Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl Maj Charlotte Rytter!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter!"

Transkript

1 Vurdering fp9 skriftlig fremstilling CFU København Maj 2015 Kl Charlotte Rytter!

2 Eftermiddagens program Det formelle og vurderingskriterierne x vurderingsrunder af 45 min. varighed : o kort intro til opgavekrav og genre 10 min. o Læs og vurder i makkerpar 20 min. o Borddrøftelse om den rigtige karakter 10 min. o Opsamling i plenum 5 min Smagsprøve på den nye skriftlige prøve med adgang til internettet

3 uvm.dk/fp

4 Tidsplan

5 Mål eleven prøves i til FP9 Nu hedder afgangsprøverne folkeskolens prøver (forkortes FP9 og FP10, og skrives 9.-klasseprøven, 10.-klasseprøven). Bekendtgørelsens mål for skriftlig fremstilling bygger direkte på slut- og trinmål for 9. klasse fra Fælles Mål Der prøves i at forholde sig analytisk og reflekterende til tekster og andre udtryk fra forskelligartede medier styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til genre og situation udvikle og udvide ordforråd og begrebsverden vise indsigt i sprogets spændvidde fra hverdagssprog til kunstneriske udtryksformer beherske et sikkert sprog med korrekt stavning kunne læse korrektur på egne tekster anvende forskellige genrer, stilarter og de vigtigste regler for sprogrigtighed anvende forskellige fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler layoute tekster, så det fremmer kommunikationen og vidner om æstetisk bevidsthed. (Fra Prøvebekendtgørelsen, Bilag 1, afsnit 1.16)

6 Faserne i skriveprocessen Layout layoute tekster, så det fremmer kommunikationen og vidner om æstetisk bevidsthed Sprogligt ejersyn kunne læse korrektur på egne tekster Planlæg din skrivning Forholde sig Kl opgavekrav Skriv løs forholde sig analytisk og reflekterende til tekster og andre udtryk fra forskelligartede medier Erfaringer med og viden om genrer m.m. udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til genre og situation udvikle og udvide ordforråd og begrebsverden vise indsigt i sprogets spændvidde beherske et sikkert sprog med korrekt stavning anvende forskellige genrer, stilarter og de vigtigste regler for sprogrigtighed anvende forskellige fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst

7 Genrebevidsthed

8

9 Vurderingsark finder du i prøvevejledningen side 77 hmp://www.uvm.dk/uddannelser/folkeskolen/folkeskolens- proever/ Forberedelse/Proevevejledninger

10 Vurderingskriterierne

11 Vurderingskriteriernes 3 dimensioner Indhold: Om besvarelsen er dækkende i forhold til opgaveformuleringen for den valgte opgave Genrebevidsthed i forhold til opgavekrav Disponeringen i forhold til indhold og genre Indholdets fylde Sprog: Om sproget er forståeligt, klart og varieret Sikkerhed i retskrivning og tegnsætning Layout: Orden og layout

12 Mit bud på et vurderingsskema

13 Karakterskalaen

14 De vejledende karakterbeskrivelser side i prøvevejledningen

15 En helhedsvurdering Udtrykket misforstået besvarelse eksisterer ikke I skriftlig fremstilling bør det skriftsproglige udtryk altid have overvægt og udgøre det væsentlige vurderingsgrundlag Det handler om samspillet mellem Indholdsprog - form

16 UDDYBNING AF DE 7 VURDERINGSKRITERIER

17 1. Besvarelsen i forhold til opgaveformuleringen for den valgte opgave Eleverne skal forestille sig den meddelelsessituation, de skriver i. For at en besvarelse kan siges at være dækkende i forhold til opgaveformuleringen, må den være udformet, som om den var et svar på en tilsvarende opgave i det virkelige liv. En fremragende besvarelse er yderst velskrevet og eksemplarisk både hvad angår indhold og form.

18 2.Genrebevidsthed i forhold til opgavekrav Genrekrav danner en væsentlig ramme for besvarelsens udformning. o Hvis kravet er at skrive en novelle, skal besvarelsen skrives, så man kan genkende en novelles karakteristika med fx et anslag, et kort handlingsforløb, et enkelt eller få temaer, få hovedpersoner etc. o Hvis opgaven er et debatindlæg til en avis, skal problemstillingen være tydelig, og der skal være argumenter for afsenderens meninger og holdninger. o Hvis opgaven lyder at skrive forskellige dagbogsoptegnelser, skal der være angivelse af tid og sted og også den grafiske udformning skal signalere dagbog. Ud fra de gængse genrekarakteristika må det vurderes, om i hvor høj grad eleven besvarer opgaven, så genrebevidstheden fremstår tydelig og sikker

19 3. Disponering i forhold til indhold og genre Disponeringen må være i overensstemmelse med genrekrav, opgaveformulering og indhold. Uanset genre gælder det, at en god besvarelse bærer præg af overvejelser over, hvad der skal præsenteres, og i hvilken rækkefølge det skal formuleres ( den røde tråd) En usammenhængende og tilfældig ophobning af ideer og udsagn vil være belastende for vurderingen.

20 4. Indholdets fylde Sammenhængen mellem genre, længde, indhold og disponering er med til at angive, om opgaven er besvaret fyldestgørende. Lange tomme passager og mange gentagelser kan i nogle sammenhænge være mere belastende end korte besvarelser. Om en besvarelses indhold kan vurderes som fyldigt, afhænger blandt andet af, i hvilket omfang der inddrages forskellige aspekter ved emnet eller detaljer i et handlingsforløb. Fylde er således ikke et spørgsmål om antallet af ord, men om en nuanceret belysning af stoffet og om en formidling, der er i overensstemmelse med de karakteristiske træk for den genre, der skrives i.

21 5. Sproget er forståeligt, klart og varieret At sproget skal være forståeligt indebærer, at både indhold og sammenhæng skal være umiddelbart tilgængelig. Hvis en fremstilling er præget af uforståelige må sproget betragtes som usikkert. Et klart sprog kendetegnes ved ikke blot at være forståeligt, men indbefatter også: ordvalg, syntaks, meningsafgrænsning, sammenkædning af meninger og afsnitsinddeling. Et varieret sprog er ikke blot forståeligt og klart. Der er variation i både ordvalg som syntaks. Derved bliver det ofte særdeles personligt og selvstændigt.

22 6. Sikkerhed i retskrivning og tegnsætning Forskellige typer af stavefejl må vurderes forskelligt. En besvarelse, der er præget af stavefejl, må vurderes som sprogligt usikker. Enkeltstående stavefejl, fx i fremmedord, bør derimod tillægges mindre betydning for den samlede helhed. Talesprogsvendinger vil være belastende for vurderingen, hvis der er mange. En mangelfuld brug af nyt afsnit og punktum altid er belastende for overskueligheden og dermed forståelsen. Det gælder også, når eleven undlader at sætte spørgsmålstegn efter spørgsmål eller at være konsekvent i markering af replikker. Enkelte kommafejl kan ikke have væsentlig betydning for vurderingen, men tæller naturligvis forskelligt, alt efter hvor på karakterskalaen man befinder sig

23 7. Orden og layout! Der er meget bevidst arbejdet med layout særligt i forhold til den genre, der skrives i. Teksten er skrevet med harmonisk højrekant. Der anvendes orddeling ved linjeskift. Overskriften er harmonisk i forhold til teksten, og der er balance mellem højde og bredde i teksten. Afsnit markeres konsekvent. Skrifttypen er velvalgt, tegn anvendes korrekt, og mellemrum anvendes korrekt i forbindelse med tegn. Eleverne skal demonstrere, at de kan udnytte de layoutmæssige muligheder i et tekstbehandlingsprogram. Eleverne skal være i stand til at anvende forskellige genres karakteristiske træk, når de udformer deres besvarelse. Layoutet skal forøge kommunikationsværdien af det skrevne. Vurdering af orden og layout sker på baggrund af det arbejde, eleven har udført for at tydeliggøre sammenhængen mellem den grafiske form og indholdet.

24 Kl RUNDE 1 ERINDRING, NYHEDSARTIKEL & ESSAY

25 Erindring Handler om autentiske oplevelser og minder. En meget personlig tekst, hvor eleven fortæller om noget, som har haft en betydning. Vi kan ikke afgøre om den er "sand", men den skal være "sandsynlig". Desuden er det et krav at oplevelsen har gjort et stort indtryk - og en god besvarelse vil også have en forklaring på hvorfor!

26 Nyhedsartikel Nyhedstrekanten: Det væsentligste først Objektiv/neutral og usynlig fortæller Faktuelle oplysninger Citater fra kilder (erfaring, partsog ekspertkilder) Evt. reportageelementer- med levende og sansende sprog

27 Essay Har en personlig tilgang til et bestemt emne, der er udgangspunkt for fordybelse. Indeholder egne tanker, følelser, erfaringer, forestillinger og indtryk. Veksler mellem det personlige og reflekterende plan (jeg/man). Har ingen fast form, men er ofte springende. Det vil sige, det styres af en tankerække og associationer. Udfordrer læserens holdninger og synspunkter." Fra "Sæt skrivespor"

28 Kl RUNDE 2 KLUMME, NOVELLE & DEBATINDLÆG

29 Klumme Klummen er en holdningspræget, personlig skildring af en oplevelse eller en følelse, som bredes ud og gøres interessant og oplysende for andre end skribenten selv. I klummen bliver læseren lidt klogere og får øjnene op for andre holdninger, perspektiver og sider af tilværelsen. En klumme tager ofte udgangspunkt i en personlig oplevelse fra den virkelige verden. Der må ikke digtes i en klumme, alt skal være sandt. Klummen indeholder ikke citater.

30 Novelle Indeholder besvarelsen novelles karakteristika med fx et anslag, et kort handlingsforløb, et enkelt eller få temaer, få hovedpersoner osv. Har den en indre sammenhæng og et forløb, der fører fremad, eventuelt ved at være bygget op mod et klimaks? Forholdet mellem fremstillingsformer kan også have betydning fx veksles der relevant mellem replikker, beretning og beskrivelse.

31 Debatindlæg Et debatindlæg ligger hovedvægten ligger på en persons oplevelse og holdning til et emne. I debatanlægget skal eleven komme med gode argumenter for sine synspunkter (påstand, uddybning, eksempler) Det er altid en god ide at fortælle, hvad man ved om sagen og dermed overbevise andre med sin viden.

32 Kl RUNDE 3 DEN NYE SKRIFTLIGE PRØVE MED ADGANG TIL INTERNETTET KLUMME, REPORTAGE, KOMMENTAR & NOVELLE

33 Beskrivelse af Skriftlig prøve med adgang til internettet Selvstændigt opgavesæt med fire opgaver, hvor der er mulighed for anvendelse af internettet i skriveprocessen. Eleven skal vælge at skrive én af dem Den nye prøveform adskiller sig primært fra den traditionelle ved, at der i en del af opgaverne stilles krav om at anvende internettet i opgavebesvarelsen Eleven skal blandt andet via søgning på nettet og læsning af multimodale tekster arbejde med billeder og filmklip, undersøge forskellige forhold og på den baggrund skrive sin besvarelse Færdighed i og viden om informationssøgning på nettet er en forudsætning i denne prøve Eleven skal kunne skelne mellem forskellige typer af afsendere, have viden om målgrupper og være i stand til at undersøge og vurdere informationer ud fra et kildekritisk perspektiv Det er stadigvæk med fokus på skriftligheden!

34 Fra prøvevejledningen, bilag 3, side 117

35

36

37

38

39

40

41 Tak for i dag! God arbejdslystog glem ikke den danskfaglige fornøjelsej