Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. bojen, ancma, vpl Den 1. november 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. bojen, ancma, vpl Den 1. november 2013"

Transkript

1 Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. bojen, ancma, vpl Den 1. november 2013 Vejledende notat om reglerne for trappemodel for beregning af vandafledningsbidrag Spildevandsforsyningsselskaber skal pr. 1. januar 2014 for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, opkræve den variable del af vandafledningsbidraget på baggrund af en trappemodel. Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget er trådt i kraft den 6. september Bekendtgørelsen er en opfølgning på lov nr. 902 af 4. juli 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Ved lovændringen er indført en trappebetalingsmodel for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår. Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Bekendtgørelsen fastsætter, at den variable del af vandafledningsbidraget skal opkræves efter differentierede takster, der gælder for vandforbrug til og med 500 m 3 /år (takst 1), vandforbrug på over 500 og til og med m 3 /år (takst 2) samt vandforbrug på over m 3 /år (takst 3). Den variable del af vandafledningsbidraget skal herefter af spildevandsforsyningsselskabet beregnes som vandforbruget på de enkelte trin multipliceret med den kubikmetertakst, der er fastsat for det pågældende trin. Det er alene ejendomme, hvor der findes erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, der vil være berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen. Ejendomsejere skal derfor tilmelde relevante ejendomme på til beregning efter trappemodellen af den variable del af vandafledningsbidraget. Tilmeldesystemet var åbent til og med den 15. oktober 2013 med hensyn til beregningen af vandafledningsbidrag fra 1. januar 2014 og fremefter. De ejendomme, der er tilmeldt, skal ikke meldes til igen senere. De skal alene meddele ændringer. Fra den 16. oktober 2013 og løbende fremover kan der på tilmeldes ejendomme. Fristen for tilmelding med hensyn til beregning af vandafledningsbidrag fra 1. januar 2015 forventes at være 1. september Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Tlf Fax CVR EAN

2 Nærmere oplysning om denne frist vil fremgå af Naturstyrelsens hjemmeside Ejendomme hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår skal betale den højeste takst, det vil sige takst 1. Herudover gælder særlige regler for ejendomme, der afregnes efter det såkaldte justerede betalingsprincip, og ejendomme, der har nedsættelse eller fritagelse for betaling efter lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 2 b. I dette notat (minivejledning) informeres om følgende emner: 1. Indfasning af trappemodellen 2. Beregning af taksterne på de tre trin a. Sammenhængen med prisloftet 3. Definition af erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår 4. Tilmelding til trappemodellen (www.trappetilmelding.dk) 5. Vandforbruget 6. Definition på ejendom (ejendomsbegrebet) 7. Ejendomme med blandet anvendelse 8. Nye ejendomme eller ejendomme med ændret anvendelse 9. A conto/efterregulering 10. Varianter af beregning af vandafledningsbidrag a. Justeret betalingsprincip b. Nedslag eller fritagelse c. Anden afledning til kloak end fra vandforbruget d. Ejendomme med flere kundeforhold hos spildevandsforsyningsselskabet 11. Godkendelse af vedtægten 12. Formatet på oplysninger fra Trappetilmeldingen til spildevandsforsyningsselskabet 13. Spildevandsforsyningsselskabets adgang til Trappetilmeldingen 14. Tidsplan for spildevandsforsyningsselskabet adgang til Trappetilmeldingen 15. Orientering af storforbrugerne Ad 1. Indfasning af trappemodellen Taksterne skal fastsættes således, at takst 2 i 2018 er 20 % lavere end takst 1, og takst 3 er 60 % lavere end takst 1. Trappemodellen indfases gradvist i perioden , hvorfor procentsatserne for de enkelte år vil være: Takst 2 Procentreduktion i forhold til takst 1 Takst 3 Procentreduktion i forhold til takst

3 Det enkelte spildevandsforsyningsselskab skal således med udgangspunkt i disse procentsatser beregne, hvad taksterne skal være for at opnå det ønskede samlede provenu med henblik på at sikre, at spildevandsforsyningsselskabet hviler i sig selv. Ad 2. Beregning af taksterne på de tre trin Alle, der afregnes efter trappemodellen, skal betale den samme takst for de første 500 m³ henholdsvis for forbruget over 500 m³ og til og med m³. Det indebærer for eksempel, at en ejendom med et årligt vandforbrug på m³ for de første 500 m³ betaler efter den højeste takst (takst 1), for de næste m³ betaler efter den mellemste takst (takst 2) og for de resterende m³ betaler efter den laveste takst (takst 3). Det er alene den variable del af vandafledningsbidraget, der skal beregnes efter trin 1-3. Hvis der er i spildevandsforsyningsselskabet er fastsat et fast bidrag, skal det opkræves ved siden af den variable del af bidraget. Der beregnes herefter trin 1-3 af den variable del af vandafledningsbidraget. Beregning efter trin 2 og 3 kræver dog, dels at der fra ejendommen drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, dels at ejendomsejer har oplyst dette overfor Naturstyrelsen, jf Naturstyrelsen offentliggør tilmeldingsskema og frist på Naturstyrelsens hjemmeside (se afsnit 4). Hvis spildevandsforsyningsselskabet finder, at der i en ejendomsejers indmeldte oplysninger er fejl, beregnes vandafledningsbidraget efter trin 1, jf. nærmere under afsnit 15 vedrørende spildevandsselskabets orientering af ejendomsejeren herom. Oplysninger vedrørende markedsmæssig anvendelse af ejendomme, der er fremsendt senest den 15. oktober 2013, skal anvendes af spildevandsforsyningsselskaberne ved beregning af vandafledningsbidrag fra 1. januar 2014 og fremover. Kravet om rettidig tilmelding fremgår af 10, stk. 4 i bekendtgørelsen. Oplysninger der fremsendes i perioden fra 16. oktober 2013 og frem til den næste frist, der fastsættes af Naturstyrelsen (og som p.t. forventes at være 1. september 2014), skal anvendes af spildevandsforsyningsselskaberne ved beregning af vandafledningsbidrag fra 1. januar 2015 og fremover. I forhold til ejendomme, der oprettes efter fristen (fx efter 15. oktober 2013), og i forhold til ejendomme, hvor der indmeldes ændringer vedrørende allerede afgivne oplysninger om den markedsmæssige anvendelse, gælder der særlige procedureregler, jf. omtalen heraf under afsnit a Sammenhængen med prisloftet Forsyningssekretariatet udmelder hvert år senest den 15. oktober spildevandsselskabernes prislofter for det kommende prisloftår. I prisloftbekendtgørelsen står der, at et vandselskabs prisloft forstås som en ramme for de maksimale indtægter (indtægtsrammen), som vandselskabet må opkræve i prisloftåret. Indtægtsrammen består af indtægter fra bl.a. variable vandafledningsbidrag, evt. fast bidrag, tilslutningsbidrag m.v. Prisloftet udgør med andre ord selskabernes samlede indtægtsramme. 3

4 For overskuelighedens skyld og behovet for at øge gennemsigtigheden i priserne på tværs af landets vandselskaber, udmeldes det årlige prisloft ikke som den samlede indtægtsramme pr. selskab, men i stedet som en samlet kubikmeterpris for en etårig periode. Når spildevandsselskaberne pr. 1. januar 2014 skal fastsætte tre nye kubikmetertakster, sker fastsættelsen med udgangspunkt i, at den nuværende indtægtsramme fastholdes, og at selskaberne er underlagt hvile i sig selvprincippet. Den eneste forskel er nu, at der i stedet for én variabel kubikmetertakst fremadrettet skal gøres brug af tre variable kubikmetertakster. Taksten på eksempelvis trin 1 kan derfor godt overstige det udmeldte prisloft udmeldt som kr./m 3, så længe indtægterne fra de variable vandafledningsbidrag (indtægterne fra trin 1, 2 og 3), evt. fast bidrag og tilslutningsbidrag m.v. samlet ikke overstiger spildevandsselskabets tilladte indtægtsramme i det givne prisloftår. Ad 3. Definition af erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår Bekendtgørelsens definition 1, stk.1, nr. 5, af begrebet erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår omfatter virksomhed, der udbyder varer eller tjenesteydelser mod vederlag. Det er tilstrækkeligt, at vederlaget alene dækker varernes eller ydelsernes omkostninger. Virksomhed og ydelser, der betales med gebyr, kan også være omfattet. Det er uden betydning, om aktiviteten udøves af en non-profit virksomhed, såfremt den udøves i konkurrence med andre virksomheder på et marked, og at ydelsen leveres mod et vederlag. I langt de fleste situationer vil der ikke være tvivl om, hvorvidt en aktivitet, der udøves på en ejendom, omfatter erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår. For eksempel vil alle almindelige virksomheder, der opererer i konkurrence med andre virksomheder, være omfattet. Offentligt ejede virksomheder kan også være omfattet. For eksempel vil DSB og DONG være omfattet. Derimod er offentligt ejede hospitaler, plejehjem, skoler, børnehaver m.v. ikke omfattet. En ejendom, der alene anvendes til beboelse, er ikke omfattet af 1, stk.1, nr. 5. Dette gælder også udlejningsejendomme og almene boligselskaber. Såfremt der måtte opstå tvivl om rækkevidden af begrebet markedsmæssige vilkår, kan det sammenfattende siges, at følgende taler for, at en virksomhed ikke er omfattet af 1, stk.1, nr. 5: Aktiviteter, omfattet af statens, forstået i bred forstand, eksklusive kompetence og forpligtelser samt ydelser, der har karakter af myndighedsudøvelse (f.eks. udstedelse af pas, forsvar, politi og retsvæsen mv.). Aktiviteter, der udelukkende udbydes på baggrund af et solidaritetsprincip eller omfordelingspolitik, det vil sige er offentligt finansieret uden brugerbetaling (f.eks. visse undervisnings-, sundhedsmæssige, sociale og kulturelle ydelser). Følgende taler for, at en virksomhed er omfattet af 1, stk. 1, nr. 5: 4

5 Aktiviteter, der består i, at en markedsdeltager udbyder varer eller tjenesteydelser mod vederlag (markedsvilkår). Vederlag udgør den modydelse, der normalt aftales mellem parterne, og hvor betingelserne for vederlaget genererer profit eller udbytte, eller som i det mindste dækker ydelsernes omkostninger. Er der tale om et marked, hvor udbyderen har et incitament til at udbyde ydelsen, er der formodning om økonomisk aktivitet. Offentlige public service opgaver, betroede private virksomheder (tjenesteydelser af almen økonomisk interesse). I praksis kan ejeren af en ejendom hente vejledning i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR-registeret). Formålet med sondringen mellem erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og andre aktiviteter er at sikre overholdelsen af de statsstøtteretlige regler i EU-retlige regler. Forståelsen af begrebet skal således i tvivlstilfælde fastlægges i lyset af de statsstøtteretlige regler. Naturstyrelsen har i notat af 11. oktober 2013 udarbejdet en uddybende beskrivelse af hvornår økonomiske aktiviteter udøves på markedsmæssige vilkår. Denne uddybende beskrivelse kan ses i bilag 1 til denne vejledning. Ad 4. Tilmelding til trappemodellen Trappemodellen for beregning af den variable del af vandafledningsbidraget er målrettet ejendomme, hvorfra der drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår. Det er derfor nødvendigt, at ejendomsejer aktivt tilmelder sin ejendom til beregning af vandafledningsbidraget efter trappemodellen. Se dog under afsnit 10 a om procedurereglerne vedrørende ejendomme, som har en tilladelse efter lovens 2 a, stk. 3, - det vil sige efter det justerede betalingsprincip Bekendtgørelsen fastsætter således i 10, at ejendomsejere skal tilmelde sig ved brug af et elektronisk tilmeldingsskema, som Naturstyrelsen vil offentliggøre på Naturstyrelsens hjemmeside. Fristen for tilmelding offentliggøres samme sted. Som det fremgår af Naturstyrelsens hjemmeside, skal ejendomsejere tilmelde relevante ejendomme på Tilmeldesystemet var åbent til og med den 15. oktober 2013 med hensyn til beregningen af vandafledningsbidrag fra 1. januar 2014 og fremefter. De ejendomme, der er tilmeldt, skal ikke meldes til igen senere. De skal alene meddele ændringer. Fra den 16. oktober 2013 og løbende fremover kan der på den nævnte adresse tilmeldes ejendomme. Fristen for tilmelding med hensyn til beregning af vandafledningsbidrag fra 1. januar 2015 forventes at være 1. september Tilmelding gælder fremadrettet, således at ejendomsejer alene skal lave en ny tilmelding, hvis der sker ændringer. Det er altså ikke en årlig tilmelding. På skal man angive forskellige oplysninger, herunder ejendomsnummer, kundenummer og om vandforbruget fra det nævnte kundenummer benyttes udelukkende eller delvist, herunder den forventede procentdel, fra den del af ejendommen, som opererer på markedsmæssige vilkår. 5

6 Ejendomsejer skal være opmærksom på, at oplysningerne i tilmeldingen, især ejendomsnummer og kundenummer, er korrekte, idet spildevandsforsyningsselskabet ellers kan være nødt til at beregne hele ejendommens vandforbrug efter trin 1. I forhold til ejerskifte (fx efter 15. oktober 2013) bemærkes, at ejerskifte i sig selv ikke udløser pligt til en ny fremsendelse af erklæring om markedsmæssige forhold. Den ny ejer overtager således den tidligere ejers tilmelding og har således alene pligt til at afgive meddelelse såfremt, der er ændringer som beskrevet i 12. Hvis den nye ejer ikke kan få viden om den tidligeres ejers tilmelding fra sælger, har den nye ejer mulighed for at tilmelde ejendommen egenhændigt. Ad 5. Vandforbruget Det kubikmeterforbrug, der skal beregnes vandafledningsbidrag af, er som udgangspunkt vandforbruget. For erhvervsejendomme kan der tillægges eller fratrækkes kubikmeter, hvis virksomhedens produktion giver anledning til, at der skabes eller forbruges vand, jf. de gældende regler herfor. Der er således ikke ændret i det vandforbrug, som ligger til grund for beregningen af vandafledningsbidrag. Det er årsforbruget, der er bestemmende for, om der kan betales efter trappemodellen, uanset om der betales over flere rater. I tilfælde, hvor der ikke betales for et helt år, vurderes vandforbrugets størrelse forholdsmæssigt. Det indebærer f.eks., at hvis en ejendom nedlægges pr. 1. juli, kan den betale efter trappemodellen, hvis forbruget for det halve år er større end 250 m 3. Ad 6. Definitionen på en ejendom (ejendomsbegrebet) Bekendtgørelsen fastsætter et lidt andet ejendomsbegreb end spildevandsforsyningsselskaberne har været vant til at benytte, f.eks. ved beregning af tilslutningsbidrag. Ved fastsættelsen af den variable del af vandafledningsbidraget vil ejendomsbegrebet fastsat i bekendtgørelsen skulle bruges. 1, stk. 1, nr. 4, fastsætter, at i bekendtgørelsen skal ejendom forstås som en ejendom, der vurderes som en enhed i medfør af lov om vurdering af landets faste ejendomme 1. Dette betyder i praksis, at der i denne bekendtgørelse med en ejendom menes den enhed, der har ét ejendomsnummer i medfør af lov om vurdering af landets fast ejendomme. 8 i ejendomsvurderingsloven fastslår, at arealer, der i forening udgør en samlet fast ejendom, jf. 2 i udstykningsloven, skal vurderes af den kommunale skattemyndighed sammen. Desuden skal arealer, der tilhører samme ejer og udgør en driftsenhed, af myndighederne vurderes som én ejendom, hvorimod landbrugsejendomme, der drives sammen, jf. 26 i lov om landbrugsejendomme, skal vurderes hver for sig. I praksis vil kommunerne have tildelt et ejendomsnummer til hver enkelt fast ejendom som forstået i ejendomsvurderingsloven. Spildevandsforsyningsselskaber 1 Lovbekendtgørelse nr. 740 af 3. september Vær opmærksom på, at der er mange lovændringer til lovbekendtgørelsen. 6

7 skal derfor i praksis alene undersøge, om en bygning/areal har ét eller flere ejendomsnumre eller om to bygninger/arealer har fælles ejendomsnummer. Omfattet af et ejendomsnummer er f.eks. følgende: 1. Ét matrikelnummer, der udgør én samlet fast ejendom. 2. Flere matrikelnumre, der ifølge noteringen i matriklen skal holdes forenet. 3. Flere samlede faste ejendomme, såfremt SKAT har vurderet (ofte efter henvendelse fra ejer) at de udgør en driftsenhed og ejes af samme ejer. Ad 7. Ejendomme med blandet anvendelse For ejendomme, hvorfra der delvist drives erhverv, der opererer på markedsvilkår, beregnes den variable del af vandafledningsbidraget kun efter trappemodellen for en del af vandforbruget, som stammer fra den markedsmæssige del af ejendommen. Den variable del af vandafledningsbidraget beregnes således efter trappemodellen, det vil sige efter de ovenfor nævnte takst 1-3, for den del af ejendommens vandforbrug, som ejendommens ejer har opgivet som forventet anvendt til erhverv på markedsmæssige vilkår ved tilmelding til trappemodellen. Den resterende del af ejendommens vandforbrug beregnes efter takst 1. Eksempel: Det sidst kendte årsforbrug for en ejendom er m³. Ejendommens ejer har ved trappetilmeldingen opgivet, at 40 % af ejendommens vandforbrug anvendes af erhverv, der opererer på markedsvilkår. Ejendommen opkræves a conto således: m³ afregnes efter trappemodellen, det vil sige 500 m³ afregnes efter takst 1, og m³ afregnes efter takst m³ afregnes efter takst 1. Samlet set skal ejendommen afregnes således: m³ afregnes efter takst 1, og m³ afregnes efter takst 2. Efter endelig aflæsning af vandmåler opgøres vandforbruget for det pågældende år til m³, hvorefter spildevandsforsyningsselskabet foretager en endelig afregning. Ejendommens endelige afregning bliver således: m³ afregnes efter trappemodellen, det vil sige 500 m³ afregnes efter takst 1, og m³ afregnes efter takst m³ afregnes efter takst 1. Samlet set skal ejendommen afregnes således: m³ afregnes efter takst 1, og m³ afregnes efter takst 2. Man skal være opmærksom på, at den procentandel, som ejeren i trappetilmeldingen har opgivet som den forventede andel af det samlede 7

8 vandforbrug, som stammende fra erhverv på markedsmæssige vilkår, således også anvendes ved den endelige afregning. Med ovennævnte beregningsprincip er det sikret, at ejendommen samlet set afregnes i overensstemmelse med lovens og øvrige reglers grundlæggende principper. Fordelingen af den samlede spildevandsregning på de enkelte lejere er udlejers ansvar og således spildevandsforsyningsselskabet uvedkommende. Ad 8. Nye ejendomme eller ejendomme med ændret anvendelse Hvis nye ejendomme efter tilmeldingsfristen og den frist, der fastsættes for de følgende år, ønsker at afregne efter trappemodellen, skal de tilmelde sig på den elektroniske tilmeldeordning (se afsnit 4). Spildevandsforsyningsselskabet kan herefter afregne den pågældende ejendom efter trappemodellen, eller ejendommen må afvente den næstfølgende 1. januar. Efterfølgende januar betyder, at tilmeldinger om nye ejendomme, der fremsendes f.eks. i perioden 16. oktober 2013 og frem til den årlige frist i 2014 (offentliggøres på Naturstyrelsens hjemmeside), senest skal indgå i beregningen af vandafledningsbidraget med virkning fra den 1. januar Spildevandsforsyningsselskabet kan, jf. 11, stk. 3, vælge at afregne efter trappemodellen tidligere, f.eks. med virkning fra 1. januar Hvis en ejendom ændrer anvendelse, så den forventede andel af erhverv på markedsmæssige vilkår ændres, er ejendomsejeren forpligtet til at ændre den opgivne forventede procentfordeling i trappetilmeldingsordningen. Spildevandsforsyningsselskabet kan, jf. 12, stk. 3, justere i trappeberegningen i indeværende år eller afvente til den næstfølgende 1. januar, jf. ovennævnte eksempel. Ad 9. A conto/efterregulering Der er ikke i loven fastsat nærmere regler for, hvordan opkrævningen skal foregå. Det er således det enkelte spildevandsforsyningsselskab, der beslutter, hvordan opkrævningen skal foregå, herunder hvornår opkrævningen sker, antallet af rater m.v. Ifølge loven skal den variable del af vandafledningsbidraget beregnes på baggrund af det målte vandforbrug, hvor der er krævet vandmåler. Der er altovervejende krav om vandmåler inden for spildevandsforsyningsselskabernes forsyningsområder. Det er almindelig praksis, at opkrævning sker a conto på baggrund af det sidst kendte forbrug, og at endelig afregning foretages, når det målte forbrug foreligger typisk i forbindelse med opkrævning for et efterfølgende år. Det er Naturstyrelsens opfattelse, at en a conto-opkrævning bør være så tæt på den forventede endelige opkrævning som muligt. Ved overgang til afregning efter den nye betalingsstruktur bør a conto-opkrævningerne således fastsættes med udgangspunkt i den enkelte ejendoms forventede betaling efter den nye struktur. Naturstyrelsen finder imidlertid ikke, at der er noget til hinder for, at et spildevandsforsyningsselskab undtagelsesvis i en indkøringsperiode opkræver på 8

9 baggrund af et andet afregningsprincip, blot der efterfølgende reguleres, så alle ejendomme kommer til at betale efter den nye betalingsstruktur med virkning fra 1. januar Hvis det er tidsmæssigt vanskeligt for spildevandsforsyningsselskabet at anvende oplysningerne fra trappetilmeldingsordningen i forbindelse med første opkrævning, kan selskabet således uden at kende de konkrete oplysninger i trappetilmeldingen i første omgang opkræve med udgangspunkt i skøn for den enkelte ejendoms karakteristika. Naturstyrelsen vurderer, at spildevandsforsyningsselskabet kan opkræve a conto med udgangspunkt i den nu gældende betalingsstruktur. Takstberegningen efter trappemodellen skal ske pr. 1. januar For de spildevandsforsyningsselskaber, som har svært ved/ikke kan nå at få rettet økonomisystemet til, og derfor må opkræve a conto-beløb, som ikke er baseret på de faktiske tilmeldinger, jf. afsnit 4, skal ved opgørelsen beregne det variable bidrag efter trappemodellen fra 1. januar Regulering som følge af evt. over/underbudgettering sker efter de gældende regler, herunder hvile i sig selv-princippet og prisloftsbekendtgørelsen. Hvis der opkræves på baggrund af en a conto-model, der ikke baserer sig på de faktiske tilmeldinger, er spildevandselskaberne selv ansvarlige for at informere selskabets forbrugere herom. Ad 10. Varianter af beregning af vandafledningsbidrag 10. a Justeret betalingsprincip Ejendomme, som har en tilladelse efter lovens 2 a, stk. 3, - det vil sige efter det justerede betalingsprincip og derfor alene er tilsluttet et spildevandsrenseforsyningsselskab, skal ikke betale vandafledningsbidrag efter trappemodellen som beskrevet i afsnit 2 og 5. Bekendtgørelsen fastsætter i 5, at vandafledningsbidraget for disse ejendomme skal beregnes som vandforbruget (se afsnit 5) multipliceret med den kubikmetertakst, som er fastsat for trin 2. Dette vil sige, at hele vandforbruget fra ejendomme, som har tilladelse til det justerede betalingsprincip, skal multipliceres med kubikmetertaksten for trin 2, herunder også de første 500 m³. Dette gælder alene for ejendomme, som kun er tilsluttet spildevandsrenseforsyningsselskabet, og som er omfattet af det justerede betalingsprincip. Alle andre ejendomme i samme forsyningsområde, som er tilsluttet såvel spildevandsrenseforsyningsselskabet som spildevandstransportforsyningsselskabet, skal afregnes som beskrevet i afsnit 2 og 7, det vil sige efter 3-4 og 7. Se dog afsnit 10 b om ejendomme, som har nedslag eller fritagelse efter 2 b. I denne forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at såvel spildevandstransportforsyningsselskabet som spildevandsrenseforsyningsselskabet er et selvstændige spildevandsforsyningsselskaber og derfor skal fastsætte takster for hver sin trappe, jf. bekendtgørelsens 2. Ejendomme, som har en tilladelse efter lovens 2 a, stk. 3, - det vil sige efter det justerede betalingsprincip skal ikke tilmelde sig på 9

10 Baggrunden herfor er, at det er lagt til grund, at alle ejendomme, der har en tilladelse efter lovens 2 a, stk. 3, anvendes til erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår. Spildevandsselskabet skal af egen drift beregne vandafledningsbidraget efter trin 2 for disse ejendomme. 10. b Nedslag eller fritagelse efter 2 b Der er for ejendomme, for hvilke der i medfør af lovens 2 b helt eller delvist er foretaget nedsættelse eller fritagelse for betaling af vandforbrug, fastsat en særregel i bekendtgørelsens 6. Således skal den variable del af vandafledningsbidraget beregnes således, at der ikke skal betales vandafledningsbidrag efter trappemodellen for den del, der er foretaget nedsættelse eller fritagelse for. For resten af vandforbruget skal trappemodellen benyttes, såfremt der i ejendommen er erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår. Det vil sige, at spildevandsforsyningsselskabet i første omgang fra vandforbruget skal fratrække den del af forbruget, som der er givet nedsættelse eller fritagelse for. Herefter beregnes vandafledningsbidraget som for alle andre for den resterende del af vandforbruget, hvilket vil sige enten efter 3 for ejendomme, hvorfra der udelukkende drives erhverv på markedsmæssige vilkår, efter 4 for ejendomme, hvorfra er delvist drives erhverv på markedsmæssige vilkår, efter 5 for ejendomme, som har tilladelse til det justerede betalingsprincip, eller efter 7 for øvrige ejendomme, herunder boligejendomme. Eksempel: En ejendom, hvorfra der delvist (70 %) drives erhverv på markedsmæssige vilkår, afleder m³. Der er givet nedsættelse for m³ efter 2 b, stk. 2, for vand, som hidrører fra den erhvervsmæssige del. Ejendommens vandafledningsbidrag beregnes således: m³ (30 %) m³ i alt m³ afregnes efter trin m³ m³ m³ i alt m3 afregnes efter trin c Anden afledning til kloak end fra vandforbruget Der kan afledes vand til kloak fra en ejendom fra andet sted end fra vandforbruget f.eks. afværgevand, vand opstået i produktionen m.m. Hvis den ekstra afledte vandmængde kommer fra den markedsmæssige virksomhed på ejendommen, indgår den afledte vandmængde i trappeberegningen. Hvis der derimod er tale om afledning af vand fra en ikke markedsmæssig virksomhed, f.eks. afværgeforanstaltning, skal den variable del af vandafledningsbidraget beregnes efter trin 1. Se endvidere afsnit 10.b. om nedslag eller fritagelse. Eksempel: En ejendom afleder m 3 om året fra en virksomhed, der opererer på markedsmæssige vilkår. På samme ejendom er der en frivillig afværgeforanstaltning, hvorfra der afledes m 3 om året, som der i dag 10

11 betales spildevandsforsyningsselskabets variable vandafledningsbidrag for. Ejendommens samlede afledning er m 3, der afregnes således: 500 m 3 afregnes efter trin m 3 afregnes efter trin m 3 afregnes efter trin d. Ejendomme med flere kundeforhold. I tilfælde hvor en ejendomsejer har flere kundeforhold for samme ejendomsnummer til spildevandsforsyningsselskabet, skal ejendomsejeren oprette en tilmelding for hvert kundeforhold. Spildevandsforsyningsselskabet skal sikre, at det er ejendommens samlede vandforbrug, der lægges til grund ved indplacering på trappen for ejendommen svarende til summen af alle kundeforhold for ejendommen, forstået som beskrevet i afsnit 6 om ejendomsbegrebet. Eksempel 1: En ejendomsejer har 2 kundeforhold (2 kundenumre) for samme ejendom i forhold til spildevandsforsyningsselskabet. Al ejendommens vandafledning (100 %) anvendes af erhverv, der opererer på markedsvilkår. De sidst kendte årsforbrug for ejendommen er: m 3 for kundeforhold 1 (25 % af det samlede forbrug på ejendommen) m 3 for kundeforhold 2 (75 % af det samlede forbrug på ejendommen) Samlet set afledes m 3 af erhverv, der opererer på markedsvilkår. Ejendommen opkræves a conto således: 500 m 3 opkræves efter trin m 3 opkræves efter trin m 3 opkræves efter trin 3 Fordelingen af opkrævningen på de to kundeforhold kan (men skal ikke) ved individuel afregning fordeles efter deres forventede forbrug (25 % til kunde 1 og 75 % til kunde 2, f.eks. hvis der er to forskellige lejere i ejendommen). I de tilfælde hvor kun en del af spildevandet afledes af erhverv, der opererer på markedsvilkår, reduceres forbruget for hvert kundeforhold i forhold til denne værdi Eksempel 2: m 3 for kundeforhold 1 (Kun 50 % af vandafledningsbidraget er fra erhverv) m 3 for kundeforhold 2 (100 % af vandafledningsbidraget er fra erhverv) Samlet set afledes m 3 af erhverv, der opererer på markedsvilkår. Ejendommens erhvervsdel opkræves a conto således: 500 m 3 opkræves efter trin 1 11

12 m 3 opkræves efter trin 2 Fordelingen af opkrævningen på de to kundeforhold kan (men skal ikke) fordeles efter deres forventede forbrug. Derudover opkræves kunde 1 yderligere for m 3 efter takst 1 (svarende til det forbrug, der ikke afledes af erhverv, der opererer på markedsvilkår). Samlet set opkræves ejendommen således: m 3 efter takst m 3 efter takst 2. Med ovennævnte beregningsprincip er det sikret, at ejendommen samlet set afregnes i overensstemmelse med lovens og øvrige reglers grundlæggende principper, men fordelingen af den samlede spildevandsregning på de enkelte kundeforhold er ejendomsejers ansvar og således spildevandsforsyningsselskabet uvedkommende. Ad 11. Godkendelse af vedtægten Beregning af vandafledningsbidrag i overensstemmelse med trappemodellen skal ske med virkning pr. 1. januar Kommunerne skal i henhold til betalingslovens 3 godkende betalingsvedtægten for spildevandsforsyningsselskabet, hvilket som hidtil anses som en legalitetsgodkendelse, det vil sige at den kommune, hvor spildevandsforsyningsselskabet har hjemsted, skal godkende, at vedtægten er fastsat i overensstemmelse med reglerne. Kommunen bør sørge for at godkende betalingsvedtægten i passende tid, således at spildevandsforsyningsselskabet kan fastsætte takster og opkræve bidrag i overensstemmelse med reglerne i loven og bekendtgørelsen med virkning fra 1. januar Ad 12. Formatet på oplysninger fra Trappetilmeldingen til spildevandsforsyningsselskabet Oplysninger om tilmeldte ejendomme vil være tilgængelige til download for spildevandsforsyningsselskaberne, når fristen for tilmelding er udløbet, det vil sige fra den 16. oktober Udtrækket hentes ved, at spildevandsforsyningsselskaberne logger ind på Trappetilmelding og anvender funktionen til at downloade filen. Oplysningerne leveres i en XML-fil. XSD skemadefinitioner og et eksempel på en XML fil vedlægges dette notat. Ad 13. Spildevandsforsyningsselskabet adgang til Trappetilmeldingen Spildevandsforsyningsselskabernes adgang til Trappetilmeldingen sker ved hjælp af brugernavn, som er Spildevandsforsyningsselskabets CVR-nummer og et tilhørende password. Passwordet fremsendes separat til spildevandsforsyningsselskaberne. Adgang sker fra siden gennem et særligt link nederst på forsiden. Bemærk at NemLogin ikke kan anvendes af spildevandsforsyningsselskabet (gælder dog ikke, hvis spildevandsforsyningsselskabet skal tilmelde en ejendom til beregning efter trappen). 12

13 Ad 14. Tidsplan for spildevandsforsyningsselskabet adgang til Trappetilmeldingen I 2013 vil spildevandsforsyningsselskaberne få adgang til at downloade informationer fra Trappetilmeldingen umiddelbart efter, at der er lukket for tilmelding den 15. oktober, dvs. at der åbnes for spildevandsforsyningsselskabernes adgang den 16. oktober. Fra 2014 vil spildevandsforsyningsselskaberne løbende kunne følge med i ejendomsejernes tilmelding til Trappetilmeldingen. Ad 15. Orientering af kunder med stort vandforbrug Naturstyrelsen orienterer via erhvervenes brancheorganisationer om den nye mulighed for betaling af det variable vandafledningsbidrag ved tilmelding til Trappetilmeldingen. Naturstyrelsen skal samtidig opfordre spildevandsforsyningsselskabet til på sin hjemmeside og evt. ved direkte information til ejendomme med et forventet vandforbrug over 500 m 3 om året at informere om Trappetilmeldingen. Spildevandsforsyningsselskabet kan evt. gøre brug af vedlagte udkast til informationsbrev, som Naturstyrelsen har udarbejdet til inspiration. Hvis spildevandsforsyningsselskabet finder, at der i en ejendomsejers indmeldte oplysninger er fejl, således at selskabet ikke uden reel tvivl kan henføre tilmeldingen til en bestemt ejendom, som angivet ved ejendomsnummer, f.eks. at der ikke er sammenhæng mellem kundenummer og den opgivne adresse, vil vandforbruget på den pågældende ejendom blive afregnet efter trin 1. Spildevandsforsyningsselskabet bør dog efterfølgende informere den pågældende ejendomsejer om, at afregningen af spildevand, på grund af fejl i de indmeldte oplysninger, sker til trin 1. 13

14 Bilag 1 Uddybning af afsnit 3 i Det vejledende notat om: Hvornår er aktiviteter markedsmæssige, dvs. hvornår udøves der økonomisk aktivitet? En enhed, uanset dens retlige status og finansieringsmåde, er omfattet af bekendtgørelsens krav om, at der på ejendommen helt eller delvist drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, såfremt denne enhed udøver økonomisk aktivitet. Markedsdeltagelse er det bærende parameter for, om der er tale om erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår (=økonomisk aktivitet). Definitionen af, hvad der udgør markedsmæssige vilkår (økonomisk aktivitet) er bred. Sociale virksomheder og velgørende organisationers handelsaktiviteter er således også omfattet. Det er således irrelevant om aktiviteten er non-profit. Hvad virksomhed gør med sit overskud gør ingen forskel. Det er således uden betydning om det distribuerer dem til aktionærerne, bruger dem til sociale formål, eller fører midlerne tilbage i virksomheden. Taler for ikke-økonomisk aktivitet: Aktiviteter, omfattet af statens eksklusive kompetence og forpligtelser samt ydelser, der har karakter af myndighedsudøvelse (fx udstedelse af pas, forsvar, politi og retsvæsen mv.). Aktiviteter, der udelukkende udbydes på baggrund af et solidaritetsprincip eller omfordelingspolitik dvs. er offentligt finansieret uden brugerbetaling (fx visse undervisnings-, sundhedsmæssige, sociale og kulturelle ydelser). Alle lovpligtige ydelser, herunder national uddannelse, national sikkerhed og social sikring er defineret som ikke-økonomiske aktiviteter. Taler for økonomisk aktivitet:aktiviteter, der består i, at en markedsdeltager udbyder varer eller tjenesteydelser mod vederlag (markedsvilkår). Vederlag udgør den modydelse, der normalt aftales mellem parterne, og hvor betingelserne for vederlaget genererer profit eller udbytte, eller som i det mindste dækker ydelsernes omkostninger. Er der tale om et marked, hvor udbyderen har et incitament til at udbyde ydelsen, er der formodning om økonomisk aktivitet. Offentlige public service opgaver, betroet private virksomheder (tjenesteydelser af almen økonomisk interesse). Aktiviteten ikke altid har været og ikke nødvendigvis bliver udøvet af offentlige enheder. Hvorvidt den pågældende aktivitet alene kan udøves af offentlige enheder, eller om den (potentielt kan) udøves i konkurrence med andre. Det er uden betydning, om aktiviteten udøves af en nonprofit virksomhed, såfremt den udøves i konkurrence med andre virksomheder markedsdeltagere. Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvor en virksomhed har aktiviteter på såvel markedsmæssige som ikke-markedsmæssige vilkår, skal regnskabet være gennemsigtigt, således at det sikres, at der ikke sker overførsel af midler mellem de forskellige aktiviteter. 14

15 Ejendomme, der anvendes til beboelse Ejendomme, der anvendes til beboelse, anvendes ikke på markedsmæssige vilkår. Dette gælder al anvendelse til beboelse. Det vil sige, at ejendomme, der anvendes, herunder udlejes, til beboelse, som fx almene boligselskaber og andre boligejendomme, ikke anvendes på markedsmæssige vilkår i denne sammenhæng. Sådanne ejendomme kan således ikke tilmeldes betaling efter de differentierede takster. Sociale sikringsordninger og sundhedsydelser Aktiviteter vedrørende sociale sikringsordninger og sundhedsydelser anses ikke for at udøve økonomisk aktivitet på markedsmæssige vilkår i bekendtgørelsens forstand, såfremt der ydes - Garanti for brugernes universelle adgang til forskellige tjenester. - Ingen sammenhæng mellem omkostningerne ved ydelsen og brugerens betaling. - Hvis sundhedstjenesteydelser kun kan leveres af statskontrollerede enheder med pligt til gratis at pleje alle de patienter, de får, bygger aktiviteten alene på solidaritetsprincippet. Undervisning, forskning og kultur Det grundlæggende uddannelsesvæsen betragtes som værende af ikke-økonomisk art (ikke på markedsmæssige vilkår), da der inden for det grundlæggende uddannelsesvæsen ikke finder sædvanlig betaling sted for de tjenesteydelser, der leveres. Folkeskoler Gymnasium Tekniske skoler Universiteter Forskningsinstitutioner eller andre innovationsformidlere anses for at udøve økonomisk aktivitet, såfremt de beskæftiger sig med; udlån af infrastrukturer, fx lejer lokaler ud mod vederlag udbud af tjenesteydelser til erhvervsvirksomheder eller kontraktforskning for private virksomheder på markedsvilkår aftenskolevirksomhed mod vederlag Efterskoler, højskoler og lignende, som udbyder skolegang mod betaling, vil være aktivitet på markedsmæssige vilkår i det omfang, der ikke er en offentlig myndighed, som sikrer mod f.eks. konkurs, og skolerne frit kan sætte prisen for skolegang. Masteruddannelser, som udbydes mod betaling, er et eksempel på økonomisk aktivitet, selvom uddannelsen udbydes af en uddannelsesinstitution, som sædvanligvis kan henføres til det almindelige uddannelsesvæsen. Almennyttig forskning, der udføres af offentlige forskningsinstitutioner, udgør ikke en økonomisk aktivitet. Det samme gælder andre almennyttige forskningsaktiviteter, der fx udføres i regi af de danske GTS-insti-tutter. Det er et krav, at resultaterne af den forskning, der finder sted, publiceres eller på anden måde gøres offentligt tilgængelig for alle på lige vilkår. 15

16 Et universitet kan sideløbende med undervisnings- og forskningsaktiviteter udbyde fx konsulenttjenester eller oprette og sælge spin-off virksomheder, der således er markedsmæssige. Hvis der søges om offentlig støtte til sådanne aktiviteter, vil der være tale om ikke-markedsmæssige vilkår, idet forskningsinstitutionen i disse tilfælde agerer på et konkurrenceudsat marked. Idræt og sport Disse aktiviteter anses ikke for at udøve økonomisk aktivitet på markedsmæssige vilkår i bekendtgørelsens forstand. Idrætshaller kommunale eller selvejende - hvor der kan være motionscenter, svømmebad, sportshal, udendørsanlæg og selskabslokaler. Svømmehaller enten kommunale eller som selvejende Institution kommunalt ejet badeland Disse aktiviteter anses for at udøve økonomisk aktivitet på markedsmæssige vilkår i bekendtgørelsens forstand: Faciliteter, som også stilles til rådighed for professionelle sportsklubber mod vederlag Motionscentre Restaurant Overnatningsmuligheder Kommunalt ejede forsynings- eller affaldsselskaber Kommunalt ejet affaldsselskab Vandværker Kommunalt ejede varme og vandforsyninger Kommunal renovation For så vidt angår el-markedet kan alle el-forbrugere købe el på det frie marked og kommunalt ejede elselskaber må således siges, at agere et bestemt marked og kan derfor siges at udøve økonomisk aktivitet i statsstøtteretlig forstand. Selve infrastrukturen, hvorpå el transmitteres stadig et naturligt monopol, underlagt prisregulering og hvile-i-sig selv princippet. Hvorfor denne ikke betragtes som værende udøvelse af økonomisk aktivitet. Set i lyset af Leipzig Halle dommen kan der på sigt være en påvirkning på retsstillingen i forhold til etablering af infrastruktur som økonomisk aktivitet. Ved infrastrukturen på vand- og spildevandsområdet og ved levering og bortskaffelse af vand, er der tale om såkaldte naturlige monopoler. Der findes derfor ikke konkurrerende infrastrukturer eller leverandører af ydelsen (modsat leverance af el) og der leveres således ikke ydelser mod betaling på et marked. Sammenholdes dette med, at priserne er regulerede og at der på dette område opereres med det såkaldte hvile-i-sig-princip, taler meget for at der på dette område ikke er tale om udøvelse af økonomisk aktivitet i statsstøtteretlig forstand. For så vidt angår varmemarkedet vil det tale for økonomisk aktivitet, såfremt forbrugerne har en valgmulighed, hvilket man fx kan have i forhold til valg af energikilde. Omvendt er der formodentlig ikke tale om økonomisk aktivitet i forhold til de områder, hvor forbrugerne er underlagt en såkaldt tilslutningspligt, og der ikke er konkurrence på markedet. 16

17 Udførelse af renovationsopgaver kan håndteres af både kommuner og private virksomheder. I nogle kommuner varetages renovation af kommunen selv og i andre kommuner er renovationen udskilt i særligt selskab. Det forhold, at også private virksomheder agerer på markedet taler for, at også kommunale renovationsselskaber må anses for at udøve økonomisk aktivitet i statsstøtteretlig forstand, i det der leveres ydelser mod betaling på et marked, hvor der i princippet er konkurrence om ydelserne. Andre spørgsmål For så vidt angår drift af havne kan man umiddelbart sige, at der er tale om økonomisk aktivitet i det omfang, der er tale om udbud af havneydelser på markedet mod betaling for disse, dvs. havnedrift på kommercielle vilkår i konkurrence på markedet for havneydelser med andre havne. Disse aktiviteter anses for ikke at være udøvelse af økonomisk aktivitet på markedsmæssige vilkår i bekendtgørelsens forstand, se dog nedenfor Museer og lignende Musikfestivaller Teatre Disse aktiviteter i forbindelse med aktiviteter, som ikke er på markedsmæssige vilkår, anses dog for at udøve økonomisk aktivitet på markedsmæssige vilkår i bekendtgørelsens forstand: restaurering og konservering mod vederlag museumsbutik restaurant/kantinevirksomhed overnatningslokaler udlejning af herregård og teatersal til konferencer og andre arrangementer til private rådgivning og undersøgelser, der foretages mod vederlag 17

Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. bojen, ancma, vpl Den6. september 2013

Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. bojen, ancma, vpl Den6. september 2013 Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. bojen, ancma, vpl Den6. september 2013 Vejledende notat om reglerne for trappemodel for beregning af vandafledningsbidrag Spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. bojen, malas Den 22. august 2014

Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. bojen, malas Den 22. august 2014 Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. bojen, malas Den 22. august 2014 Vejledende notat om reglerne for trappemodel for beregning af vandafledningsbidrag Spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Tlf. 72 54 30 00 Fax 39 27 98 99 CVR 33157274 EAN 5798000873100 nst@nst.dk www.nst.

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Tlf. 72 54 30 00 Fax 39 27 98 99 CVR 33157274 EAN 5798000873100 nst@nst.dk www.nst. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. bojen, todue, malas Den 1. juni 2015 Vejledende notat om reglerne for trappemodel for beregning af vandafledningsbidrag Spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 3 B. Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet

Læs mere

Notat. Betalingsvedtægten - Forslag til nye afsnit B og D jfr. trappemodellen

Notat. Betalingsvedtægten - Forslag til nye afsnit B og D jfr. trappemodellen Notat BILAG til bestyrelsesmøde i Aalborg Forsyning, Kloak A/S den 6. november 2013, punkt 5.3 Dato: 28.10.2013 Sagsnr.: 2013-41311 Dok. nr.: 2013-342461 Direkte telefon: 7743 9207 Initialer: BNN/all Kloak

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg Bilag 1.A 4. Bestyrelsesmøde i VAS den 5. november 2013. 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2015 Side 1 Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 3 3. Kloakforsyningens indtægter... 3 4. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Vordingborg Rens A/S. Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune

Betalingsvedtægt for. Vordingborg Rens A/S. Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune Betalingsvedtægt for Vordingborg Rens A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune December 2014 Indhold 1. BETALINGSVEDTÆGT FOR VORDINGBORG RENS A/S... 2 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 3 3. BUDGET,

Læs mere

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand 1. Vedtægtens område. 1 2. Spildevandsforsyningens budget og regnskab 2 3. Spildevandsforsyningens indtægter 2 4. Ledningsbrud 9 5. Målerdata 10 6. Fælles bestemmelser

Læs mere

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk.

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. todue Den 23. april 2015 Spørgsmål og vejledende svar nr. 2 om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud om

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Syddjurs Spildevand A/S

Syddjurs Spildevand A/S 1 of 14 Syddjurs Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Januar 2015 Side 1 af 14 2 of 14 Indholdsfortegnelse: BETALINGSVEDTÆGT FOR KLOAKFORSYNINGEN I SYDDJURS KOMMUNE...3 Kapitel 1...3 Vedtægtens

Læs mere

Spildevandsplanlægning - betalingsvedtægt for Aalborg Forsyning, Kloak A/S.

Spildevandsplanlægning - betalingsvedtægt for Aalborg Forsyning, Kloak A/S. Punkt 12. Spildevandsplanlægning - betalingsvedtægt for Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 2013-46189. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender de af bestyrelsen for Aalborg Forsyning,

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

Priser - vand og afløb

Priser - vand og afløb Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen Vand A/S og Vejen Spildevand A/S den 24. november 2014 og er godkendt af Vejen Byråd den 9. december 2014. Vejen Forsyning

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND INDHOLD 1.0 Vedtægtens område 2 2.0 Budget og regnskab 2 3.0 Indtægter 2 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.2 Vandafledningsbidrag 4 3.3 Særbidrag 8 3.4 Vejbidrag 8 3.5 Private spildevandsanlæg 8 3.6 Udtræden

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse 01-01-2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Selskabets anlæg.... 5 1.3 Kontraktlige tilknyttede anlæg... 5 1.4 Stik...

Læs mere

Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S

Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen Vand A/S og Vejen Spildevand A/S den 25. november 201 og er godkendt af Vejen Byråd den 10. december 201. takster 2014

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2016 Side 1 Indhold Indledning... 3 Oplysninger om Ishøj Forsyning... 3 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab...

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Naturstyrelsen har på denne baggrund udarbejdet vejledende svar til de mest hyppige spørgsmål om de nye regler.

Naturstyrelsen har på denne baggrund udarbejdet vejledende svar til de mest hyppige spørgsmål om de nye regler. NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. ancma/todue Den 24. februar 2015 Spørgsmål og vejledende svar om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING 05-11-2014 Indhold 2 1. Kapitel 1 Vedtægtens område 3 2. Kapitel 2 Spildevandsforsyningens budget og regnskab 3 3. Kapitel 3 Spildevandsforsyningens indtægter

Læs mere

Priser - vand og afløb 2017

Priser - vand og afløb 2017 Priser - vand og afløb 2017 VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen V and A/S og Vejen Spildevand A/S den xx.xx.xxxx og er godkendt af Vejen Byråd den xx.xx.xxxx. Vejen Forsyning A/S

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Side 1 Indhold Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Frederikssund Spildevands budget og regnskab...

Læs mere

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for Solrød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Solrød Spildevand A/S Januar 2014 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Solrød Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Solrød Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S September 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 4 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 4 3. Kloakforsyningens indtægter...

Læs mere

Prisen dækker både det rene vand, du får leveret i hanen, og det spildevand, du leder ud i kloakken.

Prisen dækker både det rene vand, du får leveret i hanen, og det spildevand, du leder ud i kloakken. Takstblad 2015 Det koster vandet 52,64 kr. pr. m 3 Prisen dækker både det rene vand, du får leveret i hanen, og det spildevand, du leder ud i kloakken. Den samlede pris for vand og udledning af spildevand

Læs mere

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

Horsens Vand A/S Alrøvej 11 8700 Horsens tlf.: 7626 8700 www.horsensvand.dk

Horsens Vand A/S Alrøvej 11 8700 Horsens tlf.: 7626 8700 www.horsensvand.dk Indhold Forord... 2 1. Betalingsvedtægtens område... 3 2. Budget og regnskab for spildevandshåndtering... 3 3. Bidrag for spildevandshåndtering... 4 3.1 Tilslutningsbidrag... 4 3.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Indholdsfortegnelse: Sidetal: Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

Energistyrelsen udtaler sig ikke vejledende om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Energistyrelsen udtaler sig ikke vejledende om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Kontor/afdeling Vand Dato 23. november 2017 J nr. 2015-5643 Vejledende udtalelse fra Energistyrelsen om betalingslovens 4 c LJH/MLS Energistyrelsen har den 25. september 2017 modtaget en forespørgsel om

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune Hørsholm Vand ApS Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune 2013 Pkt. 13.2 Revideret december 2012 Pkt. 7.1.1, 7.1.3 og 11.9 Revideret november 2013 Pkt. 11.10 Tilføjet november 2013 Indhold

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S Spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S Side 1/22 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD...3 1. BETALINGSVEDTÆGTENS OMRÅDE...4 2. BUDGET

Læs mere

Takstblad - 2014. Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster

Takstblad - 2014. Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster Takstblad - 2014 Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster 2 Vandforsyning Taksterne er gældende fra den 1. januar 2014. Alle takster er excl. moms (pris incl. moms er vist i parentes)

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Godkendt af bestyrelsen 17. oktober 2013 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand Titel: Udgiver: Udarbejdet af: Vilkår for målere DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg DANVAs Normalregulativgruppe under

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet

Læs mere

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Forord Betalingsvedtægt for Samsø Spildevand A/S fastsætter regler for beregning af tilslutningsbidrag, samt anlægs- og driftsbidrag for ejendomme, der er eller

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1.

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1. Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1. 2001 1) Vandværket indsender materialet til den stedlige Told-

Læs mere

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4602-00017 Ref. ANMMA Den 19. februar 2015 Revisorinstruks om erklæring for vandselskabers deltagelse i anden virksomhed (tilknyttede aktiviteter) Revisorinstruks

Læs mere

Tekniske bestemmelser om vilkår for målere, der benyttes til afregning eller refusion af vandafledningsbidrag. SK Spildevand A/S

Tekniske bestemmelser om vilkår for målere, der benyttes til afregning eller refusion af vandafledningsbidrag. SK Spildevand A/S Tekniske bestemmelser om vilkår for målere, der benyttes til afregning eller refusion af vandafledningsbidrag. SK Spildevand A/S 4. marts 2013 skforsyning.dk Indholdsfortegnelse 1. Formål & baggrund...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Betalingsvedtægtens område... 4 3. Stevns Spildevand A/S budget og regnskab... 4 4. Stevns Spildevand A/S indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Gældende fra februar 2014 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 15 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 24. oktober 2013 kl. 17.00 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen (deltog ikke i pkt. 1 og 2) Morten Lem

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 5. december 2016 Sag nr. 16/00139 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Betalingsvedtægt for Sønderborg Spildevandsforsyning A/S

Betalingsvedtægt for Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Betalingsvedtægt for Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Indholdsfortegnelse Vedtægtens område... 4 Budget og regnskab... 4 Indtægter... 4 Tilslutningsret- og pligt... 4 Tilslutningsbidrag... 5 Bidragets

Læs mere

Energi & Forsyning. September 2013

Energi & Forsyning. September 2013 Energi & Forsyning September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion Differentierede kubikmetertakster for afledning af spildevand og ændring af reglerne om særbidrag Rammerne for anvendelse af kommunal

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S INDHOLD 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE - 3-2. BILLUND VANDS BUDGET OG REGNSKAB - 4-3. BILLUND VANDS INDTÆGTER - 4-4. PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S

Betalingsvedtægt. for. Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S Januar 2014 2/36 INDHOLD Forord 4 1.Vedtægtens område... 1.1.Vedtægtens dækningsområde... 1.2Forsyningspligt mv... 2.Budget

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning. Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd

Læs mere

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E Om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. VFL-3-2013 Kværndrup Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Takstblad Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster

Takstblad Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster Takstblad - 2017 Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster 2 Vandforsyning Taksterne er gældende fra den 1. januar 2017. Alle takster er ekskl. moms (pris inkl. moms er vist i parentes)

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Borup Vandværk Att.: Willy Larsen Stenhøjparken 41 4140 Borup Den 26. august 2014 Sag nr. 14/03992 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed

Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 72 Offentligt 16. november 2015 Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed (Udmøntning af vandsektorforliget)

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab Betalingsvedtægt 2015 Indhold 1. Vedtægtens område...3 2. Favrskov Spildevands budget og regnskab...4 3. Favrskov Spildevands indtægter...6 4. Bidrag til den obligatoriske tømnings-ordning for bundfældningstanke...22

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den XX. XX. 2015. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014 Betalingsvedtægt Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 Version: 2.0 - opdateret 16. september 2013 Indhold Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT gældende pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af

Læs mere

1. Pr. tømning 1.100,00 2. Pr. tømning uden for normal arbejdstid 1.600,00

1. Pr. tømning 1.100,00 2. Pr. tømning uden for normal arbejdstid 1.600,00 TAKSTBLAD 2016 Driftsbidrag og tilslutningsbidrag er i henhold til Bestemmelser for levering af vandforsyning fra Forsyning Ballerup og Betalingsvedtægt for Forsyning Ballerups spildevandsanlæg gældende

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Assens Vandværk A/S Att.: Marianne Lyngsø Hansen Skovvej 2B 5610 Assens Den 12. december 2016 Sag nr. 16/00036 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: den 15.6.2010 Mødetid: 14,30 Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring Afbud: Per Harfeld Fraværende: Punkt 1. Orientering om de udfordringer selskabet

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a

Læs mere

Nye rammevilkår for VA i Danmark. v. konsulent Jens Plesner, DANVA, 23. november 2011

Nye rammevilkår for VA i Danmark. v. konsulent Jens Plesner, DANVA, 23. november 2011 Nye rammevilkår for VA i Danmark v. konsulent Jens Plesner, DANVA, 23. november 2011 Vandsektorloven generelt (1) Vandsektorloven lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Lov nr. 469, 2009)

Læs mere

Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Brønderslev Spildevand A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE 2. BUDGET OG REGNSKAB 3. INDTÆGTER 3.1 Tilslutningsbidrag 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse 3.1.2 Tilslutningsbidrag

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. TAKSTBLAD for Billund Vand A/S

PRISER vand & afløb. 1. januar. TAKSTBLAD for Billund Vand A/S PRISER vand & afløb 1. januar 2015 TAKSTBLAD for Billund Vand A/S Indhold 1 Drikkevand... 3 1.1 Pris for drikkevand... 3 1.2 Pris for tilslutning drikkevand... 3 1.3 Bidrag til hovedanlæg og forsyningsledning...

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. Energi Viborg Vand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. Energi Viborg Vand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Energi Viborg Vand A/S Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens anvendelsesområde... 2 Kapitel 2 Selskabets budget og regnskab... 3 Kapitel 3 Bidrag... 3 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

NOTAT. 8. kontor. J.nr Ref. KNI. Den 1. juli 1998

NOTAT. 8. kontor. J.nr Ref. KNI. Den 1. juli 1998 NOTAT ENERGISTYRELSEN 8. kontor J.nr. 53341-0003 Ref. KNI Energistyrelsens vurdering af udvalgte problemstillinger vedr. vindmøllers tilslutning til elnettet Den 1. juli 1998 I dette notat beskrives og

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Att.: Driftschef Finn Ellegaard Undalsvej 3 3300 Frederiksværk 2. juli 2012 Sag 12/05020 / CGA Deres ref. fiel@halsnaesforsyning.dk Afgørelse om forøgelse af

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38)

Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38) Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38) Kære [dit navn] Tillykke med din nye elaftale, El.dk. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår samt leveringsbetingelserne.

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere