SKIVEKOMMUNE Budget Specielle Bemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVEKOMMUNE Budget 2014. Specielle Bemærkninger"

Transkript

1 Specielle Bemærkninger 37

2 38

3 4 Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret drift. 39

4 40

5 4. Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret Budget 2014 på politikområder - Drift: Politikområder U/I Budget Park og Vej U I Natur & Miljø U I Kollektiv trafik U I Planlægning U I Bygninger U I GRAND TOTAL U I I budget 2014 er der indarbejdet en reduktion på ½ % svarende til kr. vedrørende bedre udnyttelse af ressourcer. Udmøntningen af reduktionen forventes godkendt i fagudvalget i december Park & Vej Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Park & Vej udgør følgende: Udgifter Indtægter Opgaver og målsætninger: Politikområdet Park & Vej har følgende hovedopgaver: Jordforsyning Offentlige toiletter Renholdelse i byer Grønne områder, herunder parker, legepladser, strandområder og badebroer Stadion- og idrætsanlæg, banepleje af sportsanlæggene Skove Kystsikring, herunder højvandsberedskab Arbejder for andre områder, herunder forsyningsområdet, anlægsprojekter, kommunale institutioner, afdelinger og forvaltninger samt arbejde for fremmed regning Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger, herunder informationskampagner Drift og vedligeholdelse samt renholdelse af kommunens gade-, vej- og fortovsarealer Tekniske anlæg på vejene, herunder vejbelysning og trafiksignalanlæg Broer og tunneller Glatførebekæmpelse og snerydning 41

6 Organisation: Park & Vej er opbygget i 2 afdelinger: en administrativ og en egentlig driftsafdeling. Afdelingerne er placeret i henholdsvis i Skive, Den Blå Diamant og på Entreprenørgården, Gyrovej i Skive. Den administrative afdeling i Skive er igen underopdelt i 3 teams: Trafik og Havne, Vejmyndighed og -Drift og Landskab og Grønne områder. Afdelingen består af 12 medarbejdere. Lønomkostningerne afholdes under Teknisk Forvaltnings administrative område. Driftsafdelingen, der forestår udførelsen af en del af de mange drifts- og anlægsopgaver i Park & Vej, er organiseret med en driftsleder og 6 administrative medarbejdere. Hertil kommer et værksteds- og lagerafsnit med en værkfører og 6 lager/værkstedspersonale. Det egentlige markpersonale, der består af ca. 80 medarbejdere + 5 formænd, er organiseret i 5 funktionsområder med hver sin formand. Lønudgifterne i driftsafdelingen afholdes primært under politikområdet Park & Vej Bemærkninger til budget : I budget 2014 blev der vedtaget en 1 % reduktion af rammen på Park & Vej på i alt kr. Reduktionen udmøntes i løbet af året. Landskab og grønne områder Udgifter: kr Indtægter: kr Landskab og grønne områder Mål: Det er målet at opretholde attraktive offentlige grønne arealer ved at forestå en passende vedligeholdelse. Formandslønninger Budgetbeløbet dækker formandslønninger indenfor det grønne område. Parker og legepladser Budgetbeløbet dækker udgifter til renholdelse, græsslåning m.v. ved en række større og mindre grønne arealer på ca. 75 lokaliteter i kommunen. Til Skive Anlæg og Børnenes Paradis er afsat kr Til øvrige parker, anlæg og grønne områder er afsat kr Vedligehold af grønt ved veje Budgetbeløbet anvendes til udgifter i forbindelse med græsslåning, ukrudtsbekæmpelse, beplantningspleje ved vejarealer og diverse småarealer, torve, helleanlæg og parkerings- og rastepladser. Herudover foretages tømning af affaldsbeholdere Strandområder Strandområder Området omfatter drift og vedligeholdelse af de kommunale strandarealer. Beløbet er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 reduceret med kr. fra og med budgetåret

7 0.20 Badebroer Budgetbeløbet dækker udgifter til opsætning, nedtagning og vedligeholdelse af badebroer. Budgetbeløbet er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 udvidet med kr fra og med budgetåret Resultatkrav: At borgere og brugere af arealerne oplever god service Stadions- og idrætsanlæg Mål: At vedligeholde de udendørs offentlige idrætsarealer så de i forhold til de afsatte midler fungerer bedst muligt. Budgetbeløbet dækker udgifter til græsklipning, gødskning, vertikalskæring samt øvrige driftsudgifter i forbindelse med banepleje af sportsanlæggene. Resultatkrav: At sportsudøvere og andre brugere af anlæggene finder områderne tilfredsstillende vedligeholdte Skove og plantager Udgifter: kr Indtægter: kr Mål: At skove og naturområder holdes så tilgængelige for publikum som muligt. Budgetbeløbet omfatter driften af plantager, skove Vedligeholdelse af Skive Ådal* Jagtlejen for Hvidbjerg og Vadum plantager er aftalt til en fast pris Salg af træ er budgetteret til *(omfatter høst af pil og anden beplantning for at fastholde det åbne areal i ådalen) Resultatkrav At brugere af områderne oplever gode naturoplevelser. I budgetvedtagelse 2012 er følgende reduktion på skove/plantager i forhold til budget 2011 indarbejdet: 2012: kr. 2013: kr. 2014: kr. 2015: kr. 43

8 2.11 Trafiksikkerhed Skive Færdselssikkerhedsråd Budgetbeløbet dækker udgifter til drift af Skive Færdselssikkerhedsråd, herunder informationskampagner. Trafiksikkerhed Budgetbeløbet dækker udgifter til mindre trafiksikkerhedsopgaver, chikaner, skiltning m.v. Vejmyndighed og drift Udgifter: kr Indtægter: kr Vejmyndighed og drift Mål: At vedligeholde de kommunale jorder, der endnu ikke er inddraget til byggemodningsformål, herunder beplantningsbælter i parcelhusområder. At byer og landsbyer skal fremtræde rene og vedligeholdte. Budgetbeløbet dækker renholdelse, græsklipning på ikke-solgte kommunale byggegrunde, vedligeholdelse af beplantningsbælter i boligområder samt ukrudtsbekæmpelse på fortovsarealer ud for ubebyggede kommunale grunde samt almindelig oprydning og indsamling af affald i byerne. Budgetbeløbet fordeler sig således: Renholdelse og vedligeholdelse af arealer incl.byggegrunde Alm. oprydning og indsamling af affald i byerne kr Resultatkrav: At arealerne fremstår rene og vedligeholdte, og at byernes renholdelse er udført iht. nyt regulativ for renholdelse og vintervedligeholdelse i Skive kommune 2.30 Kollektiv trafik Mål: At læskurene ved kollektiv trafik fremstår rene og vedligeholdte Beløbet dækker vedligeholdelse og renholdelse af læskure ved kollektiv trafik herunder fjernelse af affald. Resultatkrav: At skurene fremstår indbydende og i pæn stand Offentlige toiletter Mål: 44

9 At toiletterne i byer og landsbyer skal fremtræde rene og vedligeholdte Rengøring og tilsyn ved 6 offentlige toiletbygninger er udliciteret. Driften ved de øvrige varetages af driftsafdelingens eget mandskab. Resultatkrav: At offentlige toiletter er rengjorte til et højt hygiejnisk niveau Fælles funktioner vejområdet Udgifter: kr Indtægter: kr Reduktion I budget 2013 blev der vedtaget en 1 % reduktion af rammen på Park & Vej på kr.svarende til kr. for Reduktionen udmøntes i løbet af året. P-Vagt Aalborg Kommunes parkeringskontrol varetager opgaven med P-vagtkontrol. Der budgetteres med et lille nettooverskud. Betaling til Aalborg Kommunes Parkeringskontrol Nord Afregning af parkeringsafgifter til staten Informationer, annoncer mv Indtægter fra parkeringsafgifter (deles ligeligt mellem kommune og stat) Vejmandstilsyn Vejplanlægning Budgetbeløbet dækker udgifter til vejplanlægning, vejadministration, færdselstælling, uheldsstatistik og matrikulær udskillelse af vejarealer. Arbejder for fremmed regning Udgifter: kr Indtægter: kr Udgifterne til arbejder for fremmed regning, herunder for Skive Vand A/S, forventes at blive dækket af indtægterne Kommunale veje Udgifter: kr Indtægter: kr Mål: At Skive Kommunes veje, pladser, rabatter, fortove og stier fremtræder vedligeholdte og farbare. 45

10 Resultatkrav: At vejkapitalen søges opretholdt indenfor de afsatte midler. Afledt drift, Områdefornyelse Selde Til områdefornyelsen i Selde er der afsat midler til afledt drift i budget 2012, som er placeret midlertidigt i en pulje under kommunale veje. Budgetbeløb udgør følgende: Budget 2012: kr. Budget 2013: kr. Budget 2014: kr. Budget 2015: kr. Kørebaner, anden drift Budgetbeløbet anvendes til udgifter ved drift og vedligeholdelse af kørebaner m.v., der ikke har relationer til belægninger. D.v.s. udgifter til rabatter (klipning, afhøvling, kantforstærkning med grus, indsamling af affald i grøfter), afstribninger på kørebanen og afvandingsforanstaltninger (grøfter, dræn og vejunderløb) Rabatter Afstribninger Afvandingsforanstaltninger Skilte, autoværn, signalanlæg samt vejbelysning Budgetbeløbet anvendes til indkøb og opsætning af gadenavneskilte, husnummerskilte og vejvisertavler samt vedligeholdelse/udskiftning og maling af autoværn, udgifter til signalanlæg samt til kommunens udgifter til vejbelysning: Skilte, tavler, anden afmærkning Autoværn og sikkerhedsrækværker Signalanlæg og andet teknisk udstyr Vejbelysning Beløbet for autoværn er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 reduceret med kr. fra og med budgetåret Beløbet til gadebelysning er reduceret med følgende beløb i forhold til budget 2013: 2015: kr. 2016: kr. 2017: kr. Reduktionen indføres som følge af en renovering af gadelys i 2014 og 2015 på i alt 15 mio. kr., hvor der i budgetnote 4 er besluttet et uændret serviceniveau på gadebelysningen. Renholdelse Budgetbeløbet anvendes til udgifter i forbindelse med renholdelse og gadefejning af det kommunale vejnet. Udgifter til renholdelse og gadefejning

11 Grundejerbidrag for gadefejning og renholdelse i gågader i den indre by i Skive (Udgifter til snerydning af gågader m.v. registreres på kontoen for vintertjenesten) Broer, tunneller m.v Budgetbeløbet anvendes til afholdelse af udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af broer, tunneller og rørgennemløb. Cykelstier, gangstier Budgetbeløbet anvendes til vedligeholdelse af belægninger (ekskl. asfalt) på stier, tekniske anlæg, vedligeholdelse af skilte/bomme, indklipning af grene, og ukrudtsbekæmpelse ved stier. Opgaven vedrører ligeledes den løbende vedligeholdelse af naturstierne Salling Natursti og Vestsallingbanestien. Beløbet til renovering af cykel-/gangstier er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 udvidet med kr. fra og med budgetåret I 2014 renoveres den dobbeltrettede cykelsti på Thorsvej fra Brårupvej til Lokesvej, og i 2015 den dobbeltrettede cykel- og gangsti langs Furvej ved Resen Skole. Diverse kunstværker m.v. i bymiljøet Budgetbeløbet anvendes til afholdelse af udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af springvand og vandrender i gågaden. Byudsmykning vedligeholdelse og reparation mv Der er i budget 2013 vedtaget budgetbeløb til vedligeholdelse og reparation af bykunst på 11 rundkørsler, 8 Sallingpiger samt 13 byudsmykninger i Skive midtby med kr. i år 2013 samt kr./år i efterfølgende år. Ved budgetvedtagelsen for 2014 er springvandsperioden på Posthustorvet reduceret, hvilket medfører en reduktion på kr. fra og med budgetåret Budgettet er i budget 2014 udvidet med kr. fra og med Fortove Budgetbeløbet anvendes til drift og vedligeholdelse af fortove. Ved budgetvedtagelsen for 2014 er beløbet til fortove reduceret med kr. fra og med budgetåret Vedligeholdelse grusveje Budgetbeløbet anvendes til vedligeholdelse af de kommunale grusveje. Reparationer af belægninger på kørebaner m.v Budgetbeløbet anvendes til asfaltreparationer og lappearbejde. Slidlag og forstærkninger på kørebaner m.v Budgetbeløbet anvendes til udgifter vedrørende bære- og slidlag på kørebaner, stier, ramper, kantforstærkninger, afstribede cykelbaner samt på sideanlæg (rastepladser, parkeringsarealer) på kommunens veje. Ved budgetvedtagelsen for 2014 er beløbet til slidlag reduceret med kr./år fra og med 2014 som følge af funktionsudbuddet på asfalt. Driftsbesparelsen anvendes iflg. note 1 til anlæg.. 47

12 Vejbidrag Vejene skal i henhold budget 2011 afholde 1 % af anlægsudgifterne hos Skive Vand A/S (Spildevand). Der er et anlægsbudget på spildevandsområdet på ca. 38 mio. kr. Skive Vand A/S opkræver 8 % af anlægsudgifterne svarende til ca. 3,2 mio. kr./år. Vejbidraget er i budget 2014 udvidet med kr. fra og med budgetåret Vintertjeneste Budgetbeløbet dækker snerydning og glatførebekæmpelse samt vagtordning. Vintertjenesten omfatter en kommunal vagtordning, hvor der er mulighed for at udkalde eget mandskab og maskiner samt private entreprenører. Herudover dækker kontoen ligeledes indkøb af salt og sand samt reparation og nyindkøb af nødvendigt materiel (sneplove, sand- og saltspredere) Kystbeskyttelse Budgetbeløbet til kystbeskyttelse omfatter drift og vedligeholdelse af pumpestationer Nordre Dige, tilsåning, slåning, kvoteregulering mv. af omliggende engarealer samt lodsejerbidrag til kystsikringsanlæg ved Hostrup Strand. Til højvandsberedskab er afsat Til kystsikring er afsat Budgetbeløbet til kystsikring er ved budgetvedtagelsen for 2014 reduceret med kr./år fra og med budgetåret Entreprenørgård Udgifter: kr Indtægter: kr Entreprenørgård Mål: Det er målet at opretholde en velfungerende og effektiv driftsorganisation. Resultatkrav: At driftsafdelingen er i stand til at udføre anlægs- og serviceopgaver til en konkurrencedygtig pris. Budgetbeløbet er i forbindelse med budgetvedtagelse 2011 reduceret med følgende beløb i forhold til budget 2011: Budget 2012 Budget 2013 Budget kr kr kr. Reduktionerne skal realiseres ved effektivisering af entreprenørgårdens drift. 48

13 Personale Beløbet indeholder lønudgifter, kursusgebyr, beklædning og tjenestekørsel til ledelse, administration og medarbejdere i driftsafdelingen. Derudover dækker det udgifter til vagt på vejområdet i perioden 1. april til 31. oktober. Kontoen anvendes som mellemregningskonto for arbejdslønninger i driftsafdelingen, idet de bogførte lønudgifter efterfølgende udkonteres til de respektive arbejdssteder samt andre områder, så som det brugerfinansierede område, anlægsprojekter, kommunale institutioner, afdelinger og andre forvaltninger. De afholdte lønudgifter til medarbejdere i driftsafdelingen udkonteres med en timeløn, der udover den direkte lønudgift indeholder udgifter til afholdelse af ferie, søgnehelligdagsbetaling, sygdom og pension, kørselsgodtgørelse, arbejdstøj, udgifter til kurser, møder og tillidsmandsarbejde samt husleje og administration. Materiale og aktivitetsudgifter Beløbet dækker: Drift af IT-systemer, Kontorhold, kontormaskiner og inventar og konsulentbistand Mobiltelefoner Møder og repræsentation Maskiner og materiel Budgetbeløbet dækker drift og vedligeholdelse (brændstof og reparationer), udskiftning og nyanskaffelser af maskiner og materiel i driftsafdelingen. Brændstof Anskaffelser Reparationer Forsikringsskader Som udgangspunkt er kommunen selvforsikret, hvilket er ensbetydende med, at udgifterne til diverse skader på såvel egen ejendom og ansatte som skader på andens mands ejendom og personskader afholdes af kommunen selv. Der er oprettet en central kommunal pulje, der dækker visse af disse udgifter i de enkelte afdelinger i kommunen. For Park & Vej gælder imidlertid, at en væsentlig del af de opståede skader ikke dækkes af den centrale pulje. Budgetbeløbet dækker således udgifter til afdelingens skader, der ikke dækkes af puljen. Der kan typisk være tale om skader på maskiner og materiel, kabelskader ved gravearbejde, hærværk, skader som følge af fald på fortove o.s.v. Forbrugslager entreprenørgården Lageret indeholder diverse indkøbte varer og smådele samt håndredskaber/ værktøj, som anvendes af kommunens markpersonale i forbindelse med drifts- og anlægsopgaver. Forbruget udkonteres ikke, men indregnes i den udkonterede timepris. Lager vejgrus, stabilgrus, sand m.v

14 Kontrol af afspærringer Diverse udgifter vedr. kalkulationsopmålinger Indtægter Indtægten fremkommer ved udkontering af entreprenørgårdens udgifter til opgaver, udført for kommunale institutioner, afdelinger og forvaltninger samt anlægsprojekter Driftsbygninger og pladser Til drift og vedligeholdelse af de 4 materielgårde og øvrige bygninger, rengøring, fastnet telefoner, skatter, forsikringer samt elforbrug og olieopvarmning Huslejeudgifter på Gyrovej Lejeindtægt på Gyrovej, udleje af lagerplads for forsyningsområde Diverse lejeudgifter Natur & Miljø Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Natur & Miljø udgør følgende: Udgifter: kr Indtægter: kr Opgaver/målsætninger: Hovedopgaverne indenfor politikområdet Natur & Miljø er: Vandløbsvedligeholdelse, vandløbsrestaurering og udarbejdelse af regulativer på offentlige vandløb Vand- og Natura 2000 handleplaner Naturpleje og naturformidling Badevandskontrol Miljøtilsyn virksomheder, landbrug, badebassiner og vindmøller Miljøgodkendelser virksomheder og landbrug Jordforurening og råstofindvinding Affaldsplanlægning og håndhævelse Spildevandsplanlægning Indsatsplanlægning for grundvand Vandforsyningsplanlægning og tilsyn med drikkevandskvaliteten Skadedyrsbekæmpelse 50

15 Hovedopgaverne er beskrevet med udgangspunkt i de opgaver, som har tilknyttede regnskabskonti. Derudover er der en lang række administrative opgaver, der ikke indebærer indtægter og udgifter. Opgaverne løses med udgangspunkt i primært følgende lovgivninger: Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven, Vandforsyningsloven, Jordforureningsloven, Råstofloven, Husdyrbruggodkendelsesloven mv., samt tilknyttede bekendtgørelser. Organisation: Natur & Miljø består af to teams med en fælles afdelingschef. Team Natur består af 11 personer (inklusiv teamleder) plus evt. en projektstilling. Team Miljø består af 10 personer (inklusiv teamleder) plus 2 projektstillinger. Lønomkostningerne afholdes under Teknisk Forvaltnings administrative område. Natur: 0.71 Vedligeholdelse af vandløb Mål Vandløbene vedligeholdes så både miljø- og afvandingsforhold er tilgodeset. Opgaven omfatter administration efter vandløbsloven, planlægning og styring af vandløbsvedligeholdelsen i kommunale vandløb, vandløbsrestaureringsprojekter samt den nødvendige tilsynsaktivitet i forbindelse med administration af vandløbsloven og miljøbeskyttelsesloven. Kommunen har pligt til at vedligeholde de kommunale vandløb i henhold til de fastsatte krav i vandløbsregulativerne. Der vedligeholdes i alt over 300 km vandløb i Skive Kommune. Det eksakte tal varierer fra år til år. Budgettet er ifm. budgetvedtagelsen for 2013 udvidet med kr. til udarbejdelse af vandhandleplaner og opmåling af vandløb i årene 2013 og Beløbet er finansieret af opsparede midler fra tidligere år. Beløbet til vedligeholdelse af vandløb er fra og med budgetåret 2014 reduceret med kr. jf. budgetvedtagelsen for Vandplaner, Natur 2000 og Grøn Vækst Skive Kommune modtager kr. i DUT midler pr. år i perioden til administration og myndighedsbehandling til følgende områder: Vandhandleplaner: Vandløb: Reduceret vandløbsvedligeholdelse (nye vandløbsregulativer og konsekvensvurderinger) Vandløbsrestaurering Spildevand (kommunale myndighedsopgaver): Rensning i spredt bebyggelse Renseanlæg Opdatering af spildevandsplan 51

16 Natura 2000-handleplaner: Administration Information til lodsejer ved LDP-tilskudsordninger: Administration Generel: Myndighedsbehandling: Afbureaukratisering Grøn Vækst samlelov: Flerårige energiafgrøder Planlægning for fælles biogasanlæg Planlægning for store husdyrbrug 0.50 Naturbeskyttelse Mål At bevare og forbedre de beskyttede naturtyper som levesteder for det vilde dyre- og planteliv. Beskyttelse og forbedring af det aktuelle landskabselement og sikring af de landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier, der er knyttet dertil. Sikre offentlighedens adgang til naturområderne. Styrke mulighederne for friluftsliv samt sikre naturoplevelser nær byerne. Området omfatter drift og vedligeholdelse af naturarealer og naturgenopretningsprojekter, naturvejledning og formidling, fredningssager samt sagsbehandling, tilsyn og information vedr. beskyttet natur, bygge- og beskyttelseslinier samt bevaringsforanstaltninger. Desuden afholdes udgifter til græsningsaftaler og hegning af naturplejemidlerne. Området er i forbindelse med budgetvedtagelsen udvidet med kr. i 2013 til renovering og vedligeholdelse af stier Limfjordsrådet Der er afsat kr til medlemskab af Limfjordsrådet. Limfjordsrådet er et politisk forum for samarbejde mellem de nye Limfjordskommuner omkring en bæredygtig fjord. Limfjordsrådets formål er at understøtte forbedringer af Limfjordens miljøtilstand, herunder koordinering og rådgivning om tiltag til reduktion af belastningen på Limfjorden. Limfjordsrådet har en stor opgave i forhold til koordinering af indsatsen vedr. etablering af vådområder. Limfjordsrådet udarbejder en VandOplandsPlan (VOP) for kvælstof- og fosforvådområder. Limfjordsrådet har fået en officiel opgave i forbindelse med Vandplanerne idet rådet nu også er VandOplandsStyregruppe (VOS) for hele Limfjordens topografiske nedbørsopland. Hele Danmark er delt op i tilsvarende oplande og indenfor disse skal VOS prioritere og koordinere indsatsen på vådområder Recipientkvalitet og spildevand Tilsyn med badevand og Blå flag 52

17 Mål At sikre en tilfredsstillende badevandskvalitet, sikre borgerne information om badevandets kvalitet, samt bibeholde de niveauer af Blå Flag strande og havne, som kommunen hidtil har haft. Skive Kommune har 16 registrerede badestrande, hvor der føres kontrol med badevandskvaliteten via et prøvetagningsprogram. Heraf er Harre Vig, Glyngøre og Ålbæk Strand Blå Flag badestrande. Glyngøre og Fur havne er Blå flag havne Badevandets kvalitet bedømmes på et statistisk grundlag. Jo færre analyser, jo større er risikoen for at få en overskridelse af de gældende bakterielle grænseværdier. I 2013 tages 8-10 badevandsanalyser pr. badestrand. Skive Kommune er interessent i laboratoriedelen i LabVest. LabVest varetager prøvetagning og analysering af prøverne efter et fastlagt prøvetagningsprogram. Prisoversigten er derfor lavet med udgangspunkt i centerets priser. Det samlede budget til badevandsanalyser, recipient- og spildevandsundersøgelser er kr. for Der vil blive et merforbrug, hvis der opstår problemer med badevandskvaliteten i løbet af badevandssæsonen Beløbet til badevand, kyst og badevandsanalyser er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 reduceret med kr./år fra og med budgetåret Natur & Miljø - fælles 0.87 Miljøtilsyn virksomheder og landbrug Mål For miljøtilsyn på landbrug med husdyrbrug er målet at opfylde minimumskravet for antallet af tilsyn om året. På landbrug med husdyrbrug er frekvensen for tilsyn på mellem 3 til 6 år, alt efter husdyrbrugets størrelse. På landbrug uden dyrehold skal alle besøges over en periode på 20 år. For miljøtilsyn på virksomheder er målet at opfylde kravene til tilsynsfrekvenser og prioriterede tilsyn som fastsat i tilsynbekendtgørelsen som træder i kraft 7. januar For miljøtilsyn med badebassiner er målet at sikre en badevandskvalitet således, at kravene til vandkvaliteten overholdes, samt at det er sikkert for badegæsterne at bade og opholde sig i bassinerne. For tilsyn med vindmøller er målet, at møllerne overholder gældende støjkrav. Der føres udelukkende tilsyn i forbindelse med klage. For miljøgodkendelser er målet, at godkendelser meddeles i overensstemmelse med lovgivning og interne forskrifter, og at miljøbelastningen reguleres, så kommunens mål for miljø og natur tilgodeses. Der forventes samlet indtægter på kr. i form af brugerbetaling for ovennævnte ydelser. Miljø 0.80 IT-udgifter Fra og med budget 2013 er udgiften til IT-systemer - KMD Structura - flyttet til det enkelte fagområde fra Økonomisk Forvaltning. 53

18 0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv Natur- & Miljøafdelingens udgifter til Kvalitetsstyringssystem, Miljøportalen, samt andre IT-systemer er samlet under denne konto. Samtidig er Miljøsektionens udgifter til rådgivning og konsulentbistand i forureningssager, råstofsager, spildevandsplan, virksomhedstilsyn, affaldssager m.v. også samlet på denne konto. Ifm. budget 2013 er beløbet udvidet med kr. i årene Det skal anvendes til forbedret rensning af spildevand i det åbne land. Beløbet finansieres af opsparede midler fra tidligere år. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 er beløbet til råstoffer reduceret med kr./år fra og med budgetåret Indsatsplanlægning for grundvand Udarbejdelsen af indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet er lovbestemt, og der opkræves gebyr til dækning af udarbejdelsen. Gebyret anvendes tillige til at dække drift af koordinationsforum og administration i forbindelse med gebyropkrævningen. Gebyret pålægges samtlige de meddelte vandindvindingstilladelser på m 3 og derover. Gebyret er i 2013 fastsat til 8,6 øre pr. m 3 oppumpet vand og opkræves af staten, som efterfølgende afregner til Kommunen via bloktilskud. Der er ved budgetvedtagelsen for 2013 foretaget en udvidelse af budgettet med kr. i årene Beløbet skal anvendes til udarbejdelse af indsatsplaner og finansieres af opsparede midler fra tidligere år Vandindvinding Midlerne på denne konto anvendes primært til grundvandsundersøgelser i forbindelse med potentielle forureninger af drikkevand og til undersøgelser i forbindelse med udpegning af områder til nye indvindingsboringer, samt til udarbejdelse opdateret grundvandsmodel for Salling Skadedyrsbekæmpelse Bekæmpelsen af rotter er lovbestemt, og der kan opkræves gebyr til dækning af omkostningerne til bekæmpelsen. Gebyret pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien. Der er i 2014 budgetteret med et samlet gebyr på kr. Den samlede ejendomsværdi i Skive Kommune pr udgør 36,365 mia. kr. Dette medfører, at den andel af ejendomsværdien, der skal opkræves i 2014, udgør 0, Kollektiv trafik Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Kollektiv trafik udgør følgende: Udgifter: kr Indtægter: kr Opgaver og målsætninger: Politikområdet Kollektiv trafik omfatter opgaver vedrørende følgende: 54

19 Busdrift Færgedrift Lufthavn Organisation: Administration af busdriften og lufthavn varetages af Ledelsessekretariatet. Til at varetage færgedriften er der ansat 15 heltidsansatte medarbejdere, inkl. maskinmester. Herudover er der påregnet ansat ekstra mandskab i højsæsonen Busdrift Der er afsat kr. til busdrift og kr. til indkøb af busskure. Det godkendte budget for Midttafik indeholder som noget nyt udgifter til rejsekortet på 1,071 mio. kr. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 reduceres beløbet til busdrift med kr. fra og med budgetåret Færgedrift Fursund Færgeri: Udgifter: kr Indtægter: kr Personale og kontorhold Der er afsat kr til løn, telefongodtgørelse, tjenestekørsel, arbejdsskadeforsikring, beklædning, lønsumsafgift og kontorhold. Beløbet til lønninger er ved budgetvedtagelsen for 2014 udvidet med kr. fra og med budgetåret Færgerne Der er afsat kr til brændstof, smøreolie, forsikringer og vedligeholdelse. Budgettet til brændstof er udvidet med kr. i 2013 (kun det ene år) og derefter med kr./år. Budgetbeløbet til brændstof er udvidet med kr. fra og med budgetåret Beløbet til vedligeholdelse er reduceret med kr./år også fra og med budgetåret Færgelejer Der er afsat kr til vedligeholdelse af landanlæg og færgelejer. Beløbet til færgelejer er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 udvidet med kr. fra og med budgetåret Indtægter Der er budgetteret med indtægter fra overfart på kr Der er budgetteret med indtægter på kr i kompensation fra Trafikstyrelsen for gratis person-, cykel og invalidetransport for øboere. 55

20 Ved budgetvedtagelsen for 2014 er indtægtsbudgettet reduceret med kr. fra kr.til kr. fra og med budgetåret Hvalpsund Sundsøre færgefart: Udgifter: kr Indtægter: kr Hvalpsund Sundsøre overfarten drives i fællesskab af Vesthimmerland kommune og Skive kommune. Vesthimmerland kommune forestår administrationen af færgeriet. Skive Kommunes tilskud til færgeriet udgør i alt kr. Der modtages kr fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i årligt tilskud. Til at varetage færgedriften er der ansat 8 heltidsansatte medarbejdere, ekskl. medhjælp i sommerperioden. Udgifter til Sundsøre Lystbådehavn for leje og rengøring af lokaler i Servicebygningen i Sundsøre udgør kr Lufthavne Udgifter: kr Indtægter: kr Budgetbeløbet anvendes til drift og vedligeholdelse af lufthavnsanlægget i Vinkel. Der er budgetteret med indtægter for udleje af arealer på kr Planlægning Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Planlægning udgør følgende: Udgifter: kr Indtægter kr Planlægning: Indsatsområde Team Plan servicerer borgere, virksomheder og institutioner i forbindelse med overordnet planlægning, lokalplanlægning og administration efter Planloven. Der er særlig fokus på indsatsen i Skive Midtby i forhold til arkitektur, bevaring, indpasning af nybyggeri og rådgivning omkring facade- og skilteudformning. Team Plan arbejder tværsektorielt og helhedsorienteret, således at alle aspekter og hensyn så vidt muligt inddrages i al planlægning. Klima, energi og miljøhensyn integreres i arbejdet. Mål: Team Plan vil medvirke til At skabe sunde bydele og byområder i harmoni med naturen, kysten og landskabet 56

21 At planlægningen tilskynder til etablering og bevaring af harmoniske og smukke by- og boligmiljøer At planlægningen integrerer klima, energi og miljømæssige hensyn. At sagsbehandlingen er effektiv, smidig og kompetent og tilpasset den enkelte kunde, opgave og projekt At information og kommunikation, service og rådgivning optimeres. Kerneydelser Medvirken til den overordnede fysiske planlægning/kommuneplan, herunder særligt ansvar for byomdannelsesplaner og midtbyplanen Udarbejdelse af temaplaner og administration af arkitekturpolitik, bevaringsplaner, skilte og facade regulativ, byfornyelsesplaner Administration af kommuneplanen Udarbejdelse af lokalplaner Udarbejdelse af miljøvurderinger og VVM-screeninger af fysiske planer Medvirken til sektorplanlægning såsom overordnet trafik- og transportplanlægning, varmeplanlægning, affaldsplanlægning etc. Udarbejdelse af helhedsplaner for landsbyer Byudvikrlingsopgaver, herunder udstykningsplaner Byomdannelsesplaner og administration Projekter i Plan Kommuneplan Medvirken til kommuneplanrevision Byudvikling Skive By - Samlet udviklingsplan for Skive Midtby i et tæt samarbejde med borgerne (Aalborgmetoden), - Byomdannelse/udviklingsplan for Å-planen/Slagterigrunden, - Attraktive bosætningsmuligheder i kommunen - Byudviklingsplaner i Skive og oplandsbyerne - Byggemodningsplaner. Oplandsbyerne Udviklings- og fornyelseslokalplaner for oplandsbyerne som opfølgning på byfornyelsesarbejdet og byudviklingsopgaver. Byfornyelse Færdiggørelse af - Durup, Søndergade, Selde, Breum og den vestlige del af Skive Igangsættelse af nye byfornyelsesprojekter vil ske efter prioritering i TMU/Byrådet. Lokalplaner Udarbejdelse af ca. 15 lokalplaner/år (Se listen) Miljøvurderinger i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner og kommuneplantillæg Digital Borger og Erhvervsservice PLANINFO - udvikling af digitalt informations/administrationssystem KORTINFO medvirken til udvikling af brugervenlig WebGis Kulturatlas for hele kommunen 57

22 - Gradvis opbygning af katalog over bevaringsværdige bymiljøer og bygninger i hele kommunen Andre opgaver - Sekretariat for Byfonden - Sekretariat for Komiteen for præmiering af smukke bygninger i Skive Kommune. - Sekretariat for Facadeudvalget Medvirken til sektorplanlægning - Energibyen Skive - Medvirken til trafikplan for hele kommunen, - Medvirken til trafikplan for Skive By, - Diverse infrastrukturprojekter Geodata : Området varetager følgende opgaver: Køb, vedligeholdelse og administration af grundkort (tekniske kort, matrikelkort, luftfotos og øvrige rasterkort) Opsætning af kort Hjælp til opsætning af nye temakort Udarbejdelse af by- og kommunekort Systemarbejde og systemvedligeholdelse af kommunens Geografiske Informations System (GIS) IT-systemarbejde inden for ledningsregistrering Salg og levering af digitale data Området har følgende overordnede mål: Altid at have et kortmateriale, der er tidssvarende som administrationsgrundlag, både aktualitetsog nøjagtighedsmæssigt. GIS-systemerne giver mulighed for helhedsorienteret, sikker og hurtig sagsbehandling. GIS-systemerne understøtter rationel brug. Geodata udbredes til hele organisationen i Skive Kommune. Levere korrekte opmålinger og beregninger af vandforsynings- og afløbsdata hurtigst muligt. Organisation: Til løsning af opgaverne med lokalplanlægning er der ansat 6 planlæggere og 1 teknisk designer. Lønomkostningerne afholdes under Teknisk Forvaltnings administrationskonto, som henhører under økonomiudvalgets ansvarsområde. Til løsning af opgaverne i Geodata er der ansat 3 medarbejdere. Lønomkostningerne afholdes under Teknisk Forvaltnings administrationskonto, som henhører under økonomiudvalgets ansvarsområde Udleje af arealer Udgifter: kr Indtægter kr Budgetbeløbet anvendes til betaling af skatter og afgifter på jorder til ubestemte formål, samt leje af arealer. Indtægter oppebæres fra udleje af arealer Lokalplanlægning

23 Der er afsat midler til udarbejdelse af fysiske planer, herunder konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af planer. Beløbet til planlægning er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 reduceret med kr. fra og med budgetåret Kort og GIS Udgifter: kr Indtægter: kr Der oppebæres indtægter ved salg af kortmateriale m.v Byfornyelse - betaling af ydelsesbidrag vedr. ejendomme der er ombygget i henhold til byfornyelsesloven Området omfatter ejendomme, som er ombygget og forbedret i henhold til lov om byfornyelse og boligforbedring. Ombygnings- og forbedringsprojekterne er finansieret ved optagelse af lån i ejendommene. I forbindelse med gennemførelse af projekterne har kommunen påtaget sig en forpligtelse til at betale den del af afdragene (Ydelsesbidrag) på optagne indexlån, som ikke kan lægges på huslejen. Budgetbeløbet vedrører kommunens andel af ydelsesbidrag på følgende ejendomme: Brårupvej 130 Havnevej 19 A + B Asylgade 2 A Havnevej 9 11 Nørre Alle 12 Aakjærsvej Nordbanevej 10 Aakjærsvej 11 Voldgade 8 Nørre Alle 7 Sallinggade 14 Torvestræde 4-6 Aakjærvej 11 Frederiksgade 19 Voldgade 10 Voldgade 3 Stationsvej 36, Rønbjerg Bredgade 5-7, Glyngøre Durupvej 2, Glyngøre Jernbanegade 21-29, Roslev Skivevej 1 i Selde Klostervej 1 i Breum 2.40 Havne Skive havn Udgifter: kr Indtægter: kr Budgetbeløbet anvendes til drift af Skive Havn, som omfatter vedligeholdelse havneanlæg og arealer, renholdelse, vand og el, drift af bugserbåd, isbrydning mv. Indtægterne oppebæres primært fra skibsog vareafgifter samt udleje af arealer til erhvervsvirksomheder. Fordelingen er som vist i nedennævnte opgørelse: De budgetterede indtægter er fordelt således: Skibsafgifter kr Vareafgifter kr Vareafgifter for muslinger kr Arealudleje kr Diverse indtægter kr Bugsering og salg af vand kr De budgetterede udgifter er fordelt således: Ejendomsskatter og drift/vedl. havneanlæg kr Drift af bugserbåd - Krabbe kr

24 Isbrydning kr Myndighedsvaretagelse, drift mv. kr PR-virksomhed kr Den daglige drift varetages af Skive Shipping i henhold til indgået overenskomst. Glyngøre havn Udgifter: kr Indtægter: kr Budgetbeløbet anvendes til drift af Glyngøre Havn, som omfatter vedligeholdelse, affaldscontainere, vand og el m.v. Indtægterne oppebæres fra udleje af arealer samt indtægter fra skibs- og vareafgifter. Indtægter og udgifter udgøres af følgende: Indtægter: Skibs- og vareafgift kr Udgifter: Renholdelse, belysning og vedl. kr Fur Industri- og lystbådehavn Udgifter: kr Indtægter: kr Budgetbeløbet anvendes til drift af Fur Havn og omfatter vedligeholdelse, rengøring, vand, el og renovation m.v. Indtægterne oppebæres fra havneafgift fra faste bådpladser, diverse indtægter, herunder husleje fra Fursund Færgeri, skibs- og vareafgifter(primært bentonit) samt gæstesejlere. Indtægter og udgifter udgøres af følgende: Indtægter: Skibs- og vareafgift kr Gæstesejlere kr Faste bådpladser kr Øvrige indtægter kr Udgifter: Skatter og afgifter kr Vedligeholdelse, forbrugsafgifter. kr Lystbådehavne Skive Søsportshavn skal uddybes fra tid til anden som følge af kontrakten mellem Skive Søsportshavn og Skive Kommune. I henhold til kontrakten skal Søsportshavnen overalt have en bunddybde på 2,5 m. Uddybning vil være nødvendigt hvert andet eller tredje år. Ved udmundingen af Felding Bæk samt ved Karup Å/Skive Å og i sejlrenden i Jollehavnen vil der ligeledes blive bortgravet aflejrede sedimenter. Der er i budgetbeløbet afsat et mindre beløb til uddybning af andre private havne i kommunen. 60

25 2.40 Oprensning og uddybning af kommunale havne Budgettet er afsat til oprensning og uddybning af Skive, Fur og Glyngøre Havne. 4.5 Bygninger. Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Bygninger udgør følgende: Udgifter: kr Indtægter kr Opgaver og målsætninger: Politikområdet Bygninger omfatter opgaver vedrørende følgende: Drift og vedligeholdelse af bygninger Energiovervågning og -styring Vedligeholdelse af tekniske anlæg Planlægning, projektering og tilsyn med anlægsopgaver på bygningsområdet Drift og vedligeholdelse omfatter beboelsesejendomme, landbrugsejendomme og erhvervsejendomme, som i henhold til styrelsesvedtægten henhører under udvalgets område. Den udvendige vedligeholdelse og vedligeholdelse af tekniske anlæg omfatter: skoler institutioner på børneområdet institutioner på ældreområdet institutioner på handicapområdet administrations- og andre ejendomme Det samlede bygningsareal omfatter ca m 2. For bygningsvedligeholdelse er opstillet følgende faglige mål: at arbejde for systematisk vedligeholdelse af alle ejendomme, at alle vedligeholdelsesopgaver planlægges ud fra en byggeteknologisk og miljømæssig kvalitativ vurdering, at arbejde for en højnelse af bygningernes generelle tilstand, således at der ikke sker en økonomisk forringelse af ejendomsmassen, at tilstræbe et sundt arbejdsmiljø, at foretage vedligeholdelse med henblik på i fremtiden at mindske driftsudgifterne Der oppebæres indtægter ved udleje af beboelses- og erhvervsejendomme. Organisation: Til varetagelse af opgaver på bygningsområdet er der ansat 7 medarbejdere. Lønomkostningerne afholdes under teknisk forvaltnings administrationskonto, som henhører under økonomiudvalgets ansvarsområde. Udvalget varetager den udvendige vedligeholdelse af skoler, sociale institutioner, administrationsbygninger m.v. som i henhold til styrelsesvedtægten ikke henhører under andre udvalg. 61

26 0.10 IT-udgifter Fra og med budget 2013 er kontering af IT-udgifter/serviceaftaler vedr. BBR, MapEjendom mv. flyttet til det enkelte fagområde fra Økonomisk Forvaltning 0.10 Kommunale bygninger Udgifter: kr Indtægter kr Området omfatter: Drift og vedligeholdelse af bygninger Planlægning, projektering og tilsyn med anlægsopgaver på bygningsområdet Fra og med budget 2014 er der foretaget en udvidelse af budgettet med kr. til udvendig vedligeholdelse af grundarealer og veje ved rådhusene Teknisk vedligehold Området omfatter: Energiovervågning og -styring Vedligeholdelse af tekniske anlæg Af budgetbeløbet er afsat kr til ventilationsrengøring i alle kommunale bygninger i Skive Kommune Pulje - Teknisk vedligehold Der er i budget 2012 indarbejdet en pulje til samling af de reduktioner, som skal indhentes ved etablering af energibesparende foranstaltninger i form af renovering af klimaskærme, etablering af solceller samt andre energibesparende foranstaltninger udført på institutioner i kommende år. I budgetoplægget for 2014 er følgende reduktionspulje registreret: Budget 2014: kr. Budget 2015: kr. Budget 2016: kr. Budget 2017: kr. 62

27 5. Teknik- og miljøudvalget, Brugerfinansieret drift 63

28 64

29 5.1 Renovation Politikområder Budget 2014 Renovation, overskud GRAND TOTAL, Overskud Affaldshåndtering Opgaver og målsætninger: Affaldshåndteringen omfatter drift af anlægget i Kåstrup med genbrugsafdeling og genbrugsbutik, deponeringsanlæg, omlastestation/sorteringsanlæg, jordbehandling, olie og kemikalier samt indsamlingsordning/dagrenovationsordning. Indsamlingsordningen/dagrenovationsordningen omfatter samtlige ejendomme i kommunen. Indsamlingen af dagrenovation varetages af fremmed entreprenør efter indgået kontrakt med kommunen. Organisation: Affaldsområdet varetager driften af 2 genbrugspladser, i henholdsvis Kåstrup og på Oddervej i Skive samt en containerplads på Fur. Til at varetage driften af anlægget i Kåstrup samt genbrugspladserne er der ansat 30 fuldtids medarbejdere. Bemærkninger til budget : Omkostningerne ved drift af affaldshåndteringen finansieres dels af et gebyr for samtlige ejendomme tilsluttet renovationsordningen og dels ved, at der opkræves en afgift for affaldsfraktioner, som indleveres til behandling på anlægget i Kåstrup samt indtægter fra udleje af genbrugsbutik og salg af genbrugsmaterialer. 65

30 Budgettet er udarbejdet på basis af budget for 2013, årsregnskabet for 2012 samt virksomhedsplanen for og er udtryk for bedste skøn over affaldssektionens forventede driftsresultat og økonomiske stilling. Budgettet forventes at kunne opfyldes på basis af den nuværende kapacitet samt de budgetterede nyinvesteringer. Den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med den regnskabspraksis, som benyttes i årsregnskabet. Driftsbudgettet for 2014 udviser et overskud på kr. Som det fremgår af den tidligere udarbejdede virksomhedsplan, forventes der at blive foretaget følgende investeringer i 2014: Udskiftning af lastvogn Bygningsændring etc. vedr. affaldshåndtering I alt Skive Byråd har i møde d. 25. juni 2013 godkendt, at der etableres et 60-selskab til varetagelse af kommunernes arbejdsfunktioner etc. på affaldsområdet i Holstebro, Lemvig, Struer og Skive. Samtlige aktiviteter, aktiver og passiver i Skive Renovation 4-S overføres til det nye 60-selskab. 66

31 6 Beredskabskommissionen 67

32 68

33 6. Beredskabskommissionen. U/I Budget 2014 Redningsberedskab U I GRAND TOTAL U I Opgaver og målsætninger: Områdets virksomhed er reguleret i Beredskabsloven, lov nr af 23. december 1992, og Beskyttelsesrumsloven, lov nr af 23. december En af beredskabsområdets vigtigste opgaver er det skadeforebyggende arbejde. Dette arbejde kan opdeles i følgende hovedgrupper: Brandteknisk byggesagsbehandling Brandsyn af brandfarlige virksomheder og bygninger og visse andre bygninger Beredskabsplanlægning Undervisning Beredskabsområdet har opstillet følgende overordnede generelle målsætninger: at sikre og udbygge god rådgivning overfor kommunernes professionelle rådgivere og ikke mindst kommunernes virksomheder at sikre en hurtig og effektiv sagsbehandling på alle niveauer i kommunerne at sikre borgerne et effektivt og sikkert beredskab i såvel fredstid som under krise og krig Organisation: Til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet er der nedsat en beredskabskommission for Skive kommune. Personale Til at varetage opgaverne er der ansat og aflønnet følgende: 1 Beredskabschef 1 Indsatsleder 1 Beredskabsinspektør Byrådet har d. 29. marts 2011 besluttet at indgå en 10-årig overenskomst med Falcks Redningskorps A/S om udførelse af brandslukningen i kommunen, hvor indsatsledervagten udelukkende varetages af Skive Kommune. 69

34 70

35 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71

36 72

37 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Erhverv og Turisme U I Klima og Energi U I Væksthuse U I GRAND TOTAL U I 7.1 Erhverv og Turisme Opgaver og målsætninger: Erhvervspolitikken Der er udarbejdet en ny erhvervspolitik for perioden Formålet med politikken er at skabe mere vækst og udvikling på Skiveegnen. Målet er at sikre flere arbejdspladser på egnen. Der er i forbindelse med politikken forslag om 6 indsatsområder og 2 tværgående temaer Udvikling og vækst skabes via 6 indsatsområder: Bæredygtig energi Uddannelse og opkvalificering Forretningsudvikling og innovation Iværksætteri Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft Infrastruktur 2 tværgående temaer: Serviceleverandør Branding og kommunikation Alle 6 indsatsområder er vigtige for at kunne skabe vækst og udviklng, men indsatsområdet Bæredygtig energi prioriteres ekstra højt. I forbindelse med erhvervspolitikken udarbejdes konkrete handlingsplaner, og der vil være en midtvejsevaluering. Turisme- og Oplevelsespolitikken

38 I Turisme- og Oplevelsespolitikken arbejdes der med begrebet oplevelsesklynger. Der er fastlagt følgende 4 oplevelsesklynger: Spøttrup Glyngøre Fur Skive by Inden for disse områder vil der blive arbejdet med: Skabe indtægtsfokuseret oplevelsesudvikling Skabe flere aktiviteter Udnytte de geografiske og tematiske synergier Arbejde systematisk og målrettet med kvalitetsudvikling og kvalitetssikring Erhverv og turisme omfatter bl.a. følgende opgaver: Den lokale erhvervsservice er placeret ved Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET), som er en lokal forankret forening for erhverv, turisme og iværksætteri. Der forhandles årligt en resultatkontakt med SET. Der er nedsat en Væksttaskforce med repræsentanter fra Skive Kommune, Region Midtjylland, DI og SET. Formålet med Væksttaskforcen er at lave en målrettet indsats, der kan bidrage til at fremme beskæftigelsesudviklingen i Skive Kommune gennem områder som kompetenceudvikling, iværksætteri, energi, innovation, forretningsudvikling og turisme. Der arbejdes med udvikling og samarbejdsaftaler mellem Skive Kommune, egnens virksomheder og de vidergående uddannelser og kommuen er repræsenteret ved URiS (Uddannelsesrådet i Skive) Erhverv og turisme Budgettet er fordelt således: Tilskud Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter kr , incl. tilskud til handelschefen. Kontingent Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter kr Diverse tilskud kr Bidrag til EU-kontor kr Udviklingsaktiviteter kr Netværk Limfjord kr Der er afsat kr til opprioritering af områder i et bredt perspektiv, så udvalget kan igangsætte og understøtte udviklingsaktiviteter, projekter og markedsføringsaktiviteter løbende. Ved budgetvedtagelsen for 2014 er der reduceret kr. fra og med budgetåret 2014 for hvert af følgende områder: Diverse tilskud Tilskud til Skiveegnens Turistcenter Udviklingsaktiviteter Samtidig hermed er der for samme periode reduceret kr. på Netværk Limfjorden. 74

39 7.2 Klima og energi Opgaver og målsætninger: Målsætningen er at kommunen som geografisk enhed skal være CO2-neutral i Klima og energi Fokus i 2014 vil fortsat være at få igangsat og styrket etablering af biogas både til opvarmning og til transport, herunder især at igangsætte etableringen af GreenLab Skive og at få skabt yderligere samarbejde i et nyt KASK-projekt Biogas Vi forventer endvidere at få konsolideret etableringen af Erhvervsklynge Grøn Gas, som er startet i Alle projekter har til formål at udvikle systemintegration mellem forskellige energiformer og bidrage til målsætningen i Klima- og energistrategien. Samtidig skal den være en del af en erhvervsmæssig satsning inden for klima og energi med målet om at skabe flere og nye arbejdspladser. Vi intensiverer indsatsen for at arbejde med lavenergirenovering af private boliger og input til uddannelsesprogrammer til folkeskoler og erhvervsskoler. Endvidere forventer vi en indsats inden for generel bærdygtighed og mere specifikt udarbejdelse af en ressourceplan med henblik på at genbruge byggematerialer og mursten. Den største indsats vil være på biogas-området, og geotermi-projektet vil fortsat have stor bevågenhed mhp. på at få afklaret økonomi, forsikringsforhold, boreprojekt m.m. Kommunen er involveret, men en stor del af forberedelserne varetages af et selvstændigt selskab, der ikke er omfattet af kommunens budget. I budgetvedtagelsen for 2014 er beløbet til Klima og Energi reduceret med kr. fra og med budgetåret Samtidig hermed er beløbet udvidet til samme med kr. også fra og med budgetåret Væksthuse Opgaver og målsætninger: Målsætningen er at videreudvikle væksthusene og fremme væksten af erhvervslivet og iværksættere Væksthuse I 2011 overtog kommunerne ansvaret for væksthusene. KL og Økonomi- og Erhvervsministeriet (ØEM) var enige om at videreføre væksthusene efter 2010 som knudepunkter i et enstrenget erhvervsfremmesystem for at fremme vækst og at samarbejde om at videreudvikle væksthusene. Der blev grundlagt fem væksthuse i Danmark. Da kommunerne overtog ansvaret for væksthusene i 2011, indgik Kommunekontraktrådet (KKR) i hver region årlige aftaler med det pågældende væksthus. I den forbindelse skulle kommunernes styring af væksthusene styrke samspillet mellem væksthusene og de lokale erhvervskontorer yderligere. Endvidere skulle de årlige aftaler udnytte potentialet ved at have et fælles brand, systemer, værktøjer, 75

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Planlægning udgør følgende:

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Planlægning udgør følgende: 4.4 Planlægning Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Planlægning udgør følgende: 4.771.600 kr. -3.854.800 kr. Indsatsområde: Team Plan servicerer borgere, virksomheder og institutioner

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Budget- og regnskabssystem 4.2 - side 1 Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende det kommunale vejvæsen samt udgifter og indtægter i forbindelse med

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16

Læs mere

Præsentation. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Præsentation. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Præsentation Teknik & Esbjerg Kommune Indhold Forord...3 Mission, Vision og Værdigrundlag...4...5...6...7...8...9...10 Teknik &, organisationsplan...11 2 Præsentation Teknik & Direktion Kommunaldirektør

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring...

Læs mere

Præsentation. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune. Teknik & Miljø Præsentation

Præsentation. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune. Teknik & Miljø Præsentation Præsentation Teknik & Esbjerg Kommune Teknik & Præsentation 1 Mission, Vision og Værdigrundlag Forord... 3 Mission, Vision og Værdigrundlag... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10 Teknik &, organisationsplan...

Læs mere

Budgetoplysninger 2013

Budgetoplysninger 2013 Budgetoplysninger 2013 Drift Udvalget for Teknik og Miljø Udgift Indtægt i alt 10 Teknik og Miljøudvalg 136.149.209-18.399.624 117.749.585 1 Skattefinansieret 136.149.209-18.399.624 117.749.585 01 Park

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2015-2018 5 1.2 Indtægtsgrundlag

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

16. Budgetoplysninger 2015 drift

16. Budgetoplysninger 2015 drift 16. Budgetoplysninger 2015 drift 16.1 Teknik og Miljøudvalg Teknik og Miljøudvalg Oprindeligt budget 2015 10 Teknik og Miljøudvalg 141.366.300-17.429.800 123.936.500 01 Park og Vej 73.702.100-2.328.200

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Set udefra Opgaver Kernen Teknisk Forvaltning Beredskabet

Set udefra Opgaver Kernen Teknisk Forvaltning Beredskabet Teknisk Forvaltning Beredskabet Vores viden forebygger brand og katastrofer Vi løser brand. og katastrofesituationer professionelt og sikkert Vi er hverdagens helte brandteknisk sagsbehandling forebyggelse

Læs mere

Teknik- og miljøudvalg. Veje og forsyning

Teknik- og miljøudvalg. Veje og forsyning Området kan opdeles i: Jordforsyning Fælles funktioner (vejområdet) Kommunale veje Havne Kystbeskyttelse Veje og forsyning En yderligere beskrivelse findes under hver af disse områder. Budgetbemærkninger

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst!

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst! 1 Indledning I skrivende stund er vi i starten af 2013. Arbejdet med strategiplanen er i år gennemført i en komprimeret proces, da arbejdet med kommuneplanen, revision af tekster til ny hjemmeside samte

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø er ansvarlig for 3 politikområder: Miljø og planer, Ejendomme og Kommunale veje og trafik. Politikområde 10. Miljø og Planer Politikområdet for Miljø

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger Budgetoplæg 2016 Budgetseminar 31. august 2015 Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2016-2019 5 1.2 Indtægtsgrundlag

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget NOTAT 18. maj 2011 Plan- og Miljøudvalget Plan- og Miljøudvalget har ansvaret for al myndighedsbehandling indenfor plan- og byggeområdet. Dette omfatter bl.a. udarbejdelse af kommuneplan, lokalplaner og

Læs mere

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17 Udvalget for Teknik og Miljø Budget 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Drift og anlæg: Vedligehold af ejendomme 1.019 1.019 1.019 1.019 Små trafiksikkerhedsprojekter 1.529 1.529 1.529 1.529 Ny skolestruktur

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Mål og Midler Forsyning

Mål og Midler Forsyning Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700.

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700. side 1 Faaborg - Midtfyn Kommune Park- og vejdrift mv. Drift og vedligeholdelse af veje Prisliste Samlet pris 2 Asfaltbelægninger 2.459.200 3 Grusbelægninger 140.000 4 Sten- og flisearealer 3.800.000 5

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner:

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Kommunen er forsyningsmyndighed vedr. vand, varme, kloak og affald. Det er imidlertid private vandværker, SEAS-NVE, Solrød Fjernvarmeselskab og Hovedstadens Naturgasselskab der leverer vand, elektricitet,

Læs mere

Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen

Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen Byens Udvikling samler trådene i alle de udviklingsprojekter, der sammen tegner udviklingen af København som by. Fx klimaplaner, indspil til kommuneplan, lokalplaner,

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan 2-1

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan 2-1 Området Plan, erhverv og kollektiv trafik omfatter udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner, boligog byudvikling, erhvervsstøtte samt medfinansiering af busdriften. På politikområdet er følgende politiske

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

34.787 2.398 2.398 2.398

34.787 2.398 2.398 2.398 Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Møde med Det Grønne Råd den 11. april 2012 Miljøtekniker Lene Strøm Pedersen Indhold Vandløbsloven Formål Vandløbsregulativ Vandløbsvedligeholdelse Vedligeholdelse,

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune.

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune. .1 Til alle fagudvalg og høringsberettigede bestyrelser i Holstebro Kommune Dato: 14-12-2012 Sagsnr.: 041801-2007 Henv. til: Poul Munk-Poulsen Tlf.: 9611 7660 Høring om ændrede principper for ejendomsadministration

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007. Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007. Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.0 - side 1 Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Denne hovedkonto omfatter

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation TEKNIK- OG MILJØUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 06/11/14 Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Teknik og miljøudvalgets politikområder 2014 for måneder til og med

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg 2010-2013 Oversigt over Anlæg Anlæg totalt 24.475 7.500 7.500 7.500 Afledt drift totalt 0 200 200 200 Udvalg I alt nye sforslag 6.500 3.500 3.500 3.500 Afledt drift af ovenstående Tude Ådal - naturgenopretning

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

ØDC Økonomistyring 19-08-2015

ØDC Økonomistyring 19-08-2015 NOTAT ØDC Økonomistyring 19-08-2015 1. Plan- og Miljøudvalget - Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af to politikområder: Miljøforanstaltninger Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den E/F Herman Bangs Have BUDGET For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. april 2014 Dirigent Administrator: Controller: Peter

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TEKNIK- OG MILJØUDVALGET (side 186-209) 186 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter. 13 Driftsområde Børne- og familiecentret 4063015 3901010004 Børne- og familiecentret administration (064551) Administrationsudgifter i f m drift af børne- og familiecentret Lønudgiften udgør 3885254 Budgettet

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 24. oktober 2014 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2015 Middelfart Spildevand Budget 2015 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier: Notat vedr. Rådhusprojekt Vejen Kommune Dato: 08.06.2015 Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere