Referat. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 25. marts 2014 kl. 10 på Kold College

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 25. marts 2014 kl. 10 på Kold College"

Transkript

1 Referat af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg den 25. marts 2014 kl. 10 på Kold College Tilstede var: Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Vagn Henriksen Lars Gram Nils Lange Jørgensen Jens Ingvardsen Søren Jensen Lars Kaae Conny Larsen Lis Korsbjerg Rasmus Cortnum Andersen Der var afbud fra: Torben Andreasen Lindhardt Pernille Græsdal Beck Gæster: Hans Skjerning Bjarne Vagn Larsen Hans Skjerning bød velkommen til Kold College og fortalte, at han netop havde budt velkommen til et nyt mejerihold. Holdet bestod af 34 elever en del havde endnu ikke en praktikplads. Poul Erik Faakrog takkede Kold College for, at de endnu en gang ville være vært for mødet. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 16. september 2013 Der var ikke kommet bemærkninger til referatet, hvorfor dette var godkendt. 3. Konstituering valg af formand og næstformand Der skulle ske valg af formand og næstformand for den kommende 2-års periode. Poul Erik Faarkrog blev genvalgt som formand for Mejeribrugets UddannelsesUdvalg for perioden frem til marts 2016.

2 Thomas Johansen blev genvalgt som næstformand for Mejeribrugets Uddannelses- Udvalg for perioden frem til marts Godkendelse af regnskab for perioden 1. januar december 2013 Udgifterne udgjorde i 2013 i alt kr , hvilket var kr kr. mere end budgetteret. Arbejdstagersiden og arbejdsgiversiden i MUU deler udgifterne ligeligt mellem sig. Regnskabet for Mejeribrugets UddannelsesUdvalg 2013 blev godkendt. For regnskabsåret 2013 sendes en samlet regning til forbundene. Fra og med 2014 opkræver sekretariatet forbundene enkeltvis a conto i henhold til den af forbundene fremsendte fordelingsnøgle. 5. Meddelelser Poul Erik Faarkrog redegjorde for aktiviteterne i Uddannelsesfonden. Det er meget begrænset, hvad fonden kan anvende penge til, men bestyrelsen er indstillet på at se positivt på nye forslag. Foreløbig var engelsk og IT under overvejelser, ligesom der var et uddannelsesforløb til faglærte mejerister i støbeskeen. Stort set alle har været igennem FVU, og man er startet på nogle prøveforløb vedrørende IKV. Lis Korsbjerg oplyste, at 700 medarbejdere har været igennem FVU screeningen. Nye medarbejdere vil blive screenet løbende. Man er begyndt på IKV. Transporterhvervets Uddannelsesråd har en helt fast model for kompetenceafklaring. Der kører p.t. et pilotprojekt i samarbejde med en række AMU-skoler og tre mejerier omkring en fast model for kompetenceafklaring op imod industrioperatøruddannelsen. Der var lavet aftale om kompetenceafklaring af medarbejderne op imod faglært niveau, men der ligger ikke en aftale om, at medarbejderne efterfølgende skal uddannes til faglært niveau. Det er op til de enkelte driftssteder at vurdere, hvad behovet for uddannet arbejdskraft er inden for de forskellige områder. Efter kompetenceafklaringen har medarbejderen 6 år til at opnå den manglende uddannelse, inden kompetenceafklaringen betragtes som forældet. Mejeribrugets UddannelsesUdvalg påpegede, at der skal sendes information ud om, at der var åbnet for IKV-afklaring. Ligeledes skulle uddannelsesambassadørerne orienteres om, hvordan der søges penge i Uddannelsesfonden. 6. Status funktionsgrupperne a. Lager/logistik Funktionsgruppen har været gennem en proces, hvor behovene for efteruddannelse er blevet vurderet. Tradium i Randers skitserede på det sidste møde i funktionsgruppen, hvilke AMU-kurser der var på området lager & logistik. Funktionsgruppen arbejdede p.t. på at sammensætte et kursusforløb for området i stil med det, som tilbydes medarbejderne under Funktionsgruppen Emballering. På funktionsgruppens næste møde, som finder sted den 15. april 2014, vil tre skoler komme og fremlægge deres 2

3 forslag til en mejerirettet uddannelse på området. De forskellige kursusmoduler, som uddannelsen vil komme til at bestå af, skal give merit i forhold til lageroperatøruddannelsen. Funktionsgruppen har udvalgt en række øvrige AMU-kurser. Inden medarbejderne kan komme på den mejerirettede uddannelse på lager og logistikområdet, skal medarbejderen have gennemført mindst to af de udvalgte AMU-kurser. Der er udarbejdet en folder, der beskriver, hvilke uddannelsesmuligheder der er på området. Folderen er vedhæftet som bilag til referatet. b. Vedligehold Funktionsgruppen Vedligehold har p.t. to fokuspunkter henholdsvis indgåelse af flere uddannelsesaftaler inden for el og metal i mejeribranchen samt en vedligeholdelsesuddannelse trin 1. Funktionsgruppen er p.t. i gang med at sammensætte en grundlæggende uddannelse, hvor der kan bygges ovenpå med forskellige relevante moduler. Da medarbejderne på området allerede via deres uddannelse har opnået faglært niveau, skal niveauet være højere end AMU-niveau. Derfor er der etableret et samarbejde med Maskinmesterskolen i Fredericia, med det formål at sammensætte efteruddannelsestilbud til vedligeholdelsesområdet. Uddannelsen skal linkes op imod Arla Foods vedligeholdelsesstrategi og være mejerirelateret. Specifik uddannelse i en speciel maskine, LAUS-kurser, kurser ved varmt arbejde mm. vil skulle finde sted sideløbende med vedligeholdelsesuddannelsen. Det vil være det enkelte mejeris ansvar, at få sendt vedligeholdelsesmedarbejderne af sted på de specifikke kurser, som er relevante for det enkelte driftssted. Lis Korsbjerg oplyste uddybende, at det under overenskomstforhandlingerne var blevet aftalt, at mejerierne skal tage en kvote på elever pr. år. Arla Foods er sammen med Dansk El-Forbund i gang med at se på, om der med inspiration fra den engelske Dairy Engineering-uddannelse kan etableres en faglig uddannelse målrettet mejeriernes behov. c. Emballering Der afholdes fire kurser Pakkerioperatørens kompetencekoncept i Kurserne er allerede fuldt booket. Kurserne er populære, bl.a. fordi de giver merit i forhold til industrioperatøruddannelsen. Funktionsgruppen er p.t. i gang med at udvikle en overbygning til kurset Pakkerioperatørens kompetencekoncept II. Kurset vil have samme opbygning med korte moduler og veksle mellem undervisning på driftsstederne og på skolen. 3

4 Funktionsgruppen har møde den 8. april 2014, og her vil henholdsvis Mercantec og EUC Lillebælt komme og præsentere deres bud på, hvordan en overbygningsuddannelse kan se ud. Det er vigtigt, at være opmærksom på, at kurserne skal give merit i forhold til industrioperatøruddannelsen, men det er mindst lige så vigtigt, at uddannelsen afspejler behovet hos mejerierne og vil kunne anvendes i praksis. Lis Korsbjerg oplyste, at kurset Pakkerioperatørens kompetencekoncept nu også afholdes i England. d. Transport Funktionsgruppen skulle have møde den efterfølgende dag. Funktionsgruppen var p.t. i gang med at ajourføre den lovpligtige chaufføruddannelse. Alle chauffører havde snart været igennem den første chaufføruddannelse, og for at chaufførerne ikke oplevede, at det var nøjagtigt det samme, som de var på kursus i igen, blev uddannelsens indhold og form ændret. Uddannelsen ville forsat bestå af 3 dage på Tradium i Randers og 3 dage på Kold College. Mellemtransporten havde dog kun to dage på Kold College. Chaufførerne havde ønsket, at kurset indeholdt mere kørselsteknik, hvilket man havde imødekommet ved at gøre de tre kursusdage på Tradium lidt længere end de fastlagte 7,4 time. I den ekstra tid fik chaufførerne et selvstændigt 1 dags AMU-kursus i kørselsteknik, som blev fordelt over de tre dage. Lis Korsbjerg oplyste, at kurserne også afholdes for Arlas chauffører i England, og der arbejdes på, at det også skal afholdes i Sverige. e. Laboratorium Funktionsgruppen har ikke været aktiv længe. Derfor har det været nødvendigt at genetablere funktionsgruppen. Funktionsgruppen afholder møde den 7. april f. Kontor/administration Der var som bilag udsendt en skrivelse fra funktionsgruppen, hvor gruppen indstillede, at arbejdet i gruppen blev sat på hold i en periode. Funktionsgruppen var enig i, at arbejdet i gruppen sættes på hold i en periode, men påpegede samtidig, at det var vigtigt at have fokus på efteruddannelse også for kontor- og administrationsmedarbejderne. g. Mejeriproduktion Det var lykkedes at afholde et AMU-kursus i vegetabilsk fedt og et AMU-kursus i produktionsforhold i Listen over nye AMU-kurser, AMU-kurser der falder for 3 års reglen, og hvilke kurser der ville blive ajourført i 2014 blev gennemgået. 4

5 En arbejdsgruppe under funktionsgruppen havde set på efteruddannelsesmuligheder for mejeristerne. Lis Korsbjerg gennemgik forslaget, der omhandlede en række moduler, som blev fordelt over to år. Det foreslås, at der oprettes et hold på ca. 16 elever en gang om året, og at holdet følges gennem det 2-årige forløb. Uddannelsen ville indeholde både specifikke mejerirelaterede moduler som mælkekemi og mikrobiologi samt mere generelle moduler som engelsk og studieteknik. Niveauet ville ligge over AMUniveau. Forløbet ville blive afsluttet med en projektopgave/eksamen. Eleverne ville modtage et bevis på, at de havde gennemført forløbet. Power Point-præsentation vedrørende nyt uddannelsesforløb er vedhæftet. Der henvises i øvrigt til vedlagte Power Point-præsentationer for så vidt angår samtlige funktionsgrupper. Mejeribrugets UddannelsesUdvalg udtrykte tilfredshed med aktivitetsniveauet i funktionsgrupperne, og fandt at det var nogle relevante uddannelser, som blev tilbudt. h. Evaluering af Skills 2014 Mejeribrugets UddannelsesUdvalg havde en drøftelse af mejerifagets deltagelse på Skills. Der var enighed om, at det havde været en positiv oplevelse at deltage på Skills, og at mejerifaget var kommet i kontakt med rigtig mange unge, deres forældre og ikke mindst erhvervsvejledere i folkeskolen og på erhvervsskolerne. De mejerister/mejerielever, som var udpeget til at være på standen, havde været utrolig engagerede, og rigtig gode ambassadører for uddannelsen. Det havde kostet mejerifaget kr at deltage på Skills. Beløbet betales af Uddannelsesfonden. Kold College oplyste, at skolen også havde haft udgifter i forbindelse med deltagelsen. Skolen var indstillet på at deltage igen, såfremt mejerifaget måtte beslutte også at deltage næste år. Der kunne drages følgende erfaringer fra deltagelsen på Skills: Navn og adresse på vejledere mm. skal registreres, så der efterfølgende kan tages kontakt til dem. Der skal gøres et større arbejde for at informere vejlederne evt. ved, på forhånd, at invitere dem til at besøge standen. Standen skal være større med flere cafe-borde, stole mm. Evt. udarbejde en apps med information om mejeristuddannelsen, som interesserede kan downloade. 5

6 Der skal være nogle stress-køer med Arla- eller MFU-logo, der kan uddeles på standen. (MFU fik nogle stress-køer af NNF til uddeling på standen, og de var en meget stor succes.) 7. Næste møde Næste møde afholdes den 17. september 2014 kl i Dansk Industri, H.C. Andersens Boulevard 18, København. 8. Eventuelt Søren Jensen spurgte, om der var noget nyt i forhold til procesteknologuddannelsen. Hans Skjerning svarede, at det i længere tid havde været drøftet med EAL Lillebælt, at etablere et fødevarecampus på Landbrugsvej. For et par uger siden havde akademiet oplyst, at fødevareuddannelserne ville blive flyttet til nye bygninger ved havnen, hvilket ville betyde, at procesteknologuddannelsen med mejeri som speciale ville flytte fra Kold College, og alene timerne i forsøgsmejeriet ville blive afholdt på Kold College. På bestyrelsesmødet i EAL dagen før, var det lykkedes at få udskudt beslutningen om at flytte uddannelsen med baggrund i, at grundlaget for at flytte uddannelsen ikke var tilstrækkeligt belyst. EAL Lillebælt havde også overvejelser i forhold til helt at nedlægge procesoperatøruddannelsen i Odense og alene udbyde den i Vejle. Thomas Johansen oplyste, at EAL Lillebælt har ca elever, hvorfor procesteknologuddannelsen med mejeri som speciale er en meget lille uddannelse. Der er få lærere beskæftiget med uddannelsen, hvilke giver nogle faglige udfordringer. Akademiet er blevet pålagt at udarbejde en redegørelse for plusser og minusser ved at beholde procesteknologuddannelsen med mejeri som speciale på Landbrugsvej. Der skal inden for kort tid udpeges en ny bestyrelse for erhvervsakademiet, og det er tvivlsomt, om Thomas Johansen genudpeges til bestyrelsen. Derfor er det vigtigt at sikre, at bestyrelsen har det fornødne grundlag at træffe beslutningen ud fra. Der var ikke yderligere punkter til behandling under punktet eventuelt. 6