Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand"

Transkript

1 Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende vilkår: 1. Projekt 1.1 Projektets titel er Støjbekæmpelse i almene boliger. 1.2 Projektets formål, indhold og parternes ydelser m.v. er nærmere beskrevet i projektbeskrivelsen, der er vedlagt som bilag Tids- og ratebetalingsplan for projektet er vedlagt som bilag Projektet igangsættes den og afsluttes den med levering som angivet i tids- og ratebetalingsplanen (bilag 3). 1.5 Er der aftalt dagbod: ja, nej _x

2 2 Såfremt dagbod er aftalt, skal der for hver påbegyndt arbejdsdag afleveringstidspunktet for det i pkt nævnte materiale overskrides, af (rådgiveren) betales en bod på % af honoraret, jf. pkt. 2.1, pr. dag, dog maksimalt. Overskridelse der skyldes (Institutionens navn) forhold, medregnes ikke ved beregning af bod. (Rådgiveren) skal bevise, at overskridelse skyldes (Institutionens navn) forhold. 2. Projektudgifter 2.1 Det samlede honorar er aftalt til. Det understreges, at honoraret er fast, og der kan ikke uden forudgående skriftlig aftale med (Institutionens navn) og indhentelse af bevillingsmæssig hjemmel betales et højere honorar. 2.2 Honoraret er specificeret således: Lønudgifter: AC-timer à HK-timer à Andet personale à Lønudgifter i alt I alt eksl. moms Moms 25 % I alt inkl. moms Honoraret er nærmere specificeret i projektbeskrivelsen (bilag 1).

3 3 2.3 Udlæg under sagen må maksimalt andrage. Samtlige udlæg skal dokumenteres ved fremlæggelse af kvitteringer, regninger og lign. 2.4 Omdisponering af de enkelte poster, jf. pkt. 2.2 og 2.3 kan alene ske efter skriftlig forudgående aftale med (Institutionens navn). 2.5 (Institutionens navn) skal ikke betale for eventuelle udgifter som følge af pris- og lønstigninger, merforbrug af arbejdstimer samt merudgifter ved eventuelle udvidelser af projektet, med mindre parterne indgår skriftlig aftale herom. 2.6 Udgiften fordeler sig i de enkelte finansår som følger: I alt 2.7 Såfremt (Institutionens navn) for en kontrakt, der strækker sig over flere finansår ikke opnår fuldstændig finansbevilling eller kun opnår delvis finanslovsbevilling for det følgende finansår, eller ikke kan opnå sikkerhed for opnåelse af helt eller delvis finanslovsbevilling inden starten af finansåret, er (Institutionens navn) berettiget til at opsige kontrakten uden varsel. (Rådgiveren) har i denne situation kun krav på løn til overflødiggjort arbejdskraft og leje af lokaler herfor i overensstemmelse med pkt jfr såfremt det præcist kan dokumenteres og er forsøgt afværget på enhver tænkelig måde. (Rådgiveren) har ikke krav på mistet fortjeneste for den opsagte opgave. 3. Projektets styring m.v.

4 4 3.1 Miljøstyrelsens kontaktperson for projektet er Brian Kristensen. 3.2 (Rådgiveren) har udpeget som kontaktperson. (Rådgiverens) kontaktperson kan ikke uden (Institutionens navn) skriftlige forudgående samtykke udskiftes, ligesom de hos (rådgiveren) til projektet tilknyttede personer, jf. pkt. 3.7, ikke kan udskiftes medmindre dette meddeles (Institutionens navn) og (Institutionens navn) forudgående skriftligt godkender de nye medarbejdere, der skal besidde mindst samme kvalifikationer og have mindst samme erfaring som de tidligere medarbejdere. Medfører udskiftningen af medarbejdere meromkostninger for projektet afholdes disse alene af (rådgiveren.) 3.3 Såfremt der opstår problemer med projektet af økonomisk, faglig eller tidsmæssig art, skal (rådgiveren) straks efter problemets opståen informere (Institutionens navn) om dette og fremkomme med en skriftlig indstilling om løsningen heraf til (Institutionens navn). 3.4 Der nedsættes en følgegruppe for projektet, der har til opgave at vurdere projektets planlægning forløb og resultater. (Institutionens navn) kontaktperson og (rådgiverens) projektleder deltager i følgegruppen. Miljøstyrelsens kontaktperson er formand for følgegruppen. Følgende andre opfordres til at deltage i følgegruppen: Anker Jensen, Landsbyggefonden Tom Frederiksen, Indenrigs- og Socialministeriet Jørgen Jakobsen, Miljøstyrelsen......

5 5 3.5 Sekretariatsfunktionen for følgegruppen varetages af (sæt kryds): (Institutionens navn) x (Rådgiveren) 3.6 Følgende personer hos rådgiveren skal deltage i udførelsen af projektet: Følgende underleverandør(er) skal deltage i udførelsen af projektet: Udskiftning af de(n) i projektet involverede underleverandør(er) kræver indhentelse af (Institutionens navn) forudgående skriftlige accept af den nye underleverandør, der skal besidde mindst samme kvalifikationer og have mindst samme erfaring som den tidligere underleverandør. Medfører udskiftningen meromkostninger for projektet afholdes disse alene af (rådgiveren.) 3.8 Miljøstyrelsen kan kræve ændringer i projektets omfang således, at (rådgiveren) er forpligtet til at formindske eller forøge opgaven i overensstemmelse med (Institutionens navn) ønsker. Ændringens betydning for honoraret beregnes ved anvendelse af de i pkt angivne timesatser. Ændring kan kun foretages inden for en

6 6 margin på ± 15 % af det for projektets udførelse aftalte honorar, jf. pkt Afregning og betaling m.v. 4.1 (Rådgiveren) skal afregne projektet kvartalsvis bagud. For projekter af kortere varighed end et kvartal, sker afregning ved projektets afslutning. 4.2 (Rådgiverens) afregninger skal indeholde specifikation af medgået tidsforbrug, anvendte timesatser samt afholdte udlæg. Til hver afregning skal medfølge et udfyldt statusskema for projektet efter (Institutionens navn) retningslinjer. 4.3 For arbejde, der udføres i et finansår, skal endelig afregning for det pågældende finansår være (Institutionens navn) i hænde senest den 15. december i indeværende finansår. 4.4 Betalingsbetingelserne er netto kontant 30 dage. Betaling af slutfaktura vil først ske, når projektet er afsluttet med (rådgiverens) leverance som beskrevet i projektbeskrivelsen (bilag 1) og pkt. 4.5, og (Institutionens navn) har godkendt det endelige regnskab. 4.5 Med (rådgiverens) slutafregning skal følge et specificeret slutregnskab for hele projektperioden. Slutregnskabet skal være revideret og påtegnet i overensstemmelse med gældende love og principper for revision. Revisionen og påtegningen skal være udført af enten en registreret eller en statsautoriseret revisor.

7 7 Institutioner, der er undergivet Rigsrevisionens kontrol, kan lade regnskabet påtegne af den for institutionens økonomifunktion ansvarlige i stedet for en revisor. 5. Kommunikation, tryk m.m. 5.1 Klargøring til trykning og elektronisk publicering af de kommunikationsprodukter der er aftalt mellem ordregiver og rådgiver skal ske efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens designguide, som findes på 5.2 Ved afleveringen skal der være læst korrektur på alle produkter. 5.3 Det påhviler rådgiveren at sikre ordregivernes de, for projektets resultat og det udarbejdede materiales anvendelse og opdatering, nødvendige rettigheder og tilladelser. 6. Almindelige betingelser for rådgivning og bistand for Miljøstyrelsen 6.1 "Almindelige betingelser for rådgivning og bistand for (Institutionens navn)" (ABR 89 MIM) fra maj 2002 (bilag 4) gælder for kontrakten. 6.2 Fra ABR 89 MIM (bilag 4) fremhæves bestemmelsen i pkt , hvorefter rådgiverens erstatningsansvar over for (Institutionens navn) som følge af ansvarspådragende handlinger eller undladelser i forbindelse med opgavens løsning er begrænset til 2, 5 mill., medmindre andet er aftalt mellem parterne.

8 8 6.3 ABR 89 MIM (bilag 5) kan fraviges i den enkelte kontrakt. Fravigelser anses kun for vedtaget i det omfang fravigelserne er nævnt i kontraktens pkt Fravigelser fra ABR 89 MIM /bilag 4) (sæt kryds): x Ingen Bestemmelserne i ABR 89 MIM (bilag 8) er fraveget på følgende punkter: 7. Aftalegrundlag 7.1 Kontrakten består af dette dokument, ABR 89 MIM og følgende bilag, der er en integreret del af kontrakten: Bilag 1: Udbudsmateriale, offentliggjort den 17. maj 2010, inklusiv projekt- og leverancebeskrivelse. Bilag 2 Tilbudsgivers tilbud af 18. juni 2010 Bilag 3: Tids- og ratebetalingsplan for projektet. Bilag 4: ABR 89 MIM 7.2 I tilfælde af uoverensstemmelser og tvister som udspringer af denne kontrakt løses uoverensstemmelsen/tvisten med udgangspunkt i følgende rangordning af dokumenterne. 1. Denne kontrakt 2. ABR 89 MIM 3. Udbudsmaterialet med tilhørende bilag. 4. Tilbudsgivers tilbud

9 9 7.2 Kontrakten underskrives i to eksemplarer, hvoraf parterne hver modtager et eksemplar. Dato: For Miljøstyrelsen: For (Rådgiveren): :......