Referat af møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den kl i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den 18.03.2013 kl.19.00 i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg."

Transkript

1 Referat af møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den kl i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg. Til stede var: Gitte Hansen, Arne Dupont, Kirsten Engmark, Lene Brietzke, Lene Ganderup (Suppleant for Kirsten Hansen i forbindelse med regnskabsgennemgang), Valborg Slyk, Erik Lund, Anna Grete Toft Afbud fra Kirsten Hansen Godkendelse af referat fra sidste møde. Sager til behandling: 1. Gudstjenesten Nadvervin og alkohol. Niels Borg spørger, om der er en symbolsk begrundelse for, at der skal være alkohol i nadvervinen. For er det ikke tilfældet, synes Niels, at vi skal overgå til alkoholfri nadvervin, som man har gjort i mange andre kirker. Niels begrunder forslaget med, at man undgår at stille tidligere alkoholikere, folk, der af principielle grunde ikke drikker alkohol og børn med flere i en prekær situation. Stillingtagen til ovenstående. Menighedsrådet tager ikke stilling, men emnet tages op på menighedsmødet. Skal vi fortsætte med at stå op, når vi synger sidste salme? Graver Erik Lund oplyste på medarbejdermødet, at han hører kritik heraf. Der opfordres fortsat til at man står op under sidste salme. 2. Korrekturlæsning på kirkebladet Hvem vil læse korrektur? Lene Brietzke og Kirsten Engmark tilbyder at læse korrektur

2 3. Den ny kirkegårdsplan gravsted med metalramme. Når folk får et gravsted omkranset af hæk, er hækken plantet og bekostet af kirkegården. Stillingtagen til, om metalrammer skal sidestilles med hæk. Hvis menighedsrådet godkender dette, er metalrammerne gratis for gravstedsejerne. Det besluttes at punktet genoptages ved et senere møde. Det skal undersøges, hvorvidt denne type gravsted kan servitut- belægges og kan sammenlignes med andre takstbelagte ydelser. AGT og NB undersøger sagen nærmere. 4. Folder med retningslinjer på kirkegårdene. Graverne efterlyser folder med retningslinjer, som kan udleveres til førstegangsbrugere af kirkegården. Graverne vil gerne deltage i udarbejdelse af folderen. Faktuelle oplysninger: Der er fastsat en kirkegårdsvedtægt, som indeholder regler for brug af kirkegården. Som bilag til kirkegårdsvedtægten udarbejdes der hvert år et takstblad med priser. Hidtil har vi udleveret priser til brugerne. Formanden indstiller, at vi udarbejder en folder med de væsentligste regler. Priserne kan enten være en del af folderen eller udleveres akkurat som de bliver det nu som takstblade. Stillingtagen til, om vi skal lave folder. I bekræftende fald nedsættelse af udvalg. Graverne og Kirkeværgerne udarbejder kladden til en folder. Erik Lund rekvirerer eksempler på foldere fra andre kirkegårde. Karen Havskov sætter folderen op. 5. Mindeplade ved Tang- slægtens gravhøj på Ulfborg Kirkegård. Ejer af gravhøjen Real- Dania, v. Halvorsen har i henhold til aftale fremsendt tekst til mindeplade. Teksten er forfattet af museumsinspektør Esben Gravgaard, Holstebro Museum. Godkendelse af teksten. Stillingtagen til skiltets udseende og holdbarhed. Bilag sendt pr. mail

3 NB kontakter Halvorsen vedrørende en nedkogning af teksten passende til en mindeplade og udarbejdelse af brochure. Vi ønsker at bruge teksten på hjemmesiden. 6. Medlemskab af Danske Sømands- og udlandskirker. MR har i en lang årrække været medlem af foreningen. Udgiften andrager kr. årligt. Vi modtager medlemsblad. Formanden indstiller, at MR fortsat er medlem af foreningen, samt at sagen ikke forelægges MR mere i denne valgperiode. Vi fortsætter medlemsskabet og det er besluttet at forsætte hele denne valgperiode. 7. Økonomisk støtte til Vestjysk Kirkehøjskole MR ydede ikke tilskud i Ansøgning ligger på it- skrivebordet og er også sendt pr. mail til MR. Menighedsrådet yder et tilskud på 500 kr. i Økonomisk støtte til søndagsskolelejrene på Holmsborg. Skjernkredsens Søndagsskoler og Børne/juniorklubber fremsender ansøgning om tilskud til søndagsskolelejrene på Holmsborg. MR gav afslag på lignende ansøgning i Bilag kan ses på it- skrivebordet og er sendt pr. mail til MR den Menighedsrådet yder ikke tilskud til dette arrangement i Regnskab for Revisor Thorkild Sohn deltager under sagens behandling. (Ca. kl ). Regnskabet fremsendes til jer inden mødet. Regnskabet blev gennemgået af Thorkild Sohn, og han retter forklaringer vedrørende periodisering af kirkegårdsindtægter. 10. Opfølgning på medarbejdermødet herunder medarbejdernes budgetønsker.

4 Generel drøftelse af mødet. (Niels Borg er underrettet om problematikken med de gamle aksetræer på diget omkring Ulfborg Kirke) (Tine foreslog, at der blev afholdt et kursus i førstehjælp. Kirsten Hansen (kontaktperson) har bestilt kursus ved Poul Kastberg den fra til Kurset afholdes i sognehuset ). Medarbejdernes budgetønsker. Erik: Plæneklipper, kr. Bøjle til hækklipper (kan hænge på ryggen, så arme aflastes, kr. Beklædning til grav, 2 stk., kr. Nye bænke Tina Kantskærer, priser mellem og kr. Urnekuffert kr. Stillingtagen til, om nogle af ønskerne kan bevilges af indeværende års budget (2013) om øvrige ønsker kan anbefales til indkøb i 2014, hvis driftsrammen bliver så høj, at udgiften kan dækkes. Beklædning til grav: Bevilget Bøjle til hækklipper: Bevilget Kantskærer: Bevilget Tilbud indhentes af NB og Tina Urnekuffert: Bevilget til Ulfborg Kirke Nye bænke udsættes Plæneklipper: Bevilget. Erik og KE indhenter tilbud og vurder den bedste løsning. 11. Menighedsrådsmedlemmernes udgifter som følge af menighedsrådsarbejdet. I nogle vedtægter står det anført, at kontorholdsudgifter afholdes af kirkekassen. Hidtidig praksis vedr. kontorhold og it: Kopipapir indkøbes af MR og udleveres til medlemmerne. Kuverter og portoudgifter refunderes mod aflevering af kvittering til kassereren. Udgift til farvepatroner refunderes af kirkekassen mod aflevering af bilag til kassereren. IT- udgifter bortset fra farvepatroner - afholdes af medlemmerne. Hidtidig beslutning vedr. telefongodtgørelse Der ydes telefongodtgørelse med 1600 kr. årligt til hvert medlem.

5 Hidtidig praksis vedr. kurser: Hidtil har medlemmer søgt MR om bevilling til deltagelse i kurser. Udgifter til møder/kurser og foredrag. Her har vi ikke en eksakt praksis. Somme tider afleverer vi kvittering til kassereren for afholdt udgift. Somme tider sender udbyderen (f.eks. distriktsforeningen) regning til kassereren, som så betaler udgiften. Somme tider betaler vi selv udgiften. Vi bør nok tage nærmere stilling til, hvornår vi får udgifter refunderet. Befordringsgodtgørelse: Grænserne flyder lidt. Men der ydes befordringsgodtgørelse, når et menighedsrådsmedlem kører i embedsmedfør ; eksempelvis da kontaktpersonen var indkaldt til møde i Ribe, og når kassereren kører til møder med revisor. Vi bør nok have konkretiseret, hvornår der kan hæves befordringsgodtgørelse. I forhold til arrangementer, som man deltager i qua rollen som menighedsrådsmedlem, afholder menighedsrådet omkostningen. Kvittering skal sendes til kassereren. Øvrige ydelser videreføres som anført. Sager til efterretning. RAMS, (som Ulfborg Sogn meldte sig ud af i 2012) fremsender brev med orientering om skoletjenestens formål og tilbud. Brevet kan ses på it- skrivebordet. RAMS = Menighedsrådenes skoletjeneste i Ribe Stift. Ribe Stifts stiftsudvalg for Folkekirkens Mission og Religionsmøde fremsender indbydelse til kurset Folkekirken og den moderne ateisme fredag den kl til i Kirkehuset i Rindum. Tilmeldingsfrist Bilag udleveres på mødet. Ribe Stift Det Religionspædagogiske Sekretariat - gør i nyhedsbrev og på stiftets hjemmeside opmærksom på dets tiltag og projekter. Specielt et nyt materiale med inspiration til samarbejde mellem kirke og daginstitution. Bilag kan ses på it- skrivebordet og er sendt pr. mail til MR den Styregruppen vedr. afholdelse af salmefestival i Ringkøbing Provsti har henvendt sig for at høre, om Ulfborg Sogn er interesseret i at deltage i Formanden har sendt sagen til videre behandling i aktivitetsudvalget.

6 Brevet fra styregruppen kan ses på it- skrivebordet og er også sendt til MR pr. mail den Orientering om aktuelle emner siden sidste møde v. præsten. Tak fra Børnesagens fællesråd for indsamling Har været på studietur i Greifwald v. kontaktperson Ikke til stede v. kirkeværge for Ulfborg Kirke Ikke noget særligt at bemærke Modtaget tilbud på kalkning af kirke m.m. v. kirkeværge for Ulfkær Kirke Har modtaget liste over vedligeholdelsesreparationer fra Fuusgaard. Listen tages op på næste møde. AGT snakker med provsten om disse omkostninger. v. aktivitetsudvalget LB har været til møde om kirkefestival. LB er valgt ind in styregruppen. Eventuelt: Lukket møde: