Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden."

Transkript

1 Det er ikke det du skriver......det er måden du gør det på!! SPROGHÅNDBOG November 2008

2 Forord Hver dag skriver vi til mange forskellige målgrupper: Borgere, foreninger, organisationer, kommuner, styrelser, ministerier, politikere, private virksomheder - listen er lang. Hvert eneste brev, som vi sender, bidrager til omverdenens opfattelse af Middelfart Kommune som myndighed, serviceyder og arbejdsplads. Vi ønsker, at Middelfart Kommune ikke bare er - men også bliver opfattet - som en saglig og troværdig virksomhed, der yder en venlig, imødekommende, kompetent og effektiv service. Det betyder, at det vi skriver - hvad enten det er breve, s, indlæg på hjemmesiden, pjecer eller andet - skal være udfærdiget på et klart, nutidigt og ubureaukratisk dansk. Teksten skal være overskuelig, pænt sat op og nem at orientere sig i - så det hurtigt står klart for vores modtagere, hvad der er tekstens budskab eller konklusion. Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden. Med en fælles indgangsvinkel til vores skriftlige kommunikation er det ikke længere den enkeltes opgave på egen hånd at definere, hvad et klart, nutidigt og ubureaukratisk sprog er. I stedet har vi nu et sæt fælles retningslinier, der gerne skulle sikre, at modtagerne af vores korrespondance får den bedst mulige behandling og oplevelse. Sproghåndbogen er udarbejdet af Kommunikationsteamet i samarbejde med de decentrale kommunikationskoordinatorer.

3 Indholdsfortegnelse Forord Side 2 Ram plet med din skriftlige kommunikation Side 4 Skab overblik med layout og disposition Side 5 - Følg vores designretningslinier Side 5 - Brug en sigende og kort overskrift Side 5 - Brug afsnitsoverskrifter Side 5 - Brug punktopstillinger Side 6 - Kom med konklusionen først Side 6 Skab forståelse med et godt sprog Side 7 - Indret dig efter din modtager - Go daw du! Side 7 - Du eller De? Side 8 - Når du taler om dig selv Side 8 - Få det sagt - selv om det er svært! Side 8 - Korte og overskuelige sætninger Side 9 - Kancellisprog og fremmedord Side 9 - Aktivt sprog Side 10 - Forkortelser Side 10 - Pænt farvel - og kom snart igen! Side 10 - Læs korrektur Side 11 - Mål LIX-tallet Side 11

4 Ram plet med din skriftlige kommunikation Når vi skal sikre, at vi kommunikerer bedst muligt i alle situationer, tager vi udgangspunkt i nedenstående retningslinier: Det er din opgave at kommunikere budskabet til modtageren. at sikre, at budskabet bliver forstået af modtageren. at kommunikere budskabet med et venligt, klart og nutidigt sprog. at sikre, at layout og disposition støtter og fremhæver budskabet. God kommunikation er præget af personlighed, nærvær og åbenhed. er afstemt med din modtagers forudsætninger. På de følgende sider bliver de overordnede retningslinier omsat til praksis. Med andre ord - hvad mener vi egentlig, når vi f.eks. siger at sproget er venligt, klart og nutidigt?

5 Skab overblik med layout og disposition Layout og disposition er grundlæggende elementer i arbejdet med kommunikation. Et overskueligt layout hjælper og støtter modtageren i forståelsen af dit budskab. En god disposition sikrer, at modtageren altid får de mest relevante informationer først. Følg vores designretningslinier Vores skriftlige kommunikation skal udformes med skrifttypen Verdana størrelse 10. Skriftfarven er sort. Undgå at bruge andre skrifttyper, størrelser og farver, selv om du mener det ser bedre ud. Verdana er valgt, fordi det er en af de mest letlæselige skrifttyper - ikke fordi den er pæn. Brug en sigende og kort overskrift Overskriften skal være sigende for indholdet og må ikke fylde mere end 1 linie. Din overskrift skal altid være med fed skrift. F.eks.: Dit barn har fået plads i Børnehaven Vivaldi Din ansøgning om støtte er godkendt Odensevej bliver lukket for gennemkørende trafik d. 10. oktober Undgå ord som vedrørende og angående i dine overskrifter. Vedrørende og angående har ingen indholdsmæssig betydning, når de bruges som indledning til en overskrift, og bør derfor udelades. Brug afsnitsoverskrifter Hvis din tekst fylder mere end 1 A4 side, er det en god ide at bruge afsnitsoverskrifter, idet de gør teksten mere overskuelig. Afsnitsoverskrifter skal af hensyn til læsevenligheden skille sig ud fra resten af teksten. Brug derfor enten fed, kursiv eller understreget tekst, når du laver en afsnitsoverskrift. Undgå at bruge fed, kursiv og understreget tekst på skift som afsnitsoverskrift i det samme dokument. Og brug heller ikke alle tre på én gang... Hold dig til én type hele vejen igennem for at undgå, at din tekst ser rodet ud.

6 Brug punktopstillinger Skal du remse en masse op, så er det en god ide at bruge punktopstilling, idet det sikrer en bedre overskuelighed. Du kan bruge enten figurer eller tal som punkter. Undgå at bruge mærkelige figurer som punkter, men brug derimod kun de figurer, der er standard. Hold dig til én figurtype som punkt i hvert dokument, da du ellers risikerer, at din tekst får et rodet udseende. Kom med konklusionen først Konklusionen skal placeres tidligt i teksten. Er der tale om en afgørelse på en sag, er det en god ide at følge en disposition, der svarer til de spørgsmål modtageren sandsynligvis vil stille: Hvad blev resultatet? Hvorfor blev resultatet sådan? Hvilke konsekvenser har det for mig? Hvilke muligheder har jeg nu? Du kan med fordel dele din tekst op i afsnit, der svarer til spørgsmålene.

7 Skab forståelse med et godt sprog En helt elementær forudsætning for, at din modtager forstår buskabet, er at han eller hun forstår, hvad du skriver. Samtidig er de signaler, du sender med dine formuleringer, med til at give modtageren et billede af hvem du er - og ikke mindst hvem Middelfart Kommune er. Det billede, som modtageren ofte helt ubevidst danner sig, er af afgørende betydning for, hvordan han eller hun modtager budskabet. I det følgende vil vi kigge nærmere på både generelle og helt konkrete eksempler på, hvad vi forstår ved et godt sprog og hvad vi ønsker, at vi skal signalere med vores formuleringer og ordvalg. Indret dig efter din modtager Inden du begynder at skrive, skal du gøre dig klart, hvem din modtager er. Er det en borger, en forening, en journalist, en anden offentlig myndighed eller måske en velkendt samarbejdspartner? Tag højde for, at modtagere har forskellige forudsætninger og forventninger og at de har forskellige tilgange til indholdet af din tekst. Du kan f.eks. godt tillade dig at skrive et fagspecifikt sprog til en anden offentlig myndighed, der beskæftiger sig med samme sagsområde som dig, ligesom du kan bruge tunge juridiske formuleringer til en advokat. Er din modtager f.eks. en velkendt samarbejdspartner er det klart, at du her kan slække mere på dit sprog og være mere uformel i din tone - naturligvis alt efter om din samarbejdspartner indbyder til dette eller ej. Det bedste råd er til enhver tid, at du stikker en finger i jorden og finder ud af, hvor niveauet skal lægges i forhold til din modtager, inden du giver dig i kast med at skrive. Gør det til en vane at tænke: Hvem er min modtager? Go daw du! Den indledende hilsen har erfaringsmæssigt givet anledning til en del hovedbrud. Er det f.eks. for uformelt at bruge Hej som indledning og er Kære et alt for intimt udtryk at bruge? Generelt gælder det, at du ofte i din almindelige brevkorrespondance på papir kan komme helt uden om ovenstående problematik. Vores gældende brevskabeloner lægger nemlig ikke op til, at der ud over overskriften indføjes en indledende hilsen. Derimod er det en problematik, der hænger uløseligt sammen med s og den ofte uformelle omgangstone, der er fremherskende i dette medie. Så lad os slå følgende fast: Du må selvfølgelig gerne skrive Hej og Kære i en . Kære er ikke en kærlighedserklæring, men blot en høfligere hilsen end Hej. Husk dog som altid først at forholde dig til, hvem din modtager er - du skal f.eks. ikke e til Kongehuset og indlede med Hej Margrethe...

8 Du eller De? Som hovedregel skal du altid skrive du til modtageren. Kun hvor du har modtaget et brev, hvor afsenderen tiltaler dig som De, må du bruge denne tiltaleform. Det er ligeledes undtagelsesvist tilladt at bruge De til modtagere, der pr. tradition eller status fordrer denne tiltalemåde - det gælder f.eks. Kongehuset. Skriver du f.eks. til en virksomhed, kan du ved første tiltale bruge virksomhedens navn og derefter i den resterede del af teksten fortsætte med I eller du alt afhængig af, om du skriver til virksomheden som sådan ( I ), bestyrelsen ( I ), eller lederen ( du ). Når du taler om dig selv Brug aldrig man, når du taler om dig selv. Man er upersonligt og kan sende et signal om, at du ikke ønsker at tage ansvar for indholdet i dit budskab. Man er et typisk dække, når ubehagelige beslutninger skal videreformidles til den eller de personer, som beslutningen vedrører. Skriv i stedet vi, hvis du taler på f.eks. forvaltningens vegne, og jeg hvis du taler om dig selv. I afgørelser, der kræver underskrift af både direktør og afdelingsleder, kan du vælge at bruge forvaltningens navn i hele teksten i stedet for vi, idet du på denne måde giver afgørelsen større vægt pga. dens mere officielle tilsnit. Få det sagt - selv om det er svært! Gå direkte til sagen uden ømsvøb og sproglige indpakninger. Der er ingen grund til at fylde din tekst med mange ord. Det eneste du opnår ved den slags er, at din modtager måske ikke forstår, hvad det drejer sig om. Dertil kommer, at mange modtagere næppe vil synes bedre om budskabet fordi du pakker det ind - snarere tværtimod. Skriv f.eks.: Teknik- og Miljøforvaltningen fastholder afgørelsen om nedlæggelse af svinestald på Gadekærsvej 2. Under henvisning til den af Teknik- og Miljøforvaltningen udsendte skrivelse af 1. marts 2009, skal det hermed meddeles, at man fra forvaltningens side fastholder den tidligere trufne afgørelse vedrørende nedlæggelse af svinestald beliggende Gadekærsvej 2. Se også afsnittene Korte og overskuelige sætninger og Kancellisprog og fremmedord.

9 Korte og overskuelige sætninger En masse korte sætninger formidler dit budskab bedre end få lange sætninger. Hold dig derfor til sætninger med højst ord. Du skal så vidt muligt undgå at bruge de såkaldte sætningsforlængere som idet, hvilket, hvorfor og ligesom. De gør sætningerne unødigt lange og uoverskuelige. Undgå også meget lange indskudte sætninger, som f.eks. henvisninger til love og citater herfra. Du kan i stedet placere sådanne henvisninger enten i et særskilt afsnit sidst i teksten eller i en sætning for sig selv lige efter det emne, som henvisningen hører til. Kancellisprog og fremmedord Der var en gang, hvor kancellisprog og flittig brug af fremmedord var tegn på høj status og lærdom. Sådan er det ikke mere. Men kancellisprog kan alligevel være det sproglige sidespor vi styrer ind på, når vi skal formidle et ubehageligt budskab. Kancellisproget er godt at gemme sig i - men ikke særligt nemt at læse for modtageren. Da det samtidig signalerer bureaukrati og mangel på udvikling, er det noget, som du bør være opmærksom på at undgå. Bagvendte ordstillinger F.eks.: De af kommunen medsendte bilag... ( De bilag, som vi har sendt med... ) Navneord med endelsen -ing og -else i stedet for udsagnsord F.eks.: Rette skriftlig henvendelse... ( Skrive ) Med henblik på afklaring af... (Afklare/finde ud af) Gammeldags ord F.eks.: Attestere ( Underskrive ), Fremsende ( Sende ), Nærværende ( Denne ), Skrivelse ( Brev ) Fremmedord og faglige udtryk Husk at det ikke er indlysende for enhver, hvad meningen er med f.eks. implementering, rammestyringsprincip, recipienten, outsourcing og forflytning. Sammensatte ord og hjemmelavede ord Lange ord kan være svære at overskue. Er de samtidig hjemmelavede kan de være uforståelige for alle andre end deres ophavsmand. F.eks.: Miljøkonsekvensvurdering, alderdomssvækkelse, vurderingssamtale og forudsætningsredegørelse.

10 Aktivt sprog Udsagsord har en aktiv og en passiv form. Du kan kende passivformen på, at den enten ender på -s, eller at den kan omskrives med blive. F.eks.: Svar gives på mandag. Svar vil blive givet på mandag. Der er ikke noget galt med passivformen som sådan. Nogle gange er formen ligefrem praktisk, f.eks. i neutrale sagsfremstillinger, notater og referater. Imidlertid kan udbredt brug af passivformen let komme til at give din modtager det indtryk, at du er upersonlig og uengageret. At du på en måde er trådt et skridt tilbage fra det du skriver. Brug af passivformen medfører nemlig også, at det ikke længere er muligt at skrive jeg og vi som afsender, men at man ofte ender med at bruge ord som der og det i stedet. Det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt, når vi gerne vil fremstå som en kommune, der betragter personlighed, nærhed og åbenhed som nøglebegreber i vores kommunikation. Når du skriver, skal du derfor så vidt muligt bruge den aktive form af udsagnsordene. F.eks.: Vi gør opmærksom på... (ikke - Der gøres opmærksom på... ) Forvaltningen har oplyst... (ikke - Det er fra forvaltningen blevet oplyst... ) Vi vil gerne have dit svar senest.. (ikke - Svar udbedes senest... ) Forkortelser Ikke alle modtagere kan gennemskue, hvad dine forkortelser betyder. Derfor skal du som hovedregel gå ud fra, at kun de almindelige forkortelser er kendte: F.eks.: bl.a. - ca. - f.eks. - kr. - osv. Alle andre bør du derfor skrive i deres fulde længde. Gør det også til en vane at bruge så få forkortelser som muligt. Det er faktisk begrænset, hvad du sparer af tid og plads ved at forkorte ord og udtryk. Pænt farvel - og kom snart igen! Du virker venlig og imødekommende, hvis du slutter af med - billedligt talt - at holde døren åben for din modtager, sådan at vedkommende gerne henvender sig igen. F.eks.: Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig/os/forvaltningen. Det giver sig selv, at du altid sender dine breve med et Venlig hilsen. 10

11 Læs korrektur Det virker hverken professionelt eller troværdigt, hvis der er iøjnefaldende sproglige fejl i en tekst. Sproglige fejl kan være både stavefejl og grammatiske fejl. Gør det derfor til en vane altid at læse korrektur på det du skriver. Mange oplever, at de ikke kan se deres egne sproglige fejl. Det skyldes typisk, at de ikke kan se fejlen, når de ved, hvad der retteligt skal stå. Så læser de det, de ved der skal stå, og ikke det der faktisk står. Her hjælper det, hvis du lægger din tekst væk et stykke tid, hvor du så laver noget andet. Du kan også prøve at printe din tekst ud. Ofte er det nemmere at se fejlene på papir end på skærm. Endelig kan du bede en kollega om at læse korrektur for dig. Mål LIX-tallet LIX betyder LæsbarhedsIndeX. Et LIX-tal udtrykker den gennemsnitlige procentdel af lange ord pr. punktum. Prøv med jævne mellemrum at måle LIX-tallet på dine tekster. Sådan gør du: LIX = antal ord + antal lange ord x 100 antal punktummer antal ord Hvad skal tallet være? Når du skriver til modtagere, som kan kaldes almindelige læsere, bør din tekst ligge på et LIX-tal mellem 30 og 40. Det svarer til, hvad de fleste danskere opfatter som normalt. Skriver du til professionelle, som f.eks. ministerier, kommuner eller virksomheder, må dit LIX-tal ligge mellem 40 og 50. Hvis du ender på et LIX-tal på eller over 50, skal du overveje din modtagers forudsætninger grundigt en ekstra gang. Et LIX-tal over 60 er IKKE acceptabelt. Vær opmærksom på, at et LIX-tal ikke nødvendigvis er den endegyldige sandhed i forhold til om din tekst er sprogligt i orden på alle områder. Et lavt LIX-tal behøver nemlig ikke betyde, at teksten f.eks. er skrevet i et nutidigt og aktivt sprog. 11

12 Ordkløveri og snik snak? Nej, det er ikke noget vi dyrker. Til gengæld dyrker vi gerne det danske sprogs finurligheder, giver gode råd og svar på dine spørgsmål! Se mere på under Kommunikation

Skriv let. - gode råd til at skrive, så din modtager forstår dig. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Skriv let. - gode råd til at skrive, så din modtager forstår dig. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Skriv let - gode råd til at skrive, så din modtager forstår dig Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. Indledning og tjekliste... 3 2. Tænk på, hvem der skal læse din tekst...

Læs mere

SKRIV FORSTÅELIGT - værktøjer til at skrive gode tekster

SKRIV FORSTÅELIGT - værktøjer til at skrive gode tekster SKRIV FORSTÅELIGT - værktøjer til at skrive gode tekster FORORD Denne folder indeholder vejledninger og værktøjer til at skrive tekster, der er vedkommende og relevante personlige og konkrete læsevenlige

Læs mere

Sprogpolitik i Landsplanafdelingen

Sprogpolitik i Landsplanafdelingen Sprogpolitik i Landsplanafdelingen 1 Titel Sprogpolitik i Landsplanafdelingen. Udarbejdet af Miljø- og Energiministeriet Landsplanafdelingen i samarbejde med Yngve Søndergaard. Illustrationer Vivi Barsted.

Læs mere

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Indholdsfortegnelse Godt sprog er vigtigt 5 Relevans for modtageren 6 Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Gør teksten overskuelig

Læs mere

gladsaxe.dk godt sprog - Sådan skriver vi i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk godt sprog - Sådan skriver vi i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk godt sprog - Sådan skriver vi i Gladsaxe Kommune i d e Gladsaxe Kommune 2006 Grafik & Idé: Katja Moikjær, Lisbeth Wamsler Jensen og Rasmus Hald Oplag 1.500 Tekst: Katja Moikjær Tryk: Grafia

Læs mere

Sprogpolitik i. Advokatsamfundet

Sprogpolitik i. Advokatsamfundet E S Advokatsamfundet S E R V I C E S E L S K A B Sprogpolitik i Advokatsamfundet Indholdsfortegnelse Vi skriver ikke til kuverter 3 Modtager og medie 4 Hvem skal læse din tekst? 4 Vælg det rigtige medie

Læs mere

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis. DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk SKRIV FORSTÅELIGE NYHEDER TOMMELFINGERREGLER TIL ET BEDRE SPROG Intern

Læs mere

10 gode råd når du skriver til dine kunder

10 gode råd når du skriver til dine kunder 10 gode råd når du skriver til dine kunder 1. Skriv på modtagerens betingelser Prøv altid at tage udgangspunkt i modtagerens behov. Læg vægt på de fordele og det udbytte som kunden vil opleve. Inden du

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Sprogguide. Sådan skriver vi i Holbæk Kommune. Tips og gode råd

Sprogguide. Sådan skriver vi i Holbæk Kommune. Tips og gode råd Sprogguide Sådan skriver vi i Holbæk Kommune Tips og gode råd Februar 2009 Indhold Formål... 3 Retningslinjer for den gode tekst... 4 Skriv klart og præcist...5 Skriv konkret...6 Skriv kort...7 Skriv i

Læs mere

De 10 bud. God skriftlig kommunikation til vore kunder

De 10 bud. God skriftlig kommunikation til vore kunder De 10 bud God skriftlig kommunikation til vore kunder Kundeområdet Marked Marketing 2 1. Skab relationer mellem dig og kunden En af vores værdier i PenSam er nærhed til kunden. Det betyder, at vi skal

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Analyse af 33 breve fra Lejre Kommune. Fokus Kommunikation September 2016

Analyse af 33 breve fra Lejre Kommune. Fokus Kommunikation September 2016 Analyse af 33 breve fra Lejre Kommune Fokus Kommunikation September 2016 Der er behov for at genopfriske skriverådene Det viste tallene Brevene er stadig markant bedre end ved projektets start. Skrivekurserne

Læs mere

FORMÅL. Medie. Budskab EFFEKT

FORMÅL. Medie. Budskab EFFEKT Den udvidede kommunikationsmodel FORMÅL Medie Målgruppe/ modtager Kommunikationsmiljø Budskab Udformning Afsender EFFEKT Spørgsmål i forbindelse med den skriftlige kommunikation Formål Afsender Hvad er

Læs mere

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk Forlaget 2vejs.dk Indhold Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Før du skriver om målgrupper og analyser... 9 En tekstmodel sætter rammen. Vi sætter konkrete mål for de fem elementer i teksten: Du skal formulere

Læs mere

Det gode sprog i dagsordenstekster. Januar 2013

Det gode sprog i dagsordenstekster. Januar 2013 Det gode sprog i dagsordenstekster Januar 2013 indhold Kære dagsordensskribent... 5 Gode råd... 7 Husk altid, at:... 7 Kend din læser............................. 8 Gør din tekst nem at gå til... 8 Gør

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Indledning Et godt sted at bo, leve og arbejde Det er den overordnede vision for Mariagerfjord Kommune Med kommunikationspolitikken ønsker byrådet, at kommunens kommunikation på alle

Læs mere

D E S I G N M A N U A L

D E S I G N M A N U A L D E S I G N M A N U A L 2 0 1 2 SKRIFTTYPER Velkommen Formålet med denne designmanual er at give et simpelt og overskueligt overblik over de mange grafiske muligheder, som DGI-universet råder over. Helt

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Sådan skriver vi i Lejerbo

Sådan skriver vi i Lejerbo Revideret den 2. december 2005 skriver vi Sådan skriver vi i Lejerbo Et dokument fra Lejerbo skal være indbydende sat op, let at læse, nemt at forstå og frem for alt fri for stavefejl. Dette budskab gælder

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Case: http://www.julius-nielsen.dk/

Case: http://www.julius-nielsen.dk/ Case: http://www.julius-nielsen.dk/ Hjemmesidens formål og målgruppe Formålet med hjemmesiden må være at informere potentielle kunder om firmaet, da hjemmesiden indeholder informationer om firmaets historie,

Læs mere

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen Tekstbehandling Word 2007 Trin 1 Bodil Alexandersen Oktober 2011 Indhold: Grundlæggende regler... side 3 Indstil skærmbilledet... side 4 Midtstilling, Højrestilling og Understregning Fed og Kursiv skrift...

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik SKRIV TIL NETTET - et hurtigt overblik Af Nis Hollesen Webmaster Norddjurs Kommune nih@norddjurs.dk Senest opdateret 05.02.2011 Skriv til nettet: Et hurtigt overblik I denne manual kan du få et hurtigt

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Procesorienteret stileskrivning på computeren

Procesorienteret stileskrivning på computeren LÆRERARK Procesorienteret stileskrivning på computeren Formål: at lære at kommunikere budskaber på forskellige måder. Læringsmål: Lære at kommunikere budskaber ved hjælp af forskellige teksttyper. Lære

Læs mere

Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole

Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole Indhold 1. Hjemmesidens indhold og opbygning 2. Lokal informationsarkitektur 3. Funktionalitet 4. Teknik 5. Tilgængelighed 6. Design 7. Billeder 8. De lokale forsider

Læs mere

Hvad bør du vide om layout og typografi

Hvad bør du vide om layout og typografi Hvad bør du vide om layout og typografi Når man vil lave en tekst, som andre skal læse, er det vigtigt at vælge en skrifttype, der er motiverende og inspirerende at læse for målgruppen. Derfor bør man

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Gode råd om at skrive

Gode råd om at skrive Gode råd om at skrive Kapitel 3 (s. 13-16) fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA): Skrivehåndbogen, ca. 2007 (udgivelsesår er ikke angivet i bogen). Håndbogen er oprindelig henvendt til instituttets medarbejdere

Læs mere

Lutter lykke eller surt stress? en håndbog om effektive e-mails

Lutter lykke eller surt stress? en håndbog om effektive e-mails Lutter lykke eller surt stress? en håndbog om effektive e-mails Ellen Bak Åndahl & Susanne Nonboe Jacobsen Lutter lykke eller surt stress? en håndbog om effektive e-mails Frydenlund Lutter lykke eller

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Kontrolleret sprog og tone of voice i Nordea. Lone Kaas Bræmer og Sys Bundgaard 2. december 2004

Kontrolleret sprog og tone of voice i Nordea. Lone Kaas Bræmer og Sys Bundgaard 2. december 2004 Kontrolleret sprog og tone of voice i Nordea Lone Kaas Bræmer og Sys Bundgaard 2. december 2004 Oversigt l Baggrund for at gå ind i VID-projektet l Hvad har vi arbejdet med i projektet? l Hvad har vi lært

Læs mere

Skriv bedre - Høst de lavthængende frugter

Skriv bedre - Høst de lavthængende frugter Skriv bedre - Høst de lavthængende frugter Miniguide: Hvad skal vi skrive? Skriv det vigtigste først. Brug nyhedstrekanten. Beskriv: Hvem, hvad, hvor, hvornår, hvorfor og hvad så? Brug overskriften aktivt.

Læs mere

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Ringsted Kommune ønsker, at det skal være nemt, nyttigt og nærværende at kommunikere i og med kommunen. Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Kom/IT Grafisk design 13/12/2006

Kom/IT Grafisk design 13/12/2006 Farver og former Farver betyder en stor del i dit værk, om det er et grafisk værk, eller et kunstbillede, det vigtig ved at bruge farver er at det giver værket liv, det beskriver sin stemningen og giver

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Vejledning for pressekontakt. I mediernes søgelys

Vejledning for pressekontakt. I mediernes søgelys Vejledning for pressekontakt I mediernes søgelys Pressen er vigtig for os I mediernes søgelys vejledning for pressekontakt giver gode råd til, hvordan medarbejdere og ledere håndterer pressen i Køge Kommune.

Læs mere

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 6 Skriv til patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Kommunikations- og patientsyn... 4 Målgruppe... 5 Dit mål med informationen... 7 Formålet med informationen... 8 Gode

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

Dagsorden: Lynkursus i brevskrivning. Om Socialfagligt fokus Hvem er vi i grunden? Hvad er det nu vi laver?

Dagsorden: Lynkursus i brevskrivning. Om Socialfagligt fokus Hvem er vi i grunden? Hvad er det nu vi laver? Dagsorden: Om Socialfagligt fokus Hvem er vi i grunden? Hvad er det nu vi laver? Brevprojektet Baggrund Formål Mål Resultater Lynkursus i brevskrivning 1 Baggrunden for brevprojektet Ekstrem høj kadence

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Indhold. Indledning 10

Indhold. Indledning 10 Indhold Indledning 10 KAPITEL 1 Kend dit medie 18 Forskellige typer hjemmesider 19 Hvad er nettet for noget? 19 Velkommen til vores hjemmeside 21 Hvad gjorde du, sidst du var på nettet? 22 Din bruger læser

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

SPROG I FUNKTION NIVEAU FAGLIGE MÅL

SPROG I FUNKTION NIVEAU FAGLIGE MÅL Om Sprogkassen Sprogkassen indeholder en samling af forskelligartede sprogforløb. Hvert forløb gennemgår et sprogligt område, som er nødvendigt at beherske for at kunne udtrykke sig nuanceret, entydigt

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

Bilag 2. Erfaringer fra pilotprojektet + retningslinjer for håndtering af henvendelser

Bilag 2. Erfaringer fra pilotprojektet + retningslinjer for håndtering af henvendelser Erfaringer fra pilotprojektet + retningslinjer for håndtering af henvendelser Bilaget beskriver de hidtidige erfaringer med Frederiksberg Kommunes Facebookside. Der gives en række eksempler på opslag og

Læs mere

Tekstbehandling. Trin 1

Tekstbehandling. Trin 1 Tekstbehandling Trin 1 Word 97/03 Bodil Alexandersen August 1999 Revideret oktober 2011 Indhold: Grundlæggende regler... side 3 Menulinie og værktøjslinier... side 4 Sidelayoutvisning (sidebredde og hele

Læs mere

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Af Maj Wedderkopp, december 2009 Opgavestrukturen er opgavens skelet, der allerede i indholdsfortegnelsen giver et overblik over opgaveelementerne. Sammen

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Fra idé til ansøgning - en vejledning

Fra idé til ansøgning - en vejledning LAG Nyborg Fra idé til ansøgning - en vejledning Hvordan laver jeg en ansøgning til LAG Nyborg? Mange mennesker går rundt med gode idéer til et projekt, men får aldrig realiseret idéerne, fordi arbejdet

Læs mere

Få styr på teksten SKRIVEGUIDE

Få styr på teksten SKRIVEGUIDE Vi har remonstreret din afgørelse og sendt den til Ankestyrelsen. Afgørelsen har opsættende virkning. [Borgeren kan måske blive boende i sit hus, indtil der er truffet en ny afgørelse.] SKRIVEGUIDE Få

Læs mere

Telefonbetjening i Randers Kommune

Telefonbetjening i Randers Kommune Telefonbetjening i Randers Kommune Borgeren i centrum også i telefonen Formål Med denne præciserende beskrivelse af telefonbetjeningen i Randers Kommune, er det formålet at udstikke rammerne for, hvordan

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Læsning i indskolingen

Læsning i indskolingen Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS Søvind Skole børn og unge Kære forældre Dit barn får læseundervisning i skolen. Men som forælder er du en hovedperson, når dit barn lærer at læse. Børn lærer

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual ÆRØ KOMMUNE Designmanual 02.11.05 Hvorfor en designmanual: Situationen i de to gamle kommuner: I kommunernes forvaltninger, skoler og institutioner fandtes mange forskellige blanketter, skemaer, foldere,

Læs mere

Kommunikation/IT Rapport Roskilde Tekniske Gymnasium

Kommunikation/IT Rapport Roskilde Tekniske Gymnasium Kommunikation/IT Rapport Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Formål:... 3 Teori:... 3 Form og farver... 3 Skrifter og typografi... 4 Billeder og illustration... 5 Komposition og layout... 5 Produkt:... 6 Brainstorm

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering på Margrethe Reedtz Skolen 2014 Afviklet på Margrethe Reedtz Skolen i marts 2014 Spørgsmål af Anette Næsted Nielsen og Morten Mosgaard Tekst og grafik af Morten Mosgaard Ryde

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Indhold: At komme igang At disponere At finde et fokus Hvad adskiller den gode opgave fra den mindre gode opgave Ni gode skrivebud

Indhold: At komme igang At disponere At finde et fokus Hvad adskiller den gode opgave fra den mindre gode opgave Ni gode skrivebud Indhold: At komme igang At disponere At finde et fokus Hvad adskiller den gode opgave fra den mindre gode opgave Ni gode skrivebud AT KOMME I GANG Hvor skal jeg starte? Hvor skal jeg begynde? Jeg vil herunder

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Kommunikation på arbejdspladsen. Oplæg til 2. Akademidag

Kommunikation på arbejdspladsen. Oplæg til 2. Akademidag Kommunikation på arbejdspladsen Oplæg til 2. Akademidag Interessentgrupper og organisationens omverden Mintzberg, 1983 Interessentgrupper og organisationens omverden Mintzberg, 1983 Interessentgrupper

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

God skriftlig kommunikation

God skriftlig kommunikation God skriftlig kommunikation 2 Åbenhed Ligeværdighed Dialog Kære medarbejder Norddjurs Kommune har i længere tid haft fokus på, hvordan vi kan forbedre vores især skriftlige kommunikation med borgerne.

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Skriftlig fremstilling

Skriftlig fremstilling Skriftlig fremstilling Det at skulle formulere noget skriftligt kan være meget svært. Især hvis det er noget, man ikke gør ret tit. Hvordan skal man dog komme i gang, hvordan skal det struktureres, og

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Skriv godt! ikke flot...

Skriv godt! ikke flot... Skriv til nettet Skriv godt! ikke flot... Vi læser 25% langsommere på skærmen 79% af alle net-læsere skimmer kun online FØR du skriver en tekst til din hjemmeside Før du skriver din tekst til din hjemmeside,

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

Ankestyrelsens. Sprogpolitik

Ankestyrelsens. Sprogpolitik Ankestyrelsens Sprogpolitik September 2009 Ankestyrelsens sprogpolitik Ankestyrelsen, september 2009 Indholdsfortegnelse Side 4 Tjekliste 5 Kapitel 1 Politikken bygger på vores værdier og og mission 9

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Dato 28. juli 2014 Dokument 13/21309 Side Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Vejdirektoratet har behandlet jeres klage over Kommunens afgørelse af 2. oktober

Læs mere

Posterpræsentation et middel til formidling. Landskursus for dermatologiske sygeplejersker i Fredericia 10. Marts 2006

Posterpræsentation et middel til formidling. Landskursus for dermatologiske sygeplejersker i Fredericia 10. Marts 2006 Posterpræsentation et middel til formidling Landskursus for dermatologiske sygeplejersker i Fredericia 10. Marts 2006 Hvorfor en posterpræsentation? Vigtigt at formidle sit arbejde/projekt Formidle viden

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Tjekliste. Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op.

Tjekliste. Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op. Skriveguide 2007 Tjekliste Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op. Sproget skal være aktivt, konkret og afvekslende. Ordvalg og vendinger skal være nutidige.

Læs mere

Dette kursus hjælper dig til at skrive kvivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige.

Dette kursus hjælper dig til at skrive kvivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige. Dette kursus hjælper dig til at skrive kvivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår at sætte sig ind i

Læs mere

Markedsinspiration 2013 De digitale unge

Markedsinspiration 2013 De digitale unge Markedsinspiration 2013 De digitale unge Kim Angel, Head of Media 2013 Side 1 Hvorfor er studiet af de unge interessant? Værdifuld målgruppe Vigtig tid for mange beslutninger Første generationer, der er

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

GUIDE TIL GODE TEKSTER

GUIDE TIL GODE TEKSTER GUIDE TIL GODE TEKSTER Det ser så let ud men kan være svært Og har vi egentlig nogen regler? www.albertslund.dk SKRIV GODT 1 2 SKRIV GODT INDLEDNING I Albertslund Kommune lægger vi vægt på at inddrage

Læs mere

Skriv så det fænger. - til nettet

Skriv så det fænger. - til nettet Skriv så det fænger - til nettet Dagens program Lyt, spørg, lær Kaffe og hygge Fri leg Tak for i dag Hvorfor skal vi skrive bedre på vores hjemmesider? Du sikrer, at modtageren får den rigtige information

Læs mere

Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS

Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS Du kan hjælpe barnet på vej ved at Skrive og læse: Huskesedler Ønskesedler Invitationer Postkort og mails Madopskrifter Undertekster i TV Skilte og reklamer Feriedagbog Bøger, gerne de samme igen og igen

Læs mere

Sprogpolitik for Folketingets Administration

Sprogpolitik for Folketingets Administration 14 SPROGPOLITIK Sprogpolitik for Folketingets Administration I Folketingets Administration bruger vi et moderne dansk, som viser respekt for den rolle, Folketinget spiller i samfundet; vi skriver rigtigt

Læs mere

Effektive råd til dit CV

Effektive råd til dit CV Effektive råd til dit CV Et CV, der giver gevinst Jobsøgning kan være en kompliceret proces, og selv om netværk og jobinterview er afgørende elementer i jobsøgningen, er dit CV ofte det første, din eventuelle

Læs mere

Redskaber til god kommunikation med frivillige

Redskaber til god kommunikation med frivillige Køb bøgerne i dag Redskaber til god kommunikation med frivillige Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og

Læs mere

Beboerinformation - sprog

Beboerinformation - sprog Kursus i BL: Beboerinformation - sprog 23.-25. oktober 2009 Paul R. Metelmann Havdrupvej 114b, 2720 Vanløse. 20491921. Paul@media4masses.dk 1 En lille opgave... Tegn en figur ud fra den tekst I har fået

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere