Ejendomsforvaltningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsforvaltningen"

Transkript

1 Ejendomsforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser 1.1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Sektoren er reguleret af bl.a. Lejeloven og Erhvervslejeloven, Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, Byggeloven, Lov om begrænsning af energiforbruget i bygninger, Serviceloven, Integrationsloven og Lov om almene boliger. Desuden af Landbrugsloven, Planloven, Vandløbsloven m.fl. i forbindelse med bortforpagtning og udlejning af landbrugsarealer. De vigtigste byrådsbeslutninger vedr. området er: Udvidet varig boliganvisning (1996) Flygtninge/indvandrerpolitik (1997) Energimærkning og energiplan for store ejendomme (1998) samt for øvrige ejendomme (2000) Miljøorienteret byggeri (2000) Kommunalt tilskud til kantinedrift (1990) Prioritering af økologisk dyrkning (1994) Stop for brug af plantebeskyttelsesmidler på arealer med vandindvindingsinteresser (1997) - samt for alle forpagtningsaftaler (2003) Principper for salg af kommunens jorder (2005) Salg af ejendomme (2007) Ny huslejemodel for administrative bygninger i Aarhus Kommune (2009) Sektoren omfatter undersektorerne: 2.51 Ejendomsforvaltning, drift, decentraliseret 2.52 Ejendomsforvaltning, ikke-decentraliseret 2.53 Ejendomsforvaltning, anlæg 1.2. Organisation Sektorens opgaver løses af Ejendomsforvaltningen, som er organiseret i fire afdelinger: Stabsfunktionen Udlejningsafdelingen Bygningsafdelingen Økonomi og Drift 1.3. Beskrivelse af ydelser Ejendomsforvaltningens hovedopgaver er at administrere kommunens administrationsbygninger, bolig- og erhvervsejendomme samt jorder. Forvaltningen yder interne serviceydelser til andre kommunale forvaltninger. Endvidere sørges for kontorfaciliteter til den kommunale administration ved at bygge, købe eller leje bygninger. Ejendomsforvaltningen driver ca m 2 administrationsbygninger på 18 adresser. Kommunens lokaler skal udnyttes bedst muligt i forhold til organisatoriske og strukturelle ændringer, og der skal tages hensyn til den bedst mulige geografiske placering i forhold til borgernes adgang til administrationsbygningerne, men på en sådan måde, at det er økonomisk forsvarligt for kommunen.

2 Ejendomsforvaltningen sørger for vedligeholdelse og drift af bygningerne. For administrationsbygningerne gælder, at indvendig vedligeholdelse og drift af bygningerne er udlagt under brugernes budgetrammer via huslejemodellen p.t. med Ejendomsforvaltningen som entreprenør, herunder også rengøring, kantinedrift samt bud- og vagttjeneste. Herudover omfatter ydelserne administration, vedligeholdelse og udleje af: 520 boliger, heraf 130 boliger til unge under uddannelse 133 fritliggende boliger (småhuse) 224 erhvervslejemål 40 institutionslejemål: børnehaver, bofællesskaber, undervisning m.v.. 46 boliglejemål for andre Magistratsafdelinger ha landbrugsjord Desuden foretager Ejendomsforvaltningen: Anvisning af boliger til familier med børn i akut bolignød Genhusning i forbindelse med byfornyelse Prioritering af økologisk drift på kommunens jorder når der udbydes forpagtningsarealer Salg af ejendomme i overensstemmelse med byrådets principbeslutning 2. Mål for effekt og ydelser 2.1. Overordnede effektmål Der skal sikres en god vedligeholdelsesstandard for Aarhus Kommunes administrationsbygninger og bolig- og erhvervsejendomme 2.2 Delmål og målopfyldelse (effektmål/ydelsesmål) Der skal sikres en god vedligeholdelsesstandard for Aarhus Kommunes administrationsbygninger og bolig- og erhvervsejendomme Delmål: Den samlede udgift pr. m 2 bruttoetageareal til vedligeholdelsen af kommunens administrationsbygninger skal ligge inden for +/- 10% af byggebranchens middelnormtal for vedligeholdelsesudgifter (V&S Byggedata). Hvad bolig- og erhvervsejendomme angår, er der stor spredning, og det er ikke relevant at fokusere på forbruget. En del ejendomme er bl.a. erhvervet med henblik på nedrivning i forbindelse med byudvikling og boligejendommene vedligeholdes typisk gennem lejernes huslejebetaling. Status og målopfyldelse: Der foretages årlige opgørelser over vedligeholdelsesudgifter og disse sammenlignes med byggebranchens normtal for vedligeholdelsesudgifter. Vedligeholdelsesudgifter Ejendomsforvaltningens vedligeholdelsesudgifter skal ligge inden for +/- 10% i forhold til byggebranchens normtal Regnskab Budget Afvigelse (R-B) 34% +/- 10% 24%

3 Vedligeholdelsesudgifter, kr. pr. m Byggebranchens normtal for vedligeholdelse Ejendomsforvaltningens vedligeholdelses- Udgifter Vedligeholdelsesudgifter, kr. pr. m Ejendomsforvaltningens vedligeholdelsesudgifter skal ligge inden for +/- 10% i forhold til byggebranchens normtal -4% -17% +34% Forvaltningens vedligeholdelsesudgifter ligger ca. 34 % over byggebranchens normtal, hvilket indikerer, at delmålet på +/- 10% ikke er opfyldt i Ejendomsforvaltningens har haft store udgifter i forbindelse med renovering og modernisering på rådhuset i Fra 2009 til 2011 har Ejendomsforvaltningen sammenlagt anvendt knap 5 % mere på vedligehold end byggebranchens normtal. De midler, der er afsat i henhold til huslejemodellen og forbruget heraf, vil over en årrække blive sammenholdt med byggebranchens gennemsnitstal, så målopfyldelse vil tidligst kunne vurderes i forbindelse med evaluering af huslejemodel primo Det forventes, at de gennemsnitlige udgifter på dette tidspunkt vil ligge inden for intervallet +/- 10% i forhold til byggebranchens normtal. Delmål: De kommunale bygninger skal energieffektiviseres (effektmål) Status og målopfyldelse: Målet vedrører de kommunale bygninger, der anvendes til egne formål. Aarhus Kommune har i marts 2009 indgået en kurveknækkeraftale med Elsparefonden. Med aftalen forpligter Aarhus Kommune sig bl.a. til at reducere elforbruget i egne bygninger. Hertil kommer klimaplan , der forpligter til at reducere den årlige CO 2 -udledning i kommunens bygninger reduceres med 2% pr. år pr. ansat, målt i forhold til det foregående år gældende for årene 2010 og Elforbrug og CO 2 -udledning i kommunale bygninger administreret af Ejendomsforvaltningen Indeks, elforbrug Indeks, CO 2 -udledning pr. ansat tallet for CO 2 -udledning er en foreløbig prognose. Elforbruget er faldet betydeligt i 2010 og Nedgangen skyldes overvejende de generelle tiltag til nedbringelse af energiforbruget i kommunale bygninger, blandt andet indsatsen i forbindelse med certificeringer på miljø- og energiområdet i Teknik og Miljø. Hvad CO 2 udledning pr. ansat angår, er der større usikkerhed med opgørelsen af antal medarbejdere i de forskellige bygninger i 2008 og 2009 på grund af en del flytninger. Usikkerheden om antal medarbejdere i de forskellige bygninger hænger sammen med at der ikke er udarbejdet oversigter herom, da målet er nyt fra CO 2 udledningen er beregnet ud fra el- og fjernvarmeforbruget i administrationsbygninger. Målet vil blive udviklet i takt med at der udvikles metoder til at opnå målet om et CO 2 -neutralt Aarhus, samt fundet den nødvendige finansiering heraf.

4 Særlige indsatsområder Lokalemæssige ændringer for kommunens administrative medarbejdere Den endelige lokalestruktur som følge af Magistrats- og Strukturreformen fra 2006 kan først ventes på plads i løbet af , efter gennemførelsen af nybyggerier på henholdsvis Grøndalsvej 1 og Kalkværksvej 10, samt salg af diverse ældre centralt beliggende administrationsbygninger, der med nybyggerierne er blevet overflødiggjorte. Status: Byggeprojektet for Grøndalsvej 1 har ultimo 2009 været i totalentreprisekonkurrence med udgangspunkt i et ambitiøst byggeprogram vedrørende krav til energiforbrug og bæredygtighed. Byggeriet har fulgt tidsplanen og vil stå færdigt til oktober Huslejemodellen, implementering Huslejemodellen blev - efter at byrådet primo 2009 godkendte indstillingen om de bevillingsmæssige konsekvenser - implementeret med virkning fra 1. januar Da en række forvaltninger lokalemæssigt først ville kunne bringes på plads, når ovennævnte byggerier er afsluttet, udlægges huslejer og driftsudgifter efter huslejemodellen dog først for disse forvaltninger, når der er sket placering på de fremtidige adresser. Salg af ejendomme Ejendomsforvaltningen er, ifølge de vedtagne budgetter forpligtet til at sælge ejendomme med et nettoprovenu på sammenlagt 215 mio. kr., hvilket med det vigende ejendomsmarked har vist sig urealisabelt. Status er, at der i alt er solgt ejendomme for et samlet nettoprovenu på 49 mio. kr. Da nettoprovenuet er salgssum korrigeret med det kapitaliserede lejetab, er likviditetsvirkningen af salgene noget højere, idet beløbet kan opgøres til 82 mio. kr. I forbindelse med Byrådets anlægskonference i februar 2012 blev der anmodet om en redegørelse for kommunens ejendomssalg til brug for budgetkonferencen i april måned. Redegørelsen vil omhandle salgsperspektiverne for såvel Ejendomsforvaltningen (MTM) som oplysninger fra de øvrige magistratsafdelinger om de ejendomssalg, man derfra kan pege på. 4. Supplerende nøgletal Boliglejemål Ejendomsforvaltningen råder over ca. 653 boliglejemål. Hertil kommer ca. 46 lejemål, der administreres for andre magistratsafdelinger. Nyudlejning af boliglejemål Antal ledigblevne lejemål i alt Udlejning til genhusninger Udlejet til flygtningen indvandrere Udlejet til akutte boligansøgere Boliger til studerende (Skejby Vænge) Tomme boliglejemål Ikke-udlejet, gns. antal dage Gennemsnitlig ledighedsprocent 0,1% 0,4% 0,3% 0,4% 0,4%

5 Udlejet til akutte boligansøgere Lejlighederne bliver ledige, når beboerne vælger at flytte, og som det fremgår af tabellen, ændrer det antal sig en del over årene. De lejligheder, som ikke udlejes til genhusninger eller til flygtninge/indvandrere, bliver udlejet til akutte boligansøgere. Udlejet til studerende (Skejby Vænge) Anvisningen af ledigblevne boliger på Skejby Vænge sker fra Kollegiekontoret, som også anviser boliger til alle kommunens kollegier. Erhvervslejemål Tomme erhvervslejemål Antal ledigblevne erhvervslejemål Ikke udlejet, gns. antal dage Gennemsnitlig ledighedsprocent 0,2% 0,2% 1,1% 0,5% 0,2% Ejendomsforvaltningen råder over ca. 224 erhvervslejemål. Hertil kommer administration af Træskibs-, Fiskeri- og Lystbådehavnen for Kultur og Borgerservice. Produktivitetstal for Ejendomsforvaltningen prisniveau Administrationsudgifter pr. lejemål, kr Administrationsudgifter pr. lejemål viser en svag stigning i Denne stigning skyldes delvist nedgang af lejemålsporteføljen på grund af salg af ejendomme. En regulering af ressourceforbruget forventes at blive gennemført i 2012.