Referat Møde i styregruppen for Professionshøjskolernes Censorsekretariat 26. september 2014 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Møde i styregruppen for Professionshøjskolernes Censorsekretariat 26. september 2014 kl. 12.00-14.00"

Transkript

1 Referat Møde i styregruppen for Professionshøjskolernes Censorsekretariat 26. september 2014 kl Lembckesvej Haderslev Tlf.: Tilstede: Repræsentanter for censorformandskaberne: Anders Hamming, Pædagoguddannelsen Ditte Høgsgaard, Sundhedsfaglige Diplomuddannelser Erling Birkemose Nielsen, Bioanalytikeruddannelsen Hans Krab Koed, Læreruddannelsen Jens Meyhoff, De Sociale Uddannelser Kim Lee, Ergoterapeutuddannelsen Steen Hundborg, Sygeplejerskeuddannelsen Trine Andresen, Tekstil design, håndværk og formidling Repræsentanter for ledernetværkene: Birgitte Kirstein, Tekstil design, håndværk og formidling Ina Thy-Madsen, Jordemoderuddannelsen Kirsten Honoré, Sundhedsfaglige Diplomuddannelser Marianne Gellert Olesen, Radiografuddannelsen Pia Rasmussen, De sociale uddannelser Solveig Schmidt, DMJX uddannelserne Vibeke Boelt, Pædagogiske Diplomuddannelser Øvrige: Peter Thode Loft, Censorsekretariatet Karina Gram, Censorsekretariatet Jette Møller, Censorsekretariatet Anette Andersen, Censorsekretariatet Fraværende: Anders Rosdahl, Ernæring og Sundhed Anne-Marie Wivel, Leisure Management Bella Katrine Rein, DMJX akademi- og diplomuddannelser Benny Jacobsen, Voksenunderviseruddannelsen Birgit Løbner Christensen, Bioanalytikeruddannelsen Birgitte Grube, Specialuddannelsen for i kræftsygeplejen Birthe Friis Mortensen, Rektor i UC Syddanmark Claus Graversen, Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje Dorte Drachmann, Fysioterapeutuddannelsen Dorthe Høst, Fysioterapeutuddannelsen Frits Hedegaard Eriksen, Pædagogiske Diplomuddannelser Hanne Sandahl, Administrationsbacheloruddannelsen Inge Hynkemejer, Sygeplejerskeuddannelsen Karen Søndergaard, Ernæring og Sundhed Karen Talks, Tegnsprogstolkeuddannelsen Kit Dynnes Hansen, Jordemoderuddannelsen Lars Pedersen, Leisure Management 1

2 Niels Krause-Kjær, DMJX professionsbacheloruddannelser Nina Palle, Tegnsprogstolkeuddannelsen Martin Nors Hansen, Administrationsbacheloruddannelsen Ove Outzen, Læreruddannelsen Peter Butty, Radiografuddannelsen Peter Møller Pedersen, Pædagoguddannelsen Steffen Svendsen, SØM-området Tove Pank, Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje Tove Schreiber, Ergoterapeutuddannelsen Turid Eikeland, De Sociale uddannelser Mødeleder: Peter Thode Loft Referat Peter Thode Loft bød velkommen på vegne af Birthe Friis Mortensen, der desværre var forhindret. Dernæst en kort præsentation af alle de deltagende. Peter Thode Loft nævnte, at deltagerne på styregruppemøderne kan komme med forslag til dagsordenpunkter. Punkt 7 og 8 på dagsorden er således forslag fra deltagerne. Ad 1: Godkendelse af referat fra styregruppemødet den 28. marts 2014 Referatet af møde den 28. marts 2014 blev godkendt uden kommentarer. Ad 2: Meddelelser 2.a. Nyt fra sekretariatet Peter Thode Loft fortalte, at der arbejdes på integration med WISEflow. Integrationen forventes færdig i løbet af nogle måneder. Anden systemudvikling er sat på stand-by, indtil integrationen er fuldført. Der er afholdt to sekretariatsledermøder med sekretariatslederne for de sekretariater, der også benytter Censor-IT, og som vi har et tæt samarbejde med. På disse møder drøftes bl.a. samarbejdet omkring de mange udviklingsønsker, der er til systemet, og som indimellem er i konflikt med hinanden. Peter Thode Loft nævnte, at vi løbende har kontakt med nye uddannelser, og at - siden sidste møde i marts uddannelserne på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (2 akademiuddannelser, 8 diplomuddannelser, 9 professionsbacheloruddannelser og 6-ugers kurser) blevet implementeret. Derudover er Specialuddannelsen for sygeplejersker i kræftsygepleje ved at blive implementeret. Sekretær Anette Andersen forlader os ultimo oktober, hvor sekretær Henriette Østergaard Thomsen vender tilbage fra barsel. Tak til Anette for samarbejdet! 2

3 2.b. Nyt fra censorformandskaber Erling Birkemose Nielsen nævnte, at der er stor tilfredshed fra eksamensadministrationer, censorer og censorformandskab med sekretariatets arbejde ift. Bioanalytikeruddannelsen. Jens Meyhoff nævnte, at det nybeskikkede censorkorps for Socialrådgiveruddannelsen endelig er på plads efter en del udfordringer. Hans Krab Koed og Steen Hundborg nævnte, at det fungerede problemfrit med nybeskikkelser på såvel Læreruddannelsen som Sygeplejerskeuddannelsen, og censorformandskaberne havde en fin sparring med ledernetværkene. I forbindelse med nybeskikkelse af censorer fik nogle uddannelser flere kvalificerede ansøgere, end der var brug for, og det har givet en del klager fra ansøgere, som er blevet afvist. Ina Thy-Madsen fra Jordemoderuddannelsen nævnte, at en repræsentant fra Censorsekretariatet var med ved deres censormøde for de nybeskikkede censorer, og det var en fordel, at spørgsmål til Censor-IT kunne besvares med det samme. Ad 3: Statusrapport 2014 Peter Thode Loft gennemgik kort statusrapporten. Der er fortsat nye uddannelser, som bliver implementeret. Der har været nybeskikkelse af censorer på en del uddannelser i løbet af året. Censorformandskaberne har mulighed for at få Censorsekretariatet til at læse korrektur på årsberetningen til Ministeriet. Nogle uddannelser benytter sig allerede af dette tilbud. Statusrapporten sendes til Ministeriet og Rektorkollegiet til orientering. Ad 4: Budget 2015 Peter Thode Loft gennemgik kort budgettet. Grunden til, at DMJX betaler forholdsvis meget i forhold til de øvrige sekretariater, skyldes, at sekretariatet i Haderslev håndterer prøverne på DMJX, mens de øvrige sekretariater kun betaler for benyttelse af Censor-IT og systemudvikling. Ditte Høgsgaard efterlyste regnskab for de enkelte censorformandskabers arbejde. Peter Thode Loft svarede, at de ved årets udgang kan få et særskilt regnskab fra økonomiafdelingen i UC Syddanmark i de tilfælde, hvor det er den, der varetager økonomien for et censorformandskab. Det er en mulighed som alle formandskaber har. Ad 5: Styregruppens sammensætning På baggrund af kommentarerne fra sidste styregruppemøde har Peter Thode Loft udarbejdet et revideret forslag til sammensætning, som er udsendt inden mødet. Forslaget blev drøftet, og fordele og ulemper ved en ny sammensætning blev belyst. 3

4 Der kom også forslag om, at der skulle være både 1 repræsentantskab og 1 styregruppe, så der stadig er 1 årligt møde, hvor alle censorformandskaber og ledernetværk er repræsenteret. Der var bred enighed om, at den nuværende sammensætning fungerer fint, og at en ny sammensætning formentlig vil kræve ekstra ressourcer, hvis de forskellige ønsker og behov skal opfyldes. Peter Thode Loft nævnte, at for Censorsekretariatets vedkommende er den nuværende konstruktion god, da der kommer mange gode input fra møderne. De enkelte deltagere er fortsat meget velkomne til at komme med punkter til dagsorden. Konklusion: Vi fortsætter som nu med 2 årlige møder i henholdsvis marts og september. Om et år evaluerer vi sammensætningen igen. Ad 6: Censorkurser Hans Krab Koed fortalte, at der i april blev sendt en ansøgning til Ministeriet, som Ministeriet i første omgang gerne ville have uddybet og forbedret. Ministeriet har efterfølgende kontaktet Hans Krab Koed og spurgt, om de må overtage projektet. Hans Krab Koed formoder, at der vil blive søsat et e-læringssystem, som vil blive præsenteret på det årlige møde i Ministeriet. Så vi afventer en udmelding fra Ministeriet. Peter Thode Loft nævnte, at han har talt med sekretariatsleder Klaus Lynbech fra Det erhvervsøkonomiske censorsekretariat, og de overvejer et tilsvarende e-læringssystem. Ad 7: Årsplan for sekretariatet i relation til spidsbelastning v/hans Krab Koed Hans Krab Koed nævnte, at det er vigtigt at kunne planlægge spidsbelastningsperioder. Statistikken til årsberetningen har i år været en stor udfordring for Læreruddannelsen, fordi de har skiftet til den nye Læreruddannelse tidligere i år. Peter Thode Loft nævnte, at skiftet til en helt ny uddannelse midt i en årsberetningsperiode formentlig vil give problemer i forbindelse med statistikken, idet man ikke direkte kan sammenligne de enkelte fag. Men det efterfølgende år vil statistikken være normaliseret igen. Anders Hamming nævnte, at der mangler en medarbejder med statistisk indsigt i Censorsekretariatet, så det er lettere at få tilpasset statistik til årsberetningerne. Kim Lee nævnte, at der allerede var den statistik, han selv skulle bruge til årsberetningen, og spurgte om, hvilke tal det var, de ikke kunne trække. Anders Hamming svarede, at det f.eks. var sammenkobling mellem flere forskellige statistikker. Erling Birkemose Nielsen tilføjede, at man kan lave mange forskellige statistikker, men at man bør gøre op med sig selv, hvad det er, man vil bruge statistikken til. Peter Thode Loft tilføjede, at der er frist den 1. maj hvert år for at komme med ønsker til ny statistik. Da vi efterhånden betjener mange censorformandskaber, er det en fordel, hvis ønskerne kommer inden fristen, så systemudviklerne har mulighed for at planlægge det i forhold til det øvrige arbejde. 4

5 Anders Hamming efterlyste en oversigt med den enkelte uddannelses fordeling af prøver på måneder i lighed med grafen i statusrapporten, hvor fordelingen gælder alle uddannelser. Peter Thode Loft tilføjede, at der er en medarbejder i UC Syddanmark, som er god til statistik. Vi beder vedkommende kigge på de enkelte statistikker og vurdere, hvad der kan lade sig gøre. Ad 8: Indsamling af oplysninger om klager v/dorte Høst Peter Thode Loft læste en fra Dorte Høst op, idet hun var forhindret i at deltage. Censorformandskaberne bliver i forbindelse med årsberetningen til Ministeriet blandt andet spurgt om, hvor mange klager der har været, men censorformandskaberne har ikke disse oplysninger. Dorte Høst spørger derfor, om Censorsekretariatet kan indsamle disse oplysninger. Der var bred enighed om, at det ikke er censorformandskabernes arbejde at indsamle oplysninger om klager, idet de kun får kendskab til klager, hvis det udvikler sig til en anke. Ministeriet bør kunne få oplysningerne direkte fra institutionerne. Ad 9: Næste møde Næste mødedato er 13. marts 2015 kl i Kolding. Punkt til næste mødes dagsorden: Fælles beskrivelse af forhold omkring honorering, refundering af transportudgifter mv. Ad 10: Eventuelt Vibeke Boelt nævnte, at eksaminatorerne nogle gange gerne vil kunne udfylde en eksaminatorrapport, så de kan beskrive deres oplevelse af prøveforløbet. Peter Thode Loft svarede, at funktionen er i systemet, men at der ikke er ret mange uddannelser, der benytter den. Den enkelte uddannelse afgør, om der skal være eksaminatorrapport, og hvilke spørgsmål der i så fald skal stilles. Ditte Høgsgaard tilføjede, at eksaminatorrapporter kan være med til at kvalitetssikre censorvirksomheden. Der er ikke noget i bekendtgørelsen, der indikerer, at eksaminatorerne skal afgive beretning om eksaminationen. Ditte Høgsgaard spurgte om, hvordan det går med lektorbedømmelser i forhold til den nye bekendtgørelse. Peter Thode Loft svarede, at han har fået henvendelse tidligere i år, mht. om Censor-IT vil kunne håndtere udpegning af medlemmer til lektorbedømmelsesudvalg. Et lignende system burde kunne håndtere udpegningen, da det fungerer nogenlunde på samme måde, som ved allokering af censorer. Jens Meyhoff spurgte, om censorformandskaberne i fællesskab kan lave en fælles beskrivelse om forhold omkring honorering, refundering af transportudgifter mv. på tværs af uddannelserne. Trine Andresen nævnte, at der er store forskelle fra uddannelse til uddannelse og fra UC til UC. Hans Krab Koed tilføjede, at han har hørt, at der arbejdes på at ensrette retningslinjerne. Peter Thode Loft nævnte, at hvis der bliver lavet et fælles skriv, må det gerne ligge på Censor-IT. Forslag til beskrivelse tages med på forårets møde. 5

6 På spørgsmål fra Peter Thode Loft svarede Jens Meyhoff, at han står for invitation, dagsorden og tilmelding til eftermødet i Ministeriet. Peter Thode Loft nævnte, at Censorsekretariatet kan tage imod tilmeldinger til mødet. 30. september 2014 / Peter Thode Loft 6