Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden."

Transkript

1 Det er ikke det du skriver......det er måden du gør det på!! SPROGHÅNDBOG November 2008

2 Forord Hver dag skriver vi til mange forskellige målgrupper: Borgere, foreninger, organisationer, kommuner, styrelser, ministerier, politikere, private virksomheder - listen er lang. Hvert eneste brev, som vi sender, bidrager til omverdenens opfattelse af Middelfart Kommune som myndighed, serviceyder og arbejdsplads. Vi ønsker, at Middelfart Kommune ikke bare er - men også bliver opfattet - som en saglig og troværdig virksomhed, der yder en venlig, imødekommende, kompetent og effektiv service. Det betyder, at det vi skriver - hvad enten det er breve, s, indlæg på hjemmesiden, pjecer eller andet - skal være udfærdiget på et klart, nutidigt og ubureaukratisk dansk. Teksten skal være overskuelig, pænt sat op og nem at orientere sig i - så det hurtigt står klart for vores modtagere, hvad der er tekstens budskab eller konklusion. Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden. Med en fælles indgangsvinkel til vores skriftlige kommunikation er det ikke længere den enkeltes opgave på egen hånd at definere, hvad et klart, nutidigt og ubureaukratisk sprog er. I stedet har vi nu et sæt fælles retningslinier, der gerne skulle sikre, at modtagerne af vores korrespondance får den bedst mulige behandling og oplevelse. Sproghåndbogen er udarbejdet af Kommunikationsteamet i samarbejde med de decentrale kommunikationskoordinatorer.

3 Indholdsfortegnelse Forord Side 2 Ram plet med din skriftlige kommunikation Side 4 Skab overblik med layout og disposition Side 5 - Følg vores designretningslinier Side 5 - Brug en sigende og kort overskrift Side 5 - Brug afsnitsoverskrifter Side 5 - Brug punktopstillinger Side 6 - Kom med konklusionen først Side 6 Skab forståelse med et godt sprog Side 7 - Indret dig efter din modtager - Go daw du! Side 7 - Du eller De? Side 8 - Når du taler om dig selv Side 8 - Få det sagt - selv om det er svært! Side 8 - Korte og overskuelige sætninger Side 9 - Kancellisprog og fremmedord Side 9 - Aktivt sprog Side 10 - Forkortelser Side 10 - Pænt farvel - og kom snart igen! Side 10 - Læs korrektur Side 11 - Mål LIX-tallet Side 11

4 Ram plet med din skriftlige kommunikation Når vi skal sikre, at vi kommunikerer bedst muligt i alle situationer, tager vi udgangspunkt i nedenstående retningslinier: Det er din opgave at kommunikere budskabet til modtageren. at sikre, at budskabet bliver forstået af modtageren. at kommunikere budskabet med et venligt, klart og nutidigt sprog. at sikre, at layout og disposition støtter og fremhæver budskabet. God kommunikation er præget af personlighed, nærvær og åbenhed. er afstemt med din modtagers forudsætninger. På de følgende sider bliver de overordnede retningslinier omsat til praksis. Med andre ord - hvad mener vi egentlig, når vi f.eks. siger at sproget er venligt, klart og nutidigt?

5 Skab overblik med layout og disposition Layout og disposition er grundlæggende elementer i arbejdet med kommunikation. Et overskueligt layout hjælper og støtter modtageren i forståelsen af dit budskab. En god disposition sikrer, at modtageren altid får de mest relevante informationer først. Følg vores designretningslinier Vores skriftlige kommunikation skal udformes med skrifttypen Verdana størrelse 10. Skriftfarven er sort. Undgå at bruge andre skrifttyper, størrelser og farver, selv om du mener det ser bedre ud. Verdana er valgt, fordi det er en af de mest letlæselige skrifttyper - ikke fordi den er pæn. Brug en sigende og kort overskrift Overskriften skal være sigende for indholdet og må ikke fylde mere end 1 linie. Din overskrift skal altid være med fed skrift. F.eks.: Dit barn har fået plads i Børnehaven Vivaldi Din ansøgning om støtte er godkendt Odensevej bliver lukket for gennemkørende trafik d. 10. oktober Undgå ord som vedrørende og angående i dine overskrifter. Vedrørende og angående har ingen indholdsmæssig betydning, når de bruges som indledning til en overskrift, og bør derfor udelades. Brug afsnitsoverskrifter Hvis din tekst fylder mere end 1 A4 side, er det en god ide at bruge afsnitsoverskrifter, idet de gør teksten mere overskuelig. Afsnitsoverskrifter skal af hensyn til læsevenligheden skille sig ud fra resten af teksten. Brug derfor enten fed, kursiv eller understreget tekst, når du laver en afsnitsoverskrift. Undgå at bruge fed, kursiv og understreget tekst på skift som afsnitsoverskrift i det samme dokument. Og brug heller ikke alle tre på én gang... Hold dig til én type hele vejen igennem for at undgå, at din tekst ser rodet ud.

6 Brug punktopstillinger Skal du remse en masse op, så er det en god ide at bruge punktopstilling, idet det sikrer en bedre overskuelighed. Du kan bruge enten figurer eller tal som punkter. Undgå at bruge mærkelige figurer som punkter, men brug derimod kun de figurer, der er standard. Hold dig til én figurtype som punkt i hvert dokument, da du ellers risikerer, at din tekst får et rodet udseende. Kom med konklusionen først Konklusionen skal placeres tidligt i teksten. Er der tale om en afgørelse på en sag, er det en god ide at følge en disposition, der svarer til de spørgsmål modtageren sandsynligvis vil stille: Hvad blev resultatet? Hvorfor blev resultatet sådan? Hvilke konsekvenser har det for mig? Hvilke muligheder har jeg nu? Du kan med fordel dele din tekst op i afsnit, der svarer til spørgsmålene.

7 Skab forståelse med et godt sprog En helt elementær forudsætning for, at din modtager forstår buskabet, er at han eller hun forstår, hvad du skriver. Samtidig er de signaler, du sender med dine formuleringer, med til at give modtageren et billede af hvem du er - og ikke mindst hvem Middelfart Kommune er. Det billede, som modtageren ofte helt ubevidst danner sig, er af afgørende betydning for, hvordan han eller hun modtager budskabet. I det følgende vil vi kigge nærmere på både generelle og helt konkrete eksempler på, hvad vi forstår ved et godt sprog og hvad vi ønsker, at vi skal signalere med vores formuleringer og ordvalg. Indret dig efter din modtager Inden du begynder at skrive, skal du gøre dig klart, hvem din modtager er. Er det en borger, en forening, en journalist, en anden offentlig myndighed eller måske en velkendt samarbejdspartner? Tag højde for, at modtagere har forskellige forudsætninger og forventninger og at de har forskellige tilgange til indholdet af din tekst. Du kan f.eks. godt tillade dig at skrive et fagspecifikt sprog til en anden offentlig myndighed, der beskæftiger sig med samme sagsområde som dig, ligesom du kan bruge tunge juridiske formuleringer til en advokat. Er din modtager f.eks. en velkendt samarbejdspartner er det klart, at du her kan slække mere på dit sprog og være mere uformel i din tone - naturligvis alt efter om din samarbejdspartner indbyder til dette eller ej. Det bedste råd er til enhver tid, at du stikker en finger i jorden og finder ud af, hvor niveauet skal lægges i forhold til din modtager, inden du giver dig i kast med at skrive. Gør det til en vane at tænke: Hvem er min modtager? Go daw du! Den indledende hilsen har erfaringsmæssigt givet anledning til en del hovedbrud. Er det f.eks. for uformelt at bruge Hej som indledning og er Kære et alt for intimt udtryk at bruge? Generelt gælder det, at du ofte i din almindelige brevkorrespondance på papir kan komme helt uden om ovenstående problematik. Vores gældende brevskabeloner lægger nemlig ikke op til, at der ud over overskriften indføjes en indledende hilsen. Derimod er det en problematik, der hænger uløseligt sammen med s og den ofte uformelle omgangstone, der er fremherskende i dette medie. Så lad os slå følgende fast: Du må selvfølgelig gerne skrive Hej og Kære i en . Kære er ikke en kærlighedserklæring, men blot en høfligere hilsen end Hej. Husk dog som altid først at forholde dig til, hvem din modtager er - du skal f.eks. ikke e til Kongehuset og indlede med Hej Margrethe...

8 Du eller De? Som hovedregel skal du altid skrive du til modtageren. Kun hvor du har modtaget et brev, hvor afsenderen tiltaler dig som De, må du bruge denne tiltaleform. Det er ligeledes undtagelsesvist tilladt at bruge De til modtagere, der pr. tradition eller status fordrer denne tiltalemåde - det gælder f.eks. Kongehuset. Skriver du f.eks. til en virksomhed, kan du ved første tiltale bruge virksomhedens navn og derefter i den resterede del af teksten fortsætte med I eller du alt afhængig af, om du skriver til virksomheden som sådan ( I ), bestyrelsen ( I ), eller lederen ( du ). Når du taler om dig selv Brug aldrig man, når du taler om dig selv. Man er upersonligt og kan sende et signal om, at du ikke ønsker at tage ansvar for indholdet i dit budskab. Man er et typisk dække, når ubehagelige beslutninger skal videreformidles til den eller de personer, som beslutningen vedrører. Skriv i stedet vi, hvis du taler på f.eks. forvaltningens vegne, og jeg hvis du taler om dig selv. I afgørelser, der kræver underskrift af både direktør og afdelingsleder, kan du vælge at bruge forvaltningens navn i hele teksten i stedet for vi, idet du på denne måde giver afgørelsen større vægt pga. dens mere officielle tilsnit. Få det sagt - selv om det er svært! Gå direkte til sagen uden ømsvøb og sproglige indpakninger. Der er ingen grund til at fylde din tekst med mange ord. Det eneste du opnår ved den slags er, at din modtager måske ikke forstår, hvad det drejer sig om. Dertil kommer, at mange modtagere næppe vil synes bedre om budskabet fordi du pakker det ind - snarere tværtimod. Skriv f.eks.: Teknik- og Miljøforvaltningen fastholder afgørelsen om nedlæggelse af svinestald på Gadekærsvej 2. Under henvisning til den af Teknik- og Miljøforvaltningen udsendte skrivelse af 1. marts 2009, skal det hermed meddeles, at man fra forvaltningens side fastholder den tidligere trufne afgørelse vedrørende nedlæggelse af svinestald beliggende Gadekærsvej 2. Se også afsnittene Korte og overskuelige sætninger og Kancellisprog og fremmedord.

9 Korte og overskuelige sætninger En masse korte sætninger formidler dit budskab bedre end få lange sætninger. Hold dig derfor til sætninger med højst ord. Du skal så vidt muligt undgå at bruge de såkaldte sætningsforlængere som idet, hvilket, hvorfor og ligesom. De gør sætningerne unødigt lange og uoverskuelige. Undgå også meget lange indskudte sætninger, som f.eks. henvisninger til love og citater herfra. Du kan i stedet placere sådanne henvisninger enten i et særskilt afsnit sidst i teksten eller i en sætning for sig selv lige efter det emne, som henvisningen hører til. Kancellisprog og fremmedord Der var en gang, hvor kancellisprog og flittig brug af fremmedord var tegn på høj status og lærdom. Sådan er det ikke mere. Men kancellisprog kan alligevel være det sproglige sidespor vi styrer ind på, når vi skal formidle et ubehageligt budskab. Kancellisproget er godt at gemme sig i - men ikke særligt nemt at læse for modtageren. Da det samtidig signalerer bureaukrati og mangel på udvikling, er det noget, som du bør være opmærksom på at undgå. Bagvendte ordstillinger F.eks.: De af kommunen medsendte bilag... ( De bilag, som vi har sendt med... ) Navneord med endelsen -ing og -else i stedet for udsagnsord F.eks.: Rette skriftlig henvendelse... ( Skrive ) Med henblik på afklaring af... (Afklare/finde ud af) Gammeldags ord F.eks.: Attestere ( Underskrive ), Fremsende ( Sende ), Nærværende ( Denne ), Skrivelse ( Brev ) Fremmedord og faglige udtryk Husk at det ikke er indlysende for enhver, hvad meningen er med f.eks. implementering, rammestyringsprincip, recipienten, outsourcing og forflytning. Sammensatte ord og hjemmelavede ord Lange ord kan være svære at overskue. Er de samtidig hjemmelavede kan de være uforståelige for alle andre end deres ophavsmand. F.eks.: Miljøkonsekvensvurdering, alderdomssvækkelse, vurderingssamtale og forudsætningsredegørelse.

10 Aktivt sprog Udsagsord har en aktiv og en passiv form. Du kan kende passivformen på, at den enten ender på -s, eller at den kan omskrives med blive. F.eks.: Svar gives på mandag. Svar vil blive givet på mandag. Der er ikke noget galt med passivformen som sådan. Nogle gange er formen ligefrem praktisk, f.eks. i neutrale sagsfremstillinger, notater og referater. Imidlertid kan udbredt brug af passivformen let komme til at give din modtager det indtryk, at du er upersonlig og uengageret. At du på en måde er trådt et skridt tilbage fra det du skriver. Brug af passivformen medfører nemlig også, at det ikke længere er muligt at skrive jeg og vi som afsender, men at man ofte ender med at bruge ord som der og det i stedet. Det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt, når vi gerne vil fremstå som en kommune, der betragter personlighed, nærhed og åbenhed som nøglebegreber i vores kommunikation. Når du skriver, skal du derfor så vidt muligt bruge den aktive form af udsagnsordene. F.eks.: Vi gør opmærksom på... (ikke - Der gøres opmærksom på... ) Forvaltningen har oplyst... (ikke - Det er fra forvaltningen blevet oplyst... ) Vi vil gerne have dit svar senest.. (ikke - Svar udbedes senest... ) Forkortelser Ikke alle modtagere kan gennemskue, hvad dine forkortelser betyder. Derfor skal du som hovedregel gå ud fra, at kun de almindelige forkortelser er kendte: F.eks.: bl.a. - ca. - f.eks. - kr. - osv. Alle andre bør du derfor skrive i deres fulde længde. Gør det også til en vane at bruge så få forkortelser som muligt. Det er faktisk begrænset, hvad du sparer af tid og plads ved at forkorte ord og udtryk. Pænt farvel - og kom snart igen! Du virker venlig og imødekommende, hvis du slutter af med - billedligt talt - at holde døren åben for din modtager, sådan at vedkommende gerne henvender sig igen. F.eks.: Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig/os/forvaltningen. Det giver sig selv, at du altid sender dine breve med et Venlig hilsen. 10

11 Læs korrektur Det virker hverken professionelt eller troværdigt, hvis der er iøjnefaldende sproglige fejl i en tekst. Sproglige fejl kan være både stavefejl og grammatiske fejl. Gør det derfor til en vane altid at læse korrektur på det du skriver. Mange oplever, at de ikke kan se deres egne sproglige fejl. Det skyldes typisk, at de ikke kan se fejlen, når de ved, hvad der retteligt skal stå. Så læser de det, de ved der skal stå, og ikke det der faktisk står. Her hjælper det, hvis du lægger din tekst væk et stykke tid, hvor du så laver noget andet. Du kan også prøve at printe din tekst ud. Ofte er det nemmere at se fejlene på papir end på skærm. Endelig kan du bede en kollega om at læse korrektur for dig. Mål LIX-tallet LIX betyder LæsbarhedsIndeX. Et LIX-tal udtrykker den gennemsnitlige procentdel af lange ord pr. punktum. Prøv med jævne mellemrum at måle LIX-tallet på dine tekster. Sådan gør du: LIX = antal ord + antal lange ord x 100 antal punktummer antal ord Hvad skal tallet være? Når du skriver til modtagere, som kan kaldes almindelige læsere, bør din tekst ligge på et LIX-tal mellem 30 og 40. Det svarer til, hvad de fleste danskere opfatter som normalt. Skriver du til professionelle, som f.eks. ministerier, kommuner eller virksomheder, må dit LIX-tal ligge mellem 40 og 50. Hvis du ender på et LIX-tal på eller over 50, skal du overveje din modtagers forudsætninger grundigt en ekstra gang. Et LIX-tal over 60 er IKKE acceptabelt. Vær opmærksom på, at et LIX-tal ikke nødvendigvis er den endegyldige sandhed i forhold til om din tekst er sprogligt i orden på alle områder. Et lavt LIX-tal behøver nemlig ikke betyde, at teksten f.eks. er skrevet i et nutidigt og aktivt sprog. 11

12 Ordkløveri og snik snak? Nej, det er ikke noget vi dyrker. Til gengæld dyrker vi gerne det danske sprogs finurligheder, giver gode råd og svar på dine spørgsmål! Se mere på under Kommunikation

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Indholdsfortegnelse Godt sprog er vigtigt 5 Relevans for modtageren 6 Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Gør teksten overskuelig

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk Forlaget 2vejs.dk Indhold Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Før du skriver om målgrupper og analyser... 9 En tekstmodel sætter rammen. Vi sætter konkrete mål for de fem elementer i teksten: Du skal formulere

Læs mere

D E S I G N M A N U A L

D E S I G N M A N U A L D E S I G N M A N U A L 2 0 1 2 SKRIFTTYPER Velkommen Formålet med denne designmanual er at give et simpelt og overskueligt overblik over de mange grafiske muligheder, som DGI-universet råder over. Helt

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole

Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole Indhold 1. Hjemmesidens indhold og opbygning 2. Lokal informationsarkitektur 3. Funktionalitet 4. Teknik 5. Tilgængelighed 6. Design 7. Billeder 8. De lokale forsider

Læs mere

Lutter lykke eller surt stress? en håndbog om effektive e-mails

Lutter lykke eller surt stress? en håndbog om effektive e-mails Lutter lykke eller surt stress? en håndbog om effektive e-mails Ellen Bak Åndahl & Susanne Nonboe Jacobsen Lutter lykke eller surt stress? en håndbog om effektive e-mails Frydenlund Lutter lykke eller

Læs mere

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik SKRIV TIL NETTET - et hurtigt overblik Af Nis Hollesen Webmaster Norddjurs Kommune nih@norddjurs.dk Senest opdateret 05.02.2011 Skriv til nettet: Et hurtigt overblik I denne manual kan du få et hurtigt

Læs mere

Tjekliste. Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op.

Tjekliste. Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op. Skriveguide 2007 Tjekliste Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op. Sproget skal være aktivt, konkret og afvekslende. Ordvalg og vendinger skal være nutidige.

Læs mere

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 6 Skriv til patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Kommunikations- og patientsyn... 4 Målgruppe... 5 Dit mål med informationen... 7 Formålet med informationen... 8 Gode

Læs mere

Skærmlayout på websiden

Skærmlayout på websiden Skærmlayout på websiden Af Kaj Søndergaard En bog i et flot layout er dejlig at få i hånden. Man får lyst til at bladre i bogen for at finde ud af om indholdet ser ud til at være værd at ofre tid på. Hvis

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Kommunikation på arbejdspladsen. Oplæg til 2. Akademidag

Kommunikation på arbejdspladsen. Oplæg til 2. Akademidag Kommunikation på arbejdspladsen Oplæg til 2. Akademidag Interessentgrupper og organisationens omverden Mintzberg, 1983 Interessentgrupper og organisationens omverden Mintzberg, 1983 Interessentgrupper

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual ÆRØ KOMMUNE Designmanual 02.11.05 Hvorfor en designmanual: Situationen i de to gamle kommuner: I kommunernes forvaltninger, skoler og institutioner fandtes mange forskellige blanketter, skemaer, foldere,

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Sådan kommunikerer vi! Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Sådan kommunikerer vi! Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse Om kommunikationspolitikken 5 Hvem skriver du til? 6 Tekstens struktur 7 Korrektur 8 Faldgruber

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Indhold Indledning... 3 Kommunikationsværdierne... 4 1 Intern kommunikation... 4 1.2 Linjekommunikation... 4 1.3 Sermeeraq... 4 1.4 E-mail... 5 2. Ekstern

Læs mere

Program. Sådan læser vi på nettet. Formål og modtager. Skriv til nettet - guidelines. Skriv bedre - 10 gode skriveråd. Webtekster der dur

Program. Sådan læser vi på nettet. Formål og modtager. Skriv til nettet - guidelines. Skriv bedre - 10 gode skriveråd. Webtekster der dur Program Sådan læser vi på nettet Formål og modtager Skriv til nettet - guidelines Skriv bedre - 10 gode skriveråd 1 Brugeren har et ærinde Brugerne skanner teksten for nytteværdi Skimmer de første ord

Læs mere

10-trins raket til logo-design

10-trins raket til logo-design 10-trins raket til logo-design Stjerne-modellen Dette notat er udarbejdet i forbindelse med foredrag og kurser som supplement til bogen Virksomhedens logo. Ideen er, at det skal fungere sammen med bogen,

Læs mere

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation Inspiration til udarbejdelse af abstracts, posters og mundtlig præsentation FAGLIG SAMMENSLUTNING AF SYGEPLEJERSKER BESKÆFTIGET MED KRÆFTPATIENTER FS13 Indledning Dette materiale er tænkt som inspiration

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Sprogpolitik og skriveguide

Sprogpolitik og skriveguide Sprogpolitik og skriveguide derfor! Vi taber ikke nogen ved at skrive enkelt og letforståeligt. Men vi taber nogen ved ikke at gøre det. Borgerne skal kunne forstå, hvad Københavns Kommune kommunikerer,

Læs mere

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Inspiration til ud ar bej del se af abstracts, posters og mundtlig præsentation Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Indledning Denne pjece er tænkt som inspiration til dig, der skal formidle resultater,

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning. Af Kirsten Rasmussen, lektor

Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning. Af Kirsten Rasmussen, lektor Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning Af Kirsten Rasmussen, lektor Den opmærksomhed, der vedvarende er rettet mod danske børns læse- og skrivefærdigheder, har medført en række initiativer

Læs mere

Gør din tekst klar Fremgangsmåde Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE. Skrevet af: Mads Marius

Gør din tekst klar Fremgangsmåde Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE. Skrevet af: Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE Skrevet af: Mads Marius Credits går til: Christina Pontoppidan for informationerne fra sin bog Gør Teksten Klar 1 Indholdsfortegnelse Inden du skriver... s. 3 Første møde

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens I 2014 er der kommet en ny elektronisk udgave af Retskrivningsordbogen. Den hedder RO+ og koster i udgangspunktet 80 kr. pr. år. Husk på, at ingen kan huske, hvordan alle ord staves. Det er ikke det, det

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

KOMMUNIKATION. Tekster på vejle.dk. Ord skal være til at forstå. Undgå Else og Ing. Undgå forkortelser KLAR BESKED

KOMMUNIKATION. Tekster på vejle.dk. Ord skal være til at forstå. Undgå Else og Ing. Undgå forkortelser KLAR BESKED KOMMUNIKATION Ord skal være til at forstå Tekster på vejle.dk Undgå Else og Ing Undgå forkortelser 2014 1 2 KOMMUNIKATION Dagligsprog og fagsprog... 6 Lixtal...7 Begynd med konklusionen... 8 Sæt punktummer...

Læs mere

På nedenstående afbildning kan du klikke på et begreb og få en yderligere

På nedenstående afbildning kan du klikke på et begreb og få en yderligere Fakta På nedenstående afbildning kan du klikke på et begreb og få en yderligere uddybning. En faktatekst/sagtekst kan vurderes til enten at være informerende, meningstilkendegivende eller holdningspåvirkende

Læs mere

Del 1. Før læsningen

Del 1. Før læsningen Del 1 Før læsningen Hvem er Sanne Søndergaard? Født i 1980 i Ikast Stand up komiker og forfatter Uddannelse: Student fra Ikast Gymnasium 1999 Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole 2004 Debut som stand

Læs mere

Skriftlig fremstilling

Skriftlig fremstilling Skriftlig fremstilling Det at skulle formulere noget skriftligt kan være meget svært. Især hvis det er noget, man ikke gør ret tit. Hvordan skal man dog komme i gang, hvordan skal det struktureres, og

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

At lære at skrive - hvad vil det sige?

At lære at skrive - hvad vil det sige? At lære at skrive - hvad vil det sige? Mange ting at lære Når man skriver, skal man have sin viden, sine erfaringer, tanker og følelser ned i de små tegn på papiret, så andre derefter kan få noget ud af

Læs mere

God skriftlig kommunikation

God skriftlig kommunikation God skriftlig kommunikation 2 Åbenhed Ligeværdighed Dialog Kære medarbejder Norddjurs Kommune har i længere tid haft fokus på, hvordan vi kan forbedre vores især skriftlige kommunikation med borgerne.

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

Telefonbetjening i Randers Kommune

Telefonbetjening i Randers Kommune Telefonbetjening i Randers Kommune Borgeren i centrum også i telefonen Formål Med denne præciserende beskrivelse af telefonbetjeningen i Randers Kommune, er det formålet at udstikke rammerne for, hvordan

Læs mere

Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt?

Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt? Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV Det vigtigste først Vores guide til et godt CV Hos Kelly Services vil vi gerne hjælpe dig til at lykkedes på arbejdsmarkedet. Derfor har vi dedikeret noget tid, til at udarbejde en guide, som skal hjælpe

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

God kommunikation i Region Syddanmark. Skriv godt. Skriv klart, ligefremt og bliv forstået

God kommunikation i Region Syddanmark. Skriv godt. Skriv klart, ligefremt og bliv forstået God kommunikation i Region Syddanmark Skriv godt Skriv klart, ligefremt og bliv forstået Introduktion Region Syddanmark er en åben og dialogsøgende organisation. Det skal afspejle sig i vores skriftlige

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter!

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter! Vurdering fp9 skriftlig fremstilling CFU København Maj 2015 Kl. 13.00-16.00 Charlotte Rytter! Eftermiddagens program 13.00-13.25 Det formelle og vurderingskriterierne 13.25-15.50 3 x vurderingsrunder af

Læs mere

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse)

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse) Dansk 1 Nordvestskolen 2005 Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende trin- og slutmål. De

Læs mere

E-mails fra det offentlige til borgerne

E-mails fra det offentlige til borgerne E-mails fra det offentlige til borgerne Hvordan skriver det offentlige egentlig til borgerne? Det er der næsten lige så mange svar på, som der er ansatte... Men der findes sprogpolitikker, der findes retningslinjer

Læs mere

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund.

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Netikette På biblioteket siger etiketten at du ikke

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Sådan laver du et godt CV

Sådan laver du et godt CV ERHVERVSERFARING Sådan laver du et godt CV CV betyder livsløbebane LOYAL ERFARINGER DRØMME ANSÆTTELSER RESULTATER TEAMWORK HVAD KAN DU? MÅL HVAD VIL DU? PASSIONERET INDSIGT BIDRAG CURRICULUM VITAE SERVICEMINDED

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Oprettelse af nyhed / Upload af fil på Iserasuaat

Oprettelse af nyhed / Upload af fil på Iserasuaat Oprettelse af nyhed / Upload af fil på Iserasuaat Dette er en vejledning i oprettelse af fagnyheder og upload af filer til placering på allerede definerede listevisninger i Iserasuaat. 1 Login 1: Gå til

Læs mere

Lundtofte Skole 2007/2008 Tekstbehandling WORD. Det vigtigste. Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word.

Lundtofte Skole 2007/2008 Tekstbehandling WORD. Det vigtigste. Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word. Tekstbehandling WORD Det vigtigste Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word. Åbn et nyt dokument. Klik Gem som og giv dit dokument et navn f.eks. Inger om Vietnam Brug

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

14 kommunikation DAnske kommuner I no.21 I 2012. Selvom Aarhus Kommune

14 kommunikation DAnske kommuner I no.21 I 2012. Selvom Aarhus Kommune 14 kommunikation DAnske kommuner I no.21 I 2012» I Aarhus Byråd har vi oplevet at sidde med en sag, hvor ingen i salen havde forstået sagsfremstillingen fuldt ud. Vi havde pludselig besluttet navnet på

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprog Jeg var med en kvinde til læge, hvor lægen siger

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 1.0 Kommunikation God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation. Målrettet information og videndeling

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

En personlighedstest i forbindelse med en jobsøgning

En personlighedstest i forbindelse med en jobsøgning Af Anne Cathrine Schjøtt Personlighedstest: Lær dig selv at kende Personlighedstests er kommet for at blive. Derfor kan man lige så godt åbne sindet og blive gode venner med de skriftlige tests, lyder

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

Markedsføringsplan værktøj

Markedsføringsplan værktøj Markedsføringsplan værktøj Ud fra nedenstående spørgsmål og skemaer kan I trin for trin gøre jeres markedsføring mere overskuelig for jer selv og jeres projektgruppe. 1. Trin I har sammen med jeres projektgruppe

Læs mere

Skriv en artikel. Korax Kommunikation

Skriv en artikel. Korax Kommunikation Skriv en artikel Indledningen skal vække læserens interesse og få ham eller hende til at læse videre. Den skal altså have en vis appel. Undgå at skrive i kronologisk rækkefølge. Det vækker ofte større

Læs mere

Ordforklaring side 73

Ordforklaring side 73 Ordforklaring side 73 I retten har man en forsvarer, det har man ikke i BT og Ekstra Bladet! Hvad du ser er nyheder hvad du ved er baggrund hvad du føler er opinion! Interviewerens kunst består i at stille

Læs mere

Grafisk design CRM. Customer Relation Management. - et værktøj til at hjælpe dig

Grafisk design CRM. Customer Relation Management. - et værktøj til at hjælpe dig Grafisk design Opgaven Jeg fik til opgave at lave en folder angående det nye -program (Customer Relation ), der skal implementeres hos sælgerne i politikernes lokalaviser. Målet var at skabe en overskuelig

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere