Den skattemæssige behandling af udlejningsejendomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den skattemæssige behandling af udlejningsejendomme"

Transkript

1 Den skattemæssige behandling af udlejningsejendomme - med fokus på sondringen mellem vedligeholdelse og forbedring samt lejeretlige henlæggelsesordninger Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences Juridisk Institut Cand.merc.aud. - kandidatafhandling 2013 Forfatter: Anita Tønder Vejleder: Hans Henrik Edlund

2 Indholdsfortegnelse Executive summary Indledning og problemformulering Indledning Problemformulering Metode Afgrænsning Disposition og struktur Den regnskabsmæssige behandling Regnskabsmæssig klassifikation Investeringsejendomme Handelsejendomme Domicilejendomme Ejendomme under opførelse Indregning og måling i årsregnskabet Indregning Måling Investeringsaktivitet som hovedaktivitet Kostprismodellen Dagsværdimodellen Vedligeholdelse og forbedring Regnskabsmæssig avanceopgørelse Sammenfatning Vedligeholdelse og forbedring SL 6 og retspraksis Den skatteretlige lovgivning Skattemyndighedernes fortolkning og den ledende Højesteretsdom Praksis Skattemyndighedernes skøn Ejertidsfordelingsprincippet Påbudte udgifter Udbedring af skader Teknologisk udvikling samt nyere og bedre materialer

3 3.2 Skatteretlige særregler Procentreglen for nyerhvervede ejendomme Historisk oprindelse og Højesterets blåstempling Procentreglens anvendelsesområde Straksfradragsreglen Forskelle mellem skatteret og lejeret Det skatteretlige kontra det lejeretlige vedligeholdelses- og forbedringsbegreb Kombinationer af vedligeholdelse og forbedring Sammenfatning Hensættelser til vedligeholdelse og forbedring De lejeretlige henlæggelsesordninger LEL 22 og 23 - indvendig vedligeholdelseskonto LEL 63 a - bunden forbedringskonto BRL 18 og 18 b - udvendig vedligeholdelseskonti BRL 18 - udvendig vedligeholdelseskonto BRL 18 b - bunden udvendig vedligeholdelseskonto Tilladte vedligeholdelses- og forbedringsudgifter Regnskabsaflæggelse overfor GI Den skatteretlige behandling BRL 18 - udvendig vedligeholdelseskonto Løbende hensættelser Afholdte udgifter Salg og køb af ejendomme BRL 18 b - bunden udvendig vedligeholdelseskonto Løbende hensættelser Afholdte udgifter Salg og køb af ejendomme Rentetilskrivninger Efterbeskatningssituationen Kontoføring iht. LL 14 G, stk Problemer ved den skatteretlige behandling Eksempel på optimering af den skattemæssige situation Sammenfatning

4 5. Den skattemæssige behandling Det skattemæssige afskrivningsgrundlag Opdeling af ejendommen i bygningsbestanddele, installationer og driftsmidler Skattemæssige afskrivninger Betingelser for afskrivning Bygninger Installationer Forbedringer Forbedringer i forbindelse med avanceopgørelsen Sammenfatning Fremtidsvurdering Den skatteretlige sondring mellem vedligeholdelse og forbedring Den skatteretlige behandling af de lejeretlige henlæggelsesordninger Konklusion Litteraturliste Bilagsoversigt Antal anslag i alt udgør , svarende til 62 normalsider Der er anvendt nedenstående forkortelser i afhandlingen: Årsregnskabsloven (ÅRL) Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder (RVL) Statsskatteloven (SL) Ligningsloven (LL) Boligreguleringsloven (BRL) Lejeloven (LEL) Afskrivningsloven (AFL) Vurderingsloven (VURDL) Tinglysningsloven (TL) Ejendomsavancebeskatningsloven (EBL) Grundejernes Investeringsfond (GI) 4

5 Executive summary This thesis discusses the tax treatment of rental properties and focuses on problems that may arise in connection with the maintenance and improvement thereof. The differences between the maintenance concepts as defined under rental law and tax law will also be discussed along with the reserve schemes under rental law and the tax treatment thereof. The thesis starts with a brief description of the accounting treatment of rental properties allowing the reader to gain insight into this and subsequently explain differences to the rules as defined under rental law and tax law. The next step is to account for the legal tax framework for the distinction between maintenance and improvement. The law text which discusses maintenance allowance dates back from 1903, and the wording is thus of a very general nature. Consequently, it has been up to the tax authorities and the courts to interpret the contents of the provision, which means that administrative practice and case law within the area are very comprehensive. Selected judgments and decisions will therefore be analysed. Some special rules under tax law will also be discussed, which, when certain criteria have been complied with, allow for the deduction of expenses which are not immediately characterised as maintenance expenses. The differences between the maintenance concept as defined under rental law and tax law will also be accounted for. The rules for reserve schemes under rental law regarding maintenance and improvement will also be discussed. Schemes which some rental properties are covered by. There will be focus on the reserve schemes applicable to regulated leases where some of the provisions are to be paid into a tied-up account with GI the Landowners' Investment Foundation. Furthermore, the special tax rules applicable to payments made and received from these maintenance accounts will be discussed, and the optimisation of tax matters will be illustrated by means of examples. Finally, the basis for tax depreciation will be discussed together with the rules surrounding tax depreciation and how improvement costs are treated in connection with the statement of gains and losses from the disposal of a property. 5

6 1. Indledning og problemformulering 1.1 Indledning Ejendomsmarkedet har i adskillige år været et omdiskuteret emne, og mange mennesker følger med stor interesse udviklingen heri. Medierne offentliggør dagligt nye statistikker og bud på den fremtidige udvikling og den centrale rolle, som markedet har, medfører, at det i høj grad er påvirket af samfundsøkonomien og forventningerne til den fremtidige udvikling. Følsomheden overfor konjunkturer og forventninger fremkalder et spekulationsmarked, hvor investorerne har mulighed for særdeles attraktive afkast, hvilket har medført en øget interesse for investering i udlejningsejendomme. Udlejningsejendomme er således blevet et investeringsaktiv på linje med aktier og obligationer. Endvidere har der igennem en årrække været en del ændringer i reglerne omkring de traditionelle pensionsordninger, hvilket har medført, at den skattemæssige fradragsværdi af indbetalinger til pensionsordninger er reduceret. Derudover har renteniveauet i de seneste år været meget lavt og forrentningen af den almindelige formue har derfor været dårligere end førhen. Der har således i stigende udstrækning været incitament til at placere formuen i udlejningsejendomme og derved opnå en højere forrentning af de opsparede midler. Den skattemæssige behandling af udlejningsejendomme er imidlertid ganske kompleks, og der kan opstå adskillige skattemæssige problemstillinger ved erhvervelsen, udlejningen og afhændelsen af udlejningsejendomme. Der er eksempelvis væsentlig forskel på den skattemæssige behandling af vedligeholdelses- og forbedringsudgifter, og sondringen herimellem er ikke et nyt problem indenfor skatteretten. Siden indførelsen af den første statsskattelov i 1903 har det været muligt at fratrække vedligeholdelsesudgifter ved indkomstopgørelsen, mens udgifter til forbedringer derimod skal aktiveres og herefter eventuelt afskrives løbende. Investorer kan således have interesse i at klassificere så mange udgifter som muligt som vedligeholdelsesudgifter frem for forbedringsudgifter og derved opnå skattemæssigt fradrag med det samme. I SKAT's indsatsplan for 2012 var et af indsatsområderne sondringen mellem forbedring og vedligeholdelse af udlejningsejendomme. Indsatsområdet iværksattes bl.a. med baggrund i complianceresultatet for 2006, hvor der blev konstateret en fejlprocent på 37,6 % for virksomheder, der er kategoriseret under ejendomshandel og udlejning. Formålet med indsatsområdet var, at skabe grundlag for en modernisering af fradragsreglerne for vedligeholdelse af udlejningsejendomme, således at reglerne fortolkes objektivt, og der derved opnås gennemsigtighed for, hvornår der kan anerkendes fradrag for vedligeholdelse. 1 Et andet problemfyldt område indenfor den skattemæssige behandling af udlejningsejendomme er behandlingen af de lejeretlige henlæggelsesordninger. Med henblik på at forbedre boligstandarden i ældre udlejningsejendomme gennemførte den daværende regering i starten af 1980'erne et regelsæt, der skulle forbedre udlejers økonomiske muligheder for at foretage vedligeholdelse m.v. Regeringen indførte nogle lejeretlige henlæggelsesordninger, og samtidig indførte de en gunstig skatteregel, som korrekt anvendt, giver mulighed for at opnå løbende skattemæssigt fradrag for forbedrings- 1 SKAT's indsats- og inddrivelsesplan 2012, side 21 6

7 udgifter. Reglerne er dog så komplicerede, at kun de færreste investorer anvender reglerne optimalt Problemformulering Med udgangspunkt i indledningen er formålet med nærværende afhandling at redegøre for den skattemæssige behandling af udlejningsejendomme med særligt fokus på sondringen mellem vedligeholdelse og forbedring samt problemstillinger i forbindelse hermed. Endvidere ønskes forskelle mellem det skatteretlige og lejeretlige vedligeholdelses- og forbedringsbegreb belyst, og der ønskes at redegøre for de lejeretlige henlæggelsesordninger og problemstillinger i forbindelse med den skattemæssige behandling heraf. Formålet med at beskrive og analysere de gældende regler er at finde ud af, om reglerne giver et klart og forståeligt billede af den skattemæssige sondring mellem vedligeholdelse og forbedring. Endvidere er formålet at fremdrage nogle af de problemstillinger, som kan opstå i forbindelse med vedligeholdelse og forbedring af en ejendom, herunder de særlige problemer der kan være for ejendomme, som er omfattet af reglerne omkring de lejeretlige henlæggelsesordninger. 1.3 Metode 3 Hovedformålet med nærværende afhandling er, som nævnt i ovenstående, at redegøre for den skattemæssige behandling af udlejningsejendomme med særligt fokus på sondringen mellem vedligeholdelse og forbedring. Der er således tale om en forståelsesanalyse. I redegørelsen foretages en omfattende gennemgang af nogle begreber, som kun de færreste har en detailviden om. Der tages derfor afsæt i en eksplorativ og problemidentificerende undersøgelsestype, der har til formål at udforske et ikke kendt eller mindre kendt område. Informationssøgningen er primært foregået ved gennemgang af primære datakilder som love, domme, kendelser, vejledninger, bøger og relevante artikler m.v. Afhandlingen vil således tage udgangspunkt i gældende lovgivning og retspraksis på området. Den kvalitative undersøgelsesmetode, der anvendes som indgangsvinkel i afhandlingen, understøtter den eksplorative og problemidentificerende undersøgelsestype, hvilket kort kan beskrives som, at man gennem forskellige former for dataindsamling bliver i stand til at skabe en dybere forståelse for det problemkompleks, der behandles. Den analytiske tilgang i nærværende afhandling vil basere sig på den retsdogmatiske metode, idet afhandlingen har til formål at udlede, hvad der er gældende ret for det behandlede område gennem beskrivelse, fortolkning og systematisering af relevante retskilder. Den juridiske metode skal anvendes for, at en retsdogmatisk analyse kan anses for valid. 4 Afhandlingens udsagn og påstande om gældende ret vil derfor hvile på korrekt anvendelse af anerkendt juridisk metode, herunder retskilde- og fortolkningslæren. 2 "Ejendomsejere får ikke de fradrag, som de er berettigede til" 3 Hvor et helt afsnit er fra samme kilde, er henvisningen lavet til sidst i afsnittet 4 "Retskilder og retsteorier", side 31 7

8 På baggrund af de indsamlede informationer forsøges via deduktion at nå frem til en konklusion på afhandlingens problemstilling. Problembehandlingens karakter er således beskrivende, forklarende og kritisk diagnosticerende. 1.4 Afgrænsning Nedenstående afgrænsninger er foretaget ud fra en væsentlighedsbetragtning i relation til afhandlingens problemområde. Der afgrænses fra en dybdegående gennemgang af domicilejendomme, handelsejendomme og ejendomme under opførelse. De nævnte ejendomstyper vil blot blive berørt i forbindelse med den regnskabsmæssige klassifikation. Ved redegørelsen for den regnskabsmæssige og skattemæssige behandling af udlejningsejendomme fokuseres der på aktivsiden i balancen, og der vil derfor ikke blive redegjort for behandlingen af gældsforpligtelserne, selvom de har en naturlig tilknytning hertil. Endvidere redegøres kun for de regnskabsmæssige regler i henhold til ÅRL og de danske regnskabsvejledninger. Afhandlingen behandler kun udlejningsejendomme beliggende i Danmark, hvor ejeren er fuld skattepligtig til Danmark. Ejendomme, som udelukkende bebos af ejeren selv, vil ikke blive behandlet, idet vedligeholdelsesudgifter i disse tilfælde ikke kan fratrækkes ved indkomstopgørelsen, og derfor er sondringen mellem vedligeholdelse og forbedring ikke relevant. Endvidere vil fredet ejendomme, landbrugsejendomme, en- og tofamilieshuse samt sommerhuse ikke blive behandlet. Den lejeretlige behandling vil kun omhandle udvalgte dele af lejeloven og boligreguleringsloven, herunder det lejeretlige vedligeholdelses- og forbedringsbegreb samt henlæggelsesordninger, hvor fokus vil være på BRL 18 og 18 b. Der afgrænses endvidere fra problemstillinger i forhold til udskudt skat, når en ejendom er omfattet af reglerne for de lejeretlige henlæggelsesordninger. 1.5 Disposition og struktur Med udgangspunkt i problemstillingen er der udarbejdet nedenstående oversigt over afhandlingens opbygning, som har til formål at give et struktureret overblik. 8

9 Figur 1 - Afhandlingens struktur 5 Afsnit 1 Indledning og problemformulering Afsnit 2 Den regnskabsmæssige behandling af udlejningsejendomme Afsnit 3 Sondringen mellem vedligeholdelse og forbedring Afsnit 4 Lejeretlige henlæggelsesordninger til vedligeholdelse og forbedring Afsnit 5 Den skattemæssige behandling af udlejningsejendomme Afsnit 6 Vurdering af fremtiden Afsnit 7 Konklusion Afhandlingen indledes i afsnit 2 med en kort beskrivelse af den regnskabsmæssige behandling af udlejningsejendomme. Herunder behandles den regnskabsmæssige klassifikation samt indregningen og målingen i årsregnskabet. Endvidere redegøres for den regnskabsmæssige behandling af vedligeholdelses- og forbedringsudgifter for senere at kunne drage forskelle til de lejeretlige og skatteretlige regler. Derudover redegøres der kort for den regnskabsmæssige avanceopgørelse. Afsnit 3 indeholder en redegørelse for det skatteretlige vedligeholdelses- og forbedringsbegreb, herunder en gennemgang af lovhjemmel og den ledende Højesteretsdom på området. Endvidere gennemgås udvalgte domme og kendelser, der skal bidrage til en forståelse af fortolkningen af begreberne og den historiske oprindelse. Derudover behandles "procentreglen" samt "straksfradragsreglen", som begge er undtagelser til SL 6, og der afsluttes med en redegørelse for forskellen mellem det lejeretlige og skatteretlige vedligeholdelses- og forbedringsbegreb. I afhandlingens afsnit 4 behandles de lejeretlige henlæggelsesordninger til vedligeholdelse og forbedring med fokus på BRL 18 og 18 b. Endvidere redegøres for den skattemæssige behandling af hen- 5 Egen tilvirkning 9

10 læggelsesordningerne efter BRL 18 og 18 b, herunder LL 14 G og eventuelle problemstillinger i forbindelse hermed. I afsnit 5 redegøres for opgørelsen af det skattemæssige afskrivningsgrundlag samt reglerne omkring skattemæssige afskrivninger. Endvidere redegøres der kort for, hvorledes forbedringsudgifter behandles i forbindelse med avanceopgørelsen ved afståelse af fast ejendom. Afslutningsvis giver jeg i afsnit 6 mit bud på, hvad der vil/bør ske i fremtiden indenfor de behandlede områder, hvor jeg vurderer et behov for nogle ændringer. Endeligt vil der i afhandlingens afsnit 7 blive afrundet med en hovedkonklusion, hvor problemstillingen vil blive besvaret. 10

11 2. Den regnskabsmæssige behandling I dette afsnit indledes afhandlingen med en kort gennemgang af de gældende regler for den regnskabsmæssige behandling af udlejningsejendomme. Behandlingen af investeringsejendomme vil være i fokus, da det oftest er denne type ejendom, der anvendes som udlejningsejendom. Først behandles den regnskabsmæssige klassifikation og herefter gennemgås reglerne for indregning og måling i årsregnskabet. Til slut redegøres for den regnskabsmæssige behandling af vedligeholdelses- og forbedringsudgifter for senere at kunne drage forskelle til den lejeretlige og skatteretlige behandling. 2.1 Regnskabsmæssig klassifikation Klassificeringen af en ejendom kan have stor betydning for den regnskabsmæssige behandling. RVL 17 inddeler groft fast ejendom i nedenstående fire regnskabsmæssige kategorier: 1 Investeringsejendomme 2 Handelsejendomme 3 Domicilejendomme 4 Ejendomme under opførelse Opdelingen kan udledes af RVL 17's definition af investeringsejendomme samt afgrænsningen herfra. Det fremgår heraf, at det er virksomhedens hensigt med ejendommen, der er udgangspunkt for den regnskabsmæssige klassifikation. RVL 17, afsnit 2 kan der Investeringsejendomme ÅRL indeholder ingen direkte definition på investeringsejendomme. 6 imod supplere med følgende definition: "Investeringsejendomme besiddes med henblik på at opnå afkast af den investerede kapital i form af løbende driftsafkast og/eller langsigtet kapitalgevinst ved videresalg." Investeringsejendomme ejes således med henblik på at opnå løbende pengestrømme, der som udgangspunkt er uafhængige af virksomhedens øvrige aktiver. Ejendomme, der står tomme og dermed ikke generer løbende pengestrømme, kan imidlertid klassificeres som investeringsejendomme, såfremt ejendommen ejes med henblik på udlejning. 7 Endvidere kan ejendomme, hvor den fremtidige anvendelse endnu ikke er fastlagt klassificeres som investeringsejendomme på betingelse af, at det ikke er besluttet at anvende ejendommen som domicilejendom eller handelsejendom. 8 6 "Regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme" 7 RVL 17 8 RVL 17 11

12 2.1.2 Handelsejendomme Jf. RVL's appendiks defineres handelsejendomme som: "ejendomme, der er opført eller anskaffet med videresalg for øje inden for en kortere årrække". Spørgsmålet om, hvad "en kortere årrække" dækker over, opstår hurtigt, da det kan være svært at definere tidsperspektivet heraf. Ifølge en artikel om den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme vurderes det ofte at være en periode på 2-3 år. Derved skal ejendomme, som opføres eller anskaffes med henblik på videresalg indenfor en periode på 2-3 år, betragtes som handelsejendomme. 9 Klassificeres en ejendom som en handelsejendom, skal den behandles efter de regnskabsmæssige regler om varebeholdninger. Det betyder, at ejendommen måles til kostpris, og der skal ske nedskrivning til nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere end kostprisen. 10 Endvidere skal handelsejendomme præsenteres under omsætningsaktiver i henhold til ÅRL's bilag 2, skema Domicilejendomme Domicilejendomme defineres jf. RVL's appendiks som: "ejendomme, der i væsentligt omfang anvendes i virksomheden til administration, produktion eller i forbindelse med handel med varer eller tjenesteydelser mv.". Klassificeres en ejendom som en domicilejendomme, skal den behandles efter de regnskabsmæssige regler for materielle anlægsaktiver. Domicilejendomme skal således måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 11 Endvidere skal der foretages nedskrivning, hvis den regnskabsmæssige værdi er højere end genindvindingsværdien. 12 Som alternativ til kostpris kan man opskrive domicilejendomme til dagsværdi, hvor opskrivningen indregnes direkte på egenkapitalen og bindes på en særlig reserve. 13 I tilfælde, hvor en ejendom anvendes både som domicilejendom og udlejningsejendom, og hvor det er muligt at sælge de enkelte arealer separat, skal arealerne behandles separat i henhold til anvendelsen Ejendomme under opførelse Når en ejendom er under opførelse skal den, indtil den er færdigopført, behandles efter de regnskabsmæssige regler om materielle anlægsaktiver. Dette gælder uanset om ejendommen efterfølgende vil blive klassificeret som investeringsejendom. 9 "Regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme" 10 ÅRL 36 og 46, stk ÅRL ÅRL ÅRL , stk "Regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme" 12

13 Klassificeringen sker således først efter færdiggørelsen af ejendommen, hvorefter den behandles efter det regelsæt, der gælder for den pågældende ejendomskategori. Investeringsejendomme, som er under ombygning, renovering eller lignende med henblik på at sikre forsat anvendelse som investeringsejendom, skal imidlertid fortsat klassificeres som investeringsejendom Indregning og måling i årsregnskabet I det følgende redegøres for, hvornår der skal ske indregning af investeringsejendomme, samt hvilken værdi der skal indregnes til. Endvidere foretages en gennemgang af reglerne for efterfølgende måling af investeringsejendomme Indregning Investeringsejendomme skal ifølge ÅRL indregnes i årsregnskabet, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 16 ÅRL definerer ikke nærmere, hvornår disse kriterier er opfyldt, men i praksis vil det sædvanligvis være overtagelsesdagen, hvor virksomheden opnår ret til at opkræve husleje m.v. og har forpligtet sig til at afholde de omkostninger, som er forbundet med ejendommen. 17 Ved første indregning måles investeringsejendomme til kostpris efter de almindelige bestemmelser for aktiver 18, hvor kostprisen er defineret som følgende: "for et aktiv er kostprisen det beløb, der er ydet som vederlag for aktivet, uanset dette er anskaffet fra en ekstern part eller internt fremstillet". 19 Endvidere skal alle omkostninger direkte tilknyttet erhvervelsen af en investeringsejendom indgå i kostprisen ved første indregning. 20 Herunder kan fx nævnes advokatomkostninger, tinglysningsafgifter m.v Måling Den efterfølgende måling af investeringsejendomme kan ske på flere måder efter ÅRL og afhænger af virksomhedens hovedaktivitet. Udgangspunktet er, at målingen skal ske til kostpris (kostprismodellen), men dette kan dog fraviges, såfremt virksomheden har investeringsaktivitet, som hovedaktivitet. Ifølge ÅRL 38 kan sådanne virksomheder efter første indregning vælge løbende at regulere investeringsejendomme til dagsværdi (dagsværdimodellen), og de har således valgfrihed mellem kostprismodellen og dagsværdimodellen. 15 RVL 17, afsnit 2 16 ÅRL "Regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme" 18 ÅRL ÅRL bilag 1D 20 ÅRL 40 13

14 Investeringsaktivitet som hovedaktivitet Som ovenfor beskrevet kan særreglen i ÅRL 38 anvendes for investeringsejendomme, såfremt virksomheden har investering som hovedaktivitet. Det er således relevant at få defineret, hvad dette begreb dækker over, idet en investeringsejendom alternativt skal behandles efter de generelle regler for materielle anlægsaktiver. Ifølge KPMG's "Indsigt i årsregnskabsloven" er virksomheder, der har investering som hovedaktivitet, defineret som virksomheder, der udelukkende beskæftiger sig med at anbringe deres midler i forskellige former for værdipapirer og fast ejendom eller i andre aktiver alene med det formål at fordele investeringsrisikoen og lade deres aktionærer eller deltagere drage fordel af resultaterne af forvaltningen af virksomhedens midler. Anvendelse af den frivillige særregel om måling til dagsværdi kræver endvidere, at virksomheden kun har én hovedaktivitet, nemlig investering. Kravet om én hovedaktivitet vedrører alene investeringsaktiviteten og ikke investeringsaktiverne. Det er dermed tilladt, at virksomheden foretager investering i en bred vifte af investeringsobjekter, herunder værdipapirer, ejendomme, råstoffer m.v Kostprismodellen Kostprismodellen er udgangspunktet og skal anvendes, såfremt en virksomhed ikke har investeringsaktivitet som hovedaktivitet. En investeringsvirksomhed kan endvidere vælge at anvende kostprismodellen, såfremt dagsværdien ikke kan opgøres pålideligt. Ved kostprismodellen sker den efterfølgende måling til kostpris med fradrag af systematiske afskrivninger over den forventede brugstid. 22 Afskrivningerne skal beregnes under hensyntagen til ejendommens forventede restværdi efter afsluttet brugstid, målt til værdien på tidspunktet for brugstidens begyndelse. 23 Ejendomme, som ikke løbende reguleres til dagsværdi efter reglerne i ÅRL 38, skal endvidere nedskrives til en eventuel lavere genindvindingsværdi, hvor genindvindingsværdien defineres som den højeste værdi af kapitalværdien og salgsværdien fratrukket forventede omkostninger ved et salg. 24 Kapitalværdien udgør den tilbagediskonterede nutidsværdi af de fremtidige nettoindbetalinger, som aktivet på balancedagen forventes at indbringe ved fortsat benyttelse i den nuværende funktion. 25 Endvidere tillader loven, på trods af indregning til kostpris, opskrivning af ejendomme til dagsværdi. 26 Ifølge ÅRL 41, stk. 3 skal en sådan opskrivning indregnes direkte på egenkapitalen og bindes på en særlig reserve, som ikke kan elimineres med virksomhedens underskud eller bruges til udlodning af udbytte m.v. Reserven kan først opløses eller formindskes, hvis det opskrevne aktiv afhændes eller udgår af aktiviteten, nedskrives på grund af en lavere genindvindingsværdi, er forbundet med ud- 21 "Indsigt i årsregnskabsloven 2012/13", side ÅRL ÅRL 43, stk ÅRL bilag 1D 25 ÅRL bilag 1D 26 ÅRL 41 14

15 skudt skat der hensættes eller tilbageføres på grund af ændret regnskabsmæssigt skøn. 27 Såfremt der opskrives til dagsværdi, skal virksomheden foretage en regelmæssig værdiregulering, når der konstateres afvigelser mellem den regnskabsmæssige værdi og dagsværdien. Det betyder, at virksomheden også fremadrettet skal måle til dagsværdi for at opfylde kravet om kontinuitet i årsrapporten Dagsværdimodellen Som omtalt ovenfor kan virksomheder, der har investeringsaktivitet som hovedaktivitet, frivilligt vælge om de efter første indregning ønsker at måle investeringsejendomme til kostpris eller dagsværdi. Vælges dagsværdimodellen skal dagsværdien vurderes ud fra de faktiske forhold på balancedagen. Det er ikke tilladt at tage hensyn til effekter af fremtidige udvidelser eller moderniseringer af ejendommen. 29 For at sikre konsekvent og systematisk valg af princip skal anvendelsen af dagsværdi ske på samtlige investeringsaktiver eller på enkelte kategorier af investeringsaktiver samt tilhørende finansielle forpligtelser. 30 Ønskes investeringsejendomme målt til dagsværdi skal bestemmelsen således anvendes for samtlige af virksomhedens investeringsejendomme. 31 Dagsværdi defineres, som det beløb, hvormed et aktiv kan udveksles ved transaktioner mellem af hinanden uafhængige parter. 32 Det fremgår ikke af ÅRL 38, hvorledes denne værdi skal opgøres, men der henvises til ÅRL 37, stk. 1, 2-4 pkt., der definerer dagsværdien, som den salgspris, der kan konstateres for de pågældende aktiver på et velfungerende marked. Kan der ikke umiddelbart konstateres en salgspris for det samlede aktiv, måles det ud fra markedets salgsværdier på aktivets enkelte bestanddele. Eksisterer der heller ikke et velfungerende marked for disse bestanddele, måles dagsværdien til en tilnærmet salgsværdi ved hjælp af den for aktivet relevante kapitalværdi, hvis denne kan beregnes ved hjælp af almindeligt accepterede værdiansættelsesmodeller. Indtægter efter ÅRL 38 anses altid for indtjent, og de løbende dagsværdireguleringer skal således indregnes i resultatopgørelsen. 33 Tidligere skulle reguleringen, som følge af ændret dagsværdi, indregnes i posten "Reserve for dagsværdi på investeringsaktiver" under egenkapitalen. Bestemmelsen er imidlertid ophævet i 2008, og reguleringen indregnes derfor som en almindelig del af årets resultat under posten "Overført resultat" under egenkapitalen. 2.3 Vedligeholdelse og forbedring Den regnskabsmæssige behandling af vedligeholdelses- og forbedringsudgifter kan udledes af ÅRL's generelle definition på et aktiv, hvorefter afholdte udgifter indregnes som et aktiv, når det er sandsynligt, at udgiften vil medføre fremtidige økonomiske fordele, og kostprisen kan måles pålideligt ÅRL 41, stk ÅRL "Indsigt i årsregnskabsloven 2012/13", side ÅRL 38, stk "Indsigt i årsregnskabsloven 2012/13", side ÅRL bilag 1D 33 ÅRL "Indsigt i årsregnskabsloven 2012/13", side

16 Udgifter for arbejder udført på en investeringsejendom indregnes således i resultatopgørelsen, når de afholdes, medmindre det forventes, at de afholdte udgifter medfører en forøgelse af investeringsejendommens fremtidige afkast eller dens dagsværdi, og udgifterne kan måles pålideligt. Opfylder udgiften ikke de anførte betingelser, klassificeres den som en forbedring, der skal tillægges ejendommens kostpris og afskrives over den forventede levetid. Indregnes ejendommen til dagsværdi efter ÅRL 38, skal der imidlertid ikke foretages afskrivning, idet dagsværdien årligt reguleres over resultatopgørelsen. Dette medfører, at forbedringsudgifter ikke nødvendigvis medregnes i ejendommens regnskabsmæssige værdi, hvis de afholdte udgifter ikke har medført en tilsvarende værdistigning på ejendommen. Udgangspunktet er således, at afholdte udgifter klassificeres som vedligeholdelse og udgiftsføres i resultatopgørelsen, medmindre de medfører en forøgelse af det fremtidige afkast og dermed skal betragtes som en forbedring. Den regnskabsmæssige sondring mellem vedligeholdelse og forbedring har således betydning for, hvorledes udgifterne skal indregnes i årsregnskabet, idet udgifter til vedligeholdelse udgiftsføres med det samme, hvorimod udgifter til forbedringer aktiveres og udgiftsføres løbende i form af efterfølgende afskrivninger. 2.4 Regnskabsmæssig avanceopgørelse ÅRL indeholder ikke nogen konkret bestemmelse for, hvordan afhændelse af en investeringsejendom skal behandles regnskabsmæssigt. Normal regnskabspraksis er dog, at der indregnes en regnskabsmæssig avance/tab i resultatopgørelsen. Den regnskabsmæssige avance/tab opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og salgsprisen. Ved indregning til dagsværdi efter ÅRL 38 vil den regnskabsmæssige værdi være den seneste vurderede eller beregnede dagsværdi. Indregnes ejendommen derimod til kostpris med efterfølgende afskrivninger efter ÅRL 36, vil den regnskabsmæssige værdi være den afskrevne værdi. Ovenstående behandling er i overensstemmelse med RVL 17, afsnit 6, der blot tilføjer, at der skal ske fradrag af omkostninger direkte tilknyttet afhændelsen. Afhændelsestidspunktet anses for tidspunktet, hvor fordele og risici ved besiddelse af investeringsejendommen overgår til køberen. 35 Det kan diskuteres, hvornår dette er tilfældet, men med baggrund i det tidligere gennemgåede omkring indregning af investeringsejendomme, vurderes det at være overtagelsestidspunktet, som afgør, hvornår ejendommen er afhændet. 2.5 Sammenfatning Den regnskabsmæssige klassifikation af en ejendom har betydning for indregningen og målingen heraf. Ifølge RVL 17 kan fast ejendom inddeles i fire regnskabsmæssige kategorier - investeringsejendomme, handelsejendomme, domicilejendomme og ejendomme under opførelse. Det er hensigten med ejendommen, som er udgangspunkt for den regnskabsmæssige klassifikation. 35 RVL 17, afsnit 6 16

17 Ifølge de regnskabsmæssige reguleringskilder skal der ske indregning af en investeringsejendom, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. I praksis anses disse betingelser for at være opfyldt på overtagelsesdagen. Ved første indregning måles investeringsejendomme til kostpris. Udgangspunktet for den efterfølgende måling er ligeledes kostpris med fradrag af løbende afskrivninger, men i ÅRL 38 findes imidlertid en frivillig særregel for virksomheder, hvis hovedaktivitet er investering. Ifølge denne kan sådanne virksomheder vælge at måle investeringsejendomme til dagsværdi, hvor den løbende dagsværdiregulering indregnes i resultatopgørelsen. Den efterfølgende måling afhænger således af virksomhedens hovedaktivitet. Den regnskabsmæssige behandling af vedligeholdelses- og forbedringsudgifter kan udledes af ÅRL's generelle definition på et aktiv, hvorefter udgifter indregnes som et aktiv, når det er sandsynligt, at udgiften vil medføre fremtidige økonomiske fordele, og kostprisen kan måles pålideligt. Løbende daglige vedligeholdelsesudgifter skal således udgiftsføres i det år, hvor udgiften afholdes. Medfører den afholdte udgift derimod en forøgelse af de fremtidige pengestrømme, anses udgiften for en forbedring og skal aktiveres på ejendommen. Ved afhændelse af investeringsejendomme skal der opgøres en regnskabsmæssig avance/tab som indregnes i resultatopgørelsen. Den regnskabsmæssige avance/tab opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og salgsprisen. 17

18 3. Vedligeholdelse og forbedring I det følgende afsnit redegøres for den skattemæssige behandling af vedligeholdelses- og forbedringsudgifter. Der indledes med en gennemgang af lovhjemmelen og den ledende Højesteretsdom på området og endvidere redegøres for retspraksis med udgangspunkt i udvalgte domme og kendelser. Herefter behandles procentreglen for nyerhvervede ejendomme og straksfradragsreglen, som er skatteretlige særregler. Til slut redegøres for forskellen mellem det lejeretlige og skatteretlige vedligeholdelses- og forbedringsbegreb. 3.1 SL 6 og retspraksis I dette afsnit gives en gennemgang af den skatteretlige lovgivning omkring vedligeholdelse og forbedring. Endvidere redegøres for skattemyndighedernes fortolkning af lovteksten samt den ledende Højesteretsdom på området, og retspraksis behandles med udgangspunkt i udvalgte domme og kendelser Den skatteretlige lovgivning Fradrag for udgifter til vedligeholdelse af fast ejendom reguleres af SL 6, stk. 1, litra e, der i uddrag har følgende ordlyd: "Ved Beregningen af den skattepligtige Indkomst bliver af fradrag: Renter af Prioriteter og anden Gæld, samt hvad der er anvendt til blot Vedligeholdelse eller Forsikring af de af den skattepligtiges Ejendele, hvis Udbytte beregnes som Indkomst. " Det fremgår ikke klart af statsskattelovens ordlyd, hvorvidt fradragsretten for vedligeholdelsesudgifter har hjemmel i statsskattelovens litra a eller litra e. SL 6, stk. 1, litra a lyder således: "Ved Beregningen af den skattepligtige Indkomst bliver af fradrag: Driftsomkostninger, d.v.s. de Udgifter, som i Aarets Løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde Indkomsten, derunder ordinære Afskrivninger." Det er i en tidligere cand.merc.aud.-afhandling vurderet, at litra a omhandler driftsomkostninger, som anvendes til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, mens litra e vedrører omkostninger til vedligeholdelse af formuen. 36 Højesteret har endvidere i UfR 1958,1173 H fastslået, at den korrekte hjemmel for fradrag for vedligeholdelsesudgifter er SL 6, stk. 1, litra e. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst gives der derimod ikke fradrag for udgifter til forbedring af en fast ejendom jf. SL 6, stk. 2, der i uddrag har følgende ordlyd: "Den beregnede Skatteindtægt er skattepligtig uden Hensyn til, hvorledes den anvendes, altsaa hvad enten den benyttes, til Forbedring af Ejendom " 36 "Skattemæssige problemer ved forbedringer/vedligeholdelse af fast ejendom", side

19 Spørgsmålet omkring, hvad der fra lovgivers side menes med begreberne "vedligeholdelse" og "forbedring" og sondringen herimellem opstår hurtigt. Spørgsmålet lader sig ikke besvare direkte ud fra bestemmelsernes ordlyd, idet bestemmelserne i SL 6, stk. 1, litra e og SL 6, stk. 2 er holdt i meget generelle vendinger. Det har derfor været overladt til domstolene og administrativ praksis at fortolke bestemmelsernes indhold nærmere, herunder grænsedragningen mellem de to begreber Skattemyndighedernes fortolkning og den ledende Højesteretsdom Grundet den meget generelle ordlyd i SL 6 findes der en ganske omfattende praksis vedrørende den skatteretlige sondring mellem vedligeholdelse og forbedring. Efter den af skattemyndighederne anlagte praksis skal grænsedragningen foretages ud fra ejendommens tilstand på anskaffelsestidspunktet. 37 Vedligeholdelsesfradrag indrømmes kun for udgifter til arbejder, der kan relateres til den forringelse af ejendommen, der er opstået ved slid og ælde i den nuværende ejers ejertid. Såvel den løbende vedligeholdelse, som udskiftning af nedslidte og beskadigede dele af ejendommen, er omfattet heraf. Udgifter til arbejder, der sætter ejendommen i en bedre stand end den forringelse, der er sket ved slid og ælde i den nuværende ejers ejertid, anses derimod skattemæssigt for forbedringsudgifter, der ikke er fradragsberettigede. Bringes ejendommen således i samme stand som på anskaffelsestidspunktet, er der tale om en vedligeholdelsesudgift, hvorimod der er tale om en forbedringsudgift, hvis ejendommen bringes i en bedre stand end på anskaffelsestidspunktet. 38 Såfremt forringelsen er opstået i såvel den tidligere som den nuværende ejers ejertid, skal der ske en forholdsmæssig fordeling af udgifterne. Den nuværende ejer kan herefter fradrage den del af udgifterne, der bringer ejendommen tilbage til den oprindelige stand på anskaffelsestidspunktet, og de resterende udgifter betragtes som forbedringsudgifter. 39 Den af skattemyndighederne anlagte fortolkning har således igennem mange år været, at vedligeholdelse skal sættes i forhold til ejendommens tilstand på anskaffelsestidspunktet og ikke tilstanden på opførelsestidspunktet. Denne fortolkning er endvidere blevet fastslået af Højesteret i UfR 1958,1173 H, der kan resumeres således: En ejer arvede i 1933 en ejendom, som var bortforpagtet indtil 1944, hvor ejeren selv overtog driften. Samtidig hermed foretog han betydelige istandsættelsesarbejder og fratrak de udgifter, han anså for vedligeholdelsesudgifter. Dette fradrag blev af skattemyndighederne nedsat til et beløb, som man skønsmæssigt anså for at svare til den forringelse ved slid og ælde, der var indtruffet i ejertiden. Højesteret fandt, at de fradragsberettigede vedligeholdelsesudgifter skulle ses i forhold til ejendommens tilstand ved ejerens erhvervelse af ejendommen, hvilket havde fornøden hjemmel i SL 6, stk. 1, litra e. Skattemyndighederne fandtes herefter at have været berettigede til ved beregningen af de fra- 37 "Skattemæssige problemer ved forbedringer/vedligeholdelse af fast ejendom", side "Skattemæssige problemer ved forbedringer/vedligeholdelse af fast ejendom", side "Vedligeholdelse af udlejningsejendomme - skatteretlige aspekter", side 39 19

20 dragsberettigede vedligeholdelsesudgifter at se bort fra den forringelse, som havde fundet sted, før ejeren blev ejer af ejendommen. 40 Det fremgår af dommen, at afgørelsen blev truffet med 4 stemmer mod 3, og højesteretsdommerne har således været uenige om fortolkningen af ordlyden i SL 6, stk. 1, litra e. Den anlagte fortolkning har imidlertid været gældende ret lige siden, og den nuværende Højesteret skal således have gode argumenter for at komme til en anden afgørelse end i 1958, såfremt en lignende sag skulle komme for Højesteret i dag. En ændring af den nuværende fortolkning vil endvidere have væsentlige økonomiske konsekvenser, idet det vil medføre adgang til fradrag for betydelige beløb, og det er derfor ikke sandsynligt, at man fra politisk hold er interesseret heri Praksis I og med at lovgivningen ikke hjælper meget til fortolkningen af den skatteretlige sondring mellem vedligeholdelse og forbedring, beskrives denne bedst med eksempler fra praksis. Der gives som hovedregel fuldt fradrag for vedligeholdelses- og reparationsudgifter samt udgifter til mindre udskiftninger. Dette er uanset, om det reelt kan påvises, at forringelsen er sket i den nuværende ejers ejertid. Udføres derimod større istandsættelsesarbejder, herunder udskiftning af væsentlige bygningsdele eller installationer, må man grundet den anlagte fortolkning af lovteksten ved hvert enkelt arbejde vurdere, om forringelsen i sin helhed kan henføres til den nuværende ejers ejertid, eller om ejendommen sættes i bedre stand end på anskaffelsestidspunktet. De afholdte udgifter må derfor ofte opdeles i en vedligeholdelsesdel, der kan fratrækkes i afholdelsesåret, samt en forbedringsdel som skal aktiveres på ejendommen og herefter afskrives løbende, såfremt ejendommen er afskrivningsberettiget. Fordelingen vil naturligt indeholde en væsentlig grad af skøn, idet ejendommens tilstand på erhvervelsestidspunktet skal vurderes. Skattemyndighederne har ret til at foretage egne skøn og har rimelig frihed ved udøvelsen af disse. Det er op til skatteyderen, i en sag anlagt af denne, at argumentere for, hvorfor skattemyndighedernes skøn er forkert, og hvis dette ikke er muligt for skatteyderen, får skattemyndighederne normalt medhold i deres skøn. Ifølge loven er skattemyndighederne ikke forpligtet til at begrunde det udøvede skøn nærmere, og domstolene kan kun tilsidesætte det, hvis det hviler på et forkert retsgrundlag eller er udtryk for et indlysende urimeligt skøn Skattemyndighedernes skøn Der findes et utal af domme og kendelser omkring den skatteretlige sondring mellem vedligeholdelse og forbedring, og mange af disse indeholder en form for skøn over fordelingen herimellem. En dom, der illustrerer dette, er SKM VLR, der kan resumeres således: 40 Udarbejdet med udgangspunkt i resumeet af dommen under afsnit C.H i "Den juridiske vejledning " 41 "Skattemæssige problemer ved forbedringer/vedligeholdelse af fast ejendom", side "Skattemæssige problemer ved forbedringer/vedligeholdelse af fast ejendom", side 26 20

21 Et selskab havde i en årrække gennemført en omfattende ombygning af selskabets udlejningsejendom, bl.a. var der i lejlighederne blevet installeret bad og toilet. I indkomståret 2004 havde selskabet afholdt udgifter til ombygningen med i alt kr. Landsskatteretten havde skønsmæssigt godkendt fradrag til vedligeholdelse for kr., svarende til 39,5 % af de samlede udgifter til renovering. Byretten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte skønnet og henviste i den forbindelse til, at selskabet havde erhvervet ejendommen i 1987, hvor de enkelte lejligheder i ejendommen havde deletoilet på gangen og intet bad. Det fremgik ikke af sagen, hvilken stand ejendommen var i ved erhvervelsen. Efter bevisførelsen for landsretten havde ejeren fortsat ikke godtgjort, at der var grundlag for at tilsidesætte skønnet over de udgifter, der udgjorde vedligeholdelse. Landsretten stadsfæstede byrettens dom. 43 Dommen illustrerer endvidere, at vedligeholdelsesfradraget, som ovenfor nævnt, bl.a. afhænger af skatteyderens evne til at bevise, at myndighedernes skøn er fejlagtigt. Såfremt ejendommens tilstand ved erhvervelsen og den afholdte udgifts nødvendighed ikke kan bevises, kan domstolene som regel ikke tilsidesætte myndighedernes skøn. 44 I TfS 1984,127 LSR, der kan resumeres som nedenfor, gik Landsskatteretten imidlertid imod skattemyndighedernes skøn over fordelingen af vedligeholdelses- og forbedringsdelen. En ejer erhvervede i 1969 en udlejningsejendom, der var opført i I 1977 blev der afholdt udgifter på ca kr. til reparation af altaner kr. blev anset for vedligeholdelse, resten forbedring. Ved overtagelsen i 1969 blev fastsættelsen af købesummen forelagt statsskattedirektoratet, idet ejendommen var overført til skatteyderens ægtefælle fra et likvidationsbo. Ved overtagelsen havde ejendommen været i almindelig god vedligeholdelsestand, hvorved skatteyderen året før overdragelsen havde afholdt kr. til reparation af altanerne. Skatteyderen havde for 1977 fratrukket de afholdte udgifter i forbindelse med reparation af altanerne, hvoraf skattemyndighederne ved ansættelse efter et skøn godkendte kr. som fradragsberettigede udgifter med den begrundelse, at der i kraft af de udførte reparationer var tilført ejendommen en forbedring i forhold til tilstanden på erhvervelsestidspunktet. Landskatteretten fandt dog, at det måtte antages, at en forholdsmæssig større andel af den stedfundne forringelse måtte henføres til de senere år i ejertiden, hvorfor der kunne godkendes et fradrag for vedligeholdelse på i alt kr. 45 Landskatteretten gik således imod skattemyndighedernes skøn på baggrund af skatteyderens bevis for ejendommens almindelige gode vedligeholdelse på erhvervelsestidspunktet Ejertidsfordelingsprincippet Forringelsen af en ejendom kan ofte henføres til både den tidligere ejer samt den nuværende ejers ejertid. I disse tilfælde vil de udførte arbejder indeholde både en vedligeholdelsesdel, der er fra- 43 Udarbejdet med udgangspunkt i resumeet af dommen under afsnit C.H i "Den juridiske vejledning " 44 En anden kendelse der illustrerer dette er TfS 1997, 331 V 45 "Skattemæssige problemer ved forbedringer/vedligeholdelse af fast ejendom", side 28 21

22 dragsberettiget samt en forbedringsdel, der ikke er fradragsberettiget, og der skal derfor foretages en skønsmæssig fordeling af udgiften. Som tidligere omtalt har skattemyndighederne ret til at udøve egne skøn, og de har rimelig frihed ved udøvelsen af disse. Myndighedernes skønsmæssige fordeling mellem vedligeholdelse og forbedring foretages ofte ud fra ejertidsfordelingsprincippet, således at den nuværende ejer kun får fradrag for den del af udgifterne, der vedrører dennes ejertid. 46 Der er således tale om et standardiseret skøn, som tager udgangspunkt i, hvor lang levetid en bygningsbestanddel af den pågældende type har. Ved sammenholdelse af den forventede levetid med skatteyderens ejertid kan opstilles en brøk, der angiver, hvor stor en del af udgiften der vedrører den nuværende ejers ejertid, og som dermed kan indrømmes vedligeholdelsesfradrag for. 47 Den standardiserede og forholdsvis nemme beregningsmetode antages at ligge til grund for mange af de af skattemyndighederne foretagne skøn, men ses dog ikke ofte anvendt i domme og kendelser. 48 Beregningsmetoden vurderes også at være fejlagtig, idet det afgørende bør være den faktiske levetid for den konkrete bygningsbestanddel frem for den forventede levetid. Fx er levetiden på vinduer afhængig af vejrets påvirkning, og levetiden kan derfor være forskellig for en ejendom, der ligger ud til vandet og en ejendom, der ikke gør Påbudte udgifter Det er uden betydning for sondringen mellem vedligeholdelse og forbedring, om et arbejde er udført efter påbud fra offentlige myndigheder. Et eksempel herpå er en kendelse fra Landsskatteretten, TfS 1987,133 LSR, der kan resumeres således: Et selskab, der ejede en udlejningsejendom, måtte efter påbud fra det offentlige foretage en kloakeringsomlægning som følge af en ændret linjeføring i byen. Udgiften på kr. hertil kunne ikke fratrækkes fuldt ud som vedligeholdelsesudgift. Under hensyn til den tid, selskabet havde ejet ejendommen, blev der imidlertid givet et skønsmæssigt fradrag for vedligeholdelsesudgifter på kr Udbedring af skader Afholdes der udgifter til udbedring af skader, som ikke skyldes slid og ælde, men derimod er opstået på grund af fx vejret eller et svampeangreb, kan der som udgangspunkt gives vedligeholdelsesfradrag, når de almindelige betingelser herfor er opfyldt. 50 Der kan således indrømmes fuldt fradrag for skader, der er opstået i skatteyderens ejertid, hvorimod udgifter til udbedring af skader opstået i tidligere ejers ejertid, men som først konstateres efter er- 46 "Skattemæssige problemer ved forbedringer/vedligeholdelse af fast ejendom", side Som eksempel herpå kan henvises til TfS 1985, 287 LSR 48 "Skattemæssige problemer ved forbedringer/vedligeholdelse af fast ejendom", side Udarbejdet med udgangspunkt i resumeet af dommen under afsnit C.H i "Den juridiske vejledning " 50 "Vedligeholdelse af udlejningsejendomme - skatteretlige aspekter", side 67 22

23 hvervelsen, ikke kan fradrages. 51 Som eksempel herpå er en afgørelse fra Statens Ligningsdirektorat 52, der kan resumeres således: Tre måneder efter overtagelsen af en 400 år gammel beboelsesejendom konstaterede den nye ejer et svampeangreb i ejendommens baghus. De udgifter, der var afholdt som følge af angrebet til delvis nedrivning af ejendommen og restaurering af de to gavlflader, kunne ikke fratrækkes ved indkomstopgørelsen, da de omhandlede mangler ansås at have foreligget allerede ved købet af ejendommen. 53 Udbetales der et forsikringsbeløb eller andre erstatninger for skader til dækning af udgifter, vil der være adgang til vedligeholdelsesfradrag, såfremt ejeren skal indtægtsføre erstatningen skattemæssigt. Kan erstatningen derimod holdes udenfor indkomstberegningen, kan udgifter til udbedring af skaden ej heller fradrages Teknologisk udvikling samt nyere og bedre materialer Når der foretages ændringer i en ejendom, medfører den teknologiske udvikling ikke altid, at der vil blive tale om en forbedringsudgift. Et eksempel herpå er LSRM 1967,73 LSR, der omhandler en fabriks overgang fra jævnstrøm til vekselstrøm. Her fik skatteyderen fuldt fradrag for udgiften, da udskiftningen blev anset for vedligeholdelse, idet der bl.a. kunne fremlægges en erklæring fra professionelle fagfolk, som beskrev, at de foretagne udvidelser ikke gik ud over, hvad der var forlangt i stærkstrømsreglementet og alene havde til formål at opfylde myndighedernes krav. Kendelsen viser bl.a., at Landsskatteretten ved sondringen mellem vedligeholdelse og forbedring kan og vil bruge professionelle fagfolks vurderinger. Når reparationer og udskiftninger foretages med nyere og bedre materialer, vil der i nogle tilfælde være tale om vedligeholdelse, mens der i andre vil være tale om forbedring. Sondringen afhænger af en individuel vurdering, hvilket illustreres af forskellige udfald i to kendelser, som begge omhandler ændring af facade fra kalkning til plasticmaling. I LSRM 1962,157 LSR fik en skatteyder ved overgang fra kalkning til plasticmaling af facader fuldt fradrag for udgiften til plasticmaling, selvom denne var betydelig højere end udgiften til kalkning. Modsætningsvis fik skatteyderen i LSRM 1961,59 LSR kun skønsmæssigt fradrag for udgiften til plasticmaling. Kendelserne er et godt eksempel på, at skattemyndighedernes skøn generelt foretages ud fra de givne omstændigheder og ikke altid kan forventes at være ens. 3.2 Skatteretlige særregler I dette afsnit gives en gennemgang af procentreglen for nyerhvervede ejendomme samt straksfradragsreglen, som begge er nogle skatteretlige særregler. Fælles for særreglerne er, at de, såfremt 51 "Vedligeholdelse af udlejningsejendomme - skatteretlige aspekter", side Afgørelsen er gengivet i RR 1958, Udarbejdet med udgangspunkt i resumeet af dommen under afsnit C.H i "Den juridiske vejledning " 54 "Vedligeholdelse af udlejningsejendomme - skatteretlige aspekter", side 67 23