Forældretilsyn Guldbæk Friskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældretilsyn Guldbæk Friskole"

Transkript

1 Forældretilsyn Guldbæk Friskole Det fremgår af Guldbæk Friskoles retningslinier vedrørende tilsyn og friskolelovens 9, stk. 1, at: " Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen) at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med, at skolen giver undervisning og sprogstimulering efter 1, stk. 2, 2. pkt., som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves." Formålet med forældretilsynet er derfor at vurdere fra forældrekredsens side, at skolen lever op til gældende love og bekendtgørelser vedr. kravene til en dansk folkeskole. Forældretilsynet foregår gennem orientering fra de enkelte lærer i form af et resume fra forældremøder samt deltagelse i fællessamlinger, fællesaktiviteterne over skoleåret (1.skoledag, fællesudflugt, juleværksteder, krybbespil, juletræsfest, arbejdsweekender, hovedrengøring og skolefest m.v.), frivillig deltagelse i den almindelige klasseundervisning og temaundervisning samt på bestyrelsesmøderne, hvor der orienteres om skolens gang via skolelederen. Skolen har i det nuværende skoleår 2009/ elever fordelt på to enkelte klassetrin (0.klasse og 6.klasse)samt to samlæste klasser (1-2 klasse og 3-4 klasse). 0. klasse: Michael 1-2. klasse: Annette 3-4. klasse: Tina 6. klasse: Anne Marie (barselsvikar for Tanja) Derudover er Martin støtte for primært en elev. Gitte er skoleleder og lærer. Susan er skolesekretær, men er pt sygemeldt. Der har i årets løb været en del fravær blandt skolens ansatte, idet der pt er to langtids sygemeldninger og en på barsel. Skolen tilbyder ligeledes en fuldtids SFO ordning fra 0. 6.klasse, som Iben og Martin styrer. Der planlægges værksteder, ugentlig filmdag hvor børnene selv medbringer film, udendørs leg og rollespil, udflugter ud af huset, samt hygge med Iben og Martin. Der er i vintermånederne rift om Playstation og Nintendo WII, så meget at der pt er spilledage til de forskellige klasser. I løbet af eftermiddagen får børnene SFO brød brød som lunes i ovnen, alle børn får tilbudt SFO brød hver dag, på den måde undgår vi sukkerkolde børn sidst på dagen.

2 Skolens dagligdag. Skolens dagligdag er opbygget på følgende måde: fælles samling lektion lektion pause lektion lektion spisning frikvarter lektion lektion pause lektion Der er skoleaktiviteter ude af huset mandag og torsdag i form af idræt i Ø. Hornum. Her bliver eleverne hentet i bus og afleveret igen når idrætstimerne er slut. Den fælles samling, er en god start for skolens elever og børnehavebørn, med mulighed for at give fællesbeskeder, her er forældre velkomne, der startes hver morgen med en sang. Her orienteres om eventuelt ændrede forhold og allerede fra morgenstunden er der mulighed for at starte på det igangværende tema. Temaundervisningen på tværs af klassetrin er lagt ind i skemaet tirsdag, onsdag, torsdag og er fælles for alle skolens årgange. Skemalagt er: Dansk, matematik, idræt, kristendom, engelsk og tysk. I engelsk har man valgt at inddele efter niveau i stedet for efter klassetrin. Dette for at give en god dynamik på holdet, hvor man underviser med et fælles udgangspunkt. Ikke skemalagt undervisning som dækkes af temaundervisningen er: Historie, natur/teknik, musik, sløjd, billedkunst, hjemkundskab og håndarbejde. Som forældrerepræsentant vælger jeg at bruge en fredag på skolen, fra morgensamlingen kl. 8 til undervisningen slutter over middag, jeg bruger ca. 45 min. i hver klasse, på den måde får jeg et godt billede, af hvordan hverdagen i de enkelte klasser ser ud på Guldbæk friskole.

3 De enkelte klasser: 0.klasse: 8 elever heraf 5 drenge og 3 piger, Michael er klasselærer. Klassebesøg: Den dag jeg besøger klassen er der en enkelt dreng syg så jeg sætter mig på hans plads. De første par minutter af timen bruges til afkrydsning samt et par af børnene har noget meget vigtigt at fortælle. Klassen gennemgår i fællesskab lektierne fra A bogen, det omhandler et juletræ med diverse pynt f.eks. antal flag, kugler osv. Her er det både overblik af tegningen, antal, vente på tur børnene øver sig i. Alle børnene bliver hørt og set. Alle eleverne er meget aktive i undervisningen og er ikke bange for at sige noget. Efter gennemgang af lektier arbejder klassen med bogstavet D/d, i bogen lærer eleverne at skrive bogstavet rigtigt samt ser forskellen på stort D eg lille d. Alle eleverne kommer op til tavlen for at skrive D og d på tavlen og sammen siger eleverne D D D. 1-2 klasse: 10 elever heraf 4 drenge og 6 piger, Annette er klasselærer. 1 klasse( 2 drenge og tre piger) 2.klasse (2 drenge og tre piger) Klassebesøg: Da jeg kommer midt i en dansktime er klassen opdelt dvs. at Annette sammen med eleverne i 2 klasse sidder sammen ved et rundt bord og gennemgår dagens lektier, hvor de læser Søren og Mette sammen, samt løser opgaver til teksten. Der er stor niveau forskel på hvor godt eleverne læser, men der er ro i klassen, og eleverne er gode til at vente på hinanden. Eleverne i 1 klasse sidder på deres plads og laver små ord i en slags kryds og tværs. Da der er 20 min tilbage af timen skal klassen i fællesskab arbejde med digte, billeder og strofer omkring vinter. Annette tegner og fortæller ved tavlen, om det der skal med i digtet, og herefter får eleverne i 2 klasse til opgave at lave et lille vinterdigt selv, eleverne i 1 klasse tegner et vinter billede med små ord der omhandler vinter.

4 3-4 klasse:14 elever i alt 8 piger og 6 drenge. Tina er klasselærer. 3 klasse (5 drenge og 4 piger) 4 klasse (4 piger og 1 dreng) Klassebesøg: Tina har dansk med klassen, og i løbet af de 45 minutter jeg er i klassen gennemgår de udsagnsled og grundled. Tina skriver nogle sætninger op på tavlen, og eleverne giver deres bud på udsagnsled og grundled. Størstedelen af eleverne er godt med og er aktive i undervisningen, senere får de udleveret et papir med nogle opgaver omkring udsagnsled og grundled, alle elever er koncentrerede omkring opgaven, enkelte har dog brug for Tinas hjælp. Når eleverne hen ad vejen er færdige med deres opgaver har de fået besked på at læse i deres frilæsningsbøger, på den måde opretholdes roen, som der er i klassen, og de elever der endnu ikke er færdige har ro til at blive færdige. Jeg lægger mærke til, at der er stor forskel på hvilke bøger eleverne har til frilæsning alt afhængig af det niveau eleverne læser på, en enkelt elev når ikke at få gang i læsningen, mens eleverne læser noterer Tina hvilke bøger eleverne er i gang med at læse. 6.klasse: 9 elever i alt 5 drenge og 4 piger. Annemarie er pt klasselærer (Tanjas vikar) Klassebesøg: Jeg kommer midt i en tematime pt arbejder hele skolen med Kina og i dag hvor eleverne har labratorietime, er der kinesisk madlavning på programmet, menuen består af en kinesisk wokret samt thaisuppe. Den dag er klassen delt i to grupper idet køkkenet ikke er lavet til de store grupper. Den gruppe der ikke laver mad i dag, ser filmen: Den sidste kejser, det er så deres tur til at lave mad næste gang. Jeg er mest der hvor der er størst aktivitet, i køkkenet,og alle elever er aktive gennem hele processen, der bliver læst opskrifter, hakket råvarer smagt lidt på de fremmede råvarer frisk ingefær, karrypasta osv. Projektet med at lave kinesisk mad fra bunden kræver en del samarbejde mellem eleverne, og ikke alle er helt enige om hvor god maden egentlig er. For at det er rigtig kinesisk skal maden spises med pinde, men for de flestes vedkommende bliver disse hurtigt skiftet ud med gafler. Under spisningen taler klassen omkring hvad mere de gerne vil lære omkring Kina og her kommer flere spændende bud bl.a. ying og yang og besættelse af Mongoliet osv. Der finder jeg ud af hvor meget forberedelse tematimerne egentlig kræver, for som lærer vil man jo også gerne have svarene på spørgsmålene der kommer, eller i hvert fald undersøge svarene sammen med eleverne.

5 Tema- og specialundervisning Temaundervisning Skolen lægger vægt på temaundervisning. Formålet med denne arbejdsform er at skabe større helhed og sammenhæng i de fag og færdigheder, eleverne skal tilegne sig i grundskolen, at give eleverne større medindflydelse og medansvar for egen læring, samt træne eleverne i at opsøge, tilegne sig og videreformidle viden. Elevernes ideer inddrages i tilrettelæggelsen af emnet. Eleverne arbejder med dilemmaer i relation til emnet og brainstorm. De ikke skemalagte fag bidrager hver især til arbejdet med temaet. Forskellige årgange kan have forskellige lærere i løbet af et tema, idet man ved tilrettelæggelsen søger at udnytte lærerens faglige styrkesider. Der arbejdes normalt med 4 temaer på et år. I år har temaerne været: Skolen i gamle dage i tæt forbindelse med at skolen havde 50 års jubilæum, Havets hemmeligheder, Grundtvig og det gamle Kina. I mindst 2 af årets temaer skal eleverne vælge et emne indenfor temaet at arbejde selvstændigt med. Det selvstændige arbejde afsluttes med fremlæggelse og evaluering enten for skolens øvrige elever og/eller for forældre (ældste gruppe). Projektopgave arbejdsformen Projektopgavearbejdsformen tilstræbes i undervisningen op igennem forløbet, idet skolen også lægger vægt på den praktisk/musiske dimension. Vurderingen af projektopgaver baseres på den skriftlige del, den praktisk/musiske del samt fremlæggelsen. Denne arbejdsform vurderes vigtig til brug for den enkelte elevs fremtidige færden. Specialundervisning Skolen trækker på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, PPR gennem Rebild Kommune. Skolen gennemfører selv læseprøver. Støtte til specialundervisning sker gennem ansøgning til Undervisningsministeriet, med påtegning fra PPR. Det er normalt, at der bevilliges støtte, svarende til 2/3 af den ansøgte støtte. Skolen kompenserer i en vis udstrækning for dette gennem egne ressourcer. Der er i dette skoleår tildelt skolen 16 lektioner pr. uge, der er fordelt på 4 elever i form af faglig og pædagogisk støtte.

6 Lærerstuderende Skolen fungerer som praktikskole for lærerstuderende fra Aalborg Lærerseminarium. Der kommer 2. års og 4. års studerende i perioder af 5 og 6 ugers varighed. Indgår som personale og har selvstændige undervisningsopgaver m.v. i henhold deres uddannelsesplaner. Der har i dette skoleår ikke været studerende fra seminariet. Lærerteam. Hele personalegruppen fungerer som ét lærerteam. Her foregår gensidig kollegial sparring, især fremhæves samarbejdet omkring skolens temaer, som inddrager alle skolens elever. Det fremhæves som et gode, at skolen har lærerstuderende indimellem, idet det sætter undervisningen til debat. Hertil kommer at lærerne har mulighed for at deltage i efteruddannelseskurser, hvor man møder og samarbejder med lærere fra andre skoler. Ligeledes deltager vores skoleleder i en erfarings -gruppe af friskoleledere. Sammenfatning. Efter mit besøg på skolen har jeg som forælder lavet følgende sammenfatning: Skolen lever op til de gældende love og bekendtgørelser vedr. kravene svarende til en dansk folkeskole. Jeg følte mig meget velkommen på skolen som forælder repræsentant. Oplevede en meget engageret lærergruppe. Det en skole med trygge rammer, nærhed mellem lærer, elev og forældre, et godt fagligt niveau med de styrker og svagheder en lille skole nu har. Temaundervisninger bringer på en anderledes måde relevante emner ind i undervisningen og der arbejdes alternativt og meget inspirerende med de enkelte temaemner lige fra fællessamlingen, til den faglige undervisning. Sammenlæsningen af 2 årgange giver nogle rimelige klassestørrelser, dog varierende fra årgang til årgang, men der tilstræbes at være 10 til 16 elever. Klassestørrelsen giver et bedre og større socialt spillerum, hvilket er vigtigt i forhold til det enkelte barn samt i undervisningssammenhæng. Karina Krogh Kristensen. Marts 2010 Der er vedlagt referater fra diverse forældremøder.

7 Referat Forældremøde klasse Guldbæk Friskole 17. september Velkomst Tina Drilling og Anne Marie bød velkommen til forældremødet. 2. Referant Lise Olesen (Astas mor) 3. Klasselæren har ordet Der er følgende rettelser til årsplanen: Forkert telefonnr. Der står et forkert telefonnr. ud for Tina Drillings kontaktoplysninger. Det korrekte telefonnr. til Tina er: eller Ændring af dato for 2. skolehjemsamtale. Den 2. skolehjemsamtale flyttes til 4. marts Vigtige datoer: Den 19. oktober 2009 får 3. klasse besøg af skoletandplejen her på skolen. Det gælder kun eleverne i 3. klasse. Fra 1. oktober sendes der kun beskeder ud via forældreintranettet. I uge deltager skolen i en landsdækkende kampagne omkring kost og motion. Den 20. oktober skal klsse i biografen og se Karla og Katrine. Dansk:

8 Eleverne skal forberede diktat til hver fredag. Alle eleverne skriver nu sammenhængende skrift dog på forskellige niveauer. Der arbejdes videre med Fandango bøgerne. Klassen fortsætter med frilæsningsbøger. Børnene må gerne læse i egne bøger. Der laves ikke længere dagbøger. Matematik: Der arbejdes stadig med Sigma-systemet i begge klasser. Der blev spurgt til om eleverne må bruge tabellen bag på Sigma bogen og det er ok en gang i mellem. I 3. klasse gives der ugelektier for, så kan man selv tilrettelægge, hvornår de skal laves. I 4. klasse er der pt. ikke indført ugelektier men det overvejes. 5. Klassekasse Der skal indbetales 100 kr. pr. barn. 3. Klasse indbetaler til Birgit Midtgaard (Gustavs mor) eller indsætter dem på kontoen. 4. klasse indbetaler til Malene Hallund (Olivias mor). 6. Eventuelt Der var interesse for at afvikle et socialt arrangement med klassen. Tina Drilling melder en dato ud for hvornår det kan lade sige gøre.

9 Referat af Forældremøde i 0. Klasse den 25/8-09, MF byder velkommen til de nye elevers forældre. Efter uddeling af dagsorden, påbegyndes første punkt. Punkt 1. Evaluering af Jubilæumsdag MF fortæller at selve torvedagen med boder gik godt. Eleverne var vilde med at sælge deres varer og skulle nærmest sendes ud af boden, når næste vagt skulle indsættes. Ligeledes var samarbejdet med klassens forældre rigtig godt. Der var god opbakning og dagen gav en god anledning til at MF kunne snakke en del med forældrene og lære dem bedre at kende og omvendt. Punkt 2. CKF i børnehaveklassen (nye fælles mål) MF fortæller, at der er kommet nye fælles mål for folkeskolen, hvilket også gælder 0. Klasse. Ved hjælp af transparent bliver de vigtigste trinmål og paragraffer gennemgået for forældrene. MF præsenterer her de mest grundlæggende for selve skolestarten, samt mål der bør opnås inden 0. Klasses udgang. For bedre forståelse af det fortalte, forklarer MF hvad trinmål dækker over over, og hvilken funktion trinmål har i forberedelsen af den daglige undervisning. MF opfordrer forældrene til at besøge for at se den samlede opstilling af trinmål for resten af skoleåret i alle fag, samt målene for de næste klassetrin. Punkt 3. Status på skolegang MF fortæller hvordan den første tid i 0. Klasse er forløbet. Eleverne er startet med en fantastisk iver efter at opleve skolens dagligdag. Dog er det stadig nyt for dem og de skal derfor komme ind i en naturlig rytme som skoleelever, da skolen kræver nye ting

10 af dem. Overgangen fra børnehaven bliver dog ikke uoverskuelig markant, da der stadig vil være tid og plads til lege-elementer. Punkt 4. Hvad har vi nået? MF gennemgår hvad klassen inden nu har nået at arbejde med i de forskellige fag, dansk, matematik og tema. Derudover forklares om en daglige rutine, dvs. blive i stand til at sidde stille ved morgensamling, lytte og arbejde koncentreret i timerne, huske pligter og oprydning på egen plads, samt tage aktiv del i dukseordningen, så klassen er pæn efter frokost. Punkt 5. Dukseordning Forældrene indvies i hvordan den daglige dukseordning fungerer. Eleverne er alle med til at holde klassen fin ved at varetage forskellige pligter. Pligterne er følgende: mælk, borde, stole, feje og skrald. Ved flere af pligterne er 2 elever sammen, da pligten tager længere tid. Punkt 6. Dagbøger MF fortæller om en rutine, som klassen benytter sig af hver mandag morgen. Hver elev skal tegne en sjov eller vigtig hændelse fra weekenden i dagbogen. Mor eller far skriver et par linjer om hændelsen under tegningen. Eleverne skal derpå fortælle deres kammerater om hvad de har oplevet. Punkt 7. Lektier MF fortæller at flere af eleverne har spurgt til lektier, hvilket de synes lyder spændende. Selvom lektier ikke bliver meget udbredt i 0. Klasse, får eleverne lov at prøve en gang imellem med nemme opgaver. Lektiebøger vil snarest efter forældremødet blive udleveret til eleverne. I tilfælde af lektie vil det ALTID fremgå af lektiebogen. Altså ikke noget med krydser i bøgerne. Punkt 8. Angående mad MF fortæller at eleverne det første stykke tid har været ganske sultne i slutningen af dobbelt-lektionerne. Derfor spiser de ofte en mad i dagens første frikvarter kl

11 Normalt spises der middagsmad kl , men eleverne i 0. Klasse har ofte behov for at spise 10 min tidligere. Referent: Michael Foldager (MF) Klassemøde med forældre for 6. Klasse på skolen torsdag d. 3. Sep Orientering om ungdommens uddannelsesvejledning: Vi fik bl.a. at vide, at vi var velkomne til at kontakte vejledningen så at sige dag og nat på tlf Yderligere orientering kan findes på 2. Orientering om klassen ved Anne Marie Duedahl: Klassen er positivt indstillet overfor indlæring, men har lidt svært ved at falde til ro i starten af timen. De er gode, når de først kommer i gang. Sigma-systemet er ganske udmærket, desuden har eleverne en grøn mappe m. kopier fra et andet system. Bagest i Sigma-systemet er et opslag til brug til forældre, og som også er fortrinligt til orientering for eleverne! (De røde sider er blandede opgaver, grønne sider er lette opgaver og blå sider er svære opgaver.) Vi er p.t. i gang med geometri; senere går vi i gang med procentregning og ligninger. Lommeregner samt vinkelmåler og passer skal medbringes til alle timer i matematik. Kort orientering til os om, hvilke lommeregnere der fremover skal benyttes. Kladdehæfter vil blive taget med hjem af Anne Marie til kontrol af skriftlige opgaver. 3. Dernæst blev der orienteret om skoleintra. Denne meddelelsesform vil træde i kraft fra d. 1. oktober i år: fremover vil al orientering fra skolen foregå vha. intra. Thorkild Rasmussen protesterede herimod og argumenterede for, at det i en travl hverdag også ville være brugervenligt med orientering på en opslagstavle. 4. Orientering ved Tina Drilling: Tina startede med at sige, at hun var glad for at være tilbage, og at hun kender eleverne og forældrene. Det er en dejlig klasse, og det kan mærkes på klassen, at den består af kun én årgang. Eleverne har forandret sig meget; måske fordi de ved, at de nu er ældste årgang. Dansk: Vi skal læse forskellige genrer; pt. avisartikler, der skal omskrives. Vi skal bruge mange kopier i undervisningen.

12 Den 6. Januar skal vi i biografen og se Max pinlig. Angående månedsopgaver er det lidt af et problem, da der sker så meget på skolen, men mindst én om måneden skal laves! Det blev heftigt diskuteret, hvor mange sider en besvarelse skal fylde: En besvarelse skal være fyldestgørende alt efter emnet. Tina må meget gerne differentiere overfor hver enkelt elev mht. omfanget af besvarelsen. Vælger man kun at skrive en halv side, må man til gengæld kunne forvente, at besvarelsen er perfekt både hvad angår indhold, fremstilling og grammatik! Forældre må meget gerne læse korrektur. Alle besvarelser skal med tiden opbevares i en mappe. Kommaindlæring indøvet pt.; kryds og bolle blev kraftigt anbefalet. Tina bad forældrene om at opfordre deres poder til at benytte bogbussen, der kommer hver torsdag og også til at læse de lånte bøger hjemme. Ugeblade til collage til brug i undervisningen blev efterlyst. 5. Evt. Klassekassen blev diskuteret; der var enighed om, at forældrene skal styre kassen. Anne Marie skal spørge Gitte, om hun har oprettet en konto for klassekassen sidste år. Det var en god klassefest, der blev afholdt sidste år, og som gerne kunne gentages. Anne Marie efterlyste forslag til klassearrangementer. Helle Bod Olesen orienterede om en ungdomsklub, der sidste skoleår afholdte arrangementer ca. hver 14. dag på skolen. Det var måske en godt ide at fortsætte med denne klub?! Skulle en sådan klub starte igen, blev man enige om, at forældrene skulle være de ansvarlige for arrangementernes afholdelse og at et månedligt arrangement var mere rimeligt. Der skulle i så tilfælde også betales entre. Det aftaltes, at der skulle indkaldes til at møde for at fastslå, om der var stemning fremover for ungdomsklubben; (men ikke om hvem der skulle indkalde til dette møde). Lisbeth Jørgensen ville gerne arbejde for sagen. Legepatruljen kommer op at køre. Bidraget til fødselsdagslisten bliver fremover 50 kroner. Referent: Thorkild Rasmussen

13 Forældremøde 1-2 klasse den 9/ Referent Karina (Gustavs mor) -Anette informerer omkring det der bliver arbejdet med i klassen, både i 1. og 2. klasse. Det er vigtigt at der kommer ordentligt gang i læsningen, derfor bliver der arbejdet meget med dette.ifht. dagbog er det en god ide at lave den i weekenden, idet der er nok at lave i løbet af ugen. Pt arbejder klassen meget med eventyr, hvor børnene er igang med at lave deres egne eventyr- Anette har en eventyr kuffert som bliver brugt flittigt, alle børnene er glade for at arbejde med eventyr.senere skal børnene arbejde med rim,remser,digte,norske/svenske børnesangelave gyserhistorier og til jul en god julehistorie. Børnene vil senere også få kendskab til at arbejde på pc, de vil få små opgaver på pc. -Ifht klassekassen indbetaler hvert barn 100 kr.(elin står for det) -Den 8.dec. skal klassen med Anette i biografen for at se "pigen og ræven" -Ifht. læsning er det vigtigt at vi "lydlæser" sammen med børnene. -Annemarie gennemgår matmatikbøgerne samt fortæller om det er pt arbejdes med i både 1. og 2. klasse. I 1.klasse er det + og - mens der i anden klasse nu også kommer gange. Det er vigtigt at forældrene ikke retter opgaverne sammen med børnene, det vil Annemarie gerne gøre med børnene hvis hun kan se der er behov for det. Det kan være individuelt hvor mange lektier der er med hjem,alt afhænnig hvor meget der er lavet i timen. Det er vigtigt at bevare børnenes lyst og gejst, derfor skal lektierne derhjemme ikke vare længere end 15 minutter hvor barnet arbejder med dem, især hvis det er svært for barnet. -Anitta (formand i skolens bestyrelse) fortæller om det kommende skoleintra, hvor alle meddelser der vedrører klassen, skolen, lærer og forældere vil komme ud på Målet er der inden efterårsferien kommer gang i dette, der kommer en vejledning ud i

14 hvordan systemet bruges... -Ifth. skohylderne som skal tømmes hver onsdag, bliver der forslået at det flyttes til fredag hvor alt alligevel kommer med hjem til weekenden, da det er træls at skal tømme hylderne flere gange om ugen. -Madpakkespisningen er ikke helt optimal for nogle af 1.klasserne, men Anette vil sætte lidt mere focus på det, ogf vil tale med børnene om hvor vigtigt det er de får noget i løbet af dagen. -Billedbytning: børnene får en kuvert med som afleveres til Anette så sørger hun for bytning børnene imellem.

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Guldbæk Friskole Øster Hornum 60. Tlf. 98 38 52 33

Guldbæk Friskole Øster Hornum 60. Tlf. 98 38 52 33 2005 Besøg på Guldbæk Friskole Øster Hornum 60 9230 Svenstrup Tlf. 98 38 52 33 2005 1. Beskrivelse 1.0. Besøgsdag 1.1. Besøgets omfang, tilrettelæggelse og formål. 1.2. Guldbæk Friskoles idégrundlag. 1.3.

Læs mere

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen På Dyssegårdsskolen er lektier en integreret del af undervisningen og bidrager til den samlede læring. Den enkelte lærer vurderer, hvilke lektier og hvilken mængde af

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Referat af møde den 7/11 2012

Referat af møde den 7/11 2012 Nøvling Skole den 14/1 2013 Møde Tid Sted Deltagere Mødeleder Referent Skolebestyrelsesmøde Den 07.11.2012, kl. 17.00 19.00 Nøvling Skole Christina Thorsted Jensen, Sanne Hvid, Marina Sørensen, Michael

Læs mere

Skoleskema for 5.-6.C

Skoleskema for 5.-6.C Skoleskema for 5.-6.C Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.15-09.00 EL ENGELSK LT/ST BIBLIO 09.00-09.45 EL MUSIK 10.05-10.50 EL ENGELSK CH IDR IDDR EL 10.50-11.35 LT /ST DANSK EL KRIST. CH IDR IDDR

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapport 2015 Langsø Friskole Onsdag den 12. august 2015 Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapporten

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Årsplan 2. klasse 09/10

Årsplan 2. klasse 09/10 Årsplan 2. klasse 09/10 Status 26 børn: 16 piger og 9 drenge. Klassen har netop taget afsked med de 2 gennemgående lærere og starter ud med 2 nye klasselærere. Klassen er som helhed fagligt meget dygtige

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 -

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 - Årsplan for 6.- 7. C - 1 - Status Årsplan for 6.- 7. C Klassen består af seks elever, tre piger og tre drenge i alderen 12 til 13 år. Fire elever går i syvende klasse og to elever går i sjette klasse.

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter:

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter: Kort beskrivelse af 1a s læringsmiljø: Undervisningen og skoledagen er inspireret af TEACCH. Således er klassen indrettet med fællesbord samt et arbejdsbord til hver elev, som er afskærmet for at opnå

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 Langsø Friskole

Tilsynsrapport 2014 Langsø Friskole Tilsynsrapport 2014 Langsø Friskole Søndag den 16. marts 2014 Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapporten

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Velkommen til Lindebjergskolen

Velkommen til Lindebjergskolen Velkommen til Lindebjergskolen Lindebjergskolen Lindebjergskolen ligger i Gundsølille i dejlig natur med grønne områder og gode legefaciliteter. Vi har nært samarbejde med vores nabo Gundsølillehallen,

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Tilsynserklæring 2013/14. Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2013/14. Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen

Tilsynserklæring 2013/14. Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2013/14. Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Tilsynserklæring 2013/14 Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2013/14 Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Skolekode 151022 Tilsynet er gennemført efter gældende regler i friskoleloven

Læs mere

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 Sommerferien nærmer sig og dermed også næste skoleår. Et skoleår, hvor en ny Folkeskolereform og nye arbejdstidsregler for

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

14.8 Forældremøde kl. 19-21. Fælles fodslag for leveregler i klassen og råd for brug af internet. 28.8 skolefoto

14.8 Forældremøde kl. 19-21. Fælles fodslag for leveregler i klassen og råd for brug af internet. 28.8 skolefoto Læringsstile/ Kammeratskab/ Forventninger/ Klassetrivsel/ Klassesammenhold Årsplan for dansk i 5.kl. 2014-15 Uge Emne Materiale Fokus Andet 33-35 Skoleåret Årsplanen Fælles Mål; hvad skal vi Fælles mål

Læs mere

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen Årsplan for 2.a Tingagerskolen 2013/2014 LK JS og DG Overordnede mål for 2.a: Det skal være trygt og rart at gå i skole. Vi ønsker at bevare elevernes naturlige nysgerrighed og styrke deres evne til at

Læs mere

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma.

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma. Ugebrev 48 Indskoling mandag 26.nov-fredag d.30.nov Kære forældre i indskolingen: De første nisser har indfundet sig - vi gør ellers hvad vi kan for at holde dem hen til næste fredag, hvor vi holder bedsteforældredag.

Læs mere

2012 Besøg på 2012 Guldbæk Friskole Øster Hornum 60 9230 Svenstrup Tlf. 98 38 52 33. Tilsynsrapport

2012 Besøg på 2012 Guldbæk Friskole Øster Hornum 60 9230 Svenstrup Tlf. 98 38 52 33. Tilsynsrapport 2012 Besøg på 2012 Guldbæk Friskole Øster Hornum 60 9230 Svenstrup Tlf. 98 38 52 33 Tilsynsrapport 1. Beskrivelse 1.0. Besøgsdag 1.1. Besøgets omfang, tilrettelæggelse og formål. 1.2. Guldbæk Friskoles

Læs mere

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed.

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed. Evaluering af den samlede undervisning på Hoven Friskole Ifølge den på hjemmesiden tilgængelige 5 års evalueringsplan for den samlede undervisning på Hoven Friskole skal der i 2014 evalueres på følgende

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

Keld har ordet. Godt nytår og velkommen i 2013

Keld har ordet. Godt nytår og velkommen i 2013 Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 6: Kalenderen side 7: 2. klasse og dåserydderne side 8: Nyt fra Klubben og frugtordningen side 9: Danmarks Indsamlingen side 10: Juleklippedagen

Læs mere

UGEBREV nr. 46 uge 39

UGEBREV nr. 46 uge 39 UGEBREV nr. 46 uge 39 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Vi havde en rigtig god arbejdslørdag, tusinde tak til alle fremmødte. Man kan virkelig se, at der blev lavet en masse. Vi er ved at have så meget

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole.

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Livet i udskolingen I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Organisering Udskolingen bor på 2. sal og er organiseret i to hjemområder, der har navn efter planetsystemet.

Læs mere

Årsplan 0. klasse 2014/15

Årsplan 0. klasse 2014/15 Uge Tema og danskarbejde Fremlæggelse onsdag/fredag 33 Her er jeg : Vi lærer hinanden at kende Vi lærer at gå i skole Arbejde ud fra skolestartsmaterialet om trafik Arbejde med AKT (Adfærd, Kontakt, Trivsel)

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 30. maj 2013 Sted: Parloir Dirigent: Thomas Krantz Referent: Johan Hartmann Stæger Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 30. maj 2013 1. Dagsorden Dagsordenen

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz.

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz. Om undervisningen Undervisning for 0. - 5. klasse Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz Alkalær-metoden Praktiske detaljer Referencer Undervisningsmoduler 1-4

Læs mere

Velkommen til SkoleGården

Velkommen til SkoleGården Velkommen til SkoleGården 1 10:48:37 Velkommen til SkoleGården SkoleGården er et alternativt tilbud til elever, hvis udvikling kræver hensyn og støtte, som den almindelige folkeskole ikke kan give. Det

Læs mere