Ballerup Kommune støjhandlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013"

Transkript

1 Ballerup Kommune støjhandlingsplan Rekvirent: Ballerup Kommune AV 1300/09. Revision 4 Sagsnr.: A Side 1 af februar Revideret 29. maj 2009 DELTA Venlighedsvej Hørsholm Danmark Tlf Fax CVR nr

2 Side 2 af 27 Titel Ballerup Kommune støjhandlingsplan Journal nr. Sagsnr. Vores ref. AV 1300/09 A JEL/PFI/ilk Rekvirent Ballerup Kommune Teknisk Forvaltning Natur & Miljø Hold-an Vej Ballerup Rekvirentens ref. Steen Brøgger-Jensen DELTA, 29. maj 2009 Jens Elgaard Laursen Akustik

3 Side 3 af 27 Indholdsfortegnelse Ballerup Kommune Støjhandlingsplan De væsentligste punkter i støjhandlingsplanen Beskrivelse af kommunen, de større veje, jernbanen og eventuelle stilleområder De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag Vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj Resumé af støjkortene En vurdering af det anslåede antal personer og boliger, der udsættes for støj i de støjkortlagte intervaller, og en indkredsning af de problemer og situationer, der skal forbedres samt en prioritering heraf En beskrivelse af alle allerede indførte støjbekæmpelsesforanstaltninger og alle projekter, som forberedes Foranstaltninger, som Staten og kommunen agter at træffe i de følgende fem år, herunder alle foranstaltninger til beskyttelse af stilleområder Skøn over den forventede nedbringelse af antallet af støjbelastede personer og boliger (om muligt opgjort med hensyn til færre gener, søvnforstyrrelser, helbredseffekter mv.) Strategi på langt sigt Finansielle oplysninger (hvis de er tilgængelige): budgetter, omkostningseffektivitetsanalyse og cost-benefitanalyse Påtænkte tiltag til evaluering af gennemførelsen og resultaterne af støjhandlingsplanen Referat af den offentlige høring af forslaget til støjhandlingsplanen Referencer...27

4 Side 4 af 27 Ballerup Kommune Støjhandlingsplan Denne støjhandlingsplan er baseret på kortlægning af støjen fra vej- og togtrafik i Ballerup Kommune udført i perioden Ballerup Kommune har kortlagt trafikstøjen fra de kommunale veje, Vejdirektoratet har kortlagt støjen fra de statslige veje i kommunen og Banedanmark har kortlagt togstøjen. Disse 3 myndigheder har udarbejdet særskilte handlingsplaner for støjudviklingen, og Ballerup Kommune har af Miljøstyrelsen fået til opgave at samle disse handlingsplaner og udfærdige en samlet beskrivelse. DELTA har som Ballerup Kommunes støjrådgiver udført støjberegninger til et idékatalog med forslag til støjreducerende foranstaltninger. Handlingsplanen er opdelt i 13 punkter i henhold til Støjbekendtgørelsen [1]. 1. De væsentligste punkter i støjhandlingsplanen Støjhandlingsplanen for Ballerup Kommune er baseret på en opgørelse over antallet af støjbelastede boliger og personer langs statens veje, langs jernbanen i kommunen samt langs kommunens veje. I handlingsplanen findes beskrivelser af de støjreducerende foranstaltninger, der er gennemført og planlagt. Handlingsplanen er en samlet plan for både statens veje og jernbane i kommunen og kommunens veje. Planen dækker en periode på 5 år. Kortlægningen af støjen fra trafikken på statens veje, jernbaner i kommunen samt kommunens veje indeholder en oversigt over antal boliger og personer, der udsættes for forskellige støjniveauer. Støjniveauerne er inddelt i følgende intervaller: db, db, db, db og >75 db. Støjniveauerne angives som L den, der er støjens døgnvægtede årsmiddelværdi. Der er ifølge støjkortlægningen i alt boliger for støjindikatoren L den, 1,5 m over terræn, der er belastet med mere end 55 db. Den vejledende grænseværdi for nyetablerede boligområder er angivet som L den = 58 db. Statens støjbekæmpelsesindsats angående vejtrafik og jernbaner afhænger af de årlige bevillinger på finansloven og anvendes på strækninger, hvor flest mulige stærkt støjbelastede boliger kan hjælpes pr. investeret krone. Ballerup Kommunes indsats for at reducere trafikstøjen sker ligeledes primært på kommunale vejstrækninger, hvor flest mulige stærkt støjbelastede boliger kan hjælpes pr. investeret krone. Kommunens mulighed for at foretage en langsigtet planlægning af støjreducerende foranstaltninger er begrænset for store dele af kommunen, idet staten på tidspunktet for udar-

5 Side 5 af 27 bejdelse af Handlingsplanen ikke har truffet beslutning om linjeføring af Frederikssundsmotorvejens forlængelse. Der er udført en VVM-undersøgelse for en ny vejforbindelse til Frederikssund, enten som en ny motorvej langs den sydlige del af kommunen eller som en udbygning af den eksisterende Frederikssundsvej. Der mangler en politisk afgørelse, af hvilken linjeføring der skal gennemføres. I Ballerup Kommune er der langs de stærkt trafikerede veje udført støjafskærmning af boligområder ved støjskærme og støjvolde. Langs jernbanen er der udført facadeisolering af enkelte støjbelastede boliger. Gennem årene har kommunen ved lokalplanbestemmelser sikret fornøden støjbeskyttelse af nye boligområder. På kommunens veje anvendes i vid udstrækning støjreducerende belægninger. Der er udpeget en strækning, med trafikstøj over 68 db (L den ), hvor staten finder det relevant at foretage en nærmere undersøgelse af mulighederne for støjdæmpning. Staten vil ved etablering af nye veje tilstræbe overholdelse af vejledende grænseværdier for trafikstøj. Kommunen har foretaget en nærmere undersøgelse af mulighederne for støjdæmpning af boliger langs 11 vejstrækninger af kommunens mest støjbelaste veje. Støjdæmpende tiltag kan, hvor støjdæmpning findes relevant, ske ved et støjpartnerskab, hvor etablering, finansiering og vedligeholdelse sker i samarbejde mellem borgere og kommunen. Kommunen vil som hidtil sikre, at de vejledende grænseværdier for trafikstøj overholdes ved etablering af nye boligområder og ved etablering af eventuelle nye veje. På lang sigt er det kommunens intension, at det tilstræbes, at flest mulige boliger i kommunen højst vil blive udsat for et støjniveau på L den = 58 db. Kommunen vil i planperioden undersøge mulighederne for udpegning af et såkaldt stilleområde, hvor støjniveauet fra trafikken er under 50 db.

6 Side 6 af Beskrivelse af kommunen, de større veje, jernbanen og eventuelle stilleområder Ballerup Kommune har i alt boliger og flere erhvervsområder. Der er i kommunen 213 km veje, hvoraf 13 km er statsveje, 160 km er kommuneveje, mens private boligveje udgør 40 km. En betydelig del af trafikken i kommunen skyldes gennemkørende trafik og pendling til og fra de arbejdspladser i kommunen. Trafikstøjen i kommunen domineres primært af trafikken på statsvejen motorringvej 4 (O4), hvor der dagligt kører køretøjer (målt som årsdøgnstrafik). På Frederikssundsvej, som krydser O4 i Toms-krydset kører der dagligt køretøjer vest for krydset og øst for krydset. Statens veje: Motorringvej 4, Ring 4, Måløv Byvej og Ballerup Byvej (vest for Tomskrydset). Kommunens veje: Ballerup Boulevard, Baltorpvej, Ballerup Byvej (øst for Toms-krydset) Skovlunde Byvej, Hold-an Vej og Skovvej. Banedanmark: S- togsforbindelsen til Frederikssund. Figur 1 Statens primære vejnet i Københavnsområdet.

7 Side 7 af 27 Figur 2 Kort over det primære vejnet samt jernbanen i Ballerup Kommune. 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag Ved bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner er det bestemt, at Staten og kommuner skal udføre støjkortlægning og støjhandlingsplaner, som er gældende for en periode på 5 år. Der skal efter bekendtgørelsen blandt andet udføres en grafisk præsentation af 5 støjintervaller i 2 højdeniveauer samt en oversigt over det antal boliger og personer, der udsættes for en støjbelastning i 5 støjintervaller. Resultatet af støjkortlægningen af trafikstøjen på veje i Ballerup Kommune er tilgængelig på kommunens hjemmeside og Miljøstyrelsens hjemmeside Resultatet af støjkortlægningen af trafikstøjen på jernbanen i Ballerup Kommune er tilgængelig mst.dk. Ballerup Kommune har fra Staten modtaget bidrag til støjhandlingsplanen angående de statslige veje og jernbanen. Bidragene er tilgængelige på

8 Side 8 af 27 Støjhandlingsplanen er en samlet plan for Statens veje og jernbane i kommunen og kommunens veje. Handlingsplanen for Ballerup Kommune er en del af et sæt støjhandlingsplaner for kommuner i Storkøbenhavnsområdet. Handlingsplanen er derfor koordineret med nabokommunerne. Støjhandlingsplanen er endvidere koordineret med: Ballerup Kommunes kommuneplan, trafiksikkerhedsplan, den grønne planlægning og kommunens mål i miljøsamarbejdet: Green Cities. Ansvarlige myndigheder: Kommunale veje: Ballerup Kommune Hold-an Vej Ballerup Statslige veje i Ballerup Kommune Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Vejdirektoratet har det direkte ansvar for planlægning, projektering, anlæg samt drift og vedligeholdelse af statsvejnettet. Statslige jernbaner i Ballerup Kommune Banedanmark Amerika Plads København Ø. Banedanmark har det direkte ansvar for planlægning, projektering, anlæg samt drift og vedligeholdelse af de statslige banestrækninger.

9 Side 9 af Vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj De vejledende grænseværdier for vejstøj er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 "Støj fra veje". Grænseværdierne er til planlægningsbrug og anvendes ved planlægning af nye boligområder langs eksisterende veje, men lægges også til grund, når man skal vurdere støjulemper ved eksisterende boliger langs eksisterende veje. Miljøstyrelsen anbefaler, at der ved planlægning af nye boligområder og ved etablering af vejanlæg og vejudbygninger tages hensyn til støjkonsekvenserne og sikres det lavest mulige støjniveau i eksisterende støjfølsomme områder. Støjgrænserne er angivet som L den, (day-evening-night), der er støjens døgnvægtede årsdøgnmiddelværdi. Støjen i aftenperioden (kl ) tillægges et genetillæg på 5 db, og støjen i natperioden (kl ) får et genetillæg på 10 db, inden middelværdien af de tre perioder (dag, aften og nat) beregnes. Grænseværdi (L den ) Område Vej Tog Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, campingpladser o.l. Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l. Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker. 53 db - 58 db 64 db Hoteller, kontorer mv. 63 db 69 db Tabel 1 Vejledende støjgrænser for vej- og togstøj gældende ved etablering af nye boliger og boligområder. Område Stilleområder i byer Stilleområder i det åbne land L den db db Tabel 2 Vejledende støjgrænser for vejstøj i stilleområder.

10 Side 10 af Resumé af støjkortene Statslige og kommunale veje i Ballerup. Støjkortene er vist på og Støjkortene viser støjudbredelsen i 5 støjintervaller beregnet i 2 højder: 1,5 m og 4 m. og for hver af de to støjindikatorer: L den og L night. På støjkortet herunder er vist de aktuelle støjzoner for vejstøjen i Ballerup i Kortet illustrerer det døgnvægtede støjniveau (L den ) beregnet i 1,5 m højde. Figur 3 Eksempel på illustration af støjudbredelsen fra vejene. L den beregnet i 1,5 m højde. Indenfor hvert af de 5 støjintervaller (støjzoner) er der foretaget en optælling af, hvor mange mennesker og boliger der findes i hvert interval. Tabel 3 viser denne opgørelse [3].

11 Side 11 af 27 L den (døgnvægtet) db db db db >70 db Antal boliger, h=1,5m Antal personer, h=1,5m Antal boliger, h=4m Antal personer, h=4m Tabel 3 Vejstøj. Optælling af støjbelastede boliger i Ballerup Kommune, støjindikator L den [3]. L night (nat) db db db db >70 db Antal boliger, h=1,5m Antal personer, h=1,5m Antal boliger, h=4m Antal personer, h=4m Tabel 4 Vejstøj. Optælling af støjbelastede boliger i Ballerup Kommune, støjindikator L night [3]. Til støjkortlægningen af de kommunale veje er der anvendt de seneste trafiktællinger på de større veje, og for andre veje er der anvendt erfaringstal for de forskellige typer af veje. Støjkortlægningen af Ballerup Kommunes veje viser, at de større boligområder i kommunen generelt har et støjniveau under L den = 60 db. Enkelte dele af boligområder har dog et støjniveau op til L den = 70 db. Støjkortlægningen af Ballerup Kommunes veje viser, at der i alt er boliger, der er udsat for mere end L den = 55 db (beregnet 1,5 m over terræn). For støjindikatoren L night er der boliger, der er udsat for mere end 50. Kortlægningen skal anses for at være et vejledende grundlag til at træffe beslutning om igangsætning af yderligere undersøgelser af behov og muligheder for at støjdæmpe aktuelle områder. STILLEFACADER Boliger med en støjbelastet facade har ofte en facade, hvor bebyggelsen skærmer for støjen fra vejtrafikken. Hvis disse facader har 20 db mindre støj end den mest støjbelastede facade, kaldes facaden en stillefacade. En optælling af de boliger, som har en stillefacade er vist i Tabel 5 og Tabel 6 for henholdsvis L den og L night.

12 Side 12 af 27 L den (døgnvægtet) db db db db >75 db Antal boliger, h=1,5m Antal personer, h=1,5m Antal boliger, h=4m Antal personer, h=4m Tabel 5 Vejstøj. Optælling af boliger med stillefacade i Ballerup Kommune, støjindikator L den [4]. L night (nat) db db db db >70 db Antal boliger, h=1,5m Antal personer, h=1,5m Antal boliger, h=4m Antal personer, h=4m Tabel 6 Vejstøj. Optælling af boliger med stillefacader i Ballerup Kommune, støjindikator L night [4]. Statens jernbane i Ballerup Kommune Støjkortene viser støjudbredelsen fra togstøj i 5 støjintervaller beregnet i 2 højder: 1,5 m og 4 m og for hver af de to støjindikatorer: L den og L night. Banedanmark har desuden foretaget en optælling af, hvor mange mennesker og boliger der findes i hvert støjinterval. Tabel 7 og Tabel 8 viser denne opgørelse for henholdsvis L den og L night [7]. L den (døgnvægtet) db db db db >75 db Antal boliger, h=1,5m Antal personer, h=1,5m Antal boliger, h=4m Antal personer, h=4m Tabel 7 Togstøj. Optælling af støjbelastede boliger i Ballerup Kommune, støjindikator L den [7].

13 Side 13 af 27 L night (nat) db db db db >70 db Antal boliger, h=1,5m Antal personer, h=1,5m Antal boliger, h=4m Antal personer, h=4m Tabel 8 Togstøj. Optælling af støjbelastede boliger i Ballerup Kommune, støjindikator L night [7]. 6. En vurdering af det anslåede antal personer og boliger, der udsættes for støj i de støjkortlagte intervaller, og en indkredsning af de problemer og situationer, der skal forbedres samt en prioritering heraf Statslige veje i Ballerup Kommune Støj fra statslige veje L L L L L L L L L L night night den night den night den night den db db db db db > 75 db den Antal boliger Tabel 9 Antal boliger pr. støjinterval for L night og L den beregnet i 1,5 m højde over terræn med støjbidrag fra statsveje (beregnet med Nord2000 i SoundPLAN). Der tages forbehold for mindre ændringer i tallene i forbindelse med den endelige kvalitetssikring af kortlægningen af hele statsvejnettet. Kommunale veje i Ballerup Støj fra kommunale veje L L L L L L L L L L night night den night den night den night den db db db db db > 75 db den Antal boliger Tabel 10 Antal boliger pr. støjinterval for L night og L den beregnet i 1,5 m højde over terræn med støjbidrag fra statsvej (beregnet med Nord2000 i SoundPLAN).

14 Side 14 af 27 Statslige jernbaner i Ballerup Kommune Støj fra jernbaner L L L L L L L L L L night night den night den night den night den db db db db db > 75 db den Antal boliger Tabel 11 Antal boliger pr. støjinterval for L night og L den beregnet i 1,5 m højde over terræn med støjbidrag fra jernbaner (beregnet med Nord2000 i SoundPLAN). GRUNDLAG FOR PRIORITERING AF STØJBEKÆMPELSESINDSATSEN Statens veje Målsætningen for støjbekæmpelsen langs statsvejnettet de kommende 5 år er at reducere støjgenerne for flest mulige boliger langs de mest støjbelastede strækninger. Midlerne til støjbekæmpelsen udmøntes årligt i forbindelse med finanslovsforhandlingerne og anvendes på strækninger, hvor flest mulige stærkt støjbelastede boliger (over 68 db) kan hjælpes pr. investeret krone. De afsatte midler kan anvendes til støjbeskyttelse af helårsboliger, plejeinstitutioner og andre støjfølsomme funktioner ved etablering af støjskærme eller -volde samt tilskud til facadeisolering. Kommunens veje Ballerup Kommunes indsats for at reducere trafikstøjen prioriteres således, at den primært udføres på strækninger, hvor flest mulige stærkt støjbelastede boliger kan hjælpes pr. investeret krone. Kommunen finder, der skal være sikkerhed for, at en eventuel beslutning om etablering af støjdæmpende foranstaltninger sker på et grundlag, som sikrer, at foranstaltningerne ikke etableres forgæves som følge af ændret trafikmønster på grund af Frederikssundsmotorvejens forlængelse. Statslige jernbaner i Ballerup Kommune For at indkredse de støjmæssige forhold, der skal forbedres, er der foretaget en overslagsmæssig optælling af alle boliger, som har en støjbelastning L den på 64 db eller derover. Ved en arealbetragtning, beregnes dette antal overslagsmæssigt som 0,12 gange antallet af støjbelastede boliger mellem 60 og 65 db. Der vil bl.a. være tale om de boliger, der er opført efter 1984, og som derfor ikke er omfattet af Støjprojektet, beskrevet i [7]

15 Side 15 af En beskrivelse af alle allerede indførte støjbekæmpelsesforanstaltninger og alle projekter, som forberedes I det følgende er der en kort gennemgang af de støjbekæmpelsesforanstaltninger, staten og kommunen har gennemført langs det eksisterende vejnet i kommunen samt en gennemgang af gennemførte og planlagte foranstaltninger ved nyanlæg og udvidelse af veje og etablering af nye boligområder og andre støjfølsomme områder i kommunen. Statens veje Figur 4 Kortet viser, hvor Vejdirektoratet har etableret støjafskærmninger langs statsvejnettet i Københavnsområdet. Det skal bemærkes, at støjafskærmningerne langs Motorring 3 stadig er under anlæg. Statens indsats for at reducere antallet af støjbelastede boliger fokuserer på: - støjdæmpning langs eksisterende veje - støjdæmpning i forbindelse med nyanlæg og udvidelser af veje - forskning, udvikling og formidling. Inden for hovedstadskommunerne Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København, Lyngby-Tårbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk kommuner, er det i forbindelse med udmøntningen af finanslovene for blevet besluttet at opføre støjskærme: langs Ring 4 i Hareskovby i Værløse og Gladsaxe kommuner og langs vestsiden af Lyngbyvej/Helsingørmotorvejen i Gentofte Kommune.

16 Side 16 af 27 Herudover har der været givet tilskud til supplerende facadeisolering af boliger: Langs Lyngbyvej i Gentofte Kommune og langs Bispeengbuen i Frederiksberg og Københavns kommuner. Vejdirektoratet vil i forbindelse med den løbende udskiftning af asfaltbelægninger på statsvejene vurdere mulighederne for at anvende støjreducerende vejbelægninger, indenfor de givne anlægs- og driftsøkonomiske rammer. Støjhensyn indgår som en integreret del af planlægningen af nye statsveje. Også når eksisterende statsveje udvides, gennemføres støjdæmpning, således at der tages højde for såvel støjen fra den eksisterende trafik før vejudvidelsen, som fra eventuel mertrafik efter udvidelsen. Ved etablering af nye større vejanlæg samt udvidelsesprojekter på statsvejnettet, tilstræbes det, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på L den = 58 db overholdes, når vejen passerer eksisterende større samlede byområder. Desuden tilstræbes det, at støjforholdene også bliver bragt ned på et acceptabelt niveau for områder med fritidsbeboelser. Vejdirektoratet er i Ballerup Kommune i gang med følgende anlægs- og planlægningsarbejder: Folketinget vedtog i foråret 2006 anlægsloven for 1. etape af Frederikssundsmotorvejen. Motorvejens første 1,5 km placeres i det nordøstlige hjørne af Vestskoven tæt på Jyllingevej og skal forbinde Motorring 3 i Rødovre med den eksisterende Frederikssundsmotorvej vest for Ring 3 ved Ejby. Den nye motorvej forbindes med Motorring 3 i et nyt stort motorvejskryds, der kommer til at hedde "Motorvejskryds Rødovre". På strækningen mellem Ring 3 og Motorring 4 syd for Ballerup udbygges den eksisterende Frederikssundsmotorvej med to ekstra spor. Der er planlagt etablering af støjvolde mod de tilstødende rekreative arealer i Vestskoven og boligområdet nord for Frederikssundsmotorvejen ved Ejby. VVM-undersøgelser: Der er udført en VVM-undersøgelse for en ny højklasset vejforbindelse til Frederikssund enten som en ny motorvej i åbent land eller som en udbygning af den eksisterende Frederikssundsvej. Folketinget har i februar 2009 indgået et trafikforlig, som indebærer anlæg af en ny motorvej i det åbne land syd for Ballerup. Dette vil betyde, at trafikmængden på Frederikssundsvej vil reduceres. Det tilstræbes at overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdi på 58 db (L den ) ved større samlede byområder. Dette vil bl.a. kunne ske ved etablering af støjafskærmninger og udlægning af støjreducerende asfalt.

17 Side 17 af 27 Kommunens veje I forbindelse med lokalplanlægning og etablering af nye boligområder har kommunen gennem årene sikret overholdelse af vejledende grænseværdier for trafikstøj. Dette er primært sket ved fornøden afstand fra boligområder til veje og jernbane, etablering af støjvolde og skærme samt sikring af fornøden facadeisolering af boliger med for højt støjniveau. Endvidere har kommunen i flere år anvendt støjreducerende asfalt (tyndlagsbelægninger) på flere stærkt trafikerede veje. I 2006 er der ved hastighedsreduktion og vejindsnævring udført støjdæmpning på en del af Ballerup Boulevard ved Vængerne. Figur 5 Etablerede støjskærme, støj volde og veje med støjreducerende belægninger i Ballerup Kommune.(Belægninger er udført i de seneste 10 år).

18 Side 18 af 27 Statslige jernbaner i Ballerup Kommune Der er i Ballerup Kommune 14 boliger med en støjbelastning fra jernbanen på L den > 64 db i 1,5 meters højde. Heraf er 7 boliger allerede støjisoleret indenfor Støjprojektet og yderligere 8 forventes støjisoleret [7]. 8. Foranstaltninger, som Staten og kommunen agter at træffe i de følgende fem år, herunder alle foranstaltninger til beskyttelse af stilleområder Statens veje Staten vil i handlingsplanperioden foretage en beskrivelse og vurdering af muligheden for støjdæmpende tiltag for hver delstrækning af statsvejnettet, der grænser op til boligområder med støj over L den = 68 db. Vurderingen afhænger af, hvilke støjdæmpende indsatser der allerede er udført, og hvor der planlægges en fremtidig indsats. Ballerup Kommune berøres af vejstøj fra Motorring M 4, Ring 4, Frederikssundsvej og Frederikssundsmotorvejen. Strækningerne langs Motorring M4, Frederikssundsvej, Frederikssundsmotorvejen samt på Ring 4 mellem Frederikssundsmotorvejen og Frederikssundsvej bliver undersøgt nærmere i den igangværende VVM-undersøgelse. Langs Ring 4 mellem Frederikssundsvej og Herlev Kommune er der ud for Digterparken opsat støjskærm. På strækningen mellem Klausdalsbrovej og kommunegrænsen kan støjgenerne for boliger nedsættes ved etablering af støjskærme og udlægning af støjreducerende belægninger. Denne mulighed undersøges nærmere. Kommunens veje Kommunens mulighed for at foretage en langsigtet planlægning af støjreducerende foranstaltninger er som nævnt begrænset for store dele af kommunen, idet beslutningen om linjeføringen af Frederikssundsmotorvejens forlængelse, først blev afgjort i februar Folketingets forlig betyder, at motorvejen videreføres i det åbne land syd for Ballerup og dermed reduceres trafikpresset og dermed støjen på Frederikssundsvej. Det vil være nødvendigt at foretage nye trafiktællinger og en ny støjkortlægning af kommunens veje, hvilket kan have en betydning for udførelsen af støjhandlingsplanen og udvælgelsen af vejstrækningerne fra handlingsplanens idékalalog.

19 Side 19 af 27 Støjdæmpende foranstaltninger. Kommunen har foretaget en nærmere undersøgelse af mulighederne for støjdæmpning af boliger. Undersøgelsen har resulteret i udarbejdelsen af et idekatalog med angivelse af muligheder for støjdæmpning af boliger langs 11 vejstrækninger, der primært er de mest støjbelastede og med flest boliger. Strækningerne er konsekvensberegnet, således at det blandt andet er muligt at foretage en prioritering af indsatsen ud fra omfanget af vejtrafikkens genevirkning. Idekataloget er tilgængeligt på Ud fra idekataloget vil kommunen hvert år træffe beslutning om, på hvilke af de 11 vejstrækninger kommunen vil udføre støjreducerende foranstaltninger. Udvælgelsen vil blive foretaget med hensyntagen til: At foranstaltninger primært udføres på strækninger, hvor flest mulige stærkt støjbelastede boliger kan hjælpes pr. investeret krone. Asfaltens fysiske tilstand og forventede restlevetid med hensyn til nedslidning, friktion og eventuelt støjreducerende egenskaber. De valgte foranstaltninger vil for hvert år blive offentliggjort på Kommunen vil i planperioden løbende undersøge muligheder for støjdæmpende foranstaltninger på relevante vejstrækninger, som ikke fremgår af idekataloget. Resultat af undersøgelser vil fremgå som tillæg til idekataloget. I planperioden vil kommunen også se på muligheder for at gennemføre støjdæmpende tiltag ved hastighedsnedsættelse og omlægning af trafikken. Kommunens støjreducerende indsats vil fortsat ske ved at fremme brugen af den kollektive trafik og ved at anlægge cykelstier. I forbindelse med kommunens fremme af trafiksikkerheden jævnfør kommunens trafiksikkerhedsplan sker tiltag ofte ved nedsættelse af hastigheden og dermed støjniveauet. I planperioden vil Kommunen endvidere foretage en systematisk trafiktælling på de relevante strækninger af kommunens veje, således at der ved revision i 2012 af den nu udførte støjkortlægning foreligger ajourførte trafiktællinger.

20 Side 20 af 27 Støjpartnerskab Støjdæmpende tiltag kan, hvor støjdæmpning findes relevant, ske ved et støjpartnerskab, hvor etablering, finansiering og vedligeholdelse sker ved samarbejde og aftaler mellem borgere og kommunen. Der findes oplysninger på hjemmesiden: som er udarbejdet af Miljøstyrelsen. Ballerup Kommune vil fra og med 2010 og for hvert år fremover afsætte et beløb til dækning af udgifter til tilskud til facadeisolering af boliger og etablering af støjskærme til boligområder. Tilskud vil blive ydet i forbindelse med indgåelse af et partnerskab mellem kommunen og grundejeren. Det vil være grundejeren, som har ansvar for gennemførelse af det støjdæmpende projekt. På ballerup.dk redegøres nærmere for, hvilke boliger der kan komme i betragtning, hvorledes der skal ansøges om tilskud og forventede størrelser på tilskud afhængig af støjbelastningen. Nærmere redegørelse vil først være tilgængelig, når den endelige handleplan er vedtaget. Stilleområder. Kommunen har udført støjkortlægning af områder med henblik på lokalisering af såkaldte stilleområder, hvor trafikstøjen vil være mindre end 50 L den db(a). Områderne er udvalgt i Hjortespringkilen - se kommunens grønne plan. Kommunen vil i planperioden træffe beslutning om eventuel endelig placering af sådanne stilleområder. På nedenstående kort ses med grønt de områder, hvor støjen er under 50 db, og som kunne udpeges til et såkaldt stilleområde.

21 Side 21 af 27 Figur 6 Mulige stilleområder i Ballerup Kommune. Statslige jernbaner i Ballerup Kommune Støjisolering af boliger Støjprojektet vil blive fortsat og afsluttet. Skinneslibning vil desuden mindske støjudsendelsen fra jernbaneskinnerne. Støjprojektet vil blive fortsat og afsluttet. Sideløbende vil der i forbindelse med evalueringen blive foretaget en vurdering af, om der er boliger med en støjbelastning på L den = 64 db eller mere på projektets strækninger (ikke nye strækninger), som ikke er med i Støjprojektets kortlægning, og en evt. indsats overfor disse boliger vil blive vurderet. Indsatsen vil omfatte støjbelastede boliger opført med en byggetilladelse, som er ældre end april 1984, idet boliger som er opført efter 1984 jf. Bygningsreglementet i forvejen skal være støjisoleret eller beskyttet af lokale støjskærme.

22 Side 22 af Skøn over den forventede nedbringelse af antallet af støjbelastede personer og boliger (om muligt opgjort med hensyn til færre gener, søvnforstyrrelser, helbredseffekter mv.) Statens veje i Ballerup kommune Der angives ikke et skøn for effekten af indsatsen i Ballerup Kommune. Det vurderes, at antallet af støjbelastede personer og boliger reduceres i de kommende 5 år. Kommunens veje I forbindelse med at kommunen for hvert år offentliggør, hvilke støjdæmpende tiltag der vil blive udført det pågældende år, vil der blive oplyst forventet nedbringelse af antal støjbelastede boliger og personer. Statens jernbaner i Ballerup Kommune Indtil 2007 er indtil videre 7 boliger langs jernbanen i Ballerup Kommune støjisoleret indenfor Støjprojektet og yderligere 8 forventes støjisoleret [7]. På landsbasis vil 660 boliger inden for EU-kortlægningens område blive tilbudt tilskud til støjisolering i 2008 og Af disse boliger forventes ca. 20 %, dvs. ca. 125 at benytte sig af ordningen. 10. Strategi på langt sigt Kommunens støjhandleplan skal ses i sammenhæng med kommunens strategier, som fremgår af: kommuneplanen, kommunens handlingsplan for trafiksikkerhed, kommunens planstrategi 2008 og kommunens bæredygtighedsstrategi , som er baseret på vision 2020 og det kommunale miljøsamarbejde Green Cities, og som vil være grundlaget for den nye kommuneplan samt kommunens kommende planer for de grønne områder. I miljøsamarbejdet Green Cities har Ballerup Kommune forpligtiget sig til at reducere antallet af boliger med sundhedsskadelig støjbelastning frem mod 2015, hvor ingen borgere er udsat for sundhedsskadelig støj om natten i deres hjem. I Miljøstyrelsens vejledning om støjkortlægning og støjhandlingsplaner oplyses, at det må forventes, at risikoen for søvnforstyrrelser er 15 % ved et natstøjniveau på 52 db fra veje. Derfor vil miljøsamarbejdet Green Cities i revisionssammenhæng anvende 52 db som grænse for sundhedsskadelig støj om natten.

23 Side 23 af 27 Kommunens veje På langt sigt er det kommunens intension at tilstræbe, at boliger langs kommunens veje højst vil blive udsat for et støjniveau på Lden = 58 db. De tiltag, som kommunen gennemfører for at nå dette mål, vil også indebære opfyldelse af Green Cities-målet på L n = 52 db om natten på kommunens veje. Kommunen vil løbende foretage mere detaljerede trafiktællinger for at opnå aktuel viden om trafikstøjniveauet og dermed et korrekt grundlag at træffe beslutning om støjreducerende tiltag. Endvidere vil kommunen følge udviklingen med forbedring af de støjdæmpende asfalter, støjskærme mv. Statslige veje i Ballerup Kommune Staten vil i overensstemmelse med regeringens målsætninger bidrage til, at vejsektoren imødekommer samfundets transportbehov under hensyn til mobilitet og bæredygtighed. Hensyn til fremkommelighed, trafiksikkerhed og miljø (såvel fysisk som æstetisk) skal konsekvent og systematisk inddrages ved planlægning, anlæg, drift og udvikling af statsvejene, så Vejdirektoratet fremstår som initiativtager og inspirator for den øvrige vejsektor. Vejdirektoratets strategiske indsats i forhold til reduktion og forebyggelse af støjproblemer tager udgangspunkt i Forslag til strategi for begrænsning af vejtrafikstøj (2003), herunder at: Det nuværende beskyttelsesniveau i forbindelse med de besluttede og planlagte trafikinvesteringer på statsvejnettet fastholdes, hvilket vil bidrage til en væsentlig reduktion af støjen langs statens veje. I takt med, at dokumentationen for støjreducerende vejbelægninger foreligger, øges formidlingsindsatsen om effekten af de forskellige typer støjreducerende vejbelægninger med henblik på at skabe et bedre beslutningsgrundlag for, at vejmyndigheder kan anvende dette virkemiddel. I forbindelse med den løbende udskiftning af asfaltbelægninger på statsvejene vurderes det i lyset af den forhåndenværende dokumentation samt de givne anlægs- og driftsøkonomiske rammer, om der er grundlag for at anvende støjreducerende vejbelægninger.

24 Side 24 af 27 Statens jernbaner i Ballerup Kommune På lang sigt vil Banedanmark arbejde for, at støjbekæmpelse primært sker ved kilden, dvs. ved foranstaltninger omkring togene og/eller skinnerne. Traditionelle støjskærme og støjisolering af boliger må betegnes som passive foranstaltninger, hvis muligheder stort set er udnyttet allerede. Det største potentiale ved støjdæmpning ved kilden ligger i forbedring af togene. Bl.a. foregår der i Europa større udviklingsarbejder for at forbedre godstogenes bremsesystemer fra klodsbremser med klodser af støbejern, som ødelægger hjulenes overflader og dermed også giver anledning til slid på skinnerne, til klodser af kompositmateriale eller skivebremser. Forbedringerne kan ske på eksisterende godsvogne, såkaldt retrofitting, og sker når nye godsvogne bygges. Skinnestøj og vibrationer kan reduceres ved hjælp af påmonterede skinnedæmpere, hvorfor denne mulighed for dæmpning af støjen langs banen ligeledes vil blive vurderet i forbindelse med udarbejdelse af de fremtidige langsigtede støjmål. 11. Finansielle oplysninger (hvis de er tilgængelige): budgetter, omkostningseffektivitetsanalyse og cost-benefitanalyse Statslige veje i Ballerup Kommune Støjbekæmpelsesindsatsen afhænger af de årlige bevillinger på finansloven. Den væsentligste direkte indsats til reduktion af støj langs eksisterende veje har fundet sted i statsligt regi. I perioden har Vejdirektoratet anvendt over 200 mio. kr. til opsætning af støjskærme samt i mindre omfang til facadeisolering langs statsvejnettet. Det vurderes, at omkring boliger på landsplan har fået reduceret støjen som følge af denne indsats. I januar 2004 blev der indgået politisk aftale om, at der over de næste 5 år skulle afsættes i alt ca. 100 mio. kr. til støjdæmpende tiltag langs det eksisterende statsvejnet. Midlerne fra denne støjpulje udmøntes årligt i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. I januar 2004 blev der indgået en politisk aftale om, at der over de næste 5 år skulle afsættes i alt ca. 100 mio. kr. til støjdæmpende tiltag langs det eksisterende statsvejnet. Midlerne fra denne støjpulje udmøntes årligt i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. Der er endnu ikke udmeldt, hvilke tiltag der skal ske i 2008 på det eksisterende statsvejnet.

25 Side 25 af 27 Kommunens veje Kommunen vil for hvert år tage stilling til, hvilket beløb der skal afsættes til de støjdæmpende foranstaltninger kommunen gennemfører og hvilket beløb der skal afsættes til indgåelse af partnerskab. Af kommunens idekatalog fremgår beregnede merudgifter ved foreslåede foranstaltninger. Kommunen har afsat fornødne midler til en løbende revision og ajourføring af sin støjkortlægning og støjhandlingsplan i planperioden. Statslige jernbaner i Ballerup Kommune På landsplan har Banedanmark har siden 1986 anvendt ca. 1% af de årlige anlægsudgifter til støjbekæmpelse. Ved afslutning af støjprojektet i 2010 vil Banedanmark have anvendt ca. 470 mio. kr. i priser til støjbekæmpelse langs hovedstrækninger og S- togsstrækninger i Danmark. Det tidligere aktivitetsniveau bibeholdes i de kommende år, hvorfor støjprojektets budget fremadrettet forventes at udgøre ca. 17 mio. kr. årligt. Den langsigtede strategi, som vil blive udarbejdet efter Cost-benefit analyser og Omkostningseffektivitetsanalyser samt evaluering af støjprojektet, vil få indflydelse på den fremtidige finansielle indsats efter 2010, når støjprojektet er afsluttet. 12. Påtænkte tiltag til evaluering af gennemførelsen og resultaterne af støjhandlingsplanen Statslige veje i Ballerup Kommune Anvendelsen af midlerne til støjbekæmpelse styres gennem opstilling af mål og resultatkrav i en årlig resultatkontrakt mellem Vejdirektoratet og Transportministeriets Departement. Vejdirektoratet anvender løbende forskellige metoder til evaluering af effekten før og efter udførte tiltag, herunder undersøgelser af den oplevede støj, borgertilfredshedsundersøgelser, måling af støj i referencepunkter m.m. Kommunens veje I forbindelse med at kommunen for hvert år offentliggør, hvilke støjdæmpende tiltag der vil blive udført det pågældende år, vil der blive oplyst udførte foranstaltninger i planperioden..

26 Side 26 af 27 Senest i forbindelse med udløb af støjhandlingsplanen efter 5 år, vil kommunen evaluere den samlede plan. Evalueringen sker ved at beregne ændringen i antallet af støjbelastede boliger og personer, i løbet af planperioden og evt. at foretage interview-undersøgelse m.v. Statslige jernbaner i Ballerup Kommune Følgende tiltag til evaluering af gennemførelsen og resultaterne af støjhandlingsplanen vil som minimum indgå i evalueringstiltagene: Gennemføre en årlig vurdering af om indsatsforslagene nævnt i planen effektueres som planlagt. Sammenligning af den nuværende støjkortlægning med den næste lovpligtige støjkortlægning om 5 år. Sideløbende med Støjprojektets afslutning vil der blive foretaget en vurdering af, om der er boliger med en støjbelastning på L den = 64 db eller mere på projektets strækninger (ikke nye strækninger), som ikke er med i Støjprojektets kortlægning, og indsatsen overfor disse boliger vil blive vurderet. 13. Referat af den offentlige høring af forslaget til støjhandlingsplanen Ballerup kommunes udkast til støjhandlingsplan , med tilhørende idekatalog og udført støjkortlægning, har været i offentlig i høring i 8 uger. Der er afholdt et borgermøde og der i alt modtaget 27 høringssvar herunder spørgsmål fremsat på borgermødet. Høringssvar som vedrører statens veje har været til udtalelse i Vejdirektoratet. Der er ikke modtaget høringssvar angående jernbanen. Høringssvar og spørgsmål fremsat ved borgermødet er samlet i et notat, som er i skemaform med en vurdering af de indkomne høringssvar. Se notatet på 16 af høringssvarene vedrører trafikstøj fra Ringvej 4 på strækningen mellem Klausdalsbrovej og kommunegrænsen mod Herlev. 4 af høringssvarene vedrører trafikstøj fra Ballerup Boulevard mellem Harrestrupvej og Ejbyvej, hvor der ikke er opsat støjskærm. De øvrige høringssvar vedrører trafikstøj fra Skovlunde Byvej, Vestbuen, Skovvej og Tomskrydset.

27 Side 27 af 27 Høringssvar angående Ringvej 4 har været sendt til udtalelse i Vejdirektoratet sammen med kommunens opfordring til, at der snarest udføres støjreducerende tiltag. Kommunen har også opfordret Vejdirektoratet til at udføre støjdæmpende foranstaltninger på følgende bebyggelser tæt på Ringvej 4: Magleparken og Kornvænget / Bygvænget. Vejdirektoratets kommentar hertil er: Kommunens bemærkninger vil blive indarbejdet i Vejdirektoratets støjhandlingsplan for større veje. Idet strækningen mellem Klausdalsbrovej og kommunegrænsen har et støjniveau under L den = 68 db, har Vejdirektoratet umiddelbart ingen planer om tiltag. Det forventes, at der om 3-4 år vil komme ny støjreducerende belægning på strækningen. Høringen vurderes ikke at give anledning til ændring af udkastet til støjhandlingsplanen eller principper for prioritering af støjdæmpende foranstaltninger. 14. Referencer [1] Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner. Bekendtgørelse nr. 717 af 13/06/2006. [2] Støjkortlægning og støjhandlingsplaner, Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2006. [3] EU-støjkortlægning 2007, Ballerup Kommune, ÅF-Ingemansson rapport A. [4] EU-støjkortlægning 2007, Ballerup Kommune, ÅF-Ingemansson rapport B. [5] Nye veje til støjbekæmpelse i byer, Rapport 295, Miljøministeriet [6] Users Guide Nord2000 Road, DELTA [7] Banedanmarks støjhandlingsplan 2008, Banedanmark, December 2008.

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN August 2013 Udgivelsesdato : 23. august 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013 Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN April 2013 Udgivelsesdato : 16. april 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE Maj 2009 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN 3 2 EN BESKRIVELSE AF DEN STØRRE VEJ, DER ER

Læs mere

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner Støjdirektiv, støjkortlægning og handlingsplaner Hanne Lylov Nielsen, Miljøstyrelsen 1. Rammer for støjkortlægningen i Danmark 2. Stilleområder 3. Lidt om støjhandlingsplaner 4. Perspektiver Støjkortlægning

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013 Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup 0. Indledning Støjhandlingsplanen er baseret på støjkortlægningen fra 2006. Miljøstyrelsen

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 :

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE Juni 2009 Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Indlæg af Martin Kisby Willerup, Moe & Brødsgaard A/S, for Gladsaxe Kommune. E-mail: mkw@moe.dk Gladsaxe Kommune kortlagde i 2004 trafikstøjen langs alle veje i kommunen

Læs mere

Støjkortlægning efter tiltag

Støjkortlægning efter tiltag Støjkortlægning efter tiltag Støjskærme ved Birkedalshusene Støjvold øst for Hillerødmotorvejen Hastighedsreduktion Borgmester Jespersens Vej Kollekollevej (ét kørespor) Støjreducerende asfalt på Dele

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

Støjhandlings- plan 2010-2012

Støjhandlings- plan 2010-2012 Støjhandlingsplan 2010-2012 Herlev Kommunes Støjhandlingsplan 2010-2012 er udarbejdet i løbet af 2009-2010 af: Herlev Kommune, Teknisk Forvaltning, Park og Vej. Støjkortlægning 2007-2009, udvalgte beregninger,

Læs mere

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ MÅLESTOK FOR VEJSTØJ Vejstøjniveauer angives i decibel db), og angives som L den, der er en fælles europæisk enhed for støj, som beskriver det gennemsnitlige støjniveau

Læs mere

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-439-00001 Ref. Annje/nikpe 28. juni 2010 Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn 1. En oversigt over de væsentligste punkter i støjhandlingsplanen Støjkortlægningen

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Høringsspørgsmål og -svar til støjhandlingsplanen 2008-2013

Høringsspørgsmål og -svar til støjhandlingsplanen 2008-2013 Høringsspørgsmål og -svar til støjhandlingsplanen 2008-2013 DELTA - Venlighedsvej 4-2970 Hørsholm - Tlf. 72 19 40 00 - Fax 72 19 40 01 - www.delta.dk - CVR nr. 12275110 Bilag 1 Ballerup Kommune Forslag

Læs mere

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Brøndby Kommune Ref Version 2 9415016 Støjhandlingsplan

Læs mere

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Væsentlige punkter i planen... 4 2. Beskrivelse af de større veje der er taget

Læs mere

Glostrup Kommune. Støjhandlingsplan

Glostrup Kommune. Støjhandlingsplan Glostrup Kommune Støjhandlingsplan Januar 2014 Glostrup Kommune Støjhandlingsplan Januar 2014 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Glostrup Kommune Ref 1100005863 Glostrup støjhandlingsplan

Læs mere

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning.

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning. EksterntNotat Notat Støjhandlingsplan A/S Storebælts motorvejsstrækning I henhold til bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Juli 2007 Hvorfor tillæg til togstøjvejledningen? Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en revideret udgave af vejledning om støj og vibrationer

Læs mere

Støjhandlingsplan 2009-2013. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk mtf@albertslund.

Støjhandlingsplan 2009-2013. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk mtf@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Støjhandlingsplan 2009-2013 www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN

STØJHANDLINGSPLAN STØJHANDLINGSPLAN 2009-2014 rødovr e KOMMUNE Udgivet af: Rødovre Kommune - januar 2011 Foto: Jens V. Nielsen, forside, 15, 17 Rødovre Kommune, øvrige foto 2 Kort: Tryk: Papir: Oplag: Baseret på Rødovre

Læs mere

Støjhandlingsplan 2008-2013. Handlingsplan for større statslige veje

Støjhandlingsplan 2008-2013. Handlingsplan for større statslige veje Støjhandlingsplan 2008-2013 Handlingsplan for større statslige veje Vejdirektoratet København Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk Vejdirektoratet.dk

Læs mere

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937 Trafikstøjhandlingsplan 2009 Høje-Taastrup Kommune Sag 2253594 dok. 2933937 Indhold 1. Indledning 1.1 Resumé af trafikstøjhandlingsplanen 1.2 Offentlig høring 1.3 Hvad sker der fremadrettet 2. Vejtrafikstøj

Læs mere

Samrådsspørgsmål BG og BH

Samrådsspørgsmål BG og BH Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 503 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål BG og BH Side 1 af 11 Spørgsmål BG & BH Spørgsmål BG: Hvad er årsagen til, at

Læs mere

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 Resumé af støjhandlingsplan 5 Kortlagte større kommunale veje 6

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4... Page 1 of 1 From: Allan Jensen Sent: 11-05-2016 09:26:39 To: Morten Suhr Subject: Ringvejsstrækningen. Prioritering af indsatsen Follow Up Flag: Flag Status: Attachments: Opfølgning Red 1100014800-09-001-1-Prioritering

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN April / 2010 Støjhandlingsplan Fredericia Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 2 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 Støjhandlingsplan Jf. bekendtgørelse nr. 1309 af 23.12.2011 Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 21. marts 2013 MS-x-TRM-GEN-0112 Version

Læs mere

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer.

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer. Civilingeniør Lone Reiff, Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postbox 1569, 1020 København K, Tlf.: 33 93 33 38, Fax 33 93 07 12, E-mail: LRE@VD.DK Dette paper

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark

Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark Notat Direktiv om ekstern støj 2002/49/EF Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark til EU Kommissionen Miljøteknologi J.nr. Ref. Brk, Jojak Den 22. september 2011 Støjhandlingsplaner afrapportering

Læs mere

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. oktober 2009 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Specialkonsulent Jørgen Jakobsen, Miljøstyrelsen (jojak@mst.dk) Abstract Miljøstyrelsen udsendte i juli 2007 den ny

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Banedanmarks støjhandlingsplan Banedanmark Miljø & Energi Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Banedanmarks støjhandlingsplan Banedanmark Miljø & Energi Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Banedanmarks støjhandlingsplan August 2009 Banedanmarks støjhandlingsplan Banedanmark Miljø & Energi Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Lisette Mortensen Mail: limo@bane.dk

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013.

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø Den 4. september 2013 Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Forslag til Støjhandlingsplan

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning... 3 2 Trafikstøjbelastning... 3 3 Støjgrænser... 4 4 Kilder til trafikstøj... 4 5 Støjbelastningstal (SBT)...

Læs mere

Allerød Kommune. Støjkortlægning

Allerød Kommune. Støjkortlægning Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Ref 86511082 Støj(1) Version 2 Dato 2009-03-24 Udarbejdet af MDY, CM Kontrolleret af MDY Godkendt af CM Rambøll Danmark

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

forslag for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

forslag for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune forslag Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 Resumé af støjhandlingsplan 5 Kortlagte større kommunale

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Brøndby Kommune Ref Version 2 9415016 Støjhandlingsplan

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Støjforureningen på Nørrebro

Støjforureningen på Nørrebro Støjforureningen på Nørrebro Kåre Press-Kristensen Civilingeniør, Ph.D. Det Økologiske Råd Baggrund Ca. 700.000 danske boliger er belastet med vejstøj over grænseværdien (58 db). Heraf er ca. 150.000 boliger

Læs mere

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjudfordringen i kommunen Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjproblemet i Københavns Kommune Støjniveau Boliger Andel > 70 db 5.000 2 % 65-70 db 31.000 11 % 60-65 db 49.000 17 % 55-60 db

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

Teknisk Notat. Ballerup Kommune, Idékatalog til støjhandlingsplan. Rekvirent: Ballerup Kommune. AV 1277/09. Revision 2 Sagsnr.: A Side 1 af 22

Teknisk Notat. Ballerup Kommune, Idékatalog til støjhandlingsplan. Rekvirent: Ballerup Kommune. AV 1277/09. Revision 2 Sagsnr.: A Side 1 af 22 Teknisk Notat Ballerup Kommune, Idékatalog til støjhandlingsplan Rekvirent: Ballerup Kommune AV 1277/09. Revision 2 Sagsnr.: A581030 Side 1 af 22 15. maj 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan Vejle Kommune Støjhandlingsplan 2010-2013 Teknisk notat Maj 2010 Vejle Kommune Støjhandlingsplan for de større vejstrækninger Teknisk notat Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Administrative bestemmelser

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 Støjhandlingsplan 2013 indhold 0 Baggrund 3 1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 3 Ansvarlige myndigheder og retligt grundlag 6 4 Alle gældende

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN 2015 BRØNDBY KOMMUNE

STØJHANDLINGSPLAN 2015 BRØNDBY KOMMUNE STØJHANDLINGSPLAN 2015 BRØNDBY KOMMUNE Udararbej bejdet oktober 2015 Brøndby Kommune Støjhandlingsplan 2015 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Brøndby Kommune Ref 12651164 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen.

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen. NOTAT Projekt Støjnotat Lokalplanforslag for plejeboliger i Køge Nord Kunde Køge Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-07-14 (rev. 1 2015.08.21) Til Martin Peter Schmidt, Køge Arkitekterne a/s Henrik Paaske Kjer

Læs mere

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN Til Greve Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Maj 2016 TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN TJØRNELYSKOLEN Revision 1 Dato 23-05-2016 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen Kontrolleret

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Trafikdage 23-24 august 2010 AALBORG Universitet Anbefaling fra

Læs mere

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg.

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Bering - Beder vejen Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet onsdag d. 25. maj 2016 blev sag nr. 9 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, Endelig behandlet. Der

Læs mere

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE)

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Dagsorden 1. Velkomst 2. Baggrund Anlægslov og VVM-undersøgelser 3. Status for Ringvejen v/holbæk Kommune 4. Tidsplan

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune. Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-190615. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Læs mere

Rudersdal Kommune. Støjkortlægning og støjhandlingsplan

Rudersdal Kommune. Støjkortlægning og støjhandlingsplan Rudersdal Kommune Støjkortlægning og støjhandlingsplan December 010 Rudersdal Kommune Støjkortlægning og støjhandlingsplan for Kongevejen og Birkerød Kongevej December 010 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN 2013-2018

STØJHANDLINGSPLAN 2013-2018 2013-2018 RØDOVRE KOMMUNE Udgivet af: Rødovre Kommune - juni 2013 Foto: Jens V. Nielsen, 30 Rødovre Kommune, øvrige foto 2 Kort: Baseret på Rødovre Kommunes digitale kortværk og på Kort- og Matrikelstyrelsens

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ AARHUS KOMMUNE BERING-BEDER VEJEN AFKLARENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TRAFIKSTØJ (FORSLAG A) ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 STØJGENER OG SUNDHEDSEFFEKTER 7 1.2 NATIONAL VEJSTØJSTRATEGI 8 1.3 STØJ OG HUSPRISER 8 1.4 STØJBEKENDTGØRELSEN

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt Til medlemmerne af Transport- og Bygningsudvalget Notat om manglende støjskærm ved Motorring 3 Rødovre Kommune Materiale forud for

Læs mere

KØGE KOMMUNE RINGVEJSSTRÆKNINGEN PRIORITERING AF SKÆRMSTRÆKNINGER

KØGE KOMMUNE RINGVEJSSTRÆKNINGEN PRIORITERING AF SKÆRMSTRÆKNINGER Til Køge Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2016 Forslag til prioritering af de strækninger, der skal tildeles en støjskærm KØGE KOMMUNE RINGVEJSSTRÆKNINGEN PRIORITERING AF SKÆRMSTRÆKNINGER RINGVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013 Juni 2009 Støjhandlingsplan 2008-2013 Støjhandlingsplan 2008-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE (JF. BEKENDTGØRELSE NR. 717 AF 13.6.2006) SIDE FORORD 3 INDLEDNING 4 1 STØJHANDLINGSPLANENS VÆSENTLIGSTE ELEMENTER

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

STØJEN STYR PÅ. en inspirationspjece til kommuner om støjhandlingsplaner og stilleområder

STØJEN STYR PÅ. en inspirationspjece til kommuner om støjhandlingsplaner og stilleområder Design: ESSENSEN.COM Foto: Scanpix, Ole Malling, Lene Magner, Ole Andersen, Lisbeth Øhrgaard, Jægersborg Skovdistrikt Tryk: Fihl Jesen Oplag: 500 stk 1. oplag. 2008 ISBN: 9788791823220 PJECEN SKAL GIVE

Læs mere

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune 1 Indhold: Side Forord 3 Resumé 4 Veje der er omfattet af handlingsplanen 5 Lovgivning 6 Fakta om vejtrafikstøj 7 Støjgrænser 9 Sammenfatning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknisk notat N (revideret 29/1/2016)

Teknisk notat N (revideret 29/1/2016) Teknisk notat N2.138.15 (revideret 29/1/2016) Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4343 6007 www.swecodanmark.dk CVR-nr. 48233511 Frederiksberg Kommune 30. december

Læs mere

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15 We help ideas meet the real world Rapport Kortlægning af støj fra Orthana Rekvirent: Miljøcenter Roskilde Side 1 af 15 31. december 2007 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne.

Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne. Bilag 1 Hvordan søger man Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne. Ansøgningsfrist: 1. december 2005 (senere forlænget

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning Trafikudvalget 2009-10 TRU alm del Svar på Spørgsmål 1164 Offentligt Vejdirektoratet Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg Teknisk notat COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER Rapportskabelon til Miljømåling trafikstøj Orientering nr. 44 Revision 1 PFi/CB/ilk 8. maj 01 Resume Formålet med denne orientering

Læs mere

Gentofte Kommune Støjhandleplan 2010

Gentofte Kommune Støjhandleplan 2010 Gentofte Kommune Støjhandleplan 2010 Gentofte Rådhus Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Resumé...3 2. Gentofte Kommune...4 3. De ansvarlige myndigheder...5 4.

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Deltagere 2 Projektleder John Kjærsgaard Landinspektør Karin Møller- Clausen Ingeniør (projekt)

Læs mere

Indsigelse i hovedtræk

Indsigelse i hovedtræk Høringssvar vedr. Aalborg Kommunes trafikstøjhandlingsplan Indsigelsen angår Aalborg Kommunes trafikstøjhandleplan, hvoraf det fremgår, at Aalborg Kommune fortsat (vil) arbejde for etablering af den 3.

Læs mere

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Jørgen Kragh a, Gilles Pigasse a, Jakob Fryd b a) Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, kragh@vd.dk, gip@vd.dk b) Vejdirektoratet, Vejplan- og miljøafdelingen,

Læs mere

BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I ÅRHUSOMRÅDET

BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I ÅRHUSOMRÅDET Tog- og vejstøjsberegninger Bilagsrapport. VVM-redegørelse letbanens 1. etape i Århusområdet, august 2009 Sag nr. 13.969.00 TOG- OG VEJSTØJ BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I

Læs mere