Der er tre måder at sætte billeder og tekst sammen på: 2 rigtige og 1 forkert.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er tre måder at sætte billeder og tekst sammen på: 2 rigtige og 1 forkert."

Transkript

1 Der er tre måder at sætte billeder og tekst sammen på: 2 rigtige og 1 forkert. Et eyetrack-forsøg førte til en test, der kan afgøre om man ramte rigtigt. Uden udstyr. Af Niels Heie, Den Grafiske Højskole I en daglig avis er der omkring 250 artikler, notitser, kommentarer, reportager etc. Under et kan man betegne dem som redaktionelle enheder, der består af mindst en overskrift, men oftest også en manchet, en brødtekst, mellemrubrikker og illustrationer. Halvdelen af de redaktionelle enheder indeholder billeder. I layoutet disponeres elementerne i størrelseshierakier, der har den virkning at nogle elementer ses før andre. Layoutet er den optiske forudsætning for den rækkefølge læseren opfatter elementerne i. Da billederne næsten altid er store, læses de først, sammen med overskrifterne. Læsning er en formodningsproces, hvor læseren bevæger sine øjne rundt blandt de redaktionelle enheder og de elementer som de redaktionelle enheder består af. Han eller hun skal finde ud af meningen med de redaktionelle enheder som helhed. Det gør han ved at forstå elementerne et for et, og ved at forstå deres rolle i forhold til hinanden. Læserens job er at forstå meningen med delene som (en) helhed. Når billede og tekst virker godt sammen forstår læseren deres indholdsmæssige sammenhæng umiddelbart, hvad enten det drejer sig om et billede og en rubrik eller et billede og en billedtekst. Læseren behøver ikke at læse brødteksten først, men forstår indholdet i sammensætningen som et klart opfattet postulat. Når billede og tekst virker dårligt sammen forstår læseren ikke den indholdsmæssige sammenhæng. Opfattelsen af postulatet er uklar og klarheden opstår først, når læseren har læst brødteksten. Måske havde historien fungeret bedre uden billede. Da halvdelen af avisens historier indeholder billeder, er halvdelen af historierne som udgangspunkt i fare for at blive opfattet forkert, fordi postulatet ikke opfattes klart. Den uklare opfattelse af postulatet skaber diffuse forventninger til den videre læsning. Forkerte forventninger ødelægger tilslaget det, der får fisken til at bide på krogen. Som Søren Pagter siger i et interview i SNDS (2006/3 side 7):...sammenhængen mellem tekst og billede er vigtig, for hvis nu læseren begynder med en forkert stemning i forhold til historien, så falder det hele til jorden.

2 Man kan læse korrektur på forholdet mellem tekster og billeder Den store gevinst ved at sætte tekst og billede sammen er, at skriftsprogets abstrakte karakter reduceres, fordi indholdet forankres (1) til en situation og at det billedmæssige udsagn om en eller anden situation bliver bestemt ved hjælp af sproglige kategorier. Når sammensætningen er god oplever læseren at billedet tager toppen af den sproglige abstraktion og at det sproglige indhold fjerner billedets mangetydighed. Sammensætningen skaber forståelse. Når sammensætningen er dårlig, oplever læseren ingen sammenhæng, sammensætningen skaber forvirring. Det problem kan løses ved hjælp af en metode, der gør det muligt at opdage om en sammensætning kan misforstås eller ej. Man kan kalde metoden et korrekturværktøj. Formålet er at kontrollere om indholdet i et postulat, der formidles som en sammensætning af et billede og en tekst, opfattes som helt eller splittet, om man forstår det eller misforstår det. Teksters og sætningers indbyrdes forhold kan beskrives ved hjælp af begreberne kohærens og kohæsion. Kohærens er betegnelsen for den overordnede sammenhæng i en tekst. Kohæsion er betegnelsen for den underordnede sammenhæng mellem sætninger. Kohærensen gør det muligt at forstå alle sætningerne i en tekst som en helhed. Kohæsionen gør det muligt at forstå sammenhængen mellem de enkelte sætninger. Når en tekst er kohærent hænger den sammen som helhed, der opfattes fordi enkeltsætningerne hænger sammen i kraft af kohæsionen. Kohærens forudsætter kohæsion. Korrekturværktøjet benytter de sproglige begreber kohærens og kohæsion til at beskrive forholdet mellem tekster og billeder. Testen, der skal afgøre om der er indholdsmæssig sammenhæng mellem tekster og billeder er enkel. Den består blot i at man omsætter billedets indhold til en sætning og sætter den sammen med den foreslåede overskrift eller billedtekst. Derved får man to sætninger, der kan give mening i forhold til hinanden eller ej. Hvis den sætning, der er en oversættelse af billedet, og rubrik eller billedtekst giver mening sammen som ledsætninger, er der også mening i sammensætningen af billede og overskrift. Når de to tekstelementer er indholdsmæssigt kohærente, er billede og tekst også indholdsmæssigt kohærente. Hvis sammensætningen af billedsætningen og rubrik eller billedtekst ikke giver mening sammen som ledsætninger, er der ikke indholdsmæssig kohærens i sammensætningen. Derfor er der ikke indholdsmæssig kohærens i sammensætningen af tekst og billede. Forudsætningen var et eyetrack-forsøg Materialet der ligger til grund for metoden fremkom gennem et eyetrack-forsøg, som vi udførte på DGHs eyetrack-laboratorium Nilpeter Lab. 2

3 Eyetracking er en nyere form for adfærdsregistrering baseret på computerteknologi og neurologisk viden om synets virkningsmåde. Når man eyetracker en person, registrerer man hvordan personen bevæger sine øjne mens vedkommende ser på f.eks. et skærmbillede. De data der indsamles gør det muligt at se, hvilke ruter øjnene gennemløber i forhold til det visuelle stimulus. Man kan videre se med hvilken frekvens og varighed øjnenes fiksationer og saccader gennemføres. Fiksationer er perioder, hvor øjnene står relativt stille og ser på det samme lille område et stykke tid. Saccader er de perioder, hvor øjnenes fokus flyttes fra et sted til et andet. En typisk fiksation varer mellem ms. En typisk saccade varer mellem ms (2). Der er en markant forskel på de to operationer ud over varigheden: under en fiksation er øjnene seende, under en saccade er de blinde personer så en serie på 24 skærmbilleder, der indeholdt seks forskellig fotografiske motiver vist fire gange. De to grupper så ikke de samme billeder. Hvert skærmbillede indeholdt et eller tre ens fotos og noget tekst. Teksten bestod af et spørgsmål og tre svarmuligheder. Personerne skulle vælge mellem de tre svarmuligheder og dermed bestemme hvilken sammensætning af tekst og billede, der var mest objektiv, subjektiv, forkert eller følelsesladet. Efter svaret blev et nyt skærmbillede vist og et nyt spørgsmål stillet. Billederne var udlånt af Dagbladet Politiken, spørgsmål og svar var skrevet af forsøgets designere. (Forsøget omtales mere detaljeret i 2. del af denne artikel). Et typisk skærmbillede, så således ud (fig.1): Hvilken tekst er mest OBJEKTIV? 1) Billede der lukker lyden ude 2) Trafikuheld på Janusgade 3) Kultransport på hjul Fig. 1 3

4 De tre måder at gøre det på Forsøget bekræftede, at der er tre måder at sætte tekst og billeder sammen på: 1) Selvfølgelige sammensætninger De kohæsive elementer er umiddelbart tilgængelige. De er direkte observerbare i både billede og tekst. Billedet viser det, som teksten betegner. I forsøget blev sammensætningen kaldt den objektive. 2) Usædvanlige sammensætninger Nogle af de kohæsive elementer er umiddelbart tilgængelige, men derudover er det nødvendigt for læserens forståelse af sammensætningen, at han selv formoder muligheden af flere. Teksten betegner kun noget af det, som billedet viser. I forsøget blev sammensætningen kaldt den subjektive. 3) Meningsløse sammensætninger Der er ingen tilgængelige kohæsive elementer, derfor er der heller ingen baggrund for at formode, hvad der kan mangle. I forsøget blev sammensætningen kaldt den forkerte. 1) Den selvfølgelige sammensætning Når læseren oplever sammenhængen som objektiv formidler teksten det samme bogstavelige indhold som billedet, forstået sådan at hvis billedet blev oversat til en tekst ville (næsten) alle opleve den som en tautologi, (dvs. udtrykker det samme) i forhold til den tekst billedet blev vist sammen med. Men selvom billedet og teksten siger det samme, er der stadig stor forskel på indholdet i de to. Forskellen er at et billede viser noget, en tekst hævder noget. Billedet viser et udsnit af en konkret situation på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt. Den viste situation kunne andre hvis de havde været tilstede også have set. Teksten kombinerer nogle ord, der kan forstås som en hævdelse af muligheden for et eller andet, tænkt eller faktisk trafikuheld, på et eller andet, tænkt eller faktisk tidspunkt, et eller andet, tænkt eller faktisk sted, på en af de veje, der tænkt eller faktisk hedder Janusgade. Hævdelsen kan forstås af andre, hvis de kender sproget. Billedet viser eksistensen af en bestemt situation, teksten hævder muligheden af en eller andet situation. Den indholdsmæssige sammenhæng opstår, fordi det giver mest mening at formode, at den ulykke der ses på billedet, er den ulykke der benævnes i teksten. Kohærensen, dvs. den overordnede sammenhæng, bliver mulig fordi der er elementer i billedet og teksten, der skaber kohæsion, den underordnede sammenhæng. De kohæsive elementer er de betydningselementer, der optræder i både billeder og tekster. I eksemplet med trafikuheldet er der mindst følgende sæt af kohæsive elementer: 4

5 Det man ser kan betegnes med ordet trafikuheld, teksten indeholder det samme ord. Stedet hvor det foregår kan betegnes som en gade med et bestemt navn. I teksten nævnes en gade ved navn. Situationen på billedet er af samme art, som situationen i teksten. Situationen på billedet foregår, på samme måde som situationen i teksten foregår. Læseren oplever uden problemer indholdsmæssig sammenhæng mellem et foto der viser et Trafikuheld på Janusgade og sætningen Trafikuheld på Janusgade 2) Den usædvanlige sammensætning Når læseren oplever sammenhængen som subjektiv betyder det, at teksten formidler et indhold som opleves kohærent sammen med den sætning, der beskriver indholdet i billedet bogstaveligt. Men de kohæsive elementer er implicitte, ikke explicitte. Når læseren kan forstå en mening med de to led i en sætning, der hedder: Trafikuheld på Janusgade, billede der lukker lyden ude er det fordi læseren selv forestiller sig de kohæsive elementer, der skal til for at forstå ordene som betydningselementer i den samme overordnede betydningshelhed. Læseren forstår formodentlig sammensætningen af ord således: (Et foto af et) Trafikuheld på Janusgade, (er et) billede, der lukker lyden ude. Når læseren kan opleve fotoets indhold kohærent i forhold til teksten, omsætter hun ubevidst billedets bogstavelige indhold til en ligeså entydig tekst + nogle ord med kohæsiv funktion, der ville gøre sammensætningen umisforståelig (ordene i parentes i eksemplet). Resultatet er, at læseren ved sin egen meddigtning får en samlet sproglig forestilling, som gør forholdet mellem indholdet i teksten og indholdet i billedet forståeligt, dvs. så billedet og teksten opleves som elementer i den samme betydningsbygning. Fordi teksten har været kohærent med billedet, har læseren fortolket de indholdsmæssige aspekter af billedet, som om det var en sætning. Denne hypotese om den kognitive proces kan forklare det faktum, at testpersonerne gennemsnitlig brugte 25% længere tid på at løse den subjektive opgave end på den objektive. 3) Den absurde sammensætning Når læseren oplever at en sammensætning er forkert, er der ingen kohæsive elementer, dvs ingen elementer der findes både i tekster og i billeder, hverken explicitte eller implicitte. 5

6 Læseren oplever ikke nogen mening med de to led i en sætning, der hedder: Trafikuheld på Janusgade, kultransport på hjul fordi læseren ikke kan forestille sig, hvilke kohæsive elementer der skulle til for at få indholdet i billede og tekst til at hænge sammen. Derfor oplever han eller hun heller ikke, at der ikke er nogen mening med (Et foto, der viser et) Trafikuheld på Janusgade (og sætningen) kultransport på hjul Læseren står så i den vanskelige situation, at han skal vælge at forstå sammensætningen enten som en fejl, eller som et eksempel på svært tilgængelig dadaisme, eller som et eksempel på en særlig art af kreativ kommunikation, hvor meningen er at læseren skal blive opmærksom på absurditeten. Idéen som maggi-terning Forsøgets resultat kan koges ind og omsættes til følgende trefingrede håndfuld af anbefalinger: A) Tekst og billede hænger indholdsmæssigt sammen, når det giver mening at opfatte billedets indhold som noget der er + tekstens indhold som noget billedets indhold er sammensætningen er objektiv B) Tekst og billede hænger indholdsmæssigt sammen, når det giver mening at opfatte billedets indhold som noget der er + tekstens indhold som noget billedets indhold kunne være sammensætningen er subjektiv EKSEMPEL: Hvis et billede forestiller Anders Fogh Rasmussen, Pia Kjærsgård og Bent Bentsen der kommer gående med et stort smil direkte mod fotografen, vil det give mening at sætte billedet sammen med teksten De tre partiledere fra regeringen og dens støtteparti på vej til møde. Men det vil også give mening at sætte billedet sammen med teksten Frisk pust over landet uanset hvilken situation de tre personer faktisk var i, da billedet blev taget. I den første version siger billedet (næsten) det samme som teksten: det der er i billedet, er også i teksten. Det giver mening at kalde sammensætningen objektiv. 6

7 I den anden skal læseren forestille sig en masse for at finde sammenhængen: f.eks. prøve at forstå indholdet i teksten som noget der kunne være resultatet af de tre personers aktivitet, hvis man var sympatisk indstillet overfor deres politiske holdninger. Det der er i billedet, kunne være det der er i teksten. Det giver mening at kalde sammensætningen subjektiv. C) Tekst og billede hænger ikke sammen, for det giver ikke mening at opfatte en sammenhæng mellem: billedets indhold som noget der er + tekstens indhold som noget billedets indhold ikke kunne være sammensætningen er meningsløs EKSEMPEL: Et foto viser en stor lastbil væltet omkuld i en grøft. Det har en billedtekst, der hedder: Valutabalancen er truet. Indholdet er selvmodsigende. Bilen kunne være væltet, chaufføren kunne have hørt Champagnegaloppen meget højt, bilen kunne have været en skodbil. Men hverken den eller hændelsen eller billedet kunne have været en valutabalance. Altså giver det mening at kalde sammensætningen meningsløs. Eyetracking-forsøget Det eyetrack-forsøg, som korrekturmetoden udsprang af, var det afsluttende projekt på et uddannelsesforløb som DGHs eyetrack-gruppe gennemførte på Lunds Universitet med professor Kenneth Holmquist (3) som vejleder. Formålet var bl.a. at fastlægge tidsforbruget i forbindelse med testpersoners oplevelse af indholdsmæssige forhold mellem tekster og billeder ved hjælp af øjenbevægelsesdata. Skærmbillederne det testpersonerne så blev fremstillet i to layouts. Det ene indeholdt et foto med de tre svarmuligheder placeret som linier i en spalte direkte under billedet, fig. 1. Det andet indeholdt tre identiske fotos og de tre svarmuligheder var placeret som billedtekster, et under hvert billede, altså som i et billedtekstlayout, fig. 2. De to layoutsblev kaldt henholdsvis spaltelayout (SL) og billedtekstlayout (BL). Fig 1 Fig 2 7

8 Testpersonerne skulle bestemme, hvilken svarmulighed der passede bedst til fotoets indhold, hvis sammensætningen skulle betegnes som henholdsvis mest objektiv, mest subjektiv, mest forkert og mest følelsesladet. Der var ingen tidsbegrænsninger for testpersonen som skulle besvare spørgsmålet, før næste billede blev vist. Det skærmbillede der indeholdt et billede af et trafikuheld og bl.a. teksten Trafikuheld på Janusgade" er blevet gennemgået. Et andet eksempel var dette (fig. 2): Fotografiet viste et ældre bondehus på en øde mark. Testpersonerne kunne vælge mellem disse svarmuligheder: Et lille hus på landet Fængsel for livstid 32 tomme bakker Inden forsøget blev afviklet, havde vi der stod bag forsøget gættet på de forslag testpersonerne ville vælge. F.eks. formodede vi at testpersonerne til billedet af et trafikuheld ville vælge: Trafikuheld på Janusgade til den mest objektive sammensætning Billede der lukker lyden ude til den mest subjektive Kultransport på hjul til den mest forkerte Billede der lukker lyden ude til den mest følelsesladede I forhold til billedet af huset på landet formodede vi, at testpersonernes ville vælge teksten Et lille hus på landet til den mest objektive sammensætning Fængsel på livstid til den mest subjektive 32 tomme bakker til den mest forkerte Fængsel på livstid til den mest følelsesladede Analysen af data Analysen af eyetrack-dataene foregik efter et system, hvor skærmbillederne blev opdelt i interesseområder (forkortet AOI, som betyder Areas Of Interest). Skærmbillederne med spaltelayout indeholdt 5 interesseområder: spørgsmålet tre svarmuligheder et foto Skærmbillederne med billedtekstlayout indeholdt 7 interesseområder: spørgsmålet 8

9 tre svarmuligheder et foto vist tre gange Stimulusbilleder med markering af Areas of Interest (de gule felter) Af de fire spørgsmål analyserede vi kun resultaterne fra de mest distinkte spørgsmål: dem om de objektive og de subjektive sammensætninger. I analysen af forholdet mellem vores forventede og testpersonernes faktiske forslag, inddrog vi også resultaterne fra spørgsmålet om den mest forkerte sammensætning, både den procentvise enighed mellem testpersonerne og os, og tidsforbruget. Resultatet af analysen blev fremstillet som en samlet gennemsnitsværdi. Værdien fremkom på følgende måde: Værdierne af det individuelle tidsforbrug i hver AOI, blev adderet og brugt som udgangspunkt for udregningen af en gennemsnitsværdi for hver person, hvert spørgsmål, hvert motiv og hvert layout. I layoutet med de tre ens billeder (BL) havde vi lagt værdierne for de tre fotos sammen i den endelige gennemsnitsværdi. I begge layouts lagde vi værdierne for de tre svarmuligheder sammen i den endelige gennemsnitsværdi. Resultater TESTPERSONERNES GENNEMSNITLIGE TIDSFORBRUG 18% af tiden på spørgsmål (begge layouts) En femtedel af tiden blev brugt på at læse og vende tilbage til spørgsmålet i den dynamiske formodningsproces som læseren var i under forsøget. 30% af tiden på fotos i layouts med et billede (SL-layout) 42% af tiden på fotos i layouts med tre billeder (BL-layout) Selvom de tre billeder var ens i BL-layoutet brugte læseren væsentlig mere tid på at se på de tre billeder end på det ene (SL-layoutet). 44% af tiden på svarene i layouts med et billede (SL-layout) 9

10 24% af tiden på svarene i layouts med tre billeder (BL-layout) Hvor der kun var et foto i skærmbilledet brugte testpersonen væsentlig længere tid på svarmulighederne end på svarmulighederne i de skærmbilleder hvor der var tre fotos. 10% af tiden blev brugt på tomme områder i layouts med et billede (SL-layout) 15% af tiden blev brugt på tomme områder i layouts med tre billeder (BL-layout) Testpersonerne brugte 10-15% af tiden med at se på noget udenfor for områder med visuelt indhold. Måske har vi her en begyndende målelig beskrivelse af den værdi som luft har i et layout. SAMLET TIDSFORBRUG TP brugte ca. den samme tid på den objektive sammensætning i de to layouts. Men tidsforbruget var ca. 10% større, når testpersonerne skulle bestemme den forkerte sammensætning og ca. 25% større, når de skulle bestemme den subjektive sammensætning. Tallene gælder for begge layouts. Det kan altså måles i tidsforbruget om en kognitiv opgave er kompliceret eller ej. Det skal man selvfølgelig tage højde for, når man tager stilling til f.eks. en artikel og den måde man formulerer den på. Hvor meget skal læseren formode? SAMMENFALD MELLEM FORVENTEDE OG AFGIVNE SVAR Sammenfaldet mellem vores valg og testpersonernes valg var relativt høj. Enighed om 95% af de objektive sammensætninger Enighed om 78 % af de subjektive sammensætninger Enighed om 85% af de forkerte sammensætninger Den høje enighed er vigtig, fordi den bekræfter at det er muligt at formidle visuelt ved hjælp af billeder og tekster sat sammen. Læserne forstår meddelelsen på ca. samme måde som afsenderen. KONKLUSION læseren deler i overvejende grad vores opfattelse af, hvad man kan kalde en objektiv og en subjektiv sammensætning af tekster og billeder. det komplekse i den indholdsmæssige relation mellem tekster og billeder har stor betydning for den mængde tid, som læseren bruger på at forstå. Jo sværere opgave, jo mere skal læseren fortolke selv, jo længere tid skal han bruge. layoutets udformning påvirker læserens visuelle adfærd. De to layouts gav væsensforskellig visuel læseradfærd. Læseprocessen er en formodningsproces. Den person, der formidler budskabet skal formulere sig visuelt så læseren misforstår så lidt som muligt. Men formidleren må også indse hvilke budskaber, der skal formuleres så det kræver meget formodningsarbejde at forstå dem og hvilke 10

11 der skal kræve lidt. Afsenderen skal gøre sig klart, hvilket fortolkningsarbejde læseren skal præstere for at finde meningen med meddelelsen. En meddelelse, der er formuleret som en komposition af tekster og billeder, skal kunne læses som en relation mellem tekster og billeder. Ellers bliver den ikke forstået rigtigt. Når det sker, bider fisken. (1) Roland Barthes bruger udtrykket forankring om forholdet mellem billede og tekst i artiklen Billedets Retorik i antologien Visuel Kommunikation, Medusa, Kbh Mellem tekst og billede bruger han udtrykket afløsning. Jeg finder begrebet bestemmelse bedre. (2) Andrew Duchowski: Eye Tracking Methodology, Theory and Practice Springer Verlag, 2003, London (3) Kenneth Holmquist har bl.a. publiceret undersøgelsen Daily Newspaper Layout designers prediction of readers visual behavior a case study, Lunds Universitet, 2003 Rapporten om eyetrack-forsøget kan downloades fra DGH s hjemmeside. Titlen er Objektive og subjektive indholdsrelationer mellem sproglige og ikke-sproglige tegn, der bruges i grafiske produkter Teksten findes her: Bilagene findes her: Niels Heie (1945), grafisk designer og underviser på Den Grafiske Højskole siden Uddannet som filminstruktør fra Den Danske Filmskole, exam. art. i filmvidenskab fra Københavns Universitet og grafisk designer fra Den Grafiske Højskole. Har udgivet: At tale til øjet - en bog om grafisk retorik. Grafisk Litteratur, Kbh Spisesedler plakater, der sælger aviser. Den Grafiske Højskole,

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

INDHOLDSRELATIONER MELLEM SPROGLIGE OG IKKE-SPROGLIGE TEGN

INDHOLDSRELATIONER MELLEM SPROGLIGE OG IKKE-SPROGLIGE TEGN NIELS HEIE KAREN MARGRETHE ÖSTERLIN FRANK CHRISTENSEN Objektive og subjektive INDHOLDSRELATIONER MELLEM SPROGLIGE OG IKKE-SPROGLIGE TEGN der bruges i grafiske produkter Rapport om et eyetrack-forsøg udført

Læs mere

Multimodal argumentation: når tekst og billeder passer sammen

Multimodal argumentation: når tekst og billeder passer sammen : når tekst og billeder passer sammen Billedet begrænser teksten betydning, mens teksten forankrer billedets betydning. Den viden kan bruges praktisk i al visuel kommunikation. af Niels Heie, Mediehøjskolen

Læs mere

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation Inspiration til udarbejdelse af abstracts, posters og mundtlig præsentation FAGLIG SAMMENSLUTNING AF SYGEPLEJERSKER BESKÆFTIGET MED KRÆFTPATIENTER FS13 Indledning Dette materiale er tænkt som inspiration

Læs mere

Journalistik. En avis

Journalistik. En avis Journalistik Det nærmeste man kommer den absolutte sandhed En avis En avis er et blad med historier om ting, folk ikke ved i forvejen. Tingene skal være sket i virkeligheden. Historierne i en avis er ikke

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet

Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet og forbedre synet hos patienter med AMD Et nyt mini-teleskop kan nu indopereres i øjet som ved en grå stær operation og forstørre nethindebilledet på et område

Læs mere

Skriv en artikel. Korax Kommunikation

Skriv en artikel. Korax Kommunikation Skriv en artikel Indledningen skal vække læserens interesse og få ham eller hende til at læse videre. Den skal altså have en vis appel. Undgå at skrive i kronologisk rækkefølge. Det vækker ofte større

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS

KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE VERSION 1 - OPDATERET AUGUST 2015 SIDE 2/8 KUNDEGUIDE Denne miniguide viser dig, hvordan du søgemaskineoptimerer dine artikler og sider i WordPress. Udover de officielle retningslinjer for en

Læs mere

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Inspiration til ud ar bej del se af abstracts, posters og mundtlig præsentation Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Indledning Denne pjece er tænkt som inspiration til dig, der skal formidle resultater,

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 CVR nr.: DK11130976 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Version 1.2

Læs mere

10-trins raket til logo-design

10-trins raket til logo-design 10-trins raket til logo-design Stjerne-modellen Dette notat er udarbejdet i forbindelse med foredrag og kurser som supplement til bogen Virksomhedens logo. Ideen er, at det skal fungere sammen med bogen,

Læs mere

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter!

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter! Vurdering fp9 skriftlig fremstilling CFU København Maj 2015 Kl. 13.00-16.00 Charlotte Rytter! Eftermiddagens program 13.00-13.25 Det formelle og vurderingskriterierne 13.25-15.50 3 x vurderingsrunder af

Læs mere

Den nye bollemodel (2002)

Den nye bollemodel (2002) 1 Roskilde Universitetscenter, Institut for Kommunikation, journalistik og datalogi, PO.Box 260. 4000 Roskilde. (2002) Bruno Ingemann in Tekster skal ses! Nøgleord: Kommunikation, planlægning, målgruppe,

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Jeg har samlet fire blogindlæg fra KommuniCares Facebookside, der handler om forskellige former for notatteknik.

Jeg har samlet fire blogindlæg fra KommuniCares Facebookside, der handler om forskellige former for notatteknik. 1 CVR nr.: 34837678 Kort om notatteknik Jeg har samlet fire blogindlæg fra KommuniCares Facebookside, der handler om forskellige former for notatteknik. Kapitel 1 handler om generelle forhold ved notetagning.

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb)

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb) Denne guide er skrevet til folk, som laver hjemmesider med Øresundsregionen som målgruppe. Hvilket sprog skal man skrive på dansk eller svensk, eller måske engelsk? Hvordan kommunikerer man mest effektivt

Læs mere

INDHOLD - Nettet egner sig til NU-heder

INDHOLD - Nettet egner sig til NU-heder SKRIV TIL NETTET Denne pixi-guide er lavet til internt brug blandt medarbejderne på Sjællandske Medier, som i uredigeret form har stillet den til rådighed for klasser, som deltager i Nyhedsugen. INDHOLD

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj Køb bøgerne i dag Håndter konfliker V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær.

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær. 1 DRINK GRAFISK DESIGN 5 STK. ØL / DRINKS / VAND GRAFISK DESIGN Grafisk design 3 DRINK 2 DRINK 5 DRINK 4 DRINK Opgaven bestod i at udvikle et nyt design til Galten byfest, som bliver holdt en gang årligt.

Læs mere

På nedenstående afbildning kan du klikke på et begreb og få en yderligere

På nedenstående afbildning kan du klikke på et begreb og få en yderligere Fakta På nedenstående afbildning kan du klikke på et begreb og få en yderligere uddybning. En faktatekst/sagtekst kan vurderes til enten at være informerende, meningstilkendegivende eller holdningspåvirkende

Læs mere

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk Lav en avis! Navn: 1 Indhold Job på en avisredaktion 3 Nyhedskriterier 4 Vælg en vinkel 5 Avisens genrer 6 Nyhedsartikel 7 Reportage 8 Baggrund 9 Feature 10 Interview 11 Læserbrev 12 Kronik 13 Leder 14

Læs mere

Ulykkesforebyggelse Vi kan ikke undgå menneskelige fejl

Ulykkesforebyggelse Vi kan ikke undgå menneskelige fejl Ulykkesforebyggelse Vi kan ikke undgå menneskelige fejl Ved Pia Jakobsen arbejdsmiljøkonsulent & Ingrid Brunebjerg arbejds- og organisationspsykolog Ulykkesforebyggelse Ulykker hvad taler vi om? To tilgange

Læs mere

KUNDEGUIDE PRODUKTOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE PRODUKTOPTIMERING I WORDPRESS

KUNDEGUIDE PRODUKTOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE PRODUKTOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE VERSION 1 - OPDATERET AUGUST 2015 SIDE 2/8 KUNDEGUIDE Denne miniguide viser dig, hvordan du produktoptimerer i WordPress. For at opfylde søgemaskinernes retningslinjer for optimering skal man

Læs mere

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul Er der behov for at få et indgående kendskab til kunden, når de bruger bookingsystemet? Hvad siger brugerne efterfølgende om den service, de har fået? Ved

Læs mere

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE ... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE Indhold Til læreren side 3 Hele tre på én gang Målgruppe, tidsforbrug og anvendelse af materialet Målene giver ramerne nye Fælles Mål side 4 side 5 side 7 Redaktion:

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Publikationer. Centralt niveau (A)

Publikationer. Centralt niveau (A) Publikationer Centralt niveau (A) grafisk designprogram juni 2006 2 indhold 3 Typografi 4 Farver Odense farvepalette Retningslinier for publikationsforsider til centralt niveau A4 Forside med rubrik nede

Læs mere

F-modul 3: Sprog og argumentation

F-modul 3: Sprog og argumentation F-modul 3: Sprog og argumentation Den måde vi kommunikerer på, ændrer sig hele tiden, afhængigt af situationen. Vores sprog afhænger af hvem vi taler med. Vi taler anderledes til børn end til voksne, ligesom

Læs mere

Oprettelse af nyhed / Upload af fil på Iserasuaat

Oprettelse af nyhed / Upload af fil på Iserasuaat Oprettelse af nyhed / Upload af fil på Iserasuaat Dette er en vejledning i oprettelse af fagnyheder og upload af filer til placering på allerede definerede listevisninger i Iserasuaat. 1 Login 1: Gå til

Læs mere

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 3 Giv feedback Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Lær at give fedback... 4 Konstruktiv feedback... 5 Konstruktiv feedback i praksis... 6 Selv iagttagelserne er komplicerede...

Læs mere

BRAINTRUST LABS. Braintrust LABS spænder fra et 1-times inspirationsoplæg til en 2-dages intensiv workshop.

BRAINTRUST LABS. Braintrust LABS spænder fra et 1-times inspirationsoplæg til en 2-dages intensiv workshop. Braintrust LABS er et konferencekoncept, som udruster deltagerne med nye værktøjer, som styrker deres evner til tværfagligt samarbejde og kommunikation. Ved at benytte Braintrust s Visual Lingua Franca-metode,

Læs mere

Poster design. Meningen med en poster

Poster design. Meningen med en poster Poster design At præsentere et naturvidenskabelig emne er ikke altid lige nemt. Derfor bruges ofte plakater, såkaldte posters, til at fremvise forskning på fx messer eller konferencer. Her kan du finde

Læs mere

Grafisk design AnnA SkAk Mediegr Afiker

Grafisk design AnnA SkAk Mediegr Afiker Grafisk design opgaven Jeg fik til opgave, at udforme en værdikupon til svenske Adlibris Fotoservice. Værdikuponen skulle være i A5-format på 2 sider. På første side skulle der være en indledende tekst

Læs mere

Dansk oversættelse af Visual Function Questionnaire-25 (inklusiv appendix VFQ-39)

Dansk oversættelse af Visual Function Questionnaire-25 (inklusiv appendix VFQ-39) Dansk oversættelse af Visual Function Questionnaire-25 (inklusiv appendix VFQ-39) Instruktion Jeg vil nu læse nogle udsagn vedrørende problemer som er relateret til dit syn og dine følelser omkring dit

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

DEN GODE PRESSEMEDDELELSE

DEN GODE PRESSEMEDDELELSE DEN GODE PRESSEMEDDELELSE Typer af pressemeddelelser Den eventbaserede Man får omtale ved at udsende en klassisk pressemeddelelse, der knytter sig til en begivenhed. Den analysebaserede Man får omtale

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Design af IT-medier. Skriftlig prøve 27. august 1999. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt.

Design af IT-medier. Skriftlig prøve 27. august 1999. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt. Design af IT-medier Skriftlig prøve 27. august 1999 Varighed: Hjælpemidler: Bedømmelse: Besvarelse: Opgaver: 4 timer. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt. Karakter efter 13-skalaen. Alle ark skal være

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Hvad går opgaven ud på? Opgaven gik ud på at lavet et præsentations website for Udbudsnet. Hjemmesiden skulle bruges til at sælge Udbudsnet, på en messe som hedder BL.

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Test af Repræsentationssystemer

Test af Repræsentationssystemer Test af Repræsentationssystemer Identificér dit foretrukne repræsentationssystem Testen kan give dig et fingerpeg om din måde at bruge dine sanser/repræsentationssystemer på, og samtidig kan du finde dine

Læs mere

Kvalitative og kvantitative

Kvalitative og kvantitative Kvalitative og kvantitative - undersøgelsesmetoder Fællesmodul i business DEF Klynge, KEA 2012 Har I brugt dem? Og til hvad? Hvad er værdien ved dem? Business aspektet Før nogen finansierer noget som helst,

Læs mere

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik SKRIV TIL NETTET - et hurtigt overblik Af Nis Hollesen Webmaster Norddjurs Kommune nih@norddjurs.dk Senest opdateret 05.02.2011 Skriv til nettet: Et hurtigt overblik I denne manual kan du få et hurtigt

Læs mere

grafisk // design // d k sign

grafisk // design // d k sign gr a fis grafisk e // d k sign grafisk vinbog / redegørelse / brainstorm og inspiration / farver, fonte og logo / layout / opslag / omslag HVAD? Design og opsætning af et fiktivt magasin, Plus, hvor design

Læs mere

Indhold. 1. Indledning. 4. Vinkling. 10. Reportage. 11. Interview 12. Medier og journalistik. avisens genrer. Velkommen på forsiden og hva så?

Indhold. 1. Indledning. 4. Vinkling. 10. Reportage. 11. Interview 12. Medier og journalistik. avisens genrer. Velkommen på forsiden og hva så? Indhold Medier og journalistik m m 1. Indledning Velkommen på forsiden og hva så? 4 2. 3. TEMA 1 Layout 7 Avistyper og pressehistorie En avis er ikke bare en avis 10 TEMA 2 Webaviser 18 Avisens indhold

Læs mere

D E S I G N M A N U A L

D E S I G N M A N U A L D E S I G N M A N U A L 2 0 1 2 SKRIFTTYPER Velkommen Formålet med denne designmanual er at give et simpelt og overskueligt overblik over de mange grafiske muligheder, som DGI-universet råder over. Helt

Læs mere

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer.

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. CSU Center for Specialundervisning Holbæk d. 22. marts 2010 Foreløbig Projektbeskrivelse Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. Indholdsbeskrivelse af forsøgsarbejdet

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling DASG. Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning. side 1 af 12 Spørgeskemaundersøgelser og databehandling Disse noter er udarbejdet i forbindelse med et tværfagligt samarbejde mellem matematik og samfundsfag

Læs mere

Postervejledning. Indhold. Meningen med en poster

Postervejledning. Indhold. Meningen med en poster Postervejledning Meningen med en poster En plakat, eller det der på engelsk kaldes en poster, bruges i videnskabelige kredse til at præsentere forskningsresultater. I det følgende vil der blive givet en

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Sådan kommer du i gang med Socrative en praktisk guide

Sådan kommer du i gang med Socrative en praktisk guide Sådan kommer du i gang med Socrative en praktisk guide Indhold Hvad er Socrative?... 1 Hvordan kommer man i gang?... 1 Sådan laver du en quiz... 3 Oprettelse af Multiple Choice-spørgsmål... 5 Oprettelse

Læs mere

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 ANALYSE Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 SENDER VI PRESSEMEDDELELSER UD PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT 3 METODEN FOR ANALYSEN 4 REDAKTIONELLE POSTKASSER PÅ

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Hvorfor læse med børn? Den gode oplevelse æstetisk/litterær Hyggeligt og rart. Nærhed og fællesskab Litteratur og kultur Viden

Læs mere

NIVEAU: 7.-8. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen

NIVEAU: 7.-8. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 7.-8. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Nyhedsartikel 1 i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne

Læs mere

Kære leder af dagtilbud

Kære leder af dagtilbud Kære leder af dagtilbud Nedenfor findes informationer og bemærkninger til den forestående kortlægning. Kortlægningens gennemførelsesperioder Kortlægningen i Program for læringsledelse er udformet som netbaserede,

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011 GRØNNE PLETTER Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler 1. udgave, marts 2011 grønne pletter.dk 1 Nu får Danmark snart Grønne Pletter vær med til at gøre den nye kampagne fra Danske Planteskoler

Læs mere

Eye tracking analyser din kommunikation, og sælg mere

Eye tracking analyser din kommunikation, og sælg mere Eye tracking analyser din kommunikation, og sælg mere 1 2 Skab iøjnefaldende information, og sælg mere Ser dine kunder det du virkelig ønsker at de skal læse på fakturaen, hjemmesiden eller appen? Eller

Læs mere

Planlægningsguide til situationsdidaktik

Planlægningsguide til situationsdidaktik Planlægningsguide til situationsdidaktik Af Jeppe Bundsgaard og Simon Skov Fougt Denne planlægningsguide er et arbejdspapir for den enkelte lærer, når der skal planlægges et situationsdidaktisk forløb

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

Ordforklaring side 73

Ordforklaring side 73 Ordforklaring side 73 I retten har man en forsvarer, det har man ikke i BT og Ekstra Bladet! Hvad du ser er nyheder hvad du ved er baggrund hvad du føler er opinion! Interviewerens kunst består i at stille

Læs mere

Originalt emballagedesign

Originalt emballagedesign Originalt emballagedesign Af Jesper Clement Designer mdd, Ph.D. i marketing Underviser i emballagedesign på DMJX En undersøgelse af hvad re-design af emballager kan medføre Hvilket emballagedesign er bedst?

Læs mere

OPG 1: Iscenesæt et fotografi

OPG 1: Iscenesæt et fotografi Optagelsesprøve til Fotografisk Kommunikation lørdag 10. maj 2014 OPG 1: Iscenesæt et fotografi Deadline: Upload af løsning senest kl. 10.30. Skrive- og kreativitetsopgave: BALLETDANSER ALBAN LENDORF I

Læs mere

Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN. Hvad er et resumé? Artikel fra tema

Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN. Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema Hvad er et resumé? Artikel fra nyheder Hvad er en kommentar? Hvad er en blog og hvordan skriver jeg på en blog? Hvad er en

Læs mere

Aabenraa 20. september 2012

Aabenraa 20. september 2012 Aabenraa 20. september 2012 Udvikling af informationskompetence Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Dagens program

Læs mere

Boost din kommunikation

Boost din kommunikation v Boost din kommunikation Tag magten over din virksomheds kommunikation med et kursus hos JJ Kommunikation. Undervisningen er målrettet alle typer virksomheder, der vil være mere aktive i den eksterne

Læs mere

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 6 Skriv til patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Kommunikations- og patientsyn... 4 Målgruppe... 5 Dit mål med informationen... 7 Formålet med informationen... 8 Gode

Læs mere

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori Einsteins relativitetsteori 1 Formål Formålet med denne rapport er at få større kendskab til Einstein og hans indflydelse og bidrag til fysikken. Dette indebærer at forstå den specielle relativitetsteori

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere