Mogenstrup (Jrundejerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mogenstrup (Jrundejerforening"

Transkript

1 '. p. l r ~nn Mogenstrup (Jrundejerforening Dagsorden: Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling, afholdt den 29. marts Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Flemming Wrist-Knudsen. Valget blev godkendt. Flemming takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dermed beslutningsdygtig. Herefter gennemgik han dagsorden og blev informeret om, at der var 22 stemmeberettigede tilstede. 2. Valg af stemmetæliere Kaj og Michael blev foreslået og valgt. 3. Bestyrelsens beretning Formand Jørgen Stange Jensen fremlagde beretning for 2011: Bestyrelsen 2011 har bestået af: Jørgen, Lars, Henrik, Gitte, Steen, Finn, John, Kim, Anita og Heidi. Gartner Det store emne i 2011 for bestyrelsen var Gartner. Vi havde en masse udfordringer med at få aftalerne, som vi havde indgået, overholdt. Gartneren og bestyrelsen blev til sidst enige om, at samarbejdet ikke kunne fortsætte. Standarden på det udførte arbejde stemte simpelt hen ikke overens med, hvad vi var stillet i udsigt. Lars Slot havde en god kontakt hos Vej og Park og de lovede os, at hjælpe med at få klippet græsset på vores områder. Efter Vej og Park startede på at udføre arbejdet faldt antallet af henvendelser til bestyrelsen gevaldigt. Vi var meget glade for samarbejdet. Det er lykkedes for os at lave en midlertidig aftale for hele 2012, hvor Vej og Park igen vedligeholder (klipper og slår) vores arealer, altså både græs og hæk. På sigt skal MGF lave en aftale med en anden gartner, men Vej og Park hjælper os indtil vi har fået lavet denne anden aftale. Hække Efter vi måtte sige farvel til vores gartner blev projektet med at få ryddet hækkene sat lidt i bero. Status på hækrydningssagen er, at vi har fået tilbud fra en leverandør om at fjerne et antal hække og afhængig budgetgodkendelsen sætter vi i gang

2 ."Mogenstrup - ~ PIng GrundeJenorenmg -- MGF i løbet af Der bliver dog ikke ryddet nogen hække uden, at de nærmeste naboer er informeret i god tid først. Bestyrelsen har lavet aftaler med 20 medlemmer om at de passer MGF's hæk, som de er nabo til (typisk hæk langs en stiksti). Stenlunden Henrik har været tovholder i sagen mod Stenlunden. Da der ikke rigtigt skete noget hos vores advokat, og Henrik ikke følte, at han kunne trænge igennem til ham valgte vi at skifte advokat til advokatfirmaet Advodan i Køge. Vores nye advokat er helt på linje med bestyrelsen og har også den holdning, at Stenlunden ikke kan melde sig ud af Mogenstrup Grundejerforening. Status på sagen er, at advokaterne for MGF og Stenlunden er begyndt at skrive til hinanden. Vi afventer spændt vores advokats næste anbefaling. Nye naboer Siden sidste generalforsamling har vores naboer etableret grundejerforeninger. Personligt har jeg været i kontakt med Stejlehøjens formand og Lars Slot kender Brinken 3' formand. Noget formelt samarbejde er ikke etableret. Grøn dag Lars var atter primusmotor på arrangementet Grøn Dag, hvor vi var en del mennesker, der gik rundt i området og samlede skrald langs udvalgte stier. Vi brugte et par timer den lørdag formiddag og sluttede med stående pizza og drikkelse. Vi gentager succesen igen i år og datoen er allerede fastsat til den 14. april 2012, så opfordringen herfra er at I skal reservere datoen og et par timer den dag. Lars har allerede lavet en flyer som vil blive hængt op. Trailerordning Vores elektroniske booking må siges at være en succes. Der er i øjeblikket 74 registrerede brugere af ordningen. Det er som bekendt stadig muligt at booke en trailer via trailerfonen for dem, som ikke er på nettet. Jeg har lavet statistik på, hvor meget de er ude at køre, og når begge trailere er lånt ud 250 gange om året, må det være en succes. Brugerne skal også have ros for at ordningen virker - der er ikke køproblemer og webmasteren får ikke kommentarer Logo Vi (Anita) har fået lavet et nyt logo hos Nortex, som er mere sigende, enkelt og tidssvarende. Foreløbig er det kun på en T-shirt og på brevpapir (og hjemmesiden), men for fremtiden vil i kunne støde på bestyrelsesmedlemmer, der er iført veste med logo. Disse veste er sponseret helt af Vagn Pedersen (Expert Auto i Næstved).

3 Samarbejde med Næstved kommune: Lars har været bestyrelsens kontakt til Vej og Park og har gennem en positiv dialog formået at få kommunen til at have fokus på de grønne områder, som kommunen passer. Senest har vi fået udleveret nogle kort, hvor alle arealer, som Vej og Park passer er beskrevet i detaljer. Bestyrelsen har så en opgave her med at få læst korrektur på disse kort så der er overensstemmelse, hvad Vej og Park tror, og hvad bestyrelsen ved. Det er blevet bemærket andre steder i kommunen, at en stor del af Vej og Parks arbejde foregår i Mogenstrup. Der er kun bevilliget kr. til ikkeplanlagte arbejder, og her i Mogenstrup har vi lagt beslag på en stor del af disse penge. Specielt har oprydningen i den grønne kile ved Åvænget kostet ressourcer. Vi har også fået næsten-færdiggjort rydningen af buskadset overfor den gamle Nordea. Alt dette arbejde har ikke kostet grundejerne penge! Sankt Hans arrangement Igen i 2011 havde vi et velbesøgt Sankt Hans arrangement. Formandens båltale var dog ikke noget at skrive om - den kunne vistnok ikke høres af mange. I år påtænker bestyrelsen at sætte alle sejl til. Sankt Hans aften falder på en lørdag og foreløbig arbejdes der efter en ide, der hedder tærtefestival for børn. Frivillige til praktiske foranstaltninger er meget velkomne. Julearrangement Sammen med bestyrelsen i Dagli' Brugsen blev der igen stablet et julearrangement på benene. Vores andel bestod i at levere et træ og sørge for lysene i træet. Dagli' Brugsen stod for alt andet praktisk arbejde med gløgg mv.. Parterne er i øvrigt enige om at det er glædeligt, at samarbejdet mellem de to bestyrelser er genoptaget. Fremtid for MGF Et stort arbejde venter bestyrelsen med at få koordineret hækrydningen, ligesom det kommende Sankt Hans arrangement vil tage megen planlægningstid. Og netop tid er noget vi ikke har meget af - det er jo fritiden bestyrelsen lægger arbejdskraft i så derfor kære bestyrelse: Takketale Jeg slutter min beretning med at takke bestyrelse for det store arbejde I laver Heidi Kubiak Anita Rye Sørensen Kim Skov John Michaelsen Finn Christensen Steen Mygind

4 .r~n 11 P l r Mogenstrup Grundejerforenmg I J' Gitte Hansen Henrik Christensen Lars Slot Herman Hansen, der som suppleant også deltager i møderne. Beretningen blev godkendt med akklamation. Kommentarer: Jens Munck spørger om der er hængepartier i forhold til den gamle gartner. Hertil svarer formanden, at det er der ikke. 4. Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. 5. Revideret regnskab 2011 Kasserer Henrik Christensen fremlagde gennemgik derefter de enkelte punkter. regnskabet for 2011 og Regnskabet blev godkendt med akklamation. 6. Budget herunder fastsættelse af kontingent Kasserer Henrik Christensen fremlagde budgettet som foreslået i indkaldelsen af Kontingentet forbliver uændret for 2012 med kr pr. husstand Budgettet blev godkendt med akklamation. Kommentarer: Jens Munck spørger hvorfor man fastholder samme kontingent, da kassebeholdningen - efter hans mening - er stor. Hertil forklarer Henrik, at pga. tidsforskydningen af gartnerbetalinger i forhold til indkomne kontingenter, er man nødt til at have en kassebeholdning af en vis størrelse. Det har tidligere været et problem at betale gartner i starten af året. Heidi gennemgik forslag til Skt. Hans arrangement på kr I år vil vi prøve at lave et større arrangement, da det falder på en Lørdag. Der er tale om en tærtefestival for børn om eftermiddagen og herefter fortsætter arrangementet om aftenen som tidligere. Gartner, særlige arbejder. Jørgen viser kort over stier med hækrydning. Alle berørte beboere får nærmere besked før rydning. Det er tidligere "hækmøder" i 2010 som ligger til grund for planerne om rydningen, som nu fortsætter. Bente fra Avænget efterspørger mere gadebelysning. Lars oplyser at Næstved Kommune har godkendt og at 1 stk. vil blive etableret - vi ved bare ikke hvornår.

5 d :.r. o lng G Mogenstnip run ejenorenmg A' 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Følgende valg blev godkendt: Genvalg Jørgen Stange Jensen Henrik Christensen Finn Christensen John Miehaeisen Heidi Kubiak Valgt i 2011 og fortsætter Lars Slot Steen Mygind Kim Skov Anita Rye Sørensen Gitle Hansen Suppleant Allan Bjørn Herbert Hansen 1 år 8. Valg af revisor og suppleanter Følgende valg blev godkendt: Revisor, valgt 2011 og fortsætter Birgit Stange Jensen Revisor, genvalgt Christian Gislinge Suppleant Lisbeth Tvedebrink 1 år 1 år 9. Eventuelt Mogenstrup Kro: Lokalråd Fladså har arrangeret høring herom. Det er fastslået, at der skal en lokalplansændring til, hvis der skal være andet end kro. Collier har søgt om ændring. Chris Hermansen er kommet med forslag om Set. Magnus Kildemarked forbindelse med Skt. Hans. Det er et fint forslag, som vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde. i Det kommer frem, at på stien mellem Ageren og Toften er stenbelægningen i meget dårlig stand. Det samme gælder for stamvejen ved Ageren som ligeledes trænger til vedligehold. Yderligere er stien fra Avænget til Brugsen også meget medtaget af revner m.m. Lars fortæller,

6 Mogenstrup nrn Grunoejenorening -- MGF at der ligger en god aftale fra den gamle Fladså Kommune. Vi kontakter Næstved kommune og drøfter disse emner i henhold til aftalen. Flemming Wrist-Knudsen benyttede lejligheden til at takke for samarbejdet med Brugsen's bestyrelse. g Formanden sluttede med at takke Flemming som ordstyrer og takkede for et godt møde. Mødet sluttede ca ~ ';W~'--'te. Flemming Wrist-Knudsen Ordstyrer