XML-guide LD flytning. Version 1.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "XML-guide LD flytning. Version 1.2"

Transkript

1 XML-guide LD flytning Version 1.2

2 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: XML-guide LD flytning LD, LD flytning Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig: Fordeling: Bemærkning: Morten Lassen, F&P EDI-kontoret Martin Petersen, F&P EDI-kontoret Martin Petersen, F&P EDI-kontoret EDI kontoret, Forsikring & Pension Udleveres til interessenter i dataudvekslingen Dokumentet kan rekvireres hos Forsikring & Pension Ændringslog Version Dato Ændrede sider eller Kommentarer afsnit Nyt dokument Første udgivelse Ændringer i kap. 5 og 6 Revidering af URL til LD schemalocation Generelt Nyt layout Nyt felt TaxCode for kode 03 Ny funktionskode 07 Version 1.2, den 2. marts 2015 Side 2 af 58

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Formål Forkortelser Referencer XML ARKITEKTUR Krav til anvendelse af XML XML arkitektur til informationsudveksling vedrørende LD flytning XML SKEMA DEFINITIONER LDFL forsendelse rodskema Fælles typeskema for F&Ps XML platform DFPtypes SubmissionHeaderType DocumentHeaderType ReceiptType XMLreceiptType AccountOwnerType SubmissionIdentificationType PartIdentificationType PersonNameType EnterpriseNameType EuAddressType BankAccountType AmountType FPdate Timestamp FPstring CurrencyType PolicyNumberType Logical Fælles type skema for LD flytningsdokumenter LDFLTypes AccountHoldingCompanyType DocumentFunctionType CauseOfDenialType DenialTextType LDpolicyNumberType TaxCodeType FreeTextType Skema dokumenttype 1 anmodning DocumentType Skema dokumenttype 3 flytningsoverførsel DocumentType Skema dokumenttype 5 afvisning DocumentType Skema dokumenttype 7 kvittering DocumentType Skema dokumenttype 12 fejl i dataindhold DocumentType Skema dokumenttype 13 fejl i dokument DocumentType ANVENDTE DATAELEMENTER Læsevejledning til Bilag A - anvendte dataelementer i tabelform Historik-tabellen Forsendelse Version 1.2, den 2. marts 2015 Side 3 af 58

4 4.1.3 Kvittering INI-tabellen CFG-tabellen Serverkontrol for anvendte dataelementer Indledende kontrol Sagskontrol Syntakskontrol Relationskontrol Afvisninger XML-SKEMAER LDFL forsendelse rodskema Fælles typeskema for F&Ps XML platform DFPtypes Fælles type skema for LD flytning dokumenter LDFLTypes Skema dokumenttype 1 anmodning Skema dokumenttype 3 flytningsoverførsel Skema dokumenttype 5 afvisning Skema dokumenttype 7 kvittering Skema dokumenttype 12 fejl i dataindhold Skema dokumenttype 13 fejl i dokument EKSEMPLER PÅ XML FILER Forsendelse fra F&P/Pensionsselskab til LD Forsendelse fra LD til F&P/Pensionsselskab Forsendelse med kvittering på forsendelsesniveau fra F&P til LD Forsendelse med kvittering på forsendelsesniveau fra LD til F&P Version 1.2, den 2. marts 2015 Side 4 af 58

5 1. Indledning Denne guide beskriver de XML-skemaer, der danner grundlag for de XML dokumenter, der kan udveksles mellem F&Ps WebEDI server og systemets øvrige interessenter. 1.1 Formål Formålet med guiden er at forklare brugen af XML skemaerne på et tilstrækkelig teknisk, detaljeret niveau til at interessenterne kan bruge guiden til at programmere dannelsen af de XML dokumenter, der skal kunne udveksles i forbindelse med LD flytning. Guiden dokumenterer alle XML skemaerne, og i tillæg indeholder den en lang række eksempler på XML dokumenter til at konkretisere XML arkitekturen og skemaerne. 1.2 Forkortelser LD F&P EDI XML Lønmodtagernes Dyrtidsfond Forsikring & Pension Electronic Data Interchange, kan være f.eks. EDIFACT og XML, her primært XML extensible Markup Language 1.3 Referencer Nr. Titel / URL Forfatter Dato [1] Regelsamling for udvikling af XML Schemaer Den fælles offentlige XML komité. 23/ amlingen_v2.0.pdf [2] Morten Lassen - F&P 2/ XMLdef/v1.1/LDflytninger.xsd [3] Bilag A Anvendte dataelementer version Morten Lassen - F&P 2/ , XSL regneark [4] Udvekslingsguide LD version 1.2 Morten Lassen - F&P 27/ Version 1.2, den 2. marts 2015 Side 5 af 58

6 2. XML arkitektur 2.1 Krav til anvendelse af XML XML er et enkelt, men meget fleksibelt tekstformat som er baseret på SGML standarden (ISO 8879), og som efterhånden har fået stor udbredelse som sprog til datamodellering for informationsudveksling over Internettet. Selve definitionen af XML fastlægger dog ingen faste regler for hvordan såkaldte XML-skemaer, se og komplekse datatyper skal opbygges. Der er således i regi af Videnskabsministeriet nedsat en komité under OIO Offentlig Information Online hvis formål er at standardisere datatyper, baseret på de basistyper der findes i XML standarden, samt at opstille en række regler for udarbejdelse og anvendelse af XML-skemaer. Disse regler kan kort sammenfattes som følger, for detaljer se reference [1]. Alle skemaer skal skrives ved hjælp af UTF-8 tegnsæt, der vil udelukke brugen af de specielle danske bogstaver æ, ø og å, da dette tegnsæt har bred international anvendelse. Alle typedefinitioner og elementer skal være præfikset med navnet på et såkaldt kvalificeret navnerum, NamingSpace. Attributter skal kun benyttes i metadata. En såkaldt pakke udgør en samling skemaer med fælles navnerum. Et skema kan inkludere andre skemaer fra samme pakke ved hjælp af <include> tags. Et skema kan importerer skemaer fra andre navnerum ved hjælp af <import> tags. Navngivning af typer, elementer og attributter skal være baseret på ISO standarden med enkelte afvigelser som er vedtaget under ebxml Core Components. Det indebærer at alle navne opbygges efter modellen, som fx PersonBirthDate. Navnene på datatyper bør slutte på type, fx StreetNameType. Undgå forkortelser og akronymer da det hæmmer læsbarheden. Navngiv elementer og typer entydige på tværs af alle skemaer i samme navnerum. Type-, attribut- og elementnavne skal som hovedregel navngives på engelsk. Begynd navnet på typer og elementer med store bogstaver, mens attributter med små. Navngiv navnerum med maksimum fire tegn efter modellen: <InternetDomæne> uden punktum og top-level-domain så som fx landekode. Løsningen til LD flytning skal bestræbe sig på at overholde disse krav i den grad de giver en praktisk og anvendelig løsning der nemt kan integreres med Web/EDI-delen af applikationen. 2.2 XML arkitektur til informationsudveksling vedrørende LD flytning Dette afsnit beskriver opbygningen af den struktur som kan benyttes til dannelse af de XML dokumenter der indgår i løsningen. Da F&Ps WebEDI server modtager og videreformidler flere klasser af XML dokumenter på vegne af forsikringsbranchen, er der rationaliseringsgevinster at hente ved at lade de XMLskemaer der skal udvikles ifm. LD flytning indpasses i en fælles arkitektur. Den fælles ramme for alle XML-baserede informationsudvekslinger med F&Ps WebEDI server kan illustreres som følger: Version 1.2, den 2. marts 2015 Side 6 af 58

7 De stiplede linier indikerer ikke-obligatoriske elementer. Som det fremgår af diagrammet er alle XML filer der udveksles med F&Ps WEB-EDI server pakket som en forsendelse, Submisson, der igen kan bestå af N antal ( 1.. ) dokumenter. Et dokument består af en header og selve dokumentet, også kaldt DocumentBody. Samlingen af skemaerne består to XML navnerum, nemlig FogP og ldfl, hvoraf det første betegner Forsikring og Pension, mens det andet står for LD flytning. Navnerummet FogP definerers i et XML skema der definerer alle forsendelser som kan sendes til og fra WebEDI serveren. Endvidere defineres basis typer som indgår i alle typer XML dokumenter som F&Ps server understøtter, så som adresseoplysninger, beløb, personoplysninger osv. samt dokument headeren som er fælles for alle dokumenter, i det samme skema. I selve forsendelsen vil typisk indgå oplysninger som forsendelsens afsender og modtager, tidsstempel, forsendelsens identifikation samt en identifikation af den aktuelle applikation, som fx kan være angivet som udvekslingsaftale, se næste diagram. Version 1.2, den 2. marts 2015 Side 7 af 58

8 Dokument headeren består typisk af oplysninger som dokumenttype og -funktion, dokumentversion, dokumentansvarlig, sekvensnummer, dokumentets oprettelsestid og dato samt dokumentets afsender og modtager. For hver udvekslingsaftale eller applikation som passerer gennem F&Ps WebEDI server, er der behov for at kunne udveksle forskellige dokumenttyper. Arkitekturen lægger op til at der er defineret et navnerum pr. aftale/applikation, fx ldfl. I tilfældet af LD flytning er der en lang række forskellige XML dokumenter som skal kunne udveksles, og for at maksimere skemaernes læsbarhed, er der indenfor det fælles navnerum, ldfl, defineret et skema for hver dokumenttype. Selve dokumenttypen- og funktionen angives i dokument headeren, mens dokumentets body oprettes efter det XML skema som svarer til typen og funktionen. Denne metode bevirker også, at kompleksiteten af XML skemaerne for de interessenter som blot har behov for at udveksle en delmængde af alle de dokumenttyper- og funktioner der indgår i applikationens navnerum, begrænses. Typer der indgår i et eller flere dokumenttyper, men som er specifikke for LD flytning, er defineret i et fælles skema som udgør et eget navnerum for LD flytning typer, nemlig ldt, der står for LD Typer. I lighed med navnerummet FogP, importeres navnerummet ldt i de enkelte dokumentskemaer, se i øvrigt næste kapitel. Version 1.2, den 2. marts 2015 Side 8 af 58

9 3. XML skema definitioner Dette kapitel indeholder definition på alle de skemaer der tilsammen udgør pakken af XML skemaer til LD flytning. Hvert skema er forklaret i henhold til dokumenttyperne som beskrevet i kapitlet Forretningsgange for LD flytning i reference [4]. Eksempler på såkaldte XML instanse dokumenter følger i kapitel LDFL forsendelse rodskema For at opbygge en forsendelse af typen LD flytning der skal behandles af F&Ps WebEDI server, skal man tage udgangspunkt i rodskemaet, nemlig det skema der definerer en forsendelse svarende til XML elementet LDFLsubmission, se skema i afsnit 5.1. Rodskemaet kan i øvrigt hentes på adressen Som det fremgår af forsendelsesskemaet er skemaet del af navnerummet ldfl. Det kan man se fra de følgende to linier i <xs:schema>-elementet: xmlns:ldfl="ldflytninger-v1.1" targetnamespace="ldflytninger-v1.1" Skemaet importerer fælles typer for F&Ps server som er defineret i navnerummet FogP. Det er også nødvendigt at importere LDFLTypes, ldt, da det benyttes i de enkelte dokumentskemaer. Endvidere inkluderer skemaet fem skemaer, alle tilhørende navnerummet ldfl, som hver især definerer en dokumenttype, som fx kan svare til en anmodning, flytningsoverførsel, afvisning etc. Skemaets rodelement er forsendelseselementet, LDFLsubmission. En forsendelse består af en header af typen FogP:SubmissionHeaderType og et ubegrænset antal dokumenter. Et dokument består også af en header, en body samt angivelse af dokumentfunktionskoden der er knyttet til applikationen, og er således defineret i det applikationsspecifikke typeskema frem for i det fælles skema for F&P. Dokument headeren, FogP:DocumentHeaderType, er defineret i det fælles skema for F&P. Endvidere består et dokument af en såkaldt DocumentBody. Body en kan enten være en kvittering for at forsendelsen er modtaget og behandlet på XML niveau, LDFLreceipt, eller et dokument af den type som er angivet i DocumentFunction. Konstruktionen <xs:choice> sikrer at dokumentet enten består af et enkelt dokument af type 1, 3, 5, 7, 12, 13 eller en kvittering, men der ligger ingen automatisk kontrol indbygget i skemaet at den angivne DocumentBody er konsistent med den valgte DocumentFunction. Denne type kontroller bliver dog udført af F&Ps server efter at forsendelsen er blevet korrekt valideret op mod pakken af skemaer for ldfl. Den følgende tabel viser hvordan de engelske element- og typenavne i skemaet svarer til den danske definition. XML skema element navn Oplysning Formål LDFLsubmission Forsendelse Alle dokumenter der kan udveksles via F&Ps WebEDI server pakkes som forsendelser, der kan indeholde et ubegrænset antal dokumenter. LDFLsubmissionHeader Forsendelsesheader Indeholder data der identificerer forsendelsen, dens afsender og modtager, Version 1.2, den 2. marts 2015 Side 9 af 58

10 se afsnit 3.2.1for detaljer. LDFLdocument Dokument med given funktionskode Indeholder et enkelt dokument af en given type, funktionskode eller en XML kvittering. Elementet betsår af de elementer der efterfølgende er beskrevet i denne tabel. DocumentHeader Dokument header Indeholder generelle data der er fælles for alle dokumenttyper, se afsnit for deltaljer. DocumentFunction Dokument funktionskode Angiver type dokument ved hjælp af en funktionskode. Værdisæt: 01 Anmodning 03 Flytningsoverførsel 05 Afvis anmodning 07 Kvittering 12 Fejl i dataindhold 13 Fejl i dokument DocumentBody Dokumentets body Består enten af en LDFLreceipt eller et LDFLdocumentTypeN. 3.2 Fælles typeskema for F&Ps XML platform DFPtypes Dette skema definerer et set med XML data typer der kan benyttes af øvrige skemaer ved at importere navnerummet FogP. Skemaet er ikke blot begrænset til typer som indgår i de skemaer der danner grundlag for XML løsningen til LD flytning, men det indeholder generelle typer som kan indgå i flere af de XML applikationer der kører gennem F&Ps WebEDI server, se skema i afsnit 3.2. De følgende tabeller viser hvordan de engelske element- og typenavne i skemaet svarer til de danske definitioner brugt i udvekslingsguiden, se reference [4], på nær de typer som ikke benyttes i løsningen til LD flytning SubmissionHeaderType Denne type definerer en forsendelsesheader. XML skema elementnavn Oplysning Formål SubmissionReference Forsendelsesreference Entydig identifikation af forsendelsen fra given afsender, se i øvrigt FPstring. SubmissionDate Forsendelsesdato Dato for forsendelsens oprettelse. SubmissionTimestamp Forsendelsestidspunkt Tidsangivelse for forsendelsens oprettelse. ExchangeAgreement Udvekslingsaftale Identificerer applikationen. Værdisæt: FogP-LDFL SubmissionTestIndicator Testindikator Angiver hvorvidt det er en testforsendelse eller ej. Værdisæt: 0 ingen test 1 test Version 1.2, den 2. marts 2015 Side 10 af 58

11 Elementet er valgfrit. SubmissionSender Forsendelsesafsender Identificerer den indsendende part, se SubmissionIdentificationType. SubmissionReceiver Forsendelsesmodtager Identificerer den modtagende part, se SubmissionIdentificationType. SubmissionDocumentCount Antal dokumenter Angiver antal dokumenter i forsendelsen, maksimusværdi er DocumentHeaderType Denne type definerer generelle data for alle dokumenttyper. XML skema elementnavn Oplysning Formål DocumentCode Dokumenttype Angiver hvorvidt det er en XML kvittering på forsendelsesniveau eller et dokument. Værdisæt: LDF LD flytningsdokument RECEIPT kvittering DocumentVersion Dokumentversion Angivelse af dokumentets version, i denne version af skema skal den være 1.1. DocumentResponsible Dokumentansvarlig Værdisæt: FogP DocumentSequenceNumber DocumentFormIdentifier DocumentReference Dokumentets sekvensnummer Dokumentets F&P blanketløbenummer Dokumentets referencenummer Angiver dokumentets sekvensnummer i forsendelsen, maks længde er 10 tegn, se i øvrigt FPstring. Identifikation af dokumentet på F&Ps WebEDI server, indsættes kun af WebEDI serveren, maks længde er 10 tegn. Elementet er valgfrit. Referencen angives af det selskab der indsender dokumentet. Hvis dokumentet er af type 5, 12 og 13, benyttes dog det samme referencenummer som i det afviste dokument. Maks længde er 26 tegn, se i øvrigt FPstring. DocumentProcessing Dokumentbehandling Værdisæt: Z01 Udkast Z02 Afsendelse DocumentCreationDate Dokumentdato Dato for dannelse af dokumentet, se FPdate. DocumentCreationTime Dokument tidsangivelse Tidsangivelse for dannelse af dokumentet, se Timestamp. DocumentSender Afsender af dokument Identifikation af afsender der er kendt af WebEDI server, se PartIdentificationType. DocumentReceiver Modtager af dokument Identifikation af modtager der er kendt af WebEDI server, se Version 1.2, den 2. marts 2015 Side 11 af 58

12 DocumentSenderContactNa me Afsenders kontakt PartIdentificationType. Kan være navn på kontaktperson, se PersonNameType. Elementet er valgfrit ReceiptType Denne type definerer den kvittering der dannes og sendes til afsender af en forsendelse efter XML valideringen af forsendelsen er udført. XML skema Oplysning Formål elementnavn ReceiptReference Identifikation Indeholder den reference der er sat i den indsendende forsendelsesheader som dette er en kvittering for, SubmissionReference. ReceiptMessage Evt. fejlmeddelelse Fritekst element der kan maks. repeteres 2 gange. ReceiptCode Kvitteringskode Returkode. Værdisæt: 08 forsendelse OK 06 forsendelse afvist XMLreceipt XML fejl Indeholder evt. fejl fra XML fortolkeren, se XMLreceiptType XMLreceiptType Denne type indeholder information fra XML fortolkeren hvis der var fejl i XML forsendelsen. XML skema elementnavn XMLerrroMessage Oplysning Formål XML fejlmeddelelse Evt. fejlmeddelelse fra XML fortolkeren. Elementet er valgfrit og kan repeteres uendelig mange gange. XMLerrorCode XML fejlkode Evt. fejlkode fra XML fortolkeren. Elementet er valgfrit. Elementet er valgfrit. LineNumber Linienummer Angiver på hvilken linie i forsendelsesfilen XML fejlen er. Elementet er valgfrit. ColumnNumber Kolonnenummer Angiver i hvilken kolonne i forsendelsesfilen XML fejlen er. Elementet er valgfrit AccountOwnerType Denne type definerer personoplysninger for en LD konto indehaver. XML skema Oplysning Formål elementnavn AccountOwnerId Identifikation af kontohaver Kontohavers CPR-nummer og identifikationskvalifikator, se PartIdentificationType AccountOwnerName Kontohavers navn Se PersonNameType for definition. Version 1.2, den 2. marts 2015 Side 12 af 58

13 3.2.6 SubmissionIdentificationType Denne type benyttes til identifikation af afsender og modtager af en forsendelse. XML skema Oplysning Formål elementnavn IdentityQualifier Type identifikation Værdisæt: FRF Benyttes til identifikation der er udstedt af F&P. IdentityValue Identifikation Indeholder selve identifikationsværdien i form af et fritekstfelt. Maks. længde er 35 tegn PartIdentificationType Denne type angiver en identifikation af et selskab, filial eller person. XML skema Oplysning Formål elementnavn IdentityQualifier Type identifikation Værdisæt: CPR CPR-nummer CVR CVR-nummer SE SE-nummer, benyttes af ældre applikationer. FIK Fiktivt CPR-nummer for personer bosat i udlandet uden dansk CPR-nummer. ZFI Filial nummer oprettet på F&Ps WebEDI server. ZFP benyttes ikke i LD løsningen. FRF Benyttes til identifikation der er udstedt af F&P. IdentityValue Identifikation Indeholder selve identifikationsværdien. Længden skal minimum være 1 og maksimum 35 tegn, se FPstring PersonNameType Denne type definerer opbygningen af et personnavn. Alle underelementerne er valgfrie. F&P vil dog anbefale at navne angives i NameLine-elementet frem for den mere strukturerede opbygning med fornavn, mellemnavn osv. Typen er opbygget således at vælger man at benytte <NameLine>, kan man ikke også angive den strukurede opbygning da initialer, titel, fornavn, mellemnavne og efternavn er grupperet som en valggruppe, mens NameLine udgør det andet valg. Alle underelementer til PersonNameType er af typen FogP:FPstring. XML skema Oplysning Formål elementnavn PersonInitials Initialer Angiver evt. en persons initialer. PersonTitle Titel Angiver evt. personens titel. Firstname Fornavn Angiver evt. personens fornavn. Middlename Mellemnavne Angiver evt. personens mellemnavn, kan repeteres maks. Version 1.2, den 2. marts 2015 Side 13 af 58

14 6 gange. Surname Efternavn Angiver evt. personens efternavn. NameLine Fritekstfelt Hvis de øvrige elementer udelades, kan evt. navnet angives som en tekststreng i dette element. Elementet kan repeteres to gange EnterpriseNameType Denne type definerer opbygningen af en virksomheds navn. XML skema elementnavn EnterpriseNameLine Oplysning Formål Navn på virksomhed Angiver virksomheds navn, kan repeteres maks. 4 gange. Se i øvrigt FPstring EuAddressType Denne type definerer opbygningen af en adresse. Alle underelementerne er valgfrie. F&P vil dog anbefale at navne angives i AddressLine-elementet frem for den mere strukturerede opbygning med gadenavn, bygningsnummer, osv. XML skema Oplysning Formål elementnavn TypeOfAddress Type adresse Angiver evt. hvorvidt det er en privat- eller forretningsadresse. Værdisæt: BUSINESS forretningsadresse PRIVATE privatadresse StreetName Gadenavn Angiver evt. gadenavn, se FPstring. BuildingNo Bygningsnummer Angiver evt. bygningsnummer FloorNo Etagenummer Angiver evt. etagenummer FloorLocation Etagespecifik information Angiver evt. retning (Th., Tv.), dørnummer etc. på en etage. AddressLine Adresselinie Hvis gadeadressen ikke er tilstrækkelig, kan yderligere adresselinier benyttes, kan repeteres maks. 5 gange, se FPstring. City By Angiver evt. bynavn, se FPstring. PostalCode Postnummer Angiver evt. postnummer, se FPstring. RegionState Region / delstat Angiver evt. regionsnavn eller delstatsnavn, se FPstring. Country Land Angiver evt. land eller ISO landekode, se FPstring. Postbox Postboks Angiver evt. postboks BankAccountType Denne type definerer et dansk bank kontonummer. XML skema elementnavn Oplysning Formål Version 1.2, den 2. marts 2015 Side 14 af 58

15 BankRegistrationNumber Registreringsnumme r Angiver bankens registreringsnummer, længde skal være fire cifre. AccountNumber Kontonummer Angiver kontonummer, maks. længde er 10 cifre, min AmountType Denne type definerer et beløb i en given valuta. XML skema Oplysning Formål elementnavn Currency Valuta Angiver valutakode, se CurrencyType. AmountValue Beløb Angiver beløbets størrelse. Decimaltal angives med punktum og ikke med komma. Blot positive værdier accepteres. Maks. total længde er 15 cifre hvoraf 2 kan være decimaltal FPdate Denne type angiver en dato i det format som F&Ps WebEDI server understøtter. XML skema typenavn Oplysning Formål FPdate Dato Angiver en dato. F&Ps server forventer at datoer skrives som yyyymm-dd hvor yyyy er år angivet som fire cifre, mm er måned og dd er dag, f.eks Timestamp Denne type definerer en tidsangivelse i det format som F&Ps WebEDI server understøtter. XML skema typenavn Oplysning Formål Timestamp Tidsangivelse i CET Angiver en dansk tid. Format er hh:mm hvor hh angiver time og mm angiver minutter, f.eks. 08: FPstring Denne type definerer en tekststreng, hvis længde skal være mindst på et tegn, og der indeholder mindst et tegn der er forskelligt fra blankt. XML skema typenavn Oplysning Beskrivelse FPstring Tekststreng Minimumslænde er 1, kan ikke indeholde udelukkende blanke tegn. CR, LF er ikke tilladt CurrencyType Denne type definerer de valutakoder om F&Ps WebEDI server understøtter. XML skema typenavn Oplysning Formål CurrencyType Valutakode Angiver type valuta. Værdisæt: Version 1.2, den 2. marts 2015 Side 15 af 58

16 DKK Danske kroner EUR Euro PolicyNumberType Denne type definerer et nummer der enten kan være et bank kontonummer, aftalenummer eller policenummer. XML skema typenavn Oplysning Formål PolicyNumberType Police-, aftale- eller Tekstfelt på maks. 35 tegn, se i kontonummer. øvrigt FPstring Logical Denne type definerer et svar ja eller nej. XML skema typenavn Oplysning Formål Logical Værdisæt: J ja N nej 3.3 Fælles type skema for LD flytningsdokumenter LDFLTypes Typer fra dette skema benyttes i forsendelsesskemaet, rodskemaet, og de enkelte dokumentskemaer for LD flytning. Skemaet danner sit eget navnerum, ldt, og de typer der er defineret i skemaet er alle specifikke for LD flytning, se skema i afsnit 5.3. De følgende tabeller viser hvordan de engelske element- og typenavne i skemaet svarer til de danske AccountHoldingCompanyType Denne type definerer en kontoførende enhed der enten kan være en LD-forvalter eller en filial under LD-forvalteren. XML skema elementnavn Oplysning Formål AccountHoldingCompanyId Selskabsidentifikation Angiver CVR-nummer eller filialnummer kendt af F&Ps server for den enhed der administrer en LD-konto, se PartIdentificationType. AccountHoldingCompanyNa me AccountHoldingCompanyCon tactperson AccountHoldingCompanyTel ephonenumber AccountHoldingCompanyAdd ress Selskabsnavn Kontaktperson Kontaktpersons telefonnummer Selskabsadresse Angiver navn på det selskab eller filial der administrerer LDkontoen. Angiver navn på evt. sagsbehandler i tekstfelt med maks. længde på 34 tegn, se FPstring. Angiver kontaktpersons telefonnummer, maks. længde er 20 tegn. Angiver evt. adresse på den enhed der administrerer LDkontoen, se EuAddressType. Version 1.2, den 2. marts 2015 Side 16 af 58

17 3.3.2 DocumentFunctionType Denne type definerer de mulige dokument funktionskoder der kan benyttes i ordningen LD flytning. XML skema typenavn Oplysning Formål DocumentFunctionType Dokument funktionskode Angiver et dokuments funktionskode. Værdisæt: 01 Anmodning 03 Flytningsoverførsel 05 Afvis anmodning 07 Kvittering 12 Fejl i dataindhold 13 Fejl i dokument CauseOfDenialType Denne type definerer mulige afvisningskoder. XML skema typenavn Oplysning Formål CauseOfDenialType Afvisningsårsag Angiver mulig afvisningsårsag. Værdisæt: Z00 Jf. afvisningstekst. Z01 Anmodning er tidligere fremsendt. Z02 Flytningsoverførsel er foretaget. Z03 Kunde er ukendt i CPR. Z04 Manglende dækning på konto. Z05 Der er ikke fremsendt opgørelse over indestående. Z06 Kunden er udbetalt. Z07 Kunden er ukendt hos det anmodede selskab. Z08 Kunden er død. Z09 Fejlagtigt LD kundenummer. Z10 Ugyldigt kontonummer DenialTextType Denne type benyttes til tekstmeddelelser der begrunder hvorfor et dokument er blevet afvist. XML skema typenavn Oplysning Formål DenialTextType Afvisningstekst Fritekstfelt med maks. længde på 70 tegn LDpolicyNumberType Denne type definerer et LD konotnummer. XML skema typenavn Oplysning Formål LDpolicyNumberType LD kontonummer. Numerisk felt hvor længden som minimum skal være et og maksimum ni cifre. Version 1.2, den 2. marts 2015 Side 17 af 58

18 3.3.6 TaxCodeType Denne type definerer en pensionstype. XML skema typenavn Oplysning Formål TaxCodeType Pensionstype Angiver den pensionstype der kvitteres/ooverføres. Værdisæt: OS LD opsparing AO Aldersopsparing FreeTextType Denne type benyttes til fritekst i en kvittering. XML skema typenavn Oplysning Formål FreeTextType Fritekst Fritekstfelt med maks. længde på tegn. 3.4 Skema dokumenttype 1 anmodning Dette skema definerer dokumenttype 1, som er en anmodning der benyttes ved flytning af en LD-konto fra LD til et andet selskab. Dokumentet sendes altid af det overtagende selskab til LD. Se skema i afsnit 5.4. Den følgende tabel viser hvordan de engelske elementnavne i skemaets eneste type, DocumentType1, svarer til de danske definitioner DocumentType1 XML skema elementnavn Oplysning Formål TransferToForeignAccount Overførsel til Det overtagende selskab udenlansk konto via anvender en udenlandsk konto. check. Værdiset: J ja N nej TransferToAccount Overførselskonto Den konto hvortil der skal overføres, se BankAccountType. Elementet er valgfrit og angives blot hvis værdien af foregående element er N. ExistingDemandForTransfer PolicyNumberOvertakingCom pany Overførselsbegæring findes Aftaleidentifikation, overtagende selskab Det overtagende selskab har en overførselsbegæring. Værdiset: J ja Kontohavers kontonummer, aftalenummer eller policenummer hos det overtagende selskab, se PolicyNumerType. Kontohavers LDkontonummer, se LDpolicyNumerType. PolicyNumberSurrenderingCo mpany Aftaleidentifikation, afgivende selskab AccountOwner Kontohaver Identifikation af kontohaver, se AccountOwnerType. Version 1.2, den 2. marts 2015 Side 18 af 58

19 OvertakingCompany Overtagende selskab Identifikation af den overtagende part der enten kan være LD-forvalter eller en filial under LD-forvalteren, se AccountHoldingCompanyType. 3.5 Skema dokumenttype 3 flytningsoverførsel Dette skema definerer dokumenttype 3, som er svar på den anmodning der benyttes ved flytning af en LD-konto fra LD til et andet selskab. Dokumentet sendes altid fra LD til det overtagende, selskab. Se skema i afsnit 5.5. Den følgende tabel viser hvordan de engelske elementnavne i skemaets eneste type, DocumentType3, svarer til de danske definitioner DocumentType3 XML skema elementnavn Oplysning Formål TaxCode Pensionstype Angiver den pensionstype, der overføres. Se TaxCodeType. LDBalanceEnd1979 LD saldo ultimo 1979 Medlemmets saldo hos LD ultimo 1979, se AmountType. LDBalanceEnd1982 LD saldo ultimo 1982 Medlemmets saldo hos LD ultimo 1982, se AmountType. TransferAmount Flytningsbeløb Angiver beløb der flyttes til det overtagende selskab, se AmountType. DispositionDate Dispositionsdato Angiver dato for hvornår kontooverførselen er tilgængelig for det kontoførende selskab, se FPdate. RequestDate Anmodningsdato Angiver dato for den fremsendte anmodning, se FPdate. PolicyNumberOvertakingCom pany TransferToForeignAccount Aftaleidentifikation, overtagende selskab Overførsel til udenlandsk konto via check Kontohavers kontonummer, aftalenummer eller policenummer hos det overtagende selskab, se PolicyNumerType. Det overtagende selskab anvender en udenlandsk konto. Værdiset: J ja N nej TransferToAccount Overførselskonto Den konto hvortil der skal overføres, se BankAccountType. Elementet er valgfrit og angives blot hvis værdien af foregående element er N. AccountOwner Kontohaver Identifikation af kontohaver, se AccountOwnerType. Version 1.2, den 2. marts 2015 Side 19 af 58

20 3.6 Skema dokumenttype 5 afvisning Dette skema definerer dokumenttype 5, der giver LD en mulighed for at afvise en anmodning. Dokumentet sendes af LD til det overtagende selskab som svar på dokumenttype 1. Se skema i afsnit 5.6. Den følgende tabel viser hvordan de engelske elementnavne i skemaets eneste type, DocumentType5, svarer til de danske definitioner DocumentType5 XML skema elementnavn Oplysning Formål CauseOfDenial Afvisningsårsag Se CauseOfDenialType. DenialText Afvisningstekst Beskrivelse af afvisning, benyttes ved kode Z00, se DenialTextType. RequestDate Anmodningsdato Angiver dato for den fremsendte anmodning, se FPdate. PolicyNumberOvertakingCo mpany Aftaleidentifikatio n, overtagende selskab Kontohavers kontonummer, aftalenummer eller policenummer hos det overtagende selskab, se PolicyNumerType. AccountOwner Kontohaver Identifikation af kontohaver, se AccountOwnerType. 3.7 Skema dokumenttype 7 kvittering Dette skema definerer dokumenttype 7, der giver LD en mulighed for at kvittere for an anmodning. Dokumentet sendes af LD til det overtagende selskab som svar på dokumenttype 1. Se skema i afsnit 5.7. Den følgende tabel viser hvordan de engelske elementnavne i skemaets eneste type, DocumentType DocumentType7 XML skema elementnavn Oplysning Formål RequestDate Anmodningsdato Angiver dato for den fremsendte anmodning, se FPdate. PolicyNumberOvertakingCo mpany Aftaleidentifikatio n, overtagende selskab Kontohavers kontonummer, aftalenummer eller policenummer hos det overtagende selskab, se PolicyNumerType. AccountOwner Kontohaver Identifikation af kontohaver, se AccountOwnerType. TaxCode Pensionstype Angiver den pensionstype, der bliver overført, se TaxCodeType. FreeText Fritekst Evt. supplerende fritekst, se FreeTextType. Version 1.2, den 2. marts 2015 Side 20 af 58

21 3.8 Skema dokumenttype 12 fejl i dataindhold Dette skema definerer dokumenttype 12, som anvendes hvis der i forbindelse med modtagelse og semantiske datakontroller på F&Ps WebEDI server, findes fejl i dokumentet. Dokumenttype 12 sendes fra F&Ps WebEDI server til det selskab der har indsendt det fejlbehæftede dokument. Se skema i afsnit 5.8. Den følgende tabel viser hvordan de engelske elementnavne i skemaets eneste type, DocumentType12, svarer til de danske definitioner DocumentType12 XML skema elementnavn Oplysning Formål RequestDocumentFunction Funktionskode Angiver funktionskoden fra det fejlede dokument, se DocumentFunctionType. CauseOfDenial Fejlårsag Fejlkode fra WebEDI serveren, maks. længde er 3 tegn. DenialText Fejlmeddelelse Beskrivelse af fejl, se DenialTextType. 3.9 Skema dokumenttype 13 fejl i dokument Dette skema definerer dokumenttype 13, som anvendes hvis der i forbindelse med modtagelse og semantiske datakontroller der udføres af det modtagende selskab, findes fejl i dokumentet. Dokumenttype 13 sendes fra det selskab der har modtaget det fejlbehæftede dokument til det selskab der har fremsendt dokumentet. Se skema i afsnit 5.9 Den følgende tabel viser hvordan de engelske elementnavne i skemaets eneste type, DocumentType13, svarer til de danske definitioner DocumentType13 XML skema elementnavn Oplysning Formål RequestDocumentFunction Funktionskode Angiver funktionskoden fra det fejlede dokument, se DocumentFunctionType. PolicyNumberOvertakingCom pany Aftaleidentifikation, overtagende selskab Kontohaver kontonummer, aftalenummer eller policenummer hos det overtagende selskab, se PolicyNumerType. CauseOfDenial Fejlårsag Se CauseOfDenialType, blot koderne Z00, Z01 og Z02 benyttes i dokumenttype 13. DenialText Fejlmeddelelse Evt. beskrivelse af fejl, se DenialTextType. Version 1.2, den 2. marts 2015 Side 21 af 58

22 4. Anvendte dataelementer De skemaer der er defineret, jf. afsnit 3, til udveksling af data er opbygget således, at de kan indeholde flere data end der umiddelbart er krævet og i visse tilfælde vil der endvidere være flere alternative dataelementer, der kan anvendes i forbindelse med overførsel af et eller flere specifikke data. Dette kapitel beskriver, suppleret af Bilag A - anvendte dataelementer, specifikt hvilke dataelementer, der skal og må anvnedes i XML dokumenter og forsendelser. Følgende eksempel viser dels skemaets definitioner for en adresse og dels de data der specifikt forventes udvekslet i forbindelse med LD flytning. En adresse er defineret som følgende: <xs:complextype name="euaddresstype"> <xs:documentation>european address type</xs:documentation> <xs:sequence> <xs:element name="typeofaddress" minoccurs="0"> <xs:simpletype> <xs:documentation>indicates whether this is a business or a private address.</xs:documentation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="private BUSINESS"/> </xs:element> <xs:element name="streetname" type="xs:normalizedstring" minoccurs="0"/> <xs:element name="buildingno" type="xs:normalizedstring" minoccurs="0"/> <xs:element name="floorno" type="xs:normalizedstring" minoccurs="0"/> <xs:element name="floorlocation" type="xs:normalizedstring" minoccurs="0"/> <xs:element name="addressline" type="xs:normalizedstring" minoccurs="0" maxoccurs="5"/> <xs:element name="city" type="xs:normalizedstring" minoccurs="0"/> <xs:element name="postalcode" type="xs:normalizedstring" minoccurs="0"/> <xs:element name="regionstate" type="xs:normalizedstring" minoccurs="0"/> <xs:element name="country" type="xs:normalizedstring" minoccurs="0"/> <xs:element name="postbox" type="xs:normalizedstring" minoccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complextype> Som det ses i eksemplet ovenfor rummer skemaet mulighed for at angive detaljeret adresseoplysninger, men i forbindelse med LD flytning er det valgt, at der kun anvendes følgende dataelementer, her vist i forbindelse AccountHoldingCompany: ldfl:accountholdingcompany//ldt:accountholdingcompanyaddress//fogp:addressline ldfl:accountholdingcompany//ldt:accountholdingcompanyaddress//fogp:addressline ldfl:accountholdingcompany//ldt:accountholdingcompanyaddress//fogp:city ldfl:accountholdingcompany//ldt:accountholdingcompanyaddress//fogp:postalcode Version 1.2, den 2. marts 2015 Side 22 af 58

23 4.1 Læsevejledning til Bilag A - anvendte dataelementer i tabelform Bilag A - anvendte dataelementer i tabelform er opbygget i et regneark og beskriver i tabelform regelsættet for - og kontrollen af dokumenter, der udveksles i forbindelse med LD flytning. Den kontrol der er defineret i bilag A udføres for alle dokumenter og forsendelser, der udveksles via F&P s WebEDI server og kontrollen på serveren er mere restriktiv end XML skemaernes definitioner. Indeværende kapitel er opdelt i følgende fem afsnit, der relaterer sig til de fem tabeller, der er defineret i bilag A. Forsendelse, afsnit og bilag beskiver hvilke dataelementer, der skal og må anvendes i forsendelsesheaderen. Kvittering, afsnit og bilag beskiver hvilke dataelementer, der skal og må anvendes i en LDFLreceipt. INI-tabellen, afsnit og bilag beskiver hvilke dataelementer, der skal og må anvendes i de forskellige dokumenter. CFG-tabellen, afsnit oag bilag beskriver værdisæt for de dataelementer, hvor dette er defineret. Historik-tabellen, afsnit og bilag angiver hvilke rettelser der er foretaget i bilaget Historik-tabellen Denne tabel indeholder en ændringslog for bilaget Forsendelse Tabellen forsendelse i bilag A beskriver den valide anvendelse af dataelementer i forsendelsesheaderen, hvor det angives hvorvidt det specifikke dataelement skal eller må anvendes. Tabellen forsendelse indeholder endvidere en angivelse af længde og repræsentation for de enkelte dataelementer, samt en angivelse af hvorvidt, der er et værdisæt, eller om der er en anden regel for dataelementet. Nedenstående figur angiver kolonnerne for tabellen i bilag A og den efterfølgende tekst er en vejledning til kolonnerne. XML Element DE CTRL Type Min Max Rep Bemærk Kolonne XML Element DE Anvendelse og indhold Kolonnen XML Element indeholder dataelementets navn i XML skemaet. Dataelementer der ikke er nævnt, anvendes ikke. Vær dog opmærksom på at det ikke er det fulde navn der er angivet, dvs. Distinguished Name, som fx ldfl:ldflsubmission//ldfl:ldflsubmissionheader//fogp::submissi ondate er angivet som ldfl:ldflsubmissionheader//fogp:submissiondate. Kolonnen DE indeholder en angivelser af typen [M C. Hvis angivelsen af typen [M C ] er M (for mandatory) er dataelementet krævet og skal være tilstede for pågældende funktionskode. Hvis angivelsen af typen [M C ] er C (for conditional) er Version 1.2, den 2. marts 2015 Side 23 af 58

24 dataelementet ikke krævet, men kan være tilstede for pågældende funktionskode. Hvis angivelsen af typen [M C ] er (blank) må dataelementet ikke være tilstede for pågældende funktionskode. CTRL Kolonnen CTRL angiver den type kontrol der foretages for data i dataelementet. Hvis angivelsen er CPR skal data være et validt CPR-nr, moduluskontrol Hvis angivelsen er CVR skal data være et validt CVR-nr., moduluskontrol Hvis angivelsen er DATO skal data være en valid dato i formatet ccyy-mm-dd Hvis angivelsen er TID skal data være en valid tidsangivelse i formatet hh:mm Hvis angivelsen er NUM skal data være et positivt numerisk heltal Hvis angivelsen er REL vil der være en yderligere kontrol for relationer mellem flere data. jf. afsnittet Relationskontroller i dette dokument. Hvis angivelsen er Værdisæt vil der være et værdisæt for dataelementet, jf. kolonnen Bemærk. Type Kolonnen Type angiver dataelementets repræsentation. Hvis angivelsen er CHAR er dataelementet character Hvis angivelsen er DEC er dataelementet decimal Min Kolonnen Min angiver en eventuel minimumslængde for dataelementet. Max Kolonnen Max angiver en maksimum længden for dataelementet. Rep Kolonnen Rep anvendes ved repeterende dataelemeneter og angiver hvilken repition der refereres til. Bemærk Kolonnen Bemærk er en vejledende dansk tekst for dataelementet Kvittering Tabellen kvittering i bilag A beskriver den valide anvendelse af dataelementer for en kvittering, hvor det angives hvorvidt det specifikke dataelement skal eller må anvendes. Tabellen kvittering indeholder endvidere en angivelse af længde og repræsentation for de enkelte dataelementer, samt en angivelse af hvorvidt, der er et værdisæt, eller om der er en anden regel for dataelementet. Nedenstående figur angiver kolonnerne for tabellen i bilag A og den efterfølgende tekst er en vejledning til kolonnerne. XML Element DE CTRL Type Min Max Rep Bemærk Kolonne XML Element Anvendelse og indhold Kolonnen XML Element indeholder dataelementets navn i XML skemaet. Version 1.2, den 2. marts 2015 Side 24 af 58

25 Dataelementer der ikke er nævnt, anvendes ikke. Vær dog opmærksom på at det ikke er det fulde navn der er angivet, dvs. Distinguished Name, som fx ldfl:ldflsubmission//ldfl:ldfldocument//ldfl:documentbody//ldfl :LDFLreceipt//FogP::ReceiptCode er angivet som ldfl:ldflreceipt//fogp:receiptcode. DE Kolonnen DE indeholder en angivelser af typen [M C ] Hvis angivelsen af typen [M C ] er M (for mandatory) er dataelementet krævet og skal være tilstede for pågældende funktionskode. Hvis angivelsen af typen [M C ] er C (for conditional) er dataelementet ikke krævet men kan være tilstede for pågældende funktionskode. Hvis angivelsen af typen [M C ] er (blank) må dataelementet ikke være tilstede for pågældende funktionskode. CTRL Kolonnen CTRL angiver den type kontrol der foretages for data i dataelementet. Hvis angivelsen er CPR skal data være et validt CPR-nr, moduluskontrol Hvis angivelsen er CVR skal data være et validt CVR-nr., moduluskontrol Hvis angivelsen er DATO skal data være en valid dato i formatet ccyymmdd Hvis angivelsen er TID skal data være en valid tidsangivelse i formatet hh:mm Hvis angivelsen er NUM skal data være et positivt numerisk heltal Hvis angivelsen er REL vil der være en yderligere kontrol for relationer mellem flere data. jf. afsnittet Relationskontroller i dette dokument. Hvis angivelsen er Værdisæt vil der være et værdisæt for dataelementet, jf. kolonnen Bemærk. Type Kolonnen Type angiver dataelementets repræsentation. Hvis angivelsen er CHAR er dataelementet character Hvis angivelsen er DEC er dataelementet decimal Min Kolonnen Min angiver en eventuel minimumslængde for dataelementet. Max Kolonnen Max angiver en maksimum længden for dataelementet. Rep Kolonnen Rep anvendes ved repeterende dataelemeneter og angiver hvilken repition der refereres til. Bemærk Kolonnen Bemærk er en vejledende dansk tekst for dataelementet. Version 1.2, den 2. marts 2015 Side 25 af 58

26 4.1.4 INI-tabellen INI-tabellen i bilag A beskriver den valide anvendelse af dataelementer med en kolonne pr. dokumenttype (funktionskoden), hvor det angives hvorvidt det specifikke dataelement skal anvendes, må anvendes eller ikke må anvendes, for den givne funktionskode. INI-tabellen indeholder endvidere en angivelse af længde og repræsentation for de enkelte dataelementer, samt en angivelse af hvorvidt, der er et værdisæt, der kan findes i CFGtabellen eller om der er en anden regel for dataelementet. INI-tabellen er supplerende dokumentation for XML skemaerne, men anvendes i tabelform også direkte som input i WebEDI serverens programkompleks til kontrol af et dokument. Nedenstående figur angiver kolonnerne for tabellen i bilag A og den efterfølgende tekst er en vejledning til kolonnerne. XML Element Vis CTRL Type Min Max Rep Tekst Kolonne XML Element Anvendelse og indhold Kolonnen XML Element indeholder dataelementets navn i XML skemaet. Dataelementer der ikke er nævnt i INI-tabellen, anvendes ikke. Vær dog opmærksom på at det ikke er det fulde navn der er angivet, dvs. Distinguished Name, som fx ldfl:ldflsubmission//ldfl:ldfldocument//ldfl:documentbody//ldfl :LDFLDocumentType3//ldfl:RequestDate er angivet som ldfl:requestdate. 01 til 13 Kolonnerne fra 01 til 13 indeholder pr. dokumenttype (funktionskode) to angivelser af typen [M C ], hvor første forekomst af [M C ] er beskrivende for anvendelse af dataelementet, hvis data udveksles via XML og hvor anden forekomst af [M C ]er beskrivende for udveksling via webinterfacet. Anden forekomst af [M C ] i en kolonne er således ikke relevant ved udveksling af XML. Hvis angivelsen af typen [M C ] er M (for mandatory) er dataelementet krævet og skal være tilstede for pågældende funktionskode. Hvis angivelsen af typen [M C ] er C (for conditional) er dataelementet ikke krævet men kan være tilstede for pågældende funktionskode. Hvis angivelsen af typen [M C ] er (blank) må dataelementet ikke være tilstede for pågældende funktionskode. Vis CTRL Kolonnen Vis anvendes kun til angivelse i forbindelse med visning af alle data i web-interfacet. Kolonnen CTRL angiver den type kontrol der foretages for data i dataelementet. Hvis angivelsen er BLB skal data være numerisk med 2 decimaler Hvis angivelsen er CPR skal data være et validt CPR-nr, moduluskontrol Hvis angivelsen er CVR skal data være et validt CVR-nr., moduluskontrol Hvis angivelsen er DATO skal data være en valid dato i formatet Version 1.2, den 2. marts 2015 Side 26 af 58

27 ccyymmdd Hvis angivelsen er TID skal data være en valid tidsangivelse i formatet hh:mm Hvis angivelsen er NUM skal data være et positivt numerisk heltal Hvis angivelsen er REL vil der være en yderligere kontrol for relationer mellem flere data. jf. afsnittet Relationskontroller i dette dokument. Hvis angivelsen er CFG vil der være et værdisæt for dataelementet, jf. CFG-tabellen i regnearket Type Kolonnen Type angiver dataelementets repræsentation. Hvis angivelsen er CHAR er dataelementet character Hvis angivelsen er DEC er dataelementet decimal Min Kolonnen Min angiver en eventuel minimumslængde for dataelementet. Max Kolonnen Max angiver en maksimum længden for dataelementet. Rep Tekst Kolonnen Rep anvendes ved repeterende dataelemeneter og angiver hvilken repition der refereres til. Kolonnen Tekst er en vejledende dansk tekst for dataelementet CFG-tabellen CFG-tabellen i bilag A beskriver det valide værdisæt for kodeværdier og eventuelt tilhørende tekster for alle de dataelementer, hvor der findes et værdisæt og hvor dette er angivet i INItabellen. I en kolonne pr. dokumenttype (funktionskode) angives det om en specifik kodeværdi og tekst er valid. CFG-tabellen er supplerende dokumentation for XML skemaerne, men anvendes i tabelform også direkte som input i WebEDI serverens programkompleks til kontrol af et dokument. Nedenstående figur og tekst er en vejledning til tabellen i bilag A: XML Element Vis Værdi Tekst Kolonne XML Element Anvendelse og indhold Kolonnen XML Element indeholder dataelementets navn i XML skemaet. Dataelementet er angivet med en forekomst pr. kode i det valide værdisæt for dataelementet. Vær dog opmærksom på at det ikke er det fulde navn der er angivet, dvs. Distinguished Name, som fx ldfl:ldflsubmission//ldfl:ldfldocument//ldfl:documentbody//ldfl :LDFLDocumentType1//ldfl:TransferToForeignAccountt er angivet som ldfl:transfertoforeignaccount. 01 til 13 Kolonnerne fra 01 til 13 indeholder pr. dokumenttype (funktionskode) to angivelser af typen [X D ] (to gange et X, et D eller en blank ), hvor første forekomst af [X D ] er beskrivende for anvendelse af kode og tekst for dataelementet, hvis data udveksles via XML og anden forekomst af [X D ] er Version 1.2, den 2. marts 2015 Side 27 af 58

28 beskrivende for anvendelse af kode og tekst, hvis data udveksles via web interfacet. Anden forekomst af [X D ] i en kolonne er således ikke relevant ved udveksling af XML. Hvis angivelsen af typen [X D ] er X (som 'kryds') er anvendelsen af denne kode/tekst validt for dataelementet. Hvis angivelsen af typen [X D ] er (blank) er anvendelsen af denne kode/tekst ikke validt for dataelementet. Specielt vedrørende anden forekomst af [X D ], der kun anvendes for web-interfacet, gælder det, at hvis angivelsen af typen [X D ] er D (for 'default') vil denne kode/tekst blive anvendt som default værdi. Vis Værdi Tekst Kolonnen Vis anvendes kun til angivelse i forbindelse med visning af alle data i web-interfacet. Kolonnen Værdi indeholder en kodeværdi for dataelementet. Hvis der ikke er angivet en kodeværdi i kolonnen er rækken ikke relevant ved udveksling af XML. Kolonnen Tekst indeholder den tekst, der er tilknyttet en kodeværdi for dataelementet. Hvis der ikke er angivet en kodeværdi i kolonnen Værdi for rækken anvendes teksten som default tekst i web-interfacet og er ikke relevant ved udveksling af XML. Version 1.2, den 2. marts 2015 Side 28 af 58

29 4.2 Serverkontrol for anvendte dataelementer I det følgende afsnit beskrives systemets datakontrol. Alle dokumenter som modtages af eller sendes fra serveren bliver valideret af systemets datakontrol. Datakontrollen er opbygget med underliggende kontroller og dokumentet, som skal valideres, passerer kontrollen i flg. rækkefølge: Indledende kontrol Sagskontrol Syntakskontrol Relationskontrol XML validering Hvis en kontrol fejler afvises dokumentet og datakontrollen danner et afvisningsdokument med funktionskode 12 og angivelse af årsag til fejlen Indledende kontrol Den første kontrol har til formål at undersøge, om afsender og modtager er kendt i systemet. Dette er en forudsætning for at kunne foretage de efterfølgende valideringer. Der kontrolleres flg.: Blanketnummeret må ikke være benyttet før. Afsendende og modtagende selskab skal være kendt i databasen. Hvis en af ovenstående kontroller fejler afvises dokumentet med funktionskode 12 se efterfølgende afsnit Afvisninger. Version 1.2, den 2. marts 2015 Side 29 af 58

XML-guide for pensionsoverførsler (UPB) Version 2.2 Draft B

XML-guide for pensionsoverførsler (UPB) Version 2.2 Draft B XML-guide for pensionsoverførsler (UPB) Version 2.2 Draft B Dokumentoplysninger Titel: Projekt: XML-guide for UPB EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet:

Læs mere

Udvekslingsguide LD flytning. Version 1.2

Udvekslingsguide LD flytning. Version 1.2 Udvekslingsguide LD flytning Version 1.2 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Udvekslingsguide LD flytning LD, LD flytning Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig: Fordeling:

Læs mere

Forsikring & Pension WebEDI server XML-guide til Pgf41

Forsikring & Pension WebEDI server XML-guide til Pgf41 XML-guide til Pgf41 CSC Danmark Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Placering: XML-guide til Pgf41 Forsikring & Pension CSC Danmark Dato: 04-12-2007 Udgået: Forfatter: Gudrun Dalgeir - CSC Danmark Bidragsydere

Læs mere

Forsikring & Pension WebEDI server XML-guide til Pgf41

Forsikring & Pension WebEDI server XML-guide til Pgf41 XML-guide til Pgf41 CSC Danmark A/S GIS Network Consultancy Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Placering: XML-guide til Pgf41 Forsikring & Pension Network Consultancy GIS CSC Danmark A/S Dato: 04-12-2007

Læs mere

Forsikring & Pension WebEDI server. Udvekslingsguide Pgf. 41. CSC Danmark A/S SMB Network Consultancy

Forsikring & Pension WebEDI server. Udvekslingsguide Pgf. 41. CSC Danmark A/S SMB Network Consultancy Forsikring & Pension WebEDI server Pgf. 41 CSC Danmark A/S SMB Network Consultancy Dokumentoplysninger Titel: Projekt:, Pgf. 41 F&P WebEDI server Forfatter: Jan Søgaard CSC Bidragsydere til dokumentet:

Læs mere

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik Version 3.3 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Forsikring & Pension WebEDI server. Udvekslingsguide Pgf41 UPB. CSC Danmark A/S

Forsikring & Pension WebEDI server. Udvekslingsguide Pgf41 UPB. CSC Danmark A/S WebEDI server CSC Danmark A/S Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Forfatter: Bidragsydere til dokumentet:, F&P WebEDI server Gudrun Dalgeir, CSC Godkendt af: Dokumentansvarlig: Jan Søgaard CSC Jan Søgaard

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Forsikring & Pension WebEDI server. Udvekslingsguide Pgf. 41. Udvekslingsguide for Pensionsoverførsler (PGF41) Version 3.3

Forsikring & Pension WebEDI server. Udvekslingsguide Pgf. 41. Udvekslingsguide for Pensionsoverførsler (PGF41) Version 3.3 Forsikring & Pension WebEDI server Udvekslingsguide Pgf. 41 Udvekslingsguide for Pensionsoverførsler (PGF41) Version 3.3 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Udvekslingsguide for PGF41 EDI kontorets branchekoordinerede

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 Version 1.1.1 Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 2. ÅBNINGSSKÆRMBILLEDET, START AF DATABEHANDLING... 4 2.1. ADGANGSKONTROL... 4 2.2. INDBAKKEN...

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Introduktion I forbindelse med automatisk import af lejeboliger til Boligportal.dk skal der udarbejdes en XML-feed, som Boligportal.dk kan hente på en URL.

Læs mere

EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 3 Regler for personoplysninger og oplysninger om erhvervskunder

EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 3 Regler for personoplysninger og oplysninger om erhvervskunder EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 3 Regler for personoplysninger og oplysninger om erhvervskunder Version 1.0 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide Skadehistorik Bilag

Læs mere

EDI-guide for CONTRL. Version 1.0 Final

EDI-guide for CONTRL. Version 1.0 Final EDI-guide for ONTRL Version 1.0 Final EDI-guide ONTRL, bilag 1 - EDIFAT Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for EDIFAT og ONTRL EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber

Læs mere

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Introduktion I forbindelse med automatisk import af lejeboliger til Boligportal.dk skal der udarbejdes en XML-feed, som Boligportal.dk kan hente på en URL.

Læs mere

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19-05-2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn.

Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn. Teknisk oversigt over elementer i fødselsanmeldelsen Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn. Der anvendes XML. Denne version

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 OverførselsService Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Fejl! Ingen tekst

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 05.05.2000 5. SERVICESEGMENTER Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 Side: 2 Indledning Dette afsnit indeholder

Læs mere

XML webservice for deklarationsgebyrer. Version 1.0 Final

XML webservice for deklarationsgebyrer. Version 1.0 Final XML webservice for deklarationsgebyrer Version 1.0 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for deklarationsgebyrer EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 4 Samtykke

EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 4 Samtykke EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 4 Samtykke Version 1.0 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide Skadehistorik Bilag 4, Samtykke EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004)

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Unitel EDI MT940 Juni 2010 Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Indhold 1. Indledning...3 2. Generelt...3 3. Beskrivelse af MT940 meddelelsen...3 3.1.

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 3 2. Definitioner...

Læs mere

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit.

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. XML (eng. extensible Markup Language) XML er en måde at strukturere data på i tekstform. På samme måde som

Læs mere

Forsikring & Pension WebEDI server. Udvekslingsguide Pgf. 41. Udvekslingsguide for Pensionsoverførsler (UPB) Version 2.2

Forsikring & Pension WebEDI server. Udvekslingsguide Pgf. 41. Udvekslingsguide for Pensionsoverførsler (UPB) Version 2.2 Forsikring & Pension WebEDI server Udvekslingsguide Pgf. 41 Udvekslingsguide for Pensionsoverførsler (UPB) Version 2.2 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Udvekslingsguide for UPB EDI kontorets branchekoordinerede

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Internt notat 202542 2

Internt notat 202542 2 Internt notat Arbejdspapir Systemdesign Dato: 6. september 2004 Sagsnr.: 5564 Dok.nr.: 202542 v2 Reference: PMO/PMO Beskrivelse af Eltra XML-struktur 1. Indhold Dette er beskrivelsen af den XML-struktur,

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler Recordbeskrivelser overførsler INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S 28. februar 2008 Dokumentdefinition EDI-light Faktura TDC A/S Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Revisionshistorie... 2 Indledning... 3 Beskrivelsen... 3 Opbygning... 3 Produktnumre... 3 Moms... 3 Kreditnota...

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

Importere kunderegister

Importere kunderegister Importere kunderegister Pacsoft Online 25-09-2014 2 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Eksport fra et andet system... 3 1.2 Importfilens opbygning... 3 1.3 Importere filen... 6 1.4 Vedligehold af modtagere...

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning...

Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning...8 Ordre upload/download - August 2005

Læs mere

Foodsam pris-xml. En standard til udveksling af priser mellem leverandør og grossister

Foodsam pris-xml. En standard til udveksling af priser mellem leverandør og grossister Foodsam pris-xml En standard til udveksling af priser mellem leverandør og grossister Log over versioner: Version 0.2: 03.11.2009: Tilføjet chokoladeafgift og oprettet koder for afgifter Version 0.3: 1.02.2010:

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

A 18 Validering af dataleverancer ifm. Ældredokumentationsprojektet

A 18 Validering af dataleverancer ifm. Ældredokumentationsprojektet Danmarks Statistik, IT-Center 27. mar. 2009 Jbb/Flj A 18 Validering af dataleverancer ifm. Ældredokumentationsprojektet Indhold: 1. Indledning...2 2. Validering med XML-skemaer i udviklingsfasen...3 3.

Læs mere

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F EDI-guide for Regres Version 3.3 draft F Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Vejledning til danske myndigheder om udveksling og lagring af udenlandske

Vejledning til danske myndigheder om udveksling og lagring af udenlandske Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Vejledning til danske myndigheder om udveksling og lagring af udenlandske adresser Version: 1.00 Status: Godkendt Oprettet:

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

FESD standardisering Udveksling Version 1.0

FESD standardisering Udveksling Version 1.0 FESD standardisering Udveksling Version 1.0 Kolofon: FESD standardisering. Udveksling Version 1.0 FESD udvekslingspakke Udarbejdet af IT- og Telestyrelsen, IT-strategisk kontor, FESD standardiseringsgruppen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Fakturafil...4 Fakturahoved...5 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Afgiftsinformation, fakturalinie...11

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Side 1 af 7 Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer...

Læs mere

Forsikring & Pension WebEDI server. XML-guide for Pgf41 UPB. Pgf41 udveksling mellem pensionsselskaber og banker. CSC Danmark A/S

Forsikring & Pension WebEDI server. XML-guide for Pgf41 UPB. Pgf41 udveksling mellem pensionsselskaber og banker. CSC Danmark A/S XML-guide for Pgf41 UPB Pgf41 udveksling mellem pensionsselskaber og banker CSC Danmark A/S Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Placering: XML-guide til Pgf41 UPB XML-guide til Pgf41 udveksling mellem

Læs mere

Web-EDI-løsningen. Brugervejledning. EDI-regres

Web-EDI-løsningen. Brugervejledning. EDI-regres Forsikring & Pension Web-EDI-løsningen Version 2.1 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1. Forord til brugervejledning for... 4 2. Åbningsskærmbillede, start af databehandling... 5 2.1. Adgangskontrol... 5

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Håndbog Til CPR services Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Appendix C - Databeskrivelse

Appendix C - Databeskrivelse Appendix C - Databeskrivelse D1: Entitet: Person En Person repræsenterer en borger, som anvender systemet. En Person har ved oprettelsen ingen Barselsforløb og orlovsperioder, men kan generelt have flere

Læs mere

XML-guide for pensionsoverførsler (UPB) Version 2.2

XML-guide for pensionsoverførsler (UPB) Version 2.2 XML-guide for pensionsoverførsler (UPB) Version 2.2 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: XML-guide for UPB EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. hvidvask.politi.dk

BRUGERVEJLEDNING. hvidvask.politi.dk BRUGERVEJLEDNING hvidvask.politi.dk Indhold Registrering og log ind... 3 Brugerændringer... 5 Ændring af brugeroplysninger... 5 Ændring af adgangskode... 6 Glemt adgangskode... 6 Administration og management...

Læs mere

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto Dokumentationsguide for dansk Bankkonto OIOXML dokumentationsguide for dansk Bankkonto Denne guide er udarbejdet af Peter Neergaard Jensen, IT- og Telestyrelsen, i regi af Kernekomponentgruppen under XML-projektet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. August 2005 Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. August 2005 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FORSENDELSESADVIS Upload/download...2 Opbygning af Forsendelsesadvisfil...4 Forsendelsesadvishoved...5 Referencer...7 Forsendelsesadvislinier...8 Mærkningsinformation,

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 Document Reference G21 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

TravelTales; håndtering af konfigurationsfil

TravelTales; håndtering af konfigurationsfil TravelTales; håndtering af konfigurationsfil 1 (7) TravelTales; håndtering af konfigurationsfil Synopsis Dette dokument beskriver indholdet i en TravelTales konfigurationsfil og metoder til hvordan man

Læs mere

14. KONTROLMEDDELELSE

14. KONTROLMEDDELELSE 01.03.2001 14. KONTROLMEDDELELSE Indholdsfortegnelse Indledning...3 Anvendelse...3 Anvendelse ved forsendelse fra kunde...3 Anvendelse ved forsendelse fra pengeinstitut...3 Kontrolmeddelelsens funktioner...4

Læs mere

Webservice til upload af produktionstilladelser

Webservice til upload af produktionstilladelser BILAG 1 Webservice til upload af produktionstilladelser Indhold og anvendelse Denne web-service gør det muligt for 3. parts programmer i kommuner og amter at Uploade og registrere kommunale produktionstilladelser

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5 EDI-guide for Opsigelser Version 5.5 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 Version 1.1.2 Oktober 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 2. ÅBNINGSSKÆRMBILLEDET, START AF DATABEHANDLING... 5 2.1. ADGANGSKONTROL... 5 2.2. INDBAKKEN...

Læs mere

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data...

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug af feltbeskrivelsen... 3 2 Formål og beskrivelse... 4 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4 2.2 Modtagelse af data... 4 2.3 Begreber, definitioner

Læs mere

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Recordbeskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Stamoplysninger for en person CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Værgeoplysninger CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015 Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel KD Indkomst, P13-5 Version 13.0, 24.09.2015 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

Den Gode VANSEnvelope. MedCom

Den Gode VANSEnvelope. MedCom Den Gode VANSEnvelope MedCom Den Gode VANSEnvelope Jacob Glasdam Bolette Friis Jensen KMD Erik Jacobsen Multimed Ole Vilstrup CSC Thomas Jørgensen Evenex Dorthe Skou Lassen MedCom Gitte Fleckner Henriksen

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

Dokumentlog. Dato Version Beskrivelse Applikation version Ny godkendelsesproces. Reference Forfatter Godkender.

Dokumentlog. Dato Version Beskrivelse Applikation version Ny godkendelsesproces. Reference Forfatter Godkender. Dokumentlog Dato Version Beskrivelse Applikation version 2015.11.30 1.0 Ny MDS 4.1 godkendelsesproces Reference Forfatter Godkender K15 Transition Oprydning CPRDOK Godkendt af leverandør ifb. med Transition

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere