Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0208 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0208 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0208 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2004) 208 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Fællesskabet skal indtage i AVS/EF-Ministerrådet vedrørende en afgørelse om anvendelsen af den reserve, der er afsat under rammebeløbet til langfristet udvikling under 9. Europæiske Udviklingsfond (forelagt af Kommissionen) DA DA

2 BEGRUNDELSE Det Europæiske Fællesskab spiller en aktiv rolle i forbindelse med udarbejdelsen og gennemførelsen af nye initiativer til fordel for udviklingslandene. Sådanne initiativer til fordel for AVS-landene er et væsentligt bidrag til fattigdomsbekæmpelsen, som er det væsentligste mål både for AVS/EF-partnerskabsaftalen af 23. juni 2000 og for Fællesskabets udviklingspolitik. Siden den oprindelige programmering af det regionale rammebeløb under 9. EUF er der blevet udviklet nye initiativer, som tager sigte på specifikke behov, der har vist sig inden for de områder, der allerede prioriteres i AVS-staterne og tillige i EU s udviklingspolitik. Det beløb, der oprindeligt afsattes til samarbejde mellem AVS-landene under 9. EUF (300 mio. EUR) er imidlertid for lille til at kunne dække alle initiativerne. Der er derfor tidligere af reserverne under 9. EUF blevet ydet bidrag til nye initiativer, f.eks. til den globale fond til bekæmpelse af HIV/AIDS, tuberkulose og malaria (GFATM), til gældsnedbringelse og til kapacitetsopbygning på forskellige områder. Desuden er der indgået forpligtelser for hele det beløb på 4 mio. EUR, der er omhandlet i punkt 3, litra a), nr. iii) (Den Blandede Parlamentariske Forsamling), i bilag I (finansprotokollen) til AVS/EF-partnerskabsaftalen, og der er behov for yderligere midler til at styrke denne forsamlings funktion som rådgivende organ. Da der er indgået forpligtelser for alle de midler, der er afsat til Den Blandede Parlamentariske Forsamling under rammebeløbet til langfristet udvikling, og da hele rammebeløbet til regionalt samarbejde under 9. EUF er opbrugt, er der ingen yderligere midler til rådighed for nye initiativer. Under disse omstændigheder kan AVS/EF- Ministerrådet i overensstemmelse med punkt 8 i bilag I (finansprotokollen) til AVS/EFpartnerskabsaftalen træffe passende foranstaltninger, hvilket kan ske, når midler, der er tilvejebragt gennem et af aftalens instrumenter, er opbrugt. På denne baggrund foreslår Kommissionen Rådet at vedtage vedlagte afgørelse om overførsel af 172 mio. EUR fra den reserve, der er afsat under rammebeløbet til langfristet udvikling under 9. EUF, forudsat at AVS/EF-Ministerrådet er enigt heri. Dette beløb vil blive anvendt til følgende formål: 1. DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING 2 mio. EUR I artikel 17 i Cotonou-aftalen er det fastsat, at Den Blandede Parlamentariske Forsamling som rådgivende organ skal fremme den demokratiske proces gennem dialog og konsultation, befordre en større forståelse mellem befolkningerne i Den Europæiske Union og AVSstaterne og skabe større bevidsthed om udviklingsspørgsmål, drøfte emner, der vedrører udvikling og AVS/EU-partnerskabet, vedtage beslutninger og rette henstillinger til Ministerrådet med henblik på at virkeliggøre AVS/EF-partnerskabsaftalens mål. I punkt 3, litra a), nr. iii), i bilag I (finansprotrokollen) til partnerskabsaftalen, er der afsat 4 mio. EUR til disse formål. Da der er indgået forpligtelser for alle disse midler, er der behov for en overførsel på 2 mio. EUR fra den reserve, der er afsat under rammebeløbet til langfristet udvikling under 9. Europæiske Udviklingsfond, til bevillingen for Den Blandede 2

3 Parlamentariske Forsamling, så der kan sikres en fortsat virkeliggørelse af de mål, der er nævnt i artikel INTERNT AVS-SAMARBEJDE UNDER RAMMEBELØBET TIL REGIONALT SAMARBEJDE 170 mio. EUR 2.1. NATURRESSOURCER (60 MIO. EUR) Kapacitetsopbygning med hensyn til miljøforvaltning og gennemførelse af multilaterale miljøaftaler AVS-landene står over for at skulle forhandle og gennemføre en lang række multilaterale miljøaftaler og konventioner (konventionen om bekæmpelse af ørkendannelse (UNCCD), UNFF, CITES, traktaten om plantegeneriske ressourcer, konventioner om kemiske stoffer, Aarhus-konventionen, konventionen om klimaændringer osv.). Kapacitetsopbygningen vil bl.a. omfatte: i) Forbedring af deres kapacitet til at forhandle aftaler, ii) Støtte til ratificeringsprocessen, iii) Gennemførelsesforanstaltninger omhandlet i konventionerne, herunder aktiviteter, der kan forbedre landenes evne til at tilpasse sig uheldige virkninger af klimaændringer, tørke, jordforringelse og andre miljøtrusler. Aktiviteterne vil også omfatte støtte til forbedring af netværk med deltagelse af repræsentanter for civilsamfundet og af organisationer, der repræsenterer de oprindelige befolkningsgrupper. Et netværk af forvaltningsenheder placeret i regionale AVS organer kunne også blive etableret. EF-handlingsplanerne for biologisk mangfoldighed og for biovidenskab og bioteknologi fastlægger det som et af Kommissionens ansvarsområder bl.a. at støtte: i) udarbejdelsen af nationale politikker for opretholdelse af plante- og dyrebestanden og ii) kapacitetsopbyggende aktiviteter med henblik på at afgrænse den intellektuelle ejendomsret i relation til biologisk mangfoldighed og at udvikle rammeordninger for rimelig adgang til markedet og rimelig andel af fortjenesten. På tilsvarende måde har donorerne i henhold til (Cartagena-) protokollen om biologisk sikkerhed et ansvar for kapacitetsopbygning og forbedring af de institutionelle og ikke-institutionelle beslutningstageres evne til at træffe velbegrundede og ansvarlige beslutninger med hensyn til grænseoverskridende overførsler af GMO'er. Flere FN-organer (f.eks. FAO, UNEP, UNITAR) har multilaterale miljøprogrammer med foranstaltninger af klart tværregional karakter, som ville blive understøttet af ressourcer til samarbejde mellem AVS-staterne. Disse programmer vil omfatte projekter vedrørende kemiske stoffer og affaldshåndtering, som kan medfinansieres. Disse aktiviteter vil omfatte alle regioner i AVS-landene. Der er behov for et vejledende beløb på 30 mio. EUR til gennemførelse heraf. EU-handlingsplan for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT) Kommissionen lancerede på Johannesburg-topmødet et EU-initiativ for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT). Derefter offentliggjordes i maj 2003 en meddelelse om en EU-handlingsplan (FLEGT), og Rådets konklusioner blev vedtaget i oktober samme år. Handlingsplanen beskriver nye veje til bekæmpelse af ulovlig skovhugst, hvor man søger at kombinere fremme af god regeringsførelse i udviklingslandene med de retlige instrumenter og 3

4 den løftestang, som EU s indre marked kan tilbyde. De vigtigste elementer i handlingsplanen er støtte til bedre regeringsførelse i de træproducerende lande og en licensordning, der skal sikre, at der kun indføres lovligt tømmer til EU. Licensordningen for indførsel af tømmer vil blive gennemført på et frivilligt (men bindende) grundlag gennem en række partnerskaber med hårdt ramte træproducerende lande. Midler til samarbejde mellem AVS-landene vil støtte den faglige bistand, der er nødvendig for at udvikle disse partnerskaber i de relevante lande og regioner, herunder Papua Ny Guinea (Stillehavet); Den Centralafrikanske Republik, Ghana (det vestlige Afrika); Guyana og Surinam (Vestindien). Der er behov for et vejledende beløb på 10 mio. EUR til virkeliggørelsen af disse mål. Fiskeri Repræsentanter for AVS-landene har givet udtryk for deres bekymringer med hensyn til de utilstrækkelige midler, der er bevilget til programmet for styrkelse af fiskeriforvaltningen i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS Fisk II). Dette program er et af de væsentligste initiativer for fiskeriet under 9. EUF. Midlerne var helt utilstrækkelige i betragtning af det store antal potentielle modtagerlande (mere end 50 lande). En af FAO foretaget gennemførlighedsundersøgelse, der blev forelagt i december 2003, omhandlede projekter i regioner i Vestafrika, Vestindien og Stillehavet, som tegnede sig for et beløb, der langt oversteg det oprindeligt hertil afsatte beløb på 11,5 mio. EUR. Disse projekter er i overensstemmelse med målene og fremgangsmåden i AVS Fisk II-programmet. Der er behov for et yderligere vejledende beløb på 20 mio. EUR til at dække det manglende beløb STØTTE TIL DEN PRIVATE SEKTOR OG INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (65 MIO. EUR) Handlingsplan for landbrugsråvarer og EU/Afrika-bomuldspartnerskabet AVS-landene har ved flere lejligheder givet udtryk for et behov for at forbedre konkurrenceevnen for råvarer og for at mindske sårbarheden for producenterne i de mest råvareafhængige udviklingslande. Rådet har også for nylig anmodet Kommissionen om at foretage en grundig undersøgelse af problemerne i de lande, der er afhængige af bomuld. Den foreslåede handlingsplan for landbrugsråvarer omhandler en række aktiviteter, der både kan forbedre konkurrenceevnen og mindske sårbarheden, og bomuldspartnerskabet kan ses som et særligt biprodukt i forbindelse med denne handlingsplan. Begge planer kan sidestilles med politiske tilsagn og blev vedtaget som meddelelser fra Kommissionen den 12. februar En efterkommelse af denne anmodning ville for landbrugsvarernes vedkommende muliggøre et særligt samarbejde med internationale organisationer på de specifikke områder, der er omhandlet i meddelelsen. Aktionerne vedrørende bomuld omfatter foranstaltninger på områderne for vertikal integrering af branchen, forskning, udarbejdelse og indførelse af et verdensomspændende klassificeringssystem for bomuld, og markedsbaserede prisgarantiordninger. Disse aktioner vil i væsentligt omfang kunne virke som løftestang for andre aktioner med støtte fra EU-medlemsstater eller andre industrilande. Der er behov for et vejledende beløb på 45 mio. EUR til gennemførelse af AVS/EFhandllingsplanen for landbrugsråvarer (30 mio. EUR) og EU/Afrika-bomuldspartnerskabet (15 mio. EUR). 4

5 AVS-program for informations- og kommunikationsteknologi Efter en anmodning fra AVS-Ambassadørudvalget om foretagelse af en gennemførlighedsundersøgelse i 2003 blev det i december 2003 i EU s og AVS-landenes fælles holdning vedrørende informationssamfundet i udviklingssammenhæng bekræftet, at dette projekt skulle prioriteres. Det vil bidrage til oprettelsen af en afrikansk industri for informations- og kommunikationsteknologi og støtte integreringen af denne teknologi i EU s udviklingsaktiviteter. Programmet vil indebære klare økonomiske fordele for AVS-landene ved at skabe arbejdspladser i en blomstrende sektor og lette deres integrering i verdensøkonomien. De nye midler vil blive anvendt til (1) Lovgivningsreformer: Fastsættelse af nye bestemmelser på telekommunikationsområdet for at muliggøre omkostningsbesparelser, forbedrede tjenester og en markedsekspansion. (2) Kapacitetsopbygning: Uddannelse af unge studerende i udvikling af software. (3) Risikovillig kapital: Finansiering af IT/teleaktiviteter for SMV i AVS-landene. (4) e-forvaltning: Fremme af udviklingen af applikationer gennem offentlige indkøb, så der kan skabes en national IT-industri. Der er behov for et vejledende beløb på 20 mio. EUR til virkeliggørelsen af disse mål. I forbindelse med verdenstopmødet om informationssamfundet bør udviklingslandenes yderligere behov for projekter vedrørende informations- og kommunikationsteknologi også støttes med midler fra de nationale indikativprogrammer STØTTE TIL BEDRE METODER OG KAPACITETSOPBYGNING (25 MIO. EUR) Instrument for kapacitetsopbygning på migrationsområdet Det skal understreges, at der allerede findes forskellige finansieringskilder til integrering af migrationsspørgsmål i udviklingspolitikken. (a) Migrationsrelaterede aktiviteter, der skaber direkte synergier med bestående udviklingsprioriteter, bør finansieres over de bestående EUF-tildelinger til de enkelte lande. (b) Støtte til flygtninge bør fortsat finansieres over budgetposten for humanitær bistand eller hvor metoden med sammenkædning af nødhjælp, rehabilitering og udvikling kan benyttes over EUF. (c) Migrationsrelaterede programmer i AVS-lande, hvor der er tale om syd-nord-migration (migranter, der ønsker at rejse til EU, migranter, der allerede er bosiddende i EU, eller migranter, der vender tilbage fra EU) bør i princippet finansieres over det nyligt oprettede ENEAS-program (budgetpost ex B7 667). Ud over disse ordninger undersøger Kommissionen i øjeblikket mulighederne for at oprette et instrument for kapacitetsopbygning vedrørende intern AVS-migration. Dette instrument skal finansiere regionale og grænseoverskridende programmer for migranter og migrationsstrømme til og fra AVS-lande. Instrumentet vil blive koncentreret om syd-sydmigration og tage sigte på: Opbygning af regional analytisk og statistisk ekspertise vedrørende migrationsstrømme og migrationsrelaterede emner i AVS-området. Forbedring af AVS-kapaciteten til at udforme og gennemføre migrationspolitikker og -strategier, der kan fremme udviklingsprocessen. 5

6 Forøgelse af AVS s institutionelle kapacitet til effektiv og human migrationsforvaltning gennem udbredelse af oplysninger og faglig bistand. Der er behov for et vejledende beløb på 25 mio. EUR til virkeliggørelsen af ovennævnte mål DIVERSE (20 MIO. EUR) Strategisk partnerskab med FN Formålet med samarbejdet i forbindelse med AVS/EF-partnerskabet er at arbejde sammen om at virkeliggøre målene om udryddelse af fattigdom, bæredygtig udvikling og gradvis integrering af AVS-staterne i verdensøkonomien. Med vedtagelsen af Millenniumerklæringen i 2000 bekræftede ledere fra hele verden FN s rolle og verdenssamfundets vilje til at kæmpe for udvikling og bekæmpelse af fattigdom. AVS/EF-partnerskabet vil i høj grad nyde godt af et forbedret samarbejde mellem FN og EF. I forbindelse med EF s udviklingsstrategi bestræber man sig på sammen med AVS-landene at forbedre kvaliteten og virkningerne af de enkelte politikker og aktiviteter gennem en præcisering af Fællesskabets rolle i FN-sammenhængen og gennem et nærmere samarbejde med de FN-organisationer, hvis mandat og kapacitet er relevant for de prioriterede områder inden for AVS/EF-udviklingspolitikken. Hovedmålene med det strategiske partnerskab er at styrke Fællesskabets integrering i den politiske dialog upstream og at opbygge et partnerskab med udvalgte FN-organer, -fonde og -programmer, der er mere gennemsigtigt, finansielt forudsigeligt og lettere at overvåge. (KOM(2001) 231: Meddelelse om opbygning af et effektivt partnerskab med FN inden for udvikling og humanitære anliggender ). Der er behov for et vejledende beløb på 10 mio. EUR til virkeliggørelsen af ovennævnte mål, navnlig hvad angår regeringsførelse og situationer efter konflikter. Støtte for implementeringen af interne AVS programmer Formålet med AVS/EF-partnerskabet er at forbedre virkningen af interne AVS aktiviteter. Som en vigtig del af denne projektorienterede tilgang, er det ofte nødvendigt at assistere med skitsering af interne AVS interventioner i diverse udviklingssektorer, assistere med forberedelsen af specifikke programforslag og at tillade udførelsen af en række evalueringsopgaver. Der er behov for et vejledende beløb på 10 mio. EUR til at dække implementeringen af de førnævnte formål. Af de ovennævnte grunde, foreslår Kommissionen, at Rådet skal vedtage den vedlagte beslutning om anvendelsen af den reserve, der er afsat under rammebeløbet til langfristet udvikling under den 9. Europæiske Udviklingsfond. 6

7 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Fællesskabet skal indtage i AVS/EF-Ministerrådet vedrørende en afgørelse om anvendelsen af den reserve, der er afsat under rammebeløbet til langfristet udvikling under 9. Europæiske Udviklingsfond RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 310 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, andet afsnit, under henvisning til forslag fra Kommissionen, og ud fra følgende betragtninger: (1) Ved artikel 15 i AVS/EF-partnerskabsaftalen, der blev undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000, er der oprettet et AVS/EF-Ministerråd med beføjelse til at træffe afgørelser i overensstemmelse med det i aftalen fastlagte, og ifølge bilag I, punkt 8, kan Ministerrådet træffe passende foranstaltninger, hvis de midler, der er tilvejebragt gennem et af aftalens instrumenter, er opbrugt. (2) De midler af rammebeløbet for 9. EUF, der er afsat til Den Blandede Parlamentariske Forsamling og til regionalt samarbejde og regional integration, er opbrugt. Det bør derfor fastlægges, hvilken holdning Fællesskabet skal indtage i AVS/EF-Ministerrådet med henblik på vedtagelse af en afgørelse om anvendelsen af den reserve, der er afsat under rammebeløbet til langfristet udvikling under 9. Europæiske Udviklingsfond - TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE: Artikel 1 Fællesskabets holdning i AVS/EF-Ministerrådet vedrørende afgørelsen om anvendelsen af den reserve, der er afsat under rammebeløbet til langfristet udvikling under 9. Europæiske Udviklingsfond, baseres på det udkast til AVS/EF-Ministerrådets afgørelse, der er vedlagt som bilag. Udfærdiget i Bruxelles, den. På Rådets vegne Formand 7

8 BILAG Udkast til AVS/EF-MINISTERRÅDETS AFGØRELSE om anvendelsen af den reserve, der er afsat under rammebeløbet til langfristet udvikling under 9. Europæiske Udviklingsfond AVS/EF-MINISTERRÅDET HAR - under henvisning til AVS/EF-partnerskabsaftalen, der blev undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000, særlig bilag I, punkt 8, og ud fra følgende betragtninger: (1) De midler, der under rammebeløbet til langfristet udvikling under 9. Europæiske Udviklingsfond er afsat til Den Blandede Parlamentariske Forsamling og til regionalt samarbejde og regional integration, er opbrugt. (2) Med henblik på at sikre en fortsat virkeliggørelse af de mål, der er omhandlet i artikel 17 i AVS/EF-partnerskabsaftalen (Den Blandede Parlamentariske Forsamling), vil det være hensigtsmæssigt at afsætte supplerende midler hertil. (3) For at sikre midler til kapacitetsopbygning i forbindelse med miljøforvaltning og gennemførelse af multilaterale miljøaftaler, fastlæggelse af en AVS/EU-handlingsplan for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT) og styrkelse af fiskeriforvaltningen i AVS-landene vil det være hensigtsmæssigt at afsætte supplerende midler hertil. (4) For at sikre støtte til producenterne i de mest råvareafhængige AVS-stater, at forbedre konkurrenceevnen og mindske sårbarheden og for at fremme brugen af informationsog kommunikationsteknologi i AVS-landene vil det være hensigtsmæssigt at afsætte supplerende midler hertil. (5) For at sikre hjælp til bedre metoder og kapacitetsopbygning på området for migration og regionalt samarbejde, navnlig centreret om syd-syd-migrationer, vil det være hensigtsmæssigt at afsætte supplerende midler hertil. (6) For at sikre et nærmere samarbejde med de FN-organisationer, der har mandat og kapacitet på de områder, der er prioriteret i AVS/EF-udviklingspolitikken, navnlig regeringsførelse og situationer efter konflikter og for at forbedre virkningen af interne AVS aktiviteter, vil det være hensigtsmæssigt at afsætte supplerende midler hertil. 8

9 TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE: Artikel 1 Den Blandede Parlamentariske Forsamling Et beløb på 2 mio. EUR fra den reserve, der er afsat under rammebeløbet til langfristet udvikling under 9. Europæiske Udviklingsfond, overføres til bevillingen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling under rammebeløbet til langfristet udvikling i overensstemmelse med de formål, der er anført i AVS/EF-partnerskabsaftalens artikel 17 og protokol 1. Artikel 2 Internt AVS-samarbejde under rammebeløbet for regionalt samarbejde Et beløb på 170 mio. EUR fra den reserve, der er afsat under rammebeløbet til langfristet udvikling under 9. Europæiske Udviklingsfond, overføres til bevillingen til internt AVSsamarbejde under rammebeløbet for regionalt samarbejde i overensstemmelse med de formål, der er anført i AVS/EF-partnerskabsaftalens artikel 28, 29 og 30. Beløbet kan anvendes til følgende formål: 2.1 Naturressourcer (60 mio. EUR), til foranstaltninger vedrørende miljø og naturressourcer (herunder fiskerikontrol og -overvågning). 2.2 Støtte til den private sektor og informations- og kommunikationsteknologi (65 mio. EUR), til foranstaltninger til støtte for producenterne i de mest råvareafhængige AVS-stater samt til fremme af informations- og kommunikationsteknologi i AVSstaterne. 2.3 Støtte til bedre metoder og kapacitetsopbygning (25 mio. EUR), til oprettelse af et instrument for opbygning af migrationskapacitet i AVS-landene. 2.4 Strategisk partnerskab med FN (20 mio. EUR) og støtte til implementeringen af interne AVS programmer, til styrkelse af samarbejdet med de FN-organisationer, der er relevante for de prioriterede områder i AVS/EF-udviklingspolitikken, navnlig områderne for regeringsførelse og situationer efter konflikter og til at forbedre virkningen af interne AVS aktiviteter. Artikel 3 EUF's ledende anvisningsberettigede anmodes om at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige til gennemførelse af denne afgørelse, som træder i kraft på dagen for vedtagelsen. Udfærdiget i På vegne af AVS/EF-Ministerrådet Formand 9

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN ERKLÆRING I OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN I artikel 8 i Cotonou-aftalen forstås i relation til dialogen på nationalt og regionalt plan ved "AVSgruppen": AVS-Ambassadørudvalgets trojka og formanden for

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0473 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0473 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0473 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 473 final 2016/0228 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bevilling af midler, der er frigjort fra

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.4.2001 KOM(2001) 210 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Fællesskabets holdning i AVS-EF-Ministerrådet vedrørende afvikling

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2014 COM(2014) 369 final 2014/0186 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 9.11.2012 2012/2225(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om vækst i udviklingslande via handel og investeringer (2012/2225(INI)) Udvalget om International

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0308/2012 af F. M., italiensk statsborger, om den skovbrugspolitik, den peruvianske regering fører

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

Joe BORG A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL TIL

Joe BORG A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL TIL SPØRGSMÅL TIL Joe BORG Indstillet kommissær, tilknyttet Poul Nielson, kommissær med ansvar for udviklingssamarbejde og humanitær bistand A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL A. GENERELLE SPØRGSMÅL

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 C(2016) 4166 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 139 final 2014/0079 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse, på vegne af Den Europæiske Union, af aftalen mellem Den Europæiske Union

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 14.2.2012 2011/0127(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12934/17 AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236 CSDP/PSDC 526 POLARM 12 CFSP/PESC

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udviklingsudvalget 2015/2341(INI) 26.2.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om EU's trustfond for Afrika: Konsekvenserne for udvikling og humanitær bistand (2015/2341(INI)) Udviklingsudvalget

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

BERIGTIGELSE Ophæver og erstatter dokument KOM(2010) 101 endelig af 17.3.2010 Udskiftning af fodnote 5 og 6 samt bilag 1.

BERIGTIGELSE Ophæver og erstatter dokument KOM(2010) 101 endelig af 17.3.2010 Udskiftning af fodnote 5 og 6 samt bilag 1. DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.7.2010 KOM(2010) 101 endelig /2 BERIGTIGELSE Ophæver og erstatter dokument KOM(2010) 101 endelig af 17.3.2010 Udskiftning af fodnote 5 og 6 samt bilag 1.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 17.12.2014 EP-PE_TC1-COD(2014)0287 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 17. december 2014 med henblik på vedtagelse

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0207 (NLE) 16217/1/12 REV 1 LIMITE PUBLIC TELECOM 214 AUDIO 117 MI 730 RELEX 1040

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2013 COM(2013) 750 final 2013/0364 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage på Verdenshandelsorganisationens

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0712 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0712 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0712 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2016 COM(2016) 712 final 2016/0349 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om EU's tiltrædelse af Den Internationale

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.7.2015 COM(2015) 356 final 2015/0156 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2014 COM(2014) 629 final 2014/0295 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en ændring af listen over

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0063 (NLE) 14869/16 JAI 1003 FREMP 197 DROIPEN 198 COCON 28 COHOM 151 COPEN 359 EDUC 401 MIGR 205 SOC 746

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.3.2007 KOM(2007) 92 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.2.2009 KOM(2009)81 endelig 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 26.02.2002 KOM(2002) 104 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 904/98 af 27. april 1998 om indførelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2011/0332(NLE) 2.4.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 24.2.2014 JOIN(2014) 7 final 2014/0060 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0345/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0345/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 11.1.2006 B6-0046/2006 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0345/2005 jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5 af Ģirts

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2013 COM(2013) 309 final 2013/0161 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Den Europæiske Unions holdning i Verdenshandelsorganisationens Råd for

Læs mere

Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I

Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0087 Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute Valletta, den 3. februar 2017 (OR. en) Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute 1. Vi glæder os over og støtter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2002/0211(COD) 29. november 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET 2014/0197 (COD) PE-CONS 67/15 Bruxelles, den 15. december 2015 (OR. en) WTO 259 COWEB 140 AGRI 625 UD 237 TDC 12 CODEC 1630 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0241 (NLE) 8463/16 UD 90 CID 1 TRANS 238 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2009/2150(INI) 2.2.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 María Muñiz De Urquiza (PE431.180v01-00) om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene

Læs mere