Forældretilsyn Guldbæk Friskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældretilsyn Guldbæk Friskole"

Transkript

1 Forældretilsyn Guldbæk Friskole Det fremgår af Guldbæk Friskoles retningslinier vedrørende tilsyn og friskolelovens 9, stk. 1, at: " Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen) at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med, at skolen giver undervisning og sprogstimulering efter 1, stk. 2, 2. pkt., som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves." Formålet med forældretilsynet er derfor at vurdere fra forældrekredsens side, at skolen lever op til gældende love og bekendtgørelser vedr. kravene til en dansk folkeskole. Forældretilsynet foregår gennem orientering fra de enkelte lærer i form af et resume fra forældremøder samt deltagelse i fællessamlinger, fællesaktiviteterne over skoleåret (1.skoledag, fællesudflugt, juleværksteder, krybbespil, juletræsfest, arbejdsweekender, hovedrengøring og skolefest m.v.), frivillig deltagelse i den almindelige klasseundervisning og temaundervisning samt på bestyrelsesmøderne, hvor der orienteres om skolens gang via skolelederen. Skolen har i det nuværende skoleår 2009/ elever fordelt på to enkelte klassetrin (0.klasse og 6.klasse)samt to samlæste klasser (1-2 klasse og 3-4 klasse). 0. klasse: Michael 1-2. klasse: Annette 3-4. klasse: Tina 6. klasse: Anne Marie (barselsvikar for Tanja) Derudover er Martin støtte for primært en elev. Gitte er skoleleder og lærer. Susan er skolesekretær, men er pt sygemeldt. Der har i årets løb været en del fravær blandt skolens ansatte, idet der pt er to langtids sygemeldninger og en på barsel. Skolen tilbyder ligeledes en fuldtids SFO ordning fra 0. 6.klasse, som Iben og Martin styrer. Der planlægges værksteder, ugentlig filmdag hvor børnene selv medbringer film, udendørs leg og rollespil, udflugter ud af huset, samt hygge med Iben og Martin. Der er i vintermånederne rift om Playstation og Nintendo WII, så meget at der pt er spilledage til de forskellige klasser. I løbet af eftermiddagen får børnene SFO brød brød som lunes i ovnen, alle børn får tilbudt SFO brød hver dag, på den måde undgår vi sukkerkolde børn sidst på dagen.

2 Skolens dagligdag. Skolens dagligdag er opbygget på følgende måde: fælles samling lektion lektion pause lektion lektion spisning frikvarter lektion lektion pause lektion Der er skoleaktiviteter ude af huset mandag og torsdag i form af idræt i Ø. Hornum. Her bliver eleverne hentet i bus og afleveret igen når idrætstimerne er slut. Den fælles samling, er en god start for skolens elever og børnehavebørn, med mulighed for at give fællesbeskeder, her er forældre velkomne, der startes hver morgen med en sang. Her orienteres om eventuelt ændrede forhold og allerede fra morgenstunden er der mulighed for at starte på det igangværende tema. Temaundervisningen på tværs af klassetrin er lagt ind i skemaet tirsdag, onsdag, torsdag og er fælles for alle skolens årgange. Skemalagt er: Dansk, matematik, idræt, kristendom, engelsk og tysk. I engelsk har man valgt at inddele efter niveau i stedet for efter klassetrin. Dette for at give en god dynamik på holdet, hvor man underviser med et fælles udgangspunkt. Ikke skemalagt undervisning som dækkes af temaundervisningen er: Historie, natur/teknik, musik, sløjd, billedkunst, hjemkundskab og håndarbejde. Som forældrerepræsentant vælger jeg at bruge en fredag på skolen, fra morgensamlingen kl. 8 til undervisningen slutter over middag, jeg bruger ca. 45 min. i hver klasse, på den måde får jeg et godt billede, af hvordan hverdagen i de enkelte klasser ser ud på Guldbæk friskole.

3 De enkelte klasser: 0.klasse: 8 elever heraf 5 drenge og 3 piger, Michael er klasselærer. Klassebesøg: Den dag jeg besøger klassen er der en enkelt dreng syg så jeg sætter mig på hans plads. De første par minutter af timen bruges til afkrydsning samt et par af børnene har noget meget vigtigt at fortælle. Klassen gennemgår i fællesskab lektierne fra A bogen, det omhandler et juletræ med diverse pynt f.eks. antal flag, kugler osv. Her er det både overblik af tegningen, antal, vente på tur børnene øver sig i. Alle børnene bliver hørt og set. Alle eleverne er meget aktive i undervisningen og er ikke bange for at sige noget. Efter gennemgang af lektier arbejder klassen med bogstavet D/d, i bogen lærer eleverne at skrive bogstavet rigtigt samt ser forskellen på stort D eg lille d. Alle eleverne kommer op til tavlen for at skrive D og d på tavlen og sammen siger eleverne D D D. 1-2 klasse: 10 elever heraf 4 drenge og 6 piger, Annette er klasselærer. 1 klasse( 2 drenge og tre piger) 2.klasse (2 drenge og tre piger) Klassebesøg: Da jeg kommer midt i en dansktime er klassen opdelt dvs. at Annette sammen med eleverne i 2 klasse sidder sammen ved et rundt bord og gennemgår dagens lektier, hvor de læser Søren og Mette sammen, samt løser opgaver til teksten. Der er stor niveau forskel på hvor godt eleverne læser, men der er ro i klassen, og eleverne er gode til at vente på hinanden. Eleverne i 1 klasse sidder på deres plads og laver små ord i en slags kryds og tværs. Da der er 20 min tilbage af timen skal klassen i fællesskab arbejde med digte, billeder og strofer omkring vinter. Annette tegner og fortæller ved tavlen, om det der skal med i digtet, og herefter får eleverne i 2 klasse til opgave at lave et lille vinterdigt selv, eleverne i 1 klasse tegner et vinter billede med små ord der omhandler vinter.

4 3-4 klasse:14 elever i alt 8 piger og 6 drenge. Tina er klasselærer. 3 klasse (5 drenge og 4 piger) 4 klasse (4 piger og 1 dreng) Klassebesøg: Tina har dansk med klassen, og i løbet af de 45 minutter jeg er i klassen gennemgår de udsagnsled og grundled. Tina skriver nogle sætninger op på tavlen, og eleverne giver deres bud på udsagnsled og grundled. Størstedelen af eleverne er godt med og er aktive i undervisningen, senere får de udleveret et papir med nogle opgaver omkring udsagnsled og grundled, alle elever er koncentrerede omkring opgaven, enkelte har dog brug for Tinas hjælp. Når eleverne hen ad vejen er færdige med deres opgaver har de fået besked på at læse i deres frilæsningsbøger, på den måde opretholdes roen, som der er i klassen, og de elever der endnu ikke er færdige har ro til at blive færdige. Jeg lægger mærke til, at der er stor forskel på hvilke bøger eleverne har til frilæsning alt afhængig af det niveau eleverne læser på, en enkelt elev når ikke at få gang i læsningen, mens eleverne læser noterer Tina hvilke bøger eleverne er i gang med at læse. 6.klasse: 9 elever i alt 5 drenge og 4 piger. Annemarie er pt klasselærer (Tanjas vikar) Klassebesøg: Jeg kommer midt i en tematime pt arbejder hele skolen med Kina og i dag hvor eleverne har labratorietime, er der kinesisk madlavning på programmet, menuen består af en kinesisk wokret samt thaisuppe. Den dag er klassen delt i to grupper idet køkkenet ikke er lavet til de store grupper. Den gruppe der ikke laver mad i dag, ser filmen: Den sidste kejser, det er så deres tur til at lave mad næste gang. Jeg er mest der hvor der er størst aktivitet, i køkkenet,og alle elever er aktive gennem hele processen, der bliver læst opskrifter, hakket råvarer smagt lidt på de fremmede råvarer frisk ingefær, karrypasta osv. Projektet med at lave kinesisk mad fra bunden kræver en del samarbejde mellem eleverne, og ikke alle er helt enige om hvor god maden egentlig er. For at det er rigtig kinesisk skal maden spises med pinde, men for de flestes vedkommende bliver disse hurtigt skiftet ud med gafler. Under spisningen taler klassen omkring hvad mere de gerne vil lære omkring Kina og her kommer flere spændende bud bl.a. ying og yang og besættelse af Mongoliet osv. Der finder jeg ud af hvor meget forberedelse tematimerne egentlig kræver, for som lærer vil man jo også gerne have svarene på spørgsmålene der kommer, eller i hvert fald undersøge svarene sammen med eleverne.

5 Tema- og specialundervisning Temaundervisning Skolen lægger vægt på temaundervisning. Formålet med denne arbejdsform er at skabe større helhed og sammenhæng i de fag og færdigheder, eleverne skal tilegne sig i grundskolen, at give eleverne større medindflydelse og medansvar for egen læring, samt træne eleverne i at opsøge, tilegne sig og videreformidle viden. Elevernes ideer inddrages i tilrettelæggelsen af emnet. Eleverne arbejder med dilemmaer i relation til emnet og brainstorm. De ikke skemalagte fag bidrager hver især til arbejdet med temaet. Forskellige årgange kan have forskellige lærere i løbet af et tema, idet man ved tilrettelæggelsen søger at udnytte lærerens faglige styrkesider. Der arbejdes normalt med 4 temaer på et år. I år har temaerne været: Skolen i gamle dage i tæt forbindelse med at skolen havde 50 års jubilæum, Havets hemmeligheder, Grundtvig og det gamle Kina. I mindst 2 af årets temaer skal eleverne vælge et emne indenfor temaet at arbejde selvstændigt med. Det selvstændige arbejde afsluttes med fremlæggelse og evaluering enten for skolens øvrige elever og/eller for forældre (ældste gruppe). Projektopgave arbejdsformen Projektopgavearbejdsformen tilstræbes i undervisningen op igennem forløbet, idet skolen også lægger vægt på den praktisk/musiske dimension. Vurderingen af projektopgaver baseres på den skriftlige del, den praktisk/musiske del samt fremlæggelsen. Denne arbejdsform vurderes vigtig til brug for den enkelte elevs fremtidige færden. Specialundervisning Skolen trækker på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, PPR gennem Rebild Kommune. Skolen gennemfører selv læseprøver. Støtte til specialundervisning sker gennem ansøgning til Undervisningsministeriet, med påtegning fra PPR. Det er normalt, at der bevilliges støtte, svarende til 2/3 af den ansøgte støtte. Skolen kompenserer i en vis udstrækning for dette gennem egne ressourcer. Der er i dette skoleår tildelt skolen 16 lektioner pr. uge, der er fordelt på 4 elever i form af faglig og pædagogisk støtte.

6 Lærerstuderende Skolen fungerer som praktikskole for lærerstuderende fra Aalborg Lærerseminarium. Der kommer 2. års og 4. års studerende i perioder af 5 og 6 ugers varighed. Indgår som personale og har selvstændige undervisningsopgaver m.v. i henhold deres uddannelsesplaner. Der har i dette skoleår ikke været studerende fra seminariet. Lærerteam. Hele personalegruppen fungerer som ét lærerteam. Her foregår gensidig kollegial sparring, især fremhæves samarbejdet omkring skolens temaer, som inddrager alle skolens elever. Det fremhæves som et gode, at skolen har lærerstuderende indimellem, idet det sætter undervisningen til debat. Hertil kommer at lærerne har mulighed for at deltage i efteruddannelseskurser, hvor man møder og samarbejder med lærere fra andre skoler. Ligeledes deltager vores skoleleder i en erfarings -gruppe af friskoleledere. Sammenfatning. Efter mit besøg på skolen har jeg som forælder lavet følgende sammenfatning: Skolen lever op til de gældende love og bekendtgørelser vedr. kravene svarende til en dansk folkeskole. Jeg følte mig meget velkommen på skolen som forælder repræsentant. Oplevede en meget engageret lærergruppe. Det en skole med trygge rammer, nærhed mellem lærer, elev og forældre, et godt fagligt niveau med de styrker og svagheder en lille skole nu har. Temaundervisninger bringer på en anderledes måde relevante emner ind i undervisningen og der arbejdes alternativt og meget inspirerende med de enkelte temaemner lige fra fællessamlingen, til den faglige undervisning. Sammenlæsningen af 2 årgange giver nogle rimelige klassestørrelser, dog varierende fra årgang til årgang, men der tilstræbes at være 10 til 16 elever. Klassestørrelsen giver et bedre og større socialt spillerum, hvilket er vigtigt i forhold til det enkelte barn samt i undervisningssammenhæng. Karina Krogh Kristensen. Marts 2010 Der er vedlagt referater fra diverse forældremøder.

7 Referat Forældremøde klasse Guldbæk Friskole 17. september Velkomst Tina Drilling og Anne Marie bød velkommen til forældremødet. 2. Referant Lise Olesen (Astas mor) 3. Klasselæren har ordet Der er følgende rettelser til årsplanen: Forkert telefonnr. Der står et forkert telefonnr. ud for Tina Drillings kontaktoplysninger. Det korrekte telefonnr. til Tina er: eller Ændring af dato for 2. skolehjemsamtale. Den 2. skolehjemsamtale flyttes til 4. marts Vigtige datoer: Den 19. oktober 2009 får 3. klasse besøg af skoletandplejen her på skolen. Det gælder kun eleverne i 3. klasse. Fra 1. oktober sendes der kun beskeder ud via forældreintranettet. I uge deltager skolen i en landsdækkende kampagne omkring kost og motion. Den 20. oktober skal klsse i biografen og se Karla og Katrine. Dansk:

8 Eleverne skal forberede diktat til hver fredag. Alle eleverne skriver nu sammenhængende skrift dog på forskellige niveauer. Der arbejdes videre med Fandango bøgerne. Klassen fortsætter med frilæsningsbøger. Børnene må gerne læse i egne bøger. Der laves ikke længere dagbøger. Matematik: Der arbejdes stadig med Sigma-systemet i begge klasser. Der blev spurgt til om eleverne må bruge tabellen bag på Sigma bogen og det er ok en gang i mellem. I 3. klasse gives der ugelektier for, så kan man selv tilrettelægge, hvornår de skal laves. I 4. klasse er der pt. ikke indført ugelektier men det overvejes. 5. Klassekasse Der skal indbetales 100 kr. pr. barn. 3. Klasse indbetaler til Birgit Midtgaard (Gustavs mor) eller indsætter dem på kontoen. 4. klasse indbetaler til Malene Hallund (Olivias mor). 6. Eventuelt Der var interesse for at afvikle et socialt arrangement med klassen. Tina Drilling melder en dato ud for hvornår det kan lade sige gøre.

9 Referat af Forældremøde i 0. Klasse den 25/8-09, MF byder velkommen til de nye elevers forældre. Efter uddeling af dagsorden, påbegyndes første punkt. Punkt 1. Evaluering af Jubilæumsdag MF fortæller at selve torvedagen med boder gik godt. Eleverne var vilde med at sælge deres varer og skulle nærmest sendes ud af boden, når næste vagt skulle indsættes. Ligeledes var samarbejdet med klassens forældre rigtig godt. Der var god opbakning og dagen gav en god anledning til at MF kunne snakke en del med forældrene og lære dem bedre at kende og omvendt. Punkt 2. CKF i børnehaveklassen (nye fælles mål) MF fortæller, at der er kommet nye fælles mål for folkeskolen, hvilket også gælder 0. Klasse. Ved hjælp af transparent bliver de vigtigste trinmål og paragraffer gennemgået for forældrene. MF præsenterer her de mest grundlæggende for selve skolestarten, samt mål der bør opnås inden 0. Klasses udgang. For bedre forståelse af det fortalte, forklarer MF hvad trinmål dækker over over, og hvilken funktion trinmål har i forberedelsen af den daglige undervisning. MF opfordrer forældrene til at besøge for at se den samlede opstilling af trinmål for resten af skoleåret i alle fag, samt målene for de næste klassetrin. Punkt 3. Status på skolegang MF fortæller hvordan den første tid i 0. Klasse er forløbet. Eleverne er startet med en fantastisk iver efter at opleve skolens dagligdag. Dog er det stadig nyt for dem og de skal derfor komme ind i en naturlig rytme som skoleelever, da skolen kræver nye ting

10 af dem. Overgangen fra børnehaven bliver dog ikke uoverskuelig markant, da der stadig vil være tid og plads til lege-elementer. Punkt 4. Hvad har vi nået? MF gennemgår hvad klassen inden nu har nået at arbejde med i de forskellige fag, dansk, matematik og tema. Derudover forklares om en daglige rutine, dvs. blive i stand til at sidde stille ved morgensamling, lytte og arbejde koncentreret i timerne, huske pligter og oprydning på egen plads, samt tage aktiv del i dukseordningen, så klassen er pæn efter frokost. Punkt 5. Dukseordning Forældrene indvies i hvordan den daglige dukseordning fungerer. Eleverne er alle med til at holde klassen fin ved at varetage forskellige pligter. Pligterne er følgende: mælk, borde, stole, feje og skrald. Ved flere af pligterne er 2 elever sammen, da pligten tager længere tid. Punkt 6. Dagbøger MF fortæller om en rutine, som klassen benytter sig af hver mandag morgen. Hver elev skal tegne en sjov eller vigtig hændelse fra weekenden i dagbogen. Mor eller far skriver et par linjer om hændelsen under tegningen. Eleverne skal derpå fortælle deres kammerater om hvad de har oplevet. Punkt 7. Lektier MF fortæller at flere af eleverne har spurgt til lektier, hvilket de synes lyder spændende. Selvom lektier ikke bliver meget udbredt i 0. Klasse, får eleverne lov at prøve en gang imellem med nemme opgaver. Lektiebøger vil snarest efter forældremødet blive udleveret til eleverne. I tilfælde af lektie vil det ALTID fremgå af lektiebogen. Altså ikke noget med krydser i bøgerne. Punkt 8. Angående mad MF fortæller at eleverne det første stykke tid har været ganske sultne i slutningen af dobbelt-lektionerne. Derfor spiser de ofte en mad i dagens første frikvarter kl

11 Normalt spises der middagsmad kl , men eleverne i 0. Klasse har ofte behov for at spise 10 min tidligere. Referent: Michael Foldager (MF) Klassemøde med forældre for 6. Klasse på skolen torsdag d. 3. Sep Orientering om ungdommens uddannelsesvejledning: Vi fik bl.a. at vide, at vi var velkomne til at kontakte vejledningen så at sige dag og nat på tlf Yderligere orientering kan findes på 2. Orientering om klassen ved Anne Marie Duedahl: Klassen er positivt indstillet overfor indlæring, men har lidt svært ved at falde til ro i starten af timen. De er gode, når de først kommer i gang. Sigma-systemet er ganske udmærket, desuden har eleverne en grøn mappe m. kopier fra et andet system. Bagest i Sigma-systemet er et opslag til brug til forældre, og som også er fortrinligt til orientering for eleverne! (De røde sider er blandede opgaver, grønne sider er lette opgaver og blå sider er svære opgaver.) Vi er p.t. i gang med geometri; senere går vi i gang med procentregning og ligninger. Lommeregner samt vinkelmåler og passer skal medbringes til alle timer i matematik. Kort orientering til os om, hvilke lommeregnere der fremover skal benyttes. Kladdehæfter vil blive taget med hjem af Anne Marie til kontrol af skriftlige opgaver. 3. Dernæst blev der orienteret om skoleintra. Denne meddelelsesform vil træde i kraft fra d. 1. oktober i år: fremover vil al orientering fra skolen foregå vha. intra. Thorkild Rasmussen protesterede herimod og argumenterede for, at det i en travl hverdag også ville være brugervenligt med orientering på en opslagstavle. 4. Orientering ved Tina Drilling: Tina startede med at sige, at hun var glad for at være tilbage, og at hun kender eleverne og forældrene. Det er en dejlig klasse, og det kan mærkes på klassen, at den består af kun én årgang. Eleverne har forandret sig meget; måske fordi de ved, at de nu er ældste årgang. Dansk: Vi skal læse forskellige genrer; pt. avisartikler, der skal omskrives. Vi skal bruge mange kopier i undervisningen.

12 Den 6. Januar skal vi i biografen og se Max pinlig. Angående månedsopgaver er det lidt af et problem, da der sker så meget på skolen, men mindst én om måneden skal laves! Det blev heftigt diskuteret, hvor mange sider en besvarelse skal fylde: En besvarelse skal være fyldestgørende alt efter emnet. Tina må meget gerne differentiere overfor hver enkelt elev mht. omfanget af besvarelsen. Vælger man kun at skrive en halv side, må man til gengæld kunne forvente, at besvarelsen er perfekt både hvad angår indhold, fremstilling og grammatik! Forældre må meget gerne læse korrektur. Alle besvarelser skal med tiden opbevares i en mappe. Kommaindlæring indøvet pt.; kryds og bolle blev kraftigt anbefalet. Tina bad forældrene om at opfordre deres poder til at benytte bogbussen, der kommer hver torsdag og også til at læse de lånte bøger hjemme. Ugeblade til collage til brug i undervisningen blev efterlyst. 5. Evt. Klassekassen blev diskuteret; der var enighed om, at forældrene skal styre kassen. Anne Marie skal spørge Gitte, om hun har oprettet en konto for klassekassen sidste år. Det var en god klassefest, der blev afholdt sidste år, og som gerne kunne gentages. Anne Marie efterlyste forslag til klassearrangementer. Helle Bod Olesen orienterede om en ungdomsklub, der sidste skoleår afholdte arrangementer ca. hver 14. dag på skolen. Det var måske en godt ide at fortsætte med denne klub?! Skulle en sådan klub starte igen, blev man enige om, at forældrene skulle være de ansvarlige for arrangementernes afholdelse og at et månedligt arrangement var mere rimeligt. Der skulle i så tilfælde også betales entre. Det aftaltes, at der skulle indkaldes til at møde for at fastslå, om der var stemning fremover for ungdomsklubben; (men ikke om hvem der skulle indkalde til dette møde). Lisbeth Jørgensen ville gerne arbejde for sagen. Legepatruljen kommer op at køre. Bidraget til fødselsdagslisten bliver fremover 50 kroner. Referent: Thorkild Rasmussen

13 Forældremøde 1-2 klasse den 9/ Referent Karina (Gustavs mor) -Anette informerer omkring det der bliver arbejdet med i klassen, både i 1. og 2. klasse. Det er vigtigt at der kommer ordentligt gang i læsningen, derfor bliver der arbejdet meget med dette.ifht. dagbog er det en god ide at lave den i weekenden, idet der er nok at lave i løbet af ugen. Pt arbejder klassen meget med eventyr, hvor børnene er igang med at lave deres egne eventyr- Anette har en eventyr kuffert som bliver brugt flittigt, alle børnene er glade for at arbejde med eventyr.senere skal børnene arbejde med rim,remser,digte,norske/svenske børnesangelave gyserhistorier og til jul en god julehistorie. Børnene vil senere også få kendskab til at arbejde på pc, de vil få små opgaver på pc. -Ifht klassekassen indbetaler hvert barn 100 kr.(elin står for det) -Den 8.dec. skal klassen med Anette i biografen for at se "pigen og ræven" -Ifht. læsning er det vigtigt at vi "lydlæser" sammen med børnene. -Annemarie gennemgår matmatikbøgerne samt fortæller om det er pt arbejdes med i både 1. og 2. klasse. I 1.klasse er det + og - mens der i anden klasse nu også kommer gange. Det er vigtigt at forældrene ikke retter opgaverne sammen med børnene, det vil Annemarie gerne gøre med børnene hvis hun kan se der er behov for det. Det kan være individuelt hvor mange lektier der er med hjem,alt afhænnig hvor meget der er lavet i timen. Det er vigtigt at bevare børnenes lyst og gejst, derfor skal lektierne derhjemme ikke vare længere end 15 minutter hvor barnet arbejder med dem, især hvis det er svært for barnet. -Anitta (formand i skolens bestyrelse) fortæller om det kommende skoleintra, hvor alle meddelser der vedrører klassen, skolen, lærer og forældere vil komme ud på Målet er der inden efterårsferien kommer gang i dette, der kommer en vejledning ud i

14 hvordan systemet bruges... -Ifth. skohylderne som skal tømmes hver onsdag, bliver der forslået at det flyttes til fredag hvor alt alligevel kommer med hjem til weekenden, da det er træls at skal tømme hylderne flere gange om ugen. -Madpakkespisningen er ikke helt optimal for nogle af 1.klasserne, men Anette vil sætte lidt mere focus på det, ogf vil tale med børnene om hvor vigtigt det er de får noget i løbet af dagen. -Billedbytning: børnene får en kuvert med som afleveres til Anette så sørger hun for bytning børnene imellem.

Forældretilsyn april 2011 Guldbæk Friskole

Forældretilsyn april 2011 Guldbæk Friskole Forældretilsyn april 2011 Guldbæk Friskole Det fremgår af Guldbæk Friskoles retningslinier vedrørende tilsyn og friskolelovens 9, stk. 1, at: " Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen)

Læs mere

Skolens dagligdag. Skolens dagligdag er opbygget på følgende måde:

Skolens dagligdag. Skolens dagligdag er opbygget på følgende måde: Forældretilsyn Guldbæk Friskole Det fremgår af Guldbæk Friskoles retningslinier vedrørende tilsyn og friskolelovens 9, stk. 1, at: " Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen)

Læs mere

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn.

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn. Forældretilsyn 2014 Guldbæk Friskole Det fremgår af Guldbæk Friskoles retningslinier vedrørende tilsyn og friskolelovens 9, stk. 1, at: " Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen)

Læs mere

Guldbæk 01-07-2012. Skolens dagligdag. Skolens dagligdag er opbygget på følgende måde:

Guldbæk 01-07-2012. Skolens dagligdag. Skolens dagligdag er opbygget på følgende måde: Forældretilsyn Guldbæk Friskole Det fremgår af Guldbæk Friskoles retningslinier vedrørende tilsyn og friskolelovens 9, stk. 1, at: " Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen)

Læs mere

Guldbæk, februar 2008

Guldbæk, februar 2008 Guldbæk, februar 2008 Forældretilsyn Guldbæk Friskole Det fremgår af Guldbæk Friskoles retningslinier vedrørende tilsyn og friskolelovens 9, stk. 1, at: " Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

2007 Besøg på 2007 Guldbæk Friskole Øster Hornum 60 9230 Svenstrup Tlf. 98 38 52 33. Tilsynsrapport

2007 Besøg på 2007 Guldbæk Friskole Øster Hornum 60 9230 Svenstrup Tlf. 98 38 52 33. Tilsynsrapport 2007 Besøg på 2007 Guldbæk Friskole Øster Hornum 60 9230 Svenstrup Tlf. 98 38 52 33 Tilsynsrapport 1. Beskrivelse 1.0. Besøgsdag 1.1. Besøgets omfang, tilrettelæggelse og formål. 1.2. Guldbæk Friskoles

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen På Dyssegårdsskolen er lektier en integreret del af undervisningen og bidrager til den samlede læring. Den enkelte lærer vurderer, hvilke lektier og hvilken mængde af

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Ugebrev 34 Indskolingen 2014

Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Allerførst velkommen tilbage til jer alle efter en dejlig varm og solrig sommerferie, det er tydeligt, at børnene har nydt det, men alle

Læs mere

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ For at få den bedste start som ny medarbejder i Børnehuset Frijsenborgvej, har vi her samlet nogle af de vigtige informationer som er væsentlig

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Guldbæk Friskole Øster Hornum 60. Tlf. 98 38 52 33

Guldbæk Friskole Øster Hornum 60. Tlf. 98 38 52 33 2005 Besøg på Guldbæk Friskole Øster Hornum 60 9230 Svenstrup Tlf. 98 38 52 33 2005 1. Beskrivelse 1.0. Besøgsdag 1.1. Besøgets omfang, tilrettelæggelse og formål. 1.2. Guldbæk Friskoles idégrundlag. 1.3.

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Jeg har været utrolig glad for at undervise Jeres allesammens børn, og jeg vil uden tvivl savne dem hver og én!

Jeg har været utrolig glad for at undervise Jeres allesammens børn, og jeg vil uden tvivl savne dem hver og én! Fredagsbrev d.3.2.2017 uge 5. Det er naturligvis aldrig rart at skulle sige farvel, og heldigvis har vi også tid til at øve os, for Michelle har valg at opsige sit job her på skolen med virkning fra 1.

Læs mere

Tilsynsplan Ørestad Friskole

Tilsynsplan Ørestad Friskole Tilsynsplan Ørestad Friskole Hvert år: Danskundervisning alle trin Matematikundervisning alle trin Engelskundervisning mellemtrin og udskoling Det samlede timetal og fagrækken oversigt over fag og timetal

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17.

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17. Hold Øje uge 10 Foråret arbejder lige så stille på at bryde igennem. Temperaturen er ikke helt forårsagtig (eller er den) men der er mere lys og dermed forår i luften Det kan mærkes på ungerne på den gode

Læs mere

Pæd. årsplan for 3.årg 2009 / 2010

Pæd. årsplan for 3.årg 2009 / 2010 Pæd. årsplan for 3.årg 2009 / 2010 Lærere Klasselærere / Kontaktlærere: MP / LS Fagansvarlige: Dansk: MP / LS Matematik: FC / MP Engelsk: MP / KK Kristendom: MP hovedansvarlig Historie: LS hovedansvarlig

Læs mere

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasse på Fryndesholm Skole Regnbuen Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Overordnet i Regnbuen Elevgruppen i Regnbuen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole.

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Undervisningen på Halsnæs Lilleskole tager afsæt i de fælles trinmål, der er udstukket af undervisningsministeriet for folkeskolen, kaldet Fælles Mål.

Læs mere

Tilsynserklæring 2014/2015

Tilsynserklæring 2014/2015 Tilsynserklæring 2014/2015 Jersie Privatskole Åsvej 1, Jersie 2680 Solrød Skolekode: 280467 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende

Læs mere

Trelleborg Friskole Tilsynsrapport skoleåret 2015/2016

Trelleborg Friskole Tilsynsrapport skoleåret 2015/2016 1 Til skolens forældre og bestyrelse. Jeg kan bekræfte, at undervisningssproget på skolen er dansk, og at skolens undervisning i høj grad står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, herunder

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Skolecenter Jetsmark 20. juni 2014 Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til

Læs mere

2015 Besøg på 2015 Guldbæk Friskole Øster Hornum 60 9230 Svenstrup Tlf. 98 38 52 33. Tilsynsrapport

2015 Besøg på 2015 Guldbæk Friskole Øster Hornum 60 9230 Svenstrup Tlf. 98 38 52 33. Tilsynsrapport 2015 Besøg på 2015 Guldbæk Friskole Øster Hornum 60 9230 Svenstrup Tlf. 98 38 52 33 Tilsynsrapport 1. Beskrivelse 1.0. Besøgsdag 1.1. Besøgets omfang, tilrettelæggelse og formål. 1.2. Guldbæk Friskoles

Læs mere

til Nordbyskolens SFO

til Nordbyskolens SFO Velkommen til Nordbyskolens SFO Forårs-SFO Velkommen til alle nye børn og forældre. Den 1. april er første dag i ForårsSFO. Dagens rytme 6.30-9.00 : ForårsSFO åbner og der er mulighed for morgenmad frem

Læs mere

Aktuelt. Godt Nytår! Forældrerengøringen starter også op igen. Følgende forældre står for rengøringen den kommende periode:

Aktuelt. Godt Nytår! Forældrerengøringen starter også op igen. Følgende forældre står for rengøringen den kommende periode: Uge1 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Godt Nytår! Det var også temaet

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2013/2014

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2013/2014 Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2013/2014 Af tilsynsførende Esen Hayaloglu Baggrund for tilsyn Vejle d. 10. april 2014 Jeg, Esen Hayaloglu, har fået fornøjelsen af at føre tilsyn med Vejle Privatskole

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13

Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13 Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13 På Grønvangskolen har vi fra skoleåret 2011-12 indført en ny organisering med 3 aldersblandede stamspor med elever fra 0.-2. årgang. Formålet med

Læs mere

0. klasserne på Hjallerup Skole

0. klasserne på Hjallerup Skole 0. klasserne på Hjallerup Skole 2016-2017 Velkommen til Hjallerup Skole Et nyt kapitel starter nu i jeres barns liv. Er det første gang, I sender et barn i skole, vil I få mange nye ting at forholde jer

Læs mere

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30.

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30. Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato 19.august 2014 Mødested/lokale Personalerummet Mødetidspunkt kl. 16.30 Forventet sluttidspunkt kl. 19.00 Deltagere Evt. afbud bedes meddelt til Kontoret Direkte telefonnr.

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Forældreinformation om skolens undervisning

Forældreinformation om skolens undervisning Forældreinformation om skolens undervisning Skoleåret 2012-1 Nye fællesskaber Fra og med skoleåret 2012-1 bliver der en ny struktur på Glyngøre Skole. Det kommer blandt andet til at indebære at jeres barn

Læs mere

Med venlig hilsen. Lisbet Huusom SFO leder

Med venlig hilsen. Lisbet Huusom SFO leder Kære Forældre Godt nytår til alle familier og tak for godt samarbejde i 2012. Efter en dejlig juleferie glæder vi os til at tage fat på et nyt arbejdsår med jer og jeres børn. Vi ser frem til både hverdagen,

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Fleksibel skole hvorfor?

Fleksibel skole hvorfor? INFORMATIONSMØDE Fleksibel skole hvorfor? Ønske om: Fleksibel organisering af hverdagen At forbedre mulighederne for inklusion Større samspil mellem lærer- og pædagogkompetencer Fleksibel skole hvorfor?

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag d- 21-10-2014 kl. 16.00 18.00 i Nexø på lærerværelset Referat Beslutningsprotokol Tilstede: Michael, Kennet, Katrine, Iben, Jesper, John, Søren,

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Årsplan 0.- 1. C Skoleåret 2015-2016 Udarbejdet af Lars Jørck-Thomsen, Jonas Agermose Wonge og Lise Lotte Kallesøe

Årsplan 0.- 1. C Skoleåret 2015-2016 Udarbejdet af Lars Jørck-Thomsen, Jonas Agermose Wonge og Lise Lotte Kallesøe Årsplan 0.- 1. C Skoleåret 2015-2016 Udarbejdet af Lars Jørck-Thomsen, Jonas Agermose Wonge og Lise Lotte Kallesøe Generelt for klassen: 0.-1.c består af 5 elever, 2 piger og 3 drenge. Heraf går 3 elever

Læs mere

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Dato Tid Indhold Onsdag d. 20.-11 9.00 14.00 Deltage i undervisningen: Fremlæggelse på afgangsholdet om deres studietur til Montenegro og besøg

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

Nyttige telefonnumre.

Nyttige telefonnumre. 2008-2009 Højboskolen Toftevej 53 8362 Hørning Tlf. 89 68 16 44 Fax. 89 68 16 34 E-mail: hojboskolen@skanderborg.dk Hjemmeside: www.hoejboskolen.dk Nyttige telefonnumre. Skolens kontor 89 68 16 44 SFO

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen.

Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen. Svarskema Undervisningsmiljøundersøgelsen Guldborgsund Ungdomsskole Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen. Enkelte punkter er ikke besvaret og enkelte

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016.

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016. Skemaet gennemføres blandt forældre i 0. klasse, 2. klasse og 4. klasse Forældrene vælges ud fra ét barn og svarer i forhold til dette barn Undersøgelsen gennemføres telefonisk af DST Survey Interviewinstruks:

Læs mere

Tilsynsvurdering april 2011

Tilsynsvurdering april 2011 Tilsynsvurdering april 2011 Hermed overgives tilsynsvurdering april 2011 til Spjellerup Friskoles generalforsamling. Tilsynsvurderingen er udarbejdet efter retningslinjer for tilsyn, som beskrevet på Undervisningsministeriets

Læs mere

2013 Besøg på 2013 Guldbæk Friskole Øster Hornum 60 9230 Svenstrup Tlf. 98 38 52 33. Tilsynsrapport

2013 Besøg på 2013 Guldbæk Friskole Øster Hornum 60 9230 Svenstrup Tlf. 98 38 52 33. Tilsynsrapport 2013 Besøg på 2013 Guldbæk Friskole Øster Hornum 60 9230 Svenstrup Tlf. 98 38 52 33 Tilsynsrapport 1. Beskrivelse 1.0. Besøgsdag 1.1. Besøgets omfang, tilrettelæggelse og formål. 1.2. Guldbæk Friskoles

Læs mere

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapport 2015 Langsø Friskole Onsdag den 12. august 2015 Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapporten

Læs mere

Den følgende beskrivelse tage udgangspunkt i, hvordan det ser ud i dec. 08.

Den følgende beskrivelse tage udgangspunkt i, hvordan det ser ud i dec. 08. Mellemtrinnet på Vinderød Skole (08/09). På Vinderød skole går man på Mellemtrinnet i 4. 5. og 6. klasse (fra skoleåret 09/10: 3. 6. kl.) Man har hjemklasse i den årgang, man hører til, men en del aktiviteter

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Årsplaner for 8/10 c 2010/2011

Årsplaner for 8/10 c 2010/2011 Årsplaner for 8/10 c 2010/2011 Status: Klassen består af 10 elever fra 8 til 10 klassetrin. (8 kl. 2 elever 9 kl. 6 elever 10 kl. 2 elever) ( 6 piger og 4 drenge). Fælles med 8 10d er idræt, samt valgfagene

Læs mere

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Vi er 239 elever fra børnehaveklasse til 10. kl. o Max 20 i bhkl til 6. kl. Dog kan der i 7.- 9. klasse være 24 elever. Det udløser

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Aktuelt. Rengøring i den kommende periode er skånsom overfor forældre: 3. maj Betalt rengøring. 10. maj Betalt rengøring

Aktuelt. Rengøring i den kommende periode er skånsom overfor forældre: 3. maj Betalt rengøring. 10. maj Betalt rengøring Uge 18 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt I denne uge udkommer ugebrevet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 11: Dyr. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Dyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 11: Dyr. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Dyr side 1 Uge 11: Dyr Vejledning til HippHopp guider Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Dyr side 1 HIPPY HippHopp uge_11_guidevejl_dyr.indd 1 06/07/10 11.09 Denne vejledning er et supplement

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde på Darum Skole d. 16. august 2010

Referat af skolebestyrelsesmøde på Darum Skole d. 16. august 2010 Referat af skolebestyrelsesmøde på Darum Skole d. 16. august 2010 Tilstede: Sanne Hansen, Kirsten Knudsen, Helle Ertmann, Helle Nissen, Ruth Haltrup, Tina Nielsen, Rikke Rasmussen, Hanne Frisgaard og Lene

Læs mere

Daugård Skole. Introfolder til Daugård Skole

Daugård Skole. Introfolder til Daugård Skole Daugård Skole Introfolder til Daugård Skole Skolestart på Daugård Skole Tidligere startede alle børn samtidigt i 0. klasse i august det år de fyldte seks år. Men på Daugård Skole er der rullende skolestart.

Læs mere

Orienteringsmøde. Skolereformen på. Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal

Orienteringsmøde. Skolereformen på. Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal Orienteringsmøde Skolereformen på Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal Retning og mål Mødetider Kørsel Undervisningen Skoledagen Lektiehjælp Skole-hjemsamarbejde Kommunikation SFO Samarbejde Den åbne skole

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG KONTAKTFORÆLDRE KATALOG VINDERØD SKOLE SKOLEÅRET 2009-2010 Forord Kære kontaktforælder Den gode klasse skabes ikke af søde børn og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasseværelser

Læs mere