SKIVEKOMMUNE Budget Specielle Bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVEKOMMUNE Budget 2014. Specielle Bemærkninger"

Transkript

1 Specielle Bemærkninger 37

2 38

3 4 Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret drift. 39

4 40

5 4. Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret Budget 2014 på politikområder - Drift: Politikområder U/I Budget Park og Vej U I Natur & Miljø U I Kollektiv trafik U I Planlægning U I Bygninger U I GRAND TOTAL U I I budget 2014 er der indarbejdet en reduktion på ½ % svarende til kr. vedrørende bedre udnyttelse af ressourcer. Udmøntningen af reduktionen forventes godkendt i fagudvalget i december Park & Vej Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Park & Vej udgør følgende: Udgifter Indtægter Opgaver og målsætninger: Politikområdet Park & Vej har følgende hovedopgaver: Jordforsyning Offentlige toiletter Renholdelse i byer Grønne områder, herunder parker, legepladser, strandområder og badebroer Stadion- og idrætsanlæg, banepleje af sportsanlæggene Skove Kystsikring, herunder højvandsberedskab Arbejder for andre områder, herunder forsyningsområdet, anlægsprojekter, kommunale institutioner, afdelinger og forvaltninger samt arbejde for fremmed regning Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger, herunder informationskampagner Drift og vedligeholdelse samt renholdelse af kommunens gade-, vej- og fortovsarealer Tekniske anlæg på vejene, herunder vejbelysning og trafiksignalanlæg Broer og tunneller Glatførebekæmpelse og snerydning 41

6 Organisation: Park & Vej er opbygget i 2 afdelinger: en administrativ og en egentlig driftsafdeling. Afdelingerne er placeret i henholdsvis i Skive, Den Blå Diamant og på Entreprenørgården, Gyrovej i Skive. Den administrative afdeling i Skive er igen underopdelt i 3 teams: Trafik og Havne, Vejmyndighed og -Drift og Landskab og Grønne områder. Afdelingen består af 12 medarbejdere. Lønomkostningerne afholdes under Teknisk Forvaltnings administrative område. Driftsafdelingen, der forestår udførelsen af en del af de mange drifts- og anlægsopgaver i Park & Vej, er organiseret med en driftsleder og 6 administrative medarbejdere. Hertil kommer et værksteds- og lagerafsnit med en værkfører og 6 lager/værkstedspersonale. Det egentlige markpersonale, der består af ca. 80 medarbejdere + 5 formænd, er organiseret i 5 funktionsområder med hver sin formand. Lønudgifterne i driftsafdelingen afholdes primært under politikområdet Park & Vej Bemærkninger til budget : I budget 2014 blev der vedtaget en 1 % reduktion af rammen på Park & Vej på i alt kr. Reduktionen udmøntes i løbet af året. Landskab og grønne områder Udgifter: kr Indtægter: kr Landskab og grønne områder Mål: Det er målet at opretholde attraktive offentlige grønne arealer ved at forestå en passende vedligeholdelse. Formandslønninger Budgetbeløbet dækker formandslønninger indenfor det grønne område. Parker og legepladser Budgetbeløbet dækker udgifter til renholdelse, græsslåning m.v. ved en række større og mindre grønne arealer på ca. 75 lokaliteter i kommunen. Til Skive Anlæg og Børnenes Paradis er afsat kr Til øvrige parker, anlæg og grønne områder er afsat kr Vedligehold af grønt ved veje Budgetbeløbet anvendes til udgifter i forbindelse med græsslåning, ukrudtsbekæmpelse, beplantningspleje ved vejarealer og diverse småarealer, torve, helleanlæg og parkerings- og rastepladser. Herudover foretages tømning af affaldsbeholdere Strandområder Strandområder Området omfatter drift og vedligeholdelse af de kommunale strandarealer. Beløbet er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 reduceret med kr. fra og med budgetåret

7 0.20 Badebroer Budgetbeløbet dækker udgifter til opsætning, nedtagning og vedligeholdelse af badebroer. Budgetbeløbet er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 udvidet med kr fra og med budgetåret Resultatkrav: At borgere og brugere af arealerne oplever god service Stadions- og idrætsanlæg Mål: At vedligeholde de udendørs offentlige idrætsarealer så de i forhold til de afsatte midler fungerer bedst muligt. Budgetbeløbet dækker udgifter til græsklipning, gødskning, vertikalskæring samt øvrige driftsudgifter i forbindelse med banepleje af sportsanlæggene. Resultatkrav: At sportsudøvere og andre brugere af anlæggene finder områderne tilfredsstillende vedligeholdte Skove og plantager Udgifter: kr Indtægter: kr Mål: At skove og naturområder holdes så tilgængelige for publikum som muligt. Budgetbeløbet omfatter driften af plantager, skove Vedligeholdelse af Skive Ådal* Jagtlejen for Hvidbjerg og Vadum plantager er aftalt til en fast pris Salg af træ er budgetteret til *(omfatter høst af pil og anden beplantning for at fastholde det åbne areal i ådalen) Resultatkrav At brugere af områderne oplever gode naturoplevelser. I budgetvedtagelse 2012 er følgende reduktion på skove/plantager i forhold til budget 2011 indarbejdet: 2012: kr. 2013: kr. 2014: kr. 2015: kr. 43

8 2.11 Trafiksikkerhed Skive Færdselssikkerhedsråd Budgetbeløbet dækker udgifter til drift af Skive Færdselssikkerhedsråd, herunder informationskampagner. Trafiksikkerhed Budgetbeløbet dækker udgifter til mindre trafiksikkerhedsopgaver, chikaner, skiltning m.v. Vejmyndighed og drift Udgifter: kr Indtægter: kr Vejmyndighed og drift Mål: At vedligeholde de kommunale jorder, der endnu ikke er inddraget til byggemodningsformål, herunder beplantningsbælter i parcelhusområder. At byer og landsbyer skal fremtræde rene og vedligeholdte. Budgetbeløbet dækker renholdelse, græsklipning på ikke-solgte kommunale byggegrunde, vedligeholdelse af beplantningsbælter i boligområder samt ukrudtsbekæmpelse på fortovsarealer ud for ubebyggede kommunale grunde samt almindelig oprydning og indsamling af affald i byerne. Budgetbeløbet fordeler sig således: Renholdelse og vedligeholdelse af arealer incl.byggegrunde Alm. oprydning og indsamling af affald i byerne kr Resultatkrav: At arealerne fremstår rene og vedligeholdte, og at byernes renholdelse er udført iht. nyt regulativ for renholdelse og vintervedligeholdelse i Skive kommune 2.30 Kollektiv trafik Mål: At læskurene ved kollektiv trafik fremstår rene og vedligeholdte Beløbet dækker vedligeholdelse og renholdelse af læskure ved kollektiv trafik herunder fjernelse af affald. Resultatkrav: At skurene fremstår indbydende og i pæn stand Offentlige toiletter Mål: 44

9 At toiletterne i byer og landsbyer skal fremtræde rene og vedligeholdte Rengøring og tilsyn ved 6 offentlige toiletbygninger er udliciteret. Driften ved de øvrige varetages af driftsafdelingens eget mandskab. Resultatkrav: At offentlige toiletter er rengjorte til et højt hygiejnisk niveau Fælles funktioner vejområdet Udgifter: kr Indtægter: kr Reduktion I budget 2013 blev der vedtaget en 1 % reduktion af rammen på Park & Vej på kr.svarende til kr. for Reduktionen udmøntes i løbet af året. P-Vagt Aalborg Kommunes parkeringskontrol varetager opgaven med P-vagtkontrol. Der budgetteres med et lille nettooverskud. Betaling til Aalborg Kommunes Parkeringskontrol Nord Afregning af parkeringsafgifter til staten Informationer, annoncer mv Indtægter fra parkeringsafgifter (deles ligeligt mellem kommune og stat) Vejmandstilsyn Vejplanlægning Budgetbeløbet dækker udgifter til vejplanlægning, vejadministration, færdselstælling, uheldsstatistik og matrikulær udskillelse af vejarealer. Arbejder for fremmed regning Udgifter: kr Indtægter: kr Udgifterne til arbejder for fremmed regning, herunder for Skive Vand A/S, forventes at blive dækket af indtægterne Kommunale veje Udgifter: kr Indtægter: kr Mål: At Skive Kommunes veje, pladser, rabatter, fortove og stier fremtræder vedligeholdte og farbare. 45

10 Resultatkrav: At vejkapitalen søges opretholdt indenfor de afsatte midler. Afledt drift, Områdefornyelse Selde Til områdefornyelsen i Selde er der afsat midler til afledt drift i budget 2012, som er placeret midlertidigt i en pulje under kommunale veje. Budgetbeløb udgør følgende: Budget 2012: kr. Budget 2013: kr. Budget 2014: kr. Budget 2015: kr. Kørebaner, anden drift Budgetbeløbet anvendes til udgifter ved drift og vedligeholdelse af kørebaner m.v., der ikke har relationer til belægninger. D.v.s. udgifter til rabatter (klipning, afhøvling, kantforstærkning med grus, indsamling af affald i grøfter), afstribninger på kørebanen og afvandingsforanstaltninger (grøfter, dræn og vejunderløb) Rabatter Afstribninger Afvandingsforanstaltninger Skilte, autoværn, signalanlæg samt vejbelysning Budgetbeløbet anvendes til indkøb og opsætning af gadenavneskilte, husnummerskilte og vejvisertavler samt vedligeholdelse/udskiftning og maling af autoværn, udgifter til signalanlæg samt til kommunens udgifter til vejbelysning: Skilte, tavler, anden afmærkning Autoværn og sikkerhedsrækværker Signalanlæg og andet teknisk udstyr Vejbelysning Beløbet for autoværn er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 reduceret med kr. fra og med budgetåret Beløbet til gadebelysning er reduceret med følgende beløb i forhold til budget 2013: 2015: kr. 2016: kr. 2017: kr. Reduktionen indføres som følge af en renovering af gadelys i 2014 og 2015 på i alt 15 mio. kr., hvor der i budgetnote 4 er besluttet et uændret serviceniveau på gadebelysningen. Renholdelse Budgetbeløbet anvendes til udgifter i forbindelse med renholdelse og gadefejning af det kommunale vejnet. Udgifter til renholdelse og gadefejning

11 Grundejerbidrag for gadefejning og renholdelse i gågader i den indre by i Skive (Udgifter til snerydning af gågader m.v. registreres på kontoen for vintertjenesten) Broer, tunneller m.v Budgetbeløbet anvendes til afholdelse af udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af broer, tunneller og rørgennemløb. Cykelstier, gangstier Budgetbeløbet anvendes til vedligeholdelse af belægninger (ekskl. asfalt) på stier, tekniske anlæg, vedligeholdelse af skilte/bomme, indklipning af grene, og ukrudtsbekæmpelse ved stier. Opgaven vedrører ligeledes den løbende vedligeholdelse af naturstierne Salling Natursti og Vestsallingbanestien. Beløbet til renovering af cykel-/gangstier er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 udvidet med kr. fra og med budgetåret I 2014 renoveres den dobbeltrettede cykelsti på Thorsvej fra Brårupvej til Lokesvej, og i 2015 den dobbeltrettede cykel- og gangsti langs Furvej ved Resen Skole. Diverse kunstværker m.v. i bymiljøet Budgetbeløbet anvendes til afholdelse af udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af springvand og vandrender i gågaden. Byudsmykning vedligeholdelse og reparation mv Der er i budget 2013 vedtaget budgetbeløb til vedligeholdelse og reparation af bykunst på 11 rundkørsler, 8 Sallingpiger samt 13 byudsmykninger i Skive midtby med kr. i år 2013 samt kr./år i efterfølgende år. Ved budgetvedtagelsen for 2014 er springvandsperioden på Posthustorvet reduceret, hvilket medfører en reduktion på kr. fra og med budgetåret Budgettet er i budget 2014 udvidet med kr. fra og med Fortove Budgetbeløbet anvendes til drift og vedligeholdelse af fortove. Ved budgetvedtagelsen for 2014 er beløbet til fortove reduceret med kr. fra og med budgetåret Vedligeholdelse grusveje Budgetbeløbet anvendes til vedligeholdelse af de kommunale grusveje. Reparationer af belægninger på kørebaner m.v Budgetbeløbet anvendes til asfaltreparationer og lappearbejde. Slidlag og forstærkninger på kørebaner m.v Budgetbeløbet anvendes til udgifter vedrørende bære- og slidlag på kørebaner, stier, ramper, kantforstærkninger, afstribede cykelbaner samt på sideanlæg (rastepladser, parkeringsarealer) på kommunens veje. Ved budgetvedtagelsen for 2014 er beløbet til slidlag reduceret med kr./år fra og med 2014 som følge af funktionsudbuddet på asfalt. Driftsbesparelsen anvendes iflg. note 1 til anlæg.. 47

12 Vejbidrag Vejene skal i henhold budget 2011 afholde 1 % af anlægsudgifterne hos Skive Vand A/S (Spildevand). Der er et anlægsbudget på spildevandsområdet på ca. 38 mio. kr. Skive Vand A/S opkræver 8 % af anlægsudgifterne svarende til ca. 3,2 mio. kr./år. Vejbidraget er i budget 2014 udvidet med kr. fra og med budgetåret Vintertjeneste Budgetbeløbet dækker snerydning og glatførebekæmpelse samt vagtordning. Vintertjenesten omfatter en kommunal vagtordning, hvor der er mulighed for at udkalde eget mandskab og maskiner samt private entreprenører. Herudover dækker kontoen ligeledes indkøb af salt og sand samt reparation og nyindkøb af nødvendigt materiel (sneplove, sand- og saltspredere) Kystbeskyttelse Budgetbeløbet til kystbeskyttelse omfatter drift og vedligeholdelse af pumpestationer Nordre Dige, tilsåning, slåning, kvoteregulering mv. af omliggende engarealer samt lodsejerbidrag til kystsikringsanlæg ved Hostrup Strand. Til højvandsberedskab er afsat Til kystsikring er afsat Budgetbeløbet til kystsikring er ved budgetvedtagelsen for 2014 reduceret med kr./år fra og med budgetåret Entreprenørgård Udgifter: kr Indtægter: kr Entreprenørgård Mål: Det er målet at opretholde en velfungerende og effektiv driftsorganisation. Resultatkrav: At driftsafdelingen er i stand til at udføre anlægs- og serviceopgaver til en konkurrencedygtig pris. Budgetbeløbet er i forbindelse med budgetvedtagelse 2011 reduceret med følgende beløb i forhold til budget 2011: Budget 2012 Budget 2013 Budget kr kr kr. Reduktionerne skal realiseres ved effektivisering af entreprenørgårdens drift. 48

13 Personale Beløbet indeholder lønudgifter, kursusgebyr, beklædning og tjenestekørsel til ledelse, administration og medarbejdere i driftsafdelingen. Derudover dækker det udgifter til vagt på vejområdet i perioden 1. april til 31. oktober. Kontoen anvendes som mellemregningskonto for arbejdslønninger i driftsafdelingen, idet de bogførte lønudgifter efterfølgende udkonteres til de respektive arbejdssteder samt andre områder, så som det brugerfinansierede område, anlægsprojekter, kommunale institutioner, afdelinger og andre forvaltninger. De afholdte lønudgifter til medarbejdere i driftsafdelingen udkonteres med en timeløn, der udover den direkte lønudgift indeholder udgifter til afholdelse af ferie, søgnehelligdagsbetaling, sygdom og pension, kørselsgodtgørelse, arbejdstøj, udgifter til kurser, møder og tillidsmandsarbejde samt husleje og administration. Materiale og aktivitetsudgifter Beløbet dækker: Drift af IT-systemer, Kontorhold, kontormaskiner og inventar og konsulentbistand Mobiltelefoner Møder og repræsentation Maskiner og materiel Budgetbeløbet dækker drift og vedligeholdelse (brændstof og reparationer), udskiftning og nyanskaffelser af maskiner og materiel i driftsafdelingen. Brændstof Anskaffelser Reparationer Forsikringsskader Som udgangspunkt er kommunen selvforsikret, hvilket er ensbetydende med, at udgifterne til diverse skader på såvel egen ejendom og ansatte som skader på andens mands ejendom og personskader afholdes af kommunen selv. Der er oprettet en central kommunal pulje, der dækker visse af disse udgifter i de enkelte afdelinger i kommunen. For Park & Vej gælder imidlertid, at en væsentlig del af de opståede skader ikke dækkes af den centrale pulje. Budgetbeløbet dækker således udgifter til afdelingens skader, der ikke dækkes af puljen. Der kan typisk være tale om skader på maskiner og materiel, kabelskader ved gravearbejde, hærværk, skader som følge af fald på fortove o.s.v. Forbrugslager entreprenørgården Lageret indeholder diverse indkøbte varer og smådele samt håndredskaber/ værktøj, som anvendes af kommunens markpersonale i forbindelse med drifts- og anlægsopgaver. Forbruget udkonteres ikke, men indregnes i den udkonterede timepris. Lager vejgrus, stabilgrus, sand m.v

14 Kontrol af afspærringer Diverse udgifter vedr. kalkulationsopmålinger Indtægter Indtægten fremkommer ved udkontering af entreprenørgårdens udgifter til opgaver, udført for kommunale institutioner, afdelinger og forvaltninger samt anlægsprojekter Driftsbygninger og pladser Til drift og vedligeholdelse af de 4 materielgårde og øvrige bygninger, rengøring, fastnet telefoner, skatter, forsikringer samt elforbrug og olieopvarmning Huslejeudgifter på Gyrovej Lejeindtægt på Gyrovej, udleje af lagerplads for forsyningsområde Diverse lejeudgifter Natur & Miljø Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Natur & Miljø udgør følgende: Udgifter: kr Indtægter: kr Opgaver/målsætninger: Hovedopgaverne indenfor politikområdet Natur & Miljø er: Vandløbsvedligeholdelse, vandløbsrestaurering og udarbejdelse af regulativer på offentlige vandløb Vand- og Natura 2000 handleplaner Naturpleje og naturformidling Badevandskontrol Miljøtilsyn virksomheder, landbrug, badebassiner og vindmøller Miljøgodkendelser virksomheder og landbrug Jordforurening og råstofindvinding Affaldsplanlægning og håndhævelse Spildevandsplanlægning Indsatsplanlægning for grundvand Vandforsyningsplanlægning og tilsyn med drikkevandskvaliteten Skadedyrsbekæmpelse 50

15 Hovedopgaverne er beskrevet med udgangspunkt i de opgaver, som har tilknyttede regnskabskonti. Derudover er der en lang række administrative opgaver, der ikke indebærer indtægter og udgifter. Opgaverne løses med udgangspunkt i primært følgende lovgivninger: Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven, Vandforsyningsloven, Jordforureningsloven, Råstofloven, Husdyrbruggodkendelsesloven mv., samt tilknyttede bekendtgørelser. Organisation: Natur & Miljø består af to teams med en fælles afdelingschef. Team Natur består af 11 personer (inklusiv teamleder) plus evt. en projektstilling. Team Miljø består af 10 personer (inklusiv teamleder) plus 2 projektstillinger. Lønomkostningerne afholdes under Teknisk Forvaltnings administrative område. Natur: 0.71 Vedligeholdelse af vandløb Mål Vandløbene vedligeholdes så både miljø- og afvandingsforhold er tilgodeset. Opgaven omfatter administration efter vandløbsloven, planlægning og styring af vandløbsvedligeholdelsen i kommunale vandløb, vandløbsrestaureringsprojekter samt den nødvendige tilsynsaktivitet i forbindelse med administration af vandløbsloven og miljøbeskyttelsesloven. Kommunen har pligt til at vedligeholde de kommunale vandløb i henhold til de fastsatte krav i vandløbsregulativerne. Der vedligeholdes i alt over 300 km vandløb i Skive Kommune. Det eksakte tal varierer fra år til år. Budgettet er ifm. budgetvedtagelsen for 2013 udvidet med kr. til udarbejdelse af vandhandleplaner og opmåling af vandløb i årene 2013 og Beløbet er finansieret af opsparede midler fra tidligere år. Beløbet til vedligeholdelse af vandløb er fra og med budgetåret 2014 reduceret med kr. jf. budgetvedtagelsen for Vandplaner, Natur 2000 og Grøn Vækst Skive Kommune modtager kr. i DUT midler pr. år i perioden til administration og myndighedsbehandling til følgende områder: Vandhandleplaner: Vandløb: Reduceret vandløbsvedligeholdelse (nye vandløbsregulativer og konsekvensvurderinger) Vandløbsrestaurering Spildevand (kommunale myndighedsopgaver): Rensning i spredt bebyggelse Renseanlæg Opdatering af spildevandsplan 51

16 Natura 2000-handleplaner: Administration Information til lodsejer ved LDP-tilskudsordninger: Administration Generel: Myndighedsbehandling: Afbureaukratisering Grøn Vækst samlelov: Flerårige energiafgrøder Planlægning for fælles biogasanlæg Planlægning for store husdyrbrug 0.50 Naturbeskyttelse Mål At bevare og forbedre de beskyttede naturtyper som levesteder for det vilde dyre- og planteliv. Beskyttelse og forbedring af det aktuelle landskabselement og sikring af de landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier, der er knyttet dertil. Sikre offentlighedens adgang til naturområderne. Styrke mulighederne for friluftsliv samt sikre naturoplevelser nær byerne. Området omfatter drift og vedligeholdelse af naturarealer og naturgenopretningsprojekter, naturvejledning og formidling, fredningssager samt sagsbehandling, tilsyn og information vedr. beskyttet natur, bygge- og beskyttelseslinier samt bevaringsforanstaltninger. Desuden afholdes udgifter til græsningsaftaler og hegning af naturplejemidlerne. Området er i forbindelse med budgetvedtagelsen udvidet med kr. i 2013 til renovering og vedligeholdelse af stier Limfjordsrådet Der er afsat kr til medlemskab af Limfjordsrådet. Limfjordsrådet er et politisk forum for samarbejde mellem de nye Limfjordskommuner omkring en bæredygtig fjord. Limfjordsrådets formål er at understøtte forbedringer af Limfjordens miljøtilstand, herunder koordinering og rådgivning om tiltag til reduktion af belastningen på Limfjorden. Limfjordsrådet har en stor opgave i forhold til koordinering af indsatsen vedr. etablering af vådområder. Limfjordsrådet udarbejder en VandOplandsPlan (VOP) for kvælstof- og fosforvådområder. Limfjordsrådet har fået en officiel opgave i forbindelse med Vandplanerne idet rådet nu også er VandOplandsStyregruppe (VOS) for hele Limfjordens topografiske nedbørsopland. Hele Danmark er delt op i tilsvarende oplande og indenfor disse skal VOS prioritere og koordinere indsatsen på vådområder Recipientkvalitet og spildevand Tilsyn med badevand og Blå flag 52

17 Mål At sikre en tilfredsstillende badevandskvalitet, sikre borgerne information om badevandets kvalitet, samt bibeholde de niveauer af Blå Flag strande og havne, som kommunen hidtil har haft. Skive Kommune har 16 registrerede badestrande, hvor der føres kontrol med badevandskvaliteten via et prøvetagningsprogram. Heraf er Harre Vig, Glyngøre og Ålbæk Strand Blå Flag badestrande. Glyngøre og Fur havne er Blå flag havne Badevandets kvalitet bedømmes på et statistisk grundlag. Jo færre analyser, jo større er risikoen for at få en overskridelse af de gældende bakterielle grænseværdier. I 2013 tages 8-10 badevandsanalyser pr. badestrand. Skive Kommune er interessent i laboratoriedelen i LabVest. LabVest varetager prøvetagning og analysering af prøverne efter et fastlagt prøvetagningsprogram. Prisoversigten er derfor lavet med udgangspunkt i centerets priser. Det samlede budget til badevandsanalyser, recipient- og spildevandsundersøgelser er kr. for Der vil blive et merforbrug, hvis der opstår problemer med badevandskvaliteten i løbet af badevandssæsonen Beløbet til badevand, kyst og badevandsanalyser er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 reduceret med kr./år fra og med budgetåret Natur & Miljø - fælles 0.87 Miljøtilsyn virksomheder og landbrug Mål For miljøtilsyn på landbrug med husdyrbrug er målet at opfylde minimumskravet for antallet af tilsyn om året. På landbrug med husdyrbrug er frekvensen for tilsyn på mellem 3 til 6 år, alt efter husdyrbrugets størrelse. På landbrug uden dyrehold skal alle besøges over en periode på 20 år. For miljøtilsyn på virksomheder er målet at opfylde kravene til tilsynsfrekvenser og prioriterede tilsyn som fastsat i tilsynbekendtgørelsen som træder i kraft 7. januar For miljøtilsyn med badebassiner er målet at sikre en badevandskvalitet således, at kravene til vandkvaliteten overholdes, samt at det er sikkert for badegæsterne at bade og opholde sig i bassinerne. For tilsyn med vindmøller er målet, at møllerne overholder gældende støjkrav. Der føres udelukkende tilsyn i forbindelse med klage. For miljøgodkendelser er målet, at godkendelser meddeles i overensstemmelse med lovgivning og interne forskrifter, og at miljøbelastningen reguleres, så kommunens mål for miljø og natur tilgodeses. Der forventes samlet indtægter på kr. i form af brugerbetaling for ovennævnte ydelser. Miljø 0.80 IT-udgifter Fra og med budget 2013 er udgiften til IT-systemer - KMD Structura - flyttet til det enkelte fagområde fra Økonomisk Forvaltning. 53

18 0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv Natur- & Miljøafdelingens udgifter til Kvalitetsstyringssystem, Miljøportalen, samt andre IT-systemer er samlet under denne konto. Samtidig er Miljøsektionens udgifter til rådgivning og konsulentbistand i forureningssager, råstofsager, spildevandsplan, virksomhedstilsyn, affaldssager m.v. også samlet på denne konto. Ifm. budget 2013 er beløbet udvidet med kr. i årene Det skal anvendes til forbedret rensning af spildevand i det åbne land. Beløbet finansieres af opsparede midler fra tidligere år. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 er beløbet til råstoffer reduceret med kr./år fra og med budgetåret Indsatsplanlægning for grundvand Udarbejdelsen af indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet er lovbestemt, og der opkræves gebyr til dækning af udarbejdelsen. Gebyret anvendes tillige til at dække drift af koordinationsforum og administration i forbindelse med gebyropkrævningen. Gebyret pålægges samtlige de meddelte vandindvindingstilladelser på m 3 og derover. Gebyret er i 2013 fastsat til 8,6 øre pr. m 3 oppumpet vand og opkræves af staten, som efterfølgende afregner til Kommunen via bloktilskud. Der er ved budgetvedtagelsen for 2013 foretaget en udvidelse af budgettet med kr. i årene Beløbet skal anvendes til udarbejdelse af indsatsplaner og finansieres af opsparede midler fra tidligere år Vandindvinding Midlerne på denne konto anvendes primært til grundvandsundersøgelser i forbindelse med potentielle forureninger af drikkevand og til undersøgelser i forbindelse med udpegning af områder til nye indvindingsboringer, samt til udarbejdelse opdateret grundvandsmodel for Salling Skadedyrsbekæmpelse Bekæmpelsen af rotter er lovbestemt, og der kan opkræves gebyr til dækning af omkostningerne til bekæmpelsen. Gebyret pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien. Der er i 2014 budgetteret med et samlet gebyr på kr. Den samlede ejendomsværdi i Skive Kommune pr udgør 36,365 mia. kr. Dette medfører, at den andel af ejendomsværdien, der skal opkræves i 2014, udgør 0, Kollektiv trafik Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Kollektiv trafik udgør følgende: Udgifter: kr Indtægter: kr Opgaver og målsætninger: Politikområdet Kollektiv trafik omfatter opgaver vedrørende følgende: 54

19 Busdrift Færgedrift Lufthavn Organisation: Administration af busdriften og lufthavn varetages af Ledelsessekretariatet. Til at varetage færgedriften er der ansat 15 heltidsansatte medarbejdere, inkl. maskinmester. Herudover er der påregnet ansat ekstra mandskab i højsæsonen Busdrift Der er afsat kr. til busdrift og kr. til indkøb af busskure. Det godkendte budget for Midttafik indeholder som noget nyt udgifter til rejsekortet på 1,071 mio. kr. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 reduceres beløbet til busdrift med kr. fra og med budgetåret Færgedrift Fursund Færgeri: Udgifter: kr Indtægter: kr Personale og kontorhold Der er afsat kr til løn, telefongodtgørelse, tjenestekørsel, arbejdsskadeforsikring, beklædning, lønsumsafgift og kontorhold. Beløbet til lønninger er ved budgetvedtagelsen for 2014 udvidet med kr. fra og med budgetåret Færgerne Der er afsat kr til brændstof, smøreolie, forsikringer og vedligeholdelse. Budgettet til brændstof er udvidet med kr. i 2013 (kun det ene år) og derefter med kr./år. Budgetbeløbet til brændstof er udvidet med kr. fra og med budgetåret Beløbet til vedligeholdelse er reduceret med kr./år også fra og med budgetåret Færgelejer Der er afsat kr til vedligeholdelse af landanlæg og færgelejer. Beløbet til færgelejer er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 udvidet med kr. fra og med budgetåret Indtægter Der er budgetteret med indtægter fra overfart på kr Der er budgetteret med indtægter på kr i kompensation fra Trafikstyrelsen for gratis person-, cykel og invalidetransport for øboere. 55

20 Ved budgetvedtagelsen for 2014 er indtægtsbudgettet reduceret med kr. fra kr.til kr. fra og med budgetåret Hvalpsund Sundsøre færgefart: Udgifter: kr Indtægter: kr Hvalpsund Sundsøre overfarten drives i fællesskab af Vesthimmerland kommune og Skive kommune. Vesthimmerland kommune forestår administrationen af færgeriet. Skive Kommunes tilskud til færgeriet udgør i alt kr. Der modtages kr fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i årligt tilskud. Til at varetage færgedriften er der ansat 8 heltidsansatte medarbejdere, ekskl. medhjælp i sommerperioden. Udgifter til Sundsøre Lystbådehavn for leje og rengøring af lokaler i Servicebygningen i Sundsøre udgør kr Lufthavne Udgifter: kr Indtægter: kr Budgetbeløbet anvendes til drift og vedligeholdelse af lufthavnsanlægget i Vinkel. Der er budgetteret med indtægter for udleje af arealer på kr Planlægning Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Planlægning udgør følgende: Udgifter: kr Indtægter kr Planlægning: Indsatsområde Team Plan servicerer borgere, virksomheder og institutioner i forbindelse med overordnet planlægning, lokalplanlægning og administration efter Planloven. Der er særlig fokus på indsatsen i Skive Midtby i forhold til arkitektur, bevaring, indpasning af nybyggeri og rådgivning omkring facade- og skilteudformning. Team Plan arbejder tværsektorielt og helhedsorienteret, således at alle aspekter og hensyn så vidt muligt inddrages i al planlægning. Klima, energi og miljøhensyn integreres i arbejdet. Mål: Team Plan vil medvirke til At skabe sunde bydele og byområder i harmoni med naturen, kysten og landskabet 56

21 At planlægningen tilskynder til etablering og bevaring af harmoniske og smukke by- og boligmiljøer At planlægningen integrerer klima, energi og miljømæssige hensyn. At sagsbehandlingen er effektiv, smidig og kompetent og tilpasset den enkelte kunde, opgave og projekt At information og kommunikation, service og rådgivning optimeres. Kerneydelser Medvirken til den overordnede fysiske planlægning/kommuneplan, herunder særligt ansvar for byomdannelsesplaner og midtbyplanen Udarbejdelse af temaplaner og administration af arkitekturpolitik, bevaringsplaner, skilte og facade regulativ, byfornyelsesplaner Administration af kommuneplanen Udarbejdelse af lokalplaner Udarbejdelse af miljøvurderinger og VVM-screeninger af fysiske planer Medvirken til sektorplanlægning såsom overordnet trafik- og transportplanlægning, varmeplanlægning, affaldsplanlægning etc. Udarbejdelse af helhedsplaner for landsbyer Byudvikrlingsopgaver, herunder udstykningsplaner Byomdannelsesplaner og administration Projekter i Plan Kommuneplan Medvirken til kommuneplanrevision Byudvikling Skive By - Samlet udviklingsplan for Skive Midtby i et tæt samarbejde med borgerne (Aalborgmetoden), - Byomdannelse/udviklingsplan for Å-planen/Slagterigrunden, - Attraktive bosætningsmuligheder i kommunen - Byudviklingsplaner i Skive og oplandsbyerne - Byggemodningsplaner. Oplandsbyerne Udviklings- og fornyelseslokalplaner for oplandsbyerne som opfølgning på byfornyelsesarbejdet og byudviklingsopgaver. Byfornyelse Færdiggørelse af - Durup, Søndergade, Selde, Breum og den vestlige del af Skive Igangsættelse af nye byfornyelsesprojekter vil ske efter prioritering i TMU/Byrådet. Lokalplaner Udarbejdelse af ca. 15 lokalplaner/år (Se listen) Miljøvurderinger i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner og kommuneplantillæg Digital Borger og Erhvervsservice PLANINFO - udvikling af digitalt informations/administrationssystem KORTINFO medvirken til udvikling af brugervenlig WebGis Kulturatlas for hele kommunen 57

22 - Gradvis opbygning af katalog over bevaringsværdige bymiljøer og bygninger i hele kommunen Andre opgaver - Sekretariat for Byfonden - Sekretariat for Komiteen for præmiering af smukke bygninger i Skive Kommune. - Sekretariat for Facadeudvalget Medvirken til sektorplanlægning - Energibyen Skive - Medvirken til trafikplan for hele kommunen, - Medvirken til trafikplan for Skive By, - Diverse infrastrukturprojekter Geodata : Området varetager følgende opgaver: Køb, vedligeholdelse og administration af grundkort (tekniske kort, matrikelkort, luftfotos og øvrige rasterkort) Opsætning af kort Hjælp til opsætning af nye temakort Udarbejdelse af by- og kommunekort Systemarbejde og systemvedligeholdelse af kommunens Geografiske Informations System (GIS) IT-systemarbejde inden for ledningsregistrering Salg og levering af digitale data Området har følgende overordnede mål: Altid at have et kortmateriale, der er tidssvarende som administrationsgrundlag, både aktualitetsog nøjagtighedsmæssigt. GIS-systemerne giver mulighed for helhedsorienteret, sikker og hurtig sagsbehandling. GIS-systemerne understøtter rationel brug. Geodata udbredes til hele organisationen i Skive Kommune. Levere korrekte opmålinger og beregninger af vandforsynings- og afløbsdata hurtigst muligt. Organisation: Til løsning af opgaverne med lokalplanlægning er der ansat 6 planlæggere og 1 teknisk designer. Lønomkostningerne afholdes under Teknisk Forvaltnings administrationskonto, som henhører under økonomiudvalgets ansvarsområde. Til løsning af opgaverne i Geodata er der ansat 3 medarbejdere. Lønomkostningerne afholdes under Teknisk Forvaltnings administrationskonto, som henhører under økonomiudvalgets ansvarsområde Udleje af arealer Udgifter: kr Indtægter kr Budgetbeløbet anvendes til betaling af skatter og afgifter på jorder til ubestemte formål, samt leje af arealer. Indtægter oppebæres fra udleje af arealer Lokalplanlægning

23 Der er afsat midler til udarbejdelse af fysiske planer, herunder konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af planer. Beløbet til planlægning er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 reduceret med kr. fra og med budgetåret Kort og GIS Udgifter: kr Indtægter: kr Der oppebæres indtægter ved salg af kortmateriale m.v Byfornyelse - betaling af ydelsesbidrag vedr. ejendomme der er ombygget i henhold til byfornyelsesloven Området omfatter ejendomme, som er ombygget og forbedret i henhold til lov om byfornyelse og boligforbedring. Ombygnings- og forbedringsprojekterne er finansieret ved optagelse af lån i ejendommene. I forbindelse med gennemførelse af projekterne har kommunen påtaget sig en forpligtelse til at betale den del af afdragene (Ydelsesbidrag) på optagne indexlån, som ikke kan lægges på huslejen. Budgetbeløbet vedrører kommunens andel af ydelsesbidrag på følgende ejendomme: Brårupvej 130 Havnevej 19 A + B Asylgade 2 A Havnevej 9 11 Nørre Alle 12 Aakjærsvej Nordbanevej 10 Aakjærsvej 11 Voldgade 8 Nørre Alle 7 Sallinggade 14 Torvestræde 4-6 Aakjærvej 11 Frederiksgade 19 Voldgade 10 Voldgade 3 Stationsvej 36, Rønbjerg Bredgade 5-7, Glyngøre Durupvej 2, Glyngøre Jernbanegade 21-29, Roslev Skivevej 1 i Selde Klostervej 1 i Breum 2.40 Havne Skive havn Udgifter: kr Indtægter: kr Budgetbeløbet anvendes til drift af Skive Havn, som omfatter vedligeholdelse havneanlæg og arealer, renholdelse, vand og el, drift af bugserbåd, isbrydning mv. Indtægterne oppebæres primært fra skibsog vareafgifter samt udleje af arealer til erhvervsvirksomheder. Fordelingen er som vist i nedennævnte opgørelse: De budgetterede indtægter er fordelt således: Skibsafgifter kr Vareafgifter kr Vareafgifter for muslinger kr Arealudleje kr Diverse indtægter kr Bugsering og salg af vand kr De budgetterede udgifter er fordelt således: Ejendomsskatter og drift/vedl. havneanlæg kr Drift af bugserbåd - Krabbe kr

24 Isbrydning kr Myndighedsvaretagelse, drift mv. kr PR-virksomhed kr Den daglige drift varetages af Skive Shipping i henhold til indgået overenskomst. Glyngøre havn Udgifter: kr Indtægter: kr Budgetbeløbet anvendes til drift af Glyngøre Havn, som omfatter vedligeholdelse, affaldscontainere, vand og el m.v. Indtægterne oppebæres fra udleje af arealer samt indtægter fra skibs- og vareafgifter. Indtægter og udgifter udgøres af følgende: Indtægter: Skibs- og vareafgift kr Udgifter: Renholdelse, belysning og vedl. kr Fur Industri- og lystbådehavn Udgifter: kr Indtægter: kr Budgetbeløbet anvendes til drift af Fur Havn og omfatter vedligeholdelse, rengøring, vand, el og renovation m.v. Indtægterne oppebæres fra havneafgift fra faste bådpladser, diverse indtægter, herunder husleje fra Fursund Færgeri, skibs- og vareafgifter(primært bentonit) samt gæstesejlere. Indtægter og udgifter udgøres af følgende: Indtægter: Skibs- og vareafgift kr Gæstesejlere kr Faste bådpladser kr Øvrige indtægter kr Udgifter: Skatter og afgifter kr Vedligeholdelse, forbrugsafgifter. kr Lystbådehavne Skive Søsportshavn skal uddybes fra tid til anden som følge af kontrakten mellem Skive Søsportshavn og Skive Kommune. I henhold til kontrakten skal Søsportshavnen overalt have en bunddybde på 2,5 m. Uddybning vil være nødvendigt hvert andet eller tredje år. Ved udmundingen af Felding Bæk samt ved Karup Å/Skive Å og i sejlrenden i Jollehavnen vil der ligeledes blive bortgravet aflejrede sedimenter. Der er i budgetbeløbet afsat et mindre beløb til uddybning af andre private havne i kommunen. 60

25 2.40 Oprensning og uddybning af kommunale havne Budgettet er afsat til oprensning og uddybning af Skive, Fur og Glyngøre Havne. 4.5 Bygninger. Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Bygninger udgør følgende: Udgifter: kr Indtægter kr Opgaver og målsætninger: Politikområdet Bygninger omfatter opgaver vedrørende følgende: Drift og vedligeholdelse af bygninger Energiovervågning og -styring Vedligeholdelse af tekniske anlæg Planlægning, projektering og tilsyn med anlægsopgaver på bygningsområdet Drift og vedligeholdelse omfatter beboelsesejendomme, landbrugsejendomme og erhvervsejendomme, som i henhold til styrelsesvedtægten henhører under udvalgets område. Den udvendige vedligeholdelse og vedligeholdelse af tekniske anlæg omfatter: skoler institutioner på børneområdet institutioner på ældreområdet institutioner på handicapområdet administrations- og andre ejendomme Det samlede bygningsareal omfatter ca m 2. For bygningsvedligeholdelse er opstillet følgende faglige mål: at arbejde for systematisk vedligeholdelse af alle ejendomme, at alle vedligeholdelsesopgaver planlægges ud fra en byggeteknologisk og miljømæssig kvalitativ vurdering, at arbejde for en højnelse af bygningernes generelle tilstand, således at der ikke sker en økonomisk forringelse af ejendomsmassen, at tilstræbe et sundt arbejdsmiljø, at foretage vedligeholdelse med henblik på i fremtiden at mindske driftsudgifterne Der oppebæres indtægter ved udleje af beboelses- og erhvervsejendomme. Organisation: Til varetagelse af opgaver på bygningsområdet er der ansat 7 medarbejdere. Lønomkostningerne afholdes under teknisk forvaltnings administrationskonto, som henhører under økonomiudvalgets ansvarsområde. Udvalget varetager den udvendige vedligeholdelse af skoler, sociale institutioner, administrationsbygninger m.v. som i henhold til styrelsesvedtægten ikke henhører under andre udvalg. 61

26 0.10 IT-udgifter Fra og med budget 2013 er kontering af IT-udgifter/serviceaftaler vedr. BBR, MapEjendom mv. flyttet til det enkelte fagområde fra Økonomisk Forvaltning 0.10 Kommunale bygninger Udgifter: kr Indtægter kr Området omfatter: Drift og vedligeholdelse af bygninger Planlægning, projektering og tilsyn med anlægsopgaver på bygningsområdet Fra og med budget 2014 er der foretaget en udvidelse af budgettet med kr. til udvendig vedligeholdelse af grundarealer og veje ved rådhusene Teknisk vedligehold Området omfatter: Energiovervågning og -styring Vedligeholdelse af tekniske anlæg Af budgetbeløbet er afsat kr til ventilationsrengøring i alle kommunale bygninger i Skive Kommune Pulje - Teknisk vedligehold Der er i budget 2012 indarbejdet en pulje til samling af de reduktioner, som skal indhentes ved etablering af energibesparende foranstaltninger i form af renovering af klimaskærme, etablering af solceller samt andre energibesparende foranstaltninger udført på institutioner i kommende år. I budgetoplægget for 2014 er følgende reduktionspulje registreret: Budget 2014: kr. Budget 2015: kr. Budget 2016: kr. Budget 2017: kr. 62

27 5. Teknik- og miljøudvalget, Brugerfinansieret drift 63

28 64

29 5.1 Renovation Politikområder Budget 2014 Renovation, overskud GRAND TOTAL, Overskud Affaldshåndtering Opgaver og målsætninger: Affaldshåndteringen omfatter drift af anlægget i Kåstrup med genbrugsafdeling og genbrugsbutik, deponeringsanlæg, omlastestation/sorteringsanlæg, jordbehandling, olie og kemikalier samt indsamlingsordning/dagrenovationsordning. Indsamlingsordningen/dagrenovationsordningen omfatter samtlige ejendomme i kommunen. Indsamlingen af dagrenovation varetages af fremmed entreprenør efter indgået kontrakt med kommunen. Organisation: Affaldsområdet varetager driften af 2 genbrugspladser, i henholdsvis Kåstrup og på Oddervej i Skive samt en containerplads på Fur. Til at varetage driften af anlægget i Kåstrup samt genbrugspladserne er der ansat 30 fuldtids medarbejdere. Bemærkninger til budget : Omkostningerne ved drift af affaldshåndteringen finansieres dels af et gebyr for samtlige ejendomme tilsluttet renovationsordningen og dels ved, at der opkræves en afgift for affaldsfraktioner, som indleveres til behandling på anlægget i Kåstrup samt indtægter fra udleje af genbrugsbutik og salg af genbrugsmaterialer. 65

30 Budgettet er udarbejdet på basis af budget for 2013, årsregnskabet for 2012 samt virksomhedsplanen for og er udtryk for bedste skøn over affaldssektionens forventede driftsresultat og økonomiske stilling. Budgettet forventes at kunne opfyldes på basis af den nuværende kapacitet samt de budgetterede nyinvesteringer. Den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med den regnskabspraksis, som benyttes i årsregnskabet. Driftsbudgettet for 2014 udviser et overskud på kr. Som det fremgår af den tidligere udarbejdede virksomhedsplan, forventes der at blive foretaget følgende investeringer i 2014: Udskiftning af lastvogn Bygningsændring etc. vedr. affaldshåndtering I alt Skive Byråd har i møde d. 25. juni 2013 godkendt, at der etableres et 60-selskab til varetagelse af kommunernes arbejdsfunktioner etc. på affaldsområdet i Holstebro, Lemvig, Struer og Skive. Samtlige aktiviteter, aktiver og passiver i Skive Renovation 4-S overføres til det nye 60-selskab. 66

31 6 Beredskabskommissionen 67

32 68

33 6. Beredskabskommissionen. U/I Budget 2014 Redningsberedskab U I GRAND TOTAL U I Opgaver og målsætninger: Områdets virksomhed er reguleret i Beredskabsloven, lov nr af 23. december 1992, og Beskyttelsesrumsloven, lov nr af 23. december En af beredskabsområdets vigtigste opgaver er det skadeforebyggende arbejde. Dette arbejde kan opdeles i følgende hovedgrupper: Brandteknisk byggesagsbehandling Brandsyn af brandfarlige virksomheder og bygninger og visse andre bygninger Beredskabsplanlægning Undervisning Beredskabsområdet har opstillet følgende overordnede generelle målsætninger: at sikre og udbygge god rådgivning overfor kommunernes professionelle rådgivere og ikke mindst kommunernes virksomheder at sikre en hurtig og effektiv sagsbehandling på alle niveauer i kommunerne at sikre borgerne et effektivt og sikkert beredskab i såvel fredstid som under krise og krig Organisation: Til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet er der nedsat en beredskabskommission for Skive kommune. Personale Til at varetage opgaverne er der ansat og aflønnet følgende: 1 Beredskabschef 1 Indsatsleder 1 Beredskabsinspektør Byrådet har d. 29. marts 2011 besluttet at indgå en 10-årig overenskomst med Falcks Redningskorps A/S om udførelse af brandslukningen i kommunen, hvor indsatsledervagten udelukkende varetages af Skive Kommune. 69

34 70

35 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71

36 72

37 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Erhverv og Turisme U I Klima og Energi U I Væksthuse U I GRAND TOTAL U I 7.1 Erhverv og Turisme Opgaver og målsætninger: Erhvervspolitikken Der er udarbejdet en ny erhvervspolitik for perioden Formålet med politikken er at skabe mere vækst og udvikling på Skiveegnen. Målet er at sikre flere arbejdspladser på egnen. Der er i forbindelse med politikken forslag om 6 indsatsområder og 2 tværgående temaer Udvikling og vækst skabes via 6 indsatsområder: Bæredygtig energi Uddannelse og opkvalificering Forretningsudvikling og innovation Iværksætteri Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft Infrastruktur 2 tværgående temaer: Serviceleverandør Branding og kommunikation Alle 6 indsatsområder er vigtige for at kunne skabe vækst og udviklng, men indsatsområdet Bæredygtig energi prioriteres ekstra højt. I forbindelse med erhvervspolitikken udarbejdes konkrete handlingsplaner, og der vil være en midtvejsevaluering. Turisme- og Oplevelsespolitikken

38 I Turisme- og Oplevelsespolitikken arbejdes der med begrebet oplevelsesklynger. Der er fastlagt følgende 4 oplevelsesklynger: Spøttrup Glyngøre Fur Skive by Inden for disse områder vil der blive arbejdet med: Skabe indtægtsfokuseret oplevelsesudvikling Skabe flere aktiviteter Udnytte de geografiske og tematiske synergier Arbejde systematisk og målrettet med kvalitetsudvikling og kvalitetssikring Erhverv og turisme omfatter bl.a. følgende opgaver: Den lokale erhvervsservice er placeret ved Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET), som er en lokal forankret forening for erhverv, turisme og iværksætteri. Der forhandles årligt en resultatkontakt med SET. Der er nedsat en Væksttaskforce med repræsentanter fra Skive Kommune, Region Midtjylland, DI og SET. Formålet med Væksttaskforcen er at lave en målrettet indsats, der kan bidrage til at fremme beskæftigelsesudviklingen i Skive Kommune gennem områder som kompetenceudvikling, iværksætteri, energi, innovation, forretningsudvikling og turisme. Der arbejdes med udvikling og samarbejdsaftaler mellem Skive Kommune, egnens virksomheder og de vidergående uddannelser og kommuen er repræsenteret ved URiS (Uddannelsesrådet i Skive) Erhverv og turisme Budgettet er fordelt således: Tilskud Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter kr , incl. tilskud til handelschefen. Kontingent Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter kr Diverse tilskud kr Bidrag til EU-kontor kr Udviklingsaktiviteter kr Netværk Limfjord kr Der er afsat kr til opprioritering af områder i et bredt perspektiv, så udvalget kan igangsætte og understøtte udviklingsaktiviteter, projekter og markedsføringsaktiviteter løbende. Ved budgetvedtagelsen for 2014 er der reduceret kr. fra og med budgetåret 2014 for hvert af følgende områder: Diverse tilskud Tilskud til Skiveegnens Turistcenter Udviklingsaktiviteter Samtidig hermed er der for samme periode reduceret kr. på Netværk Limfjorden. 74

39 7.2 Klima og energi Opgaver og målsætninger: Målsætningen er at kommunen som geografisk enhed skal være CO2-neutral i Klima og energi Fokus i 2014 vil fortsat være at få igangsat og styrket etablering af biogas både til opvarmning og til transport, herunder især at igangsætte etableringen af GreenLab Skive og at få skabt yderligere samarbejde i et nyt KASK-projekt Biogas Vi forventer endvidere at få konsolideret etableringen af Erhvervsklynge Grøn Gas, som er startet i Alle projekter har til formål at udvikle systemintegration mellem forskellige energiformer og bidrage til målsætningen i Klima- og energistrategien. Samtidig skal den være en del af en erhvervsmæssig satsning inden for klima og energi med målet om at skabe flere og nye arbejdspladser. Vi intensiverer indsatsen for at arbejde med lavenergirenovering af private boliger og input til uddannelsesprogrammer til folkeskoler og erhvervsskoler. Endvidere forventer vi en indsats inden for generel bærdygtighed og mere specifikt udarbejdelse af en ressourceplan med henblik på at genbruge byggematerialer og mursten. Den største indsats vil være på biogas-området, og geotermi-projektet vil fortsat have stor bevågenhed mhp. på at få afklaret økonomi, forsikringsforhold, boreprojekt m.m. Kommunen er involveret, men en stor del af forberedelserne varetages af et selvstændigt selskab, der ikke er omfattet af kommunens budget. I budgetvedtagelsen for 2014 er beløbet til Klima og Energi reduceret med kr. fra og med budgetåret Samtidig hermed er beløbet udvidet til samme med kr. også fra og med budgetåret Væksthuse Opgaver og målsætninger: Målsætningen er at videreudvikle væksthusene og fremme væksten af erhvervslivet og iværksættere Væksthuse I 2011 overtog kommunerne ansvaret for væksthusene. KL og Økonomi- og Erhvervsministeriet (ØEM) var enige om at videreføre væksthusene efter 2010 som knudepunkter i et enstrenget erhvervsfremmesystem for at fremme vækst og at samarbejde om at videreudvikle væksthusene. Der blev grundlagt fem væksthuse i Danmark. Da kommunerne overtog ansvaret for væksthusene i 2011, indgik Kommunekontraktrådet (KKR) i hver region årlige aftaler med det pågældende væksthus. I den forbindelse skulle kommunernes styring af væksthusene styrke samspillet mellem væksthusene og de lokale erhvervskontorer yderligere. Endvidere skulle de årlige aftaler udnytte potentialet ved at have et fælles brand, systemer, værktøjer, 75

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Planlægning udgør følgende:

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Planlægning udgør følgende: 4.4 Planlægning Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Planlægning udgør følgende: 4.771.600 kr. -3.854.800 kr. Indsatsområde: Team Plan servicerer borgere, virksomheder og institutioner

Læs mere

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Natur & Miljø udgør følgende:

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Natur & Miljø udgør følgende: 4.2 Natur & Miljø Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Natur & Miljø udgør følgende: Udgifter: Indtægter: 9.997.700 kr. -1.903.300 kr Opgaver/målsætninger: Hovedopgaverne indenfor

Læs mere

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Park & Vej udgør følgende:

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Park & Vej udgør følgende: 4.1 Park & Vej Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Park & Vej udgør følgende: 73.702.100 kr. -2.328.200 kr. Opgaver og målsætninger: Politikområdet Park & Vej har følgende hovedopgaver:

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret drift.

SKIVEKOMMUNE Budget Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret drift. 4 Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret drift. 39 40 4. Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret Budget 2014 på politikområder - Drift: Politikområder U/I Budget 2014 01 Park og Vej U 72.878.900

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget Teknik og miljøudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget Teknik og miljøudvalget 4. Teknik og miljøudvalget 35 36 4. Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret Budget 2013 på politikområder - Drift: Politikområder U/I Budget 2013 01 Park og Vej U 73.169.347 I -2.400.623 02 Natur &

Læs mere

4. Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret

4. Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret 4. Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret Budget 2015 på politikområder - Drift: Politikområder U/I Budget 2015 01 Park og Vej U 73.702.100 kr. I -2.328.200 kr. 02 Natur & Miljø U 9.997.700 kr. I

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418 Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2015 Udgifter uden overførselsadgang Bilag 3 Teknik og Miljøudvalget Boliger og byudvikling 23.129.038 7.765.908 15.363.130 631.962-807.259 1.718.802-2.154.563-83.182

Læs mere

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima 13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima overslag Regn skab 2012 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 7.934 14.652 14.197 14.195 14.152 14.152 Planlægning 91 101 101 101 101 101 Natur og miljø 12.50 3 14.155

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.957

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Veje, Grønne områder og Miljø Budget Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø

Veje, Grønne områder og Miljø Budget Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø Side 1 af 6 1. Det overordnede budget Politikområdet Veje, Grønne områder og Miljø hører under Udvalget for Miljø og Teknik, og har et samlet

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 15 Natur, vand og miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 7.749

Læs mere

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012 4.672.055 21.193.401 16.521.346 100.000 Boliger og byudvikling -8.650 202.884 211.535 0 002510 Fælles formål 266.189 266.189 0 Ejendomme, fælles formål Ændret bygningsdrift - rammebesparelse 266.189 266.189

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen Regnskab 2012 XV Generelle Bemærkninger Bilag 15 Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen i Teknik og Miljø Regnskab 2014 Decentraliseringsordning Sektor 2.01: Administration, stabsfunktioner

Læs mere

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Budget- og regnskabssystem 4.2 - side 1 Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende det kommunale vejvæsen samt udgifter og indtægter i forbindelse med

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

NOTAT Teknisk Udvalg

NOTAT Teknisk Udvalg NOTA 18. maj 2011 Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg har ansvaret for ca. 170 km kommunale veje, 160 km private fællesveje, 120 km cykelstier og 150 km fortove og gangstier. Derudover varetager Teknisk Udvalg

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a. offentlige

Læs mere

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. Budgetområde 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -

Læs mere

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift Rengøring... 4 0.10 Teknisk drift Teknisk service administration...

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret drift

SKIVEKOMMUNE Budget Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret drift 5. Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret drift 59 60 5. Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret drift Politikområder U/I Budget 2013 Renovation U 34.240.000 I -37.493.000 GRAND TOTAL, Overskud

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

Præsentation. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Præsentation. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Præsentation Teknik & Esbjerg Kommune Indhold Forord...3 Mission, Vision og Værdigrundlag...4...5...6...7...8...9...10 Teknik &, organisationsplan...11 2 Præsentation Teknik & Direktion Kommunaldirektør

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. område 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde 2.03

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Miljø- og Energiforvaltningen

Miljø- og Energiforvaltningen - og Energiforvaltningen Drifts- og anlægsramme for - og Energiforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Drift 2015 Anlæg 2015 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Aalborg Forsyning, Gas 14.401 14.571 Aalborg Forsyning,

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 801 Vej og Park 801 Vej og Park OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Parker og legepladser, projekt nr. 20 Skove og naturområder, projekt nr. 20 Strandområder, projekt nr. 20 Kolonihaver, projekt nr. 20 Idrætsanlæg,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010 Side 1 af 10 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser forhold til korr. Skattefinansieret - drift: Entreprenørafdelingen -3,2 0,4 1,2-0,6-1,8 Beredskab 9,6 10,6 10,5 10,5 0,0 Byg, Veje og Miljø -1,9-1,9-4,4-4,4

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring...

Læs mere

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Politikområde 4: KLIMA OG ENERGI Forsyning (myndighed/planlægning) Renovation herunder bortskaffelse af olie og kemikalieaffald

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning 72 Planlægning 302 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 66.912.809-54.494.161 13.013.000-1.569.000 51.424.000-52.535.000 72 Planlægning.. bev. 292.170 101.000 202.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

17. VEJE, GRØNNE OMRÅDER OG MILJØ

17. VEJE, GRØNNE OMRÅDER OG MILJØ 17. VEJE, GRØNNE OMRÅDER OG MILJØ Vejområdet har haft travlt i det forløbende år og travlheden fortsætter i 2014. Der er udført trafiksikkerhedsprojekter for ca. 3 mio. kr. i 2013. Pengene var afsat i

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø varetager opgaver inden for tre politikområder: Miljø og planer Ejendomme Kommunale veje og trafik Miljø og planer Miljø og planer varetager opgaver

Læs mere

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016 Budgetoverblik Teknik- og Miljøudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Teknik- og Miljøudvalg 172.363.563 169.173.008 167.798.630 167.133.020 Trafik og Park 79.781.976 78.713.087

Læs mere

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: Infrastruktur Alle som færdes i Ikast-Brande Kommune på veje, og stier. Drift og vedligeholdelse af de kommunale veje og

Læs mere

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63

Læs mere

Mål for Budget Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål. Veje til målet. Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål.

Mål for Budget Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål. Veje til målet. Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål. for Budget 2014 03 Kommunale Ejendomme Energioptimering Forbrugsafgifter medfører store udgifter, og energiovervågning vil kunne optimere driften. En minimering af forbrug, med speciel fokus på vandspild.

Læs mere

B = Beslutter I = Indstiller O = Orienteres

B = Beslutter I = Indstiller O = Orienteres Kompetenceplan for Natur- Fritids og Kulturudvalget rev 24-02-14 Symbolforklaring: K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget PTU = Plan- og Teknikudvalget NFK = Natur- Fritids og Kulturudvalget ADM

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 6 Indholdsfortegnelse Udvalget for natur, teknik og miljø...2 Vej- og trafikområdet...2 14.228 Vej og parkvæsen...2 14.228 Vej og parkvæsen anlæg...3 14.232 Kollektiv trafik og havne...3 14.022 Jordforsyning

Læs mere

Bevilling 52 Teknik og Miljø

Bevilling 52 Teknik og Miljø Bevilling 52 Teknik og Miljø Bevillingen Teknik og Miljø hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen administreres af Center for Teknik og Miljø og omfatter fysisk planlægning, bygningsmyndighed,

Læs mere

Offentlige toiletter Nordfyns Kommune har offentlige toiletter som skal rengøres og vedligeholdes.

Offentlige toiletter Nordfyns Kommune har offentlige toiletter som skal rengøres og vedligeholdes. Budget for Teknik og miljøudvalget Generelle bemærkninger Der er taget udgangspunkt i 96 % af de 3 kommuners budgetter for 2006. Samtidig er der tillagt budgettal for de opgaver der overtages fra amtet.

Læs mere

012 Erhvervs og Borgerservice Teknik og Miljø

012 Erhvervs og Borgerservice Teknik og Miljø Haderslev Kommune 1 budget 2013 månedsk. budget pr. md.skifte 012 Erhvervs og Borgerservice 175.766 127.347 48.419 72 50 Teknik og 175.766 127.347 48.419 72 45 Udvalget for Plan og 155.842 109.726 46.116

Læs mere

Udviklingsaftale i Center for Teknik og Miljø. Udviklingsaftale for området Center for Teknik og Miljø Afdeling Miljø og natur

Udviklingsaftale i Center for Teknik og Miljø. Udviklingsaftale for området Center for Teknik og Miljø Afdeling Miljø og natur Udviklingsaftale for området Center for Teknik og Miljø Afdeling Miljø og natur Indledning Aftalen indgås mellem Teknik og Miljøudvalget og Flemming Kortsen, Centerchef for Teknik og Miljø. Målet med aftalen

Læs mere

Udvalget for Miljø og Teknik

Udvalget for Miljø og Teknik Økonomisk oversigt Resultatopgørelse Regnskab Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse Overførbudget budget regnskab selskrav Mio. kr 2007 2008 2008 *) 2008 Drift Svendborg Affald -3,7-0,4-0,4-0,4 0,0 0,0

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018 Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne Januar 218 Styrelsesvedtægten Teknisk Udvalg 18. Teknisk Udvalg består af 7 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-,

Læs mere

Omstilling/Tilpasning budget 2015-18

Omstilling/Tilpasning budget 2015-18 Frederikshavn Kommune Teknisk udvalg Omstilling/Tilpasning budget 2015-18 Økonomicentret, d. juni 2014 Drifts besparelses forslag Vinter -562-709 -818-925 Renhold af belægninger og bekæmpelse af invasive

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Naturbeskyttelse Vintervedligeholdelse Trafiksikkerhed Bygningsvedligeholdelse Klima og energirigtige løsninger Planlægning

Naturbeskyttelse Vintervedligeholdelse Trafiksikkerhed Bygningsvedligeholdelse Klima og energirigtige løsninger Planlægning MILJØ OG TEKNIKUDVALGET OVERSIGT OVER SERVICEMÅL 2013 Miljøpolitik Veje, grønne områder og kollektiv trafik Vedligeholdelse kommunale bygninger Adgang til natur Naturbeskyttelse Vintervedligeholdelse Trafiksikkerhed

Læs mere

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik Politisk økonomirapportering 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Til og med maj måned Regnskab 1. juni 2010 Forbrug og budget For hele udvalget er forbrugsprocenten ultimo maj måned 2010 på 49,4%. Ultimo

Læs mere

Præsentation. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune. Teknik & Miljø Præsentation

Præsentation. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune. Teknik & Miljø Præsentation Præsentation Teknik & Esbjerg Kommune Teknik & Præsentation 1 Mission, Vision og Værdigrundlag Forord... 3 Mission, Vision og Værdigrundlag... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10 Teknik &, organisationsplan...

Læs mere

Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur

Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.2 - side 1 Dato: December 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

OVERFØRSLER FRA DRIFT

OVERFØRSLER FRA DRIFT Aftaleområde: Kirkegårde Konti: 003540 Kirkegårde Lønninger... 26.900 kr. Øvrig drift... 300.700 kr. Fastfrosset:... 0 kr. Underskuddet på øvrig drift skyldes merudgifter til maskiner, som følge af en

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl. over-

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø -18 Præsentation varetager en alsidig vifte af opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, affald, veje og grønne områder. Arbejdet omfatter udarbejdelse af en række planer til myndighedsbehandling efter

Læs mere

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 Administrationspraksis for grøn ordning Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Anvendelsesmuligheder for pengene...3 3. Geografisk fordeling af VE-midlerne...3

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1. s primære opgaver Primære aktiviteter Skov og vandløb: Vedligeholdelse af vandløb, klimatilpasning og vedligehold ved Buresø : Forurening af jord og grundvand, miljøportal, kvalitetssikringssystem og

Læs mere

Bæredygtighed i Billund Kommune

Bæredygtighed i Billund Kommune Bæredygtighed i Billund Kommune Indsatsprogram for 2013 2020 Bæredygtighed for fremtiden Vækst og udvikling er nøgleord i Billund Kommune - og kommunens udviklingsstrategi "5 veje til vækst sætter kursen

Læs mere

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 22 Jordforsyning Bevillingsniveau

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 22 Jordforsyning Bevillingsniveau 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 22 Jordforsyning Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget 2014 05 Ubestemte formål 8.465 10.370 10.370 I alt bevilling 8.465 10.370 10.370 0.05

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Erfaringer fra 2 års drift med kontrolbud. Britt Bak Odgaard Kontraktholder John Allan Pedersen Afdelingsleder ved Park & Vejservice

Erfaringer fra 2 års drift med kontrolbud. Britt Bak Odgaard Kontraktholder John Allan Pedersen Afdelingsleder ved Park & Vejservice Erfaringer fra 2 års drift med kontrolbud Britt Bak Odgaard Kontraktholder John Allan Pedersen Afdelingsleder ved Park & Vejservice Indlæggets formål og indhold Formål Indhold Dele erfaringer fra et driftsudbud,

Læs mere

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013

SKIVEKOMMUNE Budget 2013 Budget 2013 2 Indholdsfortegnelse 1.1 Resultatopgørelse... 7 1.2 Indtægtsgrundlag... 8 1.3 Skattefinansieret drift.... 12 1.4 Skattefinansieret anlæg... 16 1.5 Forsyningsvirksomheder... 18 1.6 Langfristet

Læs mere

Disponering og handleplaner forslag til overførsel til 2016

Disponering og handleplaner forslag til overførsel til 2016 Teknik- og Miljøudvalget Disponering og handleplaner forslag til I forbindelse med økonomirapporten pr. 30. september, blev der overført et samlet forventet mindreforbrug på 6,410 mio. kr. I forbindelse

Læs mere

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015 Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.09. Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august I dette bilag gives bemærkninger til følgende

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

Netto drift, uden brugerfinansierede områder, med pris- og lønstigninger 205, , , ,318

Netto drift, uden brugerfinansierede områder, med pris- og lønstigninger 205, , , ,318 Fanø Kommune. Spillerumsopstilling 2017-2020, nr.3.0 Budgetforlig indarbejdet Bemærkninger: Hovedkontiene 0-6 budgetteres i 2017-priser, hovedkontiene 7 og 8 budgetteres i løbende priser. Budgetbeløb er

Læs mere

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Forslag til Budget 2017 2020 Budgetseminar, den 1. september 2016 1 Budget 2017-2020 Nr. Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget 2017 2018 2019 2020 (1.000 kr.) Samtlige forslag

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder

Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park & Vej s driftsbygninger

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Med økonomiaftalen for 2013 har regeringen og KL indgået en samlet aftale for finansieringen af den kommunale indsats i medfør af vandplaner, Natura

Med økonomiaftalen for 2013 har regeringen og KL indgået en samlet aftale for finansieringen af den kommunale indsats i medfør af vandplaner, Natura N O TAT Økonomiaftale for 2013 vedr. vandplaner, Natura 2000-planer og Grøn Vækst samlelov Med økonomiaftalen for 2013 har regeringen og KL indgået en samlet aftale for finansieringen af den kommunale

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Budgetoplysninger 2013

Budgetoplysninger 2013 Budgetoplysninger 2013 Drift Udvalget for Teknik og Miljø Udgift Indtægt i alt 10 Teknik og Miljøudvalg 136.149.209-18.399.624 117.749.585 1 Skattefinansieret 136.149.209-18.399.624 117.749.585 01 Park

Læs mere

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune NATUR OG MILJØPOLITIK - Temamøde Miljø- og Planudvalget Den 28. januar 2015 på Foerlev Mølle NATUR OG MILJØPOLITIK - Opgaven er at skabe en samlet politik på natur- og miljøområdet Processen skal indeholde

Læs mere

Set udefra Opgaver Kernen Teknisk Forvaltning Beredskabet

Set udefra Opgaver Kernen Teknisk Forvaltning Beredskabet Teknisk Forvaltning Beredskabet Vores viden forebygger brand og katastrofer Vi løser brand. og katastrofesituationer professionelt og sikkert Vi er hverdagens helte brandteknisk sagsbehandling forebyggelse

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK 115.688.636 110.363.792 117.654.325 115.826.089 116.692.333 116.692.333 Trafik og Park

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og miljøområdet. Centeret varetager en alsidig vifte af opgaver

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015

Læs mere