæledyrsforordningen, men hvor Fødevarestyrelsen anbefaler, at profylaktiske behandlinger foretages. Fødevarestyrelsen anbefaler, at dyrlægen skaffer sig oplysning om forekomsten af smitsomme og zoonotiske sygdomme i det land eller område, hvor rejsen går til, så dyreejeren kan informeres herom og eventuelle profylaktiske tiltag kan gennemføres. Hvem har ansvaret for hvad? Det er til enhver tid ejeren af dyret eller den bemyndigede person, som er ansvarlig for, at dyret, der rejses med, lever op til kravene i den relevante lovgivning. Dyrlægen er ansvarlig for, at de vaccinationer eller behandlinger, der er udført, er foretaget i overensstemmelse med kravene i den relevante lovgivning, samt at disse oplysninger er ført korrekt ind i passet. Side 25/29

26 Bilaget: Engelske betegnelser for racer, farver og pelstype Hunde På DKK's hjemmeside er der link til en raceliste, hvor også racens FCI navn fremgår, hvorfor der henvises til denne side. Gadekryds kaldes på engelsk "Crossbred". Liste over farver, aftegninger og pelstyper for hunde: Farver: Aftegninger: Sort Black Tigerstribet Brindle Grå Grey Plettet Spotted Sølv Silver Stjerne Star Sort og brun (almindelig brun maske) Sobelfarvet - lys grundfarve med sorte hår Black and tan Sable Maske Saddel Sok Spættet Marmoreret, spættet Mask Saddle Sock Speckled Mottled Rød eller rødbrun Red Blis Blaze Blå eller blågrå Blue Pelstype: Leverfarvet Liver/liver tan Langhåret Long-haired Gul Yellow Korthåret Short-haired Brun Brown Silkeagtig Silky-haired Tofarvet afgrænsede enfarvede pletter Pinto Glathåret Smooth-haired/Flathaired Flødefarvet Cream Ruhåret Wire-haired Beige Fawn Chokoladefarvet Trefarvet Flerfarvet Hvedefarvet Stålgrå & tan eller stålgrå & brun maske Blå & tan eller blå & brun maske Hvid Chocolate Tricoloured Multicoloured Wheaten Grizzle & tan Blue & tan White Side 26/29

27 Katte Dansk racenavn Kategori I: Langhår Exotic Exotic Perser Engelsk racenavn (FIFe) Persian Kategori II: Semilanghår American Curl Langhår American Curl Longhair American Curl Korthår Hellig Birma Maine Coon Norsk skovkat Ragdoll Sibirer Tyrkisk Angora Tyrkisk Van American Curl Shorthair Sacred Birman Maine Coon Norwegian Forest Cat Ragdoll Siberian Turkish Angora Turkish Van Kategori III: Korthår Abyssiner Abyssinian Bengaler Bengal Brite Burmeser Burmilla Chartreaux Cornish Rex Cymric Devon Rex Egyptian Mau Europé German Rex Japanese Bobtail Korat Kurilean Bobtail Langhår Kurilean Bobtail Korthår Manx Ocicat Russian Blue Snowshoe Sokoke Somali Sphynx British Shorthair Burmese Burmilla Chartreux Cornish Rex Manx Longhair Devon Rex Egyptian Mau European German Rex Japanese Bobtail Korat Kurilean Bobtail Longhair Kurilean Bobtail Shorthair Manx Ocicat Russian Blue Snowshoe Sokoke Somali Sphynx Kategori IV: Siameser og Orientaler Balineser Balinese Orientalsk Langhår Oriental Longhair Side 27/29

28 Dansk racenavn Orientalsk Korthår Siameser Seychellois Langhår Seychellois Korthår Engelsk racenavn (FIFe) Oriental Shorthair Siamese Seychellois Longhair Seychellois Shorthair Huskatte Dansk betegnelse Langhåret huskat Korthåret huskat Engelsk betegnelse House Cat Longhair House Cat Shorthair Liste over farver for katte: Dansk betegnelse Engelsk betegnelse Blå Blue Chokoladefarvet Chocolate Lilla Lilac Rød Red Flødefarvet Cream Sorttortie Black tortie Blåtortie Blue tortie Chokoladetortie Chocolate tortie Lillatortie Lilac tortie Sort Black Cinnamon/kanel Cinnamon Beige Fawn Cinnamontortie Cinnamon tortie Fawntortie Fawn tortie Hvid White Side 28/29

29 Fritter Der er ingen fritteracer. Liste over farver for fritter: Dansk betegnelse Engelsk betegnelse Standard Sable Albino Albino Hvid White Silver Sølvfarvet Frittens aftegn: Dansk betegnelse Panda Hvide poter Engelsk betegnelse Panda Mitt Frittens pelstyper: Dansk betegnelse Korthåret Langhåret Engelsk betegnelse Short-haired Long-haired Side 29/29

Spørgsmål og svar vedrørende de nye regler for rejser med selskabsdyr og pas til selskabsdyr

Spørgsmål og svar vedrørende de nye regler for rejser med selskabsdyr og pas til selskabsdyr Spørgsmål og svar Nye regler for rejser med selskabsdyr og pas til selskabsdyr for EU-borgere, der rejser i eller uden for EU Indledning Fra den 29. december 2014 ændres lovgivningen for så vidt angår

Læs mere

Fødevarestyrelsen, Vejen Informations- og dialogmøde

Fødevarestyrelsen, Vejen Informations- og dialogmøde Fødevarestyrelsen, Vejen Informations- og dialogmøde HUNDE OG KATTE Udstedelse af EU selskabsdyrspas Ulovligt indførte dyr i klinikken 27. oktober 2016 Hunde og katte - Dagsorden Præsentation Udstedelse

Læs mere

Læs mere om kravene til hunde, katte og fritter, der rejser inden for EU på Fødevarestyrelsens hjemmeside:

Læs mere om kravene til hunde, katte og fritter, der rejser inden for EU på Fødevarestyrelsens hjemmeside: CENTER FOR DYRESUNDHED, DYRE- VELFÆRD OG OMSÆTNING Vejledning til udfyldelse af certifikat La 23,0-2694: Transport i ikke-erhvervsmæssigt øjemed af mere end 5 selskabsdyr af arterne hunde, katte og fritter

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed. L 96/26 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/561 af 11. april 2016 om ændring af bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikatet til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

Top 10 registrerede 2006

Top 10 registrerede 2006 Antal reg. katte/killinger 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 Jette Kongensgaard British Shorthair i tal 26 British Shorthair i tal 26 Der er brugt statistiske oplysninger

Læs mere

EJER- OG DYRLÆGEERKLÆRING i forbindelse med eksport af hund fra Danmark til Australien

EJER- OG DYRLÆGEERKLÆRING i forbindelse med eksport af hund fra Danmark til Australien EJER- OG DYRLÆGEERKLÆRING i forbindelse med eksport af hund fra Danmark til Australien I Identifikation af hunden 1. Dyrets navn: 2. Fødselsdato : 3. Køn (angiv med cirkel): Han Kastreret han Hun Steriliseret

Læs mere

I medfør af 37, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes:

I medfør af 37, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes: Udkast til Bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr, herunder hunde, katte og fritter samt godkendelse og drift af og tilsyn med karantæner 1 I medfør af

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del Bilag 451 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del Bilag 451 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del Bilag 451 Offentligt 29.5.2010 DA Den Europæiske Unions Tidende L 132/3 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 438/2010 af 19. maj 2010 om ændring af forordning

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0089 Bilag 1, KOM (2012) 0090 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed/Veterinærenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-20-221-01216

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed/Veterinærenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-20-221-01216 Den 2. april 2012 FVM 021 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

1. 是 否 為 禁 止 物 種? 犬 貓 輸 入 丹 麥 規 定 : 丹 麥 犬 隻 相 關 法 律 :

1. 是 否 為 禁 止 物 種? 犬 貓 輸 入 丹 麥 規 定 : 丹 麥 犬 隻 相 關 法 律 : 犬 貓 輸 入 丹 麥 規 定 : http://www.foedevarestyrelsen.dk/english/importexport/travelling_with_pet_animals/dogs_cats_ferre ts/pages/default.aspx 1. 是 否 為 禁 止 物 種? 丹 麥 犬 隻 相 關 法 律 : http://www.foedevarestyrelsen.dk/english/importexport/travelling_with_pet_animals/pages/the-dani

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

British Shorthair & Burmeser

British Shorthair & Burmeser BB klubben British Shorthair og Burmeser Racerne i tal 26 British Shorthair & Burmeser Racerne i tal 26 BB klubben har vha. statistiske informationer fra Felis Danica lavet en oversigt der viser Racerne

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Genetik kursus del II. Blodtyper. Blodtyper. Kristianssand 19. september 2010. Har længe været kendt

Genetik kursus del II. Blodtyper. Blodtyper. Kristianssand 19. september 2010. Har længe været kendt Genetik kursus del II Kristianssand 19. september 2010 www.felesgrata.dk/seminar Har længe været kendt Stor undersøgelse i 1986 - er fulgt op af mange efterfølgende. Ret simpel arvegang Der er indtil nu

Læs mere

Bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr samt godkendelse af og tilsyn og kontrol med karantæner 1)

Bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr samt godkendelse af og tilsyn og kontrol med karantæner 1) BEK nr 1355 af 15/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-14-31-00069 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Genetik kursus del II. Indhold. Indhold. Stavanger 22. & 23. november 2008

Genetik kursus del II. Indhold. Indhold. Stavanger 22. & 23. november 2008 Genetik kursus del II Stavanger 22. & 23. november 2008 www.felesgrata.dk/seminar Indhold Indledning Kattens oprindelse Etik og moral i kattopdræt Er huskatten en truet dyreart? Indavl, linieavl, udkryds.

Læs mere

Notat om forsegling og udstedelse af certifikater i forbindelse med samlæsning særligt på kødog fjerkrævirksomheder

Notat om forsegling og udstedelse af certifikater i forbindelse med samlæsning særligt på kødog fjerkrævirksomheder Fødevarestyrelsen KONTOR FOR INTERNATIONAL HANDEL J.nr.: 2011-20-7560-00004/LTM Revideret d. 22.05.2015/LIGA Notat om forsegling og udstedelse af certifikater i forbindelse med samlæsning særligt på kødog

Læs mere

OPRINDELSES- OG SUNDHEDSATTEST for eksport af hund eller kat fra Danmark til New Zealand

OPRINDELSES- OG SUNDHEDSATTEST for eksport af hund eller kat fra Danmark til New Zealand OPRINDELSES- OG SUNDHEDSATTEST for eksport af hund eller kat fra Danmark til New Zealand Identifikation af dyret Navn: Race: Køn: Fødselsdato: Mikrochip nr.: Anatomisk placering af microchip: Fysisk beskrivelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 178/109 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 577/2013 af 28. juni 2013 om standardidentifikationsdokumenter

Læs mere

Sådan opretter du et EXPORT certifikat i TRACES

Sådan opretter du et EXPORT certifikat i TRACES 16-04-2014 J.nr.: 2014-14-1119-00002/AJK Sådan opretter du et EXPORT certifikat i TRACES Log på TRACES Hvis du og din virksomhed/bedrift mv. ikke allerede er oprettet som henholdsvis bruger og organisation

Læs mere

International handel med bier

International handel med bier International handel med bier Af Stig Mellergaard og Annette Junker Karpinski, Dyresundhed, Fødevarestyrelsen EU har for at reducere risikoen for indførsel af bisygdomme, som ikke findes i EU, og forhindre

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 178/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikke-kommerciel flytning af

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1) BEK nr 25 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Rubrik 4: Skal pengene overføres elektronisk? Hvis pengene overføres via bank eller andre typer betalingsformidlere, afkrydses i feltet Ja.

Rubrik 4: Skal pengene overføres elektronisk? Hvis pengene overføres via bank eller andre typer betalingsformidlere, afkrydses i feltet Ja. Vejledning om udfyldning af skema vedr. anmeldelse og ansøgning om tilladelse til pengeoverførsel til og fra iranske personer/enheder/organer, når pengeoverførslen overstiger 10.000 EUR På Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) I medfør af 37, 40-41, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes

Læs mere

Vejledning for Grønland om udstedelse af certifikater for dyr og animalske produkter

Vejledning for Grønland om udstedelse af certifikater for dyr og animalske produkter Vejledning for Grønland om udstedelse af certifikater for dyr og animalske produkter Vejledningen har til formål at beskrive forhold og betingelser, som man som certifikatudsteder skal være opmærksom på

Læs mere

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 708/2008 af 24. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår betingelserne for undtagelse af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (2012/137/EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (2012/137/EU) 3.3.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 64/29 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (EØS-relevant tekst) (2012/137/EU)

Læs mere

BILAG I. Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1

BILAG I. Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1 BILAG I Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1 DEL I FRØLÅR Tredjelande og områder, der er opført i kolonnen»lande«i bilag II til beslutning 2006/766/EF, undtagen

Læs mere

Hvis resultatet af kontrollen af de foreliggende oplysninger er positivt og stemmer overens med sømandens angivelser eller dokumenter, kan de

Hvis resultatet af kontrollen af de foreliggende oplysninger er positivt og stemmer overens med sømandens angivelser eller dokumenter, kan de Del 1 REGLER FOR UDSTEDELSE AF VISUM VED GRÆNSEN TIL VISUMPLIGTIGE SØMÆND I TRANSIT Disse regler vedrører udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne for så vidt angår

Læs mere

Rejse med hund og kat

Rejse med hund og kat Af Helle Busk og Natascha Schmidt-Svejstrup Kan jeg tage min hund med til Barcelona eller må min kat komme med til Sverige? Sommerferien nærmer sig, og mange dyreejere overvejer lige nu, om kæledyret skal

Læs mere

Boks I.2. Denne rubrik skal ikke udfyldes af eksportøren. Boks I.3. Denne rubrik skal ikke udfyldes af eksportøren. Side 1/6

Boks I.2. Denne rubrik skal ikke udfyldes af eksportøren. Boks I.3. Denne rubrik skal ikke udfyldes af eksportøren. Side 1/6 Vejledning til de grønlandske eksportører i udfyldelse af del I (oplysninger om sendingen) i sundhedscertifikater for jagttrofæer af fugle og hovdyr til et EU land (herunder Danmark), Island, Norge, Liechtenstein

Læs mere

KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Tidende L 206/17

KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Tidende L 206/17 2.8.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 206/17 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 2008 om import til Fællesskabet af sæd, æg og embryoner af får og geder for så vidt angår lister over tredjelande

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

for eksport af kat fra Danmark til Australien/ for export of cat from Denmark to Australia Certifikatnummer (1) :/ Certificate number (1) :

for eksport af kat fra Danmark til Australien/ for export of cat from Denmark to Australia Certifikatnummer (1) :/ Certificate number (1) : VETERINÆRCERTIFIKAT / VETERINARY CERTIFICATE for eksport af kat fra Danmark til Australien/ for export of cat from Denmark to Australia Certifikatnummer (1) :/ Importtilladelsesnummer:/ Import permit Number:

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

for eksport af hund eller kat fra Danmark til Singapore/ for export of dog or cat from Denmark to Singapore

for eksport af hund eller kat fra Danmark til Singapore/ for export of dog or cat from Denmark to Singapore VETERINÆRCERTIFIKAT / VETERINARY CERTIFICATE for eksport af hund eller kat fra Danmark til Singapore/ for export of dog or cat from Denmark to Singapore Certifikatnummer (1) :/ AVA Importtilladelsesnummer:/

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring 13. 8. 96 fdal De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 203/ 13 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 1996 om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring ved indførsel

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ornesæd 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ornesæd 1) BEK nr 502 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen j.nr. 2012-20-2301-00900 Senere ændringer

Læs mere

Indhold. Genetik kursus del II. B&R rules article 2. B&R rules article 1. B&R rules article 2. B&R rules article 2

Indhold. Genetik kursus del II. B&R rules article 2. B&R rules article 1. B&R rules article 2. B&R rules article 2 Genetik kursus del II Indhold Stavanger 22. & 23. november 2008 FIFes Opdrætsregler og regler for kattehold Hvad siger FIFe om opdræt (B&R rules 1 & 2) Indretning af katteri og kattenes levevilkår (B&R

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Udkast til ændring af bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr samt godkendelse af og tilsyn og kontrol med karantæner 1) (Balai-bekendtgørelsen) I medfør

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0220 (COD) 12307/17 ADD 1 INST 345 POLGEN 122 FORSLAG fra: modtaget: 13. september 2017 til: Jordi

Læs mere

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2007-20-23-02296 Senere ændringer til

Læs mere

L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende

L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 10.2.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 119/2009 af 9. februar 2009 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande med henblik på import til eller transit

Læs mere

1.5 Hver land skal følge principperne i moder stambogen (i EU-landene i henhold til 92/353 bilag) som skitseret i 2,0.

1.5 Hver land skal følge principperne i moder stambogen (i EU-landene i henhold til 92/353 bilag) som skitseret i 2,0. ICCPS Regler Draft 2 1.0 Almindelige bestemmelser 1.1 I almindelighed bør der kun være en forening i hvert land, men på grund af forskellige love i de forskellige lande, er det tilladt at have mere end

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske

Læs mere

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger Vejledning om fødevarekædeoplysninger 1 Indledning Denne vejledning beskriver reglerne om fødevarekædeoplysninger, som gælder for alle dyrearter, undtagen vildtlevende vildt. Vejledningen retter sig især

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0558 DA 19.03.2008 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15. juli 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Ny kategori opdeling

Ny kategori opdeling I kategori IV vil vi komme til at opleve en stor forandring. På FIFe s generalforsamling i år er der nemlig blevet vedtaget en ny kategori opdeling, der træder i kraft den 1. januar 2016, og som i høj

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE

VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE for eksport af ikke-humane primater af zoo-oprindelse fra Danmark til Sydafrika/ for export of zoo-origin non-human primates from Denmark to

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 11 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af...

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... [ ] om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 511/2014 for så vidt angår registret over samlinger,

Læs mere

SUNDHEDSREGLER. Adgang til skuet Der er dyrlæge til stede ved modtagelse af dyrene onsdag den 1. juli fra kl. 13.00 til kl. 21.00.

SUNDHEDSREGLER. Adgang til skuet Der er dyrlæge til stede ved modtagelse af dyrene onsdag den 1. juli fra kl. 13.00 til kl. 21.00. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2009R1152 DA 17.04.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1152/2009 af 27. november 2009 om indførelse

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

OPRINDELSES- OG SUNDHEDSCERTIFIKAT / CERTIFICATE OF ORIGIN AND HEALTH

OPRINDELSES- OG SUNDHEDSCERTIFIKAT / CERTIFICATE OF ORIGIN AND HEALTH OPRINDELSES- OG SUNDHEDSCERTIFIKAT / CERTIFICATE OF ORIGIN AND HEALTH for eksport af heste fra Danmark til Pakistan for export of horses from Denmark to Pakistan Certifikatnummer (1) :/ Eksportland:/ Exporting

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab)

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) I medfør af 14 og 15, stk. 2, i landstingsforordning nr. 17 af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler

Læs mere

Ifølge 1 i Statsministeriets regulativ af 14. marts 1949 må levende dyr ikke indføres i Grønland uden tilladelse.

Ifølge 1 i Statsministeriets regulativ af 14. marts 1949 må levende dyr ikke indføres i Grønland uden tilladelse. VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR INDFØRSEL AF DYR OG VEGETABILIER TIL GRØNLAND, fastsat i henhold til 1 i Statsministeriets regulativ af 14. marts 1949 angående forbud mod indførsel af levende dyr og vegetabilier

Læs mere

Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien 1)

Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien 1) BEK nr 1398 af 02/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00121 Senere

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.4.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 89/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 289/2008 af 31. marts 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015

Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015 Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015 Indsyning Alle dyr skal synes af en dyrlæge ved ankomsten til skuet. Alle dyr skal ind ved indgangen på havnevej, så vi er sikre på at alle kommer forbi dyrlægekontrollen

Læs mere

Der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko.

Der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko. Sundhedsregler som gælder ved deltagelse i dyrskuer i Danmark For at undgå smittespredning gælder en række regler for deltagelse på dyrskuer. Reglerne skal beskytte sunde dyr og besætninger mod smitte

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2013R0577 DA 29.12.2014 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 577/2013 af 28. juni 2013

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke G GL/BF1_da_050716 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

KATTEKLUBBEN Generalforsamling 2017 Indkomne forslag

KATTEKLUBBEN Generalforsamling 2017 Indkomne forslag Forslag 6.a Felis Danicas vedtægter Tilføjelse til Felis Danicas vedtægter 10 stk. 1: Enhver dansk hovedklub, der er tilsluttet Felis Danica, skal afholde mindst en international udstilling om året. Hver

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke FO/BF1_da_210316 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Juni 2015 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). Kapitel 1. Område og definitioner

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). Kapitel 1. Område og definitioner Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). I medfør af 14 og 15, stk. 2 i landstingsforordning nr. 17. af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Forslag fra Forretningsudvalget

Forslag fra Forretningsudvalget Forslag fra Forretningsudvalget Forslag nr.1: Appendix A nationale tilføjelser til udstillingsreglerne Sletning af 1.3: 1.3 Udstilling af ikke Felis Danica registrerede katte (ref. FIFes udstillingsregler

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Fritagelsesanmoders kommune Kultur & Service Borgerservice - Sikringsydelser Prinsens Alle 5, stuen 8800 Viborg 87 87 87 87 Ansøgningen skal afleveres personligt i kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET Udvalget for Andragender 26.10.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0117/2010 af Angeliki Charokopou, græsk statsborger, for 19 græske dyrebeskyttelsesforeninger, om de græske

Læs mere

BILAG II DET FÆLLES IMPORTDOKUMENT (CED)

BILAG II DET FÆLLES IMPORTDOKUMENT (CED) DEN EUROPÆISKE UNION I.1. Afsender BILAG II DET FÆLLES IMPORTDOKUMENT (CED) I.2. CED-reference nr. DPE Det fælles importdokument (CED) I.3. Modtager I.4. Den person, der har ansvaret for sendingen Del

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 388. Bekendtgørelse for Grønland om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre I medfør af 49, stk. 2, 58-60 og 69, stk. 3, i anordning

Læs mere

16. Fornyet prøvetagning

16. Fornyet prøvetagning Side 1 af 6 16. Fornyet prøvetagning Fornyet prøvetagning af partier produceret her i landet er beskrevet i følgende punkter, mens fornyet prøvetagning af partier fra udlandet er beskrevet i kapitel 18.

Læs mere

I.6 I.17. I.18 Description of commodity/varebeskrivelse I.19 Commodity code (HS code)/ Varekode (HS-kode) 010619

I.6 I.17. I.18 Description of commodity/varebeskrivelse I.19 Commodity code (HS code)/ Varekode (HS-kode) 010619 Health certificate / Sundhedscertifikat Imports of dogs, cats, ferrets and non-commercial movements into the Union of more than five dogs, cats or ferrets Import af hunde, katte og fritter og ikke-kommerciel

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf: 9945 4545 Service Borgerservice Anmodningen skal afleveres personligt i kommunen Fritagelsesanmoders kommune Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse 26. april 2017 Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Har du flere dyr, eller skal vi lave flere behandlinger på samme tid, kan du kon- takte os for, at få en samlet pris.

Har du flere dyr, eller skal vi lave flere behandlinger på samme tid, kan du kon- takte os for, at få en samlet pris. Side 1 PRISOVERSIGT Herunder finder du prisen på de ydelser, som vi ofte får forespørgsler på. Har du spørgsmål til andre ydelser, er du selvfølgelig velkommen til, at kontakte os. Alle priser er inkl.

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1) BEK nr 20 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere