1g- Opgaven DHO. Middelfart Gymnasium. 1g

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1g- Opgaven DHO. Middelfart Gymnasium. 1g 2013-14"

Transkript

1 1g- Opgaven DHO Middelfart Gymnasium 1g

2 Indhold HVAD ER EN DHO? 3 HVAD ER FORMÅLET MED DHO? 4 VEJLEDNING OG RESPONS FOREGÅR EFTER SKOLETID 4 TIDSPLAN OG OMFANG - OVERSIGT 6 FORM OG STRUKTUR 8 TITELFORSIDEN 8 INDHOLDSFORTEGNELSEN 8 INDLEDNINGEN 8 BRØDTEKSTEN 8 LITTERATURHENVISNINGER 10 AFSLUTNINGEN 11 LITTERATURLISTEN 11 SKRIVEPROCESSENS METODER OG TEKNIKKER 12 AT KOMME I GANG 12 IDEFASEN 12 INDSAMLINGSFASEN 13 PLANLÆGNINGSFASEN 13 AT VÆRE I GANG 14 SKRIVEFASEN 14 STRUKTURERINGSFASEN 14 SPROGET 14 AT SLUTTE AF 15 REDIGERINGSFASEN 15 EKSEMPLER PÅ OPGAVEFORMULERINGER 16 DANSK 16 HISTORIE 16 DANSK OG HISTORIE 16 2

3 1.G-OPGAVEN KÆRE 1.G ER Som en del af uddannelsen til studentereksamen, stx, indgår et krav om Opbygningen af elevernes studieforberedende skrivekompetencer. Som led i denne opbygning skal alle elever Middelfart Gymnasium: i løbet af 1.g besvare en opgave i en faglig problemstilling fra dansk eller historie eller begge fag Dette lille hæfte er ment som en introduktion til 1.g-opgaven, der også kaldes DHO, en forkortelse for Dansk/Historie-Opgaven, men kan også bruges i forbindelse med andre større skriftlige opgaver i gymnasiet, da metoderne og teknikkerne i skriveprocessen som oftest er de samme. HVAD ER EN DHO? - DHO afvikles i perioden 22. maj juni - DHO er en opgave i dansk eller historie evt. dansk og historie. - Skolen anbefaler, at du vælger at løse opgaven som en enkeltfaglig opgave dvs. en opgave i enten dansk eller historie. Hvis du meget gerne vil skrive en flerfaglig opgave, så sørg for at tale grundigt med dine faglærere om det. - Du skal arbejde med en faglig problemstilling. - Det faglige grundlag for opgaven er normalt faglige stof, der er gennemgået i undervisningen i 1. og 2. semester, men kan også være et fælles emne. - De to lærere orienterer dig om mulige opgaveområder inden for hvert af de to fag og præsenterer dig for et antal rammer for opgaveformueringer. Derudover vil læreren også præsenterer dig for en materialesamling, der består af forskellige ukendte tekster, som du kan inddrage i din opgavebesvarelse. Du vælger så fag og en ramme og begynder at overveje, hvilke tekster du vil inddrage og hvordan. - Du formulerer skriftligt, hvordan du vil arbejde med den valgte ramme. Dvs. hvilke tekster skal indgå i din analyse, hvordan vil du disponere opgaven, osv. Oplægget afleveres til din lærer og danner grundlag for den videre vejledning. 3

4 - Du udarbejder din DHO-besvarelse HVAD ER FORMÅLET MED DHO? I 1.g-opgaven skal du arbejde selvstændigt med fagenes teori, begreber og metoder og anvende disse på et materiale, der ikke er gennemgået på klassen. I forbindelse med opgaven arbejdes der med emneafgrænsning, informationssøgning, opgaveformulering, disposition, konklusion og opgavens fremtrædelsesform, herunder noteapparat og litteraturhenvisninger. Formålet med 1.g-opgaven er, at du skal få: - træning i at udarbejde en større, sammenhængende skriftlig opgave om et fagligt/flerfagligt emne, som du har valgt i samarbejde med din dansk- og/eller historielærer og - øvelse i emneafgrænsning, arbejdstilrettelæggelse, tidsdisponering og planlægning. Ydermere skal 1.g-opgaven lære dig at: - indsamle og bearbejde materiale og fremstille et stof i eget sprog med personlige synspunkter - anvende hensigtsmæssige teknikker ved den konkrete udarbejdelse af en større skriftlig opgave (indholdsfortegnelse, kildeangivelses- og citatteknik, litteraturliste osv.). VEJLEDNING OG RESPONS FOREGÅR EFTER SKOLETID DHO er en vejledningskrævende opgave, hvilket betyder, at du undervejs i opgaveprocessen skal møde din faglærer til vejledning/få respons på dine udkast. Denne vejledning/respons foregår i uge Vejledningen planlægges af dine lærere, og foregår uden for almindelig undervisningstid i fagene. Vejledningen kan både omhandle faglige problemstillinger, fx hvis du har læst noget, som du ikke helt forstår, og det kan omfatte selve arbejdet med opgavebesvarelsen, fx hvilken rækkefølge afsnittene skal komme, hvad skal med i litteraturlisten, hvordan undgår du at blive anklaget for snyd, når du nu gerne vil have det her bestemte citat med i min besvarelse osv. Dansk- og historielærerne planlægger selv vejledningens indhold, form og omfang. Vejledning kan foregå individuelt, i mindre grupper og kollektivt. 4

5 Bemærk: Der er i alt afsat 1 time til vejledning pr. elev. ½ time på skolen og ½ time som elektronisk vejledning. For at hjælpe dig med at få struktureret din arbejdsproces, har skolen planlagt et antal dage til vejledning/respons og dit arbejde med opgaven. D. 22. og 23. maj er dit normale skema ryddet de to dage bruges på dels vejledning og dels arbejdet med opgaven. En del klasser har på den ene dag planlagt ekskursion. Du har mødepligt dvs. du skal sidde på skolen og arbejde. Lærerne offentliggør de mulige opgave-ramme-formuleringer for klassen senest torsdag d. d. 15. maj. Lærerne sørger for en fordeling af elever på fag, evt. efter brug af lodtrækning. I løbet af d. 22. og 23. maj skal du altså: - I samråd med læreren beslutte dig for, hvilken rammeopgave, du vil vælge - Overveje, hvilke tekster du vil inddrage og hvordan. - Formulere, skriftligt, du vil arbejde med den valgte ramme. Dvs. hvilke tekster skal indgå i din analyse, hvordan vil du disponere opgaven, osv. Oplægget afleveres til din lærer og danner grundlag for den videre vejledning. Oplægget afleveres til læreren og danne udgangspunkt for den videre vejledning. Oplægget afleveres til læreren senest fredag d. 23. maj ved skoledagens afslutning. Du afleverer derefter den udleverede forside i udfyldt stand på skolens kontor. Sidste frist for aflevering: mandag d. 26. maj. Forside ligger i mappen: Egne dokumenter Alle 2.G elever Meddelelser fra ADM DHO. Sidste omgang fysiske vejledning foregår mandag d. 26 maj (kl ) og/eller onsdag d. 28. maj, og kan foregå individuelt eller kollektivt. Dine lærere giver dig besked om, hvornår og hvordan I mødes. 5. og 6. juni skal du bruge til at færdiggøre din DHO-opgave og i den forbindelse kan du selvfølgelig få brug for at spørge om noget, så husk at træffe aftale med din lærer om evt. elektronisk vejledning. Senest fredag d. 6. juni kl. 14:00 skal DHO-besvarelsen afleveres. Du afleverer besvarelsen i ét eksemplar på skolens kontor. 5

6 1.g-opgaven beregnes til 20 elevtimer og forventes at fylde 5-8 sider (1½ linjeafstand, passende margin og skriftstørrelse), inklusiv indledningen, selve teksten, afslutningen og noterne (litteraturhenvisningerne). Forside, litteraturliste og bilag tæller ikke med i den samlede mængde. En side svarer til typeenheder; således må opgaven fylde typeenheder. 1.g-opgaven er obligatorisk og bedømmes af dansk- og/eller historielæreren efter 7-trinsskalaen. Karakteren indgår i fastlæggelsen af standpunktskarakteren i faget/fagene. TIDSPLAN OG OMFANG - OVERSIGT PERIODE HVILKET? 9. maj 2014 Du bliver orienteret om 1.g-opgaven 15. maj, senest kl. 12:00 Læreren offentliggør et antal mulige rammeopgave-formuleringer, som du kan vælge mellem maj 26. maj, senest kl. 12:00 Indsamling, udvælgelse, arbejde med problemformulering, evt. ekskursion og 1. skrivedag. Du arbejder på skolen og formulerer skriftligt, hvorledes du vil arbejde med den valgte ramme formulering hvilket materiale du vil inddrage og hvordan, disponering af besvarelsen osv. Som det sidste fredag sørger lærerne for en fordeling af elever på de forskellige ramme-opgaver. Du afleverer den udfyldte opgaveforside på kontoret (fag og rammeopgave) 26. maj Eftermiddagen er afsat til vejledning og dit fortsatte arbejde med opgaven. Ved vejledningen får du respons på dit udspil 28. maj Eftermiddagen er afsat til vejledning og dit fortsatte arbejde med opgaven. Ved vejledningen får du respons på dit udspil juni 6. juni, senest kl. 14:00 Du arbejder med opgavebesvarelsen Du afleverer din besvarelse på kontoret. Et-faglige besvarelser afleveres i ét eksemplar, to-faglige i to eksemplarer. 6

7 7

8 FORM OG STRUKTUR Opgaven skal indeholde: - en titelforside - en indholdsfortegnelse - en indledning - selve brødteksten - litteraturhenvisninger - en afslutning - en litteraturliste - evt. bilag Titelforsiden På titelforsiden skal stå opgavens titel, dit navn, klasse, fag og afleveringsdato. Indholdsfortegnelsen Opgaven skal være forsynet med en indholdsfortegnelse, der klart henviser til de enkelte hovedog underafsnit i opgaven med sidehenvisninger, der svarer til overskrifterne inde i teksten. Hver enkelt side i opgaven skal derfor nummereres (se fx indholdsfortegnelsen i dette hæfte). Indledningen I opgavens indledning skal det gøres klart, hvad der er opgavens formål, dvs. hvad du ønsker at behandle i opgaven, og hvordan du vil behandle stoffet. I indledningen formuleres således opgavens fokus (røde tråd). For at få overblik over formålet med og indholdet af din opgave kan det være en god ide, at du ret tidligt i skriveprocessen formulerer en opgaveformulering. En god opgaveformulering er fagligt relevant, har et klart fokus og lægger op til, at du analyserer, fortolker, argumenterer og vurderer. Brødteksten I denne del af opgaven sætter du læseren ind i dit emne, giver den nødvendige baggrundsviden, præsenterer det stof, du arbejder med, gør rede for din undersøgelse og dine resultater med konkrete eksempler og klare argumenter, så læseren hele tiden kan følge din tankegang og forstå, hvorfor du når frem til dine resultater. Arbejdet med stoffet foregår på forskellige taksonomiske niveauer: 8

9 Redegørelse At redegøre for noget betyder, at du forklarer med egne ord. Redegørelsen skal være så neutral som muligt og behøver ikke følge forlægget, men skal naturligvis være struktureret. Analyse I en analyse af teksten splittes den op i mindre enheder. Det er vigtigt, at du i analysen henviser til teksten altså dokumenterer dine påstande. Diskussion I diskussionen finder du frem til tekstens synspunkter og sætter dem op mod hinanden. Herefter tager du stilling til disse og argumenterer for din holdning. Dvs. at du indgår i en dialog med teksten. Det er vigtigt, at du i din diskussion er argumenterende og ikke følelsesmæssigt forankret. Vurdering En vurdering kræver en stillingtagen, som bygger på en række synspunkters holdbarhed i forhold til hinanden. Du skal huske at argumentere for din vurdering. Perspektivering (især dansk) I perspektiveringen sætter du teksten ind i en bredere sammenhæng. Her er der mange muligheder, så det handler om at finde det, som er mest relevant for teksten. - Inddrag fx forfatteren og det, der er kendetegnende for ham/hende. Forfatterens kendetegn er imidlertid kun interessante, hvis det lykkes dig at finde et forankringspunkt i den foreliggende tekst. Undersøg, om forfatteren har skrevet andre tekster, der meningsfyldt kan sammenlignes med din tekst. Du kan også inddrage andre forfattere, måske fra samme tidsperiode eller fra andre perioder, men med samme hovedtema som i din tekst. - Vurdér fx, hvilken virkelighedsbaggrund der findes i den tid, i det land eller i det miljø teksten er skrevet. - Vurdér fx, hvilke tidstypiske (eller atypiske) politiske, filosofiske og/eller psykologiske holdninger der kommer til udtryk i teksten. - Vurdér fx, hvilket menneskesyn vi kan læse ud af teksten. Tjek hele tiden, om perspektiveringerne er forankrede i den aktuelle tekst. 9

10 Citater Eksempler og dokumentation vil ofte bestå af citater fra de tekster, du arbejder med. Et citat skal altid markeres, og der må aldrig være tvivl om, hvor det begynder eller slutter. Husk altid at angive, hvor du har fundet citatet (se også Litteraturhenvisninger nedenfor). Et kortere citat markeres med anførseltegn: citat citat citat, mens et længere citat med fordel kan udhæves fra den omgivende tekst med en blanklinje før og efter, eventuelt også med indrykning og mindre skriftstørrelse og linjeafstand end i den omgivende tekst. Ved udhævede citater bruges ikke anførselstegn. Litteraturhenvisninger 1.g-opgaven er bl.a. en øvelse i rimelig og hæderlig brug af kilder og faglitteratur. Det er derfor et helt uomgængeligt krav, at du angiver samtlige benyttede kilder (se også under Litteraturlisten). Noter/litteraturhenvisninger skal bruges til at dokumentere dine oplysninger og vise, hvor du har dine oplysninger fra. Brug derfor noter, når du citerer det materiale, du har læst, og når du fremfører analyser, pointer, synspunkter m.v., som du ikke selv har fremstillet. Der er tre måder, at opstille noter på: - Notehenvisningen kommer i direkte forlængelse af referencen i en parentes. Dette er særligt anvendeligt ved direkte citater, og hvis der i opgaven kun er ganske få kildehenvisninger. - Notehenvisningen nummereres og anbringes nederst på siden (fodnoter). Dette er særligt anvendeligt, hvis der ikke er for mange kildehenvisninger. - Notehenvisningen nummereres og henviser til et bilag med referencer (slutnoter). Dette er særligt anvendeligt, hvis der er mange kildehenvisninger. Eksempel på et længere citat med fodnote ( ) Alligevel er der ganske stor forskel på den traditionelle dokumentarisme og nogle af de moderne dokumentarfilm, der bl.a. anvender en række af de fortællemåder og virkemidler, som tidligere var forbeholdt spillefilmen. Forfatteren Lars Movin sammenfatter tendensen således: 10

11 Dokumentaren har i de senere år udviklet sig til en sand kunstnerisk smeltedigel, hvor grænserne nedbrydes, og hvor alle typer idéer og udtryk udfordres og blandes til nye formater. Man kan ganske enkelt tale om en helt ny generation af auteur-dokumentarister, der med virkeligheden som råstof skaber personlige filmiske værker med en mangfoldighed af stilistiske greb og en vitalitet, der sender impulser ud i alle hjørner af filmmediet også til spillefilmen 1. ( ) Afslutningen I afslutningen sammenfatter du opgavens samlede resultater, således at afslutningen giver svar på de spørgsmål, som du stiller i indledningen. Indledning og afslutning skal være i tråd med hinanden og skal fortælle, hvad hele opgaven handler om. Derfor er der mange, der vælger at skrive indledningen og afslutningen til sidst, således at disse afstemmes hinanden og resten af opgaven. Litteraturlisten Litteraturlisten er en alfabetisk liste over benyttet litteratur og viser læserne, hvilke kilder du har brugt til opgaven, og gør det muligt for læserne selv at finde frem til disse. De kilder, du citerer fra og henviser til, skal altid med på listen. Men listen skal ikke rumme alle de bøger, du har bladret i på biblioteket kun de bøger, der er relevante for opgaven. Litteraturlisten skal være overskuelig og korrekt. Den skal rumme alle de oplysninger, der er nødvendige for at finde bogen eller artiklen, dvs. forfatter, titel, forlag og årstal. Kilderne præsenteres i alfabetisk rækkefølge efter forfatterens efternavn eller efter titlen (hvis der ikke er en forfatter). Skriv efternavnet først, så det er lettere for din læser at finde rundt i listen. En anden god retningslinje er, at en bogtitel skrives med kursiv, mens titlen på en kortere tekst (fx novelle eller artikel i et tidsskrift) skrives med anførselstegn. Eksempel på litteraturliste: Andersson, Jan, og Mats Furberg: Språk och påverkan. Lund: Aldus/Bonniers, Brandt, Per Aage: O at være et subjekt. I: Analyser af moderne dansk lyrik 1. Udg. Per Olsen. København: Borgen, 1976: Monty, Ib, og Morten Piil: Se, det er Film - i Klip. København: Fremad, Movin, s

12 Nørgaard, Henry: Einstein får atter ret. Politiken 11. september 1995, 1. sektion: 6. Pedersen, Ove K., m.fl.: Demokratiets lette tilstand: Syv beslutningstagere om Danmark og fremtid. København: Spektrum, job på Internet. Jyllands-Posten Internet januar Skriveprocessens metoder og teknikker Når man skal skrive en større eller mindre opgave, er der meget store individuelle forskelle på, hvordan det foregår. Dels er der forskelle fra person til person, dels er der forskelle fra opgave til opgave. Nogle laver en så grundig planlægning, at de er i stand til at skrive deres opgave stort set i et hug. For andre er skrivning en cirkulær proces; de lægger en plan, skriver sig frem til erkendelse, går tilbage og reviderer osv. På trods af individuelle forskelle kan skriveprocessen inddeles i tre overordnede faser: At komme i gang, at være i gang og at slutte af. AT KOMME I GANG Idefasen I startfasen får man ideer, tænker, planlægger og indsamler stof. Man skriver stikord og uforpligtende tekststykker. For at komme i gang med at skrive en opgave må man altså have en ide om, hvilket emne eller emneområde man gerne vil arbejde med. Brainstorming Formålet med en brainstorming er at opnå en indfaldsvinkel til et emne, som man måske i begyndelsen ikke havde regnet med fandtes. Metoden går ud på, at man kritikløst og impulsivt skriver alle de ord ned, der falder én ind, når man tænker på et emne uanset om ordene i virkeligheden har relevans for emnet. Man kan lave en brainstorming ved at tage et stykke papir og skrive stikord og overskrifter til emnet i hulter-til-bulter-rækkefølge under hinanden. Det behøver ikke være formfuldendte sætninger, bare man selv ved, hvad man mener. Det kan være ideer, man selv har fået, kloge ting, man har fra andre, spørgsmål til det, man vil undersøge, notater til tekster, man har læst om emnet, og meget andet. 12

13 Fordelen ved at lave en brainstorming er, at man på en overskuelig måde får samlet alle sine ideer. Det er vigtigt, at man ikke censurerer sig selv. Der skal være plads til alle ideer også dem, der måske umiddelbart virker halvdårlige. Mindmap Mindmap betyder tankekort og er måden, man ordner og strukturerer stikordene/overskrifterne fra brainstormingen på. Mindmap anvendes altså i forlængelse af brainstormingen, idet man tager udgangspunkt i nogle bestemte ord fra brainstormingen og forbinder disse. Ideen er at kortlægge sine tanker i de sammenhænge og forbindelser, som de præsenterer sig i. Man skriver stikord om et emne ned på papiret, ofte med en boble eller kasse omkring hvert stikord. Man kan prøve at anbringe stikord, som hører sammen, i nærheden af hinanden. Ved hjælp af streger kan man dernæst angive, hvordan de hænger sammen. Mindmap er et godt redskab til at tænke. Man får samlet sine tanker og gjort dem synlige, og man kommer i gang med at strukturere dem. Indsamlingsfasen Når man har besluttet sig for, hvilket emne man vil arbejde med, skal man samle materiale til belysning af emnet. Når man skal samle stof, er det vigtigt, at man på forhånd har en forestilling om formålet med opgaven. Man skal altid styre sin stofindsamling. Det store problem for mange selv øvede skribenter er, at de drukner i mængden af stof, de får fat i. De glemmer opgavens formål, fokus og modtager. Netop disse begreber er særdeles vigtige i enhver form for opgaveskrivning. I stedet for at famle i blinde er det en god ide at søge stof om et emne ud fra nogle helt konkrete spørgsmål, man selv ønsker besvaret. Det er vigtigt undervejs i indsamlingsfasen at udarbejde notater til det stof, man finder relevant. I den forbindelse et det især vigtigt at notere så udførligt og præcist som muligt, hvor man finder stoffet (titel og/eller forfatter og sidetal). Det vil spare megen tid og forhindre en masse ekstraarbejde inden afleveringen af den færdige opgave. Planlægningsfasen Planlægning er ikke det samme som at tænke. At tænke handler om at samle sin viden og prøve at udvide den. At planlægge handler derimod om at standse op og gøre status, dvs. blive klar over, hvor man er, og hvor man vil hen. Dygtige og erfarne skribenter bruger meget af deres tid på at tænke over, hvad deres opgave skal udrette, og hvordan den kan komme til det. Det sker især ud fra en bevidsthed om tre områder: opgavens formål og fokus, opgavens modtager og opgavens genre. 13

14 Disposition En disposition er en kortfattet oversigt over de enkelte dele af en tekst, stillet op i den rækkefølge, hvori de optræder. Dispositionen er m.a.o. en ordnet rækkefølge af stikordene (stikordsliste) fra mindmappet. Mange skribenter (også øvede) laver en disposition en eller flere gange i løbet af deres arbejde med en tekst. Det er et redskab for skribenten til at opnå overblik, og dette redskab kan bruges før, under og efter, at man har skrevet selve teksten. Når man kender sit stof, kan man lave en oversigt over de punkter, man vil have med i sin opgave. Det er en god idé at skrive hvert punkt på en separat seddel og dernæst finde ud af, hvilke punkter der er de mest interessante, og hvor tyngdepunktet i opgaven skal ligge. Man kan derpå overveje, hvilken sammenhæng der er mellem de forskellige afsnit, og om nogle punkter kan udelades. Det er dog vigtigt at understrege, at dispositionen ikke er en del af det endelige skriftlige produkt, men blot en arbejdsmetode. AT VÆRE I GANG I denne fase skriver man notater og løse tanker, kortere eller længere sammenhængende tekststykker, strukturerer disse, omarbejder, redigerer, afgrænser tekstens fokus og klargør opgavens struktur. Skrivefasen Imens man tænker, planlægger eller samler stof, skriver man antageligt noget hele tiden. Det kan være notater, oversigter, løse sedler, spørgsmål, synspunkter osv. Men det kan også være tekststykker, der næsten uændret kan tages med i det egentlige udkast til opgaven. Andre gange beslutter man, at man vil skrive et udkast. Det, der ligger deri, er, at man skriver noget, der engang skal blive til en del af den færdige opgave. Struktureringsfasen At strukturere sit stof vil sige, at man overvejer, hvordan forskellige dele hænger sammen indbyrdes, og afprøver forskellige muligheder for at stille det op. Sproget Sproget er i sagens natur en væsentlig del af en opgave i gymnasiet. Det er ikke ubetydeligt for modtagelsen af opgaven, om det sprogligt er noget makværk, eller om sproget er flydende og velskrevet. Det er nærmest umuligt på få linjer at fortælle, hvad der generelt skal til, for at sproget er godt, og hvad der gør sproget i en opgave tungt og uharmonisk. Det er også vanskeligt at opstille en komplet liste over aspekter ved sproget, som volder alle i klassen problemer, for der vil altid være nogle, som er fødte skribenter, mens andre ikke rigtigt har lært at skrive. 14

15 At slutte af Til sidst skriver man sin tekst, finpudser den og gør den færdig. Denne fase kaldes også redigeringsfasen. Redigeringsfasen I redigeringsfasen skriver man sin opgave, finpudser den og gør den færdig. Respons De fleste er vant til at skrive en kladde, som blot rettes efter sproglige fejl. De er ikke vant til at gå dybere ind i omskrivningsarbejdet. Det er man nødt til at lære. Første led i den læreproces er, at man vænner sig til at få respons på sit udkast fra sine kammerater, forældre eller andre. Respons betyder svar og bruges som udtryk for arbejdsformen, hvor man får tilbagemelding på sine tekster, mens man skriver dem. Man afleverer altså sin ufærdige tekst, får respons på den, tænker over responsen og skriver videre. Respons er en god ide, hvis man ikke kan få sin tekst til at makke ret. Andres øjne og meninger kan nemlig være lige det, man har brug for. Omskrivning og redigering Efter responsen vil næste trin naturligt være at udnytte de gode råd og vink, man har fået. Dette kan betyde, at man må bryde sin tekst op og indføje ny tekst. Den erfarne skriver vil nu gå ind i en egentlig omskrivning af dele af teksten, flytte rundt på afsnit og eksperimentere med både disponering og sprog. Her kan det derfor meget vel ske, at den disposition, man fra starten arbejdede ud fra, ændrer udseende, men det er kun helt naturligt. Korrekturlæsning Når man taler om at læse korrektur på en tekst, betyder det at gennemlæse teksten meget grundigt for at rette alle overfladiske fejl. Der kan fx være tale om at rette retskrivningsfejl og andre sproglige fejl, forkerte skrifttyper, glemte ord, ord der ikke er slettet fra en tidligere version af teksten, forkert orddeling, manglende mellemrum, forkert linjeafstand og en lang række andre fejltyper. Korrekturlæsning er allersidste led i redigeringsfasen. Det ville jo være ærgerligt alt for tidligt i skrivefasen at bruge tid på at rette sproglige fejl, hvis det viser sig, at et afsnit i sidste ende skrives om eller helt udelades. 15

16 EKSEMPLER PÅ OPGAVEFORMULERINGER Dansk Område Litteratur Opgaveformulering Den Sonnergaardske novelle Jan Sonnergaard: Radiator Ud fra fortolkning og analyse af Polterabend og Historien om en ung mand, der tvinges ind i et klædeskab, fordi et ubehageligt væsen bryder ind i hans kærlighedsliv på de mest umulige og ubelejlige tidspunkter vil jeg foretage en bestemmelse af den Sondergaardske novelle, som de optræder i hans første novellesamling Radiator Historie Område Israel-Palæstinakonflikten Emne Gidselaffæren i München i 1972 Litteratur Johan Bender: Palæstinaproblemet (Gyldendal 1999) Johan Bender og Hans-Kurt Gade: Stormagtspolitikken (Gyldendal 1992) Niels Brinch og Esben Mønster-Kjær: Antiterror (Aschehoug 2005) Steven Spielberg: München. Spillefim (Dreamwork 2005) Opgaveformulering Jeg vil analysere gidselaffæren i München 1972 med henblik på at diskutere årsager hertil og hvorfor den endte, som den gjorde. Jeg vil på baggrund af forskellige opfattelser vurdere gidselsaffærens betydning for udviklingen i den palæstinensiske konflikt. Dansk og historie Område Litteratur Opgaveformulering Manipulation og retorik: Hitlers propaganda Et udvalg af Adolf Hitlers politiske taler Igennem en analyse og fortolkning af udvalgte politiske taler af Hitler fra sidste halvdel af 1930 erne vil jeg undersøge, hvilke retoriske virkemidler, Hitler benyttede sig af. Jeg vil endvidere redegøre for den samfundsmæssige situation i Tyskland i det pågældende tidsrum og i forlængelse heraf diskutere, hvilke samfundsklasser Hitler i særlig grad appellerede til. 16

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Information om Dansk/Historie-opgaven 2015

Information om Dansk/Historie-opgaven 2015 Information om Dansk/Historie-opgaven 2015 Indholdsfortegnelse Side 1.0 Dansk- / Historieopgaven 3-1.1 Formålet med Opgaven 3-1.2 Tidsplan og omfang 3 2.0 Opgavens indhold 4-2.1 Titelforsiden 4-2.2 Indholdsfortegnelsen

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT 2014 Tidsplan Oversigt over forløbet af SRP s. 3 Indholdsfortegnelse Sådan arbejder du med studieretningsprojektet s. 4 Område og opgaveformulering s 4

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver

OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver OpgaveGuiden OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver Det er ikke let at skrive en god opgave. En ting er emnet, faget og litteratursøgningen, noget andet er alle formaliteter omkring opgaven. Det er elementer

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren:

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: DHO SRO SRP I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: dansk-historie-opgave (DHO) i slutningen af 1. år, studieretningsopgave (SRO) på 2. år studieretningsprojekt

Læs mere

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF FASERNE I UDARBEJDELSEN AF EN DANSK-HISTORIEOPGAVE (se dog særlig manual) EN SRO ET STUDIERETNINGSPROJEKT (SRP) TRIN FOR TRIN HVERT TRIN HAR EN SIDE I DENNE GUIDE. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FOR DENNE GUIDE

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO)

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Introduktion Nu skal du til at skrive din DHO. Formålet med din DHO er formidling af faglig viden til din(e) vejleder(e), og så er formålet også at øve dig

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014 SSO 2013/2014 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf Tidsplan for SSO 2013-2014 Uge 46-48 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge 48

Læs mere

Formalia ved opgaveskrivning

Formalia ved opgaveskrivning Formalia ved opgaveskrivning Dansk-/historie-opgave (DHO) Indhold Formalia i større opgaver... 1 Tjekliste til formalia... 5 Funktioner i Word... 6 Taksonomier - opgavens niveauer (udgangspunkt i humaniora)...

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag.

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag. Opgaveskrivning De store skriftlige opgaver Opbygning og indhold af en opgave Dansk/historieopgaven Studieretningsopgaven Studieretningsprojektet AT-eksamensopgaven Historieopgaven i 1hf Større Skriftlig

Læs mere

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 Dette hæfte tilhører: navn klasse / hold Der udleveres kun ét hæfte pr. kursist. Randers HF & VUC Indhold Vigtige datoer og regler: s. 3-6 1: Fag

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

Den gode projektopgave

Den gode projektopgave Den gode projektopgave Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indhold Opgavens dele placeres således:... 3 Titelblad/ forside...

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave sso Orientering om Større Skriftlig Opgave November 2014 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FIRE GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE: - du får mulighed for fordybelse i et emne, der interesserer

Læs mere

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter!

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter! Vurdering fp9 skriftlig fremstilling CFU København Maj 2015 Kl. 13.00-16.00 Charlotte Rytter! Eftermiddagens program 13.00-13.25 Det formelle og vurderingskriterierne 13.25-15.50 3 x vurderingsrunder af

Læs mere

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer.

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer. Skrivekompetencer Genrebevidsthed 1. Reproduktion: a. Lad elever reproducere genrer, fx i forbindelse med processkrivning. Eleverne kan bruge en eksemplarisk tekst (fx en undersøgelse, artikel etc.) som

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

Skriftlig fremstilling

Skriftlig fremstilling Skriftlig fremstilling Det at skulle formulere noget skriftligt kan være meget svært. Især hvis det er noget, man ikke gør ret tit. Hvordan skal man dog komme i gang, hvordan skal det struktureres, og

Læs mere

Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse.

Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse. Introduktion til projektarbejde Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse. Vi hjælper dig gerne på vej

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16

Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16 Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16 Regler, køreplan og gode råd Formålet med SRP er at give dig mulighed for selvstændigt at fordybe dig inden for et selvvalgt område, der involverer to forskellige

Læs mere

Vejledning i Projektarbejde

Vejledning i Projektarbejde Vejledning i Projektarbejde Lær projektarbejde Lær rapportskrivning Ved at lave et projekt om: Ergonomi ved en computerarbejdsplads Hvorfor projekt? 3 Faser i projektarbejdet 3 Idé og emne 3 Problemformulering

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g

Studieretningsprojektet i 3.g Studieretningsprojektet i 3.g Vejledning CG 2014 INDHOLD Vigtige datoer Blanketter Fag/niveau og mål Vejledningsperioden Opgaveformuleringen Opgaveugerne (4. dec.-18 dec. 2014) Studieretningsprojektets

Læs mere

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10 - 1 - Indholdsfortegnelse Vigtige datoer 2 Studieretningsopgave Udmelding af opgaver 3 Forberedelse 3 Valg af opgave 3 Vejledning 3 Opgaveugerne 3 Besvarelse 4 Abstract 4 Aflevering 4 Bedømmelse 5 Sygdom

Læs mere

Den gode projektopgave til MDU

Den gode projektopgave til MDU Den gode projektopgave til MDU Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Erhvervsakademi Aarhus, 2013 Opgavens dele placeres således: Titelblad/forside. Indholdsfortegnelse. Bilagsoversigt.

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO)

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) Vejledning til eleverne om SRO i 2.g Studieretningsopgaven i 2g Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for

Læs mere

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Informationssøgning Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Hvordan kommer jeg i gang Sæt tid af, 5 minutter er ikke nok Begynd med det du

Læs mere

Sådan gør jeg i Selvvalgt Projekt

Sådan gør jeg i Selvvalgt Projekt Sådan gør jeg i Selvvalgt Projekt Navn: Kl.: 1 I de kommende to uger skal jeg arbejde med et selvvalgt projekt. Det er vigtigt, at jeg arbejder med noget, som jeg kan lide, og som udfordrer mig på en god

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Manuskriptvejledning

Manuskriptvejledning Manuskriptvejledning Kuml-artikler Brødtekst Overskrifter skrives på separat linje med store og små bogstaver og aldrig punktum efter. Overskrifterne bør adskilles fra den foregående tekst med en blank

Læs mere

Etvaerkto/j, flere vaerkto/jer,

Etvaerkto/j, flere vaerkto/jer, Vaerkto/jskasse Etvaerkto/j, flere vaerkto/jer, allevaerkto/jerne. Her finder I en samlet oversigt over værktøjerne til de forskellige faser i arbejdsprocessen. Værktøjerne kan bruges, når I laver opgaver

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Disposition til essay

Disposition til essay Disposition til essay Du skal være indstillet på et stort forarbejde, hvis du vælger essayet. Du SKAL også inddrage danskfaglig viden og danskfaglige begreber. Tekstlæsning Læs teksten igennem to-tre gange

Læs mere

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd GOD AKADEMISK PRAKSIS - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur Indhold Emnevalg Valg af vejleder Specialeplads Vejledningsprocessen Eksamenskontrakten Dispensation fra eksamenskontrakten Vejledningsplan Opgaveformulering

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Sundhedsservicesekretær case opgave

Sundhedsservicesekretær case opgave 2012 Sundhedsservicesekretær case opgave Susanne Dimmock Aabenraa IBC Aabenraa Dr. Margrethesvej 6200 Aabenraa 10. februar 2012 Kære sundhedsservicesekretærer Så er tiden oprindet til den sidste og afsluttende

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Fordybelsesprøve Dansk

Fordybelsesprøve Dansk Fordybelsesprøve Dansk Fordybelsesområde Stof/opgivelser Danskfaglige aktiviteter Romantikken H.C. Andersen Den lille pige med svovlstikkerne H.C. Andersen Skyggen H.C. Andersen Det utroligste Litteraturhistorie

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I VEDLIGEHOLD... 1 Efterårssemestret

Læs mere