Kapitel 24 - Nauvoo under apostolsk ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 24 - Nauvoo under apostolsk ledelse"

Transkript

1 Teksten er den del af: Kirkens historie i tidernes fylde Kapitel 24 - Nauvoo under apostolsk ledelse Tidslinie Dato Jan Forår/sommer 1845 Sep Okt Dec Vinter Betydningsfuld begivenhed Nauvoo frihedsbrevet tilbagetrækkes Nauvoo oplever ny vækst og udvikling Antagonisme mod de hellige fornyet i Hancock County Kirkens ledere meddeler deres intentioner om at flytte vestpå Begavelsesarbejdet påbegyndes i Nauvoo Templet De hellige forbereder deres udvandring 4. feb Den første gruppe hellige krydser Mississippifloden Medio feb Brigham Young og andre af De Tolv forlader Nauvoo Indledning Med spørgsmålet om arvefølgen på plads begyndte De Tolv Apostle med det samme at udøve deres myndighed i ledelsen af Kirken. I Times and Seasons fra den 15. august 1844 forsikrede de de hellige om, at de i fællesskab var rede til at præsidere over Kirken og fremme Kirkens vækst. De understregede igen vigtigheden af Nauvoo som samlingspunkt og færdiggørelsen af templet. De var ligeledes meget ivrige for at fortsætte i profeten Joseph Smiths fodspor og bringe evangeliet "frem i alle hjørner af dette store udstrakte land, og til hele verdenen."1 På trods af deres optimisme lå der nye udfordringer og vanskeligheder foran dem, som skulle true Nauvoos eksistens og deres evner som religiøse ledere. Kirken sættes i orden De Tolv holdt møde dagen efter deres opretholdelse som præsiderende myndighed i Kirken. Ved det møde og adskillige andre møder i den efterfølgende uge begyndte de at bringe Kirkens organisationer og forretninger i orden. De frigjorde sig fra nogle økonomiske forpligtelser ved udnævnelsen af biskopperne Newel K. Whitney og George Miller som Kirkens økonomiske forvaltere. Amasa Lyman blev kaldet til De Tolv Apostles Kvorum, og William Smith blev som den ældste levende søn af Joseph Smith sen. kaldet som Kirkens patriark. Wilford Woodruff blev sendt til England for at præsidere over Kirken i Europa, og Parley P. Pratt blev kaldet til New York som præsident, forlægger og immigrationsagent med myndighed over de østlige delstater. Lyman Wight tog til Texas i henhold til en opgave, han tidligere havde fået af Joseph Smith, for at finde mulige nye bosiddelsesområder. John Taylor blev atter valgt til redaktør af Times and Seasons, og Willard Richards fortsatte som Kirkens historiske skriver. Kirkens organisation i USA og Canada blev udvidet. Begge lande blev organiseret i distrikter, som hver især blev præsideret over af en højpræst. Dette betød en længe tiltrængt ledelse af hundreder af spredte grene. Brigham Young, Heber C. Kimball Side 1 af 9

2 og Willard Richards overvågede denne organisation, og i oktober var der kaldet 85 præsiderende højpræster, som var forpligtet til at opbygge stave så store som Nauvoo.2 I Nauvoo og de omliggende bosættelser blev lærere i Det Aronske Præstedømme opfordret til at besøge de helliges hjem regelmæssigt, og diakoner fik til opgave at assistere biskoppen i dennes omsorg for de fattige. (Indtil 1850'erne blev Det Aronske Præstedømmes embeder givet hovedsageligt til voksne medlemmer). En af de langtrækkende ændringer var udvidelsen af Halvfjerdsernes Kvorum i Kirken. Den 18. august erklærede præsident Young, at "et præsidium af syv mænd vil blive valgt fra det første kvorum til at præsidere over de ti første kvorummer."3 Ved den efterfølgende oktoberkonference var antallet af kvorummer steget til tolv, og 430 halvfjerdsere blev ordineret og tildelt deres kvorum. Brigham talte til konferencen og sagde, at hvis en person ønskede at prædike evangeliet, skulle han kaldes som halvfjerdser. I januar 1846 var der mere end 30 kvorummer i funktion under De Halvfjerds. Færdiggørelsen af Seventies Hall, et elegant to-etagers murstenshus, blev fremskyndet og anvendt til en forberedende skole for missionærer.4 De Tolv fortsatte med at luge ud i apostaterne i Kirken. Brigham Young berettede om en drøm, hvor han havde set et frugttræ med døde grene i toppen, som måtte skæres af for, at træet kunne vokse. Han opfordrede: "Lad os skære de døde grene af, så at god frugt må vokse og en stemme snart vil høres, gå ud og opbyg Zion og Herrens tempel."5 Josephs by I 1844 var Nauvoo en af de mest fremgangsrige byer i Illinois. Med stor udholdenhed, initiativ og fællesskab havde de hellige erstattet sumpområderne med et blomstrende samfund på kun fem år. Fordelagtigt placeret ved Mississippi River så det lovende ud for byen som et stort handelscenter. Mange af borgerne i de omliggende samfund frygtede dog de sidste dages hellige og deres religion og var fast besluttet på at hindre vækst og udvikling i Nauvoo. De var specielt utilfredse med, hvad de betragtede som specielle privilegier givet Nauvoo under dens frihedsbrev, og de ønskede den trukket tilbage og en opløsning af Nauvoo Legion. Da den lovgivende forsamling åbnede i januar 1845 blev disse krav godkendt, og Nauvoos frihedsbrev blev trukket tilbage. Denne handling syntes retfærdiggjort til dels ved, at mange mennesker troede, at Nauvoo husede overløbere, slyngler, forfalsknere og andre flygtninge. På det tidspunkt var Illinois' pionergrænse hjemsøgt af gangstere, som var magtfulde nok til at kontrollere domstolene og derfor undgå straf. Visse lovløse påberåbte sig medlemskab af Kirken og påstod, at deres kriminelle handlinger mod ikke-medlemmer var igangsat af Kirken. I virkeligheden udelukkede Kirken konsekvent de medlemmer, der havde gjort sig skyldige i alvorlig kriminel adfærd.6 Efter adskillige avisartikler i det vestlige Illinois omkring lovløse mormoner afholdt indbyggerne i Nauvoo et offentligt møde. De nedskrev: "Tyve og falsknere er i visse tilfælde flygtet til vores by, enten under den fejlagtige holdning, at de ville blive beskyttet af os, eller med ønsket om ondskabsfuldt at påføre os deres kriminelle handlinger, og derved trække os ind under forfølgelsens pisk; og hvor det kan bevises, at enkeltpersoner med det formål at fylde listen over mormonske plyndringer har rapporteret ejendele stjålne, selvom de tidligere har erkendt, at de havde solgt disse ejendele og modtaget betaling derfor... Side 2 af 9

3 Derfor, lad det hermed blive besluttet, enstemmigt, at vi vil anvende alle lovlige tiltag i vores magt for at hjælpe med at hindre tyveri og fidusmageri [falskmønteri] og bringe overtræderne til ansvar."7 Mormonernes omdømme var dog allerede ødelagt, og med tilbagetrækningen af Nauvoo frihedsbrevet havde de hellige intet selvstyre eller beskyttelse af deres statsmilits. Brødrene besluttede sig for, at legionen skulle fortsætte "uden for lovens rammer, som et middel til at bevare den indre kontrol og som en forsvarsmekanisme. Vagter blev placeret for at forhindre folk i at gå ind eller ud af byen uden tilladelse af myndighederne."8 Brigham Young omdøbte byen til "The City of Joseph," et navn som de hellige havde godkendt ved aprilkonferencen. Skønt en del af Nauvoo havde status som en officiel by af den lovgivende forsamling, var der stadig behov for yderligere forsvarsmæssige tiltag. Byen blev holdt forholdsvis fri for uønskede elementer via organiseringen af en gruppe unge mænd og drenge kendt som "den fløjtende brigade." De fulgte fløjtende efter uønskede personer, indtil de irriterede eller skræmte personer forlod byen.9 På trods af disse udfordringer blev Nauvoo ved med at vokse. Især havde byggebranchen succes og havde mere travlt end alle andre brancher i Nauvoo. Nye træ- og murstenshuse og gårde blev bygget. Mange tidligere bosættere i Nauvoo begyndte at bygge huse, eftersom deres oprindelige huse ofte var hastigt byggede træhytter. Heber C. Kimball og Willard Richards udskiftede deres træhuse med flotte to-etagers huse i Kirken byggede også et hjem til Lucy Mack Smith i samme periode. Offentlige byggeprojekter, så som Seventies Hall og Concert Hall, bidrog til væksten i beboelsesejendomme. Et stendige, eller en ledemole, i Mississippi River, der skulle fungere som vandkraft til værksteder og maskiner, blev påbegyndt. Det største projekt var dog til stadighed færdiggørelsen af Nauvoo templet.10 I juni 1845 sendte Brigham Young et brev om Nauvoos fremgang til Wilford Woodruff, som på det tidspunkt tjente som præsident over Den Britiske Mission. Han skrev, at byen "ser ud som et paradis. Alle de grunde og jorde, som førhen var ledige og ubesatte, er blevet indhegnet her i foråret og beplantet med korn og grønsager, som får det til at ligne havernes have mere end en by... Hundreder af hektarer af prærieland er også blevet kultiveret, og der vokser nu majs, hvede, kartofler og andre livsnødvendigheder. Mange fremmede strømmer til for at se templet og byen. De udtrykker deres forbløffelse og overraskelse over at se den hastige fremgang."11 Fremgang var sandelig ordet, for i slutningen af 1845 var der indbyggere i Nauvoo. Byen blev et udstillingsvindue, og mange besøgende fra øststaterne og England skrev rosende artikler om Mormon-hovedstaden.12 Antagonisme i Hancock County Nauvoos fantastiske vækst øgede antagonismen blandt Kirkens fjender. Det var tydeligt, at Joseph Smiths død ikke havde mindsket de helliges styrke og kraft. Kirkens fjender havde regnet med, at Kirken ikke ville overleve uden sin karismatiske leder, og da de så, at Kirken ikke blot overlevede men var i vækst, blev deres forsøg på at fordrive de hellige fra staten fornyet og forstærket. Så tidligt som september 1844 organiserede løjtnant Levi Williams fra Warsaw, som havde været involveret i mordene i Carthage, en stor militærkampagne for at fordrive de hellige fra Illinois. Den blev omtalt som "den store ulvejagt i Hancock County." Da dette kom guvernør Ford for øre, beordrede han general John Hardin fra statsmilitsen til Side 3 af 9

4 Hancock County for at hindre denne bestræbelse. General Hardin blev i Hancock County gennem hele vinteren for at holde ro og orden.13 I maj 1845 var det spændte forhold på højdepunktet i Hancock County, da ni mænd endelig blev bragt for retten i Carthage for mordet på Joseph Smith. Fem af de ni var prominente borgere: Mark Aldrich, ejendomsmægler; Jacob C. Davis, statssenator; William A. Grover, kaptajn i Warsaw militsen; Thomas C. Sharp, redaktør; og Levi Williams, oberst i det 59. regiment i statsmilitsen. Retssagen varede i to uger, hvilket var usædvanligt på daværende tidspunkt. Anklagerens vidner afgav modstridende vidneudsagn, mens forsvarsadvokaterne overbevisende argumenterede foran en ikke-mormon jury, at Joseph Smith var blevet dræbt som et resultat af folkets vilje. Derfor fremførte de, at ingen enkeltperson eller gruppe kunne holdes ansvarlig. De anklagede blev frifundet. Retssagen, som var planlagt den 24. juni vedrørende mordet på Hyrum Smith, blev ikke gennemført, da anklagerne slet ikke mødte op. Tilsyneladende fritaget fra enhver juridisk gengældelse påbegyndte Thomas Sharp nye anti-mormonske angreb i Warsaw Signal i sommeren Han gik imod sidste dages hellige, som sad i offentlige embeder i amtet og genåbnede debatten om mormonernes politiske engagement. Disse handlinger lagde et røgslør over en række vandalistiske tiltag over for de hellige. Tidligt i september brændte en gruppe på 300 ransmænd systematisk mormonske gårde og hjem i de mere øde områder. Først plyndrede de Morley-bosættelsen og stak ild til mange ubeskyttede hjem, gårde og kornlagre. I midten af september bad Brigham Young om frivillige til at befri de omringede hellige. Flere end 134 mand blev skaffet og sendt til Hancock County med det samme for at bringe familierne i de fjernere bosættelser i den sydlige del af Hancock County og i det nordlige Adams County sikkert til Nauvoo. Sheriffen i Hancock County, Jacob Backenstos, en ven af de hellige, bestræbte sig på at holde ro og orden, men indbyggerne i Warsaw nægtede at slutte sig til udrykningskolonnen, som han prøvede på at organisere. Efter han havde drevet en pøbelgruppe væk med den enhed, som han havde opbygget af tidligere medlemmer af Nauvoo Legion, blev han truet på livet af ikke-mormonerne i Hancock County, og han flygtede derpå. Frank Worrell, som havde haft opsyn med vagten i Carthage fængslet den dag, hvor Joseph og Hyrum led martyrdøden, ledte jagten på Backenstos. Tæt ved jernbanen nord for Warsaw i nogle hytter indhentede Backenstos nogle medlemmer og udnævnte dem til vicesheriffer. Da Worrell løftede sit gevær for at skyde sheriffen, ramte vicesherif Porter Rockwell i stedet Worrell og sårede ham dødeligt. Dette fik fjendtlighederne til at tage til i Hancock County og med fare for en borgerkrig bad fremstående borgere i Quincy, Illinois, og Lee County, Iowa, Kirkens medlemmer om at flytte fra Illinois. Den 24. september 1845 lovede De Tolv Apostles Kvorum, at Kirken ville flytte det kommende forår. Guvernør Ford sendte 400 militssoldater under general Hardins kommando og tre andre fremtrædende borgere, deriblandt Stephen A. Douglas, til at påtage sig rollen som en uafhængig politistyrke i denne urolige tid. Angrebene sluttede, og freden blev midlertidigt genoprettet. De fire ledere, som fungerede som guvernørens rådskomité, undersøgte de omstændigheder omkring de interne stridigheder og kom frem til, at anti-mormonerne havde begyndt konflikten med deres angreb. De fandt tillige, at der ikke kunne blive fred i Hancock County, før mormonerne forlod Illinois.14 Kongresmedlem Douglas var fortaler for "manifest destiny" -- en filosofi, der talte for USA's vækst over hele kontinentet. Han rådede Kirkens ledere til at finde et sted at slå sig Side 4 af 9

5 ned i de vestlige stater, og han lovede at anvende sin indflydelse til at hjælpe dem med at flytte. I nogen tid havde Kirkens ledere planlagt at flytte til Rocky Mountains, så disse forhandlinger gik strålende. De hellige gik med til at forlade Nauvoo det kommende forår, så snart der var tilstrækkeligt græs på prærien til, at deres kvæg og heste kunne klare sig. Kirkens forvaltere skulle blive i Nauvoo for at sælge eventuelt ikke solgte ejendomme. Færdiggørelsen af templet I hele denne periode fortsatte Brigham Young og medlemmerne af De Tolv med at arbejde på færdiggørelsen af templet. De mødtes ofte med arkitekten og tempelkomitéen, og gentagne gange opfordrede de medlemmerne til "at samles i Nauvoo med deres midler" for at hjælpe med bygningen af Herrens hus.15 Ved generalkonferencen i oktober 1844, sagde Brigham Young: "Jeg tror, dette folk er det bedste folk i denne tidsperiode, der nogensinde har levet på jorden, deri inkluderet Enoks kirke. Vi ønsker, at I skal komme med jeres tiende og offergaver, så vi kan bygge dette tempel."16 Som svar "forpligtede Hjælpeforeningens søstre sig til at give en penny om ugen pr. medlem til glas og søm,"17 mens de, der havde større midler, gav større tilskud, uden hvilke projektet ikke ville have lykkedes. Joseph Toronto gav Brigham Young 2500 dollars i guld og sagde, "han ønskede at give sig selv og alt, hvad han havde" til at bygge Herrens rige.18 Adskillige håndværkere blev kaldet til at hjælpe med projektet. I foråret 1845 var slutstenen på plads. Og planlægningen af en officiel indvielse i april 1846 begyndte. Værelser i templet blev indviet i takt med deres færdiggørelse, så at ordinancerne kunne foretages så hurtigt som muligt. Generalkonferencen forsamledes i 1845 i den delvist færdige bygning. Brigham Young åbnede denne dags møder med en indvielsesbøn og fremviste templet, skønt det ikke var færdigt, som et monument over de helliges frihed, trofasthed og tro, og konkluderede: "Herre, vi vier dette hus og os til dig". Dagen var fyldt med de mest velbehagelige belæringer og udtryk for taknemmelighed fra ærlige hjerter for så stort et privilegium at tilbede Herren indenfor i stedet for udenfor bygningen, hvis skønhed og udførelse kan sammenlignes med ethvert andet tilbedelsens hus i Amerika og, hvis motto er: HELLIGHED TIL HERREN."19 Den 30.november 1845 blev loftværelset i templet indviet til ordinancer. Præsident Young bad om, at Herren ville opretholde og udfri sine tjenere, indtil de kunne udføre hans vilje i templet. Værelset blev snart forberedt til ordinancer, og Brigham Young og Heber C. Kimball begyndte at udføre begavelser til trofaste sidste dages hellige om aftenen den 10. december. Den 11. december fortsatte begavelsesessioner til klokken tre om natten. Da Kirkens fjender erfarede denne øgede tempelaktivitet, fornyede de deres modstand. En ny trussel mod Kirkens ledelse kom i form af et anklageskrift udstedt af USA's distriktsdomstol i Springfield mod Brigham Young og otte andre apostle, hvori de blev anklaget for at iværksætte og hemmeligholde en falskmøntervirksomhed i Nauvoo. Den 23. december nærmede embedsmænd i officielt anliggende sig templet med den hensigt at finde og arrestere Brigham Young. Da Brigham Young vidste, de var på vej, knælede han ned og bad om vejledning og beskyttelse, så "at han kunne fortsætte med at være et aktiv for de hellige."20 Han lagde mærke til, at William Miller, som havde sagt ja til at agere som lokkedue, stod i hallen. Bror Miller, som var lige så høj som Brigham Young, forlod templet klædt ud som Brigham Young og trådte op i præsidentens vogn. Ordensmagten stod klar og arresterede ham og førte ham til Mansion House, hvor Brigham Youngs venner og familie sluttede sig til forestillingen. Miller blev derefter ført til Carthage. Først da han i fængslet blev genkendt, erfarede hans fangevogtere, at de var blevet ført bag Side 5 af 9

6 lyset af en falsk Brigham." I mellemtiden var Brigham Young og hans brødre gået i sikkert skjul. Brødrene fordoblede derefter deres indsats for at få så mange hellige som muligt gennem tempelbegavelserne, før de skulle forlade Nauvoo. I slutningen af 1845 var over tusinde medlemmer gået gennem templet. I januar skrev Brigham Young: "Så stor var de helliges iver for at modtage templets ordinancer og ligeledes vores iver for at give dem deres begavelser, at jeg fuldstændig havde hengivet mig til Herrens arbejde i templet, nat og dag med kun fire timers søvn i gennemsnit per dag, og jeg gik kun hjem én gang om ugen."21 Der var mange andre blandt søskende, der gav frit af deres tid ved at vaske tempeltøjet hver aften, så arbejdet kunne fortsætte uhindret den næste dag.22 Den 3. februar planlagde brødrene at stoppe ordinancerne, og Brigham Young forlod templet for at foretage de sidste forberedelser før afrejsen mod vest den efterfølgende dag. Men da han så en stor skare af medlemmer forsamlet for at modtage deres begavelser, vendte han tilbage og tjente dem. Dette sinkede hans afgang med yderligere to uger. I henhold til tempeloptegnelserne modtog hellige deres begavelser før turen mod vest; derigennem opfyldtes et af Joseph Smiths dyrebareste ønsker. Kirken i andre områder Efter profetens og Hyrums martyrdød indtraf der mange vigtige begivenheder i andre områder af Kirken, specielt i England og i de østlige amerikanske delstater. Da Wilford Woodruff ankom i begyndelsen af 1845 rejste han gennem hele England, afholdt konferencer, varetog missionens anliggender og åbnede nye områder til missionering. I Manchester, et stort produktionsområde, mødtes han til konference med mange ivrige sidste dages hellige. Han nedskrev oplevelsen i sin dagbog: "Herrens ånd var med os. Kærlighed og forening dominerede forsamlingen. Jeg blev glad over at se så mange hellige forenet i den nye og evige pagt. Jeg tænkte ofte, at det ville være dejligt at se præsident Joseph Smith ved en konference i England, men han er borte. Vi kan gå til ham, men ikke forvente, han vil komme til os!23 I slutningen af 1845 blev ældste Woodruff afløst fra sin korte, men effektive mission. Skønt der var nogen immigration til Nauvoo fra England i 1845, fortsatte Kirken med at gå hurtigt frem i England, og medlemskabet nåede op over I slutningen af 1845 havde trofaste hellige givet over 300 pund i sterling til Nauvoo templet. Da han atter forlod dette land, hvor han havde udført så store ting under sine to missioner, bemærkede ældste Woodruff, hvor fredfyldte og glade de britiske hellige var. Ældste Parley P. Pratts mission til de østlige delstater var ikke meget anderledes end Wilford Woodruffs i England. Han havde til opgave at sætte orden i Kirkens forretninger, før de hellige påbegyndte den længe ventede udvandring til de vestlige stater. Men ældste Pratt oplevede flere alvorlige problemer, end Wilford Woodruff havde gjort i England. Da han overvågede situationen, opdagede Parley og to af hans kammerater, at William Smith, George Adams, Samuel Brannan og andre lærte falske lærdomme, "alle typer falske lærdomme og umoralsk opførelse, hvilket mange af dem var faldet på og var blevet fristet til at gå væk fra vejen med ærbarhed og sandhed. Men mange andre, der så deres syndighed, vendte sig fra Kirken og tilsluttede sig andre afvigende grupper."24 I henhold til instrukser, som tidligere var modtaget fra Brigham Young, sendte brødrene de skyldige personer til Nauvoo til et disciplinærmøde med De Tolv. Parley overtog desuden redaktørposten for Prophet, Kirkens blad i New York. Hans artikler belærte og inspirerede Side 6 af 9

7 mange. Et vigtigt punkt, som han trykte, var en proklamation til regeringsoverhovederne over hele verdenen, derigennem opfyldte han en opgave givet i en åbenbaring til Kirken i 1841 (se L&P 124:2-7). Ældste Jedediah M. Grant var en af dem, som hjalp ældste Pratt "med at bringe Kirkens sager i orden og genindføre de sande evangeliske principper."25 I adskillige år gav ældste Grant væsentlige bidrag som missionær og i december 1845 blev han kaldet til en af de syv præsidenter i De Halvfjerds' Første Kvorum. Ældste Pratt vendte tilbage til Nauvoo i august Der stod han sammen med sine brødre, da Kirken stod over for anti-mormonernes voldshandlinger i Hancock County. Han bidrog yderligere til bygningen af templet og arbejdede i det nat og dag i december og januar, hvor han stod for udførelsen af begavelser til de trofaste sidste dages hellige. Forberedelse til turen mod vest Profeten Joseph havde længe før sin død diskuteret muligheden for at flytte Kirken vestpå. I 1842 havde han profeteret, at de hellige fortsat ville lide megen smerte og "visse af jer vil assistere med at lave bosættelser og bygge byer, og I vil se de hellige blive et stort folk i Rocky Mountains."26 I foråret 1844 blev der lagt planer om kolonisation af vesten. En opdagelsesekspedition blev dannet for "at undersøge områderne ved Californien og Oregon og finde gode områder, hvor vi kan flytte til, efter templet er færdiggjort, og hvor vi kan bygge en by på en dag, og have vores egen regering, tage op i bjergene, hvor djævle ikke kan grave os ud, og bo i et sundt klima, hvor vi kan blive så gamle, som det behager os.27 Efter profetens død blev der lagt yderligere planer om udvandring. Den planlagte flytning gav nogle medlemmer en undskyldning til at lede grupper væk fra Kirken. Joseph Smith havde givet Lyman Wight og biskop George Miller myndighed til at danne en koloni i Texas; præsident Young støttede denne idé, indtil det stod klart, at Wight og Miller ønskede, at hele Kirken skulle slå sig ned der. I slutningen af august 1844 blev ældste Wight rådet til at begrænse sit selskab til de, som arbejdede med ham i Wisconsins fyrreskov. Disse førte han til Texas. I stedet for at foretage egentlige undersøgelser med henblik på en koloni, etablerede han i stedet en permanent bosættelse. I november 1845 blev de hellige i Texas bedt om at vende tilbage til Nauvoo, men den uafhængige leder og hans følgere nægtede. I 1848 efter adskillige forsoningsforsøg blev ældste Wight udelukket af Kirken. Brigham Young og hans kollegaer ønskede at blive i Illinois, indtil templet var færdiggjort og tilstrækkelige forberedelser udført til rejsen. I løbet af vinteren læste de pelsjægernes optegnelser, rapporter fra regerings udsendte ekspeditionshold og avisartikler af rejsende i de vestlige stater for at få så mange informationer som muligt. Genbosættelseskomiteer overvejede tre store områder mod vest som mulige bosættelsesområder: Texas, en uafhængig nation; det øvre Californien, en stor, tyndt befolket og løst styret Mexicansk provins (som den kommende delstat Utah var en del af); og Oregon, som omfattede hele det nuværende nordvestlige USA, et område, som både England og USA gjorde krav på og styrede. Gradvist blev deres opmærksomhed koncentreret om den østlige del af Great Bassin, da dette område ydede den ønskede isolation og omfattende tusinder af hektar frugtbar jord.28 Kirkens ledere forsikrede de hellige, hvoraf nogle var overraskede over meddelelsen om, at udvandringen var en velforberedt omplantning, der var nødvendig for at give Kirken den plads, den havde behov for til at vokse. Generalkonferencen i oktober var primært hengivet til forberedelsen af en velordnet og forenet bortrejse.29 Efter konferencen Side 7 af 9

8 udstedte de Tolv et generelt brev, hvor de forklarede, at "et afgørende vendepunkt bestående af usædvanlige og spændende interesser var nået. Udvandringen... til en fjern region mod vest, hvor bigotteri, intolerance og umættelig modstand mister deres kraft over dem -- og danner en ny epoke." Brevet rådede yderligere de hellige overalt til at sælge deres ejendele og forberede sig på indsamlingen.30 På trods af den kommende vinter var Nauvoo på den anden ende, da de hellige begyndte at forberede sig på udvandringen. Evakueringen fra det vestlige Illinois var oprindeligt planlagt til begyndelsen af april 1846, men to nye trusler resulterede i en hurtig afgang. Den første var anklageskriftet mod Brigham Young og otte andre apostle, hvor de blev anklaget for falskmønteri. Den anden var en advarsel fra guvernør Thomas Ford og andre om, at de føderale tropper i St. Louis planlagde at standse mormonerne og ødelægge dem. År senere blev det klart, at det var rygter, der var startet med den hensigt at få de hellige til at flytte hurtigere end planlagt.31 I januar 1846 besluttede brødrene sig til at forberede adskillige gruppers afrejse med et øjebliks varsel. En komité blev udnævnt til at sælge alle ejendele og ejendomme, der var usolgt, deriblandt templet og Nauvoo House. Beslutningen blev truffet den 2. februar, og den første gruppe anført af Charles Shumway krydsede Mississippi-floden den 4. februar. Snart var adskillige hundrede hellige forsamlet i midlertidige teltlejre i Iowa. Brigham Young og andre blev tilbage for at udføre tempelbegavelser til hellige, som ikke forlod Nauvoo før midten af februar. Uheldigvis tog mange af sted dårligt forberedte, og mange havde valgt at tage af sted tidligere, end godt var. Var de hellige taget af sted i april, som det var planlagt, ville det uden tvivl have været en bedre udvandring. Den oprindelig plan havde opdelt de hellige i 25 grupper med hundrede familier i hver med rigelige forsyninger, og hver gruppe skulle have en gruppefører. Grupper skulle have forladt Nauvoo i forud planlagte intervaller for at sikre ro og orden. Men disse planer blev knust af hellige, der grebet af panik ikke ønskede at blive tilbage, efter at De Tolv havde forladt byen. Mange af de førstnævnte gruppeførere svigtede deres opgave og gik i stedet med de første grupper for at være med De Tolv. Men på trods af forvirringen var der optimisme blandt de hellige i det østlige Iowa. En af de mest bemærkelsesværdige udvandringer i den vestlige civilisations historie var begyndt. Slutnoter 1. "An Epistle of the Twelve," Times and Seasons, 15. august 1844, s History of the Church, 7: History of the Church, 7: Tre foregående afsnit er taget fra James B. Allen og Glen M. Leonard, The Story of the Latter-day Saints, (Salt Lake City: Deseret Book Co., 1976), s History of the Church, 7: Se David E. Miller og Della S. Miller, Nauvoo: The City of Joseph, (Salt Lake City: Peregrine Smith, 1974), s I History of the Church, 7: Leonard J. Arrington, Brigham Young: American Moses, (New York: Alfred A. Knopf, 1985), s Se Allen og Leonard, Story of the Latter-day Saints, s I History of the Church, 7: Taget fra Arrington, Brigham Young: American Moses, s. 119; Allen og Leonard, Story of the Latter-day Saints, s Taget fra Arrington, Brigham Young: American Moses, s Side 8 af 9

9 13. Afsnit taget fra Miller og Miller, Nauvoo: The City of Joseph, s Fire foregående afsnit taget fra Allen og Leonard, Story of the Latter-day Saints, s. 198, 208, I History of the Church, 7: History of the Church, 7: Allen og Leonard, Story of the Latter-day Saints, s I History of the Church, 7: I History of the Church, 7: Journal of Discourses, 14: History of the Church, 7: History of the Church, 7: Wilford Woodruff Journals, 16. feb. 1845, LDS Historical Department, Salt Lake City. 24. Parley P. Pratt, ed., Autobiography of Parley P. Pratt, Classics in Mormon Literature series, (Salt Lake City: Deseret Book Co., 1985), s Pratt, Autobiography of Parley P. Pratt,, s History of the Church, 5: History of the Church, 6: Taget fra Arrington, Brigham Young: American Moses, s ; Allen og Leonard, Story of the Latter-day Saints, s Allen og Leonard, Story of the Latter-day Saints, s Brigham Young og Willard Richards i History of the Church, 7:478, se tillige side ). 31. Taget fra Arrington, Brigham Young: American Moses, s ; Allen og Leonard, Story of the Latter-day Saints, s Side 9 af 9

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Kapitel 26 - Pionererne rejser mod vest

Kapitel 26 - Pionererne rejser mod vest Teksten er den del af: Kirkens historie i tidernes fylde Kapitel 26 - Pionererne rejser mod vest Tidslinie Dato Betydningsfuld begivenhed 4. feb. 1846 De hellige påbegyndte deres rejse på Brooklyn 21.

Læs mere

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne.

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne. Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 13 - Principper for økonomisk sikkerhed Oprettet: 14. december 2005 Når vi undgår gæld og betaler tiende, velsigner Herren os økonomisk og åndeligt og giver

Læs mere

Joseph Smith var ikke en provinsiel profet

Joseph Smith var ikke en provinsiel profet Fra Church News, 24. December 2005 Joseph Smith var ikke en provinsiel profet Oprettet: 7. januar 2006 Han ønskede at rejse overalt for Guds Rige. Profeten Joseph Smith ledsages af Orson Pratt under sin

Læs mere

Kapitel 14 - Frafaldet i Kirtland i 1836-1838

Kapitel 14 - Frafaldet i Kirtland i 1836-1838 Teksten er den del af: Kirkens historie i tidernes fylde Kapitel 14 - Frafaldet i Kirtland i 1836-1838 Tidslinie Dato Juli-aug. 1836 Betydningsfuld begivenhed Mission til New York og Salem, Massachusetts,

Læs mere

Kapitel 16 - Forfølgelserne i Missouri og fordrivelsen

Kapitel 16 - Forfølgelserne i Missouri og fordrivelsen Teksten er den del af: Kirkens historie i tidernes fylde Kapitel 16 - Forfølgelserne i Missouri og fordrivelsen Tidslinie Dato Betydningsfuld begivenhed 6. aug. 1838 Valgdagskamp i Gallatin 7. sep. 1838

Læs mere

Vores hellige embede i præstedømmet

Vores hellige embede i præstedømmet Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Vores hellige embede i præstedømmet Oprettet: 23. september 2007 Præstedømmet er en forpligtelse til at tjene snarere end en gave,

Læs mere

Kapitel 8 - Indsamling til Ohio

Kapitel 8 - Indsamling til Ohio Teksten er den del af: Kirkens historie i tidernes fylde Kapitel 8 - Indsamling til Ohio Tidslinie Dato Betydningsfuld begivenhed 2. jan. 1831 Kirkens tredje generalkonference blev afholdt i Fayette, New

Læs mere

Kapitel 8: Døden og opstandelsen

Kapitel 8: Døden og opstandelsen Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 8: Døden og opstandelsen Når en af vore kære dør, og vi grunder over vores egen dødelighed, kan vi finde trøst og vished i Jesu Kristi gengivne evangelium

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Uforanderlige sandheder i skiftende tider

Uforanderlige sandheder i skiftende tider Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Uforanderlige sandheder i skiftende tider Oprettet: 25. september 2007 Vi, som medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige,

Læs mere

Kapitel 37 - Indgangen til det nye århundrede

Kapitel 37 - Indgangen til det nye århundrede Teksten er den del af: Kirkens historie i tidernes fylde Kapitel 37 - Indgangen til det nye århundrede Tidslinie Dato Betydningsfuld begivenhed 1902 Primary udgav Children's Friend 1902 Hjælpeforeningens

Læs mere

Kirkens præsidenters lærdomme. Joseph Fielding Smith

Kirkens præsidenters lærdomme. Joseph Fielding Smith Kirkens præsidenters lærdomme Joseph Fielding Smith KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME JOSEPH FIELDING SMITH Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City i Utah Bøger i serien Kirkens

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Kirkens præsidenter. Religion 345

Kirkens præsidenter. Religion 345 Kirkens præsidenter LÆRERENS Religion 345 H Æ F T E Kirkens præsidenter Lærerens hæfte Religion 345 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Mine elskede brødre og søstre,

Mine elskede brødre og søstre, og havde brug for denne instruktion for at øge sin forståelse af åbenbarelsens ånd. Billedligt set havde Oliver vandret i lyset, mens solen var ved at stå op en skyet morgen. I mange af de uvisheder og

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Kirkens præsidenter. Religion 345

Kirkens præsidenter. Religion 345 Kirkens præsidenter E LEVENS Religion 345 HÆFTE Kirkens præsidenter Elevens hæfte Religion 345 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City,

Læs mere

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Den 12. januar 2010 blev Haiti ramt af et voldsomt jordskælv med enorme ødelæggelser til følge. I løbet af få uger efter katastrofen besluttede FrikirkeNets

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Lære og Pagter og Kirkens historie

Lære og Pagter og Kirkens historie Lære og Pagter og Kirkens historie S E M I N R E L E V H Æ F T E Lære og Pagter og Kirkens historie Elevhæfte Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

Læs mere

Kapitel 43 - En tid med samordning og konsolidering

Kapitel 43 - En tid med samordning og konsolidering Teksten er den del af: Kirkens historie i tidernes fylde Kapitel 43 - En tid med samordning og konsolidering Tidslinie Dato Betydningsfuld begivenhed 1961 Kirkeråd oprettedes for at samordne læseplan og

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Kapitel 38 - Forandring og stabilitet

Kapitel 38 - Forandring og stabilitet Teksten er den del af: Kirkens historie i tidernes fylde Kapitel 38 - Forandring og stabilitet Tidslinie Dato Betydningsfuld begivenhed 23. nov. 1918 Heber J. Grant blev ordineret og indsat som Kirkens

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND

ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND Ældste David A. Bednar De Tolv Apostles Kvorum CES-foredrag for unge voksne 4. februar 2007 Brigham Young University Søster Bednar og jeg er taknemlige for at være sammen

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Vejledning for ledere

Vejledning for ledere FORORD Der er brug for hjælp blandt os. Mange mangler evnen til»at skaffe livets åndelige og timelige nødvendigheder til sig selv og familien.«1 At bringe mennesker til at blive selvhjulpne er arbejdet

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Mange har set på fremgang udelukkende

Mange har set på fremgang udelukkende Rundt om Danmark BUDSKAB FRA OMRÅDEPRÆSIDENTSKABET»Vejen til fremgang«ældste José A. Teixeira, Portugal 2. rådgiver i Det europæiske områdepræsidentskab Mange har set på fremgang udelukkende fra et økonomisk

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE JESU GENKOMST Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk Om du er opvokset i en kristen sammenhæng så har du helt

Læs mere

Kirkens præsidenters lærdomme. George Albert Smith

Kirkens præsidenters lærdomme. George Albert Smith Kirkens præsidenters lærdomme George Albert Smith KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME GEORGE ALBERT SMITH Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Hæfter i serien Kirkens præsidenters

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Lære og Pagter og Kirkens historie

Lære og Pagter og Kirkens historie Lære og Pagter og Kirkens historie S E M I N A R LÆRERENS MATERIALE Lære og Pagter og Kirkens historie Lærerens materiale Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Massakren i Mountain Meadows

Massakren i Mountain Meadows af Richard E. Turley Jr., Kirkens historiske afdeling, juni 2007 Massakren i Mountain Meadows Oprettet: 2. juli 2007 En forfærdelig begivenhed i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges historie foregik

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Er jeg en addict? Dette er en oversættelse af litteratur, godkendt at NA Fællesskabet. Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Kun du kan svare på dette

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Vejledning for ledere om velfærd. Omsorg på Herrens måde

Vejledning for ledere om velfærd. Omsorg på Herrens måde Vejledning for ledere om velfærd Omsorg på Herrens måde Den egentlige langsigtede hensigt med velfærdsplanen er opbygning af karakter blandt Kirkens medlemmer, både giveres og modtageres, at redde alt

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender HVAD ER FRIMURERI Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender Laugssekretærens Kontor Silkeborg Plads 8 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Dobbelt forhold: Familie og pornografi

Dobbelt forhold: Familie og pornografi Fra Church News, 24. marts 2007, af Sarah Jane Weaver Dobbelt forhold: Familie og pornografi Oprettet: 31. marts 2007 De fleste kvinder kan hjælpe deres ægtefælle med at hæve sig over pornografi - og bevarer

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME DAVID O. MCKAY

KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME DAVID O. MCKAY KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME DAVID O. MCKAY KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME DAVID O. MCKAY Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Danmark Kommentarer og forslag til denne bog er velkomne.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE

VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE SKAL ROMAERNE HØRE EVANGELIET PÅ DERES EGET SPROG? VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE EN KIRKE? 1 ET UDSAT FOLK SYNDEBUKKE Samfundets tabere og sorte får, samfundets bundfald, samfundsnassere eller tyveknægte

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække.

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. juli 2013 kl. 10.00 Bodil Raakjær Jensen Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække. Salmer. DDS 749 I østen stiger solen op DDS 448 Fyldt af

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 A mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 I kan sjælen, begår alle det må. er Evangeliet, opdage, gjorde, en syntes, det må Det inspirerende budskab AF ÆLDSTE BOYD K. PACKER af de Tolv Apostles Råd DEM STJERNE

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Eleanor Roosevelt - en frontløber

Eleanor Roosevelt - en frontløber 1 Eleanor Roosevelt - en frontløber Patricia Gayle www.visdomsnettet.dk 2 Eleanor Roosevelt - en frontløber Af Patricia Gayle Fra The Beacon (Oversat og redigeret af Ebba Larsen) FN s Verdenserklæring

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

DEN STORE FLUGT. 1. Begravelsen. Udfordringskort

DEN STORE FLUGT. 1. Begravelsen. Udfordringskort Bes An For lutning: al efterladte: sinkelse: 1. Begravelsen En aften dør bedstefaren i familien af et hjerteanfald. Ifølge familiens tro skal liget brændes på et ligbål af træ. Den ældste søn skal kløve

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Humanitær Hjælp. Grundlæggende principper

Humanitær Hjælp. Grundlæggende principper Humanitær Hjælp Oprettet: 31. oktober 2003 Grundlæggende principper Som Jesu Kristi disciple stræber medlemmerne af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige efter at følge Frelserens formaning om at bespise

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere