Årsplan 8. klasse, dansk , Jakob Thuesen:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan 8. klasse, dansk 2010-2011, Jakob Thuesen:"

Transkript

1 Årsplan 8. klasse, dansk , Jakob Thuesen: Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse. Stk. 2.Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Undervisningen skal styrke elevernes beherskelse af sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Undervisningen skal udvikle elevernes udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i sprog, litteratur og andre udtryksformer. Stk. 3.Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Trinmål for faget dansk efter 9. klassetrin: Det talte sprog: tale forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen anvende et nuanceret og sikkert ord- og begrebsforråd udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form forstå og beherske sprogets samspil med andre udtryksmidler læse klart og flydende op og udtrykke en personlig forståelse af det læste lytte aktivt i samtale og være åbne og analytiske, når de vurderer deres egen og andres mundtlige fremstilling beherske samspillet mellem stemme og kropssprog afpasset efter genre og situation lytte til norsk og svensk med forståelse. Det skrevne sprog læse: læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse beherske forskellige læseteknikker afpasse læsemåde efter formål, genre og medie fastholde det væsentlige af det læste i mundtlig og skriftlig form forholde sig analytisk og reflekteret til tekster og andre udtryk fra forskelligartede medier bruge læsning af digitale og trykte tekster samt grafiske udtryk som redskab til omverdensforståelse vurdere eget udbytte af det læste forstå og bruge forskellige kilder målrettet og kritisk læse norske og svenske tekster med forståelse.

2 Det skrevne sprog skrive: styre skriveprocessen fra ide til færdig tekst udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til genre og situation beherske et sikkert sprog med korrekt stavning og kunne læse korrektur på egne og andres tekster præsentere en tekst i samspil med andre grafiske udtryksmidler beherske en læselig, personlig og sammenbundet håndskrift anvende computeren som redskab og bruge informationsteknologi hensigtsmæssigt som kommunikationsmiddel og i forskellige skriveforløb bruge skriftsproget som støtte for tænkning og som et praktisk redskab i hverdagen. Sprog, litteratur og kommunikation: erhverve viden om sprog og sprogbrug, om sprogets forskellige funktioner, variation, opbygning og grammatik udvikle og udvide ordforråd og begrebsverden gøre rede for samspillet mellem sprog, indhold, genre og situation karakterisere og anvende forskellige genrer, stilarter og de vigtigste regler for sprogrigtighed demonstrere et analytisk beredskab over for ældre og nyere dansk og udenlandsk litteratur og andre udtryksformer gøre rede for og anvende forskellige genrer, fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler gøre rede for og vurdere etiske, æstetiske og historiske aspekter i litterære tekster og andre udtryksformer forholde sig til litterær og kulturel tradition og udvikling, som den kommer til udtryk gennem litteraturhistorisk læsning og i Dansk litteraturs kanon, jf. bilag 1 forholde sig analytisk, vurderende og produktivt til sagprosa og andre udtryksformer udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i komplekse produktioner anvende informationsteknologi og elektroniske mediers muligheder bevidst og hensigtsmæssigt anvende informationsteknologi til søgning og kommunikation indgå i et mangesproget samfund og tilegne sig andre sprog. Emner: Avis Avisgenrers særlige kendetegn, herunder nyhedsartikel, interview, reportage og baggrundsartikel Avisjournalistikkens struktur, herunder forskellige former for interview: personcentreret og emnerelateret interview, erfaringsinterview, ekspertinterview samt partsinterview; nyhedskriterierne; forskellige former for komposition: nyhedstrekanten samt forskellige former for indledning: indledning og den forsinkede indledning

3 Avisjournalistikkens sprog og sproglige virkemidler, herunder spørgsmål og svar, direkte citat og indirekte referat, ligevægt og bagvægt i sætning, forskellen på hovedsætning og ledsætning, kort og mellemlang sætning, verbal og subjekt tæt på hinanden, subjekt i sætningsspids samt direkte citat og indirekte referat Argumentation, herunder hovedsynspunkt, fakta, påstand, argument, fordel og ulempe; dels avisartiklens layout, herunder faktaboks, rubrik, underrubrik, billedtekst, mellemrubrik, fremhævet citat, billede, byline og brødtekst Udforske og eksperimentere med avisjournalistikkens struktur, sprog og sproglige virkemidler, avisartiklens layout samt argumentation i de læste og i egne tekster Tegnsætningskursus Videreudvikle elevernes viden om brugen af punktum, herunder slutpunktum mellem helsætninger, men også undtagelser fra denne regel: efter sætninger eller ord alene på en linje fx bogtitler, overskrifter, adresser, datoangivelser samt underskrifter; og forkortelsespunktum i forkortelser, i navne samt efter ordenstal, men også undtagelser fra denne regel fx efter internationalt vedtagne forkortelser for måleenheder samt ved brug af forkortelser i både skrift og udtale Videreudvikle elevernes viden om brugen af komma, herunder ved direkte tale mellem replikken og den anførende sætning; før, efter og omkring ledsætninger, men ikke mellem konjunktion og ledsætning; foran hv- ord der indleder en ledsætning; foran men; i en opremsning, hvor de sideordnede led ikke er forbundet med en konjunktion; mellem sideordnede adjektiver, som ikke er forbundet med en konjunktion samt omkring indskudte sætningsdele og parentetiske udtryk Videreudvikle elevernes viden om brugen af kolon, herunder foran replikker og citater samt foran eksempler og forklaringer Videreudvikle elevernes viden om anførselstegn, herunder omkring replikker og tanker, omkring citater og bogtitler samt placering af punktum, komma, spørgsmålstegn og udråbstegn i forbindelse med anførselstegn Videreudvikle elevernes viden om udråbstegn, herunder efter udråb, ordrer, opfordringer, ønsker, udtryk, forundring, forargelse, ophidselse eller lignende Kunstbilleder Kunstbilledets komposition, herunder blikfang, midterkomposition, venstrekomposition, højrekomposition, venstre- højrekomposition; forskellige geometriske former: cirkel, trekant og firkant; forskellige former for linjer: lodrette, vandrette, diagonale og buede; symmetri og asymmetri; statisk og dynamisk samt den klassiske fortælleteknik Kunstbilledets måder at skabe dybde, herunder forgrund, mellemgrund og baggrund; størrelsesforhold; overlapning; perspektiv samt forsvindingspunkt; dels reklamens farver, herunder varme og kolde farver, mørke og lyse farver, primærfarver, sekundærfarver, tertiærfarver, gråskala, nabofarver samt komplementærfarver Færdighed i at fortolke kunstbilleder ud fra bl.a. åben og lukket kropssprog, ansigtsudtryk, blikretninger, personrelationer, farvesymbolik, kontrastelementer og belysning Kendskab til malerkunstens stilarter, herunder renæssance, barok, romantik, rokoko, realisme, naturalisme, impressionisme, symbolisme, ekspressionisme, kubisme, abstrakt

4 kunst og surrealisme samt disses tilknytning til den historiske tid. Læsekursus (genopfriskning) Læseteknikker, herunder orienteringslæsning, skimning, nærlæsning og skærmlæsning Læseforståelse, herunder forskellige måder at øge forforståelse af en tekst, dannelse af indre billeder ud fra beskrivelse, dannelse af indre billeder som handling ud fra forløb samt indholdsmæssige og sproglige årsager til at en tekst er for svær Læsning på flere måder, herunder læsning på linjerne hvad der står direkte i teksten; læsning mellem linjerne hvad forfatteren mener uden at sige det direkte; læsning bag linjerne hvad læseren mener om det, forfatteren skriver om; dobbeltnotat samt FARAO- læsning Forudsige, Afklare, Resumere, Argumentere og Opsamle bevidstgøre eleverne om læsehastighed, herunder fartkort samt træning: periode 1: hurtiglæsning i 5 minutter, periode 2: spurtelæsning i 5 minutter og periode 3: hurtiglæsning i 5 minutter Sproglære og stavning Bevidstgøre eleverne om ord med en struktur, som især giver mulighed for vokalforveksling Videreudvikle elevernes viden om konsonantfordobling efter kort vokal, men også undtagelser fra denne regel Videreudvikle elevernes viden om konsonantforveksling af k/g, p/b og deres omvendte, bevidstgøre eleverne om konsonantforveksling af d/t og f/v samt dobbeltkonsonantforveksling af gg/kk, kk/gg og pp/bb Videreudvikle elevernes viden om ord med lydsammenfald af c og s samt ord med lyden sj Videreudvikle elevernes viden om stumt d også i forbindelse med nd og ld samt stumt g og h Bevidstgøre eleverne om t og e i forbindelse med afledning samt stumt t og - el i forbindelse med endelsen else Videreudvikle elevernes viden om tillægsord i 2. grad og 3. grad Bevidstgøre eleverne om navneord i flertal, der ender på e, r eller erne Videreudvikle elevernes viden om udsagnsord i navnemåde eller nutid Bevidstgøre eleverne om ord, hvor ordets struktur giver r- problemer og r- problemer i forbindelse med bøjning Videreudvikle elevernes viden om forveksling af navneordsendelsen - ene og den lange tillægsforms endelse ende Videreudvikle elevernes viden om udtalen sjon med stavemåden - tion/- sion/- ssion Videreudvikle elevernes viden om forstavelserne an og in/ind Udvide elevernes kendskab til stort begyndelsesbogstav efter punktum og egennavne samt bevidstgøre eleverne om forkortelser af egennavne, afledning af egennavne og titler som ikke skrives med stort Udvide elevernes kendskab til ord, der er sammensat af to ord; ordforbindelser med i og talord samt bevidstgøre eleverne om ord, der er sammensat af to ord med/uden bindestreg Udvide elevernes kendskab til ord, der udtales ens, men staves forskelligt, og hvor

5 begge stavemåder er korrekte; ad/af, jeg/mig og synes/syntes samt bevidstgøre eleverne om biord, biord + forholdsord og sit/hans Udvide elevernes kendskab til forkortelse af de mest almindelige ord og bevidstgøre eleverne om betydningen af forkortelse Eventyr Kendskab til formgenren eventyrets særlige kendetegn og indholdsgenren eventyrets særlige kendetegn Hovedværk: Tove Ditlevsen: Barndommens gade (uge 34-37) Analysering og fortolkning af roman Forfatterskab til Tove Ditlevsen Kendskab til romangenren Ordbogskendskab (fagspecifikt emne og problemstilling i dansk) Opøve elevernes sikkerhed og træne hastighed i ordbogsopslag, herunder retskrivningsordbogens sideoverskrifter; opslagsord ved sammensætning, præfiks og med bindestreg; bøjningsoplysning; ordklasseangivelse; opslagsord ved verbum, ord fra andre ordklasser og ord med særlig bøjningsform; opslagsord med samme begyndelseslyd samt ad, af eller ad/af som i sin retskrivningsdel og opøve evnen til at udnytte disse svar, herunder registeropslag, enkelt eller dobbelt konsonant i opslags- og bøjningsform samt stort eller lille begyndelsesbogstav i enkelt- og flerleddede proprier som i sin retskrivningsdel og opøve evnen til at udnytte disse svar, herunder deling af sammensat ord, efter præfiks, foran suffiks og ved vokal som i sin retskrivningsdel og opøve evnen til at udnytte disse svar, herunder et eller to ord adverbium eller præpositionsforbindelse, talord, ordforbindelse uden forskel i udtale eller betydning samt forbindelse med som helst som i sin retskrivningsdel og opøve evnen til at udnytte disse svar, herunder genitivformerne; substantivernes bøjning med endelsen el, en og er; adjektivernes bøjning med endelsen sk, el, en, er, vis og vokal; verbernes bøjning med trykstærk vokal og i præteritum participium samt adverbium eller adverbial og betydningsforskel mellem adverbium og adverbial Novellen Bevidstgøre eleverne om novellens særlige kendetegn Bevidstgøre eleverne om komposition, fortællerforhold, motiv, tema, sprog, stil, kommunikation, karakteristika, beskrivelser, fremstillingsform og virkemidler Bevidstgøre eleverne om måder at variere deres skriftsprog, bl.a. med direkte og indirekte tale samt kort, mellemlang og lang sætning Lade eleverne udforske og eksperimentere med novellens særlige kendetegn,

6 komposition, fortæller, syn, synsvinkel, personkarakteristik, miljøkarakteristik samt måder at variere deres skriftsprog på ordniveau og sætningsniveau i de læste og egne noveller gennem procesorienteret skrivning Kanonlæsning Introducere eleverne for udvalgte forfattere fra Folkeskolens kanon i dansk for 7. klasse. Give eleverne indsigt i disse forfatteres specielle skrivestil og kendetegn Bevidstgøre eleverne om den historiske tid og kultur samt disses indvirkning på forfatterne Evaluering: Grammatik: Her vil evalueringen i høj grad foregå ved at eleverne med jævne mellemrum testes i det gennemgåede stof ved hjælp af emnespecifikke opgaver ST8 prøve Skriftlig fremstilling: Evaluering foregår ved rettelse af opgaver. Opgaverespons gemmes af såvel elev som lærer, og det evalueres, om eleven har brugt respons til noget. En del af rettearbejdet foretages af eleven selv ved hjælp af grammatik og ordbog Aflevering vil foregå gennem ElevIntra med samme farvekodesystem som hidtil Sproglig forståelse: Eleverne udsættes for lytteøvelser, hvor de skal kunne tale om indholdet Læsning: Tekststykkerne forberedes og forståelsen evalueres ved samtale om stoffet TL3 prøve Ret til ændringer forbeholdes!