Virksomhedsplan for. Ølsted Skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan for. Ølsted Skole"

Transkript

1 Virksmhedsplan 2010 fr Ølsted Skle Side 1 af 11

2 1. Indledning g præsentatin Denne virksmhedsplan er gældende fr Ølsted Skle i kalenderåret Virksmhedens pbygning: Ølsted Skle har pt. 301 elever frdelt på 17 klasser. Sklen er inddelt i tre afdelinger: a. Indskling fra børnehaveklasse til 3. klasse. b. Mellemtrin fra klasse. c. Udskling fra klasse. Sklen har et til t spr pr. årgang. Sklen har en familieklasse med plads til 6-7 børn. Til sklen er knyttet en SFO, hvr der ca. 120 fuldtidstilmeldte børn, heraf er 20 børn tilknyttet mini-sfo. Derudver er der 4 mrgenbørn. Ølsted Skle frestår undervisningen på Julemærkesklen. Medarbejdere: Der er pt. 52 medarbejdere ansat på sklen. Hertil er der en ledelse på 5, bestående af en skleleder, en viceskleleder, en SFO leder, en vice-sfoleder g en leder af pedelmrådet. Der er ansat 32 lærere, 10 pædagger/medhjælpere, 1 køkkenassistent i SFO, samt 4 teknisk/administrativt persnale. Lærerstaben arbejder dels i teams tilknyttet de frskellige afdelinger dels i klasseteams tilknyttet de enkelte klasser. Målsætning: Det er sklens grundlæggende målsætning at være en skle der vægter elevernes faglighed samt skaber mulighed fr frdybelse g kreativ udvikling. Elevmedbestemmelse g ansvar er en naturlig del af hverdagen g fleksibilitet hs persnale g elever udgør i denne henseende et centralt aspekt. Sklebestyrelsen har ligeledes en målsætning m at pnå gd kmmunikatin mellem skle g hjem samt at sikre elevernes trivsel. Sklens kntaktplysninger er: Ølsted Skle Hvedgaden Ølsted Tlf.: Mail: Oplysninger m sklen kan findes på Side 2 af 11

3 2. Arbejdet med plitikker g resultatkrav I dette afsnit redegøres fr, hvrledes Ølsted Skle vil arbejde med de i virksmhedsaftalen plistede resultatkrav. Virksmhedsplanen udgør et internt arbejdsredskab på sklen g skal sikre, at der arbejdes strategisk med pfyldelse af de plitiske målsætninger. Virksmhedsplanen har været på dagsrdenen i hhv. sklebestyrelse g i MED-udvalg. Resultatkrav I det følgende gennemgås de resultatkrav, sm er gældende fr Ølsted Skle i Disse er inddelt i hhv. tværgående resultatkrav, sm er gældende fr hele kmmunen, mrådespecifikke resultatkrav, sm er gældende fr sklemrådet samt virksmhedsspecifikke resultatkrav, sm er gældende fr Ølsted Skle. Nedenfr er de frskellige resultatkrav plistet. Tværgående resultatkrav 1. Virksmhederne iværksætter knkrete aktiviteter til at effektivisere arbejdsgange med henblik på fkus på kerneydelserne. 2. Virksmhederne arbejder systematisk med at fasthlde eller frbedre ledernes g medarbejdernes trivsel, med særlig fkus på ledelse, vedligehldelse af viden g kmpetenceudvikling. Områdespecifikke resultatkrav 3. Rummelighed. Mange måder at undervise på. 4. Skle-hjemsamarbejde (Invlverende frældresamarbejde i hele sklefrløbet) Virksmhedsspecifikke resultatkrav 5. Med udgangen af 2010 har vi udarbejdet et værdigrundlag fr Ølsted Skle g SFO. Arbejdet med de plistede resultatkrav præciseres i det følgende gennem en beskrivelse af hvrledes Ølsted Skle vil pfylde g evaluere på kravene. Jf. Kncept fr mål - g rammestyring i Halsnæs Kmmune skal der i de resultatmål, der er gengangere fra sidste år krt evalueres på status i frhld til gennemførsel af kravet. Resultatkrav 1 Frmålet med resultatkravet er at styrke ledere g medarbejderes evne til nytænkning samt at øge rganisatinens effektivitet uden negative effekter på medarbejdernes trivsel. I en tid med pressede ressurcer er det nødvendigt at kunne skabe frandring indefra. Resultatkravet lyder: Virksmhederne iværksætter knkrete aktiviteter til at effektivisere arbejdsgange med henblik fkus på kerneydelserne. På Ølsted Skle har man valgt at der i 2010 skal gennemføres aktiviteter mhp. effektivisering inden fr tre hvedmråder generelle frenklinger af arbejdsgange elevplaner samt elektrnisk dialg med frældre: Side 3 af 11

4 Fkus på generelle frenklinger af arbejdsgange. I sklebestyrelsen vil man i 2010 vedtage en række generelle principper mkring sklens virke, sm skal være med til at effektivisere arbejdsgange. Der vil i 2010 blive arbejdet på en pkvalificering af de fælles teammøder fr SFO persnale samt lærere i indsklingen. Der er i 2009 implementeret en frenkling af arbejdsgangen i frbindelse med indsklingsbørnenes vergang fra skle til SFO. I 2010 vil vi evaluere herpå. I 2010 vil vi arbejde med implementeringen af frskellige, vedtagne retningslinjer g prcedurer. Hensigten er at synliggøre g udbrede kendskabet hertil blandt medarbejdergruppen. I 2010 vil vi styrke indsatsen mkring den råde tråd ved at frfine vres struktur mkring mini-sfo en. Hertil indledes et samarbejde med daginstitutinerne. Effektivisering af prcedure i frbindelse med udfrmning af elevplaner, herunder inddragelse af teams. På et lærermøde vil vi evaluere vres nuværende prcedure fr udfrmning af elevplaner g diskutere muligheder fr effektiviseringer heraf. Videreudvikling af elektrnisk dialg med frældre. I SFO en har vi i starten af 2010 intrduceret muligheden fr at frældre g medarbejdere kan kmmunikere via én indgang på Intra. I 2010 vil vi derfr fremad arbejde på at flere frældre anvender denne mulighed. I løbet af fråret vil vi rientere frældre m at de aktivt skal tilmelde sig, hvis de i fremtiden ønsker at mdtage rienteringer. lign. fra skle g SFO i papirfrm. Herefter vil alle papirmeddelelser blive erstattet af infrmatin på skleintra. Resultatmålet anses fr at være pfyldt når der generelt er pnået effektiviseringer på vennævnte mråder. Herunder, når lærerne samlet set skal bruge færre timer til udfrmning af elevplaner uden at kvaliteten frringes samt når 90 % af den samlede kmmunikatin fra skle g SFO til hjemmene fregår elektrnisk. Der vil blive fulgt p på resultatmålet gennem teamsamtaler på pædaggiske lærermøder samt via rapprter på skleintra. Resultatkrav 2 Frmålet med resultatkravet er at sikre frtsat trivsel g kmpetenceudvikling på arbejdspladsen. Der tages her udgangspunkt i lederens trivsel idet trivselsundersøgelser har vist at medarbejdernes trivsel i høj grad hænger sammen med deres nærmeste leders verskud til at lede. Resultatkravet lyder: Virksmhederne arbejder systematisk med at fasthlde eller frbedre ledernes g medarbejdernes trivsel, med særlig fkus på ledelse, vedligehldelse af viden g kmpetenceudvikling. Side 4 af 11

5 På Ølsted Skle vil vi i 2010 arbejde med resultatkravet ved at gennemføre følgende: Mere tid til ledelse gennem uddelegering af arbejdspgaver. Kntret vil i februar måned afhlde et møde vedrørerende pgavefrdelingen på kntret med henblik på at definere arbejdspgaver g uddelegere disse. Sklen har i sidste halvår af 2009 ansat en administrativ knsulent. I løbet af 2010 vil flere af de administrative pgaver vergå fra ledelsen til den administrative knsulent g dermed skabe mere tid g verskud til ledelsespgaver. I løbet af 2010 vil der blive gennemført effektivisering af arbejdsgange gennem elektrnisk arkivering. Ved sklestart i 2010 vil vi vergå til elektrnisk arkivering af de nye børnehaveklassebørn. Lederens vedligehldelse af viden g kmpetenceudvikling Skleleder g viceskleleder vil i løbet af 2010 deltage i diplmlederuddannelser. Resultatmålet anses fr at være pfyldt når ledelsen kan afsætte mere tid knkrete ledelsespgaver. Dette vil blive evalueret på ledelsesmøder. Resultatkrav 3 Frmålet med resultatkravet er at skabe en flkeskle, der tilgdeser børn g vksnes frskelligheder, giver bedre mulighed fr at rumme eleverne, samt at styrke lærerne i at udnytte hinandens kmpetencer. Resultatkravet lyder: Rummelighed. Mange måder at undervise på. Da resultatkravet er en genganger i frhld til tidligere år har Ølsted Skle allerede arbejdet med g gennemført resultatkravet. Dette er i frm af gennemførte aktiviteter i frhld til børn med særlige behv, elevfravær, specialcenter, bekymringsbørn g samarbejde på tværs af faggrænser. Fkusmrådet vil i 2010 være at fasthlde g arbejde videre med tidligere aktiviteter. Aktiviteter i 2010 vil i frlængelse heraf være: Effektivisering af specialcenteret Udarbejdelse af retningslinjer ift. AKT. Indsatsen evalueres på baggrund af tilbagemeldinger fra interne g eksterne samarbejdspartnere. Resultatkrav 4 Side 5 af 11

6 Frmålet med resultatkravet er at styrke skle/hjem samarbejdet således, at samarbejdet i gensidig respektfuld dialg invlverer medarbejdere, børn g frældre i det enkelte barns trivsel, i klassens trivsel g i sklens virksmhed. Resultatkravet lyder: Skle-hjemsamarbejde. Invlverende frældresamarbejde i hele sklefrløbet Dette resultatkrav er ligeledes en genganger fra tidligere år, hvrfr en str del af målet er nået. Mange af de aktiviteter der allerede er sat i værk g sm fremgår af tidligere virksmhedsplaner frtsættes. Herudver vil der i 2010 blive arbejdet på at skabe større frældrepbakning m frældremøder. Vi kan her trække på psitive erfaringer fra sidste års emneuge, hvr et bytema var med til at tiltrække vervældende mange frældre. I 2010 vil der, på baggrund af venstående, blive iværksat følgende: Øget infrmatin til frældre mkring det arbejde man udfører (særligt SFO) Nytænkning af afhldelse af frældremøder Plan fr tiltrækning af frældre til frældremøder vil være et tema på klasseg afsnitsmøder. Der vil blive udarbejdet nye principper fr kntaktfrældrenes rlle. Frældrene vil i højere grad blive inddraget i dagligdagen. En pfyldelse af målet anses fr at være pnået, når flere frældre deltager i frældremøder, hvilket vil fremgå af en evaluering på tilbagemeldinger fra frældre g lærere. Resultatkrav 5 Frmålet med resultatkravet er at skabe en fælles værdibaseret ramme g fundament fr sklens virke. Resultatkravet lyder: Med udgangen af 2010 har vi udarbejdet et værdigrundlag fr Ølsted Skle g SFO. Jf. den indsats der fremgår af Virksmhedsplan fr 2009, vil vi i 2010 arbejde videre på den basis, der er lagt i det frløbne år. Værdigrundlaget udarbejdes på baggrund af: Dagsrdenpunkter til persnalemøder Dagsrdenpunkter til bestyrelsesmøder. Målet anses fr pfyldt, når der freligger et færdigt værdigrundlag fr Ølsted Skle g SFO. Værdigrundlaget skal ligge på sklens hjemmeside. Side 6 af 11

7 3. Arbejdet med egne mål Fruden vennævnte resultatkrav vil Ølsted Skle i 2010 arbejde med en række mål, sm ikke er plitisk vedtagne. Disse anses dg stadig fr at være vigtige indsatsmråder i det frtsatte arbejde med sklens psitive udvikling. Mål 1: Frbedring af undervisningsmiljøet Frmål: At imødegå den manglende renvering af sklen således at der på trds heraf skabes et mderne rum fr læring. På grund af det udsatte byggeri g den manglende renvering af sklen, står vi pt. med en nedslidt bygningsmasse, der i mange situatiner giver et nget uinspirerende undervisningsmiljø. Det er en pgave vi ikke selv kan løse inden fr det givne budget. Ligeledes mangler vi grupperum g andre arbejdspladser, der støtter p mkring mderne undervisningsprincipper. Gennem Gd skle samt Børnemiljø undersøgelser vil vi løbende evaluere undervisningsmiljøet på sklen g i SFO en. Herudfra skal der vervejes initiativer der imødekmmer undersøgelsernes knklusiner. Elevrådet skal desuden inddrages yderligere i arbejdet med at skabe et gdt undervisningsmiljø ved at det freslås at gøre punktet fast på dagsrdenen ved elevrådsmøder. Mål 2: Frbedring af arbejdsmiljøet Frmål: At skabe rammer fr større trivsel g lyst til at frberede sin undervisning på sklen samt at skabe bedre muligheder fr videndeling. Det udsatte byggeri har ligeledes knsekvenser i frhld til den ønskede udvikling af faglige miljøer, videndeling samt fra fr fagligt samarbejde generelt. Der er ikke tidssvarende muligheder fr at persnalet kan frberede sig til undervisningen ligesm lkalerne ikke lever p til de krav m samarbejde g tilstedeværelse, der kræves i en flkeskle i dag. På baggrund af de givne frudsætninger skal der i 2010 fkuseres på at skabe øget trivsel blandt medarbejdergruppen. Hertil er nedsat en trivselsgruppe sm er ansvarlige fr prettelse af et trivselsrum med lysterapilamper. I 2010 iværksættes ligeledes muligheder fr at kmme til fysiurgisk massør/manuel behandler. Mål 3: IT kmpetencer Selvm whitebards g anden frm fr IT i undervisningen benyttes mere g mere, må vi erkende, at vi har et knstant efterslæb i frhld til uddannelse af undervisningspersnalet. I 2010 vil der derfr iværksætte initiativer der kan minimere antallet af IT relaterede prblemer, der kræver eksperthjælp. Dette vil eventuelt være i frm af krte wrkshps.lign. Mål 4: Etablering af ny SFO struktur Side 7 af 11

8 Det er besluttet at junirklubben pr. 1. august 2010 får en ny struktur, sm har indflydelse på den struktur der er i SFO en. I 2010 vil vi derfr arbejde med strukturen i SFO så den tilpasses de nye tiltag. 4. Arbejdet med værdier Ølsted Skle vil i 2010 frtsat arbejde ud fra de tre kmmunale værdier, redelighed, mulighed g helhed. Redelighed vil frtsat være centralt fr samarbejdet mellem ledelse g de frskellige persnalegrupper, persnalegrupper internt samt i skle-hjemsamarbejdet, ligesm sklen, sm en del af Halsnæs Kmmune, i høj grad vægter redelighed på tværs af kmmunen. Det er vigtigt at vi kan stå til ansvar fr vres beslutninger g at de er gennemsigtige. Herunder er respekt fr kllegaer, respekt fr eleverne g deres frældre samt respekt fr andre samarbejdspartnere væsentlige mråder. Med henblik på at skabe et rum fr mulighed vil sklens ledelse frtsat give plads til fantasi g innvatin samt gennem anerkendelse af initiativ g nysgerrighed give plads til kreative løsninger g engagement. Her anses mangfldighed blandt medarbejdergruppen sm en væsentlig styrke, der er med til at fremme kreative løsninger g engagement. Skle, SFO, elever, frældre, medarbejdere g eksterne samarbejdspartnere udgør sammen med resten af kmmunen en helhed. Arbejdet ud fra denne værdi vil i kmmende år derfr frtsat være med fkus på sklen. Her vægtes kmmunikatin g dialg internt g eksternt sm et redskab til at sikre at der træffes sammenhængende, balancerede g bæredygtige løsninger. Samarbejdet sikres blandt andet gennem synlig ledelse i dagligdagen, møder i diverse udvalg på sklen, leder10- g viceskleledermøder samt gennem et knstruktivt arbejde med sklechefen. 5. Opfølgning Løbende evalueringer af de pstillede resultatkrav g mål vil ske i frbindelse med møder i MED udvalg, sklebestyrelse samt på ledermøder. 6. Medarbejdernes kmpetencer På Ølsted Skle arbejder vi knstant med udvikling af medarbejdernes kmpetencer. Gennem MUS, på lærermøder mv. arbejder vi med at italesætte kmpetencer g anerkende hinandens stærke sider. I 2010 vil vi frtsat være pmærksmme på kmpetenceudvikling, både gennem italesættelse af de kmpetencer, der rent faktisk er til stede i medarbejdergruppen, men sm ikke umiddelbart er synlige g ved at tilbyde efteruddannelse g kursusfrløb, der kan styrke medarbejdergruppens kmpetencer. Der skal her skelnes mellem t frmer fr kmpetencer - de direkte undervisningsrelaterede kmpetencer samt kmpetencer, der relaterer sig til andre aspekter. Undervisningskmpetencer. Side 8 af 11

9 Gennem MUS arbejder Ølsted Skle strategisk med evaluering af den enkelte medarbejders kmpetencer g der udfrmes i Eps HR en udviklingsplan fr den enkelte. Der har i den frløbne peride været afsat meget tid til kmpetenceudvikling i frhld til linjefag idet der har været en vis sårbarhed i frbindelse med bestemte fag. Dette søges løst med uddannelse af det nuværende persnale. Pt. har vi derfr en lærer, der læser tysk linjefag, samt en lærer, sm læser fysik/kemi på merit. Andre kmpetencer. I den kmmende peride vil der gså være fkus på at styrke andre kmpetencer. Her tænkes blandt andet på førstehjælp g IT anvendelse. I løbet af fråret afhldes førstehjælpskurser fr sklens g SFO ens persnale. Deltagelse i kurset er frivilligt g er blevet tilbudt samtlige medarbejdere. Det er hensigten med førstehjælpskurserne at flere medarbejdere derved føler sig rustet til at håndtere tilskadekmne børn eller kllegaer. I løbet af 2010 vil der være pmærksmhed mkring medarbejdernes IT kmpetencer. Det er sklens erfaring at flere afbrydelser i undervisningen kan undgås hvis lærerne er bedre klædt på til at håndtere IT. 7. Mødefra g mødestruktur På Ølsted Skle afhldes jævnligt møder i diverse udvalg. Fruden de nævnte mødefra deltager ledelse, fagkrdinatrer mv. ligeledes i tværgående mødefra på tværs af sklemrådet. Specialcentermøder Mødedeltagerne er sklens psyklg, tale-hørelærer, specialcenterkrdinatr, AKT-lærer, SFO-leder g skleleder. Derudver kan medarbejdere indkaldes ad-hc. Dagsrden udarbejdes af specialcenterkrdinatr i samarbejde med sklens ledelse. Der hldes møde t gange månedligt. MED udvalgsmøder Mødedeltagerne er bestemt gennem retningslinjer fr MED-udvalg. På Ølsted Skle består MED af fire ledelsesrepræsentanter (skleleder, viceskleleder, SFO-leder samt leder fr teknik g service) g 6 medarbejderrepræsentanter (1 medarbejder valgt blandt TAP erne, 2 tillidsrepræsentanter fra DLF henhldsvis BUPL, 2 sikkerhedsrepræsentanter samt en lærerrepræsentant). MED-udvalget hlder møde en gang m måneden. Sikkerhedsgruppemøder Side 9 af 11

10 I MED er der udpeget en sikkerhedsgruppe bestående af skleleder, SFO-leder g de t sikkerhedsrepræsentanter fra hhv. DLF g BUPL. Sikkerhedsgruppen hlder møde ca. en gang i kvartalet. Pædaggisk Råd møder Alt pædaggisk persnale deltager g rådet er rådgivende fr sklens ledelse. Dagsrden udarbejdes af mødeleder g skleleder. Der afhldes 2 årlige møder. Sklebestyrelsesmøder Mødedeltagerne er frældrevalgte, medarbejderrepræsentanter, elevrepræsentanter, viceskleleder g skleleder. Dagsrden udarbejdes af mødeleder g skleleder. I skleåret afhldes der sklebestyrelsesmøder ca. en gang m måneden. Afdelingsmøder Ved afdelingsmøderne deltager lærerne til en afdeling (indskling, mellemtrin eller udskling). Ved fire af møderne i indsklingsteamet deltager klassepædaggerne gså. Møderne afhldes ca. en gang m måneden. Teammøder Ved teammøderne deltager lærerne medarbejderne tilknyttet en årgang eller klasse. Der er udarbejdet retningslinjer vedr. klassepædaggernes deltagelse i teammøderne i indsklingen. Teammøderne afhldes efter behv. Elevrådsmøder Til elevrådsmøder deltager 2 elever fra hver klasse på 4. til 9. klassetrin. Herudver deltager en kntaktlærer. Der afhldes 8-10 møder m året p til sklebestyrelsesmøder. Ledelsesteammøder Mødedeltagerne er sklelederen, vicesklelederen, SFO-lederen g SFO suschefen. Møderne afhldes ugentligt. Kntrmøder På kntrmøderne deltager sklelederen, vicesklelederen, SFO-lederen, SFO suschefen, sklesekretæren samt den administrative knsulent. Side 10 af 11

11 Møderne afhldes en gang m ugen. Pædaggiske udviklingsrådsmøder Mødedeltagerne er skleleder, viceskleleder, SFO-leder, mødeleder g en repræsentant fr hver afdeling. Møderne afhldes 8-10 gange årligt. Lærermøder Mødedeltagerne er lærergruppen. Dagsrden udarbejdes af mødeleder g skleleder. Der afhldes 9-10 møder årligt. SFO P-møder Mødedeltagerne er hele persnalegruppen i SFO en. Dagsrden udarbejdes i fællesskab. Der afhldes møder årligt. Trivselsgruppemøder I Trivselsgruppen sidder SFO lederen, vicesklelederen samt sikkerhedsrepræsentanterne fr skle g SFO. Møderne afhldes ad hc. 8. Andet 9. Oversigt ver bilag 11. Bilag Side 11 af 11

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Sklebestyrelsen Ølsted Skle Dagsrden g referat til møde den 23. september 2008 kl. 19.00 til 21.30 i mødelkalet 1/7 Medlemmer: Klaus Jakbsen, frmand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tlstrup Nielsen

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune SKOLE DAGTILBUDSAFDELINGEN September 2012 Trvet 3, 8500 Grenaa tlf. 89591000 Visitatin g revisitatin på sklemrådet i Nrddjurs Kmmune 1 Visitatinens frmål Visitatinen i Nrddjurs kmmune har til frmål at

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Budget og Økonomi. Ledelsen (se bilag)

Budget og Økonomi. Ledelsen (se bilag) Slvang skle g FFO På baggrund af kmmunalbestyrelsens vedtagne principper vedr. FFO, er følgende ramme udgangspunkt fr etableringen af FFO i distrikt Slvang. Budget g Øknmi FFO budgettet udgør en del af

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød).

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød g matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Vi har i Frederiksværk Skle fkus på at skabe den bedste skle fr alle elever, indenfr de rammer vi har.

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Sklebestyrelsen Ølsted Skle Dagsrden g referat til møde den 22. ktber 2008 kl. 17.00-19.00 i mødelkalet 1/7 Medlemmer: Klaus Jakbsen, frmand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tlstrup Nielsen Peter Hvidberg

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium Bjerringbr Gymnasium august 2016. MUS kncept. MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen

Læs mere

Skolecenter Jetsmark Skolegade 4, Kaas, 9490 Pandrup Skolebestyrelsen. Indhold

Skolecenter Jetsmark Skolegade 4, Kaas, 9490 Pandrup Skolebestyrelsen. Indhold Sklebestyrelsen Sklecenter Jetsmark Sklegade 4, Kaas, 7257 8130 7257 8139 sklecenterjetsmark@jammerbugt.dk Tid: 27. ktber 2014, kl. 19.00 21.30 Sted: Mødelkalet i afd. Kaas Dagsrdnen blev udsendt nsdag

Læs mere

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET.

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Gentfte Skle Gentfte Skle, 24.02.15. REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Til stede: Hanne S, Amalie, Mette, Susanne, Michelle, Asger, Hanne O, Mgens L, Mgens

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1 Principper g handleplaner Avedøre Skle 16.april 2013 2013-04-16 Principper g handleplaner samlede 1 Indhld Underretning m elevernes udbytte af undervisningen... 3 Ordensregler... 4 Sklens budget... 5 Undervisningens

Læs mere

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse ADM0243E3210D esdhscan 20 11 2013 08 15 SEPBARCODE 40UID Nlklay Børn, Familie & Uddannelse Tingvej 7-4690 Haslev kmmissrier fr SSP Børn, Familie g Uddannelse Telefn 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune Side 1 af 5 Besvarelse af spørgsmål fra byrådsbehandlingen, sag 14: Ekstrardinær kvalitetsrapprt fr flkeskler 2014/15 Spørgsmål fra Lars Bje Mathiesen (LA): I frhld til tankerne m 'super-mver' frløb vil

Læs mere

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab Mange måder at lære på Et frskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kmmune g Universe Research Lab Resumé December 2009 Sønderbrg, Danmark 1 Universe Research Lab Alsin 2 DK - 6400 Sønderbrg Telefn

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune Strategi fr udvikling af det talte g skrevne sprg hs børn g unge mellem 0 16 år i Rebild Kmmune 1 2 Indledning Med denne strategi ønsker Rebild Kmmune at understøtte g styrke den røde tråd i indsatsen

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Samarbejdsaftale 2017

Samarbejdsaftale 2017 Ballerup Kmmune Måløvhøj Distrikt Samarbejdsaftale 2017 Dagtilbud g skle Samarbejdsaftale Måløvhøj distrikt 2017 Vi har inddelt vres samarbejdsaftale i følgende tre hvedverskrifter, sm vi mener, danner

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014 Dialgbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kmmune. Aftale mellem Dagplejen g Børne-& Sklefrvaltningen 2013-2014 1. Frmål Frmålet med dialgbaseret aftalestyring i Vesthimmerlands Kmmune er: - at udvikle

Læs mere

Ny inklusionsfremmende ressourcemodel på specialundervisnings området i Hedensted Kommune

Ny inklusionsfremmende ressourcemodel på specialundervisnings området i Hedensted Kommune Læring i sklen Ny inklusinsfremmende ressurcemdel på specialundervisnings mrådet i Hedensted Kmmune Tfteskvvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 25.11.2015 Baggrund Fra skleåret 2011/12 indførte Hedensted

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Møded: 6. ktber 2015 Mødelkale: Lkale 121, Tønder Starttidspunkt fr møde: 09:00 Fraværende: 6. ktber 2015 Indhldsfrtegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsrdenspunkter 1 Sager til rientering 3 2 Henvendelse

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Til orientering er pædagogisk assistent ikke repræsenteret i ETU en fra Skanderborg.

Til orientering er pædagogisk assistent ikke repræsenteret i ETU en fra Skanderborg. Dagsrden til LUU-PÆD møde den 10. april 2015 Side 1 kl. 09:00 12:00 Deltagere: Jytte Flyvbjerg Kristiansen, FOA Eva Bak Silkebrg kmmune Nel Lind, elevrepræsentant Skanderbrg Martin B. Mikkelsen, elevrepræsentant

Læs mere

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014 Evaluering af inklusinsindsatsen 2014 Indledning LTK har i flere år arbejdet med at sikre den bedst mulige inklusinsindsats med fkus på læring g trivsel. Det betyder at inklusinsindsatsen retter sig md,

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Om Sorgs plan Outrup Skole

Om Sorgs plan Outrup Skole Om Srgs plan Outrup Skle Denne plan skal pfattes sm en "beredskabsplan", der kan bruges, når " det, der ikke må ske", sker. 1. Skilsmisse, alvrlig sygdm, kassituatiner.l. 2. Når et barn ved dødsfald mister

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Mobbe-politik. Mobning kan ikke tolereres!

Mobbe-politik. Mobning kan ikke tolereres! Mbbe-plitik på Næsby Skle g fritidsrdning. Mbning kan ikke tlereres! Definitin: Mbning er regelmæssige nde drillerier g frfølgelser, hvr fferet bliver ked af det. Mbning er gså, hvis man bevidst hlder

Læs mere

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010 Strategisk agenda fr it i flkesklen April 2010

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt-

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt- DBSF Eliteudvalgsmøde 26. nvember 2012 Sted: Lavia Odense Til stede var: Klaus Lykkebæk, Jeanette Riis Nielsen, Dan Hansen (alle medlemmer af Eliteudvalg), Allan B. Grønkjær (sprtschef) samt skytterepræsentanterne

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012 Virksmhedsplan 2011-2012 Bilag 1: Indsatsmråder 2012 IT-strategi STU-uddannelserne SpecialUndervisningsNetværket: Praktik Mødet med frældre, pårørende g samarbejdspartnere, STU ungdmsuddannelserne fr unge

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Udviklingskontrakt 2018 for Dagtilbud Højvangen

Udviklingskontrakt 2018 for Dagtilbud Højvangen Udviklingskntrakt 2018 fr Dagtilbud Højvangen I udviklingskntrakten fremgår det, hvilke udviklingsmål vi skal arbejde med i årets løb. Udviklingsmålene viser både, hvrdan vi bidrager til realiseringen

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012 ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012 Marbæksklen i Skibby, nvember 2012 Sklebestyrelsens sammensætning i skleåret 2011/2012 efter nyvalg april 2010: Frældrerepræsentanter: Bjarne Rasmussen Frmand Jette Christensen

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

YDELSESKATALOG 2015. Det socialpædagogiske tilbud Hybelinstitutionen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE

YDELSESKATALOG 2015. Det socialpædagogiske tilbud Hybelinstitutionen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE YDELSESKATALOG 2015 Det scialpædaggiske tilbud Hybelinstitutinen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE Det scialpædaggiske tilbud Hybelinstitutinen Rådmandsgade 43, 2.

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Silkeborgaftalen Silkeborg Lærerforening

Silkeborgaftalen Silkeborg Lærerforening Silkebrgaftalen Silkebrg Lærerfrening 7. marts 2016 1. Rammeaftale... 1 2. Ledelsesrllen... 2 3. Lærerrllen... 3 4. Skleårets planlægning... 3 5. Arbejdstid... 4 6. Eksempler på arbejdspgaver i tilstedeværelsestiden...

Læs mere

Trivselsstrategi for Hareskov Skole. Vedtaget: 16. november 2008 Revideret: 8. februar 2011

Trivselsstrategi for Hareskov Skole. Vedtaget: 16. november 2008 Revideret: 8. februar 2011 Trivselsstrategi fr Hareskv Skle Vedtaget: 16. nvember 2008 Revideret: 8. februar 2011 1 Indhldsfrtegnelse GOD TRIVSEL FOR ALLE PÅ HARESKOV SKOLE 3 HVAD FORSTÅR VI VED TRIVSEL OG MISTRIVSEL, KONFLIKTER

Læs mere

Rammer for arbejdstidsanvendelse i Frederiksberg Kommune

Rammer for arbejdstidsanvendelse i Frederiksberg Kommune Rammer fr arbejdstidsanvendelse i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 28. maj 2015 Kære alle lærere, børnehaveklasseledere g ledere Dette brev udsendes til alle lærere g børnehaveklasseledere ansat

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune Handicaprådet ilnavn: handicaprådets årsrapprt 2008, 27. januar udgave Årsrapprt 2008 Handicaprådet i Gentfte ÅRSRAPPORT 2009 Handicaprådet i Gentfte Kmmune Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Frmål g pgaver...

Læs mere

Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium

Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium Dagsrden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium Dat: 1. december 2015 Tid: 18.30 20.00 Sted: Mødedeltagere: Afbud: Gæster: Referent: Lærerværelset Jens Kramer Mikkelsen, Marianne Zibrandtsen, Nynne

Læs mere