1g- Opgaven DHO. Middelfart Gymnasium. 1g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1g- Opgaven DHO. Middelfart Gymnasium. 1g 2013-14"

Transkript

1 1g- Opgaven DHO Middelfart Gymnasium 1g

2 Indhold HVAD ER EN DHO? 3 HVAD ER FORMÅLET MED DHO? 4 VEJLEDNING OG RESPONS FOREGÅR EFTER SKOLETID 4 TIDSPLAN OG OMFANG - OVERSIGT 6 FORM OG STRUKTUR 8 TITELFORSIDEN 8 INDHOLDSFORTEGNELSEN 8 INDLEDNINGEN 8 BRØDTEKSTEN 8 LITTERATURHENVISNINGER 10 AFSLUTNINGEN 11 LITTERATURLISTEN 11 SKRIVEPROCESSENS METODER OG TEKNIKKER 12 AT KOMME I GANG 12 IDEFASEN 12 INDSAMLINGSFASEN 13 PLANLÆGNINGSFASEN 13 AT VÆRE I GANG 14 SKRIVEFASEN 14 STRUKTURERINGSFASEN 14 SPROGET 14 AT SLUTTE AF 15 REDIGERINGSFASEN 15 EKSEMPLER PÅ OPGAVEFORMULERINGER 16 DANSK 16 HISTORIE 16 DANSK OG HISTORIE 16 2

3 1.G-OPGAVEN KÆRE 1.G ER Som en del af uddannelsen til studentereksamen, stx, indgår et krav om Opbygningen af elevernes studieforberedende skrivekompetencer. Som led i denne opbygning skal alle elever Middelfart Gymnasium: i løbet af 1.g besvare en opgave i en faglig problemstilling fra dansk eller historie eller begge fag Dette lille hæfte er ment som en introduktion til 1.g-opgaven, der også kaldes DHO, en forkortelse for Dansk/Historie-Opgaven, men kan også bruges i forbindelse med andre større skriftlige opgaver i gymnasiet, da metoderne og teknikkerne i skriveprocessen som oftest er de samme. HVAD ER EN DHO? - DHO afvikles i perioden 22. maj juni - DHO er en opgave i dansk eller historie evt. dansk og historie. - Skolen anbefaler, at du vælger at løse opgaven som en enkeltfaglig opgave dvs. en opgave i enten dansk eller historie. Hvis du meget gerne vil skrive en flerfaglig opgave, så sørg for at tale grundigt med dine faglærere om det. - Du skal arbejde med en faglig problemstilling. - Det faglige grundlag for opgaven er normalt faglige stof, der er gennemgået i undervisningen i 1. og 2. semester, men kan også være et fælles emne. - De to lærere orienterer dig om mulige opgaveområder inden for hvert af de to fag og præsenterer dig for et antal rammer for opgaveformueringer. Derudover vil læreren også præsenterer dig for en materialesamling, der består af forskellige ukendte tekster, som du kan inddrage i din opgavebesvarelse. Du vælger så fag og en ramme og begynder at overveje, hvilke tekster du vil inddrage og hvordan. - Du formulerer skriftligt, hvordan du vil arbejde med den valgte ramme. Dvs. hvilke tekster skal indgå i din analyse, hvordan vil du disponere opgaven, osv. Oplægget afleveres til din lærer og danner grundlag for den videre vejledning. 3

4 - Du udarbejder din DHO-besvarelse HVAD ER FORMÅLET MED DHO? I 1.g-opgaven skal du arbejde selvstændigt med fagenes teori, begreber og metoder og anvende disse på et materiale, der ikke er gennemgået på klassen. I forbindelse med opgaven arbejdes der med emneafgrænsning, informationssøgning, opgaveformulering, disposition, konklusion og opgavens fremtrædelsesform, herunder noteapparat og litteraturhenvisninger. Formålet med 1.g-opgaven er, at du skal få: - træning i at udarbejde en større, sammenhængende skriftlig opgave om et fagligt/flerfagligt emne, som du har valgt i samarbejde med din dansk- og/eller historielærer og - øvelse i emneafgrænsning, arbejdstilrettelæggelse, tidsdisponering og planlægning. Ydermere skal 1.g-opgaven lære dig at: - indsamle og bearbejde materiale og fremstille et stof i eget sprog med personlige synspunkter - anvende hensigtsmæssige teknikker ved den konkrete udarbejdelse af en større skriftlig opgave (indholdsfortegnelse, kildeangivelses- og citatteknik, litteraturliste osv.). VEJLEDNING OG RESPONS FOREGÅR EFTER SKOLETID DHO er en vejledningskrævende opgave, hvilket betyder, at du undervejs i opgaveprocessen skal møde din faglærer til vejledning/få respons på dine udkast. Denne vejledning/respons foregår i uge Vejledningen planlægges af dine lærere, og foregår uden for almindelig undervisningstid i fagene. Vejledningen kan både omhandle faglige problemstillinger, fx hvis du har læst noget, som du ikke helt forstår, og det kan omfatte selve arbejdet med opgavebesvarelsen, fx hvilken rækkefølge afsnittene skal komme, hvad skal med i litteraturlisten, hvordan undgår du at blive anklaget for snyd, når du nu gerne vil have det her bestemte citat med i min besvarelse osv. Dansk- og historielærerne planlægger selv vejledningens indhold, form og omfang. Vejledning kan foregå individuelt, i mindre grupper og kollektivt. 4

5 Bemærk: Der er i alt afsat 1 time til vejledning pr. elev. ½ time på skolen og ½ time som elektronisk vejledning. For at hjælpe dig med at få struktureret din arbejdsproces, har skolen planlagt et antal dage til vejledning/respons og dit arbejde med opgaven. D. 22. og 23. maj er dit normale skema ryddet de to dage bruges på dels vejledning og dels arbejdet med opgaven. En del klasser har på den ene dag planlagt ekskursion. Du har mødepligt dvs. du skal sidde på skolen og arbejde. Lærerne offentliggør de mulige opgave-ramme-formuleringer for klassen senest torsdag d. d. 15. maj. Lærerne sørger for en fordeling af elever på fag, evt. efter brug af lodtrækning. I løbet af d. 22. og 23. maj skal du altså: - I samråd med læreren beslutte dig for, hvilken rammeopgave, du vil vælge - Overveje, hvilke tekster du vil inddrage og hvordan. - Formulere, skriftligt, du vil arbejde med den valgte ramme. Dvs. hvilke tekster skal indgå i din analyse, hvordan vil du disponere opgaven, osv. Oplægget afleveres til din lærer og danner grundlag for den videre vejledning. Oplægget afleveres til læreren og danne udgangspunkt for den videre vejledning. Oplægget afleveres til læreren senest fredag d. 23. maj ved skoledagens afslutning. Du afleverer derefter den udleverede forside i udfyldt stand på skolens kontor. Sidste frist for aflevering: mandag d. 26. maj. Forside ligger i mappen: Egne dokumenter Alle 2.G elever Meddelelser fra ADM DHO. Sidste omgang fysiske vejledning foregår mandag d. 26 maj (kl ) og/eller onsdag d. 28. maj, og kan foregå individuelt eller kollektivt. Dine lærere giver dig besked om, hvornår og hvordan I mødes. 5. og 6. juni skal du bruge til at færdiggøre din DHO-opgave og i den forbindelse kan du selvfølgelig få brug for at spørge om noget, så husk at træffe aftale med din lærer om evt. elektronisk vejledning. Senest fredag d. 6. juni kl. 14:00 skal DHO-besvarelsen afleveres. Du afleverer besvarelsen i ét eksemplar på skolens kontor. 5

6 1.g-opgaven beregnes til 20 elevtimer og forventes at fylde 5-8 sider (1½ linjeafstand, passende margin og skriftstørrelse), inklusiv indledningen, selve teksten, afslutningen og noterne (litteraturhenvisningerne). Forside, litteraturliste og bilag tæller ikke med i den samlede mængde. En side svarer til typeenheder; således må opgaven fylde typeenheder. 1.g-opgaven er obligatorisk og bedømmes af dansk- og/eller historielæreren efter 7-trinsskalaen. Karakteren indgår i fastlæggelsen af standpunktskarakteren i faget/fagene. TIDSPLAN OG OMFANG - OVERSIGT PERIODE HVILKET? 9. maj 2014 Du bliver orienteret om 1.g-opgaven 15. maj, senest kl. 12:00 Læreren offentliggør et antal mulige rammeopgave-formuleringer, som du kan vælge mellem maj 26. maj, senest kl. 12:00 Indsamling, udvælgelse, arbejde med problemformulering, evt. ekskursion og 1. skrivedag. Du arbejder på skolen og formulerer skriftligt, hvorledes du vil arbejde med den valgte ramme formulering hvilket materiale du vil inddrage og hvordan, disponering af besvarelsen osv. Som det sidste fredag sørger lærerne for en fordeling af elever på de forskellige ramme-opgaver. Du afleverer den udfyldte opgaveforside på kontoret (fag og rammeopgave) 26. maj Eftermiddagen er afsat til vejledning og dit fortsatte arbejde med opgaven. Ved vejledningen får du respons på dit udspil 28. maj Eftermiddagen er afsat til vejledning og dit fortsatte arbejde med opgaven. Ved vejledningen får du respons på dit udspil juni 6. juni, senest kl. 14:00 Du arbejder med opgavebesvarelsen Du afleverer din besvarelse på kontoret. Et-faglige besvarelser afleveres i ét eksemplar, to-faglige i to eksemplarer. 6

7 7

8 FORM OG STRUKTUR Opgaven skal indeholde: - en titelforside - en indholdsfortegnelse - en indledning - selve brødteksten - litteraturhenvisninger - en afslutning - en litteraturliste - evt. bilag Titelforsiden På titelforsiden skal stå opgavens titel, dit navn, klasse, fag og afleveringsdato. Indholdsfortegnelsen Opgaven skal være forsynet med en indholdsfortegnelse, der klart henviser til de enkelte hovedog underafsnit i opgaven med sidehenvisninger, der svarer til overskrifterne inde i teksten. Hver enkelt side i opgaven skal derfor nummereres (se fx indholdsfortegnelsen i dette hæfte). Indledningen I opgavens indledning skal det gøres klart, hvad der er opgavens formål, dvs. hvad du ønsker at behandle i opgaven, og hvordan du vil behandle stoffet. I indledningen formuleres således opgavens fokus (røde tråd). For at få overblik over formålet med og indholdet af din opgave kan det være en god ide, at du ret tidligt i skriveprocessen formulerer en opgaveformulering. En god opgaveformulering er fagligt relevant, har et klart fokus og lægger op til, at du analyserer, fortolker, argumenterer og vurderer. Brødteksten I denne del af opgaven sætter du læseren ind i dit emne, giver den nødvendige baggrundsviden, præsenterer det stof, du arbejder med, gør rede for din undersøgelse og dine resultater med konkrete eksempler og klare argumenter, så læseren hele tiden kan følge din tankegang og forstå, hvorfor du når frem til dine resultater. Arbejdet med stoffet foregår på forskellige taksonomiske niveauer: 8

9 Redegørelse At redegøre for noget betyder, at du forklarer med egne ord. Redegørelsen skal være så neutral som muligt og behøver ikke følge forlægget, men skal naturligvis være struktureret. Analyse I en analyse af teksten splittes den op i mindre enheder. Det er vigtigt, at du i analysen henviser til teksten altså dokumenterer dine påstande. Diskussion I diskussionen finder du frem til tekstens synspunkter og sætter dem op mod hinanden. Herefter tager du stilling til disse og argumenterer for din holdning. Dvs. at du indgår i en dialog med teksten. Det er vigtigt, at du i din diskussion er argumenterende og ikke følelsesmæssigt forankret. Vurdering En vurdering kræver en stillingtagen, som bygger på en række synspunkters holdbarhed i forhold til hinanden. Du skal huske at argumentere for din vurdering. Perspektivering (især dansk) I perspektiveringen sætter du teksten ind i en bredere sammenhæng. Her er der mange muligheder, så det handler om at finde det, som er mest relevant for teksten. - Inddrag fx forfatteren og det, der er kendetegnende for ham/hende. Forfatterens kendetegn er imidlertid kun interessante, hvis det lykkes dig at finde et forankringspunkt i den foreliggende tekst. Undersøg, om forfatteren har skrevet andre tekster, der meningsfyldt kan sammenlignes med din tekst. Du kan også inddrage andre forfattere, måske fra samme tidsperiode eller fra andre perioder, men med samme hovedtema som i din tekst. - Vurdér fx, hvilken virkelighedsbaggrund der findes i den tid, i det land eller i det miljø teksten er skrevet. - Vurdér fx, hvilke tidstypiske (eller atypiske) politiske, filosofiske og/eller psykologiske holdninger der kommer til udtryk i teksten. - Vurdér fx, hvilket menneskesyn vi kan læse ud af teksten. Tjek hele tiden, om perspektiveringerne er forankrede i den aktuelle tekst. 9

10 Citater Eksempler og dokumentation vil ofte bestå af citater fra de tekster, du arbejder med. Et citat skal altid markeres, og der må aldrig være tvivl om, hvor det begynder eller slutter. Husk altid at angive, hvor du har fundet citatet (se også Litteraturhenvisninger nedenfor). Et kortere citat markeres med anførseltegn: citat citat citat, mens et længere citat med fordel kan udhæves fra den omgivende tekst med en blanklinje før og efter, eventuelt også med indrykning og mindre skriftstørrelse og linjeafstand end i den omgivende tekst. Ved udhævede citater bruges ikke anførselstegn. Litteraturhenvisninger 1.g-opgaven er bl.a. en øvelse i rimelig og hæderlig brug af kilder og faglitteratur. Det er derfor et helt uomgængeligt krav, at du angiver samtlige benyttede kilder (se også under Litteraturlisten). Noter/litteraturhenvisninger skal bruges til at dokumentere dine oplysninger og vise, hvor du har dine oplysninger fra. Brug derfor noter, når du citerer det materiale, du har læst, og når du fremfører analyser, pointer, synspunkter m.v., som du ikke selv har fremstillet. Der er tre måder, at opstille noter på: - Notehenvisningen kommer i direkte forlængelse af referencen i en parentes. Dette er særligt anvendeligt ved direkte citater, og hvis der i opgaven kun er ganske få kildehenvisninger. - Notehenvisningen nummereres og anbringes nederst på siden (fodnoter). Dette er særligt anvendeligt, hvis der ikke er for mange kildehenvisninger. - Notehenvisningen nummereres og henviser til et bilag med referencer (slutnoter). Dette er særligt anvendeligt, hvis der er mange kildehenvisninger. Eksempel på et længere citat med fodnote ( ) Alligevel er der ganske stor forskel på den traditionelle dokumentarisme og nogle af de moderne dokumentarfilm, der bl.a. anvender en række af de fortællemåder og virkemidler, som tidligere var forbeholdt spillefilmen. Forfatteren Lars Movin sammenfatter tendensen således: 10

11 Dokumentaren har i de senere år udviklet sig til en sand kunstnerisk smeltedigel, hvor grænserne nedbrydes, og hvor alle typer idéer og udtryk udfordres og blandes til nye formater. Man kan ganske enkelt tale om en helt ny generation af auteur-dokumentarister, der med virkeligheden som råstof skaber personlige filmiske værker med en mangfoldighed af stilistiske greb og en vitalitet, der sender impulser ud i alle hjørner af filmmediet også til spillefilmen 1. ( ) Afslutningen I afslutningen sammenfatter du opgavens samlede resultater, således at afslutningen giver svar på de spørgsmål, som du stiller i indledningen. Indledning og afslutning skal være i tråd med hinanden og skal fortælle, hvad hele opgaven handler om. Derfor er der mange, der vælger at skrive indledningen og afslutningen til sidst, således at disse afstemmes hinanden og resten af opgaven. Litteraturlisten Litteraturlisten er en alfabetisk liste over benyttet litteratur og viser læserne, hvilke kilder du har brugt til opgaven, og gør det muligt for læserne selv at finde frem til disse. De kilder, du citerer fra og henviser til, skal altid med på listen. Men listen skal ikke rumme alle de bøger, du har bladret i på biblioteket kun de bøger, der er relevante for opgaven. Litteraturlisten skal være overskuelig og korrekt. Den skal rumme alle de oplysninger, der er nødvendige for at finde bogen eller artiklen, dvs. forfatter, titel, forlag og årstal. Kilderne præsenteres i alfabetisk rækkefølge efter forfatterens efternavn eller efter titlen (hvis der ikke er en forfatter). Skriv efternavnet først, så det er lettere for din læser at finde rundt i listen. En anden god retningslinje er, at en bogtitel skrives med kursiv, mens titlen på en kortere tekst (fx novelle eller artikel i et tidsskrift) skrives med anførselstegn. Eksempel på litteraturliste: Andersson, Jan, og Mats Furberg: Språk och påverkan. Lund: Aldus/Bonniers, Brandt, Per Aage: O at være et subjekt. I: Analyser af moderne dansk lyrik 1. Udg. Per Olsen. København: Borgen, 1976: Monty, Ib, og Morten Piil: Se, det er Film - i Klip. København: Fremad, Movin, s

12 Nørgaard, Henry: Einstein får atter ret. Politiken 11. september 1995, 1. sektion: 6. Pedersen, Ove K., m.fl.: Demokratiets lette tilstand: Syv beslutningstagere om Danmark og fremtid. København: Spektrum, job på Internet. Jyllands-Posten Internet januar Skriveprocessens metoder og teknikker Når man skal skrive en større eller mindre opgave, er der meget store individuelle forskelle på, hvordan det foregår. Dels er der forskelle fra person til person, dels er der forskelle fra opgave til opgave. Nogle laver en så grundig planlægning, at de er i stand til at skrive deres opgave stort set i et hug. For andre er skrivning en cirkulær proces; de lægger en plan, skriver sig frem til erkendelse, går tilbage og reviderer osv. På trods af individuelle forskelle kan skriveprocessen inddeles i tre overordnede faser: At komme i gang, at være i gang og at slutte af. AT KOMME I GANG Idefasen I startfasen får man ideer, tænker, planlægger og indsamler stof. Man skriver stikord og uforpligtende tekststykker. For at komme i gang med at skrive en opgave må man altså have en ide om, hvilket emne eller emneområde man gerne vil arbejde med. Brainstorming Formålet med en brainstorming er at opnå en indfaldsvinkel til et emne, som man måske i begyndelsen ikke havde regnet med fandtes. Metoden går ud på, at man kritikløst og impulsivt skriver alle de ord ned, der falder én ind, når man tænker på et emne uanset om ordene i virkeligheden har relevans for emnet. Man kan lave en brainstorming ved at tage et stykke papir og skrive stikord og overskrifter til emnet i hulter-til-bulter-rækkefølge under hinanden. Det behøver ikke være formfuldendte sætninger, bare man selv ved, hvad man mener. Det kan være ideer, man selv har fået, kloge ting, man har fra andre, spørgsmål til det, man vil undersøge, notater til tekster, man har læst om emnet, og meget andet. 12

13 Fordelen ved at lave en brainstorming er, at man på en overskuelig måde får samlet alle sine ideer. Det er vigtigt, at man ikke censurerer sig selv. Der skal være plads til alle ideer også dem, der måske umiddelbart virker halvdårlige. Mindmap Mindmap betyder tankekort og er måden, man ordner og strukturerer stikordene/overskrifterne fra brainstormingen på. Mindmap anvendes altså i forlængelse af brainstormingen, idet man tager udgangspunkt i nogle bestemte ord fra brainstormingen og forbinder disse. Ideen er at kortlægge sine tanker i de sammenhænge og forbindelser, som de præsenterer sig i. Man skriver stikord om et emne ned på papiret, ofte med en boble eller kasse omkring hvert stikord. Man kan prøve at anbringe stikord, som hører sammen, i nærheden af hinanden. Ved hjælp af streger kan man dernæst angive, hvordan de hænger sammen. Mindmap er et godt redskab til at tænke. Man får samlet sine tanker og gjort dem synlige, og man kommer i gang med at strukturere dem. Indsamlingsfasen Når man har besluttet sig for, hvilket emne man vil arbejde med, skal man samle materiale til belysning af emnet. Når man skal samle stof, er det vigtigt, at man på forhånd har en forestilling om formålet med opgaven. Man skal altid styre sin stofindsamling. Det store problem for mange selv øvede skribenter er, at de drukner i mængden af stof, de får fat i. De glemmer opgavens formål, fokus og modtager. Netop disse begreber er særdeles vigtige i enhver form for opgaveskrivning. I stedet for at famle i blinde er det en god ide at søge stof om et emne ud fra nogle helt konkrete spørgsmål, man selv ønsker besvaret. Det er vigtigt undervejs i indsamlingsfasen at udarbejde notater til det stof, man finder relevant. I den forbindelse et det især vigtigt at notere så udførligt og præcist som muligt, hvor man finder stoffet (titel og/eller forfatter og sidetal). Det vil spare megen tid og forhindre en masse ekstraarbejde inden afleveringen af den færdige opgave. Planlægningsfasen Planlægning er ikke det samme som at tænke. At tænke handler om at samle sin viden og prøve at udvide den. At planlægge handler derimod om at standse op og gøre status, dvs. blive klar over, hvor man er, og hvor man vil hen. Dygtige og erfarne skribenter bruger meget af deres tid på at tænke over, hvad deres opgave skal udrette, og hvordan den kan komme til det. Det sker især ud fra en bevidsthed om tre områder: opgavens formål og fokus, opgavens modtager og opgavens genre. 13

14 Disposition En disposition er en kortfattet oversigt over de enkelte dele af en tekst, stillet op i den rækkefølge, hvori de optræder. Dispositionen er m.a.o. en ordnet rækkefølge af stikordene (stikordsliste) fra mindmappet. Mange skribenter (også øvede) laver en disposition en eller flere gange i løbet af deres arbejde med en tekst. Det er et redskab for skribenten til at opnå overblik, og dette redskab kan bruges før, under og efter, at man har skrevet selve teksten. Når man kender sit stof, kan man lave en oversigt over de punkter, man vil have med i sin opgave. Det er en god idé at skrive hvert punkt på en separat seddel og dernæst finde ud af, hvilke punkter der er de mest interessante, og hvor tyngdepunktet i opgaven skal ligge. Man kan derpå overveje, hvilken sammenhæng der er mellem de forskellige afsnit, og om nogle punkter kan udelades. Det er dog vigtigt at understrege, at dispositionen ikke er en del af det endelige skriftlige produkt, men blot en arbejdsmetode. AT VÆRE I GANG I denne fase skriver man notater og løse tanker, kortere eller længere sammenhængende tekststykker, strukturerer disse, omarbejder, redigerer, afgrænser tekstens fokus og klargør opgavens struktur. Skrivefasen Imens man tænker, planlægger eller samler stof, skriver man antageligt noget hele tiden. Det kan være notater, oversigter, løse sedler, spørgsmål, synspunkter osv. Men det kan også være tekststykker, der næsten uændret kan tages med i det egentlige udkast til opgaven. Andre gange beslutter man, at man vil skrive et udkast. Det, der ligger deri, er, at man skriver noget, der engang skal blive til en del af den færdige opgave. Struktureringsfasen At strukturere sit stof vil sige, at man overvejer, hvordan forskellige dele hænger sammen indbyrdes, og afprøver forskellige muligheder for at stille det op. Sproget Sproget er i sagens natur en væsentlig del af en opgave i gymnasiet. Det er ikke ubetydeligt for modtagelsen af opgaven, om det sprogligt er noget makværk, eller om sproget er flydende og velskrevet. Det er nærmest umuligt på få linjer at fortælle, hvad der generelt skal til, for at sproget er godt, og hvad der gør sproget i en opgave tungt og uharmonisk. Det er også vanskeligt at opstille en komplet liste over aspekter ved sproget, som volder alle i klassen problemer, for der vil altid være nogle, som er fødte skribenter, mens andre ikke rigtigt har lært at skrive. 14

15 At slutte af Til sidst skriver man sin tekst, finpudser den og gør den færdig. Denne fase kaldes også redigeringsfasen. Redigeringsfasen I redigeringsfasen skriver man sin opgave, finpudser den og gør den færdig. Respons De fleste er vant til at skrive en kladde, som blot rettes efter sproglige fejl. De er ikke vant til at gå dybere ind i omskrivningsarbejdet. Det er man nødt til at lære. Første led i den læreproces er, at man vænner sig til at få respons på sit udkast fra sine kammerater, forældre eller andre. Respons betyder svar og bruges som udtryk for arbejdsformen, hvor man får tilbagemelding på sine tekster, mens man skriver dem. Man afleverer altså sin ufærdige tekst, får respons på den, tænker over responsen og skriver videre. Respons er en god ide, hvis man ikke kan få sin tekst til at makke ret. Andres øjne og meninger kan nemlig være lige det, man har brug for. Omskrivning og redigering Efter responsen vil næste trin naturligt være at udnytte de gode råd og vink, man har fået. Dette kan betyde, at man må bryde sin tekst op og indføje ny tekst. Den erfarne skriver vil nu gå ind i en egentlig omskrivning af dele af teksten, flytte rundt på afsnit og eksperimentere med både disponering og sprog. Her kan det derfor meget vel ske, at den disposition, man fra starten arbejdede ud fra, ændrer udseende, men det er kun helt naturligt. Korrekturlæsning Når man taler om at læse korrektur på en tekst, betyder det at gennemlæse teksten meget grundigt for at rette alle overfladiske fejl. Der kan fx være tale om at rette retskrivningsfejl og andre sproglige fejl, forkerte skrifttyper, glemte ord, ord der ikke er slettet fra en tidligere version af teksten, forkert orddeling, manglende mellemrum, forkert linjeafstand og en lang række andre fejltyper. Korrekturlæsning er allersidste led i redigeringsfasen. Det ville jo være ærgerligt alt for tidligt i skrivefasen at bruge tid på at rette sproglige fejl, hvis det viser sig, at et afsnit i sidste ende skrives om eller helt udelades. 15

16 EKSEMPLER PÅ OPGAVEFORMULERINGER Dansk Område Litteratur Opgaveformulering Den Sonnergaardske novelle Jan Sonnergaard: Radiator Ud fra fortolkning og analyse af Polterabend og Historien om en ung mand, der tvinges ind i et klædeskab, fordi et ubehageligt væsen bryder ind i hans kærlighedsliv på de mest umulige og ubelejlige tidspunkter vil jeg foretage en bestemmelse af den Sondergaardske novelle, som de optræder i hans første novellesamling Radiator Historie Område Israel-Palæstinakonflikten Emne Gidselaffæren i München i 1972 Litteratur Johan Bender: Palæstinaproblemet (Gyldendal 1999) Johan Bender og Hans-Kurt Gade: Stormagtspolitikken (Gyldendal 1992) Niels Brinch og Esben Mønster-Kjær: Antiterror (Aschehoug 2005) Steven Spielberg: München. Spillefim (Dreamwork 2005) Opgaveformulering Jeg vil analysere gidselaffæren i München 1972 med henblik på at diskutere årsager hertil og hvorfor den endte, som den gjorde. Jeg vil på baggrund af forskellige opfattelser vurdere gidselsaffærens betydning for udviklingen i den palæstinensiske konflikt. Dansk og historie Område Litteratur Opgaveformulering Manipulation og retorik: Hitlers propaganda Et udvalg af Adolf Hitlers politiske taler Igennem en analyse og fortolkning af udvalgte politiske taler af Hitler fra sidste halvdel af 1930 erne vil jeg undersøge, hvilke retoriske virkemidler, Hitler benyttede sig af. Jeg vil endvidere redegøre for den samfundsmæssige situation i Tyskland i det pågældende tidsrum og i forlængelse heraf diskutere, hvilke samfundsklasser Hitler i særlig grad appellerede til. 16

1g- Opgaven DHO. Middelfart Gymnasium. 1g 2014-15

1g- Opgaven DHO. Middelfart Gymnasium. 1g 2014-15 1g- Opgaven DHO Middelfart Gymnasium 1g 2014-15 1 Indholdsfortegnelse HVAD ER EN DHO?... 3 HVAD ER FORMÅLET MED DHO?... 4 VEJLEDNING OG RESPONS FOREGÅR EFTER SKOLETID... 4 TIDSPLAN OG OMFANG - OVERSIGT...

Læs mere

Information om. Historieopgaven i 1hf

Information om. Historieopgaven i 1hf Information om Historieopgaven i 1hf Indhold HISTORIEOPGAVEN 3 FORMÅLET MED HISTORIEOPGAVEN 3 TIDSPLAN OG OMFANG 3 OPGAVENS INDHOLD 3 TITELFORSIDEN 4 INDHOLDSFORTEGNELSEN 4 INDLEDNINGEN 4 BRØDTEKSTEN 4

Læs mere

Information om. Historieopgaven i 1hf

Information om. Historieopgaven i 1hf 2016 Information om Historieopgaven i 1hf Indhold HISTORIEOPGAVEN 3 FORMÅLET MED HISTORIEOPGAVEN 3 TIDSPLAN OG OMFANG 3 OPGAVENS INDHOLD 3 TITELFORSIDEN 4 INDHOLDSFORTEGNELSEN 4 INDLEDNINGEN 4 BRØDTEKSTEN

Læs mere

1g- Opgaven DHO. Middelfart Gymnasium & HF. 1g

1g- Opgaven DHO. Middelfart Gymnasium & HF. 1g 1g- Opgaven DHO Middelfart Gymnasium & HF 1g 2016-17 1 Indholdsfortegnelse HVAD ER EN DHO?... 3 HVAD ER FORMÅLET MED DHO?... 3 VEJLEDNING OG RESPONS... 4 TIDSPLAN OG OMFANG - OVERSIGT... 5 FORM OG STRUKTUR

Læs mere

SRO på MG, måj-juni 2015

SRO på MG, måj-juni 2015 SRO på MG, måj-juni 2015 Kære 2.g er Du skal i maj 2015 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

SRO på MG, åpril-måj 2014

SRO på MG, åpril-måj 2014 SRO på MG, åpril-måj 2014 Kære 2.g er Du skal i maj 2014 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 2. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2011: En opgave i en faglig problemstilling

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Dansk og/ eller historieopgaven i 2g

Dansk og/ eller historieopgaven i 2g Vejledning til på TIDSFRISTER OG KRAV: Senest mandag den 18. januar 2010 vælger du, om opgaven skal skrives i dansk, i historie eller i begge fag. Derefter undersøger du mulige områder, og under vejledning

Læs mere

Information om Dansk/Historie-opgaven 2015

Information om Dansk/Historie-opgaven 2015 Information om Dansk/Historie-opgaven 2015 Indholdsfortegnelse Side 1.0 Dansk- / Historieopgaven 3-1.1 Formålet med Opgaven 3-1.2 Tidsplan og omfang 3 2.0 Opgavens indhold 4-2.1 Titelforsiden 4-2.2 Indholdsfortegnelsen

Læs mere

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven I skal i løbet af 2. år på HH skrive en større opgave i Dansk og /eller Samtidshistorie. Opgaven skal i år afleveres den 7/12-09 kl. 12.00 i administrationen. I bekendtgørelsen

Læs mere

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 1. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2012: En opgave i en faglig

Læs mere

Dansk historieopgaven

Dansk historieopgaven Dansk historieopgaven FORMÅL: At kunne skrive en stor opgave er en vigtig del af din uddannelse, både på gymnasiet og i de uddannelser, der kommer bagefter. Derfor skal du kende de regler, der er for at

Læs mere

Dansk og/eller historieopgaven i 1g

Dansk og/eller historieopgaven i 1g Vejledning til Opgaven i dansk og/eller historie på Virum Gymnasium 2017 Du skal foråret 2017 skrive en opgave i dansk og/eller historie. Rammerne for opgaven beskrives i det følgende: FORMÅL: Opgaven

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO Du skal nu skrive din studieretningsopgave. Formålet med din SRO er formidling af faglig viden til dine læsere (lærere/vejledere). Derfor er det vigtigt, at

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Indhold: Vigtige datoer s.2 Udlevering af opgaveformuleringen..s.2 Opgaven skrives s.2 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig karakter på eksamensbeviset,

Læs mere

SRO på MG, åpril-måj 2016 (redigeret april 2016/LV)

SRO på MG, åpril-måj 2016 (redigeret april 2016/LV) SRO på MG, åpril-måj 2016 (redigeret april 2016/LV) Kære 2.g er Du skal i april 2016 påbegynde arbejdet med din studieretningsopgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden.

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister; og den SKAL skrives af alle,

Læs mere

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Større Skriftlig Opgave 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning

Større Skriftlig Opgave 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning Større Skriftlig Opgave 2015 Tidsplan, praktiske oplysninger og materiale til vejledning Tidsplan Dato Aktivitet Du skal Tale med din lærer om emnet, inden 8/10 Valg af fag og overskrift for SSO du vælger

Læs mere

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2016 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Opgavetype Skrivekursus 4 moduler i grundforløbet Introduktion til grundlæggende begreber og metoder af betydning for skriveprocessen

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet Elevmanual til SRP Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2014-2015 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5

Læs mere

Historieopgaven 1. HF

Historieopgaven 1. HF Historieopgaven 1. HF Opgavevejledning til kursister Opgaveaflevering: 14. april, kl. 14.00 på kontoret Historieopgave 1hf 2010-2 1. Generelt om historieopgaven Historieopgaven skrives og afleveres individuelt

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven.

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven. TIL OPGAVESKRIVEREN Formål med opgaven. Den større skriftlige opgave i biologi er en eksamensopgave, hvor der gives en selvstændig karakter, som tæller med på eksamensbeviset på lige fod med de øvrige

Læs mere

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT 2014 Tidsplan Oversigt over forløbet af SRP s. 3 Indholdsfortegnelse Sådan arbejder du med studieretningsprojektet s. 4 Område og opgaveformulering s 4

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Indhold: Vigtige datoer s.1 Udlevering af opgaveformuleringen..s.1 Opgaven skrives s.1 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave)

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) OSO'en (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) Du skal nu i gang med at forberede din obligatorisk selvvalgte opgave (OSO'en), som alle elever i 10. klasse skal lave. Her skal du arbejde SELVSTÆNDIGT med et emne,

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister, og den SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HFeksamen.

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2016 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Dansk A (stx) Litterær artikel Skriveportal. Litterær artikel. I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster.

Dansk A (stx) Litterær artikel Skriveportal. Litterær artikel. I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster. Hvad er en litterær artikel? Litterær artikel I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster. Du skal formidle din forståelse af teksten. Dvs., at du påstår noget om,

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Progressionsplan for det skriftlige

Progressionsplan for det skriftlige Progressionsplan for det skriftlige Skolens progressionsplan for det skriftlige bygger på det obligatoriske forløb om skriftlighed i dansk i 1.g/1.t og det skriftlige basiskursus inden for rammerne af

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Fra STX bekendtgørelsen Ens for læreplanen til dansk og historie: 3.2. Arbejdsformer [ ] Der udarbejdes i 1.g eller 2.g en opgave i dansk

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, STX 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet

Læs mere

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 SRP 2014 Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 i 3.g 1. Indledning Du får her en beskrivelse af de formelle krav til studieretningsprojektet i 3g med afsæt i STX-bekendtgørelsen 2013, bilag 7. Du har

Læs mere

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE Forord For at kunne indstille sig til eksamen i de enkelte fagmoduler på 1. del og det obligatoriske fagmodul på 2. del på AkademiMerkonom skal den studerende

Læs mere

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Studieretningsprojektet i 3.g 2015 Det følgende er en generel vejledning til studieretningsprojektet, mens dine lærere vil kunne fortælle nærmere

Læs mere

SSO. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf. Information om 2014/2015

SSO. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf. Information om 2014/2015 SSO 2014/2015 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 1 Tidsplan for SSO 2014-2015 Uge 45-48 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014 SSO 2013/2014 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf Tidsplan for SSO 2013-2014 Uge 46-48 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge 48

Læs mere

PORTFOLIO. til Det internationale område. Roskilde Handelsgymnasium

PORTFOLIO. til Det internationale område. Roskilde Handelsgymnasium PORTFOLIO til Det internationale område Roskilde Handelsgymnasium Efterår 2012 Program # $%&' ( %)*+ % # "## &##, '- #"# # &#.!" $ %*% #/"# $# 0%* # # ## 1% * 2-%*. ". ## 3%-.# 1% # ".".. $!# 2 Introduktion

Læs mere

Kompetencelogbog trin for trin

Kompetencelogbog trin for trin Kompetencelogbog trin for trin I. Sæt ord på kompetencerne: Hvilken viden og værktøjer fik du? Hvad kan du med din viden? Hvilken indsigt fik du i forhold til dine værdier, dvs. hvad giver mening og er

Læs mere

HF: Større Skriftlige Opgave

HF: Større Skriftlige Opgave HF: Større Skriftlige Opgave 1 Indholdsfortegnelse Hvad er Den større skriftlige opgave? Hvilke fag kan der skrives opgave i? Forløb Valg af område Tilmelding Opgavetitel Opgaveugen Aflevering Opgavens

Læs mere

Almen studieforbedelse hvordan?

Almen studieforbedelse hvordan? Almen studieforbedelse hvordan? EKSAMEN 2016 Læs folderen grundigt FØR UNDER EFTER Du har lavet din synopsis. Sørg for at bruge vejlederne, mens du kan! Altså indtil synopsen er afleveret. Derefter er

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver

OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver OpgaveGuiden OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver Det er ikke let at skrive en god opgave. En ting er emnet, faget og litteratursøgningen, noget andet er alle formaliteter omkring opgaven. Det er elementer

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt Formalia ved opgaveskrivning Indhold 1 Formalia ved opgaveskrivning... 3 2 Layout... 3 3 Opbygning... 3 4 Aflevering... 5 5 Sanktioner... 5 6 Litteraturliste...

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Historie-/danskopgaven i 2g

Historie-/danskopgaven i 2g 2011 Historie-/danskopgaven i 2g Nærum Gymnasium 2 Historie-/danskopgaven i 2.g en vejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. De formelle krav og rammer... 3 3. Opgavens emne... 3 3. Om det danskfaglige

Læs mere

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2016 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers August 2010 Normalside Omfang Skrifttype Opsætning Indholdsfortegnelse Opbygning En normalside er defineret som 2400

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

1g-opgaven i dansk. Råd og vink

1g-opgaven i dansk. Råd og vink 1g-opgaven i dansk 1.g opgave i dansk 2014 Råd og vink Præsentation 1g opgaven skal fungere som øvelse i metoder, der skal anvendes i senere opgaver. Derfor ligger der allerede i 1g opgaven bestemte krav

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

LANGKAER. Studieretningsprojekt 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning GYMNASIUM / HF / IB WORLD

LANGKAER. Studieretningsprojekt 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning GYMNASIUM / HF / IB WORLD LANGKAER GYMNASIUM / HF / IB WORLD SCHOOL Studieretningsprojekt 2015 Tidsplan, praktiske oplysninger og materiale til vejledning 2 Tidsplan Dato Aktivitet Du skal 8/10 Valg af fag og overskrift for SRPemnet

Læs mere