Forslag. Lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), årsregnskabsloven og lov om værdipapirhandel m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), årsregnskabsloven og lov om værdipapirhandel m.v."

Transkript

1 Fremsat den XX. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), årsregnskabsloven og lov om værdipapirhandel m.v. (Øget adgang til oplysninger om ihændehaveraktier for offentlige myndigheder og ændring af gebyr for regnskabskontrollen med visse virksomheder) 1 I lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 322 af 11. april 2011, foretages følgende ændring: 1. Efter 58 indsættes før overskriften før 59:» 58 a. En erhverver af en eller flere ihændehaveraktier, jf. 48, stk. 2, 3. pkt., skal senest 2 uger efter erhvervelsen registrere sig i Erhvervsstyrelsens it-system. Pligten til registrering gælder dog ikke, hvis der er tale om aktier i et selskab, hvis aktier er optaget til handel på et reguleret marked. Endvidere gælder pligten ikke, hvis den pågældende har foretaget underretning til selskabet i henhold til 55, stk. 1. Stk. 2. Registreringen i henhold til stk. 1 skal indeholde oplysning om datoen for erhvervelsen, antallet af ihændehaveraktier samt erhververens fulde navn, bopæl og CPR-nr. eller for virksomheders vedkommende navn, CVR-nummer og hjemsted. Er erhververen en udenlandsk statsborger eller en udenlandsk juridisk person, som derfor ikke har et CPR-nr. eller et CVR-nummer, skal der registreres andre oplysninger, der sikrer en entydig identifikation af aktionæren. Stk. 3. Ved overdragelse af en eller flere ihændehaveraktier skal en overdrager, der er registreret som ejer af ihændehaveraktier, jf. stk. 1, registrere i Erhvervsstyrelsens it-system, at den pågældende ikke længere ejer de pågældende aktier samt datoen for overdragelsen. Stk. 4. Offentlige myndigheder har adgang til oplysninger registreret i medfør af stk. 1 og 3. Stk. 5. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om registrering af ejeroplysninger om ihændehaveraktier i styrelsens it-system.«2 I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 11. april 2011, som ændret ved 1 i lov nr. 341 af 27. april 2011, foretages følgende ændring: , stk. 3, affattes således:»stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om betaling af et årligt gebyr hos virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØSland, til dækning af styrelsens opgaver i forbindelse med regnskabskontrollen med disse virksomheder, jf. 159 a. Der kan herunder fastsættes nærmere regler om gebyrets størrelse og opkrævning samt betaling af rykkergebyr ved for sen betaling.«erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j. nr

2 I lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 9. august 2011, foretages følgende ændring: 3 1. I 83, stk. 8, ændres»en årlig afgift«til:»et årligt gebyr«. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2012, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Erhvervs- og Vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af 1. Ministeren kan endvidere fastsætte en overgangsordning for registrering af eksisterende besiddelser af ihændehaveraktier. 4 5 Stk og 2 gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. Stk gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for de nævnte landsdele med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. 2

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrund og formål Forslaget om ændring af selskabsloven har til formål at sikre, at Danmark i videst muligt omfang kan opfylde de forpligtelser i internationalt samarbejde om skatteforhold, som Danmark har påtaget sig herunder at imødekomme international kritik af manglende oplysninger om ejeroplysninger vedrørende ihændehaveraktier. Inden for de senere år har såvel EU som OECD-organer og andre internationale fora haft fokus på, at særligt skattemyndighedernes behov for at samarbejde indbyrdes er stigende, fordi internationale forhold spiller en større og større rolle. Det er i forlængelse heraf vigtigt, at landenes skattemyndigheder kan få adgang til især bankoplysninger og oplysninger om selskabskonstruktioner og lignende fra udlandet. Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes skal sikre, at alle relevante jurisdiktioner (dvs. alle OECD-lande, væsentlige finansielle centre og lande, der i øvrigt ønsker det) udveksler skatteoplysninger efter den globalt anerkendte standard, som er den standard, der er indeholdt i OECDs standardaftale fra 2002 og artiklen om udveksling af oplysninger i OECDs modeloverenskomst som formuleret i Global Forum, som er et selvstændigt organ i forhold til OECD med eget sekretariat og hjemmeside, har udarbejdet en såkaldt peer review af Danmark, som er godkendt i januar Rapporten om peer review, som er oversendt til Folketingets Skatteudvalg den 4. februar 2011 (alm. del bilag 124, 2010/2011), indeholder flere anbefalinger til forbedring af de danske regler om ejeroplysninger og har ført til forslag om ændring af bl.a. skattekontrolloven (lovforslag L 44, fremsat af skatteministeren den 30. november 2011). Nærværende lovforslag skal således ses i sammenhæng med skatteministerens lovforslag, idet de to lovforslag supplerer hinanden. Dette lovforslag omhandler aktieselskaber, mens skatteministerens lovforslag blandt andet sikrer en tilsvarende åbenhed omkring ejerforholdene i de andre virksomhedsformer. Formålet med den foreslåede ændring af selskabslovens bestemmelser om ihændehaveraktier er at sikre, at Danmark som den part, der bliver anmodet om at levere oplysninger eller yde andre former for bistand på skatteområdet, kan leve op til de forpligtelser, som Danmark har påtaget sig. Den i rapporten rejste kritik anbefaler, at Danmark sikrer tilstedeværelsen af ejeroplysninger om alle former for selskaber uanset ejerandelens størrelse. Desuden indeholder nærværende lovforslag forslag til justering af de gebyrsatser, som ikkefinansielle børsnoterede virksomheder skal betale for regnskabskontrol efter årsregnskabsloven. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Ændring af Selskabsloven Forslaget vil indebære, at en indehaver af en eller flere ihændehaveraktier skal lade disse registrere i det kommende ejerregister, uanset den pågældendes ejerandel. Denne løsning vil betyde, at oplysninger om besiddelser af ihændehaveraktier på mindre end 5 pct. vil være tilgængelige for offentlige myndigheder, herunder Skatteministeriet, via ejerregisteret. 3

4 Oplysninger omkring navnekapitalandele, herunder anparter, skal i henhold til de gældende regler fremgå af selskabets ejerbog, som er en samlet fortegnelse over alle de personer, som besidder aktier eller anparter i det pågældende kapitalselskab. Disse oplysninger skal fremover som overvejende hovedregel indberettes til ejerregisteret. Oplysningerne vil således fremover være offentligt tilgængelige i ejerregisteret, men allerede i dag har offentlige myndigheder efter selskabsloven adgang til oplysningerne ved henvendelse til selskabet. I dag kan ihændehaveraktier kun udstedes i aktieselskaber og er kendetegnet ved, at besiddelse af aktiebrevet i sig selv er tilstrækkelig legitimation for ejerskabet. Ihændehaveraktier giver således som udgangspunkt aktionæren mulighed for at være anonym, også overfor selskabet. Muligheden for anonymitet gælder dog kun til en vis grænse, da de eksisterende regler i selskabsloven om et ejerregister medfører, at alle med aktiebesiddelser over 5 pct. inklusive ihændehaveraktier skal registreres i ejerregisteret, som Erhvervsstyrelsen skal etablere. I henhold til de gældende regler skal oplysninger om besiddelse af kapitalandele uanset størrelse m.v. fremgå af det enkelte selskabs ejerbog. Selskabets ejerbog skal være tilgængelig for offentlige myndigheder. Når det kommende ejerregister er færdigudviklet og kan sættes i kraft, hvilket på nuværende tidspunkt forventes at ske ved udgangen af 2013, skal selskabet indberette oplysninger om kapitalejere med mere end 5 pct. til ejerregisteret, så de enkelte ejere kan identificeres. Det gælder både navnekapitalandele og ihændehaveraktier. Oplysninger om besiddelser over 5 pct. vil på den måde fremover være offentligt tilgængelige. Besiddelser under 5 pct. vil som hidtil kunne findes i selskabets ejerbog. Der vil dog ikke i det enkelte selskabs ejerbog være oplysninger om identiteten på indehavere af ihændehaveraktier, da disse er kendetegnet ved at være udstedt til ihændehaver. Med andre ord fremgår det alene, at der er udstedt ihændehaveraktier i selskabet, mens det ikke fremgår, hvem der ejer dem. Hvis en ihændehavers ejerandel overstiger 5 pct. vil det dog skulle indberettes til selskabet, hvorefter selskabet indberetter til ejerregisteret. For at sikre oplysninger om indehavere af ihændehaveraktier under grænsen på 5 pct. er det derfor fundet nødvendigt at indføre en ny forpligtelse for den enkelte aktionær. Forslaget vil således medføre, at en ejer af ihændehaveraktier, uanset ejerandel, skal lade sig registrere i ejerregisteret med oplysninger, som kan identificere den pågældende. Har den pågældende over 5 pct., skal indberetningen ske til selskabet, som skal underrette ejerregisteret. Er besiddelsen under 5 pct., påhviler pligten til indberetning til ejerregisteret den enkelte aktionær med ihændehaveraktier. Der foreslås ikke ændringer i reglerne om indførelse af oplysninger i selskabets ejerbog, da et evt. krav om indførelse af ejeroplysninger i ejerbogen for besiddelser af ihændehaveraktier under 5 pct. i realiteten vil indebære en afskaffelse af ihændehaveraktier. Den foreslåede løsning vil sikre adgang til ejeroplysninger om ihændehaveraktier for offentlige myndigheder, men oplysningerne vil ikke være tilgængelige for offentligheden, herunder for det selskab som aktierne besiddes i. De foreslåede ændringer er således begrænset til alene de ændringer, der er nødvendige for at imødekomme den internationale kritik af skattemyndighedernes manglende mulighed for indsigt i ejerne af ihændehaveraktier. 4

5 Endvidere er ændringen begrundet i hensynet til aktionærernes privatretlige forhold set i forhold til den offentlige interesse i oplysningerne. Den nuværende bestemmelse om offentlighed i ejerregisteret for aktionærer over 5 pct., er således udtryk for et kompromis med repræsentanter for dansk erhvervsliv, som blev opnået i forbindelse med ændringen af selskabsloven i 2009, hvor nogle parter ønskede fuld offentlighed omkring ejeroplysninger, mens andre var af den opfattelse, at der ikke skulle være offentlighed herom. Dette kompromis og de oprindelige hensyn bag indførelsen af ihændehaveraktier søges så vidt muligt opretholdt med dette lovforslag. Oplysninger om indehavere af ihændehaveraktier modtaget i henhold til de foreslåede bestemmelser vil være underlagt bestemmelserne om aktindsigt i lov om offentlighed i forvaltningen.(offentlighedsloven). Det må dog forventes, at aktindsigt i de omhandlede oplysninger helt eller delvist vil være undtaget fra aktindsigt, da der vil være tale om enkeltpersoners private, herunder økonomiske forhold, jf. offentlighedslovens 12, stk. 1, nr Ændring af årsregnskabsloven og værdipapirhandelsloven Efter årsregnskabsloven fører Erhvervsstyrelsen regnskabskontrol som sekretariat for Fondsrådet med ikke-finansielle virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land ( børsnoterede virksomheder ). De omfattede virksomheder skal betale en årlig afgift til dækning af Erhvervsstyrelsens arbejde i forbindelse hermed. Der er tale om en fast afgift, som fremgår direkte af loven, og som ikke er justeret siden Da afgiftsprovenuet ikke længere kan sikre fuld dækning af samtlige styrelsens omkostninger i forbindelse med regnskabskontrollen, foreslås det at ændre årsregnskabsloven således, at der ikke længere opereres med faste afgiftssatser i loven, men i stedet opereres med omkostningsbestemte gebyrer, som Erhvervsstyrelsen får hjemmel til at fastsætte ved bekendtgørelse. Samtidig foreslås en konsekvensændring i værdipapirhandelsloven, således at ovennævnte ændring tillige kommer til at gælde for Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol med ikkefinansielle virksomheder fra lande uden for EU og EØS, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i Danmark. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forslagets 1 forventes kun at medføre mindre økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige. Der vil således være tale om omkostninger forbundet med udviklingen af ejerregisteret grundet de nye udvidede krav, som dette lovforslag medfører. Ejerregisteret er således endnu ikke etableret, da selve it-systemet vil blive etableret som led i Erhvervsstyrelsens generelle moderniseringsprogram. Det forventes på nuværende tidspunkt, at ejerregisteret er udviklet og kan træde i kraft med udgangen af Udgifterne forbundet med de foreslåede ændringer af det kommende ejerregister forventes afholdt inden for Erhvervsstyrelsens nuværende økonomiske rammer. Forslagets 1 vil føre til bedre muligheder for kontrol med indehavere af ihændehaveraktier, særligt for skattemyndighederne. 5

6 Forslagets 2 og 3 om ændring af den nuværende faste afgift for regnskabskontrol til et omkostningsbestemt gebyr har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner. Forslaget forventes dog at medføre en brutto merindtægt for staten som følge af, at de børsnoterede virksomheders betaling forøges i en periode, indtil regnskabskontrollen hviler økonomisk i sig selv. Med de forventede forhøjelser af beløbsstørrelserne, der skal sikre fuld omkostningsdækning, skønnes statens brutto merindtægt at andrage omkring 2 mio. kr. årligt i perioden Når gebyrordningen er bragt til at hvile i sig selv økonomisk fra 2015, forventes gebyrsatserne at blive nedsat således, at den årlige brutto merindtægt reduceres med omkring 0,4 mio. kr. Da merindtægterne alene medgår til dækning af omkostningerne ved regnskabskontrollen, vil lovforslaget ikke medføre netto merindtægter for staten. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Erhvervsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) har modtaget forslaget i høring og har afgivet følgende bemærkninger vedrørende de administrative konsekvenser. Administrative konsekvenser Lovforslaget medfører at besiddere af ihændehaveraktier skal lade sig registrerer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system. Pligten gælder kun for ihændehavere af ihændehaveraktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. CKR vurderer, at de administrative konsekvenser for erhvervslivet vil være begrænsede i forbindelse med indrapportering af oplysninger om ihændehaveraktier. For det første fordi udbredelsen af ihændehaver aktier vurderes at være begrænset og at andelen af disse ejet af virksomheder forventes at være yderligere begrænset. For det andet er informationerne, der skal indberettes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af en sådan karakter, at de ikke kræver særlig administrative aktivitet i virksomhederne at fremskaffe. På denne baggrund vurderer CKR, at der vil være administrative konsekvenser forbundet med forslaget, men at disse vil være marginale. CKR kan ikke på de foreliggende oplysninger kvantificere de administrative konsekvenser. Forslagets 1 forventes således ikke at medføre nævneværdige økonomiske eller administrative omkostninger for erhvervslivet, men de enkelte aktionærer, som besidder ihændehaveraktier, vil blive pålagt mindre administrative konsekvenser, jf. afsnit 5. Forslagets 2 og 3 om ændring af den nuværende faste afgift for regnskabskontrol til et omkostningsbestemt gebyr har ingen administrative konsekvenser og ingen afledte eller strukturelle økonomiske konsekvenser for erhvervslivet m.v. Forslagets direkte økonomiske konsekvenser for erhvervslivet m.v. er, at de børsnoterede virksomheder kommer til at betale et gebyr for regnskabskontrollen, der sikrer fuld dækning af Erhvervsstyrelsens omkostninger ved regnskabskontrollen, således at regnskabskontrollen kan hvile økonomisk i sig selv som forudsat ved indførelsen. Ændringen af den nuværende faste afgift til et omkostningsbestemt gebyr forventes at medføre en forhøjelse af virksomhedernes betaling i en periode, indtil regnskabskontrollen hviler økonomisk i sig selv, hvorefter det forventes, at virksomhedernes betaling kan sættes ned. Det forventes, at de nuværende beløbsstørrelser, som ikke er justeret siden 2004, skal forhøjes med pct. for at sikre fuld dækning af omkostningerne ved regnskabskontrollen med de omhandlede virksomheder. 6

7 Med de forventede forhøjelser af beløbsstørrelserne, der skal sikre fuld omkostningsdækning, skønnes virksomhedernes betaling at ville øges med omkring 2 mio. kr. årligt i perioden Fra 2015 skønnes virksomhedernes betaling at kunne nedsættes med omkring 0,4 mio. kr. som følge af den forventede nedsættelse af gebyrsatserne som nævnt ovenfor i afsnit Administrative konsekvenser for borgerne Der vil være mindre administrative konsekvenser forbundet med den udvidede pligt til at lade indehavere af ihændehaveraktier registrere i det kommende ejerregister. Det er dog umiddelbart vurderingen, at konsekvenserne vil være af mindre omfang, da brugen af ihændehaveraktier vurderes som værende begrænset, og da der vil være tale om at indberetninger skal ske via en digital selvbetjeningsløsning. 6. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Lovforslaget er inden fremsættelsen sendt i høring hos: Advokatrådet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsskadestyrelsen, Beskæftigelsesministeriet, Børsmæglerforeningen, CEPOS Center for politiske studier, Copenhagen Business School, Danish Venture Capital and Private Equity Association, Danmarks Nationalbank, Danmarks Rederiforening, Danmarks Skibskredit A/S, Dansk Aktionærforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Autoriseret Markedsplads A/S, Dansk Byggeri, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Erhverv, Dansk Erhvervsgartnerforening, DI, Dansk Investor Relations Forening DIRF, Dansk IT- Sikkerhedsforum, Dansk Iværksætterforening, Dansk Landbrugsrådgivning Videnscentret for Landbrug, Dansk Management Råd, Dansk Told- og Skatteforbund, Danske Advokater, Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening, Danske maritime, Danske Regioner, De Samvirkende Købmandsforeninger (DSK), Den Danske Aktuarforening, Den Danske Finansanalytikerforening, Datatilsynet, Den Danske Fondsmæglerforening, Den Danske Skatteborgerforening, Det Kooperative Fællesforbund, Det Økonomiske Råds Sekretariat, Digitaliseringsstyrelsen, Domstolsstyrelsen, Finansforbundet, Finansministeriet, Finansrådet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Foreningen af interne revisorer, Foreningen af J. A. K. Pengeinstitutter, Foreningen Danske Revisorer, Forsikring & Pension, FSR Danske Revisorer, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, Garantifonden for indskydere og investorer, Grønlands Selvstyre, Handelshøjskolen Århus, HK Handel, Håndværksrådet, Ingeniørforeningen i Danmark, InvesteringsForeningsRådet, IT-branchen, Justitsministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Kommunekredit, Kommunernes Landsforening (KL), Kommunernes Revision, Kuratorforeningen, Københavns Universitet, Landbrug & Fødevarer, Landsorganisationen i Danmark, Ledernes Hovedorganisation, Liberale Erhvervs Råd, Lokale Pengeinstitutter, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Ministeriet for Børn og Undervisning, Moderniseringsstyrelsen, Nasdaq OMX Copenhagen, PBS (Payment Business Services), Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Regionale Bankers Forening, Regnskabsrådet, Statsadvokaturen for særlig økonomisk kriminalitet, REVIFORA - foreningen for revision, økonomi og ledelse, Revisortilsynet, Rigsrevisionen, Revisorkommissionen, Roskilde Universitetscenter, Sammenslutningen Danske Andelskasser, Skatteministeriet, SRF Skattefaglig Forening, Statsministeriet, Syddansk Universitet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Værdipapircentralen, Aalborg Universitet, Århus Universitet. 7

8 9. Sammenfattende skema Positive Konsekvenser/mindre udgifter Negative Konsekvenser/merudgifter Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forslagets 1 vil føre til bedre muligheder for kontrol med indehavere af ihændehaveraktier, særligt for skattemyndighederne. Forslaget forventes kun at medføre mindre økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige, da der alene vil være tale om yderligere omkostninger forbundet med udviklingen af ejerregisteret. Administrative og økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Udgifterne forbundet med de yderligere ændringer af det kommende ejerregister forventes afholdt inden for Erhvervsstyrelsens nuværende økonomiske rammer. Erhvervsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) vurderer, at der vil være administrative konsekvenser forbundet med forslaget, men at disse vil være marginale. CKR kan ikke på de foreliggende oplysninger kvantificere de administrative konsekvenser. Forslagets 1 forventes således ikke at have nogen nævneværdige administrative eller økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. Forslagets 2 og 3 om ændring af den nuværende faste afgift for regnskabskontrol til et omkostningsbestemt gebyr har ingen administrative konsekvenser og ingen afledte eller strukturelle økonomiske konsekvenser for erhvervslivet m.v. Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EUretten Forslagets direkte økonomiske konsekvenser for erhvervslivet m.v. er, at de børsnoterede virksomheder kommer til at betale et gebyr for regnskabskontrollen, der sikrer fuld dækning af Erhvervsstyrelsens omkostninger ved regnskabskontrollen, således at regnskabskontrollen kan hvile økonomisk i sig selv som forudsat ved indførelsen. Ændringen af den nuværende faste afgift til et omkostningsbestemt gebyr forventes at medføre en forhøjelse af virksomhedernes betaling i en periode, indtil regnskabskontrollen hviler økonomisk i sig selv, hvorefter det forventes, at virksomhedernes betaling kan sættes ned. Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. Der vil være mindre administrative konsekvenser forbundet med den udvidede pligt til at lade indehavere af ihændehaveraktier registrere i det kommende ejerregister. Det er dog umiddelbart vurderingen, at konsekvenserne vil være af mindre omfang, da brugen af ihændehaveraktier vurderes som værende begrænset, og da der vil være tale om at indberetninger skal ske via en digital selvbetjeningsløsning. Forslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. 8

9 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Det anbefales i rapporten fra Global Forum, som er nævnt i de almindelige bemærkninger, at der bør indføres robuste mekanismer til identificering af ejerne af ihændehaveraktier. Efter selskabsloven kan aktieselskaber udstede ihændehaveraktier, hvor aktionærens identitet kan være ukendt for selskabet. Aktionæren er dog forpligtet til at meddele selskabet, hvis aktionæren ejer mindst 5 pct. af selskabskapitalen eller af stemmerettighederne, samt hvis den pågældende ihændehaver ønsker at udnytte sine forvaltningsmæssige rettigheder på selskabets generalforsamling. Skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 27. juni 2011, indeholder en række regler om ejeroplysninger, som skal foreligge vedrørende bl.a. aktie- og anpartsselskaber. Loven foreslås ændret ved lovforslag nr. L 44, som er fremsat af skatteministeren den 30. november Denne ændring af skattekontrolloven, som foretages på baggrund af Global Forums anbefalinger, indebærer, at selskaber m.v. omfattet af selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 2-6, (dvs. fuldt skattepligtige selskaber ud over aktie- og anpartsselskaber), skal føre en fortegnelse over samtlige ejere og medlemmer. Tilsvarende gælder kommanditselskaber omfattet af 2, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og partnerselskaber omfattet af selskabslovens kapitel 21, som skal føre en fortegnelse over alle deltagere i kommanditselskabet henholdsvis partnerselskabet. Dette krav om en fortegnelse over samtlige ejere svarer til det krav, der allerede i dag gælder for aktie- og anpartsselskaber efter selskabslovens Efter selskabslovens 52 skal kapitalselskabet føre en ejerbog, som bl.a. skal indeholde oplysninger om alle selskabets kapitalejere. Efter selskabslovens 53 skal kapitalejeren underrette kapitalselskabet om ejerskiftet senest 2 uger efter, at ejerskiftet er sket. De i nærværende lovforslag foreslåede ændringer foretages i forlængelse af de foreslåede ændringer i skattekontrolloven, som indføres for at imødekomme den internationale kritik. Det foreslåede stk. 1 medfører, at en erhverver af en eller flere ihændehaveraktier i et aktieselskab, skal lade sig registrere i Erhvervsstyrelsens ejerregister, jf. selskabslovens 58. Underretningen om erhvervelsen skal ske senest 2 uger efter erhvervelsen, hvilket stemmer overens med de øvrige frister i selskabsloven for meddelelse om ejeroplysninger. Baggrunden for den fastsatte frist er bedre mulighed for at kunne få registreret de omhandlede oplysninger ved evt. at kunne idømme bødestraf for overtrædelse af tidsfristen, jf. nedenfor. Det vil ikke med dette lovforslag blive reguleret hvad der menes med erhvervelsen, da dette fortsat som udgangspunkt følger af de aftaleretlige regler. Det skal dog præciseres, at en erhverver af en ihændehaveraktie vil være aktionær i selskabet. Pligten til underretning gælder ikke, hvis der er tale om aktier i et selskab, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked, jf. det foreslåede stk. 1, 2. pkt. Baggrunden for denne undtagelse er, at de internationale anbefalinger - og dermed også det af skatteministeren fremsatte lovforslag ikke omfatter selskaber, hvis aktier er optaget til handel på et reguleret marked. Det er desuden af administrative hensyn vurderet for hensigtsmæssigt at udelade disse aktionærer, da der er tale om selskaber, hvis aktier handles oftere og på gennemsigtige markeder. 9

10 Endvidere skal der i henhold til stk. 1, 3. pkt., ikke foretages indberetning, hvis den pågældende aktionær har foretaget indberetning til selskabet i henhold til 55, stk. 1, som følge af, at den pågældende aktionær ejer mere end 5 pct. af selskabskapitalen eller stemmerne. Den foreslåede nye forpligtelse medfører således, at den enkelte indehaver af en eller flere ihændehaveraktier selv skal indberette til ejerregisteret, hvis den pågældende ejer under 5 pct. af stemme- eller ejerandelene i det pågældende selskab. Hvis den pågældende ejer over 5 pct. følger pligten til underretning af 55, stk. 1, hvilket vil sige til selskabet. Denne bestemmelse foreslås således videreført uændret. En erhverver af en ihændehaveraktie kan være en fysisk eller en juridisk person. Den pågældende skal i henhold til den foreslåede stk. 2 registrere oplysninger om datoen for erhvervelsen, antallet af ihændehaveraktier samt erhververens navn, bopæl og CPR-nr. Hvis erhververen er en virksomhed, skal der oplyses om virksomhedens navn, hjemsted og CVRnummer. Hvis der er tale om udenlandske personer, skal der registreres andre oplysninger, som kan sikre en entydig identifikation af den pågældende erhverver. For kapitalejere, der ikke er danske statsborgere, og juridiske personer, som ikke er registreret under dansk CVR-nummer, kan identifikationen ikke ske ved hjælp af CPR- eller CVR-nummer. Denne gruppe kapitalejere skal derfor identificere sig på anden entydig måde. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler herom, jf. det foreslåede stk. 5. Der stilles ikke i forbindelse med øvrige indberetninger til ejerregisteret i henhold til selskabslovens 56, stk. 2, krav om CPR-nummer. Det er dog foreslået i denne sammenhæng, da det skal sikre, at det er muligt at foretage en entydig identifikation af den pågældende. Ændringen stemmer overens med den i lovforslag nr. L 44 af 30. november 2011 af skatteministeren foreslåede ændring. Desuden er ændringen begrundet i det forhold, at indberetningen sker til en offentlig myndighed, og ikke til kapitalselskabet, som i 56, stk. 2. Hvis en besidder af en eller flere ihændehaveraktier overdrager disse til en anden person, har overdrageren en forpligtelse til at registrere sin afhændelse, jf. den foreslåede stk. 3. Den pågældende person, som erhverver ihændehaveraktierne, skal lade sig registrere i ejerregisteret som erhverver af de pågældende ihændehaveraktier, jf. det foreslåede stk. 1. Pligten til at registrere enten erhvervelsen eller afhændelsen af en eller flere ihændehaveraktier påhviler den enkelte erhverver eller overdrager. Det er ikke selskabets pligt at registrere de pågældende besiddelser af ihændehaveraktier, da disse som udgangspunkt ikke er selskabet bekendt. Manglende indberetning til ejerregisteret er strafbelagt med bøde, jf. selskabslovens 367, stk. 1, hvorefter der kan idømmes bødestraf for overtrædelse af den eksisterende bestemmelse i 58. I forlængelse heraf er det også hensigten, at manglende indberetning til ejerregisteret, for så vidt angår ihændehaveraktier, skal være strafsanktioneret. Da bestemmelsen i 367, stk. 1 allerede omfatter 58-61, vil bestemmelsen ikke blive ændret, da den nye 58 a vil blive omfattet af den nuværende formulering. Med henblik på at sikre størst muligt kendskab til de ændrede bestemmelser, både for danske og udenlandske indehavere af ihændehaveraktier, skal Erhvervsstyrelsen i forbindelse med ikrafttræden af loven sikre den nødvendige informationsindsats om ændringerne. 10

11 Oplysningerne om ihændehaveraktier i ejerregisteret skal opbevares i overensstemmelse med selskabslovens generelle regel herom, hvilket vil sige 10 år efter at den pågældende person ophører med at være registreret i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. selskabslovens 18, stk. 2. I henhold til den foreslåede stk. 4 skal de registrerede oplysninger alene være til rådighed for andre offentlige myndigheder. Selskabets øvrige aktionærer, selskabet selv, eller tredjemand, har således ikke adgang til oplysningerne. Baggrunden herfor er, at formålet med lovændringen er at sikre, at særligt skattemyndigheden har adgang til ejeroplysninger, særligt med henblik på udveksling med andre lande, hvilket ikke kræver fuld offentlighed om oplysningerne. Oplysninger om indehavere af ihændehaveraktier modtaget i henhold til de foreslåede bestemmelser vil være underlagt bestemmelserne om aktindsigt i lov om offentlighed i forvaltningen.(offentlighedsloven). Det må dog forventes, at aktindsigt i de omhandlede oplysninger helt eller delvist vil være undtaget fra aktindsigt, da der vil være tale om enkeltpersoners private, herunder økonomiske forhold, jf. offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1. Ved registreringen i Erhvervsstyrelsens ejerregister vil en erhverver eller en overdrager, som skal registrere en erhvervelse eller en afhændelse af en eller flere ihændehaveraktier, derfor heller ikke kunne få adgang til andre ejeroplysninger i det pågældende selskab, herunder ej heller om øvrige indehavere af ihændehaveraktier. Den foreslåede stk. 5 skal sikre, at Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler for registreringen af indehavere af ihændehaveraktier. Dette forventes at ske i styrelsens anmeldelsesbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 243 af 25. marts 2011 om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen)), som indeholder de nærmere regler om særligt registrering og anmeldelse til registrering i styrelsens it-system. Til 2 Efter den gældende 156, stk. 3, i årsregnskabsloven skal virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land ( børsnoterede virksomheder ) betale en årlig afgift for regnskabskontrollen efter årsregnskabslovens 159 a. Afgiften anvendes til dækning af Erhvervsstyrelsens arbejde som sekretariat for Fondsrådet i forbindelse med kontrollen af ikke-finansielle børsnoterede virksomheders årsrapporter og delårsrapporter. Afgiften opkræves hos alle danske børsnoterede virksomheder, som er omfattet af årsregnskabsloven, uanset om den enkelte børsnoterede virksomhed er udtaget til kontrol i det enkelte år. Der er tale om en fast afgift, hvor afgiftens størrelse er fastsat direkte i loven, jf. årsregnskabslovens 156, stk. 3. Der opereres med tre satser (høj, mellem og lav) på henholdsvis kr., kr. og kr. årligt, afhængig af markedsværdien af virksomhedens værdipapirer på balancedatoen. Disse satser har været gældende, siden regnskabskontrollen med børsnoterede virksomheder blev indført i årsregnskabsloven i Dette skete som led i opfyldelsen af et direktivkrav ved lov nr. 491 af 9. juni 2004 (lovforslag nr. L 214 af 31. marts 2004, fremsat af daværende økonomi- og erhvervsminister). 11

12 Afgiftsprovenuet skal sikre fuld dækning af omkostningerne ved regnskabskontrollen, men afgiftsbetalingerne kan ikke længere sikre fuld dækning af samtlige styrelsens omkostninger i forbindelse med regnskabskontrollen. Der er derfor behov for at ændre 156, stk. 3. Formålet med ændringen er at indføre et omkostningsbestemt gebyr, hvor gebyrsatserne reguleres løbende, således at regnskabskontrollen kan hvile økonomisk i sig selv som forudsat, da regnskabskontrollen blev indført ved lov i Erfaringen har vist, at det er uhensigtsmæssigt at operere med faste afgiftssatser i lovteksten, da ændringer i satserne, herunder justering for pris- og lønudvikling, kræver lovændring hver gang, der er behov for at justere beløbsstørrelserne. Det foreslås derfor, at 156, stk. 3, ændres således, at der ikke længere opereres med faste afgifter, men med omkostningsbestemte gebyrer, som Erhvervsstyrelsen får hjemmel til at fastsætte ved bekendtgørelse. Gebyrsatserne kan i så fald fastsættes således, at der opnås fuld dækning for styrelsens omkostninger i forbindelse med regnskabskontrollen, og således at der tilstræbes balance over en fireårig periode i overensstemmelse med Budgetvejledningens regler herom. Erhvervsstyrelsen forventer, at de nuværende beløbsstørrelser skal forhøjes med i størrelsesordnen pct. for at sikre fuld dækning af styrelsens omkostninger ved regnskabskontrollen, således at gebyrordningen bringes til at hvile i sig selv økonomisk set over perioden Det forventes, at fra og med 2015 kan gebyrsatserne sættes ned, således at de årlige indtægter modsvarer de årlige omkostninger fra år til år over en ny 4-årig periode. Efter forslaget videreføres den gældende hjemmel i 153, stk. 6, til at fastsætte nærmere regler om opkrævning af gebyret og betaling af rykkergebyr ved for sen betaling. De nærmere regler for opkrævning af gebyr efter årsregnskabslovens 156, stk. 3, er fastsat i bekendtgørelse nr. 900 af 9. juli 2010 om finansiering af driften af regnskabskontrol med visse virksomheder. Hjemlen til at kræve rykkergebyr ved for sen betaling er ikke udnyttet p.t. Ovennævnte bekendtgørelse vil blive erstattet af en ny bekendtgørelse, hvor de nye gebyrsatser vil komme til at fremgå. Til 3 Den foreslåede ændring af afgift til gebyr i værdipapirhandelslovens 83, stk. 8, er en konsekvens af den foreslåede ændring i årsregnskabslovens 156, stk. 3. Årsregnskabslovens 156, stk. 3, som foreslås ændret i lovforslagets 2, finder tilsvarende anvendelse på ikke-finansielle virksomheder fra lande uden for EU og EØS, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i Danmark, og som Erhvervsstyrelsen fører regnskabskontrol med på Fondsrådets vegne, jf. værdipapirhandelslovens 83, stk. 8. Der er herunder tale om færøske og grønlandske virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i Danmark, da Færøerne og Grønland ikke er medlemmer af EU eller EØS. 12

13 Henvisningen i værdipapirhandelslovens 83, stk. 8, til årsregnskabslovens 156, stk. 3, indebærer, at disse virksomheder skal betale samme afgift som danske virksomheder omfattet af årsregnskabsloven, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land. Til 4 Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft den 1. juli Det medfører bl.a., at de nye omkostningsbestemte gebyrsatser, som efter forslagets 2 skal fastsættes ved bekendtgørelse, kan finde anvendelse fra 1. juli Indtil da finder de gældende afgiftssatser i årsregnskabslovens 156, stk. 3, anvendelse. Det foreslås dog i stk. 2, at erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af lovens 1 vedrørende ændring af selskabsloven. Det skyldes at selskabslovens 58 om ejerregisteret ikke er trådt i kraft endnu, da dette afventer den nødvendige tilpasning af Erhvervsstyrelsens it-system. Når det kommende ejerregister er på plads, vil den foreslåede 58 a blive sat i kraft, inklusive de foreslåede ændringer vedrørende registrering af indehavere af ihændehaveraktier. Med den foreslåede stk. 2, 2. pkt., skal erhvervs- og vækstministeren endvidere kunne fastsætte en overgangsperiode for registrering af eksisterende besiddelser af ihændehaveraktier, så det sikres, at alle indehavere af ihændehaveraktier lader sig registrere i Erhvervsstyrelsens ejerregister inden en given frist. På den måde registreres ikke kun erhvervelse eller overdragelse, men alle besiddelser af ihændehaveraktier i Erhvervsstyrelsens it-system. Til 5 Bestemmelsen vedrører lovforslagets territoriale afgrænsning. Vedrørende det foreslåede stk. 1 bemærkes, at forslagets 1 om ændring af selskabsloven og 2 om ændring af årsregnskabsloven ikke gælder for Færøerne, da det færøske selvstyre har overtaget de omhandlede sagsområder pr. 1. januar 2008 i medfør af lov nr. 578 af 24. juni 2005 om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder. De omhandlede sagsområder er ligeledes omfattet af de sagsområder, som Grønlands Selvstyre kan overtage i medfør af lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre, men selvstyret har ikke udnyttet muligheden for at overtage disse sagsområder på nuværende tidspunkt. Derfor foreslås det, at 1 og 2 ikke gælder for Grønland, men kan sættes helt eller delvis i kraft for Grønland ved kongelig anordning med de afvigelser, som de grønlandske forhold tilsiger. I forhold til forslagets 1 er det hensigten at søge de grønlandske myndigheders tilslutning til, at ændringerne vedrørende registrering af indehavere af ihændehaveraktier i det kommende ejerregister sættes i kraft for Grønland sammen med selve ejerregisteret. Forslagets 2 kan sættes i kraft for Grønland ved kongelig anordning, hvis der i Grønland etableres et reguleret marked for handel med værdipapirer. I så fald kan der ved anordning indføres hjemmel til at fastsætte gebyr for regnskabskontrol med de virksomheder, der måtte få værdipapirer optaget til handel på det pågældende marked. 13

14 Det foreslåede stk. 2 indebærer, at forslagets 3 om ændring af lov om handel med værdipapirer m.v. ikke gælder for Færøerne og Grønland, men kan sættes i kraft for disse landsdele ved kongelig anordning, hvis der etableres et reguleret marked for handel med værdipapirer i Grønland henholdsvis på Færøerne. Det bemærkes i denne forbindelse, at de færøske og de grønlandske myndigheder har mulighed for at overtage sagsområdet værdipapirhandel efter henholdsvis lov om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder og lov om Grønlands Selvstyre, men hverken Grønlands Selvstyre eller det færøske selvstyre har udnyttet denne mulighed på nuværende tidspunkt. 14

15 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 322 af 11. april 2011, foretages følgende ændring: 58. Selskabet skal, hurtigst muligt efter at selskabet har modtaget meddelelse efter 55, stk. 1, registrere oplysningerne i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system. Stk. 2. Selskabet skal endvidere hurtigst muligt indberette enhver ændring til de oplysninger, som er indberettet efter stk. 1, såfremt ændringen bevirker, at en af grænserne i 55, stk. 1, nås eller ikke længere er nået. Stk. 3. Oplysninger modtaget i henhold til stk. 1 og 2 offentliggøres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system. Reglerne i kapitel 2 om registrering finder tilsvarende anvendelse. 1. Efter 58 indsættes før overskriften før 59:» 58 a. En erhverver af en eller flere ihændehaveraktier, jf. 48, stk. 2, 3. pkt., skal senest 2 uger efter erhvervelsen registrere sig i Erhvervsstyrelsens it-system. Pligten til registrering gælder dog ikke, hvis der er tale om aktier i et selskab, hvis aktier er optaget til handel på et reguleret marked. Endvidere gælder pligten ikke, hvis den pågældende har foretaget underretning til selskabet i henhold til 55, stk. 1. Stk. 2. Registreringen i henhold til stk. 1 skal indeholde oplysning om datoen for erhvervelsen, antallet af ihændehaveraktier samt erhververens fulde navn, bopæl og CPRnr. eller for virksomheders vedkommende navn, CVR-nummer og hjemsted. Er erhververen en udenlandsk statsborger eller en udenlandsk juridisk person, som derfor ikke har et CPR-nr. eller et CVR-nummer, skal der registreres andre oplysninger, der sikrer en entydig identifikation af aktionæren. Stk. 3. Ved overdragelse af en eller flere ihændehaveraktier skal en overdrager, der er registreret som ejer af ihændehaveraktier, jf. stk. 1, registrere i Erhvervsstyrelsens itsystem, at den pågældende ikke længere ejer de pågældende aktier samt datoen for overdragelsen. Stk. 4. Offentlige myndigheder har adgang til oplysninger registreret i medfør af stk. 1 og 3. Stk. 5. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om registrering af ejeroplysninger om ihændehaveraktier i styrelsens it-system.«2 15

16 I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 11. april 2011, som ændret ved 1 i lov nr. 341 af 27. april 2011, foretages følgende ændring: 156. Stk. 2. Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen opkræver hos hver virksomhed, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, en årlig afgift for den med loven forbundne kontrolaktivitet, jf. 159 a. Virksomheder, hvis markedsværdi af de noterede eller handlede værdipapirer er på 1 mia. kr. eller derover på balancedagen, betaler kr. årligt. Virksomheder med en markedsværdi af de noterede eller handlede værdipapirer på 250 mio. kr. eller derover, men under 1 mia. kr. på balancedagen, betaler kr. årligt, mens virksomheder med en markedsværdi af de noterede eller handlede værdipapirer på under 250 mio. kr. på balancedagen betaler kr. årligt. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opkrævning af sådanne afgifter. Det kan herunder bestemmes, at der kan fastsættes gebyr for rykkerbreve ved for sen betaling. Afgifterne kan inddrives ved udpantning , stk. 3, affattes således:»stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om betaling af et årligt gebyr hos virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, til dækning af styrelsens opgaver i forbindelse med regnskabskontrollen med disse virksomheder, jf. 159 a. Der kan herunder fastsættes nærmere regler om gebyrets størrelse og opkrævning samt betaling af rykkergebyr ved for sen betaling.«3 I lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 9. august 2011, foretages følgende ændring: 83. Stk Stk. 8. Vedrører kontrollen efter stk. 3, 1. pkt., jf. stk. 2, en ikkefinansiel virksomhed, finder 156, stk. 3, i årsregnskabsloven og regler, der er udstedt i medfør heraf, om betaling af en årlig afgift for den dermed forbundne kontrolaktivitet tilsvarende anvendelse. 1. I 83, stk. 8, ændres»en årlig afgift«til:»et årligt gebyr«. 4 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2012, jf. dog stk

17 Stk. 2. Erhvervs- og Vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af 1. Ministeren kan endvidere fastsætte en overgangsordning for registrering af eksisterende besiddelser af ihændehaveraktier. 5 Stk og 2 gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. Stk gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for de nævnte landsdele med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. 17

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og lov om værdipapirhandel m.v.

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og lov om værdipapirhandel m.v. Lovforslag nr. L 115 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og lov om værdipapirhandel

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 252 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 5. november 2014 Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt NOTAT 4. november 2014 14/08289-1 miv-dep Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til ændring af bogføringsloven (Opbevaring af elektronisk

Læs mere

Til interessenterne på vedhæftede liste. Høring over udkast til tre bekendtgørelser udstedt i medfør af årsregnskabsloven

Til interessenterne på vedhæftede liste. Høring over udkast til tre bekendtgørelser udstedt i medfør af årsregnskabsloven Til interessenterne på vedhæftede liste 6. april 2016 Sag 2016-1425, 2016-465 og 2016-1158 Høring over udkast til tre bekendtgørelser udstedt i medfør af årsregnskabsloven Erhvervsstyrelsen har udarbejdet

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Høringsliste Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Myndighed / Organisation Advokatsamfundet / advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen I medfør af 12, stk. 1 og 2, 55, stk. 3, 56, stk. 2, 3. pkt., 57 a, stk. 6, og 367, stk. 4, i lov om aktie-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Erhvervsudvalget L Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget L Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget L 153 - Bilag 1 Offentligt 13.. januar 2007 /a Høringsnotat - Forslag til lov om ændring af lov om aktieselskaber m.v. (Grænseoverskridende fusion og grænseoverskridende spaltning) Et

Læs mere

Lovforslaget er sendt i høring den 31. maj 2013 med høringsfrist den 12. juli 2013 til i alt 118 organisationer, foreninger, m.v.

Lovforslaget er sendt i høring den 31. maj 2013 med høringsfrist den 12. juli 2013 til i alt 118 organisationer, foreninger, m.v. 1. oktober 2013 Høringsnotat ad L 23 - Forslag til ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love om årsrapporter på engelsk og den kønsmæssige sammensætning af ledelsen 1. Indledning

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 23 Bilag 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 11. oktober 2013 Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

Forslag. til. 1. Efter 14 a indsættes:» 14 b. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om risikooplysninger for kreditaftaler.

Forslag. til. 1. Efter 14 a indsættes:» 14 b. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om risikooplysninger for kreditaftaler. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 29 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov om markedsføring (Indførelse af hjemmelsbestemmelser til fastsættelse af regler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer. Lovforslag nr. L 2 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer. Lovforslag nr. L 2 Folketinget Lovforslag nr. L 2 Folketinget 1753-54 Fremsat den 12. oktober 2011 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer (Tabskaution

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Fremsat den {XX} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {XX} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {XX} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2014-15. Fremsat den 25. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2014-15. Fremsat den 25. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) til Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen BEK nr 488 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-12208 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Høringsliste. Erhvervsstyrelsens høringsliste: Organisation

Høringsliste. Erhvervsstyrelsens høringsliste: Organisation Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 41 Bilag 1 Offentligt Høringsliste Erhvervsstyrelsens høringsliste: Organisation Aalborg Universitet Aarhus Universitet AgroSkat ApS Akademikernes Centralorganisation

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Erhvervsudvalget L 133 - Bilag 2 Offentligt

Erhvervsudvalget L 133 - Bilag 2 Offentligt Erhvervsudvalget L 133 - Bilag 2 Offentligt 17. februar 2006 Eksp.nr. 235660 /abn-dep Høringsnotat vedr. udkast til forslag til lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven) 1. Indledning Forslaget er

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love

Forslag. til. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love (Årsrapporter på engelsk og regler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen) 1 I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Til interessenterne på vedhæftede liste

Til interessenterne på vedhæftede liste Til interessenterne på vedhæftede liste 18. marts 2014 Sag 2014-0037032 /grejen Høring over udkast til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love

Forslag. til. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 23 Bilag 2 Offentligt Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love (Årsrapporter på engelsk og regler om den kønsmæssige

Læs mere

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning DET OFFENTLIGE EJERREGISTER Vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Overblik over registrering af storaktionærer 3. FAQ 4. Vejledning til Virk.dk 5. Love og regler FORORD I forlængelse af selskabslovens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud til lægeundersøgelse)

Forslag. Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud til lægeundersøgelse) Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 62 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om elforsyning. (Gebyrer for myndighedsbehandling)

Forslag. til. lov om ændring af lov om elforsyning. (Gebyrer for myndighedsbehandling) Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning (Gebyrer for myndighedsbehandling) 1 I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, som ændret bl.a. ved 1 nr. 30 i lov nr. 466

Læs mere

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag.

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag. 2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. 70.D.7.a.DAN Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister 2008/1 LSF 83 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmjn., Søfartsstyrelsen, sag nr. 200807699 Fremsat den 3. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer 2008/1 LSF 177 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-23-02665 Fremsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Forslag. Fremsat den 25. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) til

Forslag. Fremsat den 25. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) til 2014/1 LSF 172 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-3160 Fremsat den 25. marts 2015 af

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2017-3508 Udkast Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver og ensretning

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder)

Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder) 7. oktober 2008 Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder) Eksp.nr. /ksh-eogs 1. Indledning Udkast til lovforslag har været sendt i høring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. H Ø R I N G Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Fremsendt pr. mail til: reelejer@erst.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Gennemførelse af skattelyaftale

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 10 Offentligt Notat 30. juni 2015 J.nr. 15-0247969 Proces og Administration ABL GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Navn: 92-gruppen Forum for bæredygtig udvikling Advokatsamfundet/Advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Navn: 92-gruppen Forum for bæredygtig udvikling Advokatsamfundet/Advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Navn: 92-gruppen Forum for bæredygtig udvikling Advokatsamfundet/Advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Arbejdsgiverforeningen Konditorer, Arbejdsmarkedets Tillægs

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt 3. november 2015 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015 1) Kommissionens handlingsplan for en kapitalmarkedsunion - Rådskonklusioner

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

VP s bemærkninger er knyttet dels til de foreslåede ændringer i Skattekontrolloven, dels til ændringerne i Selskabsloven.

VP s bemærkninger er knyttet dels til de foreslåede ændringer i Skattekontrolloven, dels til ændringerne i Selskabsloven. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø København, 27. februar 2015 Lovforslag til implementering af skattelypakken på erhvervsområdet Med henvisning til Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af justitsminister (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven,

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1) 2011/1 LSF 82 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0053 Fremsat den 8. februar 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Statstidende

Forslag. Lov om ændring af lov om Statstidende 2012/1 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen Fremsat den 13. marts 2013 af finansministeren (Bjarne Corydon)

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2012-13 L 212 Bilag 11 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0002899 Lovforslag nr. 212 fremsat af skatteministeren den 24. april 2013 (uddrag) Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

Indberetning af visse kapitalposter (den legale ejer) Den nye indberetningspligt

Indberetning af visse kapitalposter (den legale ejer) Den nye indberetningspligt 2. marts 2016 N Y E R E G L E R O M R E G I S T R E R I N G A F R E E L L E E J E R E Folketinget vedtog den 1. marts 2016 en ændring af Selskabsloven, Erhvervsvirksomhedsloven, Erhvervsfondsloven samt

Læs mere

1. (Sættes ikke i kraft for Grønland)2. Overalt i loven ændres»det Finansielle Virksomhedsråd«til:»Det Finansielle Råd«.

1. (Sættes ikke i kraft for Grønland)2. Overalt i loven ændres»det Finansielle Virksomhedsråd«til:»Det Finansielle Råd«. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love (Videregivelse af oplysninger til anklagemyndighed

Læs mere

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om.

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om. November 2015 Nyhedsbrev Corporate / M&A Nyt register for reelle ejere Som led i det øgede fokus på gennemsigtighed i ejerforhold har Erhvervsstyrelsen sendt et udkast til lovforslag i høring vedrørende

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 271 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 8. juli 2013 Proces og Administration Mhh GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 48 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: SUMHBR Sags nr.: 0903650 Dok. Nr.: 345708 Dato: 9. november 2010 Forslag til Lov

Læs mere

Vejledning vedrørende. Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende. Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 18. maj 2015 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og Erhvervsstyrelsens ejerbogsværktøj 4 1 Baggrund og lovgrundlag for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling LBK nr 71 af 17/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013017462 Senere ændringer til

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. september 2014 J.nr. 14-2611052 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 Nyheder inden for selskabsretten v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 2 1. januar 2014 På baggrund af den forudsatte 2 års-revision af SEL: Nedsættelse af kapitalkrav for ApS fra kr. 80.000 til kr. 50.000

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Fremsat den 3. februar 2000 af økonomiministeren. Forslag. til

Fremsat den 3. februar 2000 af økonomiministeren. Forslag. til L 190 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer. (Bestyrelsesbeslutninger og større handlefrihed for Fonden ved afvikling af nødlidende institutter).

Læs mere

Forslag. til. 1. Efter 139 indsættes i kapitel 7: »Måltal og politikker for det underrepræsenterede køn

Forslag. til. 1. Efter 139 indsættes i kapitel 7: »Måltal og politikker for det underrepræsenterede køn Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 315 Offentligt Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde, årsregnskabsloven,

Læs mere

Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret

Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret Thomas Gjøl-Trønning, Partner 2 Udvalgte emner Forøget offentlighed for selskaber Strengere krav til registrering i Det Offentlige Ejerregister Kommanditselskabers registrering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden 2010/1 LSF 181 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. Fremsat den 30. marts 2011 af økonomi og erhvervsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven 2013/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-6090528 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovafdelingen Dato: 26. september 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2079449 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

NOTAT (Til Folketingets Erhvervsudvalg)

NOTAT (Til Folketingets Erhvervsudvalg) NOTAT (Til Folketingets Erhvervsudvalg) 26. april 2010 10/02282-3 /arh-dep Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (lempelse af revisionspligt mv.) 1. Indledning

Læs mere