Stor udvandring gav højere lønninger på det polske arbejds marked

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stor udvandring gav højere lønninger på det polske arbejds marked"

Transkript

1 Nyt fra Oktober 2012 Stor udvandring gav højere lønninger på det polske arbejds marked men kun for den uddannede arbejdskraft Den omfattende udvandring fra Polen fra slutningen af 1990 erne og frem til udbruddet af den globale krise i 2008 har ført til en højere lønstigning i Polen. Mellem 1998 og 2007 steg reallønnen i Polen med 1,7 pct. om året. Heraf bidrog et lønpres som følge af udvandringen med mindst 0,18 pct. om året. Den ekstra lønstigning som følge af det reducerede arbejdsudbud stod dermed for en tiendedel af den generelle vækst i de polske reallønninger. Lønstigningerne er dog skævt fordelt. De mellemlangt og højtuddannede grupper har oplevet en større lønstigning som følge af udvandringen, mens de lavt uddannedes løn ikke er blevet løftet. Tværtimod har der formentlig her været tale om et mindre fald. Det viser en ny undersøgelse, der er gennemført af forskere ved University College London og CReAM samt Universita degli Studi di Milano i samarbejde med Rockwool Fondens Forskningsenhed. Forskerne har analyseret udvandringens betydning for lønudviklingen i Polen, hvor udvandringen i nyere tid kulminerede i tiåret fra 1998 til Forklaringen på forskellene er ændringer i det relative arbejdsudbud mellem de tre grupper: Der er markant flere med en mellemlang uddannelse blandt de, som udvandrer, end i befolkningen som helhed i Polen, og også de langvarigt uddannende er lidt overrepræsenterede blandt udvandrerne. Det relativt reducerede arbejdsudbud for de to grupper synes at have resulteret i højere lønninger, fastslår professor Christian Dustmann, University College og CReAM. Forskerne har vurderet den samlede udvandring i den arbejdsdygtige alder mellem 15 og 65 år i perioden fra 1998 til Antal polakker bosat i udlandet, 1998 og 2007 (tusinder) og estimeret, hvad forskydningerne i arbejdsudbuddet har betydet for løndannelsen på det polske arbejdsmarked. 600 Antal emigranter I antal hoveder steg bruttobestanden af udvandrere 300 fra godt til godt over perioden. Omfanget af udvandringen illustreres af, at udvandrernes andel af befolkningen i den arbejdsdygtige alder steg fra 0,5 pct. i 1998 til 2,3 pct. ti år senere Omkring en halv million polakker søgte primært mod England, Irland, Tyskland og USA. Udvandringen skifter karakter Undersøgelsen dokumenterer også, at udvandringen fra Polen har skiftet karakter mellem 1998 og 2007, idet udvandrerne i langt højere grad er søgt mod de øvrige EU-lande. I 1998 levede 55 pct. af de polske udvandrere i de nuværende EU-lande. I 2007 var det 84 pct. Af alle nye polske udvandrere i 2007 søgte 88 pct. mod EU. Udvandrerne er overrepræsenteret fra husstande, der er større end gennemsnittet og har en lavere gennemsnitsindkomst. Der er også en større sandsynlighed for udvandring i husstande, hvis beboere har et højere uddannelsesniveau end resten af befolkningen. Indhold> Side 2

2 Indhold Seksdobling af udvandringen fra Polen på 10 år Polen er et af Europas helt store udvandringslande. Alene mellem 1998 og 2007 steg antallet af polske udvandrere bosat i udlandet fra lige over til over Side 3 Udvandringen gav en ekstra lønstigning på det polske arbejdsmarked, men betydelige forskelle mellem uddannelsesgrupperne... Side 5 Undersøgelsens data og metode Data stammer hovedsageligt fra den polske arbejdsstyrkeundersøgelse. Denne gennemføres kvartalsvis på et skiftende panel på omkring husstande med medlemmer... Side 6 Udvandringen fra Polen ændrer karakter England, Irland, Tyskland og USA har store befolkningsgrupper, der er udvandret fra Polen. Den nye analyse viser imidlertid, at der er sket store forskydninger i udvandringen til de fire lande... Side 7 Den polske økonomi har været inde i en stærk vækst gennem de seneste år Side 8 Undersøgelsens publicering Emigration from Poland and the wages for those who stayed behind Af Christian Dustmann, Tommaso Frattini og Anna Rosso Syddansk Universitetsforlag. Oktober sider, 40 kr. ISBN Estimating the Effect of Emigration from Poland on Polish Wages Af Christian Dustmann, Tommaso Frattini og Anna Rosso Syddansk Universitetsforlag. Oktober sider, 60 kr. ISBN Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2012

3 Seksdobling af udvandringen fra Polen på 10 år Polen er et af Europas helt store udvandringslande. I tiåret efter Murens fald oplevede Polen ganske vist en hurtig økonomisk udvikling, hvilket lagde en dæmper på udvandringen, der var ret beskeden indtil slutningen af 1990 erne. Men med en aftagende økonomisk vækst og en faldende beskæftigelse tog udvandringen til frem mod og efter årtusindskiftet. Fra 1998 til 2007 steg antallet af udvandrere fra lige over til over , se figur 1. Dvs. at bestanden af polske emigranter netto var øget med ca. en halv million mennesker. Med et medlemskab af EU fra 2004 fik polske statsborgere ret til fri bevægelse inden for alle EU-lande. Dertil kom, at England, Irland og Sverige gav polske statsborgere fri adgang til deres arbejdsmarkeder. De øvrige EU-lande fik en overgangsperiode på syv år, før indvandrere fra Polen opnåede fri adgang til landenes arbejdsmarkeder. Nogle lande administrerede imidlertid denne overgangsperiode ret liberalt. Især Tyskland havde i praksis en åben indvandringspolitik i forhold til nabolandet, hvilket betød at antallet af polakker i Tyskland steg med mellem 20 og 40 pct. i tiden efter Generelt bidrog EU-medlemskabet til den meget hurtige stigning i udvandringen fra 2004 og frem til Det fremgår også af figur 1, at udvandringen faldt svagt fra 2007 til 2008 som følge af udbruddet af den globale økonomiske krise, der påvirkede de vigtigste modtagerlande, England, Irland, Tyskland og USA, hårdt. Regionale udsving i udvandringsmønsteret Samlet set steg andelen af udvandrede i forhold til den samlede befolkning som nævnt i forsideartiklen fra 0,5 pct. i 1998 til 2,3 pct. ti år senere. Bag disse opgørelser ligger store regionale forskelle mellem Polens 16 provinser i et spænd, der i 2007 gik fra 1 pct. i de mindst be rørte provinser til 5,6 pct. i den mest berørte provins. I en enkelt provins er med andre ord omkring en ud af 20 voks ne udvandret. I andre fem provinser er andelen over 3 pct. Antal udvandrere fra Polen, 1994 til 2008 (i tusinder) 600 Antal emigranter Med den massive udvandring repræsenterer Polen en enestående mulighed for at analysere, hvordan en udvandring i stor skala påvirker løndannelsen i et industrialiseret land, hvilket er udgangspunktet for dette nyhedsbrev. Udvandrernes karakteristika Ved enhver udvandring sker der en selektion i den samlede befolkning, idet tendensen går mod, at det er den yngste del af befolkningen, der udvandrer. Nogle hovedtal for Polen fremgår af tabel 1 på næste side. Tabellen illustrerer, at udvandrerne i begge år er en del yngre end den tilbageblevne befolkning. Gennemsnitsalderen for udvandrere falder tilmed med 2 år mellem 1998 og Det fremgår også, at udvandrerne generelt er bedre uddannede end gennemsnittet. Andelen af udvandrere med en kort uddannelse er i både 1998 og 2007 markant lavere i gruppen af udvandrere end i resten af befolkningen. Undersøgelsen definerer tre uddannelsesniveauer: kort, mellemlang og lang uddannelse. Kort uddannede er personer med op til 8 års skolegang. Personer med en mellemlang uddannelse har mellem 9 og 13 års uddannelse bag sig, mens personer med en lang uddannelse har mere end 13 års uddannelse. Figur År Note: Det totale antal polakker mellem 15 og 65 år bosiddende i udlandet. Gennemsnit af de kvartalsvise tal for hvert år. Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed på baggrund af den polske arbejdsstyrkeundersøgelse Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober

4 Tabel 1 Tabel 1. Hvordan adskiller udvandrerne sig fra resten af befolkningen i 1998 og 2007? Hele befolkningen Udvandrere Alder, år i gennemsnit 38,1 38,6 34,0 32,3 % kvinder 51 % 51 % 42 % 34 % Uddannelse % kort 29 % 14 % 12 % 5 % % mellemlang 60 % 67 % 74 % 76 % % lang 11 % 19 % 13 % 20 % % af årige 30 % 32 % 47 % 54 % Note: Posterne viser gennemsnitsalder, andel af kvinder, uddannelsesfordeling og andelen af personer mellem 25 og 40 år i hhv. hele befolkningen og blandt udvandrere i den arbejdsdygtige alder mellem år for begge køn i 1998 og For definition af uddannelsesgruppering: se teksten. Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed på baggrund af data i den polske LFS. I 2007 er andelen blandt udvandrerne med kun en kort uddannelse helt nede på 5 pct. Det fremgår også, at især andelen af udvandrere med en mellemlang uddannelse ligger væsentligt over gennemsnittet i befolkningen. I 1998 var der en forskel i udvandrernes favør på 14 procentpoint og i 2007 på 9 procentpoint i en periode, hvor andelen af polakker med en mellemlang uddannelse generelt var kraftigt stigende. For så vidt angår højtuddannende, er der også lidt flere i udvandrerpopulationen end i den resterende del af befolkningen. Endelig er der en stærk overrepræsentation af mænd blandt udvandrerne, og denne overrepræsentation er stigende over tid. En lang udvandringshistorie Emigrationen fra Polen har en lang historie, idet de første massive udvandringer fra det geografiske område, der dækker det nuværende Polen, fandt sted gennem perioden fra ca og indtil Første Verdenskrig. Til den permanente udvandring kom sæsonvandringer, hvor alene Tyskland modtog omkring sæsonarbejdere pr. år lige før udbruddet af Første Verdenskrig. En mindre del af disse sæsonvandrere nåede også til Danmark, hvor myndighederne registrerede polske arbejdere i Baggrunden for den omfattende polske udvandring i tiden frem til Første Verdenskrig var en langsom økonomisk udvikling i kombination med en hurtig befolkningstilvækst. Men også politisk og religiøs forfølgelse havde en betydning i de russisk og preussisk kontrollerede dele af Polen, idet Polen først genopstod som nationalstat efter Første Verdenskrig. Udvandringen fortsatte i mellemkrigstiden, hvor omkring en million mennesker udvandrede permanent mellem 1919 og 1938 til USA, Frankrig og Brasilien. Efter Anden Verdenskrig tog udvandringen igen til, denne gang primært drevet af politisk undertrykkelse. Mellem 1950 og 1992 udvandrede mere end to millioner polakker, hvoraf en stor andel søgte mod USA. 4 Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2012

5 Udvandringen gav en ekstra lønstigning på det polske arbejdsmarked I den internationale litteratur er der en del studier af, hvordan indvandring påvirker løndannelsen i modtagerlandet. Derimod er der kun ganske få analyser af, hvad en storstilet udvandring betyder for lønningerne i det land, der udvandres fra. Den svage repræsentation af studier over effekten i afsenderlandet hænger sammen med, at det er vanskeligt at indhente oplysninger om de udvandrede. Den nye undersøgelse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed giver dermed et bidrag til et stærkt underbelyst forskningsområde, der har stor bevågenhed både inden for EU og generelt inden for forskningen i vandringer mellem ulande og industrialiserede lande. For Polen viser undersøgelsen, at udvandring i større skala er forbundet med en højere løn for de tilbageblevne grupper på arbejdsmarkedet. Beregningerne viser, at en øgning af udvandrerne målt i forhold til den samlede befolkning i den arbejdsdygtige alder på et procentpoint på kort sigt vil føre til en stigning i den gennemsnitlige realløn på i omegnen af en pct. Gennem den analyserede periode steg udvandrernes andel af den samlede befolkning med 0,19 procentpoint pr. år, hvilket gav et ekstra bidrag til lønstigningen på mere præcist 0,18 pct. pr. år. Da den gennemsnitlige realløn steg med i alt 1,7 pct. om året i løbet af perioden, bidrog udvandringen dermed til en tiendedel af den samlede fremgang i den polske realløn gennem de ti år. Når udvandring af uddannet arbejdskraft kan bidrage med så relativt betydelige lønstigninger, skyldes det, at kapitalapparatet er længe om at tilpasse sig. Dette kunne ellers ske ved i højere grad at investere i udstyr, der retter sig mod en arbejdsstyrke med relativt flere med lav uddannelse. Den højere aflønning af arbejdsstyrken har derved formentligt bidraget til et mindre afkast på kapitalapparatet. Forskydninger i løndannelsen hos de forskellige grupper på det polske arbejdsmarked Men hvordan påvirkes så konkret lønnen for de forskellige uddannelsesgrupper på det polske arbejdsmarked? Den foregående artikel viste, at udvandringen hovedsageligt var koncentreret i den midterste del af uddannelsesspektret. Det var de mellemlangt uddannede, der i særlig grad udvandrede i perioden fra 1998 til 2007, og ikke kun fordi disse grupper fylder mest i arbejdsstyrken. Udvandringen af mennesker med en mellemlang uddannelse var relativt endnu større. Det er derfor forventeligt, at løneffekten vil være mest udtalt her, hvilket bekræftes af analyserne. Undersøgelsens resultater peger således på, at der er sket en øget løndifferentiering i perioden som følge af udvandringen. De mellemlangt uddannede havde en årlig fremgang i reallønnen på 1,4 pct. Heraf skyldtes omkring 0,25 procentpoint effekten af udvandring. På denne måde stod emigrationen for en sjettedel af den samlede vækst i realløn for gruppen. For de langvarigt uddannede var der tilsvarende tale om gevinster, men disse var mindre, og samtidig var resultaterne ikke så robuste som for gruppen ovenfor. For de kort uddannede peger analysen på svag tilbagegang i lønnen som følge af udvandringen, men effekten er ikke statistisk sikker. Virkningen af interne vandringer I analyserne tages der højde for effekten af interne vandringer på de polske lønninger. Analyserne viser, at de interne vandringer i Polen er forholdsvis begrænsede og uden nævneværdig effekt på resultaterne. Betydningen af de interne vandringer er tilmed aftagende over tid. I 2001 rapporterede 0,24 pct. af populationen at have levet i en anden provins året før. I 2007 var denne andel faldet til 0,12 pct. Undersøgelsen viser også, at den individuelle beslutning om at flytte til an- Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober

6 dre dele af Polen ikke er resultatet af ændringer i det regionale arbejdsudbud som følge af udvandringen. Der tages også højde for eventuelle selektionseffekter, dvs. at det skulle være personer med særlige egenskaber, der er overrepræsenteret i udvandringen inden for de tre uddannelsesgrupper. Endvidere er der også i analyserne taget højde for, at husstande bestående af singler ikke vil indgå i datamaterialet, hvis personen udvandrer. Endelig korrigeres for skift i ledigheden over tid. Konklusion På et generelt niveau matcher de empiriske resultater bemærkelsesværdigt godt den teoretiske model, som ligger til grund for de hypoteser, som man initialt har produceret. De grupper i den polske arbejdsstyrke, der oplevede de største relative nedgange i arbejdsudbuddet, oplevede også de største fremgange i lønninger. Den ekstra aflønning af den polske arbejdsstyrke skete formentlig på bekostning af et reduceret afkast til det polske kapitalapparat. Undersøgelsens data og metode Data stammer hovedsageligt fra den polske arbejdskraftundersøgelse. Denne gennemføres kvartalsvis på et skiftende panel på omkring husstande med i alt ca medlemmer. Undersøgelsen implementeres af det centrale statistikbureau (GUS) i Polens 16 provinser. Surveyen dækker alle personer fra det fyldte 15. år, der bor i den samme husstand. Hver husstand interviewes fire gange: i to indledende kvartaler og derpå efter en pause på to kvartaler igen over to kvartaler. Hermed dækker interviewperioden 1,5 år. Analysen benytter sig af data fra perioden , idet aldersafgrænsningen er fastsat til alle mellem 15 og 65 år. Arbejdsstyrkeundersøgelsen indsamler detaljerede demografiske og økonomiske data om alle i husholdningen, herunder alder, uddannelse og beskæftigelses status, branchetilknytning og månedlig nettoløn. Dertil indsamles som noget ret enestående en række oplysninger, som fx alder, uddannelse, opholdsland, om medlemmer af husstanden, der har opholdt sig mere end tre måneder i udlandet. Disse informationer gør det muligt direkte at registrere de individuelle karakteristika ved udvandrerne, hvilket er en klar fordel i forhold til de studier, der alene baserer sig på oplysninger fra modtagerlandene. Ud over de polske data benyttes oplysninger fra en række datakilder i England, Irland, Tyskland og USA. Disse data indsamles bl.a. med det formål at krydstjekke de polske data om de udvandrede. Ud over den polske arbejdsstyrkeundersøgelse er anvendt data fra Tyskland fra IAB, der indeholder historiske beskæftigelsesdata for Fra England er anvendt data fra den engelske arbejdsstyrkeundersøgelse (UK Labour Force Survey). For USA er inddraget data fra IPUMS-CPS, der indeholder oplysninger om bl.a. arbejdsmarkedstilknytning, oprindelsesland og antal år siden indvandringen fandt sted. Fra Irland anvendes bl.a. oplysninger fra den centrale statistikproducent om arbejdsstyrkens indkomstforhold og branchetilknytning. Forskerne har i analysen udnyttet oplysningerne i et sæt af regressionsanalyser. I disse analyser gennemføres undersøgelser af sammenhængen mellem lønniveauet i de enkelte provinser og de relative udvandringsrater for de enkelte uddannelsesgrupper. 6 Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2012

7 Udvandringen fra Polen ændrer karakter England, Irland, Tyskland og USA har alle store befolkningsgrupper, der er udvandret fra Polen. Den nye analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed viser imidlertid, at der er sket store forskydninger i udvandringen til de fire lande og i udvandrerbefolkningernes sammensætning i nyere tid. Tabel 2 giver oplysninger om landenes andele af den samlede polske udvandrerbefolkning og om visse karakteristika ved udvandrerne. Tabellens første søjle angiver både de fire landes andele af den samlede udvandring i 1998 og 2007 og andelen af udvandringen i de to kalenderår. I 1998 levede 29 pct. af alle polske udvandrere i USA, og 27 pct. i Tyskland. I England var der kun tale om en mindre polsk indvandrerbefolkning, der androg 5 pct. af den samlede polske udvandring, og i Irland var der endnu ikke registreret polske indvandrere. Ti år senere er billedet væsentligt anderledes. Nu ligger England i toppen med en andel på 31 pct. fulgt af Tyskland med 18 pct. Det nye indvandringsland Irland overgår med 12 pct. det gamle indvandringsland USA s andel af den samlede polske emigration. Kun 6 pct. af alle polske udvandrere levede således i USA i Oplysningerne for de enkelte kalenderår belyser de ændrede strømme, der er grundlaget for det overordnede skift. I 2007 søgte 37 pct. af de polske udvandrere mod England, 12 pct. mod Irland, 16 pct. mod Tyskland og kun 3 pct. mod USA. De bedst uddannede udvandrere bor i England og Irland Tabel 2 giver også oplysninger om udvandrernes uddannelse og gennemsnitsalder. I 2007 havde England og Irland for så vidt angår uddannelse den mest gunstige sammensætning af de polske indvandrere: 26 pct. af de polske indvandrere i begge lande har en langvarig uddannelse mod henholdsvis 11 og 19 pct. i Tyskland og USA. Tabel 2 Karakteristika ved polske udvandrere til England, Irland, Tyskland og USA, 1998 og Andel af udvandrere (pct.) Uddannelse (andel i pct.) kort mellemlang lang Alder i år: gennemsnit Tyskland England USA Irland Europa Note: Første søjle gengiver de enkelte landes andel af den samlede udvandring fra Polen i 1998 og 2007 samt andelen af årets udvandring fra Polen i 1998 og 2007 (dem, der udvandrede inden for det seneste år). Søjle 2-4 giver uddannelsesoplysninger i 1998 og 2007, og den sidste søjle rapporterer den gennemsnitlige alder for bestanden af udvandrere og udvandrere inden for det seneste år i 1998 og Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed på baggrund af data i den polske LFS. Det ses også, at indvandrere i Tyskland og USA er væsentligt ældre end i England og Irland. Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober

8 Den polske økonomi Den polske økonomiske situation, der danner en væsentlig del af baggrunden for beslutningen om at udvandre eller ikke at udvandre, har været inde i en stærk vækst gennem de seneste år. Landet blev i 2001 og 2002 ramt af senvirkninger af krisen i Rusland i Men samlet set har den årlige vækst i BNP pr. capita i perioden fra 1999 til 2007 ligget på 4,1 pct. Tyskland havde til sammenligning en årlig vækst på 1,6 pct. Perioden fra midten af 1990 erne er kendetegnet ved en afvikling af planøkonomien, med et markant skift i arbejdsstyrken fra offentlig til privat beskæf tigelse. Samtidig steg den polske valuta, Zloty, i forhold til dollar, pund og euro ved udgangen af perioden. Der er ikke tegn på, at den massive udvandring har hæmmet væksten. Polen har dog gennem årene haft en relativ høj ledighed, der i 2002 og 2003 nåede maksimumværdier omkring 20 pct. Efter 2004 faldt ledigheden hurtigt og nåede i 2007 ned på 9,6 pct. Beskæftigelsesfrekvensen blandt de årige bevæger sig under det nordeuropæiske gennemsnit. Den samlede beskæftigelsesfrekvens lå på 59 pct. i 1998 og 57 pct. i I årene var den helt nede omkring 52 pct. En væsentlig del af forklaringen er en særlig lav frekvens for kvinder, der ligger procentpoint under mændenes gennem perioden. Dertil kommer meget lave beskæftigelsesfrekvenser for ufaglærte. For de langvarigt uddannede ligger beskæftigelsesfrekvensen derimod omkring eller over 80 pct., ligesom også de mellemlangt uddannede har en frekvens over gennemsnittet. Udviklingen i Polen i de seneste år tyder heller ikke på, at 00 ernes kraftige udvandring har hæmmet væksten. Den gennemsnitlige årlige vækst i BNP pr. capita lå således på 3,3 pct. i perioden fra 2008 til Rockwool Fondens Forskningsenhed. Nyhedsbrev (ISSN ) udgives for at informere offentligheden om resultaterne af den løbende forskning i Enheden. Nyhedsbrevet er ikke ophavsretligt beskyttet og må frit citeres eller kopieres med fornøden kildeangivelse. Ansvarshavende redaktører: Forskningschef Torben Tranæs og formidlingschef Bent Jensen. Forskningsenhedens øvrige medarbejdere er: Forsker Lars Højsgaard Andersen, forskningsassistent Pil Celine Krogh Andersen, projektchef og seniorforsker Signe Hald Andersen, forskningsassistent Kristian Hedeager Bentsen, seniorforsker Jens Bonke, forsker og it-ansvarlig Johannes Kaalby Clausen, forsker Peter Fallesen, forsker Jane Greve, forskningsassistent Sidsel Halben-Feld, forskningsassistent Cathrine Søgaard Hansen, seniorforsker Eskil Heinesen, forsker Camilla Hvidtfeldt, forsker Rasmus Landersø, evalueringschef og forsker Helene Bie Lilleør, evalueringskoordinator Ulrik Lund-Sørensen, forskningsassistent Bodil Wullum Nielsen, forskningsassistent Martin Engvang Roed, seniorforsker Marie Louise Schultz-Nielsen, sekretær Mai-britt Sejberg, forsker Peer Skov, forskningsassistent Jossi Steen-Knudsen, forskningsassistent Bo Vad Sørensen og forskningsassistent Ermias Gebru Weldesenbet. Evt. praktiske spørgsmål i forbindelse med nyhedsbrevet besvares af Mai-britt Sejberg på tlf E-post: Adresse: Sølvgade 10, 2. tv., 1307 København K. E-post: Hjemmeside:

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Fjernsyn og computer fylder fem gange så meget som motion i børns hverdag

Fjernsyn og computer fylder fem gange så meget som motion i børns hverdag Nyt fra Januar 2013 Fjernsyn og computer fylder fem gange så meget som motion i børns hverdag Godt seks timer i skole, næsten tre timer foran skærmen og en halv times motion. Det er en gennemsnitlig skoledag

Læs mere

Fjernsyn og computer fylder fem gange så meget som motion i børns hverdag

Fjernsyn og computer fylder fem gange så meget som motion i børns hverdag Nyt fra Januar 2013 Fjernsyn og computer fylder fem gange så meget som motion i børns hverdag Godt seks timer i skole, næsten tre timer foran skærmen og en halv times motion. Det er en gennemsnitlig skoledag

Læs mere

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Nyt fra April 5 5 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end danskere. Når

Læs mere

Tusindvis af danskere arbejder i udlandet

Tusindvis af danskere arbejder i udlandet 29. januar 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Tusindvis af danskere arbejder i udlandet Den fri bevægelighed på det globale arbejdsmarked gælder ikke kun den ene vej. Selv om fokus i debatten er rettet

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Efterkommernes kriminalitet halveret

Efterkommernes kriminalitet halveret Nyt fra Marts 2011 Efterkommernes kriminalitet halveret Kriminaliteten blandt ikke-vestlige efterkommere er på bare 15 år blevet mere end halveret. Andel kriminelle i perioden 1990-2006, 15-45-årige mænd

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig?

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? 6. december 2016 2016:25 Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? Af Jens Bjerre, Laust Hvas Mortensen og Michael Drescher 1 I Danmark, Norge

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE 16. november 017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt østeuropæiske

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Det sorte danmarkskort:

Det sorte danmarkskort: Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 37 Det sorte danmarkskort: Geografisk variation i danskernes sorte deltagelsesfrekvens Peer Ebbesen Skov, Kristian Hedeager Bentsen og Camilla Hvidtfeldt København

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

Danmark i dyb jobkrise

Danmark i dyb jobkrise 6. november 2013 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn & Lone Hougaard Danmark i dyb jobkrise Hvis Danmarks beskæftigelse siden 1996 var vokset i samme tempo som Sveriges, ville der i dag være 330.000 flere i

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA

PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Sort arbejde i Tyskland

Sort arbejde i Tyskland Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 26 Sort arbejde i Tyskland Lars P. Feld og Claus Larsen Syddansk Universitetsforlag Odense 2012 Sort arbejde i Tyskland Arbejdspapir nr. 26 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

Er den danske arbejdstid lav?

Er den danske arbejdstid lav? 29. november 2017 2017:17 Er den danske arbejdstid lav? Af Sofie Valentin Weiskopf, Michèle Naur, Michael Drescher og Mathilde Lund Holm Den danske arbejdstid fremstilles ofte som lav i et europæisk perspektiv,

Læs mere

Betalt spisepause modsvares af længere arbejdsdag

Betalt spisepause modsvares af længere arbejdsdag Nyt fra December 2014 Betalt spisepause modsvares af længere arbejdsdag Det sker, at spørgsmålet om betalt frokostpause dukker op. Bliver det til lige så meget arbejde, hvis denne pause er betalt? En analyse

Læs mere

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Kortlægning af beskæftigelsesudviklingen under krisen De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Der har tidligere i debatten været fokus på, at højtuddannede skulle være blevet særlig hårdt ramt

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Knap hver femte dansker bruger mindre end en halv time dagligt på spisning, som hovedaktivitet

Knap hver femte dansker bruger mindre end en halv time dagligt på spisning, som hovedaktivitet marts 2016 Nyt fra rff TISFORBRUG OG ARBEJSTIMER Knap hver femte dansker bruger mindre end en halv time dagligt på spisning, som hovedaktivitet Andel, der spiser forskellige måltider som hovedaktivitet

Læs mere

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Befolkningsstatistik 2004:4 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Side 2 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Kapitel 1 Sammenfatning... 5 Kapitel 2

Læs mere

Senere skolestart har ingen effekt på uddannelsesniveau

Senere skolestart har ingen effekt på uddannelsesniveau Nyt fra November 2015 Senere skolestart har ingen effekt på uddannelsesniveau Børn, der startede et år senere i skole, klarer sig ikke bedre end børn, der startede skole rettidigt, når der måles på færdiggjort

Læs mere

Analyse 27. marts 2014

Analyse 27. marts 2014 27. marts 214 Antallet af fattige i Danmark steg svagt i 212 Af Kristian Thor Jakobsen I 213 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Dette notat anvender denne fattigdomsgrænse

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Thomas Q. Christensen, seniorchefkonsulent TQCH@DI.DK, 3377 3316 OKTOBER 217 Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Vismændene har peget på, at flere ældre på arbejdsmarkedet

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

den danske befolkningsudvikling siden 1953

den danske befolkningsudvikling siden 1953 Redegørelse den danske befolkningsudvikling siden 1953 c. Af: Otto Andersen, cand. polit. Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement Valgretskommissionen

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring har været et centralt politisk tema i Danmark i årevis, og diskussionerne centrerer sig ofte om, hvordan indvandringen særligt fra østeuropæiske

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE

KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE 21. oktober 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE Forslaget om et skattefrit år for de 64-årige giver næsten en mia. kr. i skattelettelse til de rigeste

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

De fleste danskere køber sort

De fleste danskere køber sort Nyt fra Juni 21 De fleste danskere køber sort Flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde inden for det seneste år. Det viser en interviewundersøgelse, Rockwool Fondens Forskningsenhed har

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden

Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden Social arv i Danmark Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden Der er fortsat en betydelig social arv i forhold til indkomst i Danmark. Udviklingen i den sociale mobilitet mellem forældre og

Læs mere

Starthjælpen virker. Nyt fra April 2007

Starthjælpen virker. Nyt fra April 2007 Nyt fra April 2007 Starthjælpen virker Indførelsen i juli 2002 af den nedsatte kontanthjælp den såkaldte starthjælp får flygtninge hurtigere i arbejde. Det viser en ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2017 - Fokus på ikke-vestlige lande Maj 2017 1 Indhold OPBYGNING 4 1. BEFOLKNING 6 1.1 Sammenfatning vedr. befolkningstal 6 1.2 Indvandrere og efterkommere i Danmark 7

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

Analyse 15. juli 2014

Analyse 15. juli 2014 15. juli 14 Kvinder er mere veluddannede end deres partner, men tjener mindre Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Gennem de senere årtier er der sket et markant løft i kvinders sniveau i

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Somaliere er dyre - polakker er billigere

Somaliere er dyre - polakker er billigere 25. marts 2014 ARTIKEL Af David Elmer Somaliere er dyre - polakker er billigere En somalier eller iraker i Danmark modtager i gennemsnit næsten tre gange så meget i sociale ydelser som en polak og over

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Den svære overvægt fortsætter med at stige

Den svære overvægt fortsætter med at stige Nyt fra December 21 Den svære overvægt fortsætter med at stige Andel svært overvægtige 25-44-årige i Danmark. Procent. 14 12 1 8 6 4 2 Procent Kilde: 1987-25: statens institut for folkesundhed. 29: Rockwool

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 35 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Flere på lange videregående uddannelser, men færre på erhvervsuddannelser

Læs mere

Studenterhuen giver ingen jobgaranti

Studenterhuen giver ingen jobgaranti Studenterhuen giver ingen jobgaranti Uddannelse er et utroligt vigtigt parameter for, hvordan man klarer sig i livet. Analysen viser, at de unge der afslutter en gymnasial uddannelse, men som ikke kommer

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED 56 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED ARBEJDSMARKEDET ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED ARBEJDSMARKEDET Sammenfatning Den økonomiske krise, der startede i 2008, er i aftagende og afløst

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

De to grupper har dog omtrent samme chance (63-

De to grupper har dog omtrent samme chance (63- oktober 216 Nyt fra rff Optagelse på den foretrukne lange videregående uddannelse har ingen betydning for, hvilket uddannelsesniveau man opnår, eller hvor meget man tjener efter endt uddannelse D e afviste

Læs mere

Databrud i Arbejdskraftundersøgelsen i 1. kvt. 2017

Databrud i Arbejdskraftundersøgelsen i 1. kvt. 2017 24. maj 2017 TCO, SWE Arbejdsmarked Databrud i Arbejdskraftundersøgelsen i 1. kvt. 2017 Resumé Der er brud i dataserien for Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) mellem fjerde kvartal 2016 og første kvartal

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

Faktaark: Iværksætternes fortrop

Faktaark: Iværksætternes fortrop Juni 2014 Faktaark: Iværksætternes fortrop Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvem der bliver iværksættere,

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Mere uddannelse giver højere økonomisk vækst

Mere uddannelse giver højere økonomisk vækst FEBRUAR 2018 NYT FRA RFF Mere uddannelse giver højere økonomisk vækst D et danske samfund er på ingen måde mættet af mennesker med en uddannelse. Tværtimod: Hvis 10.000 ufaglærte tog en uddannelse, ville

Læs mere

Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder

Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder Januar 2017 Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder Analysen viser at Virksomheder, der ansætter en akademiker, har en højere overlevelsesrate end sammenlignelige virksomheder,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse

Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse d. 22.05.2017 Brian Krogh Graversen (DØRS) Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse I kapitlet Udenlandsk arbejdskraft i Dansk Økonomi, forår 2017 analyseres det, hvordan indvandringen

Læs mere

6. oktober 2005. Ud- og indvandring af højtkvalificerede (brain-drain/-gain) 1

6. oktober 2005. Ud- og indvandring af højtkvalificerede (brain-drain/-gain) 1 Danmark i den globale økonomi Sekretariatet for ministerudvalget Ud- og indvandring af højtkvalificerede (brain-drain/-gain) 1 6. oktober 2005 Indvandringen og udvandringen af højtuddannede personer til

Læs mere

Notat. Danskeres normale og faktiske arbejdstider

Notat. Danskeres normale og faktiske arbejdstider R o c k w o o l F o n d e n s F o r s k n i n g s e n h e d Notat Danskeres normale og faktiske arbejdstider hvor store er forskellene mellem forskellige grupper? Af Jens Bonke Oktober 2012 1 1. Formål

Læs mere

DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006

DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006 DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006 Ud af 30 OECD-lande har haft den 5. laveste vækst i BNP i tiårsperioden fra 1996 til 2006. Årsagen til dette er i høj grad, at danske

Læs mere

Børn i familier med lave indkomster hvor mange, hvor længe, hvem og hvorfor?

Børn i familier med lave indkomster hvor mange, hvor længe, hvem og hvorfor? NOVEMBER 2017 NYT FRA RFF Børn i familier med lave indkomster hvor mange, hvor længe, hvem og hvorfor? 25.000 eller flere børn lever i familier med lav indkomst 7.200 i tre år i træk I 2015 det seneste

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset

Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset d. 10.11.2016 Marie Møller Kjeldsen (DORS) Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset I notatet beskrives, hvordan Theil-indekset kan dekomponeres, og indekset anvendes til at dekomponere

Læs mere

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005.

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005. 2006:5 Orientering Statistisk Kontor 13. juni 2006 Flere arbejdspladser i København Københavns arbejdsmarked er i fremdrift. Efter nedgangsår i 2002 og 2003 viser nye tal, at der i 2004 blev skabt 3.000

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

+ 131 + 52 + 116. Efterkommere 16-64 år Integrationsministeriet: (2010). 2010 2020 Vækst i antal. Vækst i % 34.448 79.656 + 45.208

+ 131 + 52 + 116. Efterkommere 16-64 år Integrationsministeriet: (2010). 2010 2020 Vækst i antal. Vækst i % 34.448 79.656 + 45.208 Efterkommere 16-64 år Integrationsministeriet: (2010). 2010 2020 Vækst i antal Vækst i % Ikke-vestlig baggrund 34.448 79.656 + 45.208 + 131 Vestlig baggrund 7.981 12.159 + 4.178 + 52 I alt 42.429 91.815

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Danmarks samhandel med udlandet har skaffet tusinder af hænder til Danmark

Danmarks samhandel med udlandet har skaffet tusinder af hænder til Danmark Nyt fra November 2011 Danmarks samhandel med udlandet har skaffet tusinder af hænder til Danmark For første gang er der gjort regnskab over Danmarks udveksling af arbejdskraft med udlandet. Sender vi flere

Læs mere

De negative effekter af kræft på beskæftigelse afhænger af jobbet, før man fik kræft

De negative effekter af kræft på beskæftigelse afhænger af jobbet, før man fik kræft februar 016 Nyt fra rff De negative effekter af kræft på beskæftigelse afhænger af jobbet, før man fik kræft B landt dem, som overlever en kræftsygdom, og som var i beskæftigelse før sygdommen, fortsætter

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Analyse 19. maj 216 Hvem indvandrer til Danmark? Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Indvandringen til Danmark har de sidste år været på et højt niveau. Denne analyse ser på statsborgerskab og opholdsgrundlag

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

DE ILLEGALE INDVANDRERE I DANMARK JOHANNE K. CLAUSEN OG JAN ROSE SKAKSEN

DE ILLEGALE INDVANDRERE I DANMARK JOHANNE K. CLAUSEN OG JAN ROSE SKAKSEN DE ILLEGALE INDVANDRERE I DANMARK JOHANNE K. CLAUSEN OG JAN ROSE SKAKSEN ARBEJDSPAPIR 115 IMMIGRATION OG INTEGRATION AUGUST 2016 De illegale indvandrere i Danmark Arbejdspapir 115 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Offentlig økonomi, demografi og vandringer. Miniseminar Nuuk januar 2013; Søren Bjerregaard og Anders Møller Christensen

DANMARKS NATIONALBANK Offentlig økonomi, demografi og vandringer. Miniseminar Nuuk januar 2013; Søren Bjerregaard og Anders Møller Christensen DANMARKS NATIONALBANK Offentlig økonomi, demografi og vandringer Miniseminar Nuuk januar 2013; Søren Bjerregaard og Anders Møller Christensen Disposition Grundlæggende demografiske udviklingstræk og betydningen

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere