VEJLEDNING TIL SUPERKRAFTIGE, REAKTIONSFRI SKRALDENØGLER, MODEL 111 OG 111 -EU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING TIL SUPERKRAFTIGE, REAKTIONSFRI SKRALDENØGLER, MODEL 111 OG 111 -EU"

Transkript

1 Al korrespondance bedes stilet til Ingersoll -Rands nærmeste kontor eller distributør. Ingersoll -Rand Company 2001 Trykt i USA Formular P Udgave August, 2001 VEJLEDNING TIL SUPERKRAFTIGE, REAKTIONSFRI SKRALDENØGLER, MODEL 111 OG 111 -EU BEMÆRK 3/8 -reaktionsfri skraldenøgle model 111 og 111 -EU er designet til arbejde på lydpotter og støddæmpere, udskiftning af vandpumper, kølere og aircondition -enheder, samt andet forefaldende reparationsarbejde i autobranchen. Ingersoll -Rand påtager sig intet ansvar for eventuelle ændringer af værktøjer udført af brugeren i forbindelse med anvendelsesområder, som Ingersoll -Rand ikke på forhånd er blevet konsulteret om. ADVARSEL! INDEHOLDER VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION. DENNE VEJLEDNING SKAL LÆSES FØR BETJENING AF VÆRKTØJET. DET ER ARBEJDSGIVERENS ANSVAR AT SØRGE FOR, AT INDHOLDET AF DENNE VEJLEDNING BRINGES TIL OPERATØRENS KUNDSKAB. MANGLENDE IAGTTAGELSE AF DISSE ADVARSLER KAN RESULTERE I PERSONSKADE. IBRUGTAGNING AF VÆRKTØJET Dette værktøj skal altid betjenes, kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med de gældende lokale og nationale regler for manuelle trykluftværktøjer. Af sikkerhedshensyn og for at opnå den bedst mulige ydelse og levetid for værktøjskomponenterne, skal værktøjet bruges ved et maksimalt indgangslufttryk på 6,2 bar og med en lufttilførselsslange, der har en indvendig diameter på 8 mm. Der skal altid lukkes for lufttilførslen, og lufttilførselsslangenskalafmonteresførinstallation, afmontering eller justering af tilbehør til dette værktøj, eller før der udføres vedligeholdelsesarbejde på værktøjet. Der må ikke bruges beskadigede, flossede eller nedslidte luftslanger og tilbehør. Det skal sikres, at alle slanger og alt tilbehør er af den korrekte størrelse og er sikkert monteret. Se tegning TPD905-1, som viser en typisk rørføring. Der skal altid bruges ren, tør luft ved et maksimalt lufttryk på 6,2 bar. Støv, korroderende dampe og/eller for høj fugtighed kan ødelægge motoren i et trykluftværktøj. Værktøjer må ikke smøres med brændbare eller flygtige væsker så som petroleum, dieselolie eller flybrændstof. Mærkater må ikke fjernes. Eventuelt beskadigede mærkater skal udskiftes. ANVENDELSE AF VÆRKTØJET Der skal altid bruges beskyttelsesbriller under betjening eller vedligeholdelse af dette værktøj. Der skal altid bruges høreværn under betjening af dette værktøj. Hænder, løstsiddende tøj og langt hår skal holdes borte fra den roterende ende af værktøjet. Omskifterhåndtagets placering skal altid noteres før betjening af værktøjet, så man ved hvilken retning værktøjet roterer i, når det startes. Under opstart og betjening af trykluftværktøjer, skal man forsøge at forudse og være særdeles opmærksom over for pludselige bevægelsesændringer. Der skal hele tiden holdes en kropsstilling med god balance og godt fodgreb. Som operatør skal man undgå at strække sig for langt under brug af dette værktøj. Der kan forekomme voldsomme reaktionsmomenter ved eller under det anbefalede lufttryk. BEMÆRK Værktøjets aksel kan fortsætte med at rotere et kort stykke tid, efter man har sluppet håndtaget. Trykluftværktøjer kan vibrere under brug. Vibration, hyppigt gentagne bevægelser og ubekvemme stillinger kan være skadelige for operatørens hænder og arme. Brug af værktøjet bør ophøre, hvis man føler nogen form for gener, en snurrende fornemmelse i kroppen eller smerter. Der skal søges lægehjælp, før brug af værktøjet genoptages. Der må kun bruges tilbehør, som anbefales af Ingersoll-Rand. Der må kun bruges krafttoppe og tilbehør. Der må ikke bruges (krom)toppe eller tilbehør til manuel betjening. En skraldenøgle er ikke en momentnøgle. Tilspændinger, der kræver et bestemt moment, skal efter fastspænding med en skraldenøgle kontrolleres ved hjælp af en momentmåler. Ved installering eller flytning af skraldeanordningens hoved, skal tangentarmens placering justeres, så reaktionskræfterne ikke kan påvirke eller aktivere tangentaftrækkeren. Dette værktøj er ikke designet til brug i eksplosive arbejdsmiljøer. Dette værktøj er ikke isoleret mod elektriske stød. Forebyggelse af risici ved udsættelse for og indånding afhelbredsskadeligtstøvogpartiklerfrabrugaf trykluft- og elværktøj: Visse typer støv fra pudsning, savning, slibning, boring og andet byggearbejde med trykluftsværktøj eller elværktøj indeholder kemikalier, som vides at forårsage kræft, fødselsdefekter og andre skader i forbindelse med menneskers forplantningsevne. Eksempler på disse kemikalier omfatter: - bly fra blyholdig maling, - krystallinsk siliciumdioxid fra mursten, cement og andre murværksmaterialer, samt - arsenik og chrom fra kemisk behandlet tømmer. Risikoen, du udsættes for fra disse kemikalier, varierer, afhængig af hvor ofte du udfører denne type arbejde. Du kan reducere risikoen ved udsættelse for disse kemikalier som følger: arbejd i områder med god udluftning, og arbejd med godkendt sikkerhedsudstyr, herunder støvmasker, der er specielt fremstillet til at bortfiltrere mikroskopiske partikler. Brug af reservedele, som ikke er originale Ingersoll-Rand produkter, kan resultere i sikkerhedsrisici, forringet værktøjsydelse samt ekstra vedligeholdelse, og kan gøre alle garantier ugyldige. Reparationsarbejde må kun udføres af autoriseret og korrekt uddannet personale. Kontakt venligst det nærmeste autoriserede Ingersoll-Rand servicecenter. DK

2 ADVARSELSMÆRKATER ADVARSEL! MANGLENDE IAGTTAGELSE AF DISSE ADVARSLER KAN RESULTERE I PERSONSKADE. ADVARSEL! ADVARSEL! ADVARSEL! Der skal altid bruges beskyttelsesbriller under betjening eller vedligeholdelse af værktøjet. Der skal altid bruges høreværn under betjening af dette værktøj. Der skal altid lukkes for lufttilførslen, og luftslangen skal afmonteres før installation, afmontering eller justering af tilbehør til dette værktøj, eller før der udføres vedligeholdelsesarbejdepåværktøjet. ADVARSEL! Trykluftværktøjer kan vibrere under brug. Vibration, hyppigt gentagne bevægelser og ubekvemme stillinger kan være skadelige for operatørens hænder og arme. Brug af værktøjet bør ophøre, hvis man føler nogen form for gener, en snurrende fornemmelse i kroppen eller smerter. Der skal søges lægehjælp, før brug af værktøjet genoptages. ADVARSEL! Der skal hele tiden holdes en kropsstilling med god balance og godt fodgreb. Som operatør skal man undgå at strække sig for langt under brug af dette værktøj. 90 psig (6,2bar/620kPa) ADVARSEL! Værktøjet må ikke løftes i luftslangen. ADVARSEL! Lufttrykket må ikke overstige 6,2 bar under brug af dette værktøj. ADVARSEL! Der må ikke bruges beskadigede, flossede eller nedslidte luftslanger og tilbehør. International advarselsmærkat: Bestillingsnr. IBRUGTAGNING AF VÆRKTØJET SMØRING Med regelmæssige mellemrum skal der sprøjtes adskillige dråber olie af typen Ingersoll -Rand nr. 50 ind mellem (31) og (36) for at smøre (35). Ingersoll -Rand nr. 50 Til skraldenøglehuset Ingersoll -Rand nr. 68 Til hammermekanismen: Ingersoll -Rand nr. 67 Der skal altid bruges luftledningssmøring til disse værktøjer. Vi anbefaler følgende filter-, smøreanordnings- og reguleringsenhed: Internationalt - nr. C28-C4-FKG0 I USA - nr. C F K G 0-28 Hvis der ikke kan installeres en permanent smøreanordning, skal der hældes ca. 1,5 kubikcentimeter olie af typen Ingersoll-Rand nr. 50 i lufttilslutningen ved hver arbejdsdags ophør. Herefter startes værktøjet og holdes i gang længe nok til, at de indvendige dele belægges med olie. Efter 25 timers uafbrudt brug, eller hyppigere om nødvendigt, skal der sprøjtes en mængde fedt af typen Ingersoll -Rand nr. 67 ind i smøreanordningen (33), som svarer til 2-3 tryk på håndtaget på fedtpistolen. Der må ikke indsprøjtes for meget fedt. HOVEDRØR 3 GANGE SÅ STORT SOM VÆRKTØJETS LUFTTILSLUTNING TIL LUFT - SYSTEM TIL TRYKLUFT - VÆRKTØJ SMØREANORDNING REGULATOR FILTER GRENRØR DOBBELT SÅ STORT SOM VÆRKTØJETS LUFTTILSLUTNING REGELMÆSSIG DRÆNING KOMPRESSOR (Tegning TPD905-1) SPECIFIKATIONER Model Firkant Fri hastighed Momentområde GLydniveau db (A) Vibrationsniveau o/min. ft-lb Nm Tryk Effekt m/s 2 111, 111 -EU 3/ ,5-67,8 89,6 102,6 5,6 G Afprøvet i overensstemmelse med ANSI S ved fri hastighed Afprøvet i overensstemmelse med ISO8662-1, belastet med friktionsbremse til 9 o./min. ISO3744 2

3 FABRIKATIONSERKLÆRING Vi Ingersoll-Rand, Co. (leverandørens navn) Swan Lane, Hindley Green, Wigan WN2 4EZ, U.K. (adresse) erklærer som eneansvarlig, at nedenstående produkt, Superkraftige, reaktionsfri skraldenøgler, model 111-EU som denne erklæring vedrører, overholder bestemmelserne i følgende direktiver, 98/37/EF ved at være i overensstemmelse med følgende hovedstandard(er): ISO8662 Serienr. (1994 ) XUA XXXXX D. Vose Patrick Livingston Ansvarliges navn og underskrift Ansvarliges navn og underskrift August, 2001 August, 2001 Dato Dato BEMÆRK DENNE VEJLEDNING BØR GEMMES. MÅ IKKE DESTRUERES. Efter værktøjets levetid anbefales det at demontere og affedte værktøjet, og opdele de adskilte komponenter ud fra materialetypen, så de kan genbruges. 3

4 ANVISNINGAR FÖR REAKTIONSFRI SPÄRRNYCKEL, MODELL 111 OCH 111 -EU Blankett P Utgåva 7 Augusti, 2001 OBS! Den reaktionsfria 3/8 tum spärrnyckeln, modell 111 och 111 -EU är avsedd för arbeten på ljud - och stötdämpare, utbyte av vattenpumpar, kylare och luftkonditioneringsaggregat samt för allmänna bilreparationsarbeten. Ingersoll -Rand är inte ansvarigt för verktyg som har modifierats av kunden för att anpassas till andra användningar, om inte kunden har konsulterat Ingersoll -Rand. VARNING VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION MEDFÖLJER. LÄS DENNA HANDBOK INNAN VERKTYGET ANVÄNDS. DET ÅLIGGER ARBETSGIVAREN ATT SE TILL ATT DE ANSTÄLLDA SOM SKALL ANVÄNDA VERKTYGEN ÄR FÖRTROGNA MED HANDBOKENS INNEHÅLL. UNDERLÅTELSE ATT IAKTTAGA VARNINGARNA I DETTA INSTRUKTIONSHÄFTE KAN MEDFÖRA PERSONSKADOR. INNAN VERKTYGET ANVÄNDS Användning, inspektion och underhåll av verktyget skall alltid ske i enlighet med på användningsplatsen rådande myndigheters gällande regler för handhållna pneumatiska verktyg. För säkerhet, bästa effektivitet och maximal varaktighet bör detta verktyg användas med ett maximalt lufttryck på 6,2 bar/620 kpa (90 pund/tum 2 ) vid intaget och med en matarslang med en innerdiameter på 8 mm (5/16 tum). Stäng alltid av lufttillförseln och koppla bort matarslangen innan du monterar, avlägsnar eller justerar några tillbehör till detta verktyg och innan du utför service på verktyget. Använd aldrig skadade, slitna eller trasiga luftslangar och kopplingar. Se till att alla slangar och kopplingar är av rätt storlek och ordentligt fastsatta. Se bild TPD905-1 för en typisk installation. Använd alltid ren, torr luft och ett maximalt lufttryck på 6,2 bar/620 kpa (90 pund/tum 2 ). Damm, frätande ångor och/eller för mycket fuktighet kan förstöra motorn på tryckluftsverktyg. Smörj aldrig verktygen med lättantändliga eller flyktiga vätskor, som t.ex. fotogen, diesel- eller flygbränsle. Avlägsna ej etiketterna. Byt ut skadade etiketter. VERKTYGETS ANVÄNDNING Använd alltid skyddsglasögon när du använder eller utför service på detta verktyg. Använd alltid hörselskydd när du använder detta verktyg. Håll händer, lösa kläder och långt hår på avstånd från den roterande verktygsdelen. Lägg märke till reverseringsvredets läge innan du startar verktyget, så att du känner till rotationsriktningen när verktyget startas. Förutse och var uppmärksam på plötsliga rörelseförändringar vid start och drift av alla motordrivna verktyg. Stå stadigt, med god balans. Sträck dig inte för långt över verktyget när du arbetar. Höga OBS! reaktionsvridmoment kan inträffa vid det rekommenderade lufttrycket. Verktygsaxeln kan fortsätta att rotera en kort stund efter det att pådraget släpps. Tryckluftsdrivna verktyg kan vibrera under användningen. Vibrationer, monotona rörelser eller en obekväm ställning kan vara skadligt för händer och armar. Upphör att använda ett verktyg om det börjar sticka eller värka i händer och armar. Sök läkare innan du åter använder verktyget. Använd sådana tillbehör som rekommenderats av Ingersoll-Rand. Använd endast hylsor och tillbehör avsedda för spärrnycklar. Använd inte hylsor eller tillbehör som är kromade. Spärrnycklar är ej momentnycklar. Förband som kräver ett visst vridmoment måste kontrolleras med en momentmätare efter montering med en spärrnyckel. När vinkelhuvudet monteras eller justeras, skall startpådraget riktas så att det ej påverkas av handen på grund av reaktionskraften. Detta verktyg är ej avsett att användas i explosiv atmosfär. Detta verktyg är ej isolerat mot elektrisk chock. Undvik att andas in skadligt damm som kan uppstå vid arbete med verktygen: Vissa typer av damm som uppstår vid slipning, sågning, borrning och andra liknande aktiviteter innehåller ämnen som orsakar cancer, födelseskador och andra reproducerbara skador. Exempel på sådana kemikalier är: - bly från blybaserade lackfärger, - kristallint kisel från tegelstenar, cement och andra murningsprodukter - arsenik och krom från impregnerat virke. Hälsorisken på grund av denna exponering varierar, beroende på hur ofta du utför dessa arbeten. Minska din exponering för dessa kemikalier genom att arbeta i välventilerade utrymmen och med godkänd säkerhetsutrustning, till exempel andningsskydd med specialfilter för mikroskopiska partiklar. Om andra reservdelar än de från Ingersoll-Rand används, kan detta medföra en säkerhetsrisk, minskad verktygsprestanda och ett ökat servicebehov. Det kan dessutom få till följd att alla garantier blir ogiltiga. Reparationer får endast utföras av auktoriserad, utbildad personal. Rådfråga närmaste auktoriserade Ingersoll-Rand servicecenter. S Alla förfrågningar bör ske till närmaste Ingersoll -Rand kontor eller distributör. Ingersoll -Rand Company 2001 Tryckt in U.S.A.

5 IDENTIFIERING AV VARNINGSETIKETTER VARNING UNDERLÅTELSE ATT IAKTTAGA FÖLJANDE VARNINGAR KAN MEDFÖRA PERSONSKADA. VARNING VARNING VARNING Använd alltid skyddsglasögon när du använder eller utför service på detta verktyg. Använd alltid hörselskydd när du använder detta verktyg. Stäng alltid av lufttillförseln och koppla bort matarslangen innan du installerar, avlägsnar eller justerar några av verktygets tillbehör samt innan du utför service. VARNING Luftdrivna verktyg kan vibrera vid användning. Vibrationer, upprepade rörelser eller en obekväm ställning, kan vara skadligt för händer och armar. Sluta att använda ett verktyg om det sticker eller värker i händer och armar. Sök läkare innan du åter använder verktyget. VARNING Stå stadigt med god balans. Sträck dig inte för långt över verktyget när du arbetar. 90 psig (6.2bar/620kPa) VARNING Bär inte verktyget i slangen. VARNING Max arbetstryck 6,2 bar/620 kpa (90 pund/tum 2 ). VARNING Användaldrigskadade, slitna eller trasiga luftslangar och kopplingar. Internationell varningsetikett: Beställningsnummer INNAN VERKTYGET ANVÄNDS SMÖRJNING Ingersoll -Rand nr. 50 För spärrhuset: Ingersoll -Rand nr. 68 För slagmekanismen: Ingersoll -Rand nr. 67 Använd alltid en tryckluftssmörjare med dessa verktyg. Vi rekommenderar följande filtersmörjarregulator: Internationellt - nr. C28-C4-FKG0 I USA - nr. C F K G 0-28 Om en permanent smörjare ej kan installeras, skall cirka 1,5 cm 3 Ingersoll-Randolja nr. 50 hällas i luftintaget vid varje arbetsdags slut. Kör verktyget tillräckligt länge för att de interna delarna skall beläggas med olja. Efter varje 25 timmars drift, eller oftare om det behövs, skall 2-3 slag Ingersoll -Randsmörjmedel nr. 67 sprutas in i (33). Smörj ej för mycket. Då och då, skall flera droppar Ingersoll -Randolja nr. 50 sprutas in mellan (31) och (36) för att smörja (35). MATARLEDNINGAR, TRE GÅNGER SÅ STORA SOM LUFTVERKTYGETS IN- TAG TILL LUFT SYSTEMET TILL LUFT VERKTYGET SMÖRJARE REGULATOR FILTER FÖRGRENINGAR, DUBBELT SÅ STORA SOM LUFTVERKTYGETS INTAG TÖM REGELBUNDET KOMPRESSOR (Bild TPD905-1) SPECIFIKATIONER Modell Fyrkantstapp Fri hastighet Momentområde HLjudstyrkenivå db (A) Vibrationsnivå tum varv/min. Nm fot-pund Tryck Kraft m/s 2 111, 111 -EU 3/ ,5-67, ,6 102,6 5,6 H Testad i enlighet med ANSI S vid fri hastighet. Testad till ISO laddad med friktionsbroms till 9 varv/min. ISO3744 5

6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Vi Ingersoll-Rand, Co. (leverantörens namn) Swan Lane, Hindley Green, Wigan WN2 4EZ, U.K. (adress) intygar härmed, i enlighet med vårt fullständiga ansvar, att produkten, Reaktionsfri spärrnyckel, modell 111-EU som detta intyg avser, uppfyller kraven i 98/37/EG Direktiven. Genom att använda följande principstandard: ISO8662 Serienummer, mellan: (1994 ) XUA XXXXX D. Vose Patrick Livingston Auktoriserade personers namn och underskrift Auktoriserade personers namn och underskrift Datum Augusti, 2001 Augusti, 2001 Datum OBS! SPARA ANVISNINGARNA. FÅR EJ FÖRSTÖRAS. Då verktyget är utslitet, rekommenderar vi att det tas isär och avfettas, samt att de olika delarna sorteras för återvinning. 6

7 Formular P utgave August, 2001 INSTRUKSJONERFOR SUPERKRAFTIG REAKSJONSFRI SPERREMUTTERTREKKER, MODELL 111 OG 111 -EU MERK Reaksjonsfri sperremuttertrekker, modellen 111 og 111 -EU er konstruert for arbeid med eksosanlegg og støtdempere, utskifting av vannpumper, radiatorer og klimaannlegg og vanlige bilreparasjoner. Ingersoll -Rand er ikke ansvarlig for verktøymodifikasjoner utført av kunden uten at Ingersoll -Rand var rådspurt. ADVARSEL INNEHOLDER VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON. LES DENNE INSTRUKSJONSHÅNDBOKEN FØR VERKTØYET TAS I BRUK. DET ER ARBEIDSGIVERENS PLIKT Å GI INFORMASJONEN I DENNE INSTRUKSJONSBOKEN TIL BRUKEREN. PERSONSKADER KAN OPPSTÅ HVIS IKKE FØLGENDE ADVARSLER BLIR FULGT. FØRSTEGANGSBRUK AV VERKTØY Bruk, inspiser og vedlikehold alltid verktøyet i følge eksisterende lokale og nasjonale forskrifter for håndholdt/håndbetjent trykkluftverktøy. Oppnå best sikkerhet, topp ytelse og maksimal levetid på deler ved å bruke dette verktøyet ved maksimalt lufttrykk på 6,2 bar/620 kpa (90 psig) målt ved luftinntaket når en 8 mm (5/16 tomme) innvendig diameter trykkslange brukes. Steng alltid av lufttilførselen og koble fra lufttilførselslangen før installering, fjerning eller justering av tilbehør, eller før vedlikehold blir utført på dette verktøyet. Bruk ikke en skadet, sprukket eller slitt luftslange/kobling. Sørg for at alle slanger og koblinger er av riktig størrelse og er tette. Se tegning TPD905-1 for et typisk koblingsarrangement. Bruk alltid ren, tørr luft ved maksimalt lufttrykk på 6,2 bar/620 kpa (90 psig). Støv, etsende gasser og/eller for mye fuktighet kan ødelegge motoren på et trykkluftverktøy. Smør ikke verktøyene med brennbare eller ustabile væsker som parafin, diesel eller flybensin. Fjern ikke noen identifikasjonsmerker. Skift ut skadete merker. BRUK AV VERKTØY Bruk alltid vernebriller under arbeid med eller vedlikehold av dette verktøyet. Bruk alltid hørselvern under arbeid med dette verktøyet. Hold hender, løse klær og langt hår unna rotasjonsdelen på verktøyet. Legg merke til posisjonen på reverseringsspaken før bruk, slik at man vet hvilken vei rotasjonen går når verktøyet startes. Forutse og vær forberedt på plutselige bevegelsesforandringer ved oppstart og bruk av ethvert trykkluftverktøy. Hold kroppen i en balansert og stødig stilling. Len deg ikke for langt forover under bruken av dette verktøyet. Høye reaksjonsmomenter kan forekomme ved lavere lufttrykk enn det som er anbefalt. MERK Verktøyspindelen kan fortsette å rotere etter at av/på -håndtaket er sluppet. Trykkluftverktøy kan vibrere under bruk. Vibrasjon, gjentatte bevegelser eller ubekvemme stillinger kan være skadelig for hender og armer. Stans bruken av ethvert verktøy ved ubehag, stikkende følelser eller hvis du får smerter. Søk råd fra lege før videre arbeid gjenopptas. Bruk tilbehør som er anbefalt av Ingersoll-Rand. Benytt kun kraftpiper og tilbehør. Bruk ikke forkrommete piper og tilbehør beregnet for håndbruk. Muttertrekkereerikkedreiemomentutstyr. Festeelementer som har bestemte krav til dreiemoment må sjekkes med passende momentnøkler etter installasjon hvor en muttertrekker er blitt brukt. Hver gang skrallehodet installeres eller plasseres i en ny stilling, skal gasspaken plasseres slik at reaksjonsmomentet ikke holder igjen gassen i ON -stilling ( PÅ -stilling). Dette verktøyet er ikke beregnet til bruk på steder der det er fare for eksplosjon. Dette verktøyet er ikke isolert mot elektriske støt. Unngå eksponering for og innånding av helsefarlig støv og partikler ved bruk av el- og trykkluftverktøy: Enkelte typer støv fra pussing, saging, sliping, boring og andre byggeaktiviteter inneholder kjemikalier som er kjent for å forårsake kreft, fødselsskader eller andre forplantningsskader. Her er noen eksempler på disse kjemikaliene: - bly fra blyholdig maling, - krystallinsk silisiumoksid fra murstein og sement og andre murprodukter, og - arsen og krom fra kjemisk behandlet trelast. Din risiko når det gjelder slik eksponering varierer, avhengig av hvor ofte du utfører denne typen arbeid. Slik reduserer du eksponeringen for slike kjemikalier: Sørg for god ventilasjon på arbeidsplassen, og bruk godkjent verneutstyr som støvmasker spesielt konstruert for å filtrere bort mikroskopiske partikler. Bruk av andre deler enn originale Ingersoll-Rand reservedeler kan føre til sikkerhetsrisiko, redusert verktøy-ytelse og økt vedlikehold, og kan føre til at garantien blir ugyldig. Reparasjoner bør bare utføres av godkjent personell. Spør hos ditt nærmeste godkjente Ingersoll-Rand verksted. N Henvendelser skal rettes til nærmeste Ingersoll -Rand avdeling eller forhandler. Ingersoll -Rand Company 2001 Trykt i USA

8 VARSELSYMBOLER ADVARSEL ALVORLIGE PERSONSKADER KAN OPPSTÅ HVIS IKKE FØLGENDE ADVARSLER BLIR TATT TIL FØLGE. ADVARSEL ADVARSEL ADVARSEL Bruk alltid vernebriller under arbeid med, eller vedlikehold av dette verktøy. Bruk alltid hørselvern under arbeid med dette verktøyet. Steng alltid av lufttilførselen og koble fra slangen for lufttilførselen før installering, fjerning eller justering av tilbehør, eller før vedlikehold blir utført på dette verktøyet. ADVARSEL Trykkluftverktøy kan vibrere under bruk. Vibrasjon, gjentatte bevegelser eller ubekvemme stillinger kan være skadelig for hender og armer. Stans bruken av ethvert verktøy ved ubehag, stikkende følelser eller hvis du får smerter.søkrådfralegeførvidere arbeid gjenopptas. ADVARSEL Hold kroppen i en balansert og stødig stilling. Len deg ikke for langt forover under bruken av dette verktøy. 90 psig (6.2bar/620kPa) ADVARSEL Bær ikke verktøyet etter luftslangen. ADVARSEL Brukes ved 6,2 bar/620 kpa (90 psig) maksimalt lufttrykk. ADVARSEL Bruk ikke skadete, sprukne eller slitte luftslanger/ koblinger. Internasjonalt varselsymbol: Bestill delenummer SMØRING FØRSTEGANGSBRUK AV VERKTØY HOVEDRØRET ER 3 GANGER STØRRE ENN INNTAKET TIL VERKTØYET Ingersoll-Rand nr. 50 For sperrehuset Ingersoll -Rand nr. 68 For slagmekanismen Ingersoll -Rand nr. 67 Bruk alltid et rørmontert smøreapparat med disse verktøyene. Vi anbefaler den følgende filter-smøre-regulator: Internasjonalt -nr. C28 -C4 -FKG0 USA- nr.c28-04-fkg0-28 Hvis ikke et permanent smøreapparat kan installeres, fyll ca 1,5 cm 3 med olje nr. 50 fra Ingersoll -Rand inn i luftinntaket på slutten av hver arbeidsdag. Bruk verktøyet lenge nok til at alle interne deler blir dekket med olje. Etter hver 25 timers kontinuerlig bruk, eller oftere hvis nødvendig, injiser 2-3 støt med fett nr. 67 fra Ingersoll -Rand inn i (33). Oversmør ikke. Periodevis, injiser noen dråper med olje nr. 50 fra Ingersoll -Rand mellom (31) og (36) for å smøre (35). TIL LUFTKRETSEN TIL VERKTØYET SMØREENHET REGULATOR FILTER AVGRENINGSRØR ER 2 GANGER STØRRE ENN INNTAKET TIL VERKTØYET DRENER MED JEVNE MELLOMROM KOMPRESSOR (Tegning TPD905-1) SPESIFIKASJONER Modell Firkant Fri hastighet Momentområde HLydynivå db (A) Vibrasjonsnivå tomme o/min Nm fot-pund Trykk Styrke m/s 2 111, 111 -EU 3/ ,5-67, ,6 102,6 5,6 H Testet i følge ANSI S ved fri hastighet Testet i følge ISO belastning med friksjonsbremse til 9 o/min ISO3744 8

9 KONFORMITETSERKLÆRING Vi Ingersoll-Rand, Co. (leverandørens navn) Swan Lane, Hindley Green, Wigan WN2 4EZ, U.K. (adresse) erklærer som eneansvarlig at produktet, Modell 111-EU reaksjonsfri sperremuttertrekker som denne erklæringen gjelder for, oppfyller bestemmelsene i EU -direktivene: 98/37/CE ved å bruke følgende prinsipielle standarder: ISO8662 Serienr.: (1994 ) XUA XXXXX D. Vose Patrick Livingston Navn og underskrift til autoriserte personer Navn og underskrift til autoriserte personer Dato August, 2001 August, 2001 Dato MERK OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE. ØDELEGG DEM IKKE. Når verktøyet ikke lenger er brukbart, anbefales det at verktøyet blir demontert, rengjort for olje og sortert etter materialer i gjenvinningsøyemed. 9

10 Kaavake P Versio 7 Elokuu, 2001 OHJEITA JA 111 -EU - SARJAN ERIKOISVAHVOIHIN REAKTIOVOIMATTOMIIN RÄIKKÄAVAIMIIN HUOMAA ja 111 -EU -sarjan räikkäavaimet on tarkoitettu käytettäväksi autojen pakoputkistojen ja iskunvaimentimien huoltoon ja korjaukseen liittyvissä töissä, vesipumppujen vaihdossa, jäähdyttimien ja ilmastointiyksiköiden korjauksessa ja huollossa sekä yleisissä auton huoltoon liittyvissä korjaustöissä. Ingersoll -Rand ei ole vastuussa työkalujen mahdollisista modifikaatioista muihin sovelluksiin, joista Ingersoll -Randille ei ole tiedoitettu. VAROITUS OHJEISSA ON MUKANA TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA. LUE TÄMÄ OHJEKIRJA ENNEN KUIN ALAT KÄYTTÄÄ TYÖKALUJA. TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUS ON SAATTAA TÄMÄ OHJEKIRJA TYÖNTEKIJÖIDEN TIETOON. SEURAAVIEN VAROITUSTEN LAIMINLYÖMINEN SAATTAA JOHTAA VAMMAUTUMISEEN. TYÖKALUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Työkalun akseli saattaa jatkaa pyörivää liikettään Käytä, tarkasta ja huolla tätä työkalua aina vielä jonkin aikaa käynnistimestä irti päästön kaikkien käsikäyttöisiin ilmanpaineella toimiviin jälkeenkin. työkaluihin liittyvien säännösten mukaisesti Paineilmatyökalut voivat täristä toimiessaan. (Työturvallisuuslaitoksen määräykset yms.) Tärinä, toistuvat liikesarjat tai epämiellyttävät Käytä työkalua enintään 6,2 barin työpaineella ja asennot saattavat olla vahingollisia käsillesi ja liitä se 8 mm (5/16 tuumaa) paineilmaletkuun, jotta käsivarsillesi. Lopeta työkalun käyttö, jos alat työkalu toimisi mahdollisimman tehokkaasti, tuntea kihelmöintiä ja kipua. Käänny lääkärin turvallisesti ja pitkäikäisesti. puoleen ennen kuin jatkat työkalun käyttöä. Kytke paineilma aina pois päältä ja irroita Käytä Ingersoll -Randin suosittelemia lisälaitteita. paineilmaletku ennen kuin asennat, poistat tai Käytä ainoastaan iskutyökaluihin tarkoitettuja säädät mitään tämän työkalun lisälaitetta tai ennen hylsyjä ja lisäosia. Älä käytä käsityökaluihin kuin alat huoltaa työkalua. tarkoitettuja (kromattuja) hylsyjä ja lisäosia. Älä käytä vahingoittuneita, hankautuneita tai Räikkäavaimet eivät ole momenttityökaluja. kuluneita paineilmaletkuja tai -liittimiä. Liitokset, jotka vaativat tiettyä Varmistu, että kaikki paineilmaletkut ja -liittimet kiristysvääntömomenttia tulee tarkastaa ovat oikeaa kokoa ja ne ovat tiiviisti kiinni. Katso momenttiavaimella räikkäavaimella tehdyn kuvasta TPD905-1 kaaviota tavanomaisesta esikiristyksen jälkeen. paineilmakytkennästä. Aina kun asennat räikkäpään tai muutat sen Käytä aina puhdasta, kuivaa paineilmaa, jonka kulmaa, käynnistysvipu täytyy asemoida niin, että paine on enintään 6,2 bar. Pöly, ruostehöyryt ja/tai reaktiovääntövoima ei pyri pitämään liika kosteus saattavat vahingoittaa työkalun käynnistysvipua ON-asennossa. paineilmamoottoria. Tämä työkalu ei ole suunniteltu käytettäväksi Älä voitele työkalua tulenaroilla tai helposti räjähdysalttiissa ympäristöissä. haihtuvilla nesteillä, kuten dieselöljyllä, kerosiinilla Tämä työkalu ei ole eristetty sähköiskujen varalta. tai Jet-A-polttoaineella. Vältä altistuminen haitalliselle pölylle ja Älä poista mitään työkalussa olevia tarroja. Vaihda hiukkasille sekä pölyn ja hiukkasten hengittäminen vahingoittuneet tarrat. käyttäessäsi koneita: Hiottaessa, sahattaessa, porattaessa ja TYÖKALUN KÄYTTÖ käsiteltäessä muuten rakennusmateriaaleja Käytä aina suojalaseja työkalua käyttäessäsi tai vapautuu pölyä, jonka sisältävien kemikaalien huoltaessasi. tiedetään aiheuttavan syöpää, syntymävikoja Käytä aina kuulosuojaimia työkalua käyttäessäsi. ja muita lisääntymishäiriöitä. Esimerkkejä Pidä kädet, irtonainen vaatetus ja hiukset loitolla tällaisista kemikaaleista: työkalun pyörivästä päästä. - lyijyperustaisten maalien lyijy, Pistä merkille suunnanvaihtokytkimen asento - silikaatti tiilistä, sementistä ja muista ennen kuin käytät käynnistysvipua jotta voit kivituotteista A ennakoida kumpaan suuntaan työkalu alkaa - aseeni ja kromi kemiallisesti käsitellystä pyöriä. puutavarasta. Ennakoi ja varo työkalun käynnistyksen ja käytön Altistusriski vaihtelee sen mukaan, kuinka aikana työkalun liikkeiden ja voimien äkkinäisiä usein tällaista työtä tekee. Suojaudu tällaisilta muutoksia. kemikaaleilta: työskentele hyvin tuuletetussa Seiso tukevassa asennossa hyvässä tasapainossa. tilassa. Käytä hyväksyttyjä suojaimia, Älä kurkota käyttäessäsi työkalua. Työkaluun esimerkiksi pölynaamareita, jotka on saattaa yllättäen tulla voimakkaita vääntöliikkeitä nimenomaisesti suunniteltu suodattamaan sekä suositellulla ilmanpaineella että sitä mikroskooppiset hiukkaset. pienemmällä paineella toimittaessa. HUOMAA Muiden kuin Ingersoll-Randin alkuperäisvaraosien käyttö saattaa johtaa vaaratilanteisiin, heikentyneisiin työkalun suoritusarvoihin, kasvavaan huollontarpeeseen ja se saattaa mitätöidä kaikki takuut. Ainoastaan valtuutetun, koulutetun henkilöstön tulisi korjata työkalua. Lisätietoja saat lähimmästä Ingersoll-Randin merkkihuoltokeskuksesta. FIN Osoita mahdollinen kirjeenvaihto lähimpään Ingersoll -Randin toimistoon tai jälleenmyyjälle. Ingersoll -Rand Company 2001 Painettu Amerikan Yhdysvalloissa

11 VAROITUSTARROJEN TULKINTAOHJEITA VAROITUS SEURAAVIEN VAROITUSTEN LAIMINLYÖMINEN SAATTAA JOHTAA VAMMAUTUMISEEN. VAROITUS VAROITUS VAROITUS Käytä aina suojalaseja työkalua käyttäessäsi tai huoltaessasi. Käytä aina kuulosuojaimia työkalua käyttäessäsi. Kytke paineilma aina pois päältä ja irroita paineilmaletku ennen kuin asennat, poistat tai säädät mitään tämän työkalun lisälaitetta tai ennen kuin alat huoltaa työkalua. VAROITUS Paineilmatyökalut voivat täristä toimiessaan. Tärinä, toistuvat liikesarjat tai epämiellyttävät asennot saattavat olla vahingollisia käsillesi ja käsivarsillesi. Lopeta työkalun käyttö jos alat tuntea kihelmöintiä ja kipua. Käänny lääkärin puoleen ennen kuin jatkat työkalun käyttöä. VAROITUS Seiso tukevassa asennossa hyvässä tasapainossa. Älä kurkota käyttäessäsi työkalua. 90 psig (6.2bar/620kPa) VAROITUS Älä kanna työkalua paineilmaletkusta. VAROITUS Käytä enintään 6,2 barin ilmanpaineella. VAROITUS Älä käytä vahingoittuneita, hankautuneita tai kuluneita paineilmaletkuja tai -liittimiä. Kansainvälinen varoitustarra: Osanumero TYÖKALUN KÄYTTÖÖNOTTO VOITELU Ruiskuta säännöllisesti useita pisaroita Ingersoll-Rand 50 -öljyä osan numero 31 ja osan numero 36 väliin, jotta näin voisit voidella osan numero 35. Ingersoll -Rand 50 Vääntiön kotelon voitelua varten: Ingersoll -Rand 68 Iskumekanismin voitelua varten: Ingersoll -Rand 67 Käytä aina paineilmavoitelua työkalujen yhteydessä. Suosittelemme seuraavaa suodatin-voitelu-paineensäätöyhdistelmälaitetta: Kansainvälisessä käytössä - C28-C4-FKG0 Käytössä Amerikan Yhdysvalloissa - C28-04-FKG0-28 Tiloissa, joissa ei ole mahdollista asentaa kiinteää paineilmavoitelua, kaada noin 1,5 cm 3 Ingersoll -Rand 50 -öljyä paineilman tuloaukkoon aina kunkin työpäivän päätyttyä. Käytä työkalua tämän toimenpiteen suorittamisen jälkeen sen verran, että sen kaikki sisäiset osaiset tulevat hyvin öljyllä peitetyiksi. Ruiskuta 2-3 ruiskausta Ingersoll -Rand 67 -rasvaa osaan numero 33 aina 25 yhtäjaksoisen käyttötunnin jälkeen tai useamminkin, jos se jostain syystä näyttää tarpeelliselta. PÄÄPAINEILMALINJA LÄPIMITALTAAN KOLME KERTAA PAINEILMATYÖKALUN LIITINAUKON KOKOINEN PAINEILMAJÄRJESTELMÄÄN PAINEILMA - TYÖKALUUN VOITELUYKSIKKÖ PAINEENSÄÄDIN SUODATIN PAINEILMAN HAARALINJA LÄPIMITALTAAN KAKSI KER- TAA PAINEILMATYÖKALUN LIITINAUKON KOKOINEN TYHJENNÄ SÄÄNNÖLLISESTI KOMPRESSORI (Kuva TPD905-1) ERITTELY Malli Vääntiö Vapaa nopeus Vääntömomenttialue HMelutaso db (A) Värinä tuumaa 1/min Nm ft-lb Paine Teho m/s 2 111, 111 -EU 3/ ,5-67, ,6 102,6 5,6 H Koestettu ANSI S mukaisesti vapaalla kierrosnopeudella Koestettu ISO mukaisesti kuormitettuna kitkajarrulla 9 1/min saakka. ISO

12 VAKUUTUS NORMIEN TÄYTTÄMISESTÄ Me Ingersoll-Rand, Co. (toimittajan nimi) Swan Lane, Hindley Green, Wigan WN2 4EZ, U.K. (osoite) vakuutamme ja kannamme yksin täyden vastuun siitä, että tuote 111-EU -sarjan erikoisvahvat reaktiovoimattomat räikkäavaimet johon tämä vakuutus viittaa, täyttää direktiiveissä 98/37/EY esitetyt vaatimukset seuraavia perusnormeja käytettäessä: ISO8662 Sarjanumerot: (1994 ) XUA XXXXX D. Vose Patrick Livingston Autorisoidun henkilön nimi ja allekirjoitus Autorisoidun henkilön nimi ja allekirjoitus Päiväys Elokuu, 2001 Elokuu, 2001 Päiväys HUOMAA SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET. ÄLÄ TUHOA NIITÄ. Kun tämän työkalun käyttöikä on loppunut, suosittelemme työkalun purkamista, puhdistusta rasvasta ja eri materiaalien erittelyä kierrätystä varten. 12

13 Envie toda a correspondência ao Escritório ou Distribuidor Ingersoll -Rand mais próximo. Ingersoll -Rand Company 2001 Impresso nos E.U.A Formulário P Edição 7 Agosto, 2001 INSTRUÇÕES PARA FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS REGULÁVEIS PARA TRABALHOS PESADOS MODELOS 111 E 111 -EU AVISO As Ferramentas Pneumáticas Reguláveis Modelos 111 e 111 -EU sáo concebidas para trabalhos de oficina de pará -choques e amortecedores, remoçáo ou substitução de radiadores, velas, unidades de ar condicionado e bombas d água em aplicações ligeiras. A Ingersoll -Rand não é responsável por modificaçãões feitas pelo cliente em ferramentas nas quais a Ingersoll -Rand não tenha sido consultada. ADVERTÊNCIA INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA EM ANEXO. LEIA ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR A FERRAMENTA. É DA RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR COLOCAR A INFORMAÇÃO DESTE MANUAL NAS MÃOS DO OPERADOR. ANÃOCUMPRIMENTODASSEGUINTESADVERTÊNCIASPODRESULTAREMFERIMENTOS. COLOCANDO A FERRAMENTA EM FUNCIONAMENTO Opere, inspeccione e mantenha esta ferramenta de acordo com todos os regulamentos (local, estadual, federal e pais) que possam se aplicar a ferramentas pneumáticas portáteis e manuais. Para segurança, máximo desempenho e máxima durabilidade das peças, opere esta ferramenta com uma de ar máxima de 6,2 bar/620 kpa (90 psig) na entrada da mangueira de alimentação de ar com diâmetro interno de 8 mm (5/16 ). Desligue sempre a alimentação de ar e desconecte a mangueira de alimentação de ar antes de instalar, remover ou ajustar qualquer acessório nesta ferramenta, ou antes de executar qualquer serviço de manutenção nesta ferramenta. Não utilize mangueiras de ar ou adaptadores danificados, gasto ou deteriorados. Certifique -se de que todas as mangueiras e acessórios sãodadimensãocorrectaequeestãoseguros firmemente. Consulte o Des. TPD905-1 para uma disposição de tubos típica. Utilize sempre ar limpo e seco a uma pressão máxima de 6,2 bar/620 kpa (90 psig). Pó, fumos corrosivos e/ou humidade excessiva podem destruir o motor de uma ferramenta pneumática. Não lubrifique a ferramenta com líquidos inflamáveis ou voláteis como querosene, gasóleo ou combustível para jactos. Não remova nenhum rótulo. Reponha qualquer rótulo danificado. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA Use sempre protecção para os olhos ao operar ou fazer manutenção nesta ferramenta. Use sempre protecção auricular ao operar esta ferramenta. Mantenha as mãos, partes do vestuãrio soltas e cabelos compridos afastados da extremidade em rotação. Observe qual é a posição da alavanca que reverte o sentido de rotação antes de operar esta ferramenta de modo a estar atento ao sentido de rotação quando operar o regulador de pressão. Antecipe e esteja alerta a mudanças repentinas no movimento quando ligar e operar qualquer ferramenta motorizada. Mantenha a posição do corpo equilibrade e firme. Não exagere quando operar esta ferramenta. Torques de reacção elevados podem ocorrer na ou abaixo da pressão de ar recomendada. AVISO O eixo da ferramenta pode continuar a girar brevemente após a pressão tenha sido aliviada. Ferramentas accionadas pneumãticamente podem vibar em uso. Vibração, movimentos repetitivos ou posições desconfortávelis podem ser prejudiciais ás máose aos braços. Pare de usar a ferramenta caso ocorra algum deconforto, sensaço de formigueriro ou dor. Procure assisténcia médica antes de retornar ao trabalho. Use os acessórios recomendados pela Ingersoll-Rand. Use apenas caixas e acessórios de percusão. Não use caixas e acessórios manuais (cromo). Ferramentas Pneumáticas reguláveis não são aparelhos de controlo de torque. Apertos com requisitos de torque específícos devem ser verificados com aparelhos de medição de torque adequados depois da instalação de uma chave dinamométrica. Sempre que a Cabeça de Roquete for instalada ou substituída, a Alavanca Reguladora de Pressão deve ser posicionada de tal modo que o binário de reacção não tenha tendência de reter a posição LIGADO na alavanca reguladora de pressão. Esta ferramenta não é concebida para funcionar em atmosferas explosivas. Esta ferramenta não é isolada contra choque eléctrico. Evite expor -se e respirar as poeiras e partículas nocivas criadas pela utilização de ferramentas motorizadas: Algumas poeiras criadas por operações motorizadas de lixar, serrar, rectificar, perfurar e outras actividades de construção contêm produtos químicos conhecidos por causarem cancro, malformações congénitas e terem efeitos nocivos na reprodução. Alguns exemplos desses produtos químicos são: - chumbo de tintas à base de chumbo, - sílica cristalina de tijolos e cimento e outros produtos de alvenaria e - arsénico e crómio de madeira tratada quimicamente Os riscos dessas exposições varia, dependendo de com que frequência faz esse tipo de trabalho. Para reduzir a sua exposição a esses produtos químicos: trabalhe numa área bem ventilada e com equipamento de segurança aprovado, como as máscaras contra a poeira que são especialmente projectadas para filtrar partículas microscópicas. A utilização de qualquer peça sobresselente que não seja Ingersoll-Rand genuína pode resultar em riscos para a segurança, em desempenho reduzido da ferramenta e mais necessidade de manutenção, e pode invalidar todas as garantias. As reparações só devem ser feitas por pessoal autorizado e com formação adequada. Consulte o Representante Autorizado Ingersoll-Rand mais próximo. P

14 IDENTIFICAÇÃO DAS ETIQUETAS DE ADVERTÊNCIA ADVERTÊNCIA A NÃO OBEDIÊNCIA ÀS ADVERTÊNCIAS SEGUINTES PODERÁ RESULTAR EM LESÕES PESSOAIS. ADVERTÊNCIA ADVERTÊNCIA ADVERTÊNCIA Use sempre protecção para os olhos ao operar ou fazer manutenção nesta ferramenta. Use sempre protecção auricular ao operar esta ferramenta. Desligue sempre a alimentação de ar e a mangueira de alimentação de ar antes de instalar, remover ou ajustar um acessório desta ferramenta, ou antes de fazer manutenção na mesma. ADVERTÊNCIA As ferramentas pneumáticas podem vibrar durante a utilização. Vibração, movimentos repetitivos ou posições desconfortáveis podem ser nocivos às suas mãos e braços. Pare de utilizar qualquer ferramenta se ocorrer desconforto, sensação de formigueiro ou dor. Procure assistência médica antes de reiniciar a utilização. ADVERTÊNCIA Mantenha o corpo numa posição equilibrada e firme. Não estique o corpo ao operar esta ferramenta. 90 psig (6.2bar/620kPa) ADVERTÊNCIA Não transporte a ferramenta pela mangueira. ADVERTÊNCIA Opere a uma pressão de ar máxima de 90 psig (6,2 bar/ 620 kpa). ADVERTÊNCIA Não utilize mangueiras de ar e acessórios danificados, puídos ou deteriorados. Etiqueta Internacional de Advertência: Nº de Peça para Encomenda COLOCAÇÃO DA FERRAMENTA EM SERVIÇO LUBRIFICAÇÃO Periodicamente, injecte várias gotas de Óleo Ingersoll -Rand Nº 50 entre o (31) e (36) para lubrificar (35). Ingersoll -Rand Nº 50 Para as Engrenagens - Ingersoll -Rand Nº 68 Para a Caixa de Roquete Ingersoll -Rand Nº 67 PARA O SISTEMA DE AR LINHAS PRINCIPAIS - 3 VEZES A DIMENSÃO DA ADMISSÃO DA FERRAMENTA PNEUMÁTICA Utilize sempre um lubrificador de linha de ar com estas ferramentas. Recomendamos a seguinte Unidade Filtro-Lubrificador- Regulador: Para E.U.A. - Nº C28-C4-FKG0 Para Internacional - Nº C28-04-FKG0-28 Quando um lubrificador permanente não pode ser instalado, injecte cerca de 1,5 cc de Óleo Ingersoll-Rand Nº 50 na entrada de ar no fim de cada dia de trabalho. Opere esta ferramenta o tempo suficiente para revestir as peças internas com óleo. Depois de 25 horas de uso contínuo ou mais frequentemente se necessário, injecte de 2 a 3 medidas de Massa Lubrificadora Ingersoll -Rand No. 67 no Adaptador (33). Náo lubrique com exagero. PARA A FERRAMENTA PNEUMÁTICA LUBRIFICADOR REGULADOR FILTRO LINHA SECUNDÁRIA - 2 VEZES A DIMENSÃO DA ADMISSÃO DA FERRAMENTA PNEUMÁTICA DRENAR REGULARMENTE COMPRESSOR (Des. TPD905-1) ESPECIFICAÇÕES Modelo Comando Velocidade Livre Intervalo de Torque Recomendado HNível de Ruido db (A) Nível de Vibrações rpm Nm (pés-lb.) Pressão SPotência m/s 2 111,111 -EU 3/ ,5-67, ,6 102,6 5,6 H S Testada de acordo com a ANSI S com velocidade livre Testada de acordo com ISO com freios a fricçáo a 9 RPM ISO

15 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE Nós Ingersoll-Rand, Co. (nome do fornecedor) Swan Lane, Hindley Green, Wigan WN2 4EZ, U.K. (endereço) declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto, Ferramentas Pneumáticas Reguláveis Modelo 111-EU ao qual se refere a presente declaração, está de acordo com as prescrições das Directivas 98/37/CE observando as seguintes Normas Principais: ISO8662 Gama de N os de Série (1994 ) XUA XXXXX D. Vose Patrick Livingston Nome e assinatura das pessoas autorizadas Nome e assinatura das pessoas autorizadas Data Agosto, 2001 Agosto, 2001 Data AVISO GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES. NÃO AS DESTRUA. Quando a ferramenta não mais funcionar eficazmente, recomenda -se que a mesma seja desmontada, limpa e que as suas peças sejam separadas por tipo de material para poderem ser recicladas. 15

16 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING SKÖTSELRÅD VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER HUOLTO- OHJEET INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO 1A (TPB947-1) BESTILLINGSNUMMER BESTÄLLNINGSNUMMER BESTILLINGSNUMMER OSANUMERO TILAUSTA VARTEN NÚMERO DA PEÇA PARA ENCOMENDAS 1 Motor Housing Assembly 28 Thrust Bearing A-723 * for A40 29 Coupling Sleeve Assembly A-A107 for 111-EU EU - A40 30 Coupling Nut A Warning Label 31 Ratchet Housing Assembly A-A322 * for Crankshaft Bearing(2) for 111-EU... EU Grease Fitting... D0F Muffler Crankshaft Throttle Lever Pin Drive Bushing Throttle Lever Ratchet Yoke Inlet Bushing A Reverse Button A-38 6 Valve Screw Assembly A229A 38 Reverse Button Spring Valve Screw O-ring Reverse Button Pin Throttle Valve Spring Ratchet Lock Pin A-49 9 Valve Spring Seat Lock Pin Spring A Throttle Valve Assembly A Ratchet Pawl A Throttle Valve O-ring Pawl Retaining Pin Rear Rotor Bearing Cap Ratchet Anvil Rear Rotor Bearing Detent Spring(2) Rear End Plate Detent Ball(2) Rotor Thrust Washer (upper) Vane Packet (set of 4 Vanes) Thrust Washer(lower) Cylinder Assembly A3 49 Anvil Retaining Ring Cylinder Dowel * Motor Tune -up Kit (includes 19 Front End Plate illustrated items 7, 8, 9, 11, 13, 20 Front Rotor Bearing and 20) TK1 21 Motor Clamp Washer A-18 * Impact Mechanism Tune-up Kit 22 Mechanism Housing (includes illustrated items 23, 23 Cam Ball [2]and 26) A-THK1 24 Mechanism Anvil * Ratchet Mechanism Kit (includes 25 Anvil Pin(2) illustrated items 37, 38, 39, 40, 26 Anvil Spring A , 42, 43, 44, 45 [2], 46 [2], 47, 27 Mechanism Cover A and 49) TRK1 * Not illustrated. 16

17 Servicentre Servicecenter Servicesenter Huoltokeskus Centros de Assistência Técnica Ingersoll--Rand Nederland Produktieweg PB Zoeterwoude Nederland Tel: (31) Fax: (31) Ingersoll--Rand Company 510 Hester Drive White House, TN USA Tel: (615) Fax: (615) Ingersoll--Rand Sales Company Limited Chorley New Road Horwich, Bolton Lancashire BL6 6JN England -- UK Tel: (44) Fax: (44) Ingersoll--Rand Equipements de Production 111 Avenue Roger Salongro BP 59 F Sin Le Noble France Tel: (33) Fax: (33) Ingersoll--Rand GmbH Gewerbeallee Mülhelm/Ruhr Deutschland Tel: (49) Fax: (49) Ingersoll--Rand Italiana SpA Casella Postale Milano Italia Tel: (39) Fax: (39) Ingersoll--Rand Camino de Rejas 1, B1S Coslada (Madrid) España Tel: (34) Fax: (34) Ingersoll--Rand Company SA PO Box 3720 Alrode 1451 South Africa Tel: (27) Fax: (27) Ingersoll--Rand Scandinavian Operations Kastruplundgade 221 DK Kastrup Danmark Tel: (45) Fax: (45) Ingersoll--Rand SA The Alpha Building Route des Arsenaux 9 CH Fribourg Schweiz/Suisse Tel: (41) Fax: (41) Ingersoll--Rand Company Kuznetsky Most 21/5 Entrance Moscow Russia CIS Tel: (7) Fax: (7) Ingersoll--Rand Company 16 Pietro Ul Stawki 2 PL Warsaw Poland Tel: (48) Fax: (48)

18 18

19 19

20

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P M A N U A L A I - 7 0 7 9 4 5 D A N S K H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U

Læs mere

Hydraulisk Borehammer HRD20

Hydraulisk Borehammer HRD20 Hydraulisk Borehammer HRD20 Fra serienr. 3195 Revideret 03.11.2014 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCN borehammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse af Deres nye værktøj, anbefaler

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p m a n u a l A I - 7 0 7 9 4 4 D A N S K H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Docubind TL350 EURO Edition Serial No. Date Name 1 QJP0012- November 2004 GBC Portuguesa Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Version Product No. Docubind

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

Sprogtesten til de studerende Test i skolen Et kig på dansk som andetsprog

Sprogtesten til de studerende Test i skolen Et kig på dansk som andetsprog Test og sprog Sprogtesten til de studerende Test i skolen Et kig på dansk som andetsprog Program 1. Sprogtesten gennemgås ved hjælp af strukturen par på tid 2. Spørgsmål til besvarelserne i plenum 3. Hvad

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 4 16 1 Top Selection DK Hvis du ønsker høj kvalitet inden for belysning, kan vi præsentere dig for Massives eksklusive kollektion, TOP SELECTION. Fordele ved TOP SELECTION:

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Vinkelsliber Vinkelslip

Vinkelsliber Vinkelslip Vinkelsliber Vinkelslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM

N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM x x4 4 a 4 b JENSEN DREAM 4 INTRODUKTION Vi gratulerar dig till valet av Jensen Dream

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Rørballoner til afspærring og tæthedsprøvning

Rørballoner til afspærring og tæthedsprøvning Rørballoner til afspærring og tæthedsprøvning Rørballoner til professionel brug - med ekstra sikkerhed... SERIE L 710 Produktoversigt Serie L 710 PRODUKTOVERSIGT Produktoversigt Serie L 710 3. Vigtige

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1 Bilaga PRODUKTDTBLD Modellidentifiering Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme 88,1 Energieffektivitetsklass per utrymme Energiförbrukning som krävs för att värma en standardiserad mängd i ett

Læs mere

Bestilling av uniformer: Slik går du frem:

Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Jeg gjør den delen av jobben som går mot Norges Røde Kors. Jeg bistår ikke med å finne rett størrelse. Jeg vedlikeholder en liste som viser hvem som har hvilke

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil 6000050/5 IM-P600-02 ST Issue 5 DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1.Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information

Læs mere

keeps you going Brugermanual Rollz Motion

keeps you going Brugermanual Rollz Motion keeps you going Brugermanual Rollz Motion Rollz International BV Rollz Motion Copyright 2012 Welldana A/S. Informationen i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Welldana A/S er ikke ansvarlig

Læs mere

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby USER_BABY_L.indd 1 2010-03-25 11:39:20 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Baby är avsedd att användas då ryggsmärtor uppstår i samband med graviditet. Gördeln kan användas av personer med

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

LEJRELET - Tube. Manual. Ver. 2.05. Vers. 1.2. All rights reserved. Copyright 2012 Vendlet ApS

LEJRELET - Tube. Manual. Ver. 2.05. Vers. 1.2. All rights reserved. Copyright 2012 Vendlet ApS LEJRELET - Tube Manual Ver. 2.05 Vers. 1.2 All rights reserved. Copyright 2012 Vendlet ApS Dansk Anvendelse LEJRELET Tube er en lang blød cylinder, fyldt med trykaflastende skum granulat. Den er let at

Læs mere

QUICKGUIDE GATEWAY D-35

QUICKGUIDE GATEWAY D-35 QUICKGUIDE GATEWAY D-35 DANSK Tillykke med dit nye mobile bredbånd Med Gateway D-35 får du pålidelig og overlegen geografisk dækning kombineret med gode datahastigheder over hele Norden, nemlig Net 1s

Læs mere

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok.

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok. Titel: Brugsanvisning Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774 Ref. dok.; Id. nr: 41-31-0005-R02 Revisionshistrorik: Rev. Dato Beskrivelse Udført af Godkendt af 01 140910 EB INDEX 1. Sikkerhedsanvisning...

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Design and Quality IKEA of Sweden

Design and Quality IKEA of Sweden A E I SY 6 5 A B C D E F G H I J K L M M L K J H 4 D CB F G Design and Quality IKEA of Sweden DANSK 4 NORSK 30 SUOMI 56 SVENSKA 82 DANSK INDHOLD Advarsel/Sikkerhed Forholdsregler... 5 Sikker betjening...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator Spirit Kettle Capacity 1.5 L 2200 watt 1.5 L Concealed heating element 360 base Water level indicator Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 16

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning MODEL: CV300CN Indhold 1. Installation... s. 3 2. Rørsystem.......................................................................................

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Central Støvsuger System

Central Støvsuger System En ny livsstil Central Støvsuger System Et bedre indeklima, effektiv og let at bruge, er bare nogle af fordelene ved at have en centralstøvsuger fra Cyclo Vac installeret i dit hjem. Luft-kvalitet er vigtigt

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Innehåll. Indhold. Innhold. Sisältö

Innehåll. Indhold. Innhold. Sisältö SE O FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Læs mere

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information VB14 3. Installation 4. Ibrugtagning

Læs mere