A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2007"

Transkript

1 A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport 2007 A.P. Møller - Mærsk A/S, CVR. nr , Halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2007

2 INDHOLD Sammenfatning... 1 Hoved- og nøgletal... 2 Kommentarer til hovedtal... 3 Segmentoplysninger... 4 Containerskibsfart og relaterede aktiviteter... 5 Tank, offshore og anden skibsfart... 8 Olie- og gasaktiviteter Detailhandel Øvrige virksomheder - skibsværfter, andre industrivirksomheder, flydrift, andel i Danske Bank m.v Ophørende aktiviteter Forventninger til hele året Ledelsespåtegning... 15

3 A.P. MØLLER - MÆRSK GRUPPEN Sammenfatning (i parentes halvårstal for 2006) Halvåret DKK mio. USD mio Ændring Ændring Nettoomsætning % % Resultat før af- og nedskrivninger m.v % % Resultat før skat % % Nettoresultat % % Pengestrøm fra driften % % Pengestrøm vedr. investeringer % % Resultat i USD før af- og nedskrivninger og før salgsavancer steg med 13% i forhold til 1. halvår Nettoresultatet for halvåret blev bedre end ventet grundet betydelige salgsavancer. For A.P. Møller - Mærsk Gruppen ventes nu for hele året et resultat i størrelsesordenen 20% over 2006-resultatet, der var USD 2,7 mia. Containeraktiviteten viste som ventet betydelig resultatmæssig fremgang i forhold til 1. halvår 2006, om end nettoresultatet samlet blev negativt med USD 168 mio. Antal transporterede containere i Maersk Line steg med 3% - lavere end den generelle markedsvækst som følge af fokus på indtjening frem for markedsandel. Resultat for olie- og gasaktiviteterne var som ventet væsentligt lavere end 1. halvår 2006, påvirket af gennemsnitligt lavere oliepriser, højere efterforskningsomkostninger, generelt højere produktionsomkostninger, yderligere skat i Algeriet og ikke mindst af øgede afskrivninger som følge af igangsætning af produktion i Storbritannien og yderligere investeringer i Qatar. Resultat for tank, offshore og anden skibsfart var væsentligt over 1. halvår 2006, primært grundet avance ved salg af skibe og rigge. Samlede af- og nedskrivninger steg 38% til USD mio. (USD mio.)/dkk mio. (DKK mio.). Avance ved salg af skibe og rigge m.v. steg samlet til USD 650 mio. (USD 166 mio.)/dkk mio. (DKK mio.). US dollarkursen var i gennemsnit 8% lavere end 1. halvår 2006 med negativ effekt på periodens omsætning (i DKK) og resultat. Pengestrøm fra driften blev forbedret med 37% til USD 3,1 mia. (USD 2,3 mia.)/dkk 17,4 mia. (DKK 13,7 mia.), især som følge af fremgang i containeraktiviteterne. Det øgede investeringsniveau har medført stigende finansielle omkostninger. Fuld konsolidering af Dansk Supermarked Gruppen fra 1. juni 2006 har medført positiv effekt for A.P. Møller - Mærsk Gruppens nettoomsætning på ca. USD 2 mia./dkk 11 mia. Forventninger til hele året 2007 Samlet omsætning for A.P. Møller - Mærsk Gruppen ventes fortsat i niveau USD 50 mia. (USD 44,5 mia.). Resultat for Gruppen for de fortsættende aktiviteter ventes nu for hele 2007 i størrelsesordenen 20% over 2006-resultatet, der var USD 2,7 mia. Tidligere udmeldt forventning var et resultat i størrelsesordenen USD 3 mia. Pengestrøm fra driften skønnes fortsat at vokse knap 50% til i størrelsesordenen USD 6 mia. (USD 4,1 mia.). Skønnet er fortsat følsomt over for ændringer i fragtrater og mængder, særligt i Maersk Line, samt oliepriser og valutakurser. Det er hensigten den 29. november 2007 at udsende orientering om udviklingen. SIDE 1 AF 15

4 A.P. MØLLER - MÆRSK GRUPPEN Hoved- og nøgletal DKK mio. USD mio. 1. halvår 1. halvår *) *) Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger m.v Af- og nedskrivninger Avance ved salg af skibe og rigge m.v Associerede virksomheder, andel af resultat efter skat Resultat før integrationsomkostninger Integrationsomkostninger ved køb Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Periodens resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat af ophørende aktiviteter Periodens resultat i alt A.P. Møller - Mærsk A/S's andel heraf Periodens pengestrøm fra driften Periodens pengestrøm vedr. anlægsinvesteringer Aktiver i alt pr. 30. juni Aktiver i alt pr. 1. januar Egenkapital pr. 30. juni Egenkapital pr. 1. januar Nøgletal: Periodens resultat pr. aktie (DKK/USD ) **) Pengestrøm fra driften pr. aktie (DKK/USD ) **) Egenkapital forrentning (annualiseret) 12,6 11,3 12,5 11,3 Egenkapital andel pr. 30. juni 44,0 43,0 44,0 43,0 Børskurs (B-aktie) ultimo (DKK/USD ) Samlet markedsværdi, ultimo **) *) Tilpasset som følge af, at ejerandel i Martinair nu præsenteres under ophørende aktiviteter. Omsætningstal for containeraktiviteterne for 1. halvår 2006 er herudover reduceret med USD 386 mio./dkk mio. som følge af for lavt opgjort gruppeintern omsætning. Justeringen har ingen effekt på resultatet. **) Beregnet på basis af antal udstedte aktier à DKK reduceret med Gruppens beholdning af egne aktier. Det konsoliderede halvårsregnskab præsenteres i DKK. Til yderligere illustration af den forretningsmæssige udvikling er hoved- og nøgletal for A.P. Møller - Mærsk Gruppen samt tal for de segmenter, hvor den funktionelle valuta er USD, også præsenteret i USD. For disse segmenter gives kommentarerne til USD-tallene. Dansk Supermarked Gruppen og F. Salling A/S er fra 1. juni 2006 fuldt konsolideret i A.P. Møller - Mærsk Gruppen mod tidligere pro-rata konsolideret henholdsvis behandling som associeret virksomhed. Der henvises til side 12. Der er ikke foretaget review eller revision af halvårsrapporten. SIDE 2 AF 15

5 A.P. MØLLER - MÆRSK GRUPPEN Kommentarer til hovedtal Nettoomsætningen for første halvår 2007 blev DKK mio. (DKK mio.) for de fortsættende aktiviteter svarende til USD mio. (USD mio.). Korrigeres for effekten af fuld konsolidering af Dansk Supermarked Gruppen var der målt i DKK tale om et fald på ca. 3%, men målt i USD en stigning på ca. 5%. Af- og nedskrivninger blev DKK mio. (DKK mio.). Den betydelige stigning vedrører især olie- og gasaktiviteterne, hvor afskrivningerne øgedes med DKK mio., primært som følge af igangsat felt i Storbritannien og feltudbygning i Qatar. Avancer ved salg af skibe og rigge m.v. blev med DKK mio. betydeligt over 1. halvår 2006 (DKK mio.). Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder inkluderer A.P. Møller - Mærsk Gruppens andel af resultat i Danske Bank med DKK mio. (DKK mio.). De finansielle poster var en nettoudgift på DKK mio. (DKK 810 mio.). I beløbet indgår værdiregulering af værdipapirer og valutakursreguleringer med en indtægt på DKK 766 mio. (DKK mio.). Resultat før skat blev DKK mio. (DKK mio.). Skat blev i 1. halvår 2007 DKK mio. (DKK mio.). Efter skat og resultat af ophørende aktiviteter blev periodens resultat DKK mio. (DKK mio.). Målt i USD blev det mio. (USD mio.). A.P. Møller - Mærsk A/S' andel heraf blev DKK mio. (DKK mio.). Pengestrøm fra driften udgjorde DKK mio. en stigning på 27% fra 1. halvår 2006 (DKK mio.), især positivt påvirket af en væsentlig forbedring af pengestrøm fra driften i containeraktiviteterne. Målt i USD er stigningen 37% til USD mio. (USD mio.). Pengestrøm vedrørende investeringer DKK mio. viste betydelig stigning i forhold til 1. halvår 2006 (DKK mio.) påvirket af øgede investeringer i olie- og gasaktiviteterne, i tank, offshore og anden skibsfart samt et fortsat højt investeringsniveau i container- og terminalaktiviteterne. Målt i USD steg pengestrøm vedrørende investeringer med USD mio. til USD mio. DKK mio. USD mio. 1. halvår 1. halvår Udvikling i egenkapital Egenkapital pr. 1. januar Effekt af fuld konsolidering af Dansk Supermarked m.fl Udloddet udbytte (ekskl. egne aktier) Periodens resultat Værdiregulering af sikringskontrakter efter skat Værdiregulering af øvrige finansielle aktiver Valutakursregulering vedr. omregning fra funktionel valuta til præsentationsvaluta m.v Egenkapital pr. 30. juni SIDE 3 AF 15

6 A.P. MØLLER - MÆRSK GRUPPEN Segmentoplysninger A.P. Møller - Mærsk Gruppens hovedtal er på siderne 5-13 fordelt på fem hovedsegmenter som følger: Nettoomsætning DKK mio. USD mio. 1. halvår 1. halvår Containerskibsfart og relaterede aktiviteter Tank, offshore og anden skibsfart Olie- og gasaktiviteter Detailhandel *) Øvrige virksomheder Elimineringer og ufordelte poster I alt fortsættende aktiviteter Ophørende aktiviteter, efter eliminering I alt *) Af stigningen vedrører ca. DKK 11 mia. (USD 2,0 mia.) fuld konsolidering af Dansk Supermarked Gruppen fra 1. juni Nettoresultat DKK mio. USD mio. 1. halvår 1. halvår Containerskibsfart og relaterede aktiviteter Tank, offshore og anden skibsfart Olie- og gasaktiviteter Detailhandel Øvrige virksomheder Elimineringer og ufordelte poster I alt fortsættende aktiviteter Ophørende aktiviteter, efter eliminering I alt Elimineringer og ufordelte poster består af eliminering af gruppeinterne transaktioner samt omkostninger og finansielle poster, der ikke henføres til forretningssegmenter. Nettoresultatet omfatter: DKK mio. USD mio. 1. halvår 1. halvår Andre driftsindtægter, omkostninger m.v Resultat af olieprissikringskontrakter Finansielle poster, netto Ufordelt skat Resultat af olieprissikringskontrakter omfatter generelle olieprissikringskontrakter, der løbende markedsværdiansættes. Den negative værdiregulering skyldes den stigende oliepris i perioden. I de finansielle poster indgår værdiregulering og udbytte af værdipapirer samt valutarelaterede poster, der ikke henføres til segmenter. SIDE 4 AF 15

7 Containerskibsfart og relaterede aktiviteter DKK mio. USD mio. 1. halvår 1. halvår Nettoomsætning *) *) Resultat før af- og nedskrivninger m.v Af- og nedskrivninger Avance ved salg af skibe m.v Associerede virksomheder, andel af resultat efter skat Resultat før integrationsomkostninger Integrationsomkostninger ved køb Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Periodens resultat Periodens pengestrøm fra driften Periodens pengestrøm vedr. anlægsinvesteringer Aktiver i alt *) Omsætningstal for 1. halvår 2006 er reduceret med USD 386 mio./dkk mio. som følge af for lavt opgjort gruppeintern omsætning. Justeringen har ingen effekt på resultatet. Containeraktiviteten viste som ventet betydelig resultatmæssig fremgang i forhold til 1. halvår 2006, om end nettoresultatet samlet blev negativt med USD 168 mio. Pengestrøm fra driften blev USD 736 mio., hvilket er en betydelig forbedring i forhold til 1. halvår 2006 (negativt med USD 441 mio.). Forbedringen skyldes væsentligst den øgede indtjening samt reduktion af pengebinding i arbejdskapital. Pengestrøm vedrørende investeringer blev USD mio. (USD mio.), heraf USD mio. i containerskibe, ca. USD 250 mio. i containere og lignende, samt USD 500 mio. i containerterminaler og terminaludstyr. Udvikling i verdenshandelen Væksten i den samlede verdenshandel i første halvår 2007 var på niveau med tilsvarende periode Den globale vækst i antal transporterede containere var 9% i forhold til 1. halvår 2006, dog med væsentlige regionale forskelle. Væksten var især stærk fra Asien til Europa. I USA er forbruget fortsat stabilt trods stagnerende huspriser og stigende renter. Imidlertid skete i første halvår 2007 en tilpasning af de amerikanske virksomheders lagre, hvilket medførte manglende vækst i importen til USA. SIDE 5 AF 15

8 Containerskibsfart og relaterede aktiviteter (fortsat) Maersk Line I første halvår 2007 transporterede Maersk Line tæt ved 3 mio. FFE (40-fods containerenheder), svarende til en stigning på 3% i forhold til samme periode Maersk Line har reduceret kapaciteten i tabsgivende markeder. Fokus har været på at forbedre indtjeningen, f.eks. ved at flytte tonnage fra tabsgivende farter til farter med bedre indtjening. Maersk Line opnåede med 13% øgede mængder vækst i de vigtige farter fra Asien til Europa, og forøgede antallet af ruter i dette marked. Også Afrika og Oceanien farterne havde pæn vækst med 12% henholdsvis 8% volumenmæssig stigning. I transpacific farterne derimod realiserede Maersk Line mængdemæssig tilbagegang på 12%, medens mængderne på transatlant farterne var uændrede. Det økonomiske resultat på transpacific farterne er utilfredsstillende, da omkostningerne ved containeriseret transport til Nordamerika, og navnligt til indenlandske destinationer, ikke i tilstrækkelig grad dækkes gennem fragtraterne. I konsekvens heraf har Maersk Line forenklet og reduceret rutenetværket inklusive de landbaserede aktiviteter. Maersk Lines gennemsnitlige rater var både før og efter tillæg for højere brændstofudgifter på niveau med første halvår Gennem første halvår 2007 viste raterne imidlertid stigende tendens, især på Asien-Europa farterne, hvor raterne i første halvår 2006 var faldende. I gennemsnit var bunkerspriserne lidt lavere end i 1. halvår 2006, men gennem første halvår 2007 steg bunkerspriserne betydeligt og nåede ved halvårets udgang et historisk højt niveau, ca. 35% over niveauet ved periodens begyndelse. Variable enhedsomkostninger steg med ca. 2% sammenlignet med samme periode Dette skyldes bl.a. øgede omkostninger til repositionering af containere som følge af den stigende ubalance i handelen, den faldende USD kurs, da en betydelig del af udgifterne er i andre valutaer, samt omkostningspres i havne og fra landtransport, hvor kapaciteten er knap. De samlede enhedsomkostninger inklusive afskrivninger var nogenlunde som i 1. halvår Der sker fortsat forbedringer af Maersk Lines service til kunderne, og med de igangværende betydelige IT-investeringer samt standardisering af processer vil Maersk Line være godt rustet til at kunne yde kunderne endnu bedre service. Maersk Line tog i 1. halvår 2007 levering af 15 nybyggede containerskibe og solgte 13 ældre skibe. Safmarine transporterede i første halvår 2007 ca FFE svarende til en stigning på 14% i forhold til samme periode Raterne blev i gennemsnit marginalt over første halvår 2006, og omkostningerne marginalt under. Det operationelle resultat blev noget over 1. halvår Nettoresultatet blev under første halvår 2006, der var positivt påvirket af avance ved salg af skibe. I første halvår 2007 tog Safmarine levering af to TEU containerskibe. Maersk Logistics fortsatte væksten i omsætningen, men det positive resultat blev lavere end i første halvår Maersk Logistics' forwarding forretning er nu samlet under navnet Damco. Sigtet er bedre betjening af de mindre og mellemstore kunder. SIDE 6 AF 15

9 Containerskibsfart og relaterede aktiviteter (fortsat) APM Terminals havde høj aktivitet i første halvår 2007 og mængdemæssig fremgang på 17% sammenlignet med den generelle markedsvækst på 10%. Den mængdemæssige udvikling i Nordamerika var negativt påvirket af Maersk Lines fokus på indtjening, resulterende i lavere mængder. De øvrige terminaler havde til gengæld vækst, i gennemsnit pænt over markedet. 1. halvår Hovedtal (USD mio.) Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger m.v. (EBITDA) Periodens resultat Periodens pengestrøm vedr. anlægsinvesteringer APM Terminals realiserede således en stigning i nettoomsætningen på 26% i forhold til samme periode I første halvår 2007 fortsatte APM Terminals ekspansionen gennem nyetablering af containerterminaler samt videreudvikling af eksisterende. APM Terminals opnåede rettigheden til at udvikle og operere containerterminalen Dachan Phase 2 i Shenzhen (Kina). Ejerandelen i Teconvi terminalen i Itajai (Brasilien) øgedes til 100% og ejerandelen i SAGT, Colombo (Sri Lanka) øgedes til 26%. Operationen af containerterminalen i Tema (Ghana) blev overtaget, LCMT containerterminalen i Laem Chabang (Thailand) påbegyndte kommerciel drift, og containerterminalerne i Tanger (Marokko), Xiamen (Kina) og Tianjin (Kina) håndterede med succes de første skibe. PNCT terminalen i Newark (USA) og Antwerp Gateway Terminal (Belgien) blev afhændet uden nævneværdig regnskabsmæssig effekt. SIDE 7 AF 15

10 Tank, offshore og anden skibsfart DKK mio. USD mio. 1. halvår 1. halvår Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger m.v Af- og nedskrivninger Avance ved salg af skibe, rigge m.v Associerede virksomheder, andel af resultat efter skat Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Periodens resultat Periodens pengestrøm fra driften Periodens pengestrøm vedr. anlægsinvesteringer Aktiver i alt Det samlede resultat for første halvår 2007 for dette segment blev væsentligt over tilsvarende periode sidste år som følge af avance ved salg af skibe og rigge m.v. USD 546 mio. mod USD 104 mio. i første halvår Resultat før af- og nedskrivninger m.v. steg med 10% til USD 617 mio. Finansielle omkostninger øgedes som følge af de betydelige investeringer. Pengestrøm fra driften blev med USD 425 mio. lidt under 1. halvår Pengestrøm vedrørende nettoinvesteringer blev væsentligt over. I investeringerne indgår Svitzers køb af Adsteam Marine Limited med USD 559 mio., investering i tankskibe med USD 429 mio. og investering i drillingrigge med USD 525 mio., og der fragår salg af tankskibe og drillingrigge med USD 611 mio. Maersk Tankers opererer mere end 85 skibe (egne og chartrede) fordelt på produkt-, råolie, gas-, flydende naturgas- samt bilskibe, med yderligere 60 skibe i ordre (35 egne og 25 chartrede), og har i kraft af flåden ledende positioner i flere produkt- og gasskibssegmenter. Markederne for Maersk Tankers' produkttankskibe var på niveau med samme periode 2006, hvorimod lavere olieproduktion i OPEC-landene og svingende efterspørgsel resulterede i rater betydeligt under sidste år for råolietankskibene. Raterne for Maersk Tankers' mindre gasskibe udviklede sig positivt og blev i gennemsnit over niveauet for første halvår 2006, mens raterne for de største gastankskibe skuffede med et niveau betydeligt under Resultatet for Maersk Tankers for første halvår 2007 blev over samme periode 2006, positivt påvirket af højere avancer ved salg af skibe. Før disse avancer var resultatet lidt under første halvår I første halvår 2007 tog Maersk Tankers levering af fem produkttankskibe og ét råolietankskib. To produkttankskibe og ét gastankskib solgtes. Et råolietankskib overgik til Maersk Contractors for ombygning til flydende produktionsenhed (FPSO). Med levering af et dwt indchartret skib er Maersk Tankers i første halvår 2007 genindtrådt i segmentet for dwt produkttankskibe. Yderligere skibe vil blive leveret i 2008 og Maersk Tankers er nu aktiv i følgende produkttankskibssegmenter: small ( dwt), handy ( dwt), MR ( dwt) og LR2 ( dwt). Ved halvårets udgang havde Maersk Tankers 35 skibe i ordre syv råolietankskibe, elleve produkttankskibe, syv gastankskibe, seks LNG skibe og fire bilskibe til levering over den kommende fire års periode. SIDE 8 AF 15

11 Tank, offshore og anden skibsfart (fortsat) Maersk Tankers' samarbejde med Höegh Autoliners om fælles operation af de to selskabers flåde af bilskibe har udviklet sig som ventet, og resultatet for 1. halvår 2007 var over resultatet for samme periode i Maersk Contractors Markedet for borerigge og FPSO'ere var i første halvår 2007 fortsat stærkt, især på grund af det høje aktivitetsniveau inden for efterforskning og produktion af olie og naturgas. Alle Maersk Contractors' rigge, på nær MAERSK EXPLORER, var beskæftiget i første halvdel af indeværende år. De fleste rigge har beskæftigelse året ud samt for 2008 og til dagrater, der er højere end i første halvdel af MAERSK EXPLORER har opnået kontrakt med start i oktober Jurong Shipyard i Singapore leverede den første af to jack-up rigge, MAERSK COMPLETER, til Maersk Contractors i maj Riggen har i juli 2007 påbegyndt en etårs kontrakt for Total i Brunei. Maersk Contractors' nybygningsprogram omfatter yderligere fem jack-up rigge, tre semi-submersibles og en FPSO alle kontraheret gunstigt i forhold til dagens priser. FPSO'en skal operere på Woodsides Vincent felt ved Australien på kontrakt for minimum syv år. Jack-up riggene MÆRSK ENDEAVOUR, MAERSK ENHANCER og MAERSK EXERTER, der alle er bygget i 1982, blev solgt til Northern Offshore Ltd. i juni Maersk Contractors vil fortsat operere riggene indtil kontrakterne med Mærsk Olie og Gas udløber i henholdsvis 2008 og På grund af avance ved salg af de tre E-rigge ligger resultatet for første halvår 2007 betydeligt højere end resultatet for samme periode i Før avance ved salg af rigge var resultatet under første halvår 2006, bl.a. grundet øgede afskrivninger, højere operationelle omkostninger samt højere finansieringsomkostninger som følge af de betydelige investeringer. Stigningen i omkostninger er til dels en følge af det store investeringsprogram, der bl.a. har medført en forøgelse af bemandingen offshore og på land. Maersk Supply Service Det globale marked for offshore forsyningsskibe var i første halvår 2007 præget af god aktivitet med høj udnyttelsesgrad og med højere rater end samme periode i Maersk Supply Service kontraherede i første halvår 2007 to store ankerhåndteringsskibe ved Volkswerft i Tyskland. Skibene, der udstyres med dobbeltskrog, leveres i Desuden er i 1. halvår 2007 solgt tre ældre skibe. Maersk Supply Services flåde består af 54 skibe med yderligere 18 i ordre til levering i perioden 2008 til Resultatet for første halvår 2007 blev både før og efter avance ved salg af skibe en del over resultatet for samme periode i Svitzer med aktiviteter fortrinsvis inden for slæbebåde, bjærgning og offshore support gennemførte opkøbet af det australske bugseringsselskab Adsteam Marine Limited den 15. marts 2007, og Adsteam aktiviteterne indgår således regnskabsmæssigt fra denne dato. Den endelige pris for aktierne i Adsteam blev DKK 3,1 mia. De overtagne aktiver udgjorde DKK 5,8 mia., hvoraf ca. DKK 2,4 mia. goodwill og ca. DKK 0,3 mia. rettigheder og andre immaterielle aktiver. Integrationen forløber som planlagt. Omsætningen i 1. halvår 2007 var en del højere end i tilsvarende periode 2006, primært som følge af købet af Adsteam. Resultatet var som ventet lavere, idet der afholdtes omkostninger relateret til integrationen af Adsteam. Norfolkline B.V. opnåede i 1. halvår 2007 et resultat på niveau med samme periode året før. Flytning af operationen i Holland fra Scheveningen til en ny terminal i Vlaardingen er gennemført. SIDE 9 AF 15

12 Olie- og gasaktiviteter DKK mio. USD mio. 1. halvår 1. halvår Nettoomsætning Resultat før efterforskningsomkostninger m.v Efterforskningsomkostninger Resultat før af- og nedskrivninger m.v Af- og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Periodens resultat Periodens pengestrøm fra driften Periodens pengestrøm vedr. anlægsinvesteringer Aktiver i alt Nettoresultatet for olie- og gasaktiviteterne blev med USD 596 mio. som ventet væsentligt under 1. halvår 2006 (USD mio.), negativt påvirket af forøget efterforskningsaktivitet samt ikke mindst højere afskrivninger. Den samlede pengestrøm fra driften blev med USD mio. ca. USD 200 mio. lavere end i 1. halvår 2006, primært som følge af højere betalte skatter. Pengestrøm vedrørende investeringer steg til USD mio., væsentligst som følge af udvikling af Al Shaheen feltet i Qatar samt udbygning i Storbritannien. Nettoomsætningen steg med 6%, positivt påvirket af øget produktion i Qatar og i Storbritannien, men negativt påvirket af lavere dansk produktion og i gennemsnit lidt lavere oliepriser. Den gennemsnitlige markedspris for nordsøolien (Brent råolie) var i årets første seks måneder USD 63 pr. tønde mod USD 66 pr. tønde i første halvår Priserne for naturgas var i gennemsnit på niveau med 1. halvår Markedsprisen for Brent olie er også retningsgivende for prisen på olien fra Algeriet. I årets første seks måneder var markedsprisen for olien i Qatar (Dubai råolie) USD 57 pr. tønde mod USD 58 pr. tønde i 1. halvår Resultat før efterforskningsomkostninger samt af- og nedskrivninger m.v. steg med 5% til USD mio., negativt påvirket af højere produktionsomkostninger herunder rater for drillingrigge. Efterforskningsomkostningerne steg til USD 144 mio. (USD 69 mio.), især vedrørende efterforskning i den Mexikanske Golf (USA) og i den britiske del af Nordsøen. Af- og nedskrivninger var USD 995 mio. (USD 528 mio.). Stigningen skyldes hovedsageligt øgede afskrivninger på aktiviteterne i Storbritannien på grund af idriftsat felt, samt afskrivninger på den nye feltudbygning i Qatar. Periodens resultat før skat blev USD mio. sammenlignet med USD mio. i første halvår Skatten blev med USD mio. lidt over samme periode i 2006, negativt påvirket af især øget beskatning i Algeriet og skattemæssig effekt af højere olieproduktion i Qatar modsvaret af effekt af lavere produktion i Danmark. SIDE 10 AF 15

13 Olie- og gasaktiviteter (fortsat) I den danske del af Nordsøen var A.P. Møller - Mærsk Gruppens andel af DUC s olieproduktion med 19 mio. tønder olie under første halvår 2006 (21 mio. tønder). Andelen af gassalget blev med 1,5 mia. m 3 betydeligt mindre end samme periode i 2006 (2 mia. m 3 ), primært på grund af en kundes lavere aftag på langtidskontrakter. Udbygningsaktiviteterne i den danske del af Nordsøen var betydelige i første halvår, og fem borerigge har været beskæftiget, overvejende med boring af produktionsbrønde på Halfdan, Dan, Gorm, Valdemar og Tyra felterne. I Qatar blev A.P. Møller - Mærsk Gruppens andel af produktionen i første halvår på 21 mio. tønder mod 13 mio. tønder i første halvår Den øgede produktionsandel skyldes især den omfattende udbygning af Al Shaheen feltet. Borearbejde med seks borerigge samt design af de nye faciliteter pågår. Udbygningen har også medført større afskrivninger, idet afskrivningerne i Qatar følger den større andel af produktionen, der opnås i forbindelse med de afholdte investeringer. I Algeriet blev A.P. Møller - Mærsk Gruppens andel af olieproduktionen 5,8 mio. tønder i første halvår mod 5,9 mio. tønder i samme periode i Som omtalt i årsrapporten for 2006 har den algeriske regering fra 1. august 2006 indført en yderligere beskatning af olieindkomster. Det statslige olieselskab i Algeriet tilbageholder nu denne yderligere skat af den samlede oliepris og ikke alene af oliepriser over USD 30 pr. tønde, som indregnet i årsrapporten for Den samlede effekt af den yderligere beskatning, USD 175 mio., inklusive yderligere effekt for perioden 1. august til 31. december 2006, USD 50 mio., indgår i skatteudgiften i 1. halvår Det fastholdes fortsat, at de indgåede aftaler indeholder bestemmelser om beskyttelse af den økonomiske balance mellem parterne. I Storbritannien var A.P. Møller - Mærsk Gruppens andel af produktionen 10 mio. tønder olie (8,5 mio. tønder i første halvår 2006). Den øgede olieproduktion skyldes primært Dumbartonfeltet, som blev sat i drift i januar. Igangsætning af Dumbartonfeltet har samtidig medført betydeligt større afskrivninger. Udbygning af Affleck feltet pågår med forventet produktionsstart i begyndelsen af I Kasakhstan var andelen af olieproduktionen 0,5 mio. tønder mod 0,4 mio. tønder i første halvår SIDE 11 AF 15

14 Detailhandel DKK mio. Pro forma 1. halvår 1. halvår Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger m.v Af- og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver Associerede virksomheder, andel af resultat efter skat Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Periodens resultat Periodens resultat, ekskl. minoritetsandel Periodens pengestrøm fra driften Periodens pengestrøm vedr. anlægsinvesteringer Aktiver i alt Tal for Dansk Supermarked Gruppen er indtil 31. maj 2006 pro rata indregnet med 50% samt med 18% under associerede virksomheder. Fra 1. juni 2006 er Dansk Supermarked Gruppen og F. Salling A/S fuldt konsolideret. Regnskabstal for 1. halvår 2007 er derfor ikke direkte sammenlignelige med 1. halvår Resultat eksklusive minoritetsandel er upåvirket af ændringen. Til belysning af udviklingen er vist sammenlignelige "pro forma" tal for 1. halvår Detailhandelsaktiviteten omfatter Dansk Supermarked A/S (Bilka, Føtex, Netto Danmark, Netto England, Netto Tyskland, Netto Polen og Netto Sverige) og F. Salling A/S. Med virkning fra 1. januar 2007 er selskabsstrukturen ændret, således at A.P. Møller - Mærsk A/S herefter direkte ejer 67,68% af Dansk Supermarked A/S og 37,72% af F. Salling A/S. Disse ændringer har ikke indvirkning på A.P. Møller - Mærsk A/S' andel af resultatet. Dansk Supermarked har i 1. halvår 2007 etableret 22 nye butikker, hvoraf 18 uden for Danmark. Det samlede antal butikker udgør ved udgangen af halvåret. Butiksantallet reduceredes pr. 1. januar 2007 med 21 som følge af afhændelse af butiksdriften i Stockholmsområdet. Dansk Supermarked Gruppen havde i 1. halvår 2007 vækst i såvel omsætning som indtjening. Væksten i omsætningen vedrører især det danske, men også de udenlandske markeder og skyldes bl.a. udvidelsen af butiksantal samt fastholdelse af eksisterende markedsposition gennem udvikling og tilpasning af varesortiment. De finansielle poster udviklede sig positivt, selvom negativ kursudvikling på værdipapirbeholdningen som følge af det stigende renteniveau, påvirkede negativt. Pengestrøm fra driften DKK mio. er væsentligt over første halvår 2006, der var negativt påvirket af den tidsmæssige placering af betalinger, primært vedrørende leverandører. SIDE 12 AF 15

15 Øvrige virksomheder skibsværfter, andre industrivirksomheder, flydrift, andel i Danske Bank m.v. DKK mio. 1. halvår Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger Avance ved salg af aktiviteter 40 - Associerede virksomheder, andel af resultat efter skat Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Periodens resultat Periodens pengestrøm fra driften Periodens pengestrøm vedr. anlægsinvesteringer Aktiver i alt Periodens resultat blev DKK mio. mod DKK 853 mio. i tilsvarende periode Andel af resultat i associerede virksomheder vedrører primært A.P. Møller - Mærsk Gruppens andel af resultat i Danske Bank, som blev over 1. halvår Odense Staalskibsværft Gruppen leverede i første halvår 2007 tre TEU containerskibe til A.P. Møller - Mærsk A/S fra Lindøværftet og to TEU containerskibe til The Maersk Company Ltd. fra Volkswerft Stralsund. Værftsgruppen realiserede et betydeligt negativt driftsresultat for 1. halvår 2007, grundet højere stålpriser og en lavere produktivitetsstigning end kalkuleret. I første halvår har Odense Staalskibsværft afviklet fire datterselskaber, heriblandt Ejendomsselskabet Lindø, Danmark, der solgtes til Maersk A/S og maskinfabrikken Balti ES, Estland. Avancen ved salg af Ejendomsselskabet Lindø er elimineret i ovennævnte tal. Den 4. juli 2007 har Odense Staalskibsværft A/S solgt sine aktier i Volkswerft Stralsund GmbH med beskeden regnskabsmæssig avance. Rosti Gruppens resultat for de første seks måneder af 2007 var som ventet svagt negativt, primært som følge af underskud i PET-divisionen, Primpac. Star Air A/S har haft fremgang i aktivitet og resultat i forhold til 1. halvår Ophørende aktiviteter Resultat af ophørende aktiviteter blev et underskud på DKK 115 mio. (DKK 33 mio.). A.P. Møller Mærsk Gruppens 50% andel af Martinair Holland N.V. ønskes afhændet og det undersøges om KLM Royal Dutch Airlines kan blive eneejer ved at købe A.P. Møller - Mærsks andel. Ejerandelen præsenteres følgelig under ophørende aktivitet. Sammenligningstal er tilpasset. Martinair havde i første halvår 2007 underskud, der, udover det normale sæsonmæssige, var negativt påvirket af høje brændstofpriser og hård priskonkurrence. Aktiviteterne i Maersk Aviation gav i første halvår 2007 et positivt resultat, som dog var lavere end i samme periode 2006 som følge af et lavere aktivitetsniveau efter frasalg af fly. SIDE 13 AF 15

16 FORVENTNINGER, A.P. MØLLER - MÆRSK GRUPPEN Forventninger til hele året 2007 For containerfarterne påregnes i 2. halvår rater lidt over 1. halvår og i gennemsnit for 2007 ca. 4% over niveauet for hele 2006, inklusive tillæg for højere brændstofudgifter. Volumenmæssigt ventes 2. halvår 2007 på niveau med samme periode Prisen på brændstof forudsættes uændret i forhold til dagens niveau, som er væsentligt over den gennemsnitlige pris i 1. halvår. På denne baggrund ventes fortsat for hele 2007 et beskedent positivt resultat for containeraktiviteterne. For tankskibsaktiviteterne er den negative rateudvikling for de store råolietankskibe fortsat ind i 2. halvår. For de øvrige tankskibssegmenter generelt ser rateniveauet fornuftigt ud, om end under det historisk høje For offshore drilling og supply aktiviteterne er markederne fortsat stærke. Samlet for segmentet ventes et resultat for hele 2007 noget over 2006, grundet højere avancer ved salg af skibe og rigge m.v. Før disse avancer ventes et resultat lidt under For olie- og gasaktiviteterne ventes med nuværende højere oliepriser et resultat over det tidligere forventede, men fortsat væsentligt under For detailhandel ventes en resultatandel over 2006, og for de øvrige aktiviteter, inklusive andel i Danske Bank, ligeledes et resultat over Samlet omsætning for A.P. Møller - Mærsk Gruppen ventes fortsat i niveau USD 50 mia. (USD 44,5 mia.) svarende til DKK 275 mia. (DKK 265 mia.). Resultat for Gruppen for de fortsættende aktiviteter ventes nu for hele 2007 i størrelsesordenen 20% over 2006-resultatet, der var USD 2,7 mia., svarende til i størrelsesordenen DKK 18 mia. (DKK 16 mia.). Minoritetsandele ventes at fragå med ca. USD 0,2 mia. (USD 0,1 mia.) svarende til DKK 1,0 mia. (DKK 0,6 mia.). For ophørende aktiviteter ventes et mindre negativt resultat. Tidligere udmeldte forventning var et resultat i størrelsesordenen USD 3 mia. svarende til DKK 17 mia. Pengestrøm fra driften skønnes fortsat i størrelsesordenen USD 6 mia. (USD 4,1 mia.) svarende til DKK 33 mia. (DKK 24,2 mia.). Skønnet er fortsat følsomt over for ændringer i fragtrater og mængder, særligt i containerfarterne, samt oliepriser og valutakurser. Til illustration af følsomheder for 2007 kan gives følgende indikation for andet halvår (påvirkning af Gruppens resultat efter skat og under en "alt andet lige" forudsætning): 5% rateændring for containerfarterne: USD 500 mio. 5% mængdeændring for containerfarterne: USD 300 mio. 10% stigning i olieprisen: USD -200 mio., inklusive effekt af værdiregulering af oliepriskontrakter. Ved nuværende oliepris vil et prisfald på 10% have omtrent samme, men modsatrettet effekt. Der henvises i øvrigt til omtale af følsomheder i årsrapporten Det er hensigten den 29. november 2007 at udsende orientering om udviklingen. Kontaktpersoner: Skibsreder, CFO Søren Thorup Sørensen tlf Regnskabsdirektør Per Møller tlf SIDE 14 AF 15

17 LEDELSESPÅTEGNING Halvårsrapport for 1. januar til 30. juni 2007 for A.P. Møller - Mærsk Gruppen er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen, herunder bestemmelserne om indregning og værdiansættelse i International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU, samt yderligere danske oplysningskrav til halvårsrapporten for børsnotede selskaber og giver efter vor opfattelse et retvisende billede af Gruppens samlede aktiver og passiver pr. 30. juni 2007 samt af resultatet af Gruppens aktiviteter og pengestrømme. København, den 29. august 2007 Korresponderende Reder: A.P. Møller Bestyrelse: Michael Pram Rasmussen Formand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla Næstformand Poul J. Svanholm Næstformand Nils Smedegaard Andersen Niels Jacobsen Lars Kann-Rasmussen Jan Leschly Leise Mærsk Mc-Kinney Møller Svend-Aage Nielsen Cecilie Mose Outzen Henrik Lorensen Solmer Jan Tøpholm SIDE 15 AF 15