A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2007"

Transkript

1 A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport 2007 A.P. Møller - Mærsk A/S, CVR. nr , Halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2007

2 INDHOLD Sammenfatning... 1 Hoved- og nøgletal... 2 Kommentarer til hovedtal... 3 Segmentoplysninger... 4 Containerskibsfart og relaterede aktiviteter... 5 Tank, offshore og anden skibsfart... 8 Olie- og gasaktiviteter Detailhandel Øvrige virksomheder - skibsværfter, andre industrivirksomheder, flydrift, andel i Danske Bank m.v Ophørende aktiviteter Forventninger til hele året Ledelsespåtegning... 15

3 A.P. MØLLER - MÆRSK GRUPPEN Sammenfatning (i parentes halvårstal for 2006) Halvåret DKK mio. USD mio Ændring Ændring Nettoomsætning % % Resultat før af- og nedskrivninger m.v % % Resultat før skat % % Nettoresultat % % Pengestrøm fra driften % % Pengestrøm vedr. investeringer % % Resultat i USD før af- og nedskrivninger og før salgsavancer steg med 13% i forhold til 1. halvår Nettoresultatet for halvåret blev bedre end ventet grundet betydelige salgsavancer. For A.P. Møller - Mærsk Gruppen ventes nu for hele året et resultat i størrelsesordenen 20% over 2006-resultatet, der var USD 2,7 mia. Containeraktiviteten viste som ventet betydelig resultatmæssig fremgang i forhold til 1. halvår 2006, om end nettoresultatet samlet blev negativt med USD 168 mio. Antal transporterede containere i Maersk Line steg med 3% - lavere end den generelle markedsvækst som følge af fokus på indtjening frem for markedsandel. Resultat for olie- og gasaktiviteterne var som ventet væsentligt lavere end 1. halvår 2006, påvirket af gennemsnitligt lavere oliepriser, højere efterforskningsomkostninger, generelt højere produktionsomkostninger, yderligere skat i Algeriet og ikke mindst af øgede afskrivninger som følge af igangsætning af produktion i Storbritannien og yderligere investeringer i Qatar. Resultat for tank, offshore og anden skibsfart var væsentligt over 1. halvår 2006, primært grundet avance ved salg af skibe og rigge. Samlede af- og nedskrivninger steg 38% til USD mio. (USD mio.)/dkk mio. (DKK mio.). Avance ved salg af skibe og rigge m.v. steg samlet til USD 650 mio. (USD 166 mio.)/dkk mio. (DKK mio.). US dollarkursen var i gennemsnit 8% lavere end 1. halvår 2006 med negativ effekt på periodens omsætning (i DKK) og resultat. Pengestrøm fra driften blev forbedret med 37% til USD 3,1 mia. (USD 2,3 mia.)/dkk 17,4 mia. (DKK 13,7 mia.), især som følge af fremgang i containeraktiviteterne. Det øgede investeringsniveau har medført stigende finansielle omkostninger. Fuld konsolidering af Dansk Supermarked Gruppen fra 1. juni 2006 har medført positiv effekt for A.P. Møller - Mærsk Gruppens nettoomsætning på ca. USD 2 mia./dkk 11 mia. Forventninger til hele året 2007 Samlet omsætning for A.P. Møller - Mærsk Gruppen ventes fortsat i niveau USD 50 mia. (USD 44,5 mia.). Resultat for Gruppen for de fortsættende aktiviteter ventes nu for hele 2007 i størrelsesordenen 20% over 2006-resultatet, der var USD 2,7 mia. Tidligere udmeldt forventning var et resultat i størrelsesordenen USD 3 mia. Pengestrøm fra driften skønnes fortsat at vokse knap 50% til i størrelsesordenen USD 6 mia. (USD 4,1 mia.). Skønnet er fortsat følsomt over for ændringer i fragtrater og mængder, særligt i Maersk Line, samt oliepriser og valutakurser. Det er hensigten den 29. november 2007 at udsende orientering om udviklingen. SIDE 1 AF 15

4 A.P. MØLLER - MÆRSK GRUPPEN Hoved- og nøgletal DKK mio. USD mio. 1. halvår 1. halvår *) *) Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger m.v Af- og nedskrivninger Avance ved salg af skibe og rigge m.v Associerede virksomheder, andel af resultat efter skat Resultat før integrationsomkostninger Integrationsomkostninger ved køb Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Periodens resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat af ophørende aktiviteter Periodens resultat i alt A.P. Møller - Mærsk A/S's andel heraf Periodens pengestrøm fra driften Periodens pengestrøm vedr. anlægsinvesteringer Aktiver i alt pr. 30. juni Aktiver i alt pr. 1. januar Egenkapital pr. 30. juni Egenkapital pr. 1. januar Nøgletal: Periodens resultat pr. aktie (DKK/USD ) **) Pengestrøm fra driften pr. aktie (DKK/USD ) **) Egenkapital forrentning (annualiseret) 12,6 11,3 12,5 11,3 Egenkapital andel pr. 30. juni 44,0 43,0 44,0 43,0 Børskurs (B-aktie) ultimo (DKK/USD ) Samlet markedsværdi, ultimo **) *) Tilpasset som følge af, at ejerandel i Martinair nu præsenteres under ophørende aktiviteter. Omsætningstal for containeraktiviteterne for 1. halvår 2006 er herudover reduceret med USD 386 mio./dkk mio. som følge af for lavt opgjort gruppeintern omsætning. Justeringen har ingen effekt på resultatet. **) Beregnet på basis af antal udstedte aktier à DKK reduceret med Gruppens beholdning af egne aktier. Det konsoliderede halvårsregnskab præsenteres i DKK. Til yderligere illustration af den forretningsmæssige udvikling er hoved- og nøgletal for A.P. Møller - Mærsk Gruppen samt tal for de segmenter, hvor den funktionelle valuta er USD, også præsenteret i USD. For disse segmenter gives kommentarerne til USD-tallene. Dansk Supermarked Gruppen og F. Salling A/S er fra 1. juni 2006 fuldt konsolideret i A.P. Møller - Mærsk Gruppen mod tidligere pro-rata konsolideret henholdsvis behandling som associeret virksomhed. Der henvises til side 12. Der er ikke foretaget review eller revision af halvårsrapporten. SIDE 2 AF 15

5 A.P. MØLLER - MÆRSK GRUPPEN Kommentarer til hovedtal Nettoomsætningen for første halvår 2007 blev DKK mio. (DKK mio.) for de fortsættende aktiviteter svarende til USD mio. (USD mio.). Korrigeres for effekten af fuld konsolidering af Dansk Supermarked Gruppen var der målt i DKK tale om et fald på ca. 3%, men målt i USD en stigning på ca. 5%. Af- og nedskrivninger blev DKK mio. (DKK mio.). Den betydelige stigning vedrører især olie- og gasaktiviteterne, hvor afskrivningerne øgedes med DKK mio., primært som følge af igangsat felt i Storbritannien og feltudbygning i Qatar. Avancer ved salg af skibe og rigge m.v. blev med DKK mio. betydeligt over 1. halvår 2006 (DKK mio.). Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder inkluderer A.P. Møller - Mærsk Gruppens andel af resultat i Danske Bank med DKK mio. (DKK mio.). De finansielle poster var en nettoudgift på DKK mio. (DKK 810 mio.). I beløbet indgår værdiregulering af værdipapirer og valutakursreguleringer med en indtægt på DKK 766 mio. (DKK mio.). Resultat før skat blev DKK mio. (DKK mio.). Skat blev i 1. halvår 2007 DKK mio. (DKK mio.). Efter skat og resultat af ophørende aktiviteter blev periodens resultat DKK mio. (DKK mio.). Målt i USD blev det mio. (USD mio.). A.P. Møller - Mærsk A/S' andel heraf blev DKK mio. (DKK mio.). Pengestrøm fra driften udgjorde DKK mio. en stigning på 27% fra 1. halvår 2006 (DKK mio.), især positivt påvirket af en væsentlig forbedring af pengestrøm fra driften i containeraktiviteterne. Målt i USD er stigningen 37% til USD mio. (USD mio.). Pengestrøm vedrørende investeringer DKK mio. viste betydelig stigning i forhold til 1. halvår 2006 (DKK mio.) påvirket af øgede investeringer i olie- og gasaktiviteterne, i tank, offshore og anden skibsfart samt et fortsat højt investeringsniveau i container- og terminalaktiviteterne. Målt i USD steg pengestrøm vedrørende investeringer med USD mio. til USD mio. DKK mio. USD mio. 1. halvår 1. halvår Udvikling i egenkapital Egenkapital pr. 1. januar Effekt af fuld konsolidering af Dansk Supermarked m.fl Udloddet udbytte (ekskl. egne aktier) Periodens resultat Værdiregulering af sikringskontrakter efter skat Værdiregulering af øvrige finansielle aktiver Valutakursregulering vedr. omregning fra funktionel valuta til præsentationsvaluta m.v Egenkapital pr. 30. juni SIDE 3 AF 15

6 A.P. MØLLER - MÆRSK GRUPPEN Segmentoplysninger A.P. Møller - Mærsk Gruppens hovedtal er på siderne 5-13 fordelt på fem hovedsegmenter som følger: Nettoomsætning DKK mio. USD mio. 1. halvår 1. halvår Containerskibsfart og relaterede aktiviteter Tank, offshore og anden skibsfart Olie- og gasaktiviteter Detailhandel *) Øvrige virksomheder Elimineringer og ufordelte poster I alt fortsættende aktiviteter Ophørende aktiviteter, efter eliminering I alt *) Af stigningen vedrører ca. DKK 11 mia. (USD 2,0 mia.) fuld konsolidering af Dansk Supermarked Gruppen fra 1. juni Nettoresultat DKK mio. USD mio. 1. halvår 1. halvår Containerskibsfart og relaterede aktiviteter Tank, offshore og anden skibsfart Olie- og gasaktiviteter Detailhandel Øvrige virksomheder Elimineringer og ufordelte poster I alt fortsættende aktiviteter Ophørende aktiviteter, efter eliminering I alt Elimineringer og ufordelte poster består af eliminering af gruppeinterne transaktioner samt omkostninger og finansielle poster, der ikke henføres til forretningssegmenter. Nettoresultatet omfatter: DKK mio. USD mio. 1. halvår 1. halvår Andre driftsindtægter, omkostninger m.v Resultat af olieprissikringskontrakter Finansielle poster, netto Ufordelt skat Resultat af olieprissikringskontrakter omfatter generelle olieprissikringskontrakter, der løbende markedsværdiansættes. Den negative værdiregulering skyldes den stigende oliepris i perioden. I de finansielle poster indgår værdiregulering og udbytte af værdipapirer samt valutarelaterede poster, der ikke henføres til segmenter. SIDE 4 AF 15

7 Containerskibsfart og relaterede aktiviteter DKK mio. USD mio. 1. halvår 1. halvår Nettoomsætning *) *) Resultat før af- og nedskrivninger m.v Af- og nedskrivninger Avance ved salg af skibe m.v Associerede virksomheder, andel af resultat efter skat Resultat før integrationsomkostninger Integrationsomkostninger ved køb Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Periodens resultat Periodens pengestrøm fra driften Periodens pengestrøm vedr. anlægsinvesteringer Aktiver i alt *) Omsætningstal for 1. halvår 2006 er reduceret med USD 386 mio./dkk mio. som følge af for lavt opgjort gruppeintern omsætning. Justeringen har ingen effekt på resultatet. Containeraktiviteten viste som ventet betydelig resultatmæssig fremgang i forhold til 1. halvår 2006, om end nettoresultatet samlet blev negativt med USD 168 mio. Pengestrøm fra driften blev USD 736 mio., hvilket er en betydelig forbedring i forhold til 1. halvår 2006 (negativt med USD 441 mio.). Forbedringen skyldes væsentligst den øgede indtjening samt reduktion af pengebinding i arbejdskapital. Pengestrøm vedrørende investeringer blev USD mio. (USD mio.), heraf USD mio. i containerskibe, ca. USD 250 mio. i containere og lignende, samt USD 500 mio. i containerterminaler og terminaludstyr. Udvikling i verdenshandelen Væksten i den samlede verdenshandel i første halvår 2007 var på niveau med tilsvarende periode Den globale vækst i antal transporterede containere var 9% i forhold til 1. halvår 2006, dog med væsentlige regionale forskelle. Væksten var især stærk fra Asien til Europa. I USA er forbruget fortsat stabilt trods stagnerende huspriser og stigende renter. Imidlertid skete i første halvår 2007 en tilpasning af de amerikanske virksomheders lagre, hvilket medførte manglende vækst i importen til USA. SIDE 5 AF 15

8 Containerskibsfart og relaterede aktiviteter (fortsat) Maersk Line I første halvår 2007 transporterede Maersk Line tæt ved 3 mio. FFE (40-fods containerenheder), svarende til en stigning på 3% i forhold til samme periode Maersk Line har reduceret kapaciteten i tabsgivende markeder. Fokus har været på at forbedre indtjeningen, f.eks. ved at flytte tonnage fra tabsgivende farter til farter med bedre indtjening. Maersk Line opnåede med 13% øgede mængder vækst i de vigtige farter fra Asien til Europa, og forøgede antallet af ruter i dette marked. Også Afrika og Oceanien farterne havde pæn vækst med 12% henholdsvis 8% volumenmæssig stigning. I transpacific farterne derimod realiserede Maersk Line mængdemæssig tilbagegang på 12%, medens mængderne på transatlant farterne var uændrede. Det økonomiske resultat på transpacific farterne er utilfredsstillende, da omkostningerne ved containeriseret transport til Nordamerika, og navnligt til indenlandske destinationer, ikke i tilstrækkelig grad dækkes gennem fragtraterne. I konsekvens heraf har Maersk Line forenklet og reduceret rutenetværket inklusive de landbaserede aktiviteter. Maersk Lines gennemsnitlige rater var både før og efter tillæg for højere brændstofudgifter på niveau med første halvår Gennem første halvår 2007 viste raterne imidlertid stigende tendens, især på Asien-Europa farterne, hvor raterne i første halvår 2006 var faldende. I gennemsnit var bunkerspriserne lidt lavere end i 1. halvår 2006, men gennem første halvår 2007 steg bunkerspriserne betydeligt og nåede ved halvårets udgang et historisk højt niveau, ca. 35% over niveauet ved periodens begyndelse. Variable enhedsomkostninger steg med ca. 2% sammenlignet med samme periode Dette skyldes bl.a. øgede omkostninger til repositionering af containere som følge af den stigende ubalance i handelen, den faldende USD kurs, da en betydelig del af udgifterne er i andre valutaer, samt omkostningspres i havne og fra landtransport, hvor kapaciteten er knap. De samlede enhedsomkostninger inklusive afskrivninger var nogenlunde som i 1. halvår Der sker fortsat forbedringer af Maersk Lines service til kunderne, og med de igangværende betydelige IT-investeringer samt standardisering af processer vil Maersk Line være godt rustet til at kunne yde kunderne endnu bedre service. Maersk Line tog i 1. halvår 2007 levering af 15 nybyggede containerskibe og solgte 13 ældre skibe. Safmarine transporterede i første halvår 2007 ca FFE svarende til en stigning på 14% i forhold til samme periode Raterne blev i gennemsnit marginalt over første halvår 2006, og omkostningerne marginalt under. Det operationelle resultat blev noget over 1. halvår Nettoresultatet blev under første halvår 2006, der var positivt påvirket af avance ved salg af skibe. I første halvår 2007 tog Safmarine levering af to TEU containerskibe. Maersk Logistics fortsatte væksten i omsætningen, men det positive resultat blev lavere end i første halvår Maersk Logistics' forwarding forretning er nu samlet under navnet Damco. Sigtet er bedre betjening af de mindre og mellemstore kunder. SIDE 6 AF 15

9 Containerskibsfart og relaterede aktiviteter (fortsat) APM Terminals havde høj aktivitet i første halvår 2007 og mængdemæssig fremgang på 17% sammenlignet med den generelle markedsvækst på 10%. Den mængdemæssige udvikling i Nordamerika var negativt påvirket af Maersk Lines fokus på indtjening, resulterende i lavere mængder. De øvrige terminaler havde til gengæld vækst, i gennemsnit pænt over markedet. 1. halvår Hovedtal (USD mio.) Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger m.v. (EBITDA) Periodens resultat Periodens pengestrøm vedr. anlægsinvesteringer APM Terminals realiserede således en stigning i nettoomsætningen på 26% i forhold til samme periode I første halvår 2007 fortsatte APM Terminals ekspansionen gennem nyetablering af containerterminaler samt videreudvikling af eksisterende. APM Terminals opnåede rettigheden til at udvikle og operere containerterminalen Dachan Phase 2 i Shenzhen (Kina). Ejerandelen i Teconvi terminalen i Itajai (Brasilien) øgedes til 100% og ejerandelen i SAGT, Colombo (Sri Lanka) øgedes til 26%. Operationen af containerterminalen i Tema (Ghana) blev overtaget, LCMT containerterminalen i Laem Chabang (Thailand) påbegyndte kommerciel drift, og containerterminalerne i Tanger (Marokko), Xiamen (Kina) og Tianjin (Kina) håndterede med succes de første skibe. PNCT terminalen i Newark (USA) og Antwerp Gateway Terminal (Belgien) blev afhændet uden nævneværdig regnskabsmæssig effekt. SIDE 7 AF 15

10 Tank, offshore og anden skibsfart DKK mio. USD mio. 1. halvår 1. halvår Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger m.v Af- og nedskrivninger Avance ved salg af skibe, rigge m.v Associerede virksomheder, andel af resultat efter skat Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Periodens resultat Periodens pengestrøm fra driften Periodens pengestrøm vedr. anlægsinvesteringer Aktiver i alt Det samlede resultat for første halvår 2007 for dette segment blev væsentligt over tilsvarende periode sidste år som følge af avance ved salg af skibe og rigge m.v. USD 546 mio. mod USD 104 mio. i første halvår Resultat før af- og nedskrivninger m.v. steg med 10% til USD 617 mio. Finansielle omkostninger øgedes som følge af de betydelige investeringer. Pengestrøm fra driften blev med USD 425 mio. lidt under 1. halvår Pengestrøm vedrørende nettoinvesteringer blev væsentligt over. I investeringerne indgår Svitzers køb af Adsteam Marine Limited med USD 559 mio., investering i tankskibe med USD 429 mio. og investering i drillingrigge med USD 525 mio., og der fragår salg af tankskibe og drillingrigge med USD 611 mio. Maersk Tankers opererer mere end 85 skibe (egne og chartrede) fordelt på produkt-, råolie, gas-, flydende naturgas- samt bilskibe, med yderligere 60 skibe i ordre (35 egne og 25 chartrede), og har i kraft af flåden ledende positioner i flere produkt- og gasskibssegmenter. Markederne for Maersk Tankers' produkttankskibe var på niveau med samme periode 2006, hvorimod lavere olieproduktion i OPEC-landene og svingende efterspørgsel resulterede i rater betydeligt under sidste år for råolietankskibene. Raterne for Maersk Tankers' mindre gasskibe udviklede sig positivt og blev i gennemsnit over niveauet for første halvår 2006, mens raterne for de største gastankskibe skuffede med et niveau betydeligt under Resultatet for Maersk Tankers for første halvår 2007 blev over samme periode 2006, positivt påvirket af højere avancer ved salg af skibe. Før disse avancer var resultatet lidt under første halvår I første halvår 2007 tog Maersk Tankers levering af fem produkttankskibe og ét råolietankskib. To produkttankskibe og ét gastankskib solgtes. Et råolietankskib overgik til Maersk Contractors for ombygning til flydende produktionsenhed (FPSO). Med levering af et dwt indchartret skib er Maersk Tankers i første halvår 2007 genindtrådt i segmentet for dwt produkttankskibe. Yderligere skibe vil blive leveret i 2008 og Maersk Tankers er nu aktiv i følgende produkttankskibssegmenter: small ( dwt), handy ( dwt), MR ( dwt) og LR2 ( dwt). Ved halvårets udgang havde Maersk Tankers 35 skibe i ordre syv råolietankskibe, elleve produkttankskibe, syv gastankskibe, seks LNG skibe og fire bilskibe til levering over den kommende fire års periode. SIDE 8 AF 15

11 Tank, offshore og anden skibsfart (fortsat) Maersk Tankers' samarbejde med Höegh Autoliners om fælles operation af de to selskabers flåde af bilskibe har udviklet sig som ventet, og resultatet for 1. halvår 2007 var over resultatet for samme periode i Maersk Contractors Markedet for borerigge og FPSO'ere var i første halvår 2007 fortsat stærkt, især på grund af det høje aktivitetsniveau inden for efterforskning og produktion af olie og naturgas. Alle Maersk Contractors' rigge, på nær MAERSK EXPLORER, var beskæftiget i første halvdel af indeværende år. De fleste rigge har beskæftigelse året ud samt for 2008 og til dagrater, der er højere end i første halvdel af MAERSK EXPLORER har opnået kontrakt med start i oktober Jurong Shipyard i Singapore leverede den første af to jack-up rigge, MAERSK COMPLETER, til Maersk Contractors i maj Riggen har i juli 2007 påbegyndt en etårs kontrakt for Total i Brunei. Maersk Contractors' nybygningsprogram omfatter yderligere fem jack-up rigge, tre semi-submersibles og en FPSO alle kontraheret gunstigt i forhold til dagens priser. FPSO'en skal operere på Woodsides Vincent felt ved Australien på kontrakt for minimum syv år. Jack-up riggene MÆRSK ENDEAVOUR, MAERSK ENHANCER og MAERSK EXERTER, der alle er bygget i 1982, blev solgt til Northern Offshore Ltd. i juni Maersk Contractors vil fortsat operere riggene indtil kontrakterne med Mærsk Olie og Gas udløber i henholdsvis 2008 og På grund af avance ved salg af de tre E-rigge ligger resultatet for første halvår 2007 betydeligt højere end resultatet for samme periode i Før avance ved salg af rigge var resultatet under første halvår 2006, bl.a. grundet øgede afskrivninger, højere operationelle omkostninger samt højere finansieringsomkostninger som følge af de betydelige investeringer. Stigningen i omkostninger er til dels en følge af det store investeringsprogram, der bl.a. har medført en forøgelse af bemandingen offshore og på land. Maersk Supply Service Det globale marked for offshore forsyningsskibe var i første halvår 2007 præget af god aktivitet med høj udnyttelsesgrad og med højere rater end samme periode i Maersk Supply Service kontraherede i første halvår 2007 to store ankerhåndteringsskibe ved Volkswerft i Tyskland. Skibene, der udstyres med dobbeltskrog, leveres i Desuden er i 1. halvår 2007 solgt tre ældre skibe. Maersk Supply Services flåde består af 54 skibe med yderligere 18 i ordre til levering i perioden 2008 til Resultatet for første halvår 2007 blev både før og efter avance ved salg af skibe en del over resultatet for samme periode i Svitzer med aktiviteter fortrinsvis inden for slæbebåde, bjærgning og offshore support gennemførte opkøbet af det australske bugseringsselskab Adsteam Marine Limited den 15. marts 2007, og Adsteam aktiviteterne indgår således regnskabsmæssigt fra denne dato. Den endelige pris for aktierne i Adsteam blev DKK 3,1 mia. De overtagne aktiver udgjorde DKK 5,8 mia., hvoraf ca. DKK 2,4 mia. goodwill og ca. DKK 0,3 mia. rettigheder og andre immaterielle aktiver. Integrationen forløber som planlagt. Omsætningen i 1. halvår 2007 var en del højere end i tilsvarende periode 2006, primært som følge af købet af Adsteam. Resultatet var som ventet lavere, idet der afholdtes omkostninger relateret til integrationen af Adsteam. Norfolkline B.V. opnåede i 1. halvår 2007 et resultat på niveau med samme periode året før. Flytning af operationen i Holland fra Scheveningen til en ny terminal i Vlaardingen er gennemført. SIDE 9 AF 15

12 Olie- og gasaktiviteter DKK mio. USD mio. 1. halvår 1. halvår Nettoomsætning Resultat før efterforskningsomkostninger m.v Efterforskningsomkostninger Resultat før af- og nedskrivninger m.v Af- og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Periodens resultat Periodens pengestrøm fra driften Periodens pengestrøm vedr. anlægsinvesteringer Aktiver i alt Nettoresultatet for olie- og gasaktiviteterne blev med USD 596 mio. som ventet væsentligt under 1. halvår 2006 (USD mio.), negativt påvirket af forøget efterforskningsaktivitet samt ikke mindst højere afskrivninger. Den samlede pengestrøm fra driften blev med USD mio. ca. USD 200 mio. lavere end i 1. halvår 2006, primært som følge af højere betalte skatter. Pengestrøm vedrørende investeringer steg til USD mio., væsentligst som følge af udvikling af Al Shaheen feltet i Qatar samt udbygning i Storbritannien. Nettoomsætningen steg med 6%, positivt påvirket af øget produktion i Qatar og i Storbritannien, men negativt påvirket af lavere dansk produktion og i gennemsnit lidt lavere oliepriser. Den gennemsnitlige markedspris for nordsøolien (Brent råolie) var i årets første seks måneder USD 63 pr. tønde mod USD 66 pr. tønde i første halvår Priserne for naturgas var i gennemsnit på niveau med 1. halvår Markedsprisen for Brent olie er også retningsgivende for prisen på olien fra Algeriet. I årets første seks måneder var markedsprisen for olien i Qatar (Dubai råolie) USD 57 pr. tønde mod USD 58 pr. tønde i 1. halvår Resultat før efterforskningsomkostninger samt af- og nedskrivninger m.v. steg med 5% til USD mio., negativt påvirket af højere produktionsomkostninger herunder rater for drillingrigge. Efterforskningsomkostningerne steg til USD 144 mio. (USD 69 mio.), især vedrørende efterforskning i den Mexikanske Golf (USA) og i den britiske del af Nordsøen. Af- og nedskrivninger var USD 995 mio. (USD 528 mio.). Stigningen skyldes hovedsageligt øgede afskrivninger på aktiviteterne i Storbritannien på grund af idriftsat felt, samt afskrivninger på den nye feltudbygning i Qatar. Periodens resultat før skat blev USD mio. sammenlignet med USD mio. i første halvår Skatten blev med USD mio. lidt over samme periode i 2006, negativt påvirket af især øget beskatning i Algeriet og skattemæssig effekt af højere olieproduktion i Qatar modsvaret af effekt af lavere produktion i Danmark. SIDE 10 AF 15

13 Olie- og gasaktiviteter (fortsat) I den danske del af Nordsøen var A.P. Møller - Mærsk Gruppens andel af DUC s olieproduktion med 19 mio. tønder olie under første halvår 2006 (21 mio. tønder). Andelen af gassalget blev med 1,5 mia. m 3 betydeligt mindre end samme periode i 2006 (2 mia. m 3 ), primært på grund af en kundes lavere aftag på langtidskontrakter. Udbygningsaktiviteterne i den danske del af Nordsøen var betydelige i første halvår, og fem borerigge har været beskæftiget, overvejende med boring af produktionsbrønde på Halfdan, Dan, Gorm, Valdemar og Tyra felterne. I Qatar blev A.P. Møller - Mærsk Gruppens andel af produktionen i første halvår på 21 mio. tønder mod 13 mio. tønder i første halvår Den øgede produktionsandel skyldes især den omfattende udbygning af Al Shaheen feltet. Borearbejde med seks borerigge samt design af de nye faciliteter pågår. Udbygningen har også medført større afskrivninger, idet afskrivningerne i Qatar følger den større andel af produktionen, der opnås i forbindelse med de afholdte investeringer. I Algeriet blev A.P. Møller - Mærsk Gruppens andel af olieproduktionen 5,8 mio. tønder i første halvår mod 5,9 mio. tønder i samme periode i Som omtalt i årsrapporten for 2006 har den algeriske regering fra 1. august 2006 indført en yderligere beskatning af olieindkomster. Det statslige olieselskab i Algeriet tilbageholder nu denne yderligere skat af den samlede oliepris og ikke alene af oliepriser over USD 30 pr. tønde, som indregnet i årsrapporten for Den samlede effekt af den yderligere beskatning, USD 175 mio., inklusive yderligere effekt for perioden 1. august til 31. december 2006, USD 50 mio., indgår i skatteudgiften i 1. halvår Det fastholdes fortsat, at de indgåede aftaler indeholder bestemmelser om beskyttelse af den økonomiske balance mellem parterne. I Storbritannien var A.P. Møller - Mærsk Gruppens andel af produktionen 10 mio. tønder olie (8,5 mio. tønder i første halvår 2006). Den øgede olieproduktion skyldes primært Dumbartonfeltet, som blev sat i drift i januar. Igangsætning af Dumbartonfeltet har samtidig medført betydeligt større afskrivninger. Udbygning af Affleck feltet pågår med forventet produktionsstart i begyndelsen af I Kasakhstan var andelen af olieproduktionen 0,5 mio. tønder mod 0,4 mio. tønder i første halvår SIDE 11 AF 15

14 Detailhandel DKK mio. Pro forma 1. halvår 1. halvår Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger m.v Af- og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver Associerede virksomheder, andel af resultat efter skat Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Periodens resultat Periodens resultat, ekskl. minoritetsandel Periodens pengestrøm fra driften Periodens pengestrøm vedr. anlægsinvesteringer Aktiver i alt Tal for Dansk Supermarked Gruppen er indtil 31. maj 2006 pro rata indregnet med 50% samt med 18% under associerede virksomheder. Fra 1. juni 2006 er Dansk Supermarked Gruppen og F. Salling A/S fuldt konsolideret. Regnskabstal for 1. halvår 2007 er derfor ikke direkte sammenlignelige med 1. halvår Resultat eksklusive minoritetsandel er upåvirket af ændringen. Til belysning af udviklingen er vist sammenlignelige "pro forma" tal for 1. halvår Detailhandelsaktiviteten omfatter Dansk Supermarked A/S (Bilka, Føtex, Netto Danmark, Netto England, Netto Tyskland, Netto Polen og Netto Sverige) og F. Salling A/S. Med virkning fra 1. januar 2007 er selskabsstrukturen ændret, således at A.P. Møller - Mærsk A/S herefter direkte ejer 67,68% af Dansk Supermarked A/S og 37,72% af F. Salling A/S. Disse ændringer har ikke indvirkning på A.P. Møller - Mærsk A/S' andel af resultatet. Dansk Supermarked har i 1. halvår 2007 etableret 22 nye butikker, hvoraf 18 uden for Danmark. Det samlede antal butikker udgør ved udgangen af halvåret. Butiksantallet reduceredes pr. 1. januar 2007 med 21 som følge af afhændelse af butiksdriften i Stockholmsområdet. Dansk Supermarked Gruppen havde i 1. halvår 2007 vækst i såvel omsætning som indtjening. Væksten i omsætningen vedrører især det danske, men også de udenlandske markeder og skyldes bl.a. udvidelsen af butiksantal samt fastholdelse af eksisterende markedsposition gennem udvikling og tilpasning af varesortiment. De finansielle poster udviklede sig positivt, selvom negativ kursudvikling på værdipapirbeholdningen som følge af det stigende renteniveau, påvirkede negativt. Pengestrøm fra driften DKK mio. er væsentligt over første halvår 2006, der var negativt påvirket af den tidsmæssige placering af betalinger, primært vedrørende leverandører. SIDE 12 AF 15

15 Øvrige virksomheder skibsværfter, andre industrivirksomheder, flydrift, andel i Danske Bank m.v. DKK mio. 1. halvår Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger Avance ved salg af aktiviteter 40 - Associerede virksomheder, andel af resultat efter skat Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Periodens resultat Periodens pengestrøm fra driften Periodens pengestrøm vedr. anlægsinvesteringer Aktiver i alt Periodens resultat blev DKK mio. mod DKK 853 mio. i tilsvarende periode Andel af resultat i associerede virksomheder vedrører primært A.P. Møller - Mærsk Gruppens andel af resultat i Danske Bank, som blev over 1. halvår Odense Staalskibsværft Gruppen leverede i første halvår 2007 tre TEU containerskibe til A.P. Møller - Mærsk A/S fra Lindøværftet og to TEU containerskibe til The Maersk Company Ltd. fra Volkswerft Stralsund. Værftsgruppen realiserede et betydeligt negativt driftsresultat for 1. halvår 2007, grundet højere stålpriser og en lavere produktivitetsstigning end kalkuleret. I første halvår har Odense Staalskibsværft afviklet fire datterselskaber, heriblandt Ejendomsselskabet Lindø, Danmark, der solgtes til Maersk A/S og maskinfabrikken Balti ES, Estland. Avancen ved salg af Ejendomsselskabet Lindø er elimineret i ovennævnte tal. Den 4. juli 2007 har Odense Staalskibsværft A/S solgt sine aktier i Volkswerft Stralsund GmbH med beskeden regnskabsmæssig avance. Rosti Gruppens resultat for de første seks måneder af 2007 var som ventet svagt negativt, primært som følge af underskud i PET-divisionen, Primpac. Star Air A/S har haft fremgang i aktivitet og resultat i forhold til 1. halvår Ophørende aktiviteter Resultat af ophørende aktiviteter blev et underskud på DKK 115 mio. (DKK 33 mio.). A.P. Møller Mærsk Gruppens 50% andel af Martinair Holland N.V. ønskes afhændet og det undersøges om KLM Royal Dutch Airlines kan blive eneejer ved at købe A.P. Møller - Mærsks andel. Ejerandelen præsenteres følgelig under ophørende aktivitet. Sammenligningstal er tilpasset. Martinair havde i første halvår 2007 underskud, der, udover det normale sæsonmæssige, var negativt påvirket af høje brændstofpriser og hård priskonkurrence. Aktiviteterne i Maersk Aviation gav i første halvår 2007 et positivt resultat, som dog var lavere end i samme periode 2006 som følge af et lavere aktivitetsniveau efter frasalg af fly. SIDE 13 AF 15

16 FORVENTNINGER, A.P. MØLLER - MÆRSK GRUPPEN Forventninger til hele året 2007 For containerfarterne påregnes i 2. halvår rater lidt over 1. halvår og i gennemsnit for 2007 ca. 4% over niveauet for hele 2006, inklusive tillæg for højere brændstofudgifter. Volumenmæssigt ventes 2. halvår 2007 på niveau med samme periode Prisen på brændstof forudsættes uændret i forhold til dagens niveau, som er væsentligt over den gennemsnitlige pris i 1. halvår. På denne baggrund ventes fortsat for hele 2007 et beskedent positivt resultat for containeraktiviteterne. For tankskibsaktiviteterne er den negative rateudvikling for de store råolietankskibe fortsat ind i 2. halvår. For de øvrige tankskibssegmenter generelt ser rateniveauet fornuftigt ud, om end under det historisk høje For offshore drilling og supply aktiviteterne er markederne fortsat stærke. Samlet for segmentet ventes et resultat for hele 2007 noget over 2006, grundet højere avancer ved salg af skibe og rigge m.v. Før disse avancer ventes et resultat lidt under For olie- og gasaktiviteterne ventes med nuværende højere oliepriser et resultat over det tidligere forventede, men fortsat væsentligt under For detailhandel ventes en resultatandel over 2006, og for de øvrige aktiviteter, inklusive andel i Danske Bank, ligeledes et resultat over Samlet omsætning for A.P. Møller - Mærsk Gruppen ventes fortsat i niveau USD 50 mia. (USD 44,5 mia.) svarende til DKK 275 mia. (DKK 265 mia.). Resultat for Gruppen for de fortsættende aktiviteter ventes nu for hele 2007 i størrelsesordenen 20% over 2006-resultatet, der var USD 2,7 mia., svarende til i størrelsesordenen DKK 18 mia. (DKK 16 mia.). Minoritetsandele ventes at fragå med ca. USD 0,2 mia. (USD 0,1 mia.) svarende til DKK 1,0 mia. (DKK 0,6 mia.). For ophørende aktiviteter ventes et mindre negativt resultat. Tidligere udmeldte forventning var et resultat i størrelsesordenen USD 3 mia. svarende til DKK 17 mia. Pengestrøm fra driften skønnes fortsat i størrelsesordenen USD 6 mia. (USD 4,1 mia.) svarende til DKK 33 mia. (DKK 24,2 mia.). Skønnet er fortsat følsomt over for ændringer i fragtrater og mængder, særligt i containerfarterne, samt oliepriser og valutakurser. Til illustration af følsomheder for 2007 kan gives følgende indikation for andet halvår (påvirkning af Gruppens resultat efter skat og under en "alt andet lige" forudsætning): 5% rateændring for containerfarterne: USD 500 mio. 5% mængdeændring for containerfarterne: USD 300 mio. 10% stigning i olieprisen: USD -200 mio., inklusive effekt af værdiregulering af oliepriskontrakter. Ved nuværende oliepris vil et prisfald på 10% have omtrent samme, men modsatrettet effekt. Der henvises i øvrigt til omtale af følsomheder i årsrapporten Det er hensigten den 29. november 2007 at udsende orientering om udviklingen. Kontaktpersoner: Skibsreder, CFO Søren Thorup Sørensen tlf Regnskabsdirektør Per Møller tlf SIDE 14 AF 15

17 LEDELSESPÅTEGNING Halvårsrapport for 1. januar til 30. juni 2007 for A.P. Møller - Mærsk Gruppen er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen, herunder bestemmelserne om indregning og værdiansættelse i International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU, samt yderligere danske oplysningskrav til halvårsrapporten for børsnotede selskaber og giver efter vor opfattelse et retvisende billede af Gruppens samlede aktiver og passiver pr. 30. juni 2007 samt af resultatet af Gruppens aktiviteter og pengestrømme. København, den 29. august 2007 Korresponderende Reder: A.P. Møller Bestyrelse: Michael Pram Rasmussen Formand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla Næstformand Poul J. Svanholm Næstformand Nils Smedegaard Andersen Niels Jacobsen Lars Kann-Rasmussen Jan Leschly Leise Mærsk Mc-Kinney Møller Svend-Aage Nielsen Cecilie Mose Outzen Henrik Lorensen Solmer Jan Tøpholm SIDE 15 AF 15

A.P. Møller - Mærsk A/S 2006

A.P. Møller - Mærsk A/S 2006 A.P. Møller - Mærsk A/S 2006 INDHOLD Side A.P. Møller - Mærsk Gruppen Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 5 Containerskibsfart og relaterede aktiviteter 10 Tank, offshore og anden skibsfart 16 Olie-

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010 A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Side A.P. Møller - Mærsk A/S Side 2010 i hovedtræk 5 Forventninger til 2011 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S

A.P. Møller - Mærsk A/S A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2008 INDHOLD Side INDHOLD Side A.P. Møller - Mærsk Gruppen Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 4 Resultat for 2008 5 Den økonomiske udvikling 5 Forventninger til 2009

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012

A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012 A.P. Møller Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012 CVR nr. 22756214 A.P. Møller Mærsk Gruppen Side Ledelsesberetning Sammenfatning for Gruppen af 3. kvartal 2012 3 Sammenfatning for Gruppen af de første

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse Side Om Mærsk 4 Ledelsesberetning Sammenfatning 5 Forventninger til 2012 8 Hoved og nøgletal 10 Meddelelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis 1/7 Anvendt regnskabspraksis Det konsoliderede regnskab for 2013 for A.P. Møller - Mærsk Gruppen er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU samt

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002 Pr. 1. kvartal 2002 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 15/2006 29. august 2006 1. halvår 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2006 Omsætningen for 1. halvår steg med 19% til DKK 3,4 mia. For hele året forventes, inklusive

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Danfoss A/S Halvårsrapport 2005

Danfoss A/S Halvårsrapport 2005 Presseorientering Danfoss A/S Halvårsrapport Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research, udvikling, produktion,

Læs mere

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173 Finansiel leasing mio.kr. 2009 2008 Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49

Læs mere

Odense Staalskibsværft

Odense Staalskibsværft Odense Staalskibsværft Historie 1918 Odense Staalskibsværft grundlagt som et personligt ejet selskab ved A.P. Møller 1920 Første nybygning S/S ROBERT MÆRSK afleveres 1944 Odense Staalskibsværft omdannes

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Huldæk. Regnskabsberetning på ordinær generalforsamling den 27. april 2005

Huldæk. Regnskabsberetning på ordinær generalforsamling den 27. april 2005 Huldæk Inden gennemgangen af NTR koncernens regnskab for 2004 vil jeg gerne bruge et par minutter på at forklare, hvad det er for betonelementer, vi egentlig producerer på vore fabrikker i BPC. Vi har

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2013

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2013 A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2013 Maersk Line Majestic Mærsk Langelinie, København Majestic Mærsk ligger stolt bag Gruppens hovedsæde på Esplanaden. Verdens største skib besøgte København i dagene

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere