Stor udvandring gav højere lønninger på det polske arbejds marked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stor udvandring gav højere lønninger på det polske arbejds marked"

Transkript

1 Nyt fra Oktober 2012 Stor udvandring gav højere lønninger på det polske arbejds marked men kun for den uddannede arbejdskraft Den omfattende udvandring fra Polen fra slutningen af 1990 erne og frem til udbruddet af den globale krise i 2008 har ført til en højere lønstigning i Polen. Mellem 1998 og 2007 steg reallønnen i Polen med 1,7 pct. om året. Heraf bidrog et lønpres som følge af udvandringen med mindst 0,18 pct. om året. Den ekstra lønstigning som følge af det reducerede arbejdsudbud stod dermed for en tiendedel af den generelle vækst i de polske reallønninger. Lønstigningerne er dog skævt fordelt. De mellemlangt og højtuddannede grupper har oplevet en større lønstigning som følge af udvandringen, mens de lavt uddannedes løn ikke er blevet løftet. Tværtimod har der formentlig her været tale om et mindre fald. Det viser en ny undersøgelse, der er gennemført af forskere ved University College London og CReAM samt Universita degli Studi di Milano i samarbejde med Rockwool Fondens Forskningsenhed. Forskerne har analyseret udvandringens betydning for lønudviklingen i Polen, hvor udvandringen i nyere tid kulminerede i tiåret fra 1998 til Forklaringen på forskellene er ændringer i det relative arbejdsudbud mellem de tre grupper: Der er markant flere med en mellemlang uddannelse blandt de, som udvandrer, end i befolkningen som helhed i Polen, og også de langvarigt uddannende er lidt overrepræsenterede blandt udvandrerne. Det relativt reducerede arbejdsudbud for de to grupper synes at have resulteret i højere lønninger, fastslår professor Christian Dustmann, University College og CReAM. Forskerne har vurderet den samlede udvandring i den arbejdsdygtige alder mellem 15 og 65 år i perioden fra 1998 til Antal polakker bosat i udlandet, 1998 og 2007 (tusinder) og estimeret, hvad forskydningerne i arbejdsudbuddet har betydet for løndannelsen på det polske arbejdsmarked. 600 Antal emigranter I antal hoveder steg bruttobestanden af udvandrere 300 fra godt til godt over perioden. Omfanget af udvandringen illustreres af, at udvandrernes andel af befolkningen i den arbejdsdygtige alder steg fra 0,5 pct. i 1998 til 2,3 pct. ti år senere Omkring en halv million polakker søgte primært mod England, Irland, Tyskland og USA. Udvandringen skifter karakter Undersøgelsen dokumenterer også, at udvandringen fra Polen har skiftet karakter mellem 1998 og 2007, idet udvandrerne i langt højere grad er søgt mod de øvrige EU-lande. I 1998 levede 55 pct. af de polske udvandrere i de nuværende EU-lande. I 2007 var det 84 pct. Af alle nye polske udvandrere i 2007 søgte 88 pct. mod EU. Udvandrerne er overrepræsenteret fra husstande, der er større end gennemsnittet og har en lavere gennemsnitsindkomst. Der er også en større sandsynlighed for udvandring i husstande, hvis beboere har et højere uddannelsesniveau end resten af befolkningen. Indhold> Side 2

2 Indhold Seksdobling af udvandringen fra Polen på 10 år Polen er et af Europas helt store udvandringslande. Alene mellem 1998 og 2007 steg antallet af polske udvandrere bosat i udlandet fra lige over til over Side 3 Udvandringen gav en ekstra lønstigning på det polske arbejdsmarked, men betydelige forskelle mellem uddannelsesgrupperne... Side 5 Undersøgelsens data og metode Data stammer hovedsageligt fra den polske arbejdsstyrkeundersøgelse. Denne gennemføres kvartalsvis på et skiftende panel på omkring husstande med medlemmer... Side 6 Udvandringen fra Polen ændrer karakter England, Irland, Tyskland og USA har store befolkningsgrupper, der er udvandret fra Polen. Den nye analyse viser imidlertid, at der er sket store forskydninger i udvandringen til de fire lande... Side 7 Den polske økonomi har været inde i en stærk vækst gennem de seneste år Side 8 Undersøgelsens publicering Emigration from Poland and the wages for those who stayed behind Af Christian Dustmann, Tommaso Frattini og Anna Rosso Syddansk Universitetsforlag. Oktober sider, 40 kr. ISBN Estimating the Effect of Emigration from Poland on Polish Wages Af Christian Dustmann, Tommaso Frattini og Anna Rosso Syddansk Universitetsforlag. Oktober sider, 60 kr. ISBN Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2012

3 Seksdobling af udvandringen fra Polen på 10 år Polen er et af Europas helt store udvandringslande. I tiåret efter Murens fald oplevede Polen ganske vist en hurtig økonomisk udvikling, hvilket lagde en dæmper på udvandringen, der var ret beskeden indtil slutningen af 1990 erne. Men med en aftagende økonomisk vækst og en faldende beskæftigelse tog udvandringen til frem mod og efter årtusindskiftet. Fra 1998 til 2007 steg antallet af udvandrere fra lige over til over , se figur 1. Dvs. at bestanden af polske emigranter netto var øget med ca. en halv million mennesker. Med et medlemskab af EU fra 2004 fik polske statsborgere ret til fri bevægelse inden for alle EU-lande. Dertil kom, at England, Irland og Sverige gav polske statsborgere fri adgang til deres arbejdsmarkeder. De øvrige EU-lande fik en overgangsperiode på syv år, før indvandrere fra Polen opnåede fri adgang til landenes arbejdsmarkeder. Nogle lande administrerede imidlertid denne overgangsperiode ret liberalt. Især Tyskland havde i praksis en åben indvandringspolitik i forhold til nabolandet, hvilket betød at antallet af polakker i Tyskland steg med mellem 20 og 40 pct. i tiden efter Generelt bidrog EU-medlemskabet til den meget hurtige stigning i udvandringen fra 2004 og frem til Det fremgår også af figur 1, at udvandringen faldt svagt fra 2007 til 2008 som følge af udbruddet af den globale økonomiske krise, der påvirkede de vigtigste modtagerlande, England, Irland, Tyskland og USA, hårdt. Regionale udsving i udvandringsmønsteret Samlet set steg andelen af udvandrede i forhold til den samlede befolkning som nævnt i forsideartiklen fra 0,5 pct. i 1998 til 2,3 pct. ti år senere. Bag disse opgørelser ligger store regionale forskelle mellem Polens 16 provinser i et spænd, der i 2007 gik fra 1 pct. i de mindst be rørte provinser til 5,6 pct. i den mest berørte provins. I en enkelt provins er med andre ord omkring en ud af 20 voks ne udvandret. I andre fem provinser er andelen over 3 pct. Antal udvandrere fra Polen, 1994 til 2008 (i tusinder) 600 Antal emigranter Med den massive udvandring repræsenterer Polen en enestående mulighed for at analysere, hvordan en udvandring i stor skala påvirker løndannelsen i et industrialiseret land, hvilket er udgangspunktet for dette nyhedsbrev. Udvandrernes karakteristika Ved enhver udvandring sker der en selektion i den samlede befolkning, idet tendensen går mod, at det er den yngste del af befolkningen, der udvandrer. Nogle hovedtal for Polen fremgår af tabel 1 på næste side. Tabellen illustrerer, at udvandrerne i begge år er en del yngre end den tilbageblevne befolkning. Gennemsnitsalderen for udvandrere falder tilmed med 2 år mellem 1998 og Det fremgår også, at udvandrerne generelt er bedre uddannede end gennemsnittet. Andelen af udvandrere med en kort uddannelse er i både 1998 og 2007 markant lavere i gruppen af udvandrere end i resten af befolkningen. Undersøgelsen definerer tre uddannelsesniveauer: kort, mellemlang og lang uddannelse. Kort uddannede er personer med op til 8 års skolegang. Personer med en mellemlang uddannelse har mellem 9 og 13 års uddannelse bag sig, mens personer med en lang uddannelse har mere end 13 års uddannelse. Figur År Note: Det totale antal polakker mellem 15 og 65 år bosiddende i udlandet. Gennemsnit af de kvartalsvise tal for hvert år. Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed på baggrund af den polske arbejdsstyrkeundersøgelse Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober

4 Tabel 1 Tabel 1. Hvordan adskiller udvandrerne sig fra resten af befolkningen i 1998 og 2007? Hele befolkningen Udvandrere Alder, år i gennemsnit 38,1 38,6 34,0 32,3 % kvinder 51 % 51 % 42 % 34 % Uddannelse % kort 29 % 14 % 12 % 5 % % mellemlang 60 % 67 % 74 % 76 % % lang 11 % 19 % 13 % 20 % % af årige 30 % 32 % 47 % 54 % Note: Posterne viser gennemsnitsalder, andel af kvinder, uddannelsesfordeling og andelen af personer mellem 25 og 40 år i hhv. hele befolkningen og blandt udvandrere i den arbejdsdygtige alder mellem år for begge køn i 1998 og For definition af uddannelsesgruppering: se teksten. Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed på baggrund af data i den polske LFS. I 2007 er andelen blandt udvandrerne med kun en kort uddannelse helt nede på 5 pct. Det fremgår også, at især andelen af udvandrere med en mellemlang uddannelse ligger væsentligt over gennemsnittet i befolkningen. I 1998 var der en forskel i udvandrernes favør på 14 procentpoint og i 2007 på 9 procentpoint i en periode, hvor andelen af polakker med en mellemlang uddannelse generelt var kraftigt stigende. For så vidt angår højtuddannende, er der også lidt flere i udvandrerpopulationen end i den resterende del af befolkningen. Endelig er der en stærk overrepræsentation af mænd blandt udvandrerne, og denne overrepræsentation er stigende over tid. En lang udvandringshistorie Emigrationen fra Polen har en lang historie, idet de første massive udvandringer fra det geografiske område, der dækker det nuværende Polen, fandt sted gennem perioden fra ca og indtil Første Verdenskrig. Til den permanente udvandring kom sæsonvandringer, hvor alene Tyskland modtog omkring sæsonarbejdere pr. år lige før udbruddet af Første Verdenskrig. En mindre del af disse sæsonvandrere nåede også til Danmark, hvor myndighederne registrerede polske arbejdere i Baggrunden for den omfattende polske udvandring i tiden frem til Første Verdenskrig var en langsom økonomisk udvikling i kombination med en hurtig befolkningstilvækst. Men også politisk og religiøs forfølgelse havde en betydning i de russisk og preussisk kontrollerede dele af Polen, idet Polen først genopstod som nationalstat efter Første Verdenskrig. Udvandringen fortsatte i mellemkrigstiden, hvor omkring en million mennesker udvandrede permanent mellem 1919 og 1938 til USA, Frankrig og Brasilien. Efter Anden Verdenskrig tog udvandringen igen til, denne gang primært drevet af politisk undertrykkelse. Mellem 1950 og 1992 udvandrede mere end to millioner polakker, hvoraf en stor andel søgte mod USA. 4 Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2012

5 Udvandringen gav en ekstra lønstigning på det polske arbejdsmarked I den internationale litteratur er der en del studier af, hvordan indvandring påvirker løndannelsen i modtagerlandet. Derimod er der kun ganske få analyser af, hvad en storstilet udvandring betyder for lønningerne i det land, der udvandres fra. Den svage repræsentation af studier over effekten i afsenderlandet hænger sammen med, at det er vanskeligt at indhente oplysninger om de udvandrede. Den nye undersøgelse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed giver dermed et bidrag til et stærkt underbelyst forskningsområde, der har stor bevågenhed både inden for EU og generelt inden for forskningen i vandringer mellem ulande og industrialiserede lande. For Polen viser undersøgelsen, at udvandring i større skala er forbundet med en højere løn for de tilbageblevne grupper på arbejdsmarkedet. Beregningerne viser, at en øgning af udvandrerne målt i forhold til den samlede befolkning i den arbejdsdygtige alder på et procentpoint på kort sigt vil føre til en stigning i den gennemsnitlige realløn på i omegnen af en pct. Gennem den analyserede periode steg udvandrernes andel af den samlede befolkning med 0,19 procentpoint pr. år, hvilket gav et ekstra bidrag til lønstigningen på mere præcist 0,18 pct. pr. år. Da den gennemsnitlige realløn steg med i alt 1,7 pct. om året i løbet af perioden, bidrog udvandringen dermed til en tiendedel af den samlede fremgang i den polske realløn gennem de ti år. Når udvandring af uddannet arbejdskraft kan bidrage med så relativt betydelige lønstigninger, skyldes det, at kapitalapparatet er længe om at tilpasse sig. Dette kunne ellers ske ved i højere grad at investere i udstyr, der retter sig mod en arbejdsstyrke med relativt flere med lav uddannelse. Den højere aflønning af arbejdsstyrken har derved formentligt bidraget til et mindre afkast på kapitalapparatet. Forskydninger i løndannelsen hos de forskellige grupper på det polske arbejdsmarked Men hvordan påvirkes så konkret lønnen for de forskellige uddannelsesgrupper på det polske arbejdsmarked? Den foregående artikel viste, at udvandringen hovedsageligt var koncentreret i den midterste del af uddannelsesspektret. Det var de mellemlangt uddannede, der i særlig grad udvandrede i perioden fra 1998 til 2007, og ikke kun fordi disse grupper fylder mest i arbejdsstyrken. Udvandringen af mennesker med en mellemlang uddannelse var relativt endnu større. Det er derfor forventeligt, at løneffekten vil være mest udtalt her, hvilket bekræftes af analyserne. Undersøgelsens resultater peger således på, at der er sket en øget løndifferentiering i perioden som følge af udvandringen. De mellemlangt uddannede havde en årlig fremgang i reallønnen på 1,4 pct. Heraf skyldtes omkring 0,25 procentpoint effekten af udvandring. På denne måde stod emigrationen for en sjettedel af den samlede vækst i realløn for gruppen. For de langvarigt uddannede var der tilsvarende tale om gevinster, men disse var mindre, og samtidig var resultaterne ikke så robuste som for gruppen ovenfor. For de kort uddannede peger analysen på svag tilbagegang i lønnen som følge af udvandringen, men effekten er ikke statistisk sikker. Virkningen af interne vandringer I analyserne tages der højde for effekten af interne vandringer på de polske lønninger. Analyserne viser, at de interne vandringer i Polen er forholdsvis begrænsede og uden nævneværdig effekt på resultaterne. Betydningen af de interne vandringer er tilmed aftagende over tid. I 2001 rapporterede 0,24 pct. af populationen at have levet i en anden provins året før. I 2007 var denne andel faldet til 0,12 pct. Undersøgelsen viser også, at den individuelle beslutning om at flytte til an- Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober

6 dre dele af Polen ikke er resultatet af ændringer i det regionale arbejdsudbud som følge af udvandringen. Der tages også højde for eventuelle selektionseffekter, dvs. at det skulle være personer med særlige egenskaber, der er overrepræsenteret i udvandringen inden for de tre uddannelsesgrupper. Endvidere er der også i analyserne taget højde for, at husstande bestående af singler ikke vil indgå i datamaterialet, hvis personen udvandrer. Endelig korrigeres for skift i ledigheden over tid. Konklusion På et generelt niveau matcher de empiriske resultater bemærkelsesværdigt godt den teoretiske model, som ligger til grund for de hypoteser, som man initialt har produceret. De grupper i den polske arbejdsstyrke, der oplevede de største relative nedgange i arbejdsudbuddet, oplevede også de største fremgange i lønninger. Den ekstra aflønning af den polske arbejdsstyrke skete formentlig på bekostning af et reduceret afkast til det polske kapitalapparat. Undersøgelsens data og metode Data stammer hovedsageligt fra den polske arbejdskraftundersøgelse. Denne gennemføres kvartalsvis på et skiftende panel på omkring husstande med i alt ca medlemmer. Undersøgelsen implementeres af det centrale statistikbureau (GUS) i Polens 16 provinser. Surveyen dækker alle personer fra det fyldte 15. år, der bor i den samme husstand. Hver husstand interviewes fire gange: i to indledende kvartaler og derpå efter en pause på to kvartaler igen over to kvartaler. Hermed dækker interviewperioden 1,5 år. Analysen benytter sig af data fra perioden , idet aldersafgrænsningen er fastsat til alle mellem 15 og 65 år. Arbejdsstyrkeundersøgelsen indsamler detaljerede demografiske og økonomiske data om alle i husholdningen, herunder alder, uddannelse og beskæftigelses status, branchetilknytning og månedlig nettoløn. Dertil indsamles som noget ret enestående en række oplysninger, som fx alder, uddannelse, opholdsland, om medlemmer af husstanden, der har opholdt sig mere end tre måneder i udlandet. Disse informationer gør det muligt direkte at registrere de individuelle karakteristika ved udvandrerne, hvilket er en klar fordel i forhold til de studier, der alene baserer sig på oplysninger fra modtagerlandene. Ud over de polske data benyttes oplysninger fra en række datakilder i England, Irland, Tyskland og USA. Disse data indsamles bl.a. med det formål at krydstjekke de polske data om de udvandrede. Ud over den polske arbejdsstyrkeundersøgelse er anvendt data fra Tyskland fra IAB, der indeholder historiske beskæftigelsesdata for Fra England er anvendt data fra den engelske arbejdsstyrkeundersøgelse (UK Labour Force Survey). For USA er inddraget data fra IPUMS-CPS, der indeholder oplysninger om bl.a. arbejdsmarkedstilknytning, oprindelsesland og antal år siden indvandringen fandt sted. Fra Irland anvendes bl.a. oplysninger fra den centrale statistikproducent om arbejdsstyrkens indkomstforhold og branchetilknytning. Forskerne har i analysen udnyttet oplysningerne i et sæt af regressionsanalyser. I disse analyser gennemføres undersøgelser af sammenhængen mellem lønniveauet i de enkelte provinser og de relative udvandringsrater for de enkelte uddannelsesgrupper. 6 Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2012

7 Udvandringen fra Polen ændrer karakter England, Irland, Tyskland og USA har alle store befolkningsgrupper, der er udvandret fra Polen. Den nye analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed viser imidlertid, at der er sket store forskydninger i udvandringen til de fire lande og i udvandrerbefolkningernes sammensætning i nyere tid. Tabel 2 giver oplysninger om landenes andele af den samlede polske udvandrerbefolkning og om visse karakteristika ved udvandrerne. Tabellens første søjle angiver både de fire landes andele af den samlede udvandring i 1998 og 2007 og andelen af udvandringen i de to kalenderår. I 1998 levede 29 pct. af alle polske udvandrere i USA, og 27 pct. i Tyskland. I England var der kun tale om en mindre polsk indvandrerbefolkning, der androg 5 pct. af den samlede polske udvandring, og i Irland var der endnu ikke registreret polske indvandrere. Ti år senere er billedet væsentligt anderledes. Nu ligger England i toppen med en andel på 31 pct. fulgt af Tyskland med 18 pct. Det nye indvandringsland Irland overgår med 12 pct. det gamle indvandringsland USA s andel af den samlede polske emigration. Kun 6 pct. af alle polske udvandrere levede således i USA i Oplysningerne for de enkelte kalenderår belyser de ændrede strømme, der er grundlaget for det overordnede skift. I 2007 søgte 37 pct. af de polske udvandrere mod England, 12 pct. mod Irland, 16 pct. mod Tyskland og kun 3 pct. mod USA. De bedst uddannede udvandrere bor i England og Irland Tabel 2 giver også oplysninger om udvandrernes uddannelse og gennemsnitsalder. I 2007 havde England og Irland for så vidt angår uddannelse den mest gunstige sammensætning af de polske indvandrere: 26 pct. af de polske indvandrere i begge lande har en langvarig uddannelse mod henholdsvis 11 og 19 pct. i Tyskland og USA. Tabel 2 Karakteristika ved polske udvandrere til England, Irland, Tyskland og USA, 1998 og Andel af udvandrere (pct.) Uddannelse (andel i pct.) kort mellemlang lang Alder i år: gennemsnit Tyskland England USA Irland Europa Note: Første søjle gengiver de enkelte landes andel af den samlede udvandring fra Polen i 1998 og 2007 samt andelen af årets udvandring fra Polen i 1998 og 2007 (dem, der udvandrede inden for det seneste år). Søjle 2-4 giver uddannelsesoplysninger i 1998 og 2007, og den sidste søjle rapporterer den gennemsnitlige alder for bestanden af udvandrere og udvandrere inden for det seneste år i 1998 og Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed på baggrund af data i den polske LFS. Det ses også, at indvandrere i Tyskland og USA er væsentligt ældre end i England og Irland. Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober

8 Den polske økonomi Den polske økonomiske situation, der danner en væsentlig del af baggrunden for beslutningen om at udvandre eller ikke at udvandre, har været inde i en stærk vækst gennem de seneste år. Landet blev i 2001 og 2002 ramt af senvirkninger af krisen i Rusland i Men samlet set har den årlige vækst i BNP pr. capita i perioden fra 1999 til 2007 ligget på 4,1 pct. Tyskland havde til sammenligning en årlig vækst på 1,6 pct. Perioden fra midten af 1990 erne er kendetegnet ved en afvikling af planøkonomien, med et markant skift i arbejdsstyrken fra offentlig til privat beskæf tigelse. Samtidig steg den polske valuta, Zloty, i forhold til dollar, pund og euro ved udgangen af perioden. Der er ikke tegn på, at den massive udvandring har hæmmet væksten. Polen har dog gennem årene haft en relativ høj ledighed, der i 2002 og 2003 nåede maksimumværdier omkring 20 pct. Efter 2004 faldt ledigheden hurtigt og nåede i 2007 ned på 9,6 pct. Beskæftigelsesfrekvensen blandt de årige bevæger sig under det nordeuropæiske gennemsnit. Den samlede beskæftigelsesfrekvens lå på 59 pct. i 1998 og 57 pct. i I årene var den helt nede omkring 52 pct. En væsentlig del af forklaringen er en særlig lav frekvens for kvinder, der ligger procentpoint under mændenes gennem perioden. Dertil kommer meget lave beskæftigelsesfrekvenser for ufaglærte. For de langvarigt uddannede ligger beskæftigelsesfrekvensen derimod omkring eller over 80 pct., ligesom også de mellemlangt uddannede har en frekvens over gennemsnittet. Udviklingen i Polen i de seneste år tyder heller ikke på, at 00 ernes kraftige udvandring har hæmmet væksten. Den gennemsnitlige årlige vækst i BNP pr. capita lå således på 3,3 pct. i perioden fra 2008 til Rockwool Fondens Forskningsenhed. Nyhedsbrev (ISSN ) udgives for at informere offentligheden om resultaterne af den løbende forskning i Enheden. Nyhedsbrevet er ikke ophavsretligt beskyttet og må frit citeres eller kopieres med fornøden kildeangivelse. Ansvarshavende redaktører: Forskningschef Torben Tranæs og formidlingschef Bent Jensen. Forskningsenhedens øvrige medarbejdere er: Forsker Lars Højsgaard Andersen, forskningsassistent Pil Celine Krogh Andersen, projektchef og seniorforsker Signe Hald Andersen, forskningsassistent Kristian Hedeager Bentsen, seniorforsker Jens Bonke, forsker og it-ansvarlig Johannes Kaalby Clausen, forsker Peter Fallesen, forsker Jane Greve, forskningsassistent Sidsel Halben-Feld, forskningsassistent Cathrine Søgaard Hansen, seniorforsker Eskil Heinesen, forsker Camilla Hvidtfeldt, forsker Rasmus Landersø, evalueringschef og forsker Helene Bie Lilleør, evalueringskoordinator Ulrik Lund-Sørensen, forskningsassistent Bodil Wullum Nielsen, forskningsassistent Martin Engvang Roed, seniorforsker Marie Louise Schultz-Nielsen, sekretær Mai-britt Sejberg, forsker Peer Skov, forskningsassistent Jossi Steen-Knudsen, forskningsassistent Bo Vad Sørensen og forskningsassistent Ermias Gebru Weldesenbet. Evt. praktiske spørgsmål i forbindelse med nyhedsbrevet besvares af Mai-britt Sejberg på tlf E-post: Adresse: Sølvgade 10, 2. tv., 1307 København K. E-post: Hjemmeside:

Fjernsyn og computer fylder fem gange så meget som motion i børns hverdag

Fjernsyn og computer fylder fem gange så meget som motion i børns hverdag Nyt fra Januar 2013 Fjernsyn og computer fylder fem gange så meget som motion i børns hverdag Godt seks timer i skole, næsten tre timer foran skærmen og en halv times motion. Det er en gennemsnitlig skoledag

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Efterkommernes kriminalitet halveret

Efterkommernes kriminalitet halveret Nyt fra Marts 2011 Efterkommernes kriminalitet halveret Kriminaliteten blandt ikke-vestlige efterkommere er på bare 15 år blevet mere end halveret. Andel kriminelle i perioden 1990-2006, 15-45-årige mænd

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Starthjælpen virker. Nyt fra April 2007

Starthjælpen virker. Nyt fra April 2007 Nyt fra April 2007 Starthjælpen virker Indførelsen i juli 2002 af den nedsatte kontanthjælp den såkaldte starthjælp får flygtninge hurtigere i arbejde. Det viser en ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Læs mere

Betalt spisepause modsvares af længere arbejdsdag

Betalt spisepause modsvares af længere arbejdsdag Nyt fra December 2014 Betalt spisepause modsvares af længere arbejdsdag Det sker, at spørgsmålet om betalt frokostpause dukker op. Bliver det til lige så meget arbejde, hvis denne pause er betalt? En analyse

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

De fleste danskere køber sort

De fleste danskere køber sort Nyt fra Juni 21 De fleste danskere køber sort Flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde inden for det seneste år. Det viser en interviewundersøgelse, Rockwool Fondens Forskningsenhed har

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Den svære overvægt fortsætter med at stige

Den svære overvægt fortsætter med at stige Nyt fra December 21 Den svære overvægt fortsætter med at stige Andel svært overvægtige 25-44-årige i Danmark. Procent. 14 12 1 8 6 4 2 Procent Kilde: 1987-25: statens institut for folkesundhed. 29: Rockwool

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

De bestod ikke i folkeskolen nu har halvdelen en erhvervsuddannelse

De bestod ikke i folkeskolen nu har halvdelen en erhvervsuddannelse Nyt fra December 2013 De bestod ikke i folkeskolen nu har halvdelen en erhvervsuddannelse Elendige folkeskolekundskaber i dansk og matematik er ikke i sig selv en hindring for, at unge siden får papir

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Øget ulighed som følge af indvandring

Øget ulighed som følge af indvandring Nyt fra Oktober 2007 Øget ulighed som følge af indvandring Yngre danskere, uden uddannelse, tjener i dag mindre, end de ville have gjort, hvis der ingen indvandring havde været de foregående ti år. De

Læs mere

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige Krise i Europa: 10 millioner Krisen i Europa gør ondt. Ledigheden i EU-7 er nu oppe på 10,3 pct. svarende til,7 mio. personer. Det er det højeste niveau i 1 år. Samtidig viser nye tal fra Eurostat, som

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

International Migration Outlook 2012. International Migration Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

International Migration Outlook 2012. International Migration Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk International Migration Outlook 2012 Summary in Danish Read the full book on: 10.1787/migr_outlook-2012-en International Migration Outlook 2012 Sammendrag på dansk Opbremsningen i migrationen til OECD-landene

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Forældre bruger stadig mere tid på deres børn

Forældre bruger stadig mere tid på deres børn Nyt fra Oktober 2009 Forældre bruger stadig mere tid på deres børn Nutidens danske forældre bruger mere tid på deres børn end tidligere generationer af forældre har gjort. Myten om, at et stadig hårdere

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter Nyt fra November 2008 Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter En stadig stigende andel af unge indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande kaster sig over en uddannelse,

Læs mere

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Mellem 1991 0g 2010 var 24 pct. af alle nyoprettede job i Danmark lavtlønsjob. De har i høj grad erstattet de 146.000 tabte job i industrien, der

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

BEBOERE I DE STØRRE ALMENE BOLIGOMRÅDER

BEBOERE I DE STØRRE ALMENE BOLIGOMRÅDER BEBOERE I DE STØRRE ALMENE BOLIGOMRÅDER Indvandrere, arbejdsmarked og uddannelse April 13 1 Kraka - Danmarks uafhængige tænketank Kompagnistræde A, 3. sal 18 København K kontakt@kraka.org www.kraka.org

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Indvandringens betydning for den offentlige økonomi

Indvandringens betydning for den offentlige økonomi Indvandringens betydning for den offentlige økonomi Lars Haagen Pedersen Danish Rational Economic Agents Model, DREAM I en interessant artikel i Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, juni 2003 analyserer

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmark ligger på en 23. plads ud af 28 europæiske lande med hensyn til at integrere indvandrere fra ikke-eu lande på arbejdsmarkedet i 1,

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/hdz Direkte udenlandske

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER

ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 24. august 2015 ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER En stigning i økonomisk frihed på 10 pct.point vil medføre en

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 1. september 2008 Resumé: MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN Med en fortsættelse af de historiske tendenser i virksomhedernes efterspørgsel efter

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Teknisk note nr. 3 Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Analyse 12. september 2014

Analyse 12. september 2014 12. september 214 Omkring 25 svenske statsborgere med ikke-vestlig baggrund flyttede fra Sverige til Danmark i 212 godt 6 danske statsborgere med samme baggrund tog den anden vej Af Kristian Thor Jakobsen

Læs mere

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser Ny prognose for langtidsledigheden viser, at langtidsledigheden i EU, som i øjeblikket er den højeste siden slutningen af 9 erne, kan blive vanskelig

Læs mere

Erfaringer fra det integrerede nordiske arbejdsmarked

Erfaringer fra det integrerede nordiske arbejdsmarked Per Lundborg Forskningsstipendiat ved Industriens Utredningsinstitut (IUI); docent i økonomi. Teoretisk og empirisk forskning i international migration, navnlig inden for det nordiske arbejdsmarked. Erfaringerne

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Antallet af illegale indvandrere er steget markant de seneste år

Antallet af illegale indvandrere er steget markant de seneste år Nyt fra December 2014 Antallet af illegale indvandrere er steget markant de seneste år For første gang er der gennemført en egentlig analyse af, hvor mange illegale indvandrere der opholder sig i Danmark.

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Lige børn leger helst

Lige børn leger helst Nyt fra Juni 2011 Etnisk diskrimination: Lige børn leger helst Mange er villige til at gå ned i løn for at arbejde sammen med mennesker med samme etnicitet som sig selv. Det viser et nyt og økonomisk eksperiment,

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03.

TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03. 05:2009 ARBEJDSPAPIR Mette Deding Trine Filges APPENDIKS TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03. FORSKNINGSAFDELINGEN

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere