A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2007"

Transkript

1 A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport 2007 A.P. Møller - Mærsk A/S, CVR. nr , Halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2007

2 INDHOLD Sammenfatning... 1 Hoved- og nøgletal... 2 Kommentarer til hovedtal... 3 Segmentoplysninger... 4 Containerskibsfart og relaterede aktiviteter... 5 Tank, offshore og anden skibsfart... 8 Olie- og gasaktiviteter Detailhandel Øvrige virksomheder - skibsværfter, andre industrivirksomheder, flydrift, andel i Danske Bank m.v Ophørende aktiviteter Forventninger til hele året Ledelsespåtegning... 15

3 A.P. MØLLER - MÆRSK GRUPPEN Sammenfatning (i parentes halvårstal for 2006) Halvåret DKK mio. USD mio Ændring Ændring Nettoomsætning % % Resultat før af- og nedskrivninger m.v % % Resultat før skat % % Nettoresultat % % Pengestrøm fra driften % % Pengestrøm vedr. investeringer % % Resultat i USD før af- og nedskrivninger og før salgsavancer steg med 13% i forhold til 1. halvår Nettoresultatet for halvåret blev bedre end ventet grundet betydelige salgsavancer. For A.P. Møller - Mærsk Gruppen ventes nu for hele året et resultat i størrelsesordenen 20% over 2006-resultatet, der var USD 2,7 mia. Containeraktiviteten viste som ventet betydelig resultatmæssig fremgang i forhold til 1. halvår 2006, om end nettoresultatet samlet blev negativt med USD 168 mio. Antal transporterede containere i Maersk Line steg med 3% - lavere end den generelle markedsvækst som følge af fokus på indtjening frem for markedsandel. Resultat for olie- og gasaktiviteterne var som ventet væsentligt lavere end 1. halvår 2006, påvirket af gennemsnitligt lavere oliepriser, højere efterforskningsomkostninger, generelt højere produktionsomkostninger, yderligere skat i Algeriet og ikke mindst af øgede afskrivninger som følge af igangsætning af produktion i Storbritannien og yderligere investeringer i Qatar. Resultat for tank, offshore og anden skibsfart var væsentligt over 1. halvår 2006, primært grundet avance ved salg af skibe og rigge. Samlede af- og nedskrivninger steg 38% til USD mio. (USD mio.)/dkk mio. (DKK mio.). Avance ved salg af skibe og rigge m.v. steg samlet til USD 650 mio. (USD 166 mio.)/dkk mio. (DKK mio.). US dollarkursen var i gennemsnit 8% lavere end 1. halvår 2006 med negativ effekt på periodens omsætning (i DKK) og resultat. Pengestrøm fra driften blev forbedret med 37% til USD 3,1 mia. (USD 2,3 mia.)/dkk 17,4 mia. (DKK 13,7 mia.), især som følge af fremgang i containeraktiviteterne. Det øgede investeringsniveau har medført stigende finansielle omkostninger. Fuld konsolidering af Dansk Supermarked Gruppen fra 1. juni 2006 har medført positiv effekt for A.P. Møller - Mærsk Gruppens nettoomsætning på ca. USD 2 mia./dkk 11 mia. Forventninger til hele året 2007 Samlet omsætning for A.P. Møller - Mærsk Gruppen ventes fortsat i niveau USD 50 mia. (USD 44,5 mia.). Resultat for Gruppen for de fortsættende aktiviteter ventes nu for hele 2007 i størrelsesordenen 20% over 2006-resultatet, der var USD 2,7 mia. Tidligere udmeldt forventning var et resultat i størrelsesordenen USD 3 mia. Pengestrøm fra driften skønnes fortsat at vokse knap 50% til i størrelsesordenen USD 6 mia. (USD 4,1 mia.). Skønnet er fortsat følsomt over for ændringer i fragtrater og mængder, særligt i Maersk Line, samt oliepriser og valutakurser. Det er hensigten den 29. november 2007 at udsende orientering om udviklingen. SIDE 1 AF 15

4 A.P. MØLLER - MÆRSK GRUPPEN Hoved- og nøgletal DKK mio. USD mio. 1. halvår 1. halvår *) *) Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger m.v Af- og nedskrivninger Avance ved salg af skibe og rigge m.v Associerede virksomheder, andel af resultat efter skat Resultat før integrationsomkostninger Integrationsomkostninger ved køb Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Periodens resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat af ophørende aktiviteter Periodens resultat i alt A.P. Møller - Mærsk A/S's andel heraf Periodens pengestrøm fra driften Periodens pengestrøm vedr. anlægsinvesteringer Aktiver i alt pr. 30. juni Aktiver i alt pr. 1. januar Egenkapital pr. 30. juni Egenkapital pr. 1. januar Nøgletal: Periodens resultat pr. aktie (DKK/USD ) **) Pengestrøm fra driften pr. aktie (DKK/USD ) **) Egenkapital forrentning (annualiseret) 12,6 11,3 12,5 11,3 Egenkapital andel pr. 30. juni 44,0 43,0 44,0 43,0 Børskurs (B-aktie) ultimo (DKK/USD ) Samlet markedsværdi, ultimo **) *) Tilpasset som følge af, at ejerandel i Martinair nu præsenteres under ophørende aktiviteter. Omsætningstal for containeraktiviteterne for 1. halvår 2006 er herudover reduceret med USD 386 mio./dkk mio. som følge af for lavt opgjort gruppeintern omsætning. Justeringen har ingen effekt på resultatet. **) Beregnet på basis af antal udstedte aktier à DKK reduceret med Gruppens beholdning af egne aktier. Det konsoliderede halvårsregnskab præsenteres i DKK. Til yderligere illustration af den forretningsmæssige udvikling er hoved- og nøgletal for A.P. Møller - Mærsk Gruppen samt tal for de segmenter, hvor den funktionelle valuta er USD, også præsenteret i USD. For disse segmenter gives kommentarerne til USD-tallene. Dansk Supermarked Gruppen og F. Salling A/S er fra 1. juni 2006 fuldt konsolideret i A.P. Møller - Mærsk Gruppen mod tidligere pro-rata konsolideret henholdsvis behandling som associeret virksomhed. Der henvises til side 12. Der er ikke foretaget review eller revision af halvårsrapporten. SIDE 2 AF 15

5 A.P. MØLLER - MÆRSK GRUPPEN Kommentarer til hovedtal Nettoomsætningen for første halvår 2007 blev DKK mio. (DKK mio.) for de fortsættende aktiviteter svarende til USD mio. (USD mio.). Korrigeres for effekten af fuld konsolidering af Dansk Supermarked Gruppen var der målt i DKK tale om et fald på ca. 3%, men målt i USD en stigning på ca. 5%. Af- og nedskrivninger blev DKK mio. (DKK mio.). Den betydelige stigning vedrører især olie- og gasaktiviteterne, hvor afskrivningerne øgedes med DKK mio., primært som følge af igangsat felt i Storbritannien og feltudbygning i Qatar. Avancer ved salg af skibe og rigge m.v. blev med DKK mio. betydeligt over 1. halvår 2006 (DKK mio.). Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder inkluderer A.P. Møller - Mærsk Gruppens andel af resultat i Danske Bank med DKK mio. (DKK mio.). De finansielle poster var en nettoudgift på DKK mio. (DKK 810 mio.). I beløbet indgår værdiregulering af værdipapirer og valutakursreguleringer med en indtægt på DKK 766 mio. (DKK mio.). Resultat før skat blev DKK mio. (DKK mio.). Skat blev i 1. halvår 2007 DKK mio. (DKK mio.). Efter skat og resultat af ophørende aktiviteter blev periodens resultat DKK mio. (DKK mio.). Målt i USD blev det mio. (USD mio.). A.P. Møller - Mærsk A/S' andel heraf blev DKK mio. (DKK mio.). Pengestrøm fra driften udgjorde DKK mio. en stigning på 27% fra 1. halvår 2006 (DKK mio.), især positivt påvirket af en væsentlig forbedring af pengestrøm fra driften i containeraktiviteterne. Målt i USD er stigningen 37% til USD mio. (USD mio.). Pengestrøm vedrørende investeringer DKK mio. viste betydelig stigning i forhold til 1. halvår 2006 (DKK mio.) påvirket af øgede investeringer i olie- og gasaktiviteterne, i tank, offshore og anden skibsfart samt et fortsat højt investeringsniveau i container- og terminalaktiviteterne. Målt i USD steg pengestrøm vedrørende investeringer med USD mio. til USD mio. DKK mio. USD mio. 1. halvår 1. halvår Udvikling i egenkapital Egenkapital pr. 1. januar Effekt af fuld konsolidering af Dansk Supermarked m.fl Udloddet udbytte (ekskl. egne aktier) Periodens resultat Værdiregulering af sikringskontrakter efter skat Værdiregulering af øvrige finansielle aktiver Valutakursregulering vedr. omregning fra funktionel valuta til præsentationsvaluta m.v Egenkapital pr. 30. juni SIDE 3 AF 15

6 A.P. MØLLER - MÆRSK GRUPPEN Segmentoplysninger A.P. Møller - Mærsk Gruppens hovedtal er på siderne 5-13 fordelt på fem hovedsegmenter som følger: Nettoomsætning DKK mio. USD mio. 1. halvår 1. halvår Containerskibsfart og relaterede aktiviteter Tank, offshore og anden skibsfart Olie- og gasaktiviteter Detailhandel *) Øvrige virksomheder Elimineringer og ufordelte poster I alt fortsættende aktiviteter Ophørende aktiviteter, efter eliminering I alt *) Af stigningen vedrører ca. DKK 11 mia. (USD 2,0 mia.) fuld konsolidering af Dansk Supermarked Gruppen fra 1. juni Nettoresultat DKK mio. USD mio. 1. halvår 1. halvår Containerskibsfart og relaterede aktiviteter Tank, offshore og anden skibsfart Olie- og gasaktiviteter Detailhandel Øvrige virksomheder Elimineringer og ufordelte poster I alt fortsættende aktiviteter Ophørende aktiviteter, efter eliminering I alt Elimineringer og ufordelte poster består af eliminering af gruppeinterne transaktioner samt omkostninger og finansielle poster, der ikke henføres til forretningssegmenter. Nettoresultatet omfatter: DKK mio. USD mio. 1. halvår 1. halvår Andre driftsindtægter, omkostninger m.v Resultat af olieprissikringskontrakter Finansielle poster, netto Ufordelt skat Resultat af olieprissikringskontrakter omfatter generelle olieprissikringskontrakter, der løbende markedsværdiansættes. Den negative værdiregulering skyldes den stigende oliepris i perioden. I de finansielle poster indgår værdiregulering og udbytte af værdipapirer samt valutarelaterede poster, der ikke henføres til segmenter. SIDE 4 AF 15

7 Containerskibsfart og relaterede aktiviteter DKK mio. USD mio. 1. halvår 1. halvår Nettoomsætning *) *) Resultat før af- og nedskrivninger m.v Af- og nedskrivninger Avance ved salg af skibe m.v Associerede virksomheder, andel af resultat efter skat Resultat før integrationsomkostninger Integrationsomkostninger ved køb Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Periodens resultat Periodens pengestrøm fra driften Periodens pengestrøm vedr. anlægsinvesteringer Aktiver i alt *) Omsætningstal for 1. halvår 2006 er reduceret med USD 386 mio./dkk mio. som følge af for lavt opgjort gruppeintern omsætning. Justeringen har ingen effekt på resultatet. Containeraktiviteten viste som ventet betydelig resultatmæssig fremgang i forhold til 1. halvår 2006, om end nettoresultatet samlet blev negativt med USD 168 mio. Pengestrøm fra driften blev USD 736 mio., hvilket er en betydelig forbedring i forhold til 1. halvår 2006 (negativt med USD 441 mio.). Forbedringen skyldes væsentligst den øgede indtjening samt reduktion af pengebinding i arbejdskapital. Pengestrøm vedrørende investeringer blev USD mio. (USD mio.), heraf USD mio. i containerskibe, ca. USD 250 mio. i containere og lignende, samt USD 500 mio. i containerterminaler og terminaludstyr. Udvikling i verdenshandelen Væksten i den samlede verdenshandel i første halvår 2007 var på niveau med tilsvarende periode Den globale vækst i antal transporterede containere var 9% i forhold til 1. halvår 2006, dog med væsentlige regionale forskelle. Væksten var især stærk fra Asien til Europa. I USA er forbruget fortsat stabilt trods stagnerende huspriser og stigende renter. Imidlertid skete i første halvår 2007 en tilpasning af de amerikanske virksomheders lagre, hvilket medførte manglende vækst i importen til USA. SIDE 5 AF 15

8 Containerskibsfart og relaterede aktiviteter (fortsat) Maersk Line I første halvår 2007 transporterede Maersk Line tæt ved 3 mio. FFE (40-fods containerenheder), svarende til en stigning på 3% i forhold til samme periode Maersk Line har reduceret kapaciteten i tabsgivende markeder. Fokus har været på at forbedre indtjeningen, f.eks. ved at flytte tonnage fra tabsgivende farter til farter med bedre indtjening. Maersk Line opnåede med 13% øgede mængder vækst i de vigtige farter fra Asien til Europa, og forøgede antallet af ruter i dette marked. Også Afrika og Oceanien farterne havde pæn vækst med 12% henholdsvis 8% volumenmæssig stigning. I transpacific farterne derimod realiserede Maersk Line mængdemæssig tilbagegang på 12%, medens mængderne på transatlant farterne var uændrede. Det økonomiske resultat på transpacific farterne er utilfredsstillende, da omkostningerne ved containeriseret transport til Nordamerika, og navnligt til indenlandske destinationer, ikke i tilstrækkelig grad dækkes gennem fragtraterne. I konsekvens heraf har Maersk Line forenklet og reduceret rutenetværket inklusive de landbaserede aktiviteter. Maersk Lines gennemsnitlige rater var både før og efter tillæg for højere brændstofudgifter på niveau med første halvår Gennem første halvår 2007 viste raterne imidlertid stigende tendens, især på Asien-Europa farterne, hvor raterne i første halvår 2006 var faldende. I gennemsnit var bunkerspriserne lidt lavere end i 1. halvår 2006, men gennem første halvår 2007 steg bunkerspriserne betydeligt og nåede ved halvårets udgang et historisk højt niveau, ca. 35% over niveauet ved periodens begyndelse. Variable enhedsomkostninger steg med ca. 2% sammenlignet med samme periode Dette skyldes bl.a. øgede omkostninger til repositionering af containere som følge af den stigende ubalance i handelen, den faldende USD kurs, da en betydelig del af udgifterne er i andre valutaer, samt omkostningspres i havne og fra landtransport, hvor kapaciteten er knap. De samlede enhedsomkostninger inklusive afskrivninger var nogenlunde som i 1. halvår Der sker fortsat forbedringer af Maersk Lines service til kunderne, og med de igangværende betydelige IT-investeringer samt standardisering af processer vil Maersk Line være godt rustet til at kunne yde kunderne endnu bedre service. Maersk Line tog i 1. halvår 2007 levering af 15 nybyggede containerskibe og solgte 13 ældre skibe. Safmarine transporterede i første halvår 2007 ca FFE svarende til en stigning på 14% i forhold til samme periode Raterne blev i gennemsnit marginalt over første halvår 2006, og omkostningerne marginalt under. Det operationelle resultat blev noget over 1. halvår Nettoresultatet blev under første halvår 2006, der var positivt påvirket af avance ved salg af skibe. I første halvår 2007 tog Safmarine levering af to TEU containerskibe. Maersk Logistics fortsatte væksten i omsætningen, men det positive resultat blev lavere end i første halvår Maersk Logistics' forwarding forretning er nu samlet under navnet Damco. Sigtet er bedre betjening af de mindre og mellemstore kunder. SIDE 6 AF 15

9 Containerskibsfart og relaterede aktiviteter (fortsat) APM Terminals havde høj aktivitet i første halvår 2007 og mængdemæssig fremgang på 17% sammenlignet med den generelle markedsvækst på 10%. Den mængdemæssige udvikling i Nordamerika var negativt påvirket af Maersk Lines fokus på indtjening, resulterende i lavere mængder. De øvrige terminaler havde til gengæld vækst, i gennemsnit pænt over markedet. 1. halvår Hovedtal (USD mio.) Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger m.v. (EBITDA) Periodens resultat Periodens pengestrøm vedr. anlægsinvesteringer APM Terminals realiserede således en stigning i nettoomsætningen på 26% i forhold til samme periode I første halvår 2007 fortsatte APM Terminals ekspansionen gennem nyetablering af containerterminaler samt videreudvikling af eksisterende. APM Terminals opnåede rettigheden til at udvikle og operere containerterminalen Dachan Phase 2 i Shenzhen (Kina). Ejerandelen i Teconvi terminalen i Itajai (Brasilien) øgedes til 100% og ejerandelen i SAGT, Colombo (Sri Lanka) øgedes til 26%. Operationen af containerterminalen i Tema (Ghana) blev overtaget, LCMT containerterminalen i Laem Chabang (Thailand) påbegyndte kommerciel drift, og containerterminalerne i Tanger (Marokko), Xiamen (Kina) og Tianjin (Kina) håndterede med succes de første skibe. PNCT terminalen i Newark (USA) og Antwerp Gateway Terminal (Belgien) blev afhændet uden nævneværdig regnskabsmæssig effekt. SIDE 7 AF 15

10 Tank, offshore og anden skibsfart DKK mio. USD mio. 1. halvår 1. halvår Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger m.v Af- og nedskrivninger Avance ved salg af skibe, rigge m.v Associerede virksomheder, andel af resultat efter skat Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Periodens resultat Periodens pengestrøm fra driften Periodens pengestrøm vedr. anlægsinvesteringer Aktiver i alt Det samlede resultat for første halvår 2007 for dette segment blev væsentligt over tilsvarende periode sidste år som følge af avance ved salg af skibe og rigge m.v. USD 546 mio. mod USD 104 mio. i første halvår Resultat før af- og nedskrivninger m.v. steg med 10% til USD 617 mio. Finansielle omkostninger øgedes som følge af de betydelige investeringer. Pengestrøm fra driften blev med USD 425 mio. lidt under 1. halvår Pengestrøm vedrørende nettoinvesteringer blev væsentligt over. I investeringerne indgår Svitzers køb af Adsteam Marine Limited med USD 559 mio., investering i tankskibe med USD 429 mio. og investering i drillingrigge med USD 525 mio., og der fragår salg af tankskibe og drillingrigge med USD 611 mio. Maersk Tankers opererer mere end 85 skibe (egne og chartrede) fordelt på produkt-, råolie, gas-, flydende naturgas- samt bilskibe, med yderligere 60 skibe i ordre (35 egne og 25 chartrede), og har i kraft af flåden ledende positioner i flere produkt- og gasskibssegmenter. Markederne for Maersk Tankers' produkttankskibe var på niveau med samme periode 2006, hvorimod lavere olieproduktion i OPEC-landene og svingende efterspørgsel resulterede i rater betydeligt under sidste år for råolietankskibene. Raterne for Maersk Tankers' mindre gasskibe udviklede sig positivt og blev i gennemsnit over niveauet for første halvår 2006, mens raterne for de største gastankskibe skuffede med et niveau betydeligt under Resultatet for Maersk Tankers for første halvår 2007 blev over samme periode 2006, positivt påvirket af højere avancer ved salg af skibe. Før disse avancer var resultatet lidt under første halvår I første halvår 2007 tog Maersk Tankers levering af fem produkttankskibe og ét råolietankskib. To produkttankskibe og ét gastankskib solgtes. Et råolietankskib overgik til Maersk Contractors for ombygning til flydende produktionsenhed (FPSO). Med levering af et dwt indchartret skib er Maersk Tankers i første halvår 2007 genindtrådt i segmentet for dwt produkttankskibe. Yderligere skibe vil blive leveret i 2008 og Maersk Tankers er nu aktiv i følgende produkttankskibssegmenter: small ( dwt), handy ( dwt), MR ( dwt) og LR2 ( dwt). Ved halvårets udgang havde Maersk Tankers 35 skibe i ordre syv råolietankskibe, elleve produkttankskibe, syv gastankskibe, seks LNG skibe og fire bilskibe til levering over den kommende fire års periode. SIDE 8 AF 15

11 Tank, offshore og anden skibsfart (fortsat) Maersk Tankers' samarbejde med Höegh Autoliners om fælles operation af de to selskabers flåde af bilskibe har udviklet sig som ventet, og resultatet for 1. halvår 2007 var over resultatet for samme periode i Maersk Contractors Markedet for borerigge og FPSO'ere var i første halvår 2007 fortsat stærkt, især på grund af det høje aktivitetsniveau inden for efterforskning og produktion af olie og naturgas. Alle Maersk Contractors' rigge, på nær MAERSK EXPLORER, var beskæftiget i første halvdel af indeværende år. De fleste rigge har beskæftigelse året ud samt for 2008 og til dagrater, der er højere end i første halvdel af MAERSK EXPLORER har opnået kontrakt med start i oktober Jurong Shipyard i Singapore leverede den første af to jack-up rigge, MAERSK COMPLETER, til Maersk Contractors i maj Riggen har i juli 2007 påbegyndt en etårs kontrakt for Total i Brunei. Maersk Contractors' nybygningsprogram omfatter yderligere fem jack-up rigge, tre semi-submersibles og en FPSO alle kontraheret gunstigt i forhold til dagens priser. FPSO'en skal operere på Woodsides Vincent felt ved Australien på kontrakt for minimum syv år. Jack-up riggene MÆRSK ENDEAVOUR, MAERSK ENHANCER og MAERSK EXERTER, der alle er bygget i 1982, blev solgt til Northern Offshore Ltd. i juni Maersk Contractors vil fortsat operere riggene indtil kontrakterne med Mærsk Olie og Gas udløber i henholdsvis 2008 og På grund af avance ved salg af de tre E-rigge ligger resultatet for første halvår 2007 betydeligt højere end resultatet for samme periode i Før avance ved salg af rigge var resultatet under første halvår 2006, bl.a. grundet øgede afskrivninger, højere operationelle omkostninger samt højere finansieringsomkostninger som følge af de betydelige investeringer. Stigningen i omkostninger er til dels en følge af det store investeringsprogram, der bl.a. har medført en forøgelse af bemandingen offshore og på land. Maersk Supply Service Det globale marked for offshore forsyningsskibe var i første halvår 2007 præget af god aktivitet med høj udnyttelsesgrad og med højere rater end samme periode i Maersk Supply Service kontraherede i første halvår 2007 to store ankerhåndteringsskibe ved Volkswerft i Tyskland. Skibene, der udstyres med dobbeltskrog, leveres i Desuden er i 1. halvår 2007 solgt tre ældre skibe. Maersk Supply Services flåde består af 54 skibe med yderligere 18 i ordre til levering i perioden 2008 til Resultatet for første halvår 2007 blev både før og efter avance ved salg af skibe en del over resultatet for samme periode i Svitzer med aktiviteter fortrinsvis inden for slæbebåde, bjærgning og offshore support gennemførte opkøbet af det australske bugseringsselskab Adsteam Marine Limited den 15. marts 2007, og Adsteam aktiviteterne indgår således regnskabsmæssigt fra denne dato. Den endelige pris for aktierne i Adsteam blev DKK 3,1 mia. De overtagne aktiver udgjorde DKK 5,8 mia., hvoraf ca. DKK 2,4 mia. goodwill og ca. DKK 0,3 mia. rettigheder og andre immaterielle aktiver. Integrationen forløber som planlagt. Omsætningen i 1. halvår 2007 var en del højere end i tilsvarende periode 2006, primært som følge af købet af Adsteam. Resultatet var som ventet lavere, idet der afholdtes omkostninger relateret til integrationen af Adsteam. Norfolkline B.V. opnåede i 1. halvår 2007 et resultat på niveau med samme periode året før. Flytning af operationen i Holland fra Scheveningen til en ny terminal i Vlaardingen er gennemført. SIDE 9 AF 15

12 Olie- og gasaktiviteter DKK mio. USD mio. 1. halvår 1. halvår Nettoomsætning Resultat før efterforskningsomkostninger m.v Efterforskningsomkostninger Resultat før af- og nedskrivninger m.v Af- og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Periodens resultat Periodens pengestrøm fra driften Periodens pengestrøm vedr. anlægsinvesteringer Aktiver i alt Nettoresultatet for olie- og gasaktiviteterne blev med USD 596 mio. som ventet væsentligt under 1. halvår 2006 (USD mio.), negativt påvirket af forøget efterforskningsaktivitet samt ikke mindst højere afskrivninger. Den samlede pengestrøm fra driften blev med USD mio. ca. USD 200 mio. lavere end i 1. halvår 2006, primært som følge af højere betalte skatter. Pengestrøm vedrørende investeringer steg til USD mio., væsentligst som følge af udvikling af Al Shaheen feltet i Qatar samt udbygning i Storbritannien. Nettoomsætningen steg med 6%, positivt påvirket af øget produktion i Qatar og i Storbritannien, men negativt påvirket af lavere dansk produktion og i gennemsnit lidt lavere oliepriser. Den gennemsnitlige markedspris for nordsøolien (Brent råolie) var i årets første seks måneder USD 63 pr. tønde mod USD 66 pr. tønde i første halvår Priserne for naturgas var i gennemsnit på niveau med 1. halvår Markedsprisen for Brent olie er også retningsgivende for prisen på olien fra Algeriet. I årets første seks måneder var markedsprisen for olien i Qatar (Dubai råolie) USD 57 pr. tønde mod USD 58 pr. tønde i 1. halvår Resultat før efterforskningsomkostninger samt af- og nedskrivninger m.v. steg med 5% til USD mio., negativt påvirket af højere produktionsomkostninger herunder rater for drillingrigge. Efterforskningsomkostningerne steg til USD 144 mio. (USD 69 mio.), især vedrørende efterforskning i den Mexikanske Golf (USA) og i den britiske del af Nordsøen. Af- og nedskrivninger var USD 995 mio. (USD 528 mio.). Stigningen skyldes hovedsageligt øgede afskrivninger på aktiviteterne i Storbritannien på grund af idriftsat felt, samt afskrivninger på den nye feltudbygning i Qatar. Periodens resultat før skat blev USD mio. sammenlignet med USD mio. i første halvår Skatten blev med USD mio. lidt over samme periode i 2006, negativt påvirket af især øget beskatning i Algeriet og skattemæssig effekt af højere olieproduktion i Qatar modsvaret af effekt af lavere produktion i Danmark. SIDE 10 AF 15

13 Olie- og gasaktiviteter (fortsat) I den danske del af Nordsøen var A.P. Møller - Mærsk Gruppens andel af DUC s olieproduktion med 19 mio. tønder olie under første halvår 2006 (21 mio. tønder). Andelen af gassalget blev med 1,5 mia. m 3 betydeligt mindre end samme periode i 2006 (2 mia. m 3 ), primært på grund af en kundes lavere aftag på langtidskontrakter. Udbygningsaktiviteterne i den danske del af Nordsøen var betydelige i første halvår, og fem borerigge har været beskæftiget, overvejende med boring af produktionsbrønde på Halfdan, Dan, Gorm, Valdemar og Tyra felterne. I Qatar blev A.P. Møller - Mærsk Gruppens andel af produktionen i første halvår på 21 mio. tønder mod 13 mio. tønder i første halvår Den øgede produktionsandel skyldes især den omfattende udbygning af Al Shaheen feltet. Borearbejde med seks borerigge samt design af de nye faciliteter pågår. Udbygningen har også medført større afskrivninger, idet afskrivningerne i Qatar følger den større andel af produktionen, der opnås i forbindelse med de afholdte investeringer. I Algeriet blev A.P. Møller - Mærsk Gruppens andel af olieproduktionen 5,8 mio. tønder i første halvår mod 5,9 mio. tønder i samme periode i Som omtalt i årsrapporten for 2006 har den algeriske regering fra 1. august 2006 indført en yderligere beskatning af olieindkomster. Det statslige olieselskab i Algeriet tilbageholder nu denne yderligere skat af den samlede oliepris og ikke alene af oliepriser over USD 30 pr. tønde, som indregnet i årsrapporten for Den samlede effekt af den yderligere beskatning, USD 175 mio., inklusive yderligere effekt for perioden 1. august til 31. december 2006, USD 50 mio., indgår i skatteudgiften i 1. halvår Det fastholdes fortsat, at de indgåede aftaler indeholder bestemmelser om beskyttelse af den økonomiske balance mellem parterne. I Storbritannien var A.P. Møller - Mærsk Gruppens andel af produktionen 10 mio. tønder olie (8,5 mio. tønder i første halvår 2006). Den øgede olieproduktion skyldes primært Dumbartonfeltet, som blev sat i drift i januar. Igangsætning af Dumbartonfeltet har samtidig medført betydeligt større afskrivninger. Udbygning af Affleck feltet pågår med forventet produktionsstart i begyndelsen af I Kasakhstan var andelen af olieproduktionen 0,5 mio. tønder mod 0,4 mio. tønder i første halvår SIDE 11 AF 15

14 Detailhandel DKK mio. Pro forma 1. halvår 1. halvår Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger m.v Af- og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver Associerede virksomheder, andel af resultat efter skat Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Periodens resultat Periodens resultat, ekskl. minoritetsandel Periodens pengestrøm fra driften Periodens pengestrøm vedr. anlægsinvesteringer Aktiver i alt Tal for Dansk Supermarked Gruppen er indtil 31. maj 2006 pro rata indregnet med 50% samt med 18% under associerede virksomheder. Fra 1. juni 2006 er Dansk Supermarked Gruppen og F. Salling A/S fuldt konsolideret. Regnskabstal for 1. halvår 2007 er derfor ikke direkte sammenlignelige med 1. halvår Resultat eksklusive minoritetsandel er upåvirket af ændringen. Til belysning af udviklingen er vist sammenlignelige "pro forma" tal for 1. halvår Detailhandelsaktiviteten omfatter Dansk Supermarked A/S (Bilka, Føtex, Netto Danmark, Netto England, Netto Tyskland, Netto Polen og Netto Sverige) og F. Salling A/S. Med virkning fra 1. januar 2007 er selskabsstrukturen ændret, således at A.P. Møller - Mærsk A/S herefter direkte ejer 67,68% af Dansk Supermarked A/S og 37,72% af F. Salling A/S. Disse ændringer har ikke indvirkning på A.P. Møller - Mærsk A/S' andel af resultatet. Dansk Supermarked har i 1. halvår 2007 etableret 22 nye butikker, hvoraf 18 uden for Danmark. Det samlede antal butikker udgør ved udgangen af halvåret. Butiksantallet reduceredes pr. 1. januar 2007 med 21 som følge af afhændelse af butiksdriften i Stockholmsområdet. Dansk Supermarked Gruppen havde i 1. halvår 2007 vækst i såvel omsætning som indtjening. Væksten i omsætningen vedrører især det danske, men også de udenlandske markeder og skyldes bl.a. udvidelsen af butiksantal samt fastholdelse af eksisterende markedsposition gennem udvikling og tilpasning af varesortiment. De finansielle poster udviklede sig positivt, selvom negativ kursudvikling på værdipapirbeholdningen som følge af det stigende renteniveau, påvirkede negativt. Pengestrøm fra driften DKK mio. er væsentligt over første halvår 2006, der var negativt påvirket af den tidsmæssige placering af betalinger, primært vedrørende leverandører. SIDE 12 AF 15

15 Øvrige virksomheder skibsværfter, andre industrivirksomheder, flydrift, andel i Danske Bank m.v. DKK mio. 1. halvår Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger Avance ved salg af aktiviteter 40 - Associerede virksomheder, andel af resultat efter skat Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Periodens resultat Periodens pengestrøm fra driften Periodens pengestrøm vedr. anlægsinvesteringer Aktiver i alt Periodens resultat blev DKK mio. mod DKK 853 mio. i tilsvarende periode Andel af resultat i associerede virksomheder vedrører primært A.P. Møller - Mærsk Gruppens andel af resultat i Danske Bank, som blev over 1. halvår Odense Staalskibsværft Gruppen leverede i første halvår 2007 tre TEU containerskibe til A.P. Møller - Mærsk A/S fra Lindøværftet og to TEU containerskibe til The Maersk Company Ltd. fra Volkswerft Stralsund. Værftsgruppen realiserede et betydeligt negativt driftsresultat for 1. halvår 2007, grundet højere stålpriser og en lavere produktivitetsstigning end kalkuleret. I første halvår har Odense Staalskibsværft afviklet fire datterselskaber, heriblandt Ejendomsselskabet Lindø, Danmark, der solgtes til Maersk A/S og maskinfabrikken Balti ES, Estland. Avancen ved salg af Ejendomsselskabet Lindø er elimineret i ovennævnte tal. Den 4. juli 2007 har Odense Staalskibsværft A/S solgt sine aktier i Volkswerft Stralsund GmbH med beskeden regnskabsmæssig avance. Rosti Gruppens resultat for de første seks måneder af 2007 var som ventet svagt negativt, primært som følge af underskud i PET-divisionen, Primpac. Star Air A/S har haft fremgang i aktivitet og resultat i forhold til 1. halvår Ophørende aktiviteter Resultat af ophørende aktiviteter blev et underskud på DKK 115 mio. (DKK 33 mio.). A.P. Møller Mærsk Gruppens 50% andel af Martinair Holland N.V. ønskes afhændet og det undersøges om KLM Royal Dutch Airlines kan blive eneejer ved at købe A.P. Møller - Mærsks andel. Ejerandelen præsenteres følgelig under ophørende aktivitet. Sammenligningstal er tilpasset. Martinair havde i første halvår 2007 underskud, der, udover det normale sæsonmæssige, var negativt påvirket af høje brændstofpriser og hård priskonkurrence. Aktiviteterne i Maersk Aviation gav i første halvår 2007 et positivt resultat, som dog var lavere end i samme periode 2006 som følge af et lavere aktivitetsniveau efter frasalg af fly. SIDE 13 AF 15

16 FORVENTNINGER, A.P. MØLLER - MÆRSK GRUPPEN Forventninger til hele året 2007 For containerfarterne påregnes i 2. halvår rater lidt over 1. halvår og i gennemsnit for 2007 ca. 4% over niveauet for hele 2006, inklusive tillæg for højere brændstofudgifter. Volumenmæssigt ventes 2. halvår 2007 på niveau med samme periode Prisen på brændstof forudsættes uændret i forhold til dagens niveau, som er væsentligt over den gennemsnitlige pris i 1. halvår. På denne baggrund ventes fortsat for hele 2007 et beskedent positivt resultat for containeraktiviteterne. For tankskibsaktiviteterne er den negative rateudvikling for de store råolietankskibe fortsat ind i 2. halvår. For de øvrige tankskibssegmenter generelt ser rateniveauet fornuftigt ud, om end under det historisk høje For offshore drilling og supply aktiviteterne er markederne fortsat stærke. Samlet for segmentet ventes et resultat for hele 2007 noget over 2006, grundet højere avancer ved salg af skibe og rigge m.v. Før disse avancer ventes et resultat lidt under For olie- og gasaktiviteterne ventes med nuværende højere oliepriser et resultat over det tidligere forventede, men fortsat væsentligt under For detailhandel ventes en resultatandel over 2006, og for de øvrige aktiviteter, inklusive andel i Danske Bank, ligeledes et resultat over Samlet omsætning for A.P. Møller - Mærsk Gruppen ventes fortsat i niveau USD 50 mia. (USD 44,5 mia.) svarende til DKK 275 mia. (DKK 265 mia.). Resultat for Gruppen for de fortsættende aktiviteter ventes nu for hele 2007 i størrelsesordenen 20% over 2006-resultatet, der var USD 2,7 mia., svarende til i størrelsesordenen DKK 18 mia. (DKK 16 mia.). Minoritetsandele ventes at fragå med ca. USD 0,2 mia. (USD 0,1 mia.) svarende til DKK 1,0 mia. (DKK 0,6 mia.). For ophørende aktiviteter ventes et mindre negativt resultat. Tidligere udmeldte forventning var et resultat i størrelsesordenen USD 3 mia. svarende til DKK 17 mia. Pengestrøm fra driften skønnes fortsat i størrelsesordenen USD 6 mia. (USD 4,1 mia.) svarende til DKK 33 mia. (DKK 24,2 mia.). Skønnet er fortsat følsomt over for ændringer i fragtrater og mængder, særligt i containerfarterne, samt oliepriser og valutakurser. Til illustration af følsomheder for 2007 kan gives følgende indikation for andet halvår (påvirkning af Gruppens resultat efter skat og under en "alt andet lige" forudsætning): 5% rateændring for containerfarterne: USD 500 mio. 5% mængdeændring for containerfarterne: USD 300 mio. 10% stigning i olieprisen: USD -200 mio., inklusive effekt af værdiregulering af oliepriskontrakter. Ved nuværende oliepris vil et prisfald på 10% have omtrent samme, men modsatrettet effekt. Der henvises i øvrigt til omtale af følsomheder i årsrapporten Det er hensigten den 29. november 2007 at udsende orientering om udviklingen. Kontaktpersoner: Skibsreder, CFO Søren Thorup Sørensen tlf Regnskabsdirektør Per Møller tlf SIDE 14 AF 15

17 LEDELSESPÅTEGNING Halvårsrapport for 1. januar til 30. juni 2007 for A.P. Møller - Mærsk Gruppen er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen, herunder bestemmelserne om indregning og værdiansættelse i International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU, samt yderligere danske oplysningskrav til halvårsrapporten for børsnotede selskaber og giver efter vor opfattelse et retvisende billede af Gruppens samlede aktiver og passiver pr. 30. juni 2007 samt af resultatet af Gruppens aktiviteter og pengestrømme. København, den 29. august 2007 Korresponderende Reder: A.P. Møller Bestyrelse: Michael Pram Rasmussen Formand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla Næstformand Poul J. Svanholm Næstformand Nils Smedegaard Andersen Niels Jacobsen Lars Kann-Rasmussen Jan Leschly Leise Mærsk Mc-Kinney Møller Svend-Aage Nielsen Cecilie Mose Outzen Henrik Lorensen Solmer Jan Tøpholm SIDE 15 AF 15

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2005

A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2005 A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport 2005 A.P. Møller - Mærsk A/S, CVR. nr. 22756214, Halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2005 INDHOLD Sammenfatning... 1 Hoved- og nøgletal... 2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Hovedtal for perioden 1. januar 31. marts DKK mio. USD mio.

Hovedtal for perioden 1. januar 31. marts DKK mio. USD mio. 1/9 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Periodemeddelelse Sammenfatning Hovedtal for perioden 1. januar 31. marts DKK mio. USD mio. (Urevideret) 2010 2009 Ændring 2010 2009 Ændring Omsætning 71.019 62.970 13%

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2006

A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2006 A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport 2006 A.P. Møller - Mærsk A/S, CVR. nr. 22756214, Halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2006 INDHOLD Sammenfatning... 1 Hoved- og nøgletal... 2 Kommentarer

Læs mere

Hovedtal for perioden 1. januar 31. marts DKK mio. USD mio.

Hovedtal for perioden 1. januar 31. marts DKK mio. USD mio. A.P. Møller - Mærsk A/S Periodemeddelelse 11. maj 2011 1/10 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Periodemeddelelse (I parentes tilsvarende tal for 2010) Sammenfatning Hovedtal for perioden 1. januar 31. marts DKK

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S

A.P. Møller - Mærsk A/S A.P. Møller - Mærsk A/S Regnskabsmeddelelse 2003 INDHOLD Oversigt Hovedtal Segmentoplysninger Containerskibsfart og relaterede aktiviteter Tank, Tramp, Offshore og anden skibsfart Olie- og Gasaktiviteter

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk Gruppen. Sammenfatning Hovedtal for perioden 1. januar marts DKK mio. USD mio.

A.P. Møller - Mærsk Gruppen. Sammenfatning Hovedtal for perioden 1. januar marts DKK mio. USD mio. P E R I O D E M E D D E L E L S E A.P. Møller - Mærsk Gruppen Sammenfatning Hovedtal for perioden 1. januar - 31. marts DKK mio. (Urevideret) Nettoomsætning 62.970 71.844 11.024 14.444 Resultat før af-

Læs mere

P E R I O D E M E D D E L E L S E. A.P. Møller - Mærsk Gruppen

P E R I O D E M E D D E L E L S E. A.P. Møller - Mærsk Gruppen P E R I O D E M E D D E L E L S E A.P. Møller - Mærsk Gruppen Sammenfatning Hovedtal for perioden 1. januar - 30. september DKK mio. USD mio. (urevideret) 2009 2008 Ændring 2009 2008 Ændring Nettoomsætning

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S 2006

A.P. Møller - Mærsk A/S 2006 A.P. Møller - Mærsk A/S 2006 INDHOLD Side A.P. Møller - Mærsk Gruppen Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 5 Containerskibsfart og relaterede aktiviteter 10 Tank, offshore og anden skibsfart 16 Olie-

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S 2006

A.P. Møller - Mærsk A/S 2006 A.P. Møller - Mærsk A/S 2006 INDHOLD Side A.P. Møller - Mærsk Gruppen Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 5 Containerskibsfart og relaterede aktiviteter 10 Tank, offshore og anden skibsfart 16 Olie-

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S

A.P. Møller - Mærsk A/S A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2007 INDHOLD Side INDHOLD Side A.P. Møller - Mærsk Gruppen Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 4 Forventninger til 2008 5 Den økonomiske og politiske situation 6 A.P.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

A.P. MØLLER - MÆRSK A/S HALVÅRSRAPPORT 2008

A.P. MØLLER - MÆRSK A/S HALVÅRSRAPPORT 2008 A.P. MØLLER - MÆRSK A/S HALVÅRSRAPPORT 2008 A.P. Møller - Mærsk A/S, CVR-nr. 22756214. Halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 INDHOLD Sammenfatning... 1 Hoved- og nøgletal... 2 Kommentarer

Læs mere

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1 ØKONOMI 1 5. oktober 2015 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til handelsbalancen for olie og gas og medvirket til, at Danmark er nettoeksportør af olie og gas.

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal2011

A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal2011 A.P. Møller Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal2011 CVR nr. 22756214 Delårsrapport 3. kvartal 2011 A.P. Møller Mærsk Gruppen Side Sammenfatning for Gruppen af 3. kvartal 2011 3 Sammenfatning for Gruppen

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S 2005

A.P. Møller - Mærsk A/S 2005 A.P. Møller - Mærsk A/S 2005 INDHOLD Side A.P. Møller - Mærsk Gruppen Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 5 Containerskibsfart og relaterede aktiviteter 10 Tank, offshore og anden skibsfart 16 Olie-

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010 A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Side A.P. Møller - Mærsk A/S Side 2010 i hovedtræk 5 Forventninger til 2011 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010 A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Side A.P. Møller - Mærsk A/S Side 2010 i hovedtræk 5 Forventninger til 2011 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S

A.P. Møller - Mærsk A/S A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2008 INDHOLD Side INDHOLD Side A.P. Møller - Mærsk Gruppen Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 4 Resultat for 2008 5 Den økonomiske udvikling 5 Forventninger til 2009

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret) 28.08.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2013 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S

A.P. Møller - Mærsk A/S A.P. Møller - Mærsk A/S HalvÅrsrapport 2009 A.P. Møller - Mærsk A/S HalvÅrsrapport 2009 A.P. Møller - Mærsk A/S, CVR-nr. 22756214, Halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 INDHOLD Side A.P.

Læs mere

ØKONOMI Februar 2017 MB 1

ØKONOMI Februar 2017 MB 1 ØKONOMI 1 Februar 217 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til samfundsøkonomien via skatteindtægterne samtidig med, at aktiviteterne i Nordsøen skaber arbejdspladser

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport 2010

A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport 2010 A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport 2010 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Side Sammenfatning 3 Forventninger til 2010 4 Hoved- og nøgletal 5 Kommentar til hovedtal 7 Segmentoversigt 8

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret)

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret) 30.10.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2013 Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

AKTIESELSKABET DAMPSKIBSSELSKABET SVENDBORG

AKTIESELSKABET DAMPSKIBSSELSKABET SVENDBORG AKTIESELSKABET DAMPSKIBSSELSKABET SVENDBORG 2002 INDHOLD Side A.P. Møller Gruppen 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 5 Container skibsfart og relaterede aktiviteter 8 Tank, Tramp, Offshore og andre

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet den 5. november godkendt Koncernens delårsregnskab for perioden 1. januar 2008-30. september 2008. Koncernen

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.12.2006 Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår af forretningsåret 2006/07.

Læs mere

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2016 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktperson Peter Hansen Tlf. 3693 1011 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 (urevideret) 31.08.11 HM/gdh Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Halvårsrapport pr. 30. juni 2011 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 (urevideret)

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012

A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012 A.P. Møller Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012 CVR nr. 22756214 A.P. Møller Mærsk Gruppen Side Ledelsesberetning Sammenfatning for Gruppen af 3. kvartal 2012 3 Sammenfatning for Gruppen af de første

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Trekvartårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. september 2011 (urevideret)

Trekvartårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. september 2011 (urevideret) 02.11.11 HM/gdh Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Trekvartårsrapport pr. 30. september 2011 Trekvartårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret)

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret) 29.10.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2014 Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2008

Ordinær generalforsamling 2008 Ordinær generalforsamling 2008 Klik for at redigere titeltypografi i masteren Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Hovedtal for perioden 1. januar 30. september DKK mio. USD mio.

Hovedtal for perioden 1. januar 30. september DKK mio. USD mio. A.P. Møller - Mærsk A/S Periodemeddelelse 10. november 2010 1/9 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Periodemeddelelse (I parentes tilsvarende tal for 2009) Sammenfatning Hovedtal for perioden 1. januar 30. september

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 (ikke revideret)

Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 (ikke revideret) 21.10.15 RANO/BIRBE Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Kvartalsrapportering pr. 30. september 2015 Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011 (urevideret) 29.06.11 HM/gdh Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere