Der er tre måder at sætte billeder og tekst sammen på: 2 rigtige og 1 forkert.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er tre måder at sætte billeder og tekst sammen på: 2 rigtige og 1 forkert."

Transkript

1 Der er tre måder at sætte billeder og tekst sammen på: 2 rigtige og 1 forkert. Et eyetrack-forsøg førte til en test, der kan afgøre om man ramte rigtigt. Uden udstyr. Af Niels Heie, Den Grafiske Højskole I en daglig avis er der omkring 250 artikler, notitser, kommentarer, reportager etc. Under et kan man betegne dem som redaktionelle enheder, der består af mindst en overskrift, men oftest også en manchet, en brødtekst, mellemrubrikker og illustrationer. Halvdelen af de redaktionelle enheder indeholder billeder. I layoutet disponeres elementerne i størrelseshierakier, der har den virkning at nogle elementer ses før andre. Layoutet er den optiske forudsætning for den rækkefølge læseren opfatter elementerne i. Da billederne næsten altid er store, læses de først, sammen med overskrifterne. Læsning er en formodningsproces, hvor læseren bevæger sine øjne rundt blandt de redaktionelle enheder og de elementer som de redaktionelle enheder består af. Han eller hun skal finde ud af meningen med de redaktionelle enheder som helhed. Det gør han ved at forstå elementerne et for et, og ved at forstå deres rolle i forhold til hinanden. Læserens job er at forstå meningen med delene som (en) helhed. Når billede og tekst virker godt sammen forstår læseren deres indholdsmæssige sammenhæng umiddelbart, hvad enten det drejer sig om et billede og en rubrik eller et billede og en billedtekst. Læseren behøver ikke at læse brødteksten først, men forstår indholdet i sammensætningen som et klart opfattet postulat. Når billede og tekst virker dårligt sammen forstår læseren ikke den indholdsmæssige sammenhæng. Opfattelsen af postulatet er uklar og klarheden opstår først, når læseren har læst brødteksten. Måske havde historien fungeret bedre uden billede. Da halvdelen af avisens historier indeholder billeder, er halvdelen af historierne som udgangspunkt i fare for at blive opfattet forkert, fordi postulatet ikke opfattes klart. Den uklare opfattelse af postulatet skaber diffuse forventninger til den videre læsning. Forkerte forventninger ødelægger tilslaget det, der får fisken til at bide på krogen. Som Søren Pagter siger i et interview i SNDS (2006/3 side 7):...sammenhængen mellem tekst og billede er vigtig, for hvis nu læseren begynder med en forkert stemning i forhold til historien, så falder det hele til jorden.

2 Man kan læse korrektur på forholdet mellem tekster og billeder Den store gevinst ved at sætte tekst og billede sammen er, at skriftsprogets abstrakte karakter reduceres, fordi indholdet forankres (1) til en situation og at det billedmæssige udsagn om en eller anden situation bliver bestemt ved hjælp af sproglige kategorier. Når sammensætningen er god oplever læseren at billedet tager toppen af den sproglige abstraktion og at det sproglige indhold fjerner billedets mangetydighed. Sammensætningen skaber forståelse. Når sammensætningen er dårlig, oplever læseren ingen sammenhæng, sammensætningen skaber forvirring. Det problem kan løses ved hjælp af en metode, der gør det muligt at opdage om en sammensætning kan misforstås eller ej. Man kan kalde metoden et korrekturværktøj. Formålet er at kontrollere om indholdet i et postulat, der formidles som en sammensætning af et billede og en tekst, opfattes som helt eller splittet, om man forstår det eller misforstår det. Teksters og sætningers indbyrdes forhold kan beskrives ved hjælp af begreberne kohærens og kohæsion. Kohærens er betegnelsen for den overordnede sammenhæng i en tekst. Kohæsion er betegnelsen for den underordnede sammenhæng mellem sætninger. Kohærensen gør det muligt at forstå alle sætningerne i en tekst som en helhed. Kohæsionen gør det muligt at forstå sammenhængen mellem de enkelte sætninger. Når en tekst er kohærent hænger den sammen som helhed, der opfattes fordi enkeltsætningerne hænger sammen i kraft af kohæsionen. Kohærens forudsætter kohæsion. Korrekturværktøjet benytter de sproglige begreber kohærens og kohæsion til at beskrive forholdet mellem tekster og billeder. Testen, der skal afgøre om der er indholdsmæssig sammenhæng mellem tekster og billeder er enkel. Den består blot i at man omsætter billedets indhold til en sætning og sætter den sammen med den foreslåede overskrift eller billedtekst. Derved får man to sætninger, der kan give mening i forhold til hinanden eller ej. Hvis den sætning, der er en oversættelse af billedet, og rubrik eller billedtekst giver mening sammen som ledsætninger, er der også mening i sammensætningen af billede og overskrift. Når de to tekstelementer er indholdsmæssigt kohærente, er billede og tekst også indholdsmæssigt kohærente. Hvis sammensætningen af billedsætningen og rubrik eller billedtekst ikke giver mening sammen som ledsætninger, er der ikke indholdsmæssig kohærens i sammensætningen. Derfor er der ikke indholdsmæssig kohærens i sammensætningen af tekst og billede. Forudsætningen var et eyetrack-forsøg Materialet der ligger til grund for metoden fremkom gennem et eyetrack-forsøg, som vi udførte på DGHs eyetrack-laboratorium Nilpeter Lab. 2

3 Eyetracking er en nyere form for adfærdsregistrering baseret på computerteknologi og neurologisk viden om synets virkningsmåde. Når man eyetracker en person, registrerer man hvordan personen bevæger sine øjne mens vedkommende ser på f.eks. et skærmbillede. De data der indsamles gør det muligt at se, hvilke ruter øjnene gennemløber i forhold til det visuelle stimulus. Man kan videre se med hvilken frekvens og varighed øjnenes fiksationer og saccader gennemføres. Fiksationer er perioder, hvor øjnene står relativt stille og ser på det samme lille område et stykke tid. Saccader er de perioder, hvor øjnenes fokus flyttes fra et sted til et andet. En typisk fiksation varer mellem ms. En typisk saccade varer mellem ms (2). Der er en markant forskel på de to operationer ud over varigheden: under en fiksation er øjnene seende, under en saccade er de blinde personer så en serie på 24 skærmbilleder, der indeholdt seks forskellig fotografiske motiver vist fire gange. De to grupper så ikke de samme billeder. Hvert skærmbillede indeholdt et eller tre ens fotos og noget tekst. Teksten bestod af et spørgsmål og tre svarmuligheder. Personerne skulle vælge mellem de tre svarmuligheder og dermed bestemme hvilken sammensætning af tekst og billede, der var mest objektiv, subjektiv, forkert eller følelsesladet. Efter svaret blev et nyt skærmbillede vist og et nyt spørgsmål stillet. Billederne var udlånt af Dagbladet Politiken, spørgsmål og svar var skrevet af forsøgets designere. (Forsøget omtales mere detaljeret i 2. del af denne artikel). Et typisk skærmbillede, så således ud (fig.1): Hvilken tekst er mest OBJEKTIV? 1) Billede der lukker lyden ude 2) Trafikuheld på Janusgade 3) Kultransport på hjul Fig. 1 3

4 De tre måder at gøre det på Forsøget bekræftede, at der er tre måder at sætte tekst og billeder sammen på: 1) Selvfølgelige sammensætninger De kohæsive elementer er umiddelbart tilgængelige. De er direkte observerbare i både billede og tekst. Billedet viser det, som teksten betegner. I forsøget blev sammensætningen kaldt den objektive. 2) Usædvanlige sammensætninger Nogle af de kohæsive elementer er umiddelbart tilgængelige, men derudover er det nødvendigt for læserens forståelse af sammensætningen, at han selv formoder muligheden af flere. Teksten betegner kun noget af det, som billedet viser. I forsøget blev sammensætningen kaldt den subjektive. 3) Meningsløse sammensætninger Der er ingen tilgængelige kohæsive elementer, derfor er der heller ingen baggrund for at formode, hvad der kan mangle. I forsøget blev sammensætningen kaldt den forkerte. 1) Den selvfølgelige sammensætning Når læseren oplever sammenhængen som objektiv formidler teksten det samme bogstavelige indhold som billedet, forstået sådan at hvis billedet blev oversat til en tekst ville (næsten) alle opleve den som en tautologi, (dvs. udtrykker det samme) i forhold til den tekst billedet blev vist sammen med. Men selvom billedet og teksten siger det samme, er der stadig stor forskel på indholdet i de to. Forskellen er at et billede viser noget, en tekst hævder noget. Billedet viser et udsnit af en konkret situation på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt. Den viste situation kunne andre hvis de havde været tilstede også have set. Teksten kombinerer nogle ord, der kan forstås som en hævdelse af muligheden for et eller andet, tænkt eller faktisk trafikuheld, på et eller andet, tænkt eller faktisk tidspunkt, et eller andet, tænkt eller faktisk sted, på en af de veje, der tænkt eller faktisk hedder Janusgade. Hævdelsen kan forstås af andre, hvis de kender sproget. Billedet viser eksistensen af en bestemt situation, teksten hævder muligheden af en eller andet situation. Den indholdsmæssige sammenhæng opstår, fordi det giver mest mening at formode, at den ulykke der ses på billedet, er den ulykke der benævnes i teksten. Kohærensen, dvs. den overordnede sammenhæng, bliver mulig fordi der er elementer i billedet og teksten, der skaber kohæsion, den underordnede sammenhæng. De kohæsive elementer er de betydningselementer, der optræder i både billeder og tekster. I eksemplet med trafikuheldet er der mindst følgende sæt af kohæsive elementer: 4

5 Det man ser kan betegnes med ordet trafikuheld, teksten indeholder det samme ord. Stedet hvor det foregår kan betegnes som en gade med et bestemt navn. I teksten nævnes en gade ved navn. Situationen på billedet er af samme art, som situationen i teksten. Situationen på billedet foregår, på samme måde som situationen i teksten foregår. Læseren oplever uden problemer indholdsmæssig sammenhæng mellem et foto der viser et Trafikuheld på Janusgade og sætningen Trafikuheld på Janusgade 2) Den usædvanlige sammensætning Når læseren oplever sammenhængen som subjektiv betyder det, at teksten formidler et indhold som opleves kohærent sammen med den sætning, der beskriver indholdet i billedet bogstaveligt. Men de kohæsive elementer er implicitte, ikke explicitte. Når læseren kan forstå en mening med de to led i en sætning, der hedder: Trafikuheld på Janusgade, billede der lukker lyden ude er det fordi læseren selv forestiller sig de kohæsive elementer, der skal til for at forstå ordene som betydningselementer i den samme overordnede betydningshelhed. Læseren forstår formodentlig sammensætningen af ord således: (Et foto af et) Trafikuheld på Janusgade, (er et) billede, der lukker lyden ude. Når læseren kan opleve fotoets indhold kohærent i forhold til teksten, omsætter hun ubevidst billedets bogstavelige indhold til en ligeså entydig tekst + nogle ord med kohæsiv funktion, der ville gøre sammensætningen umisforståelig (ordene i parentes i eksemplet). Resultatet er, at læseren ved sin egen meddigtning får en samlet sproglig forestilling, som gør forholdet mellem indholdet i teksten og indholdet i billedet forståeligt, dvs. så billedet og teksten opleves som elementer i den samme betydningsbygning. Fordi teksten har været kohærent med billedet, har læseren fortolket de indholdsmæssige aspekter af billedet, som om det var en sætning. Denne hypotese om den kognitive proces kan forklare det faktum, at testpersonerne gennemsnitlig brugte 25% længere tid på at løse den subjektive opgave end på den objektive. 3) Den absurde sammensætning Når læseren oplever at en sammensætning er forkert, er der ingen kohæsive elementer, dvs ingen elementer der findes både i tekster og i billeder, hverken explicitte eller implicitte. 5

6 Læseren oplever ikke nogen mening med de to led i en sætning, der hedder: Trafikuheld på Janusgade, kultransport på hjul fordi læseren ikke kan forestille sig, hvilke kohæsive elementer der skulle til for at få indholdet i billede og tekst til at hænge sammen. Derfor oplever han eller hun heller ikke, at der ikke er nogen mening med (Et foto, der viser et) Trafikuheld på Janusgade (og sætningen) kultransport på hjul Læseren står så i den vanskelige situation, at han skal vælge at forstå sammensætningen enten som en fejl, eller som et eksempel på svært tilgængelig dadaisme, eller som et eksempel på en særlig art af kreativ kommunikation, hvor meningen er at læseren skal blive opmærksom på absurditeten. Idéen som maggi-terning Forsøgets resultat kan koges ind og omsættes til følgende trefingrede håndfuld af anbefalinger: A) Tekst og billede hænger indholdsmæssigt sammen, når det giver mening at opfatte billedets indhold som noget der er + tekstens indhold som noget billedets indhold er sammensætningen er objektiv B) Tekst og billede hænger indholdsmæssigt sammen, når det giver mening at opfatte billedets indhold som noget der er + tekstens indhold som noget billedets indhold kunne være sammensætningen er subjektiv EKSEMPEL: Hvis et billede forestiller Anders Fogh Rasmussen, Pia Kjærsgård og Bent Bentsen der kommer gående med et stort smil direkte mod fotografen, vil det give mening at sætte billedet sammen med teksten De tre partiledere fra regeringen og dens støtteparti på vej til møde. Men det vil også give mening at sætte billedet sammen med teksten Frisk pust over landet uanset hvilken situation de tre personer faktisk var i, da billedet blev taget. I den første version siger billedet (næsten) det samme som teksten: det der er i billedet, er også i teksten. Det giver mening at kalde sammensætningen objektiv. 6

7 I den anden skal læseren forestille sig en masse for at finde sammenhængen: f.eks. prøve at forstå indholdet i teksten som noget der kunne være resultatet af de tre personers aktivitet, hvis man var sympatisk indstillet overfor deres politiske holdninger. Det der er i billedet, kunne være det der er i teksten. Det giver mening at kalde sammensætningen subjektiv. C) Tekst og billede hænger ikke sammen, for det giver ikke mening at opfatte en sammenhæng mellem: billedets indhold som noget der er + tekstens indhold som noget billedets indhold ikke kunne være sammensætningen er meningsløs EKSEMPEL: Et foto viser en stor lastbil væltet omkuld i en grøft. Det har en billedtekst, der hedder: Valutabalancen er truet. Indholdet er selvmodsigende. Bilen kunne være væltet, chaufføren kunne have hørt Champagnegaloppen meget højt, bilen kunne have været en skodbil. Men hverken den eller hændelsen eller billedet kunne have været en valutabalance. Altså giver det mening at kalde sammensætningen meningsløs. Eyetracking-forsøget Det eyetrack-forsøg, som korrekturmetoden udsprang af, var det afsluttende projekt på et uddannelsesforløb som DGHs eyetrack-gruppe gennemførte på Lunds Universitet med professor Kenneth Holmquist (3) som vejleder. Formålet var bl.a. at fastlægge tidsforbruget i forbindelse med testpersoners oplevelse af indholdsmæssige forhold mellem tekster og billeder ved hjælp af øjenbevægelsesdata. Skærmbillederne det testpersonerne så blev fremstillet i to layouts. Det ene indeholdt et foto med de tre svarmuligheder placeret som linier i en spalte direkte under billedet, fig. 1. Det andet indeholdt tre identiske fotos og de tre svarmuligheder var placeret som billedtekster, et under hvert billede, altså som i et billedtekstlayout, fig. 2. De to layoutsblev kaldt henholdsvis spaltelayout (SL) og billedtekstlayout (BL). Fig 1 Fig 2 7

8 Testpersonerne skulle bestemme, hvilken svarmulighed der passede bedst til fotoets indhold, hvis sammensætningen skulle betegnes som henholdsvis mest objektiv, mest subjektiv, mest forkert og mest følelsesladet. Der var ingen tidsbegrænsninger for testpersonen som skulle besvare spørgsmålet, før næste billede blev vist. Det skærmbillede der indeholdt et billede af et trafikuheld og bl.a. teksten Trafikuheld på Janusgade" er blevet gennemgået. Et andet eksempel var dette (fig. 2): Fotografiet viste et ældre bondehus på en øde mark. Testpersonerne kunne vælge mellem disse svarmuligheder: Et lille hus på landet Fængsel for livstid 32 tomme bakker Inden forsøget blev afviklet, havde vi der stod bag forsøget gættet på de forslag testpersonerne ville vælge. F.eks. formodede vi at testpersonerne til billedet af et trafikuheld ville vælge: Trafikuheld på Janusgade til den mest objektive sammensætning Billede der lukker lyden ude til den mest subjektive Kultransport på hjul til den mest forkerte Billede der lukker lyden ude til den mest følelsesladede I forhold til billedet af huset på landet formodede vi, at testpersonernes ville vælge teksten Et lille hus på landet til den mest objektive sammensætning Fængsel på livstid til den mest subjektive 32 tomme bakker til den mest forkerte Fængsel på livstid til den mest følelsesladede Analysen af data Analysen af eyetrack-dataene foregik efter et system, hvor skærmbillederne blev opdelt i interesseområder (forkortet AOI, som betyder Areas Of Interest). Skærmbillederne med spaltelayout indeholdt 5 interesseområder: spørgsmålet tre svarmuligheder et foto Skærmbillederne med billedtekstlayout indeholdt 7 interesseområder: spørgsmålet 8

9 tre svarmuligheder et foto vist tre gange Stimulusbilleder med markering af Areas of Interest (de gule felter) Af de fire spørgsmål analyserede vi kun resultaterne fra de mest distinkte spørgsmål: dem om de objektive og de subjektive sammensætninger. I analysen af forholdet mellem vores forventede og testpersonernes faktiske forslag, inddrog vi også resultaterne fra spørgsmålet om den mest forkerte sammensætning, både den procentvise enighed mellem testpersonerne og os, og tidsforbruget. Resultatet af analysen blev fremstillet som en samlet gennemsnitsværdi. Værdien fremkom på følgende måde: Værdierne af det individuelle tidsforbrug i hver AOI, blev adderet og brugt som udgangspunkt for udregningen af en gennemsnitsværdi for hver person, hvert spørgsmål, hvert motiv og hvert layout. I layoutet med de tre ens billeder (BL) havde vi lagt værdierne for de tre fotos sammen i den endelige gennemsnitsværdi. I begge layouts lagde vi værdierne for de tre svarmuligheder sammen i den endelige gennemsnitsværdi. Resultater TESTPERSONERNES GENNEMSNITLIGE TIDSFORBRUG 18% af tiden på spørgsmål (begge layouts) En femtedel af tiden blev brugt på at læse og vende tilbage til spørgsmålet i den dynamiske formodningsproces som læseren var i under forsøget. 30% af tiden på fotos i layouts med et billede (SL-layout) 42% af tiden på fotos i layouts med tre billeder (BL-layout) Selvom de tre billeder var ens i BL-layoutet brugte læseren væsentlig mere tid på at se på de tre billeder end på det ene (SL-layoutet). 44% af tiden på svarene i layouts med et billede (SL-layout) 9

10 24% af tiden på svarene i layouts med tre billeder (BL-layout) Hvor der kun var et foto i skærmbilledet brugte testpersonen væsentlig længere tid på svarmulighederne end på svarmulighederne i de skærmbilleder hvor der var tre fotos. 10% af tiden blev brugt på tomme områder i layouts med et billede (SL-layout) 15% af tiden blev brugt på tomme områder i layouts med tre billeder (BL-layout) Testpersonerne brugte 10-15% af tiden med at se på noget udenfor for områder med visuelt indhold. Måske har vi her en begyndende målelig beskrivelse af den værdi som luft har i et layout. SAMLET TIDSFORBRUG TP brugte ca. den samme tid på den objektive sammensætning i de to layouts. Men tidsforbruget var ca. 10% større, når testpersonerne skulle bestemme den forkerte sammensætning og ca. 25% større, når de skulle bestemme den subjektive sammensætning. Tallene gælder for begge layouts. Det kan altså måles i tidsforbruget om en kognitiv opgave er kompliceret eller ej. Det skal man selvfølgelig tage højde for, når man tager stilling til f.eks. en artikel og den måde man formulerer den på. Hvor meget skal læseren formode? SAMMENFALD MELLEM FORVENTEDE OG AFGIVNE SVAR Sammenfaldet mellem vores valg og testpersonernes valg var relativt høj. Enighed om 95% af de objektive sammensætninger Enighed om 78 % af de subjektive sammensætninger Enighed om 85% af de forkerte sammensætninger Den høje enighed er vigtig, fordi den bekræfter at det er muligt at formidle visuelt ved hjælp af billeder og tekster sat sammen. Læserne forstår meddelelsen på ca. samme måde som afsenderen. KONKLUSION læseren deler i overvejende grad vores opfattelse af, hvad man kan kalde en objektiv og en subjektiv sammensætning af tekster og billeder. det komplekse i den indholdsmæssige relation mellem tekster og billeder har stor betydning for den mængde tid, som læseren bruger på at forstå. Jo sværere opgave, jo mere skal læseren fortolke selv, jo længere tid skal han bruge. layoutets udformning påvirker læserens visuelle adfærd. De to layouts gav væsensforskellig visuel læseradfærd. Læseprocessen er en formodningsproces. Den person, der formidler budskabet skal formulere sig visuelt så læseren misforstår så lidt som muligt. Men formidleren må også indse hvilke budskaber, der skal formuleres så det kræver meget formodningsarbejde at forstå dem og hvilke 10

11 der skal kræve lidt. Afsenderen skal gøre sig klart, hvilket fortolkningsarbejde læseren skal præstere for at finde meningen med meddelelsen. En meddelelse, der er formuleret som en komposition af tekster og billeder, skal kunne læses som en relation mellem tekster og billeder. Ellers bliver den ikke forstået rigtigt. Når det sker, bider fisken. (1) Roland Barthes bruger udtrykket forankring om forholdet mellem billede og tekst i artiklen Billedets Retorik i antologien Visuel Kommunikation, Medusa, Kbh Mellem tekst og billede bruger han udtrykket afløsning. Jeg finder begrebet bestemmelse bedre. (2) Andrew Duchowski: Eye Tracking Methodology, Theory and Practice Springer Verlag, 2003, London (3) Kenneth Holmquist har bl.a. publiceret undersøgelsen Daily Newspaper Layout designers prediction of readers visual behavior a case study, Lunds Universitet, 2003 Rapporten om eyetrack-forsøget kan downloades fra DGH s hjemmeside. Titlen er Objektive og subjektive indholdsrelationer mellem sproglige og ikke-sproglige tegn, der bruges i grafiske produkter Teksten findes her: Bilagene findes her: Niels Heie (1945), grafisk designer og underviser på Den Grafiske Højskole siden Uddannet som filminstruktør fra Den Danske Filmskole, exam. art. i filmvidenskab fra Københavns Universitet og grafisk designer fra Den Grafiske Højskole. Har udgivet: At tale til øjet - en bog om grafisk retorik. Grafisk Litteratur, Kbh Spisesedler plakater, der sælger aviser. Den Grafiske Højskole,

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

INDHOLDSRELATIONER MELLEM SPROGLIGE OG IKKE-SPROGLIGE TEGN

INDHOLDSRELATIONER MELLEM SPROGLIGE OG IKKE-SPROGLIGE TEGN NIELS HEIE KAREN MARGRETHE ÖSTERLIN FRANK CHRISTENSEN Objektive og subjektive INDHOLDSRELATIONER MELLEM SPROGLIGE OG IKKE-SPROGLIGE TEGN der bruges i grafiske produkter Rapport om et eyetrack-forsøg udført

Læs mere

Multimodal argumentation: når tekst og billeder passer sammen

Multimodal argumentation: når tekst og billeder passer sammen : når tekst og billeder passer sammen Billedet begrænser teksten betydning, mens teksten forankrer billedets betydning. Den viden kan bruges praktisk i al visuel kommunikation. af Niels Heie, Mediehøjskolen

Læs mere

En multimodal læseformel

En multimodal læseformel Forslag til En multimodal læseformel Der er billeder i bøgerne fra starten af vores læsekarriere. Deres betydning indgår i den samlede forståelse af det visuelle budskab. Billederne bliver ved med at være

Læs mere

NONFIKTION: ARTIKELANALYSE

NONFIKTION: ARTIKELANALYSE NONFIKTION: ARTIKELANALYSE OVERBLIK OVER TEKSTEN PRÆSENTATION Artiklen Flemming er rejst væk er fra BT den 3. april 2010. Den er skrevet af journalist Berit Hartung. GENRE Artiklen er nonfiktion og er

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Test 2008 DEL II Lene Herrstedt Puk Andersson 10. marts 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning...5

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

FORMIDLINGS- ARTIKEL

FORMIDLINGS- ARTIKEL FORMIDLINGS- ARTIKEL + OVERVEJELSER OMKRING ARTIKLENS FORMIDLING 50 Shades of Green en undersøgelse af uklare begreber i miljøkommunikation Specialeafhandling af Signe Termansen Kommunikation, Roskilde

Læs mere

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling G, december Dansk som andetsprog

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling G, december Dansk som andetsprog Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling G, december 2016 Dansk som andetsprog Information om prøven i skriftlig fremstilling G Prøven i skriftlig fremstilling G består af et teksthæfte,

Læs mere

Grafisk Design rapport Kom/IT

Grafisk Design rapport Kom/IT Grafisk Design rapport Kom/IT Filip Olsen & Frederik Bøgh Indholdsfortegnelse Teoriafsnit Form og farver... 1 Grundfarver... 1 Komposition og layout... 2 Praktisk Folder til teknologiprojektet Bæredygtig

Læs mere

Sagprosa. Artikler Nyhedskriterier Vinkling Nyhedstrekant Opbygning

Sagprosa. Artikler Nyhedskriterier Vinkling Nyhedstrekant Opbygning Sagprosa Artikler Nyhedskriterier Vinkling Nyhedstrekant Opbygning 1 Undergenrer Undergenrer Anmeldelse Interview Annonce Kronik Ansøgning Leksikon Artikel Lov Billede Læserbrev Biografi Notits Brev Opskrift

Læs mere

Kommunikation/IT Rapport Roskilde Tekniske Gymnasium

Kommunikation/IT Rapport Roskilde Tekniske Gymnasium Kommunikation/IT Rapport Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Formål:... 3 Teori:... 3 Form og farver... 3 Skrifter og typografi... 4 Billeder og illustration... 5 Komposition og layout... 5 Produkt:... 6 Brainstorm

Læs mere

Forfatter: Sanne Nørgaard Larsen Cand.mag. i retorik, grafiker og kommunikationskonsulent hos Rambøll By og Trafik

Forfatter: Sanne Nørgaard Larsen Cand.mag. i retorik, grafiker og kommunikationskonsulent hos Rambøll By og Trafik En god visuel fremstilling kan skabe overblik, vise sammenhænge og levere blikfang. Men hvordan gør man? Den praktiske side giver råd til at få din visuelle kommunikation til at hænge sammen. Bibliografisk

Læs mere

MODUL 6. Modulopgave 3: Materialer: UVM stilehefter fra december 2006 om kunstens rolle. Opgaveformuleringerne findes i hefte 1.

MODUL 6. Modulopgave 3: Materialer: UVM stilehefter fra december 2006 om kunstens rolle. Opgaveformuleringerne findes i hefte 1. MODUL 6 Modulopgave 3: Materialer: UVM stilehefter fra december 2006 om kunstens rolle. Opgaveformuleringerne findes i hefte 1. Tema Tekster og billeder i hæfte l og 2 handler om, hvad litteratur og

Læs mere

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse FORLAG Undervisningsforløb til 9.-10. klasse ENGLEN, 10iCampus, Varde Illustration til Englen af Flemming Schmidt Introduktion Englen af Nick Clausen fra Heksens briller, Ordet fanger 2013 Undervisningsforløbet

Læs mere

Undervisningsforløb til Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune

Undervisningsforløb til Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune FORLAG Undervisningsforløb til Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune Til eleven Indledning Du skal nu læse bogen Luremine. Bogen består af to dele,

Læs mere

Journalistik. En avis

Journalistik. En avis Journalistik Det nærmeste man kommer den absolutte sandhed En avis En avis er et blad med historier om ting, folk ikke ved i forvejen. Tingene skal være sket i virkeligheden. Historierne i en avis er ikke

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Notatteknik. v. Rikke von Müllen, pædagogisk konsulent Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Københavns Universitet

Notatteknik.  v. Rikke von Müllen, pædagogisk konsulent Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Københavns Universitet Notatteknik v. Rikke von Müllen, pædagogisk konsulent Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Københavns Universitet www.samf.ku.dk/pcs Generelle formål med notater Bearbejdning af information i eget sprog

Læs mere

Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015

Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015 Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

Publikationer. Decentralt niveau (B)

Publikationer. Decentralt niveau (B) Publikationer Decentralt niveau (B) grafisk designprogram juni 2006 2 indhold 3 Typografi 4 Farver Odense palette Retningslinier for publikationsforsider til decentralt niveau A4 Forside med rubrik nede

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Produktdoku. Michelle Eistrup Grundforløbsprojekt juni 2011

Produktdoku. Michelle Eistrup Grundforløbsprojekt juni 2011 Produktdoku. Michelle Eistrup Grundforløbsprojekt juni 2011 Afsender Jeg har valgt, at afsenderen skal være Herningsholm Erhvervsskole, da de har et projekt igang, der omhandler motion og trivsel. Hvis

Læs mere

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk Lav en avis! Navn: 1 Indhold Job på en avisredaktion 3 Nyhedskriterier 4 Vælg en vinkel 5 Avisens genrer 6 Nyhedsartikel 7 Reportage 8 Baggrund 9 Feature 10 Interview 11 Læserbrev 12 Kronik 13 Leder 14

Læs mere

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december Dansk som andetsprog

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december Dansk som andetsprog Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december 2016 Dansk som andetsprog Information om prøven i skriftlig fremstilling D Prøven i skriftlig fremstilling D består af et teksthæfte,

Læs mere

3. Om skalamønstrene og den indfoldede orden

3. Om skalamønstrene og den indfoldede orden Dette er den tredje af fem artikler under den fælles overskrift Studier på grundlag af programmet SKALAGENERATOREN (forfatter: Jørgen Erichsen) 3. Om skalamønstrene og den indfoldede orden Lad os begynde

Læs mere

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen Susanne Bøgeløv Storm ALLE Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen med vurderingsøvelser om forfatteren Susanne Bøgeløv Storm leder og indehaver af Æstetisk Læring Susanne er undervisningskonsulent,

Læs mere

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Hvad går opgaven ud på? Opgaven gik ud på at lavet et præsentations website for Udbudsnet. Hjemmesiden skulle bruges til at sælge Udbudsnet, på en messe som hedder BL.

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Responsark til reportage

Responsark til reportage Tekstens form Tekstens Tekstens indhold Responsark til reportage Fokusområde Responsspørgsmål Egen Vinkel Har teksten en klar vinkel og et tydeligt fokus? Fakta Genretræk Giver reportagen faktuel baggrundsviden

Læs mere

10-trins raket til logo-design

10-trins raket til logo-design 10-trins raket til logo-design Stjerne-modellen Dette notat er udarbejdet i forbindelse med foredrag og kurser som supplement til bogen Virksomhedens logo. Ideen er, at det skal fungere sammen med bogen,

Læs mere

PRØVEKLAR. Guide til iprøven. Skriftlig fremstilling GYLDENDAL VURDERING AF REPORTAGE

PRØVEKLAR. Guide til iprøven. Skriftlig fremstilling GYLDENDAL VURDERING AF REPORTAGE VURDERING AF REPORTAGE Vurderingskriterier 1 u Fx: Har teksten en klar vinkel og et tydeligt fokus? Fremgår vinklen af rubrik og underrubrik? Rummer teksten faktuelle oplysninger, citater fra kilder og

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord.

På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord. Øvelsen med afledninger og sammensætninger På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord. Vi lavede herefter øvelse, hvor I havde læst en lille idealtekst og studeret

Læs mere

Bog INDBUNDEN. Omslag 4+0 CMYK Materien 1+1 SORT/HVID

Bog INDBUNDEN. Omslag 4+0 CMYK Materien 1+1 SORT/HVID Typografi & ombrydning BOGPRODUKTIon En kvinde fra forlagets lokalområde havde i 5 år indsamlet fortællinger om livet i Nærum fra 1930 erne til 1960 erne og ville gerne udgive dem. Det blev med støtte

Læs mere

Tegn på læring til de 4 læringsmål

Tegn på læring til de 4 læringsmål Plot 6, kapitel 1 At spejle sig Side 10-55 Oplevelse og indlevelse fase 1 Eleven kan læse med fordobling at læse på, mellem og bag linjerne Eleven kan udtrykke en æstetisk s stemning måder at udtrykke

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Analysemodel for gennemgang af sagprosa

Analysemodel for gennemgang af sagprosa Sagprosa er ikke-fiktive tekster, f.eks. artikler, afhandlinger og rapporter. Altså sagprosa er tekster, der vedrører forhold i den faktiske virkelighed. Sagprosaen søger at fremstille verden som den forekommer

Læs mere

ÆLDRE SAGEN TESTER 4 FORSKELLIGE KONVOLUTTER ET PÅTRYK MED EN LET OG ENKEL ILLUSTRATION GIVER STØRST RESPONS

ÆLDRE SAGEN TESTER 4 FORSKELLIGE KONVOLUTTER ET PÅTRYK MED EN LET OG ENKEL ILLUSTRATION GIVER STØRST RESPONS ÆLDRE SAGEN TESTER 4 FORSKELLIGE KONVOLUTTER ET PÅTRYK MED EN LET OG ENKEL ILLUSTRATION GIVER STØRST RESPONS Ældre Sagen sendte en direct mail med et stort SommerLotteri til 130.000 medlemmer og benyttede

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

QUICKGUIDE TIL A3-AVISFREMSTILLING I PUBLISHER 2007

QUICKGUIDE TIL A3-AVISFREMSTILLING I PUBLISHER 2007 Download guiden og mastersiden (se nedenfor) på http://aiu.dk/grundskole/vaerktojer/publisher-guide QUICKGUIDE TIL A3-AVISFREMSTILLING I PUBLISHER 2007 Af Kasper Koed og Aslak Gottlieb Oktober, 2008 Denne

Læs mere

Grafisk pro duktion & workflow. Portfolio for Kasper Rasmussen

Grafisk pro duktion & workflow. Portfolio for Kasper Rasmussen Grafisk pro duktion & workflow Portfolio for Kasper Rasmussen 2012 2015 G r a f i s k produktion & workflow focus denmark app #3 opgavebeskrivelse Versionering af Focus Denmark print magasin til magasin-

Læs mere

Sagprosa. Jeppe Aakjær. Genreskifte. Artikler. Skal det stå i spalter 1

Sagprosa. Jeppe Aakjær. Genreskifte. Artikler. Skal det stå i spalter 1 Sagprosa Jeppe Aakjær Genreskifte Artikler Skal det stå i spalter 1 Undergenrer Undergenrer Anmeldelse Interview Annonce Kronik Ansøgning Leksikon Artikel Lov Billede Læserbrev Biografi Notits Brev Opskrift

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Sådan får I jeres historie i pressen

Sådan får I jeres historie i pressen Sådan får I jeres historie i pressen Jeres arrangement til Dansk Naturvidenskabsfestival er en oplagt anledning til at synliggøre jeres institution og fortælle om jeres aktiviteter i medierne. Derudover

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Typografi og ombrydning

Typografi og ombrydning Typografi og ombrydning Dugaard Cattle I dette kernefagområde har jeg udarbejdet et layout til en kogebog for Daugaard Cattle. Daugaard Cattle ville gerne have lavet et layout/udkast til en kogebog, som

Læs mere

Skriv en artikel. Korax Kommunikation

Skriv en artikel. Korax Kommunikation Skriv en artikel Indledningen skal vække læserens interesse og få ham eller hende til at læse videre. Den skal altså have en vis appel. Undgå at skrive i kronologisk rækkefølge. Det vækker ofte større

Læs mere

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 CVR nr.: DK11130976 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Version 1.2

Læs mere

KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS

KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE VERSION 1 - OPDATERET AUGUST 2015 SIDE 2/8 KUNDEGUIDE Denne miniguide viser dig, hvordan du søgemaskineoptimerer dine artikler og sider i WordPress. Udover de officielle retningslinjer for en

Læs mere

grafisk design Designopgave Professionsbacheloruddannelsen i Grafisk Design xdanmarks MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Optagelsesprøve

grafisk design Designopgave Professionsbacheloruddannelsen i Grafisk Design xdanmarks MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Optagelsesprøve Designopgave Professionsbacheloruddannelsen i Grafisk Design Bogforside i tre varianter Du skal designe forsiden til Stieg Larsson roman fra 2006»Mænd der hader kvinder«i tre forskellige designs: Version

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

Pleje- og fødselsstiftelsens protokoller

Pleje- og fødselsstiftelsens protokoller Pleje- og fødselsstiftelsens protokoller - vejledning til indtastning Version 4.1b Indhold Vejledning til indtastning af Pleje- og Fødselsstiftelsens protokoller... 2 Flere navne på samme side... 3 Fra

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Hvad bør du vide om layout og typografi

Hvad bør du vide om layout og typografi Hvad bør du vide om layout og typografi Når man vil lave en tekst, som andre skal læse, er det vigtigt at vælge en skrifttype, der er motiverende og inspirerende at læse for målgruppen. Derfor bør man

Læs mere

Du er budskabet - præsentationsteknik

Du er budskabet - præsentationsteknik Du er budskabet - præsentationsteknik Hvordan kan du gøre dit næste foredrag endnu bedre? De bedste foredrag er dem, hvor taleren virkelig taler om et budskab, som han brænder for. Der er ingen tvivl om

Læs mere

Billedretorik 1.7. Tekst og billede: Forankring og begrænsning. Teksten kan have to funktioner i forhold til billedet: Forankring og afløsning

Billedretorik 1.7. Tekst og billede: Forankring og begrænsning. Teksten kan have to funktioner i forhold til billedet: Forankring og afløsning 1.7 Billedretorik Tekst og billede: Forankring og begrænsning Teksten kan have to funktioner i forhold til billedet: Forankring og afløsning Rhétorique de l image billedets retorik er titlen på den franske

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

Design af IT-medier. Skriftlig prøve 10. juni Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt.

Design af IT-medier. Skriftlig prøve 10. juni Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt. Design af IT-medier Skriftlig prøve 10. juni 1999 Varighed: Hjælpemidler: Bedømmelse: Besvarelse: Opgaver: 4 timer. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt. Karakter efter 13-skalaen. Alle ark skal være

Læs mere

Publikationer. Centralt niveau (A)

Publikationer. Centralt niveau (A) Publikationer Centralt niveau (A) grafisk designprogram juni 2006 2 indhold 3 Typografi 4 Farver Odense farvepalette Retningslinier for publikationsforsider til centralt niveau A4 Forside med rubrik nede

Læs mere

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE ... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE Indhold Til læreren side 3 Hele tre på én gang Målgruppe, tidsforbrug og anvendelse af materialet Målene giver ramerne nye Fælles Mål side 4 side 5 side 7 Redaktion:

Læs mere

GRATIS FOR ABONNENTER:

GRATIS FOR ABONNENTER: GRATIS FOR ABONNENTER: Eksempel : Byg din egen Journalist Mathias Alsted Lund Flinck Som abonnent på Komputer for alle får du din egen hjemmeside helt gratis. Her hjælper journalist Mathias Alsted Lund

Læs mere

Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet

Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet og forbedre synet hos patienter med AMD Et nyt mini-teleskop kan nu indopereres i øjet som ved en grå stær operation og forstørre nethindebilledet på et område

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation Inspiration til udarbejdelse af abstracts, posters og mundtlig præsentation FAGLIG SAMMENSLUTNING AF SYGEPLEJERSKER BESKÆFTIGET MED KRÆFTPATIENTER FS13 Indledning Dette materiale er tænkt som inspiration

Læs mere

INDHOLD - Nettet egner sig til NU-heder

INDHOLD - Nettet egner sig til NU-heder SKRIV TIL NETTET Denne pixi-guide er lavet til internt brug blandt medarbejderne på Sjællandske Medier, som i uredigeret form har stillet den til rådighed for klasser, som deltager i Nyhedsugen. INDHOLD

Læs mere

Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15. Avis artikel rapport

Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15. Avis artikel rapport Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15 Avis artikel rapport Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Problemformulering Side 3 Afsender Side 3 Budskab Side 3 Medie Typografi Side 4-6 Medie Farver Side 7-9 Medie

Læs mere

Kom/IT: Børn, unge og sundhed

Kom/IT: Børn, unge og sundhed Kom/IT: Børn, unge og sundhed Afsluttende opgave Kom/It Roskilde HTX - Af Joakim Herrestrup Indhold Afsluttende opgave Kom/It Roskilde HTX... 1 Case:... 3 Planlægning:... 3 Målgruppe:... 3 Produkt/medie:...

Læs mere

ipads i undervisningen

ipads i undervisningen ipads i undervisningen Nyhedsartikler Fokus: Målsætning - lærer- og elevevaluering 6.a + Monica Bovedt (MB), Strandskolen september 2014 Undervisningsforløb i nyhedsartikler Indholdsfortegnelse: 1. Forløb

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: omsorg for andre. at lyve. forskellen på at sladre og hjælpe. Formål Når man er sammen hver dag, er det naturligt, at der indimellem opstår konflikter og uenigheder. Heldigvis

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori Einsteins relativitetsteori 1 Formål Formålet med denne rapport er at få større kendskab til Einstein og hans indflydelse og bidrag til fysikken. Dette indebærer at forstå den specielle relativitetsteori

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Dagens plan. Gennemgang af danskfaget og -eksamen Genre- og analysebegreber Opgave til artikelanalyse

Dagens plan. Gennemgang af danskfaget og -eksamen Genre- og analysebegreber Opgave til artikelanalyse Dansk Dagens plan Gennemgang af danskfaget og -eksamen Genre- og analysebegreber Opgave til artikelanalyse Gennemgang af danskfaget og eksamen Hvorfor dansk? For din fremtid Evt. videre uddannelse Daglig

Læs mere

Test af Repræsentationssystemer

Test af Repræsentationssystemer Test af Repræsentationssystemer Identificér dit foretrukne repræsentationssystem Testen kan give dig et fingerpeg om din måde at bruge dine sanser/repræsentationssystemer på, og samtidig kan du finde dine

Læs mere

Grafisk Design. Komposition. Skrifttyper og Typografier

Grafisk Design. Komposition. Skrifttyper og Typografier Komposition Komposition betyder: [Kom]=sammen og [ponere]=stille, sætte Det handler om at skabe orden og helhed i mediet. Det der skal formidles videre det skal fungere sådan at modtageren hurtig kan skabe

Læs mere

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Hvad er læsning: Læsning er sprog. At læse, er ikke bare det at kunne læse en tekst flydende uden at lave fejl og uden at køre fast. Det er samtidig et

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

Rettevejledning, FP10, endelig version

Rettevejledning, FP10, endelig version Rettevejledning, FP10, endelig version I forbindelse med FP9, Matematik, Prøven med hjælpemidler, maj 2016, afholdes forsøg med en udvidet rettevejledning. I forbindelse med FP10 fremstiller opgavekommissionen

Læs mere

manual til Redaktionen intro avisens profil planlægning research foto fokus skriv layout deadline

manual til Redaktionen intro avisens profil planlægning research foto fokus skriv layout deadline manual til Redaktionen intro avisens profil planlægning research foto fokus skriv layout deadline Indhold Kom godt i gang med Redaktionen 3 Opret avis 4 Opret redaktioner 6 Tilknyt elever 7 Fordel elever

Læs mere

Løsning af simple Ligninger

Løsning af simple Ligninger Løsning af simple Ligninger Frank Nasser 19. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

Poster design. Meningen med en poster

Poster design. Meningen med en poster Poster design At præsentere et naturvidenskabelig emne er ikke altid lige nemt. Derfor bruges ofte plakater, såkaldte posters, til at fremvise forskning på fx messer eller konferencer. Her kan du finde

Læs mere

Den sene Wittgenstein

Den sene Wittgenstein Artikel Jimmy Zander Hagen: Den sene Wittgenstein Wittgensteins filosofiske vending Den østrigske filosof Ludwig Wittgensteins (1889-1951) filosofi falder i to dele. Den tidlige Wittgenstein skrev Tractatus

Læs mere

Design af IT-medier. Skriftlig prøve 27. august 1999. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt.

Design af IT-medier. Skriftlig prøve 27. august 1999. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt. Design af IT-medier Skriftlig prøve 27. august 1999 Varighed: Hjælpemidler: Bedømmelse: Besvarelse: Opgaver: 4 timer. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt. Karakter efter 13-skalaen. Alle ark skal være

Læs mere

Mig og mine ord. Avisens genrer

Mig og mine ord. Avisens genrer Mig og mine ord Avisens genrer Punkter Genrer Nyhedshistorie Reportage Baggrundsartikel Interview Anmeldelse Læserbrev Nyhedskriterier Research Kilder Skriveproces Design Genrer Journalistik inddeles i

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

KONFLIKTER. i byggeriet

KONFLIKTER. i byggeriet konflikter _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 31 KONFLIKTER i byggeriet INTERVIEW med professor Kristian Kreiner, Center for ledelse i byggeriet / CBS I en virkelighed,

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

PBL-forløb Rad. Patientologi

PBL-forløb Rad. Patientologi RADIOGRAFUDDANNELSEN, UCL PBL-forløb Rad. Patientologi 1. semester August, 2017 Indhold 1. Baggrund i læringsudbytter... 3 2. Forløbets opbygning... 3 3. Problembaseret læring... 3 3.1 Trinvis Problembaseret

Læs mere

Formidlingsartikel 1/5

Formidlingsartikel 1/5 Formidlingsartikel I det følgende klargøres hvilke overvejelser vi har haft i forhold til valg af målgruppe, sted for publikation samt genre og sproglige virkemidler. Målgruppe Receptionsanalyse af Pocket

Læs mere