Effektiv time-to-market: Et spørgsmål om kontrol med rodfæstede eller udnyttelse af rodløse forsyningskæder?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektiv time-to-market: Et spørgsmål om kontrol med rodfæstede eller udnyttelse af rodløse forsyningskæder?"

Transkript

1 Artikel til Det Danske Ledelsesakademi 2011 Effektiv time-to-market: Et spørgsmål om kontrol med rodfæstede eller udnyttelse af rodløse forsyningskæder? Forskningsbaseret artikel Af: Jan Stentoft Arlbjørn* Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet 6000 Kolding Tel Ann Højbjerg Clarke Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet 6000 Kolding Tel & Per Vagn Freytag Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet 6000 Kolding Tel * Korresponderende forfatter 1

2 Resumé Virksomheders forsyningskæder har gennem de senere år undergået større strukturelle ændringer bl.a. som følge af øget global konkurrence. Det har skærpet fokus på kernekompetencer og outsourcing af ikke kerneområder. Design af forsyningskæder er blevet til strategiske valg mellem rodfæstede og/eller rodløse forsyningsnetværk. Denne artikel belyser, hvorledes sådanne forskellige forsyningsnetværk øver indflydelse på time-tomarket med nye produkter. Artiklen er overvejende af konceptuel karakter men inddrager to illustrerende cases fra en større vindmølleproducent, der viser, hvorledes time-to-market er blevet påvirket gennem både rodfæstede og rodløse forsyningsnetværk. 1. Introduktion En central opgave for virksomheders ledelse er til stadighed at forholde sig til de muligheder og trusler, som eksisterer og udvikler sig i virksomhedens omgivelser. Imidlertid har virksomhedens omgivelser aldrig før været mere komplekse og omskiftelige end de er i disse år. Fremkomsten af nye teknologier, globalisering af, og udsving på, markederne og globalisering af forsyningskæder stiller til stadighed spørgsmålstegn ved, om virksomheden har tilpasset sig og får udnyttet de muligheder, som eksisterer. Stalk (1988) har tidligere slået til lyd for vigtigheden af tid som konkurrenceparameter, og har beskrevet hvorledes Toyota systematisk har arbejdt med tætte leverandørrelationer med det formål at reducere lead-time og dermed time-to-market. Tidlig involvering af leverandører i produktudvikling kan føre til hurtigere lancering af produkter på markedet (Clark, 1989). Studier har vist at produkter, som er seks måneder forsinket til markedet kan miste op til en tredjedel af den potentielle profit (Vesey, 1992). Der blev skabt et opgør med ae nærmest uendeligt tidsforbrug med at evaluere alternativer, gennemspille forskellige scenarier og udvikle rapporter for at retfærdiggøre beslutninger (Vesey, 1992). Med det nye time-tomarket blev der sat fokus hastighed i produktudvikling, produktion salg og kundeservice. Virksomhedsledelse er for alvor blevet et globalt anliggende. Produkter og serviceydelser skabes i et land og sendes til andre lande og kontinenter for viderebearbejdning, lagring og salg. Drivkræfter bag global spredning af produktion er ifølge Ferdows (1997a, 1997b): 1) landepolitikker (handelsbarrierer og krav om en vis mængde value added i det land, hvor varer sælges), 2) markedsudvikling, 3) viden og færdigheder, 4) risici, 5) konkurrence og 6) produktions- og logistikomkostninger. Virksomheders traditionelle grænser flyttes gennem fokus på kernekompetencer, der kan føre til outsourcing af såvel produktion som administrative processer. En stigende grad af outsourcing eller udflytning af produktion til egne faciliteter i andre lande (offshoring) skaber en øget kompleksitet med både styring og ledelse af forsyningskæderne. Med den stigende brug af outsourcing går forsyningsnetværk i højere grad fra at være rodfæstede til at være rodløse (Ferdows, 2008). Med ovenstående globalisering in mente betyder det også, at virksomheder er blevet langt mere afhængig af samarbejde med andre virksomheder i netværk. Sådanne netværk giver en række muligheder for at opnå fordele gennem f.eks. tilpasning af systemer, processer, udstyr og aktiviteter. Dette skulle gerne i sidste ende give mulighed for at opnå en højere grad af effektivitet i den løbende opgaveløsning og dermed en bedre indtjening. Rationaler for virksomhedssamarbejde har Contractor & Lorange (1988) sammenfattet til: 1) reduktion af risiko, 2) opnåelse af stordriftsfordele og/eller rationalisering, 3) adgang til komplementer teknologi og patenter, 4) co-opting eller blokering for konkurrence, 5) overkomme statslige besluttede investeringer eller handelsbarrierer, 6) initierende international ekspansion og 7) vertikal kvasiintegration. Netværkssamarbejde medfører imidlertid også en række 2

3 begrænsninger for, hvordan den enkelte virksomhed kan agere. Når der eksisterer en række fælles spilleregler for, hvordan systemer, processer m.v. skal fungere, begrænser dette også den enkelte virksomheds mulighed for selvstændigt at handle. Et tættere forpligtende samarbejde med en eller flere leverandører kan også føre til lock-in (Narasimhan et al., 2009) og dermed en forskydning af magtbalancen i en forsyningskæde (Arlbjørn et al. 2011). Dette inter-organisatoriske samarbejde kan også betyde, at nogle parter har deres egne strategiske agendaer med f.eks. udvikling og ressourcetilførsel til de mest attraktive parter, som anses at have den største strategiske fit (Wilkinson et al., 2005; Rozemeijer et al., 2008; Mortensen et al., 2008). Virksomheder indgår i en række af forskelligartede relationer fra markedsbaserede relationer til tætte partnerskaber (Ellram, 1991). Differentieret ledelse af såvel interne som eksterne relationer er dermed helt centralt i supply chain management (Arlbjørn et al. 2010). Med det formål at belyse nye ledelseskrav under usikkerhed og med stigende produkt-, markeds- og forsyningskompleksitet søger denne artikel at besvare følgende forskningsspørgsmål: Hvorledes påvirker såvel rodfæstede som rodløse produktionsnetværk virksomheders time-to-market proces? For at opfylde ovenstående formål er artiklen videre disponeret i fire afsnit. I det eftefølgende afsnit præsenteres der en teoretisk referenceramme til belysning af artiklens problemstilling. Derefter følger et afsnit med beskrivelse af den anvendte metode. Dette følges op med et afsnit indeholdende beskrivelse og analyse af og to illustrative cases. Artiklens rundes af med et konkluderende afsnit. 2. Teoretisk referenceramme Dette afsnit præsenterer en teoretisk referenceramme til belysning af artiklens forskningsspørgsmål. Først behandles time-to-market. Dernæst følger et kort afsnit omkring rodfæstede og rodløse produktionsnetværk. Sidste behandles relationsledelse. 2.1 Time-to-market Evnen til at lede produktudviklingsprojekter fra de indledende behovsafklaringer gennem konkretisering i design, udvikling og prototyper og full scale produktion til lancering på markedet er et vigtigt konkurrenceparameter for industrielle organisationer (Tersine & Hummingbird, 1995). Denne tværgående proces kaldes også for time-to-market - tidsforbruget fra produktdefinition til det er tilgængeligt på markedet (Vesey, 1992). Processen kræver et tæt samarbejde mellem virksomhedens funktioner fra marketing, salg, produktudvikling, supply chain og økonomi for at nå de fastsatte mål. Leverandører spiller en vigtig rolle i produktudviklingsprocesser (Lamming, 1993; Wynstra et al., 2001; Rogers et al. 2004; Thatte et al., 2008). Effektive time-to-market processer kan betyde, at virksomheder kan komme hurtigere på markedet med nye produkter end konkurrenterne og dermed opnå både større markedsandele og for øget indtjening. Brooks & Scxhofield (1995) nedbryder time-to-market til otte elementer, med fokus på tid til, at: 1) modne passende teknologier, 2) forstå markedsbehov, 3) etablere teknisk og kommercielle sunde koncepter, 4) udvikle koncepter til et funktionsdygtigt og producerbart design, 5) mobilisere produktionsfaciliteter og processer, 6) opskalere produktion, 7) levere og opfylde ordre og 8) vedligeholde eller foretage service på produktet. 3

4 Fine (1998) introducerer begrebet 3DCE (Three Dimensional Concurrent Engineering), der fokuserer på et samtidigt design af virksomhedens forsyningskæder med design af produkter og processer. Ifølge Fine (1998, p. 133) har man traditionelt set design af forsyningskæder, som noget der skete efter concurrent engineering dvs. med et fokus alene på samtidig produkt- og procesdesign. Konkurrencefordele anses som midlertidige, hvorfor det ifølge Fine (1998) er vigtigt med supply chain design som den ultimative kernekompetence. Tre kritiske forhold i supply chain design, som er forbundet til produkt- og procesdesign, er at møde kundebehov gennem et netværk af leverandører, tidlig leverandørinvolvering i produktog procesudvikling og logistik og distribution (Ellram & Stanley, 2008). 2.2 Rodfæstede og rodløse produktionsnetværk Ferdows (2008) skelner mellem rodfæstede og rodløse produktionsnetværk. En rodfæstet strategi betyder, at en virksomhed har fokus på at udnytte dets egne produktionsfaciliteter, hvorimod en rodløs strategi baseres på at trække fra andres produktionsmæssige capabilities. Både rodfæstede og rodløse netværksstrategier kan være spredt geografisk på forskellig vis, og de er resultatet af bestemte typer globaliseringsstrategier - outsourcing og offshoring. Rodfæstede produktionsnetværk finder specielt sted hvor, der er tale om unikke produkter, der produceres på videnintensive produktionsprocesser, mens rodløse produktionsnetværk synes at have anvendelse for forbrugsvarer og standardiserede produktionsprocesser. 2.3 Relationsledelse Virksomheder har i mange tilfælde relationer til en lang række forskellige virksomheder på leverandørsiden, som repræsenterer mangeartede kompetencer. Igennem forskellige former for leverandørrelationer søger den enkelte virksomhed at styrke sin konkurrenceposition mest muligt (Christopher & Jüttner, 2000). Relationer til andre virksomheder frembyder således en række potentielle fordele (Gadde & Håkansson, 2001), men valget af bestemte leverandører rummer også en række begrænsninger og dermed potentielle ulemper (Håkansson & Snehota, 2002). Ifølge Slone et al. (2010, p. 136) er specielt opgaver med rationalisering af leverandørbasen, outsourcing til lavtlønslande og samarbejde med leverandører vægtet højt på den strategiske agenda, men hvor det samtidig også nævnes, at rigtigt succesfuldt samarbejde anses som den største udfordring. Fordelene ved leverandørrelationer kan være mangeartede, især hvis virksomheden vælger at gøre brug at tæt integrerede leverandørløsninger. For det første vil leverandører kunne give adgang til nye teknologi enten i form af proces eller produktteknologi. Herigennem kan der sikres øget innovationshøjde uden af virksomheden selv direkte skal investere i innovation. For det andet vil leverandørrelationer give muligheder for tilpassede logistik løsninger, produktionssystemer og planer mv., hvorved en række omkostninger kan reduceres. For det tredje kan der opnås en højde grad af sikkerhed i leverancen, idet en høj grad af gensidigt kendskab vil kunne mindske forskellige former for usikker. Man kender den anden parts styrker og svagheder. Endelig kan et leverandørsamarbejde give mulighed gensidig afstemning af strategier og udviklingstiltag og dermed potentiel større agilitet. Et integreret leverandørsamarbejde giver således mulighed for mere målrettet og hurtigere at kunne agere på markedets behov og derigennem potentielt muligheder for at styrke virksomhedens konkurrenceposition. Integration med leverandører kan således også reducere produkt- og produktionsomkostninger, give hurtigere time-tomarket og færre problemer under lanceringen af produkterne (Ellram & Stanley, 2008). 4

5 En bagvedliggende forudsætning for at realisere sådanne fordele i et samarbejde med leverandører er evnen til at koordinere de fælles aktiviteter. Den enkelte virksomhed har i reglen gode muligheder for internt at styre og udvikle sig i den retning, som virksomheden selv ønsker, omend dette ikke nødvendigvis lykkes i alle tilfælde. Internt i virksomheden er der imidlertid gode muligheder for selvstændigt at træffe beslutninger, afsætte ressourcer, opstiller planer og målepunkter. På tværs af virksomheder stiller situationen sig imidlertid lidt anderledes. To selvstændige enheder vil skulle tilpasse sig hinanden og måske også skulle bøje af i forhold til hinanden. Evnen til at forhandle og overbevise, og i visse tilfælde tvinge bestemte synspunkter eller beslutninger igennem, vil være central for relationens værdi for virksomheden. Dette ændrer dog ikke, at der i et hver valg af leverandør ligger et fravalg. Håkannson & Snehota (2002) taler i denne forbindelse om relationsbyrder. Relationer giver på en og samme tid muligheder for at realisere en række fordele, men der kan også forekomme situationer, hvor der potentielt optræder byrder eller omkostninger som følge af at have valgt en bestemt leverandør. For det første kan der blive tale om tab af kontrol. Dette kan ske ved at en række opgaver overlades til andre hvormed man underlagt en anden parts evne til at udføre opgaven. Tabet af kontrol vil i princippet gøre sig gældende på alle de områder, hvor der sker en koordinering af opgaver, og hvor leverandøren spiller en rolle. For det andet kan de forventninger, som knytter sig til relationen, være forskellige. Med andre ord kan det i nogle tilfælde være sådan, at partnerne kan have haft hver deres agenda med at gå ind i relationen, og hvor det ikke lykkes at formidle dette klart og tydeligt til hinanden. Derfor vil der let kunne opstå problemer, når forventningerne så efterfølgende ikke indfries. For det tredje kræver relationer altid ressourcer. Ressourcer kan som udgangspunkt kun anvendes en gang, og viser det sig efterfølgende, at ressourcerne er anvendt på en uhensigtsmæssig måde i relationen, vil dette være problematisk set i forhold til andre relationerne, hvor ressourcerne, måske kunne have været anvendt bedre. For det fjerde betyder valg som nævnt også fravalg af andre relationer. Hvis det efterfølgende viser sig, at en relation ikke lever op til forventningerne, eller der dukker nye muligheder op for relationsdannelse, vil man imidlertid ofte være bundet af det først foretagne valg - eller det vil i det mindste tage tid før en beslutning kan gøres om. For det femte vil relationsdannelse skabe bindinger. For at opnå forskellige former for fordele inden for produktion, produktudvikling og logistik vil systemer, procedurer mv. være gensidigt afstemte og dermed begrænse virksomhedernes muligheder for at reagere i en givet tidspunkt. Relationer mellem virksomheder frembyder således på såvel positive som negative effekter. I nogle tilfælde vil relationer til en leverandør betyde, at der kan reageres hurtigere, hvorimod det i andre situationer vil være sådan, at relationer vil betyde, at det vil være vanskeligt eller umuligt at reagere hurtigt på ændrede markedskrav. Dette betyder, at det, set ud fra en strategisk ledelsessynsvinkel, vil være afgørende at være opmærksom på, hvilke bindinger bestemte byrder leverandørrelationer potentielt rummer. Der til bør man være opmærksom på, hvilke trade-offs der er tale om, og hvad der kan gøres for at bevare markeds agiliteten i bestemte situationer. 3. Metode Denne artikel er overvejende af konceptuel karakter med et fokus på, hvorledes forsyningsnetværk både kan forbedre og forringe virksomheders muligheder for at reagere på markedsændringer. Litteraturstudier om artiklens fokus synes at vise begrænsede bidrag, der belyser hvorledes forskellige konfigurationer af forsyningsnetværk påvirker reaktionstiden på markedsændringer (time-to-market). Denne artikel skal derfor ses som værende på et eksplorativt stadie på et nyt og relativt udyrket område. Med det formål at belyse dette er der inddraget to illustrative cases fra en større dansk vindmølleproducent (kaldet for PowerWind 5

6 (PW)), der har ønsket at blive anonymiseret i artiklen. Set i lyset af artiklens eksplorative karakter er valget af de to illustrative cases sket inden for samme virksomhed for at spare tid (convenience jf. Miles & Huberman, 1994, p. 28). Målet med casene er ikke at udtale sig specifikt om vindmølleindustrien. Problemstillingerne er lige så relevante for andre brancher samt for problemstillinger, hvor man belyser forskellige designs (rodfæstet vs. rodløs) inden for samme branche. I PW er der undersøgt to forløb, der har ført til forskellige resultater med time-to-market. I kontakten med PW har det været af interesse at illustrere både hvorledes PW har været i stand til at reagere såvel hurtigt som langsomt på markedsændringer gennem deres forsyningskæder. Dette er sket gennem illustrative cases af henholdsvis en generator case og en kabel case (se figur 1). Figur 1: Generator og kabel cases Som det fremgår af figur 1 søger generator casen at illustrere en overvejende rodfæstet forsyningskæde, hvor reaktionsevnen er blevet forringet mens kabel casen viser en rodløs forsyningskæde, hvor reaktionsevnen er blevet forbedret. Data er blevet oparbejdet gennem interview med indkøbsansvarlige med ansvar for udviklingen i de to cases. 4. Casebeskrivelser og analyse 4.1 Cases Vindmølleindustrien har udviklet sig meget igennem de seneste år, men er fortsat, sammenlignet med mange andre industrier såsom bil og flyindustrien, en ung og umoden industri. Evnen til at udvikle en mere sammenhængende og hensigtsmæssig sourcingstrategi hænger sammen med den industri, man er en del af og den modenhed, som karakteriserer denne. Vindmølleproducenten (PW) har et stort antal aktive leverandører og har igennem de seneste år gjort brug af såvel en mere rodfæstet som en mere rodløs tilgang i sin anvendelse af forsyningskæden. Bag denne differentierede tilgang af forsyningskæden ligger flere 6

7 faktorer. Først og fremmest spiller egne kompetencer og målsætninger en væsentlig rolle for adresseringen af leverandørerne. PW har hen ad vejen således ændret syn på, hvad der er væsentligt selv at beherske af teknologier og have ejerskab hertil til. En anden faktor ved udvikling af virksomhedens sourcingstrategi har også været de tilgængelige leverandør kompetencer, som findes på markedet. Det har således ikke været muligt at identificere leverandører, som har haft de rette kompetencer. En tredje faktor er også lokaliseringen af leverandørerne, idet placeringen inden for en rimelig afstand til virksomhedens produktionssteder også kan spille en rolle. Væsentlige dele til en vindmølle er meget pladskrævende og tunge, hvilket i betydeliggrad vanskeliggør og fordyrer transporten. Der kan således ske valg af lokalitet betinget af krav til en bestemt supply chain performance (Arlbjørn & Lüthje, 2011). Endvidere har spørgsmålet om at kunne tilpasse sig den løbende udvikling inden for branchen i form af større og stadigt mere effektive møller spillet en væsentlig rolle i håndteringen af hele forsyningskæden. Som case illustrationer på PW s differentierede håndtering af dens forsyningskæder trækkes i det efterfølgende to komponenter til vindmølleproduktionen frem (henholdsvis generatorer og kabler) Generator casen PW havde i en årrække for nogle af vindmølletyperne en leverandør (TT), som næsten udelukkende afsatte sin kapacitet til PW. TT var velintegreret som en del af PW s forsyningskæde. TT foretog også i betydeliggrad nyudviklinger af PW s generatorer inden for et bestemt område/bestemte størrelser. I det hele taget var TT en helt central leverandør for PW, som til stadighed var i stand til at reagere hurtigt og tilpasse sig de aktuelle behov på teknologi-, forsynings- og markedssiden. Endvidere var der meget stærke relationer mellem PW s og TT s ledelse, og der var et strategisk fit mellem parterne. Imidlertid evnede TT ikke over årene at genere en tilstrækkelig indtjening og gik derfor i betalingsstandsning. Da TT var dybt rodfæstet i PW s forsyningskæde, var det meget vanskeligt at finde andre leverandører eller selv overtage produktionen umiddelbart. Løsningen blev, at PW selv overtog dele af virksomheden og samtidig også at lægge dele af produktionen ud til en anden leverandør. Dette fik dog den konsekvens, at man ikke kunne bibeholde samme evne til at reagere hurtigt på markedskravene (se figur 2). Med andre ord gik man fra en hurtig rodfæstet til en langsom rodfæstet forsyningskæde og dermed en længere time-to-market løsning Kabel casen I fremstillingen af vindmøller medgår der i et vist omfang styringskabler, som anvendes sammen med generatoren. Der er tale om et forholdsvist begrænset forbrug af kabler i denne sammenhæng. Styringskablet har en specifik anvendelse, men er i sig selv ikke specielt. Leverandøren (AA), som først blev anvendt på området, leverede kun denne komponent til PW igennem en længere årrække. AA havde generelt set meget lange leadtimes på teknologiske ændringer (nye specifikationer), og var langsomt reagerende på ændringer i planlægningen og logistikken. Yderligere havde AA leveringstider på minimum 10 uger fra ordre afgivelse og priserne var set i forhold til markedet ikke specielt konkurrencedygtige. Imidlertid var PW s opmærksomhed på området forholdsvis begrænset, og der var meget få overvejelser omkring strategisk fit og tilpasning af kommunikationen mellem parterne. Forsyningskæde set-uppet var præget af en rodløs og langsom time-tomarket tilgang. 7

8 I forbindelse med en ændring i PW s organisation skete der imidlertid et leverandørskifte. Ved at PW satte et tydeligt ledelsesfokus på området, betød det, at en anden leverandør (BB), som i forvejen leverede lignende komponenter, blev trukket ind som leverandør i stedet. Dette medførte ændret planlægning og logistik, idet lead-times kunne nedbringes betydeligt i form af en halvering af tiden. Endvidere havde den nye leverandør BB langt bedre indsigt i PW s teknologiske stade og behov, og BB var langt bedre til at forstå behov og kravspecifikationer samt nye trends på markedet. Skiftet af leverandør betød således en fastholdelse af en rodløs forsyningskæde men med evnen til at agere langt hurtigere i forhold til markedet end tidligere. 4.2 Analyse De to cases repræsenterer to vidt forskellige sourcingstrategier, som dog forefindes i den samme virksomhed og er eksempler på PW s differentierede sourcingstrategi, der består af både rodfæstede og rodløse produktionsnetværk. De forskellige løsninger kan på varierende vis influere på virksomhedens evne til at reagere hurtigere eller langsommere på markedsændringer. Såvel rodfæstede som rodløse forsyningskæder kan således afføde forskellige hastigheder i adresseringen af time-to-market. I de to cases konfronteres PW s med problemer i relationen til deres leverandører, som nødvendiggør, at der findes alternative løsninger. Løsningerne er dog forskellige i de to cases, hvilket kan reflekteres i leverandørens tidligere resultater, deres relative betydning for PW og de bindinger, der eksisterer imellem parterne og dermed, hvor tæt integreret leverandørløsningerne er. I generator casen fremgår det, at PW har tætte relationer til TT, som er velintegreret i en rodfæstet forsyningskæde. Det resulterer i, at det er svært for PW at finde en alternativ partner, og valget bliver derfor, at leverandøren delvist opkøbes. På den anden side illustrerer kabel casen en situation med et rodløst produktionsnetværk, hvor det er begrænset med bindinger og en leverandør, som har begrænset commitment og fokus på industrien. PW vælger derfor at bryde relationen til underleverandøren for at flytte aktiviteterne over til en underleverandør, som der allerede er etableret tættere relationer til. De to cases illustrerer, at PW s muligheder for at manøvrere i produktionsnetværk afhænger af dens relationer til underleverandøren, og hvor tæt disse er integreret. Casebeskrivelserne viser endvidere, at et rodfæstet netværk med tætte relationer kan bidrage til nyudvikling og en hurtig reaktion på markedskravene. Ved forandringer, som i generator casen, kan det dog være svært for en virksomhed at omstille sig, specielt hvis der er få alternative leverandører. Det kan betyde, at virksomheden (måske midlertidigt), kan risikere en forøget time-to-market. Kabel casen viser på den anden side, at time-to-market kan blive reduceret i et rodløst produktionsnetværk ved at skifte leverandører af standardenheder ud, som er langsomme til at reagere på ændringer. De to eksempler illustrerer, at forandringer i netværk kan være med til at påvirke en virksomheds reaktionsevne. Casene synes også at indikere, at virksomhedens time-to-market ikke afhænger af den anvendte produktionsnetværkstype, men derimod af virksomhedens evne til at håndtere de forskellige netværksformer. Som beskrevet i denne artikel er vindmølleindustrien en forholdsvis ung industri, hvor håndtering af et differentieret produktionsnetværk er under udvikling. Lokaliseringen af leverandørerne spiller en væsentlig rolle i industrien, da det kan være besværligt at flytte dele af vindmøller over lange afstande. Derfor er det nødvendigt at søge leverandører inden for en rimelig afstand fra virksomhedens produktionssteder. Lokal sourcing kan derfor være påkrævet. Etablering af produktionsnetværk er ikke et valg, som virksomheden træffer alene, 8

9 men noget den er nødt til at agere i forhold til de regler, der er inden for den region, som den er en del af. 5. Konklusion Denne artikel har fokuseret på, hvorledes såvel rodfæstede som rodløse produktionsnetværk påvirker virksomheders time-to-market proces. Dette er et centralt tema, da virksomheder til stadighed skal forhold sig til muligheder og trusler i omgivelserne, men samtidig er virksomhedernes muligheder for at agere i stigende grad afhængig af det netværk, som de er indlejret i. Artiklen inddrager cases fra dansk vindmølleproducent, der viser, at virksomheden ikke udelukkende benytter sig af et rodfæstet eller rodløst netværk. Begge former kan således forekomme i samme virksomhed. Der er i artiklen givet eksempler på henholdsvis et rodfæstet netværk, hvor forandring i leverandørforholdet resulterede i en øget time-tomarket, da man var nødt til at overtage dele af leverandørens aktiviteter og et rodløst netværk, hvor man opnåede en reduktion i time-to-market ved at udskifte en leverandør med en anden, som have mere industrifokus og kendskab til PW. At virksomheder kan benytte sig af begge typer af produktionsnetværk medfører, at virksomhedens medarbejdere ofte skal kunne håndtere begge netværksformer, hvilket fordrer, at de er bevidste om, hvilken del de i en given situation opererer inden for. Endvidere er virksomheder nødt til at arbejde med at udnytte de muligheder og begrænsninger, som begge produktionsnetværk giver og de relaterede ledelsesmæssige udfordringer. Produktionsnetværksformen er ikke i sig selv bestemmende for, hvor hurtigt virksomheden kan reagere på markedsforandringer. Hastigheden afhænger både af virksomhedens evne til at håndtere og få leverandører til at agere hurtige og på leverandørernes kompetencer og ressourcer til at håndtere opgaverne. Et næste skridt vil være at undersøge om der kan identificeres bestemte mønstre eller strategier som virksomheder betjener sig af i deres håndtering af time-to-market og som er mere effektive end andre. Vores indledende afdækning af time-to-markets betydning indenfor vindmølle branchen indikerer således at en differentieret anvendelse af rodfæstede og rodløse forsyningskæder med fordel kan anvendes, men at der mangler en mere omfattende afdækning af om der kan iagttages bestemte mønstre eller strategier under bestemte forudsætninger. Referencer Arlbjørn, J.S., Wæhrens, B.V., Johansen, J. & Pedersen, T. (2011), Produktion i Danmark eller udflytning af produktion: Nye roller og ledelsesmæssige udfordringer, Ledelse & Erhvervsøkonomi, Vol. 76, No. 2, pp Arlbjørn, J.S. & Lüthje, T. (2011), Globale produktionsstrategiers interaktion med supply chain performance, i: Supply Chain Management, Børsen Ledelseshåndbøger. Arlbjørn, J.S., de Haas, H., Mikkelsen, O.S. & Zachariassen, F. (2010) Supply Chain Management: Sources for Competitive Advantages, Academica, Aarhus. Brooks, B. & Schofield, N. (1995), Time-to-market: Time equals money but where does it all go?, World Class Design to Manufacture, Vol. 2, No. 6, pp Christopher, M. & Jüttner, U. (2000), Supply chain relationships: Making the transition to closer integration, International Journal of Logistics: Research and Applications, Vol. 3, No. 1, pp

10 Clark, K. (1989), Project scope and project performance: The effect of parts strategy and supplier involvement on product development, Management Science, Vol. 35, No. 10, pp Contractor, F.J. & Lorange, P. (1988), Why should firms cooperate? The strategy and economics basis for cooperative ventures, i: Contractor, F.J. & Lorange, P. (eds.) Cooperative Strategies In International Business: Joint Ventures and Technology Partnerships between Firms, D.C. Hearth and Company. Ellram, L.M. & Stanley, L.L. (2008), Integrating strategic cost management with 3DCE environment: Strategies, practices, and benefits, Journal of Purchasing & Supply Management, Vol. 14, No. 3, pp Ellram, L.M. (1991), Supply chain management: The industrial organization perspective, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 21, No. 1, pp Ferdows, K. (2008), Managing evolving global production networks, In: Galvan, R. (ed.), Strategy Innovation and Change: Challenges for Management, Oxford University Press, New York, pp Ferdows, K. (1997a), Made in the world: The global spread of production, Production and Operations Management, Vol. 6, No. 2, pp Ferdows, K. (1997b), Making the most of foreign factories, Harvard Business Review, Vol. 75, No. 2, pp Fine, C.K. (1998) Clockspeed: Winning Industry Control in the Age of Temporary Advantage, Perseus Books, Reading. Gadde, L.-E. & Håkansson, H. (2001) Supply Networks Strategies, John Wiley & Sons Ltd, New York. Håkansson, H. & Snehota, I. (2002), The burden of relationships or who s next?, i: Ford, D. (ed.) Understanding Business Marketing and Purchasing, Thomson Learning, London, pp Lamming, R. (1993) Beyond Partnership: Strategies for Innovation and Lean Supply, Prentice Hall, New York. Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994) Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, Sage Publications, Thousand Oaks, CA. Mortensen, M.H., Freytag, P.V. & Arlbjørn, J.S. (2008), Attractiveness in supply chains: a process and matureness perspective, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 38, No. 10, pp Narasimhan, R., Nair, A., Griffith, D.A., Arlbjørn, J.S. & Bendoly, E. (2009), Lock-In situations in supply chains: A social exchange theoretic study of sourcing arrangements in buyer supplier relationships, Journal of Operations Management, Vol. 27, No. 5, pp Rogers, D.S., Lambert, D.M. & Knemeyer, A.M. (2004), The product development and commercialization process, The International Journal of Logistics Management, Vol. 15, No. 1, pp Rozemeijer, F., Blonska, A. & Wetzels, M. (2008), The influence of supplier development of gaining a preferential buyer status, supplier adaption and supplier relational embeddedness, konferenceartikel, 24. IMP Conference, Uppsala, Sweden. Slone, R.E., Dittmann, J.P. & Mentzer, J.T. (2010) The New Supply Chain Agenda: The Five Steps that Drive Real Value, Harvard Business Press, Boston. Stalk, Jr., G. (1988), Time the next source of competitive advantage, Harvard Business Review, Vol. 66, No. 4, pp Tersine, R.J. & Hummingbird, E.A. (1995), Lead-time reduction the search for competitive advantage, International Journal of Operations & Production Management, Vol.15, No. 2, pp Thatte, A.A., Muhammed, S. & Agrawal, V. (2008), Effect of information sharing and supplier network responsiveness on time-to-market capability of a firm, Review of Business Research, Vol. 8, No. 2, pp Vesey, J.T. (1992), Time-to-market: Put speed on product development, Industrial Marketing Management, Vol. 21, No. 2, pp Wilkinson, I., Young, L. & Freytag, P.V. (2005), Business mating: Who chooses and who gets chosen?, Industrial Marketing Management, Vol. 34, No. 7, pp Wynstra, F., Van Weele, A. & Weggemann, M. (2001), Managing supplier involvement in product development: Three critical issues, European Management Journal, Vol. 19, No. 2, pp

Jagten på den værdiskabende supply chain

Jagten på den værdiskabende supply chain Jagten på den værdiskabende supply chain Jan Stentoft Arlbjørn Professor i Supply Chain Management Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet Kolding 1 Igangværende forskningsprojekter

Læs mere

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet?

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Jesper Kronborg Jensen Erhvervsph.d.-studerende Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet 6000, Kolding, Danmark

Læs mere

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Danmark som produktionsland Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Ny forskningsrapport Publikationen er frit tilgængelig på Kraks Fond Byforskning http://kraksfondbyforskning.dk/

Læs mere

Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion

Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jacob Schlichter Lisa Thoms Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk

Læs mere

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Forår 2016 Beskrivelse af fagene: Business development Forandringsledelse Innovation og forretningsmodeludvikling Supply Chain Management MBA

Læs mere

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk, ph.d. Dept. of Operations Management TØF medlemsmøde om transportforskning Asia House 27. april 2010 Disposition

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

23 April 2014 NBE. Relationer skaber resultater

23 April 2014 NBE. Relationer skaber resultater 23 April 2014 NBE Relationer skaber resultater Einar Scholte Er direktør i Valcon. Har tidligere arbejdet som underviser på CBS og Copenhagen School of Logistics samt som leder i Unicare, Radiometer, PWC

Læs mere

Om Advanced Manufacturing

Om Advanced Manufacturing 1 2 Om Advanced Manufacturing 1. Hvad er Advanced Manufacturing? 2. Hvad er potentialet ved Advanced Manufacturing? 3. Et økosystem for Advanced Manufacturing 4. Hvad gør MADE? 3 Hvad er Advanced Manufacturing?

Læs mere

Værdiskabelse i Dansk Indkøb

Værdiskabelse i Dansk Indkøb SURVEY Værdiskabelse i Dansk Indkøb Morten Munkgaard Møller, Associate Professor, Aalborg Universitet Martin Dyg Jensen, Konsulent, 4IMPROVE Et survey udarbejdet i samarbejde mellem 4IMPROVE og Aalborg

Læs mere

Undersøgelse O & M - foreløbige resultater:

Undersøgelse O & M - foreløbige resultater: Undersøgelse O & M - foreløbige resultater: Hvordan kan Levelized Cost Of Energy reduceres så energi fra vindmølleparker bliver konkurrencedygtig med traditionel energi? Lektor Tove Brink, Syddansk Universitet,

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter 1 Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter Professor Aalborg Universitet, Danmark 2 Baggrund: Udvalgte artikler Mouritsen,

Læs mere

Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013

Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013 Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013 Solar in short Solar is one of Northern Europe s leading technical wholesalers Listed on NASDAQ

Læs mere

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud!

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Optimering af virksomheders forretningsmodeller Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Professor Per V. Freytag Institut for Entreprenørskab

Læs mere

Udbud, indkøb og samarbejde i FM Konference/workshop den 16. marts 2015 kl. 14:00 17:00

Udbud, indkøb og samarbejde i FM Konference/workshop den 16. marts 2015 kl. 14:00 17:00 Udbud, indkøb og samarbejde i FM Konference/workshop den 16. marts 2015 kl. 14:00 17:00 Kim Sundtoft Hald (ksh.om@cbs.dk) Lektor/PhD ved Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi på CBS Indhold 1. Kortlægning

Læs mere

Velkommen til HD 2.del Supply Chain Management (HD- SCM)

Velkommen til HD 2.del Supply Chain Management (HD- SCM) Velkommen til HD 2.del Supply Chain Management (HD- SCM) Åbent hus 2014 30. april Hvem er vi her i dag? Kim Sundtoft Hald, Ansvarlig for HD-SCM. Thomas Frandsen, Fagansvarlig for faget OSCM samt specialiseringen

Læs mere

Underleverandørers Internationale markedsekspansion. Poul Houman Andersen

Underleverandørers Internationale markedsekspansion. Poul Houman Andersen Underleverandørers Internationale markedsekspansion Poul Houman Andersen Hvad er en underleverandør En underleverandør producerer ydelser 1) på baggrund af ordregivers specifikationer 2) som indgår i ordregiverens

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind T r a n s p o r t e n s I n n o v a t i o n s d a g 1 5 SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 To nye tilgange, til balancering af evner og ressourcer: - Koncentrere firmaets egne ressourcer om et sæt kernekompetencer. - Strategisk outsource andre aktiviteter.

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Tæt på forretningen LEGO Koncernen. Sten Daugaard CFO, The LEGO Group

Tæt på forretningen LEGO Koncernen. Sten Daugaard CFO, The LEGO Group Tæt på forretningen LEGO Koncernen Sten Daugaard CFO, The LEGO Group Agenda Risk management som et centralt instrument i virksomhedsstyringen og udviklingen Optimering af processer og intern kontrol som

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering Jacob Kjeldsen Motivation for Internationalisering Agenda 1. Udviklingen i dansk eksport til "de nye markeder" 2. Typiske motiver for internationalisering 3. Indledende (danske) overvejelser 4. Etableringsformer

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Stram Kæden 8. jun. 16. Stram Kæden. DI s forsyningskædeprojekt om tættere samarbejde i forsyningskæden. Chefkonsulent Lise Walbom, Dansk Industri

Stram Kæden 8. jun. 16. Stram Kæden. DI s forsyningskædeprojekt om tættere samarbejde i forsyningskæden. Chefkonsulent Lise Walbom, Dansk Industri Stram Kæden DI s forsyningskædeprojekt om tættere samarbejde i forsyningskæden Chefkonsulent Lise Walbom, Dansk Industri FILM https://www.youtube.com/watch?v=8bzut7skxye 2 Hvorfor Stram Kæden? Op til

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Supply Chain september, København. Capability building

Supply Chain september, København. Capability building Supply Chain 2017 12. september, København Supply Chain 2017 På konferencen Supply Chain 2017 får du som deltager en unik mulighed for at høre inspirerende præsentationer og deltage i et professionelt

Læs mere

Supply Chain Management i danske virksomheder: En empirisk analyse

Supply Chain Management i danske virksomheder: En empirisk analyse Supply Chain Management i danske virksomheder: En empirisk analyse White paper Anne Pedersen Jan Stentoft Arlbjørn Henning de Haas Anders Haug Frederik Zachariassen 2009 Institut for Entreprenørskab og

Læs mere

Forskning der batter. I spændingsfeltet mellem praksis og teori. Morten Munkgaard Møller

Forskning der batter. I spændingsfeltet mellem praksis og teori. Morten Munkgaard Møller Forskning der batter I spændingsfeltet mellem praksis og teori Agenda Innolink et forskningsprojekt Erfaring fra et erhvervsforskerprojekt Afslutning A A R H U S U N I V E R S I T E T Department of Management

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Complexity management 2012

Complexity management 2012 KONFERENCE Den 30. maj 2012 Radisson BLU Falconer Hotel, København Complexity management 2012 Mød: Pfizer Consumer Healthcare Rockwool Skandinavien Carlsberg Danmark A/S Martin Professional A/S Læs stregkoden

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion. Professor Jan Stentoft Arlbjørn Procesindustriens Årsmøde Industriens Hus 10.

Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion. Professor Jan Stentoft Arlbjørn Procesindustriens Årsmøde Industriens Hus 10. Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion Professor Jan Stentoft Arlbjørn Procesindustriens Årsmøde Industriens Hus 10. april 2014 Netop afsluttede projekter Arlbjørn, J.S., Lüthje, T.,

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Fleksibilitet i ledelse ud over og på tværs af traditionelle positioner

Fleksibilitet i ledelse ud over og på tværs af traditionelle positioner Fleksibilitet i ledelse ud over og på tværs af traditionelle positioner Det Danske Ledelsesakademis 2012 konference den 3. og 4. december 2012 Ledelse af leverandørporteføljen i globale værdinetværk Forskningsbaseret

Læs mere

Kernekompetencer og innovation

Kernekompetencer og innovation Kernekompetencer og innovation Erfaringer fra fremstillingsvirksomhed Jens Frøslev Christensen, Copenhagen Business School Bygherreforeningens årskonference, 20. september 2013. Kernekompetencer Skaber

Læs mere

ER MIT NETVÆRK FOR DIG ELLER MIG?

ER MIT NETVÆRK FOR DIG ELLER MIG? Marketing Samarbejde Netværk ER MIT NETVÆRK FOR DIG ELLER MIG? KRISTIN BALSLEV MUNKSGAARD, LEKTOR/PHD, KBM@SAM.SDU.DK INSTITUT FOR ENTREPRENØRSKAB OG RELATIONSLEDELSE SYDDANSK UNIVERSITET 1 morgens MENU

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux Marc Gruber Joachim Henkel Entrepreneurship 12. september 2010 Fokus Der undersøges hvordan typiske udfordringer

Læs mere

SIV: Service Innovation i Værdikæder. Innovation i servicesektoren 9. januar 2013. Mads Christiansen, DELTA. Ganske kort om ImprovAbility Modellen

SIV: Service Innovation i Værdikæder. Innovation i servicesektoren 9. januar 2013. Mads Christiansen, DELTA. Ganske kort om ImprovAbility Modellen SIV: Service Innovation i Værdikæder Innovation i servicesektoren 9. januar 2013 Mads Christiansen, DELTA Introduktion Ganske kort om ImprovAbility Modellen Case: Serviceinnovation i 4 virksomheder Resultaterne

Læs mere

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Overskrifter Forskningsprojektet interesser og baggrund Inspirationen fra Relationel Koordination Next step Følg med på vores nye Blog Følg

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Drivkræfter og barrierer for Industri 4.0

Drivkræfter og barrierer for Industri 4.0 Drivkræfter og barrierer for Industri 4.0 Indsigt fra en større dansk undersøgelse Erik Skov Madsen Lektor, ph.d. Center for Engineering Operations Management Institut for Teknologi og Innovation Syddansk

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Lean i forsyningskæden

Lean i forsyningskæden Lean i forsyningskæden Sådan fjernes spild og sådan skabes øget værdi i forsyningskæden Claus Fabricius LOGISYS A/S 20 års erfaring med sund fornuft Værdi Synergi Salgsudvikling Logistikudvikling Agenda

Læs mere

> TEMA 1 (Junge, Severgnini og Sørensen 2012) > Betydningen af innovation for produktivitetsvækst > Samt vigtighed af uddannet arbejdskraft

> TEMA 1 (Junge, Severgnini og Sørensen 2012) > Betydningen af innovation for produktivitetsvækst > Samt vigtighed af uddannet arbejdskraft Viden, uddannelse og produktivitetsvækst Anders Sørensen FRI s årsdag 1. marts 2012 INTRODUKTION: TO TEMAER > TEMA 1 (Junge, Severgnini og Sørensen 2012) > Betydningen af innovation for produktivitetsvækst

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 RAPIDVALUE FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER. John T. Hummelgaard & John Petersen Maj 2013

DYNAMICS AX 2012 RAPIDVALUE FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER. John T. Hummelgaard & John Petersen Maj 2013 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER RAPIDVALUE John T. Hummelgaard & John Petersen Maj 2013 RAPIDVALUE MED BEST PRACTICE DET ALLE HAR TALT OM DE SIDSTE 20 ÅR, MEN SOM INGEN HAR KUNNET LEVERE

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Victoria Concepts Husk figurer 14. april 2015 Victoria Concepts Tel +45 30 28 06 56 Skovbovænget 141 Email: fon@victoria.dk 2750 Ballerup Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Konceptualisering af forretningsmodellen. Eksempler på spørgsmål til forretningsmodellen

Konceptualisering af forretningsmodellen. Eksempler på spørgsmål til forretningsmodellen Konceptualisering af forretningsmodellen Eksempler på spørgsmål til forretningsmodellen Hvilke kerneressourcer er fundamentet for vores forretningsmodel? Fra hvilke kerneressourcer udgår vores nøgleaktiviteter?

Læs mere

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Logistik og Økonomistyring Læseplan

Logistik og Økonomistyring Læseplan Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Master i Redaktionel Ledelse, Efterårssemestret 2007 Logistik og Økonomistyring Læseplan 25. juni 2007 Direktør Carit Andersen Professor Hans Frimor Professor Steffen

Læs mere

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV SÆT VÆRDIEN I FOKUS Markus Laursen, PhD fellow Mail: mla@badm.au.dk Profil: http://au.dk/en/mla@badm.au.dk PROFIL PhD fellow på Aarhus Universitet, Business and

Læs mere

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments + We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments Pains Pain Relievers Gains Gain Creators We help businesses gaining benefits

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

IT- SIKKERHED. Omfanget og konsekvensen af IT-kriminalitet

IT- SIKKERHED. Omfanget og konsekvensen af IT-kriminalitet IT- SIKKERHED Omfanget og konsekvensen af IT-kriminalitet IT-KRIMINALITET & -SIKKERHED 1 IT-kriminalitet I 2015 rapporterede mellem 32-41% af alle virksomheder om cyberkriminalitet på globalt plan. Dermed

Læs mere

Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland

Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland Susanne Jensen, adjunkt Aarhus Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning

Læs mere

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC 1 FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 IMPLEMENTERINGEN AF MANGE ERP

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

Det Danske Ledelsesakademi 2009. Produktion i Danmark eller offshoring/outsourcing: Ledelsesmæssige udfordringer. Forskningsbaseret artikel

Det Danske Ledelsesakademi 2009. Produktion i Danmark eller offshoring/outsourcing: Ledelsesmæssige udfordringer. Forskningsbaseret artikel Det Danske Ledelsesakademi 2009 Produktion i Danmark eller offshoring/outsourcing: Ledelsesmæssige udfordringer Forskningsbaseret artikel Jan Stentoft Arlbjørn Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Konkurrenceparametre Leveringssikkerhed Virksomhedens fokus i forhold til produktionsfunktionen. Leveringssikkerhed betyder, at ordren leveres

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG,

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, EM@RAMBOLL.COM 19.06.2017 INTRODUKTION TIL RAMBØLL Rambøll Uafhængigt ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed Rambøll

Læs mere

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow Session D3 Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow - SAP projektstyring V/Jesper Thusgaard Bjørnø, SAP Solutions Sales Manager 1 Agenda Udfordringerne for industrivirksomhederne Kort præsentation

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP

Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP DIAS 1 Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP Jan Hesthaven Afdelingsdirektør SAP Strategic Partner Management Størrelsesforholdet mellem KMD og SAP AG DIAS 2 KMD er store i Danmark og i Norden Omsætning

Læs mere

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016:

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016: Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse Optag 201: Management Research Method (+ SOL + IB) FAG 2013 Entrepreneurship: Shaping

Læs mere

FREMTIDENS UNDERLEVERANDØR

FREMTIDENS UNDERLEVERANDØR 19. marts 2015 FREMTIDENS UNDERLEVERANDØR STRATEGISK VÆRDIKÆDE UDVIKLING SÅDAN UDVIKLER DU SAMMEN MED KUNDERNE Benny Madsen bm@valcon.dk +45 2027 8280 INDHOLD KORT OM VALCON STATUS PÅ VÆRDIKÆDEUDVIKLING

Læs mere

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører 8 E-Business 227 Internettet er i dag så udbredt i forretningsmæssig sammenhæng, at det skal behandles i et kapitel for sig. Internettet kan ses som en global, elektronisk forbindelse mellem virksomheder,

Læs mere

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater Om PwC s Global CEO Survey 2016 PwC s Global CEO Survey er en af verdens førende toplederundersøgelser og er i år gennemført for 19. gang. Flere end 1.400

Læs mere

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE Lederskab i en turbulent verden Niels Duedahl, CEO, SE Markedet ændrer sig med stor hastighed Vi er nødt til at revidere vores samfundsmodel på mange områder Ny Teknologi og konstant Innovation er det

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Forstærk virksomhedens innovation og styring

Forstærk virksomhedens innovation og styring KOMPETENCE- OG VIRKSOMHEDSUDVIKLING Forstærk virksomhedens innovation og styring Bliv bedre til at effektivisere og forny forretningsprocesser internt i virksomheden og eksternt med leverandører 2 Det

Læs mere

The beginning. Ground water pump, 1945. Archimedes. Poul Due Jensen

The beginning. Ground water pump, 1945. Archimedes. Poul Due Jensen The beginning Ground water pump, 1945 1960 1975 Poul Due Jensen Archimedes Global presence 2006 Turnover No. of employees R&D investment Pumps produced Production locations Sales companies 2 billion EUR

Læs mere

Effektive Supply Chains i en global verden

Effektive Supply Chains i en global verden Effektive Supply Chains i en global verden med fokus på leverandør relationer og økonomistyring TEKNOLOGISK INSTITUT TAASTRUP DEN 4. OKTOBER 2007 Det får du ud af at deltage: Styrk virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Håndtering af en international supply chain

Håndtering af en international supply chain Session D2 Håndtering af en international supply chain V/Kenneth Vagn Olsen og Bo Jørgensen Agenda Supply chain processer Microsoft Dynamics AX 2012 Netværkssamarbejde Leverandørhåndtering Gennemsigtighed

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Torsdag d. 21. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 10.15 Forelæsning Konkurrence Strategi 10.15

Læs mere

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering.

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Af Rikke Skovbakke, Beacon Group. Forestil dig følgende situation: dine solide position på markedet er truet. Dine

Læs mere

MMT3000 Efterårskonference 2015. MBA brush-up

MMT3000 Efterårskonference 2015. MBA brush-up MMT3000 Efterårskonference 2015 Fredag 30. oktober 2015 Comwell Kongebrogaarden, Middelfart MBA brush-up Bliv opdateret på de seneste trends i MBA verdenen Charles Møller Professor Poul Israelsen Professor

Læs mere

KARAKTERER VIA ERHVERV

KARAKTERER VIA ERHVERV Multiplatform Storytelling and Production Aarhus Midtvejsprøve 0 30 30 100% 0 30 30 100% 0 Førsteårsprøve 0 30 30 100% 0 30 30 100% 0 Andenårsprøve mundtlig 0 0 28 28 100% 28 9,75 Andenårsprøve skriftlig

Læs mere

Din produktion som en kollektion

Din produktion som en kollektion Din produktion som en kollektion processen som muligt? Traditionelt har en virksomhed en vision, som udmønter sig i en strategi. Længden, en strategi skal strække sig over i tid, er oftest betinget af

Læs mere

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Lars Dagnæs 1 Lars Dagnæs Uddannelse: Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet IA s lederuddannelse: Ledelse af teknologisk forandring Egen virksomhed:.dk

Læs mere