Ballerup Kommune støjhandlingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013"

Transkript

1 Ballerup Kommune støjhandlingsplan Rekvirent: Ballerup Kommune AV 1300/09. Revision 4 Sagsnr.: A Side 1 af februar Revideret 29. maj 2009 DELTA Venlighedsvej Hørsholm Danmark Tlf Fax CVR nr

2 Side 2 af 27 Titel Ballerup Kommune støjhandlingsplan Journal nr. Sagsnr. Vores ref. AV 1300/09 A JEL/PFI/ilk Rekvirent Ballerup Kommune Teknisk Forvaltning Natur & Miljø Hold-an Vej Ballerup Rekvirentens ref. Steen Brøgger-Jensen DELTA, 29. maj 2009 Jens Elgaard Laursen Akustik

3 Side 3 af 27 Indholdsfortegnelse Ballerup Kommune Støjhandlingsplan De væsentligste punkter i støjhandlingsplanen Beskrivelse af kommunen, de større veje, jernbanen og eventuelle stilleområder De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag Vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj Resumé af støjkortene En vurdering af det anslåede antal personer og boliger, der udsættes for støj i de støjkortlagte intervaller, og en indkredsning af de problemer og situationer, der skal forbedres samt en prioritering heraf En beskrivelse af alle allerede indførte støjbekæmpelsesforanstaltninger og alle projekter, som forberedes Foranstaltninger, som Staten og kommunen agter at træffe i de følgende fem år, herunder alle foranstaltninger til beskyttelse af stilleområder Skøn over den forventede nedbringelse af antallet af støjbelastede personer og boliger (om muligt opgjort med hensyn til færre gener, søvnforstyrrelser, helbredseffekter mv.) Strategi på langt sigt Finansielle oplysninger (hvis de er tilgængelige): budgetter, omkostningseffektivitetsanalyse og cost-benefitanalyse Påtænkte tiltag til evaluering af gennemførelsen og resultaterne af støjhandlingsplanen Referat af den offentlige høring af forslaget til støjhandlingsplanen Referencer...27

4 Side 4 af 27 Ballerup Kommune Støjhandlingsplan Denne støjhandlingsplan er baseret på kortlægning af støjen fra vej- og togtrafik i Ballerup Kommune udført i perioden Ballerup Kommune har kortlagt trafikstøjen fra de kommunale veje, Vejdirektoratet har kortlagt støjen fra de statslige veje i kommunen og Banedanmark har kortlagt togstøjen. Disse 3 myndigheder har udarbejdet særskilte handlingsplaner for støjudviklingen, og Ballerup Kommune har af Miljøstyrelsen fået til opgave at samle disse handlingsplaner og udfærdige en samlet beskrivelse. DELTA har som Ballerup Kommunes støjrådgiver udført støjberegninger til et idékatalog med forslag til støjreducerende foranstaltninger. Handlingsplanen er opdelt i 13 punkter i henhold til Støjbekendtgørelsen [1]. 1. De væsentligste punkter i støjhandlingsplanen Støjhandlingsplanen for Ballerup Kommune er baseret på en opgørelse over antallet af støjbelastede boliger og personer langs statens veje, langs jernbanen i kommunen samt langs kommunens veje. I handlingsplanen findes beskrivelser af de støjreducerende foranstaltninger, der er gennemført og planlagt. Handlingsplanen er en samlet plan for både statens veje og jernbane i kommunen og kommunens veje. Planen dækker en periode på 5 år. Kortlægningen af støjen fra trafikken på statens veje, jernbaner i kommunen samt kommunens veje indeholder en oversigt over antal boliger og personer, der udsættes for forskellige støjniveauer. Støjniveauerne er inddelt i følgende intervaller: db, db, db, db og >75 db. Støjniveauerne angives som L den, der er støjens døgnvægtede årsmiddelværdi. Der er ifølge støjkortlægningen i alt boliger for støjindikatoren L den, 1,5 m over terræn, der er belastet med mere end 55 db. Den vejledende grænseværdi for nyetablerede boligområder er angivet som L den = 58 db. Statens støjbekæmpelsesindsats angående vejtrafik og jernbaner afhænger af de årlige bevillinger på finansloven og anvendes på strækninger, hvor flest mulige stærkt støjbelastede boliger kan hjælpes pr. investeret krone. Ballerup Kommunes indsats for at reducere trafikstøjen sker ligeledes primært på kommunale vejstrækninger, hvor flest mulige stærkt støjbelastede boliger kan hjælpes pr. investeret krone. Kommunens mulighed for at foretage en langsigtet planlægning af støjreducerende foranstaltninger er begrænset for store dele af kommunen, idet staten på tidspunktet for udar-

5 Side 5 af 27 bejdelse af Handlingsplanen ikke har truffet beslutning om linjeføring af Frederikssundsmotorvejens forlængelse. Der er udført en VVM-undersøgelse for en ny vejforbindelse til Frederikssund, enten som en ny motorvej langs den sydlige del af kommunen eller som en udbygning af den eksisterende Frederikssundsvej. Der mangler en politisk afgørelse, af hvilken linjeføring der skal gennemføres. I Ballerup Kommune er der langs de stærkt trafikerede veje udført støjafskærmning af boligområder ved støjskærme og støjvolde. Langs jernbanen er der udført facadeisolering af enkelte støjbelastede boliger. Gennem årene har kommunen ved lokalplanbestemmelser sikret fornøden støjbeskyttelse af nye boligområder. På kommunens veje anvendes i vid udstrækning støjreducerende belægninger. Der er udpeget en strækning, med trafikstøj over 68 db (L den ), hvor staten finder det relevant at foretage en nærmere undersøgelse af mulighederne for støjdæmpning. Staten vil ved etablering af nye veje tilstræbe overholdelse af vejledende grænseværdier for trafikstøj. Kommunen har foretaget en nærmere undersøgelse af mulighederne for støjdæmpning af boliger langs 11 vejstrækninger af kommunens mest støjbelaste veje. Støjdæmpende tiltag kan, hvor støjdæmpning findes relevant, ske ved et støjpartnerskab, hvor etablering, finansiering og vedligeholdelse sker i samarbejde mellem borgere og kommunen. Kommunen vil som hidtil sikre, at de vejledende grænseværdier for trafikstøj overholdes ved etablering af nye boligområder og ved etablering af eventuelle nye veje. På lang sigt er det kommunens intension, at det tilstræbes, at flest mulige boliger i kommunen højst vil blive udsat for et støjniveau på L den = 58 db. Kommunen vil i planperioden undersøge mulighederne for udpegning af et såkaldt stilleområde, hvor støjniveauet fra trafikken er under 50 db.

6 Side 6 af Beskrivelse af kommunen, de større veje, jernbanen og eventuelle stilleområder Ballerup Kommune har i alt boliger og flere erhvervsområder. Der er i kommunen 213 km veje, hvoraf 13 km er statsveje, 160 km er kommuneveje, mens private boligveje udgør 40 km. En betydelig del af trafikken i kommunen skyldes gennemkørende trafik og pendling til og fra de arbejdspladser i kommunen. Trafikstøjen i kommunen domineres primært af trafikken på statsvejen motorringvej 4 (O4), hvor der dagligt kører køretøjer (målt som årsdøgnstrafik). På Frederikssundsvej, som krydser O4 i Toms-krydset kører der dagligt køretøjer vest for krydset og øst for krydset. Statens veje: Motorringvej 4, Ring 4, Måløv Byvej og Ballerup Byvej (vest for Tomskrydset). Kommunens veje: Ballerup Boulevard, Baltorpvej, Ballerup Byvej (øst for Toms-krydset) Skovlunde Byvej, Hold-an Vej og Skovvej. Banedanmark: S- togsforbindelsen til Frederikssund. Figur 1 Statens primære vejnet i Københavnsområdet.

7 Side 7 af 27 Figur 2 Kort over det primære vejnet samt jernbanen i Ballerup Kommune. 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag Ved bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner er det bestemt, at Staten og kommuner skal udføre støjkortlægning og støjhandlingsplaner, som er gældende for en periode på 5 år. Der skal efter bekendtgørelsen blandt andet udføres en grafisk præsentation af 5 støjintervaller i 2 højdeniveauer samt en oversigt over det antal boliger og personer, der udsættes for en støjbelastning i 5 støjintervaller. Resultatet af støjkortlægningen af trafikstøjen på veje i Ballerup Kommune er tilgængelig på kommunens hjemmeside og Miljøstyrelsens hjemmeside Resultatet af støjkortlægningen af trafikstøjen på jernbanen i Ballerup Kommune er tilgængelig mst.dk. Ballerup Kommune har fra Staten modtaget bidrag til støjhandlingsplanen angående de statslige veje og jernbanen. Bidragene er tilgængelige på

8 Side 8 af 27 Støjhandlingsplanen er en samlet plan for Statens veje og jernbane i kommunen og kommunens veje. Handlingsplanen for Ballerup Kommune er en del af et sæt støjhandlingsplaner for kommuner i Storkøbenhavnsområdet. Handlingsplanen er derfor koordineret med nabokommunerne. Støjhandlingsplanen er endvidere koordineret med: Ballerup Kommunes kommuneplan, trafiksikkerhedsplan, den grønne planlægning og kommunens mål i miljøsamarbejdet: Green Cities. Ansvarlige myndigheder: Kommunale veje: Ballerup Kommune Hold-an Vej Ballerup Statslige veje i Ballerup Kommune Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Vejdirektoratet har det direkte ansvar for planlægning, projektering, anlæg samt drift og vedligeholdelse af statsvejnettet. Statslige jernbaner i Ballerup Kommune Banedanmark Amerika Plads København Ø. Banedanmark har det direkte ansvar for planlægning, projektering, anlæg samt drift og vedligeholdelse af de statslige banestrækninger.

9 Side 9 af Vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj De vejledende grænseværdier for vejstøj er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 "Støj fra veje". Grænseværdierne er til planlægningsbrug og anvendes ved planlægning af nye boligområder langs eksisterende veje, men lægges også til grund, når man skal vurdere støjulemper ved eksisterende boliger langs eksisterende veje. Miljøstyrelsen anbefaler, at der ved planlægning af nye boligområder og ved etablering af vejanlæg og vejudbygninger tages hensyn til støjkonsekvenserne og sikres det lavest mulige støjniveau i eksisterende støjfølsomme områder. Støjgrænserne er angivet som L den, (day-evening-night), der er støjens døgnvægtede årsdøgnmiddelværdi. Støjen i aftenperioden (kl ) tillægges et genetillæg på 5 db, og støjen i natperioden (kl ) får et genetillæg på 10 db, inden middelværdien af de tre perioder (dag, aften og nat) beregnes. Grænseværdi (L den ) Område Vej Tog Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, campingpladser o.l. Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l. Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker. 53 db - 58 db 64 db Hoteller, kontorer mv. 63 db 69 db Tabel 1 Vejledende støjgrænser for vej- og togstøj gældende ved etablering af nye boliger og boligområder. Område Stilleområder i byer Stilleområder i det åbne land L den db db Tabel 2 Vejledende støjgrænser for vejstøj i stilleområder.

10 Side 10 af Resumé af støjkortene Statslige og kommunale veje i Ballerup. Støjkortene er vist på og Støjkortene viser støjudbredelsen i 5 støjintervaller beregnet i 2 højder: 1,5 m og 4 m. og for hver af de to støjindikatorer: L den og L night. På støjkortet herunder er vist de aktuelle støjzoner for vejstøjen i Ballerup i Kortet illustrerer det døgnvægtede støjniveau (L den ) beregnet i 1,5 m højde. Figur 3 Eksempel på illustration af støjudbredelsen fra vejene. L den beregnet i 1,5 m højde. Indenfor hvert af de 5 støjintervaller (støjzoner) er der foretaget en optælling af, hvor mange mennesker og boliger der findes i hvert interval. Tabel 3 viser denne opgørelse [3].

11 Side 11 af 27 L den (døgnvægtet) db db db db >70 db Antal boliger, h=1,5m Antal personer, h=1,5m Antal boliger, h=4m Antal personer, h=4m Tabel 3 Vejstøj. Optælling af støjbelastede boliger i Ballerup Kommune, støjindikator L den [3]. L night (nat) db db db db >70 db Antal boliger, h=1,5m Antal personer, h=1,5m Antal boliger, h=4m Antal personer, h=4m Tabel 4 Vejstøj. Optælling af støjbelastede boliger i Ballerup Kommune, støjindikator L night [3]. Til støjkortlægningen af de kommunale veje er der anvendt de seneste trafiktællinger på de større veje, og for andre veje er der anvendt erfaringstal for de forskellige typer af veje. Støjkortlægningen af Ballerup Kommunes veje viser, at de større boligområder i kommunen generelt har et støjniveau under L den = 60 db. Enkelte dele af boligområder har dog et støjniveau op til L den = 70 db. Støjkortlægningen af Ballerup Kommunes veje viser, at der i alt er boliger, der er udsat for mere end L den = 55 db (beregnet 1,5 m over terræn). For støjindikatoren L night er der boliger, der er udsat for mere end 50. Kortlægningen skal anses for at være et vejledende grundlag til at træffe beslutning om igangsætning af yderligere undersøgelser af behov og muligheder for at støjdæmpe aktuelle områder. STILLEFACADER Boliger med en støjbelastet facade har ofte en facade, hvor bebyggelsen skærmer for støjen fra vejtrafikken. Hvis disse facader har 20 db mindre støj end den mest støjbelastede facade, kaldes facaden en stillefacade. En optælling af de boliger, som har en stillefacade er vist i Tabel 5 og Tabel 6 for henholdsvis L den og L night.

12 Side 12 af 27 L den (døgnvægtet) db db db db >75 db Antal boliger, h=1,5m Antal personer, h=1,5m Antal boliger, h=4m Antal personer, h=4m Tabel 5 Vejstøj. Optælling af boliger med stillefacade i Ballerup Kommune, støjindikator L den [4]. L night (nat) db db db db >70 db Antal boliger, h=1,5m Antal personer, h=1,5m Antal boliger, h=4m Antal personer, h=4m Tabel 6 Vejstøj. Optælling af boliger med stillefacader i Ballerup Kommune, støjindikator L night [4]. Statens jernbane i Ballerup Kommune Støjkortene viser støjudbredelsen fra togstøj i 5 støjintervaller beregnet i 2 højder: 1,5 m og 4 m og for hver af de to støjindikatorer: L den og L night. Banedanmark har desuden foretaget en optælling af, hvor mange mennesker og boliger der findes i hvert støjinterval. Tabel 7 og Tabel 8 viser denne opgørelse for henholdsvis L den og L night [7]. L den (døgnvægtet) db db db db >75 db Antal boliger, h=1,5m Antal personer, h=1,5m Antal boliger, h=4m Antal personer, h=4m Tabel 7 Togstøj. Optælling af støjbelastede boliger i Ballerup Kommune, støjindikator L den [7].

13 Side 13 af 27 L night (nat) db db db db >70 db Antal boliger, h=1,5m Antal personer, h=1,5m Antal boliger, h=4m Antal personer, h=4m Tabel 8 Togstøj. Optælling af støjbelastede boliger i Ballerup Kommune, støjindikator L night [7]. 6. En vurdering af det anslåede antal personer og boliger, der udsættes for støj i de støjkortlagte intervaller, og en indkredsning af de problemer og situationer, der skal forbedres samt en prioritering heraf Statslige veje i Ballerup Kommune Støj fra statslige veje L L L L L L L L L L night night den night den night den night den db db db db db > 75 db den Antal boliger Tabel 9 Antal boliger pr. støjinterval for L night og L den beregnet i 1,5 m højde over terræn med støjbidrag fra statsveje (beregnet med Nord2000 i SoundPLAN). Der tages forbehold for mindre ændringer i tallene i forbindelse med den endelige kvalitetssikring af kortlægningen af hele statsvejnettet. Kommunale veje i Ballerup Støj fra kommunale veje L L L L L L L L L L night night den night den night den night den db db db db db > 75 db den Antal boliger Tabel 10 Antal boliger pr. støjinterval for L night og L den beregnet i 1,5 m højde over terræn med støjbidrag fra statsvej (beregnet med Nord2000 i SoundPLAN).

14 Side 14 af 27 Statslige jernbaner i Ballerup Kommune Støj fra jernbaner L L L L L L L L L L night night den night den night den night den db db db db db > 75 db den Antal boliger Tabel 11 Antal boliger pr. støjinterval for L night og L den beregnet i 1,5 m højde over terræn med støjbidrag fra jernbaner (beregnet med Nord2000 i SoundPLAN). GRUNDLAG FOR PRIORITERING AF STØJBEKÆMPELSESINDSATSEN Statens veje Målsætningen for støjbekæmpelsen langs statsvejnettet de kommende 5 år er at reducere støjgenerne for flest mulige boliger langs de mest støjbelastede strækninger. Midlerne til støjbekæmpelsen udmøntes årligt i forbindelse med finanslovsforhandlingerne og anvendes på strækninger, hvor flest mulige stærkt støjbelastede boliger (over 68 db) kan hjælpes pr. investeret krone. De afsatte midler kan anvendes til støjbeskyttelse af helårsboliger, plejeinstitutioner og andre støjfølsomme funktioner ved etablering af støjskærme eller -volde samt tilskud til facadeisolering. Kommunens veje Ballerup Kommunes indsats for at reducere trafikstøjen prioriteres således, at den primært udføres på strækninger, hvor flest mulige stærkt støjbelastede boliger kan hjælpes pr. investeret krone. Kommunen finder, der skal være sikkerhed for, at en eventuel beslutning om etablering af støjdæmpende foranstaltninger sker på et grundlag, som sikrer, at foranstaltningerne ikke etableres forgæves som følge af ændret trafikmønster på grund af Frederikssundsmotorvejens forlængelse. Statslige jernbaner i Ballerup Kommune For at indkredse de støjmæssige forhold, der skal forbedres, er der foretaget en overslagsmæssig optælling af alle boliger, som har en støjbelastning L den på 64 db eller derover. Ved en arealbetragtning, beregnes dette antal overslagsmæssigt som 0,12 gange antallet af støjbelastede boliger mellem 60 og 65 db. Der vil bl.a. være tale om de boliger, der er opført efter 1984, og som derfor ikke er omfattet af Støjprojektet, beskrevet i [7]

15 Side 15 af En beskrivelse af alle allerede indførte støjbekæmpelsesforanstaltninger og alle projekter, som forberedes I det følgende er der en kort gennemgang af de støjbekæmpelsesforanstaltninger, staten og kommunen har gennemført langs det eksisterende vejnet i kommunen samt en gennemgang af gennemførte og planlagte foranstaltninger ved nyanlæg og udvidelse af veje og etablering af nye boligområder og andre støjfølsomme områder i kommunen. Statens veje Figur 4 Kortet viser, hvor Vejdirektoratet har etableret støjafskærmninger langs statsvejnettet i Københavnsområdet. Det skal bemærkes, at støjafskærmningerne langs Motorring 3 stadig er under anlæg. Statens indsats for at reducere antallet af støjbelastede boliger fokuserer på: - støjdæmpning langs eksisterende veje - støjdæmpning i forbindelse med nyanlæg og udvidelser af veje - forskning, udvikling og formidling. Inden for hovedstadskommunerne Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København, Lyngby-Tårbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk kommuner, er det i forbindelse med udmøntningen af finanslovene for blevet besluttet at opføre støjskærme: langs Ring 4 i Hareskovby i Værløse og Gladsaxe kommuner og langs vestsiden af Lyngbyvej/Helsingørmotorvejen i Gentofte Kommune.

16 Side 16 af 27 Herudover har der været givet tilskud til supplerende facadeisolering af boliger: Langs Lyngbyvej i Gentofte Kommune og langs Bispeengbuen i Frederiksberg og Københavns kommuner. Vejdirektoratet vil i forbindelse med den løbende udskiftning af asfaltbelægninger på statsvejene vurdere mulighederne for at anvende støjreducerende vejbelægninger, indenfor de givne anlægs- og driftsøkonomiske rammer. Støjhensyn indgår som en integreret del af planlægningen af nye statsveje. Også når eksisterende statsveje udvides, gennemføres støjdæmpning, således at der tages højde for såvel støjen fra den eksisterende trafik før vejudvidelsen, som fra eventuel mertrafik efter udvidelsen. Ved etablering af nye større vejanlæg samt udvidelsesprojekter på statsvejnettet, tilstræbes det, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på L den = 58 db overholdes, når vejen passerer eksisterende større samlede byområder. Desuden tilstræbes det, at støjforholdene også bliver bragt ned på et acceptabelt niveau for områder med fritidsbeboelser. Vejdirektoratet er i Ballerup Kommune i gang med følgende anlægs- og planlægningsarbejder: Folketinget vedtog i foråret 2006 anlægsloven for 1. etape af Frederikssundsmotorvejen. Motorvejens første 1,5 km placeres i det nordøstlige hjørne af Vestskoven tæt på Jyllingevej og skal forbinde Motorring 3 i Rødovre med den eksisterende Frederikssundsmotorvej vest for Ring 3 ved Ejby. Den nye motorvej forbindes med Motorring 3 i et nyt stort motorvejskryds, der kommer til at hedde "Motorvejskryds Rødovre". På strækningen mellem Ring 3 og Motorring 4 syd for Ballerup udbygges den eksisterende Frederikssundsmotorvej med to ekstra spor. Der er planlagt etablering af støjvolde mod de tilstødende rekreative arealer i Vestskoven og boligområdet nord for Frederikssundsmotorvejen ved Ejby. VVM-undersøgelser: Der er udført en VVM-undersøgelse for en ny højklasset vejforbindelse til Frederikssund enten som en ny motorvej i åbent land eller som en udbygning af den eksisterende Frederikssundsvej. Folketinget har i februar 2009 indgået et trafikforlig, som indebærer anlæg af en ny motorvej i det åbne land syd for Ballerup. Dette vil betyde, at trafikmængden på Frederikssundsvej vil reduceres. Det tilstræbes at overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdi på 58 db (L den ) ved større samlede byområder. Dette vil bl.a. kunne ske ved etablering af støjafskærmninger og udlægning af støjreducerende asfalt.

17 Side 17 af 27 Kommunens veje I forbindelse med lokalplanlægning og etablering af nye boligområder har kommunen gennem årene sikret overholdelse af vejledende grænseværdier for trafikstøj. Dette er primært sket ved fornøden afstand fra boligområder til veje og jernbane, etablering af støjvolde og skærme samt sikring af fornøden facadeisolering af boliger med for højt støjniveau. Endvidere har kommunen i flere år anvendt støjreducerende asfalt (tyndlagsbelægninger) på flere stærkt trafikerede veje. I 2006 er der ved hastighedsreduktion og vejindsnævring udført støjdæmpning på en del af Ballerup Boulevard ved Vængerne. Figur 5 Etablerede støjskærme, støj volde og veje med støjreducerende belægninger i Ballerup Kommune.(Belægninger er udført i de seneste 10 år).

18 Side 18 af 27 Statslige jernbaner i Ballerup Kommune Der er i Ballerup Kommune 14 boliger med en støjbelastning fra jernbanen på L den > 64 db i 1,5 meters højde. Heraf er 7 boliger allerede støjisoleret indenfor Støjprojektet og yderligere 8 forventes støjisoleret [7]. 8. Foranstaltninger, som Staten og kommunen agter at træffe i de følgende fem år, herunder alle foranstaltninger til beskyttelse af stilleområder Statens veje Staten vil i handlingsplanperioden foretage en beskrivelse og vurdering af muligheden for støjdæmpende tiltag for hver delstrækning af statsvejnettet, der grænser op til boligområder med støj over L den = 68 db. Vurderingen afhænger af, hvilke støjdæmpende indsatser der allerede er udført, og hvor der planlægges en fremtidig indsats. Ballerup Kommune berøres af vejstøj fra Motorring M 4, Ring 4, Frederikssundsvej og Frederikssundsmotorvejen. Strækningerne langs Motorring M4, Frederikssundsvej, Frederikssundsmotorvejen samt på Ring 4 mellem Frederikssundsmotorvejen og Frederikssundsvej bliver undersøgt nærmere i den igangværende VVM-undersøgelse. Langs Ring 4 mellem Frederikssundsvej og Herlev Kommune er der ud for Digterparken opsat støjskærm. På strækningen mellem Klausdalsbrovej og kommunegrænsen kan støjgenerne for boliger nedsættes ved etablering af støjskærme og udlægning af støjreducerende belægninger. Denne mulighed undersøges nærmere. Kommunens veje Kommunens mulighed for at foretage en langsigtet planlægning af støjreducerende foranstaltninger er som nævnt begrænset for store dele af kommunen, idet beslutningen om linjeføringen af Frederikssundsmotorvejens forlængelse, først blev afgjort i februar Folketingets forlig betyder, at motorvejen videreføres i det åbne land syd for Ballerup og dermed reduceres trafikpresset og dermed støjen på Frederikssundsvej. Det vil være nødvendigt at foretage nye trafiktællinger og en ny støjkortlægning af kommunens veje, hvilket kan have en betydning for udførelsen af støjhandlingsplanen og udvælgelsen af vejstrækningerne fra handlingsplanens idékalalog.

19 Side 19 af 27 Støjdæmpende foranstaltninger. Kommunen har foretaget en nærmere undersøgelse af mulighederne for støjdæmpning af boliger. Undersøgelsen har resulteret i udarbejdelsen af et idekatalog med angivelse af muligheder for støjdæmpning af boliger langs 11 vejstrækninger, der primært er de mest støjbelastede og med flest boliger. Strækningerne er konsekvensberegnet, således at det blandt andet er muligt at foretage en prioritering af indsatsen ud fra omfanget af vejtrafikkens genevirkning. Idekataloget er tilgængeligt på Ud fra idekataloget vil kommunen hvert år træffe beslutning om, på hvilke af de 11 vejstrækninger kommunen vil udføre støjreducerende foranstaltninger. Udvælgelsen vil blive foretaget med hensyntagen til: At foranstaltninger primært udføres på strækninger, hvor flest mulige stærkt støjbelastede boliger kan hjælpes pr. investeret krone. Asfaltens fysiske tilstand og forventede restlevetid med hensyn til nedslidning, friktion og eventuelt støjreducerende egenskaber. De valgte foranstaltninger vil for hvert år blive offentliggjort på Kommunen vil i planperioden løbende undersøge muligheder for støjdæmpende foranstaltninger på relevante vejstrækninger, som ikke fremgår af idekataloget. Resultat af undersøgelser vil fremgå som tillæg til idekataloget. I planperioden vil kommunen også se på muligheder for at gennemføre støjdæmpende tiltag ved hastighedsnedsættelse og omlægning af trafikken. Kommunens støjreducerende indsats vil fortsat ske ved at fremme brugen af den kollektive trafik og ved at anlægge cykelstier. I forbindelse med kommunens fremme af trafiksikkerheden jævnfør kommunens trafiksikkerhedsplan sker tiltag ofte ved nedsættelse af hastigheden og dermed støjniveauet. I planperioden vil Kommunen endvidere foretage en systematisk trafiktælling på de relevante strækninger af kommunens veje, således at der ved revision i 2012 af den nu udførte støjkortlægning foreligger ajourførte trafiktællinger.

20 Side 20 af 27 Støjpartnerskab Støjdæmpende tiltag kan, hvor støjdæmpning findes relevant, ske ved et støjpartnerskab, hvor etablering, finansiering og vedligeholdelse sker ved samarbejde og aftaler mellem borgere og kommunen. Der findes oplysninger på hjemmesiden: som er udarbejdet af Miljøstyrelsen. Ballerup Kommune vil fra og med 2010 og for hvert år fremover afsætte et beløb til dækning af udgifter til tilskud til facadeisolering af boliger og etablering af støjskærme til boligområder. Tilskud vil blive ydet i forbindelse med indgåelse af et partnerskab mellem kommunen og grundejeren. Det vil være grundejeren, som har ansvar for gennemførelse af det støjdæmpende projekt. På ballerup.dk redegøres nærmere for, hvilke boliger der kan komme i betragtning, hvorledes der skal ansøges om tilskud og forventede størrelser på tilskud afhængig af støjbelastningen. Nærmere redegørelse vil først være tilgængelig, når den endelige handleplan er vedtaget. Stilleområder. Kommunen har udført støjkortlægning af områder med henblik på lokalisering af såkaldte stilleområder, hvor trafikstøjen vil være mindre end 50 L den db(a). Områderne er udvalgt i Hjortespringkilen - se kommunens grønne plan. Kommunen vil i planperioden træffe beslutning om eventuel endelig placering af sådanne stilleområder. På nedenstående kort ses med grønt de områder, hvor støjen er under 50 db, og som kunne udpeges til et såkaldt stilleområde.

21 Side 21 af 27 Figur 6 Mulige stilleområder i Ballerup Kommune. Statslige jernbaner i Ballerup Kommune Støjisolering af boliger Støjprojektet vil blive fortsat og afsluttet. Skinneslibning vil desuden mindske støjudsendelsen fra jernbaneskinnerne. Støjprojektet vil blive fortsat og afsluttet. Sideløbende vil der i forbindelse med evalueringen blive foretaget en vurdering af, om der er boliger med en støjbelastning på L den = 64 db eller mere på projektets strækninger (ikke nye strækninger), som ikke er med i Støjprojektets kortlægning, og en evt. indsats overfor disse boliger vil blive vurderet. Indsatsen vil omfatte støjbelastede boliger opført med en byggetilladelse, som er ældre end april 1984, idet boliger som er opført efter 1984 jf. Bygningsreglementet i forvejen skal være støjisoleret eller beskyttet af lokale støjskærme.

22 Side 22 af Skøn over den forventede nedbringelse af antallet af støjbelastede personer og boliger (om muligt opgjort med hensyn til færre gener, søvnforstyrrelser, helbredseffekter mv.) Statens veje i Ballerup kommune Der angives ikke et skøn for effekten af indsatsen i Ballerup Kommune. Det vurderes, at antallet af støjbelastede personer og boliger reduceres i de kommende 5 år. Kommunens veje I forbindelse med at kommunen for hvert år offentliggør, hvilke støjdæmpende tiltag der vil blive udført det pågældende år, vil der blive oplyst forventet nedbringelse af antal støjbelastede boliger og personer. Statens jernbaner i Ballerup Kommune Indtil 2007 er indtil videre 7 boliger langs jernbanen i Ballerup Kommune støjisoleret indenfor Støjprojektet og yderligere 8 forventes støjisoleret [7]. På landsbasis vil 660 boliger inden for EU-kortlægningens område blive tilbudt tilskud til støjisolering i 2008 og Af disse boliger forventes ca. 20 %, dvs. ca. 125 at benytte sig af ordningen. 10. Strategi på langt sigt Kommunens støjhandleplan skal ses i sammenhæng med kommunens strategier, som fremgår af: kommuneplanen, kommunens handlingsplan for trafiksikkerhed, kommunens planstrategi 2008 og kommunens bæredygtighedsstrategi , som er baseret på vision 2020 og det kommunale miljøsamarbejde Green Cities, og som vil være grundlaget for den nye kommuneplan samt kommunens kommende planer for de grønne områder. I miljøsamarbejdet Green Cities har Ballerup Kommune forpligtiget sig til at reducere antallet af boliger med sundhedsskadelig støjbelastning frem mod 2015, hvor ingen borgere er udsat for sundhedsskadelig støj om natten i deres hjem. I Miljøstyrelsens vejledning om støjkortlægning og støjhandlingsplaner oplyses, at det må forventes, at risikoen for søvnforstyrrelser er 15 % ved et natstøjniveau på 52 db fra veje. Derfor vil miljøsamarbejdet Green Cities i revisionssammenhæng anvende 52 db som grænse for sundhedsskadelig støj om natten.

23 Side 23 af 27 Kommunens veje På langt sigt er det kommunens intension at tilstræbe, at boliger langs kommunens veje højst vil blive udsat for et støjniveau på Lden = 58 db. De tiltag, som kommunen gennemfører for at nå dette mål, vil også indebære opfyldelse af Green Cities-målet på L n = 52 db om natten på kommunens veje. Kommunen vil løbende foretage mere detaljerede trafiktællinger for at opnå aktuel viden om trafikstøjniveauet og dermed et korrekt grundlag at træffe beslutning om støjreducerende tiltag. Endvidere vil kommunen følge udviklingen med forbedring af de støjdæmpende asfalter, støjskærme mv. Statslige veje i Ballerup Kommune Staten vil i overensstemmelse med regeringens målsætninger bidrage til, at vejsektoren imødekommer samfundets transportbehov under hensyn til mobilitet og bæredygtighed. Hensyn til fremkommelighed, trafiksikkerhed og miljø (såvel fysisk som æstetisk) skal konsekvent og systematisk inddrages ved planlægning, anlæg, drift og udvikling af statsvejene, så Vejdirektoratet fremstår som initiativtager og inspirator for den øvrige vejsektor. Vejdirektoratets strategiske indsats i forhold til reduktion og forebyggelse af støjproblemer tager udgangspunkt i Forslag til strategi for begrænsning af vejtrafikstøj (2003), herunder at: Det nuværende beskyttelsesniveau i forbindelse med de besluttede og planlagte trafikinvesteringer på statsvejnettet fastholdes, hvilket vil bidrage til en væsentlig reduktion af støjen langs statens veje. I takt med, at dokumentationen for støjreducerende vejbelægninger foreligger, øges formidlingsindsatsen om effekten af de forskellige typer støjreducerende vejbelægninger med henblik på at skabe et bedre beslutningsgrundlag for, at vejmyndigheder kan anvende dette virkemiddel. I forbindelse med den løbende udskiftning af asfaltbelægninger på statsvejene vurderes det i lyset af den forhåndenværende dokumentation samt de givne anlægs- og driftsøkonomiske rammer, om der er grundlag for at anvende støjreducerende vejbelægninger.

24 Side 24 af 27 Statens jernbaner i Ballerup Kommune På lang sigt vil Banedanmark arbejde for, at støjbekæmpelse primært sker ved kilden, dvs. ved foranstaltninger omkring togene og/eller skinnerne. Traditionelle støjskærme og støjisolering af boliger må betegnes som passive foranstaltninger, hvis muligheder stort set er udnyttet allerede. Det største potentiale ved støjdæmpning ved kilden ligger i forbedring af togene. Bl.a. foregår der i Europa større udviklingsarbejder for at forbedre godstogenes bremsesystemer fra klodsbremser med klodser af støbejern, som ødelægger hjulenes overflader og dermed også giver anledning til slid på skinnerne, til klodser af kompositmateriale eller skivebremser. Forbedringerne kan ske på eksisterende godsvogne, såkaldt retrofitting, og sker når nye godsvogne bygges. Skinnestøj og vibrationer kan reduceres ved hjælp af påmonterede skinnedæmpere, hvorfor denne mulighed for dæmpning af støjen langs banen ligeledes vil blive vurderet i forbindelse med udarbejdelse af de fremtidige langsigtede støjmål. 11. Finansielle oplysninger (hvis de er tilgængelige): budgetter, omkostningseffektivitetsanalyse og cost-benefitanalyse Statslige veje i Ballerup Kommune Støjbekæmpelsesindsatsen afhænger af de årlige bevillinger på finansloven. Den væsentligste direkte indsats til reduktion af støj langs eksisterende veje har fundet sted i statsligt regi. I perioden har Vejdirektoratet anvendt over 200 mio. kr. til opsætning af støjskærme samt i mindre omfang til facadeisolering langs statsvejnettet. Det vurderes, at omkring boliger på landsplan har fået reduceret støjen som følge af denne indsats. I januar 2004 blev der indgået politisk aftale om, at der over de næste 5 år skulle afsættes i alt ca. 100 mio. kr. til støjdæmpende tiltag langs det eksisterende statsvejnet. Midlerne fra denne støjpulje udmøntes årligt i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. I januar 2004 blev der indgået en politisk aftale om, at der over de næste 5 år skulle afsættes i alt ca. 100 mio. kr. til støjdæmpende tiltag langs det eksisterende statsvejnet. Midlerne fra denne støjpulje udmøntes årligt i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. Der er endnu ikke udmeldt, hvilke tiltag der skal ske i 2008 på det eksisterende statsvejnet.

25 Side 25 af 27 Kommunens veje Kommunen vil for hvert år tage stilling til, hvilket beløb der skal afsættes til de støjdæmpende foranstaltninger kommunen gennemfører og hvilket beløb der skal afsættes til indgåelse af partnerskab. Af kommunens idekatalog fremgår beregnede merudgifter ved foreslåede foranstaltninger. Kommunen har afsat fornødne midler til en løbende revision og ajourføring af sin støjkortlægning og støjhandlingsplan i planperioden. Statslige jernbaner i Ballerup Kommune På landsplan har Banedanmark har siden 1986 anvendt ca. 1% af de årlige anlægsudgifter til støjbekæmpelse. Ved afslutning af støjprojektet i 2010 vil Banedanmark have anvendt ca. 470 mio. kr. i priser til støjbekæmpelse langs hovedstrækninger og S- togsstrækninger i Danmark. Det tidligere aktivitetsniveau bibeholdes i de kommende år, hvorfor støjprojektets budget fremadrettet forventes at udgøre ca. 17 mio. kr. årligt. Den langsigtede strategi, som vil blive udarbejdet efter Cost-benefit analyser og Omkostningseffektivitetsanalyser samt evaluering af støjprojektet, vil få indflydelse på den fremtidige finansielle indsats efter 2010, når støjprojektet er afsluttet. 12. Påtænkte tiltag til evaluering af gennemførelsen og resultaterne af støjhandlingsplanen Statslige veje i Ballerup Kommune Anvendelsen af midlerne til støjbekæmpelse styres gennem opstilling af mål og resultatkrav i en årlig resultatkontrakt mellem Vejdirektoratet og Transportministeriets Departement. Vejdirektoratet anvender løbende forskellige metoder til evaluering af effekten før og efter udførte tiltag, herunder undersøgelser af den oplevede støj, borgertilfredshedsundersøgelser, måling af støj i referencepunkter m.m. Kommunens veje I forbindelse med at kommunen for hvert år offentliggør, hvilke støjdæmpende tiltag der vil blive udført det pågældende år, vil der blive oplyst udførte foranstaltninger i planperioden..

26 Side 26 af 27 Senest i forbindelse med udløb af støjhandlingsplanen efter 5 år, vil kommunen evaluere den samlede plan. Evalueringen sker ved at beregne ændringen i antallet af støjbelastede boliger og personer, i løbet af planperioden og evt. at foretage interview-undersøgelse m.v. Statslige jernbaner i Ballerup Kommune Følgende tiltag til evaluering af gennemførelsen og resultaterne af støjhandlingsplanen vil som minimum indgå i evalueringstiltagene: Gennemføre en årlig vurdering af om indsatsforslagene nævnt i planen effektueres som planlagt. Sammenligning af den nuværende støjkortlægning med den næste lovpligtige støjkortlægning om 5 år. Sideløbende med Støjprojektets afslutning vil der blive foretaget en vurdering af, om der er boliger med en støjbelastning på L den = 64 db eller mere på projektets strækninger (ikke nye strækninger), som ikke er med i Støjprojektets kortlægning, og indsatsen overfor disse boliger vil blive vurderet. 13. Referat af den offentlige høring af forslaget til støjhandlingsplanen Ballerup kommunes udkast til støjhandlingsplan , med tilhørende idekatalog og udført støjkortlægning, har været i offentlig i høring i 8 uger. Der er afholdt et borgermøde og der i alt modtaget 27 høringssvar herunder spørgsmål fremsat på borgermødet. Høringssvar som vedrører statens veje har været til udtalelse i Vejdirektoratet. Der er ikke modtaget høringssvar angående jernbanen. Høringssvar og spørgsmål fremsat ved borgermødet er samlet i et notat, som er i skemaform med en vurdering af de indkomne høringssvar. Se notatet på 16 af høringssvarene vedrører trafikstøj fra Ringvej 4 på strækningen mellem Klausdalsbrovej og kommunegrænsen mod Herlev. 4 af høringssvarene vedrører trafikstøj fra Ballerup Boulevard mellem Harrestrupvej og Ejbyvej, hvor der ikke er opsat støjskærm. De øvrige høringssvar vedrører trafikstøj fra Skovlunde Byvej, Vestbuen, Skovvej og Tomskrydset.

27 Side 27 af 27 Høringssvar angående Ringvej 4 har været sendt til udtalelse i Vejdirektoratet sammen med kommunens opfordring til, at der snarest udføres støjreducerende tiltag. Kommunen har også opfordret Vejdirektoratet til at udføre støjdæmpende foranstaltninger på følgende bebyggelser tæt på Ringvej 4: Magleparken og Kornvænget / Bygvænget. Vejdirektoratets kommentar hertil er: Kommunens bemærkninger vil blive indarbejdet i Vejdirektoratets støjhandlingsplan for større veje. Idet strækningen mellem Klausdalsbrovej og kommunegrænsen har et støjniveau under L den = 68 db, har Vejdirektoratet umiddelbart ingen planer om tiltag. Det forventes, at der om 3-4 år vil komme ny støjreducerende belægning på strækningen. Høringen vurderes ikke at give anledning til ændring af udkastet til støjhandlingsplanen eller principper for prioritering af støjdæmpende foranstaltninger. 14. Referencer [1] Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner. Bekendtgørelse nr. 717 af 13/06/2006. [2] Støjkortlægning og støjhandlingsplaner, Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2006. [3] EU-støjkortlægning 2007, Ballerup Kommune, ÅF-Ingemansson rapport A. [4] EU-støjkortlægning 2007, Ballerup Kommune, ÅF-Ingemansson rapport B. [5] Nye veje til støjbekæmpelse i byer, Rapport 295, Miljøministeriet [6] Users Guide Nord2000 Road, DELTA [7] Banedanmarks støjhandlingsplan 2008, Banedanmark, December 2008.

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

Glostrup Kommune. Støjhandlingsplan

Glostrup Kommune. Støjhandlingsplan Glostrup Kommune Støjhandlingsplan Januar 2014 Glostrup Kommune Støjhandlingsplan Januar 2014 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Glostrup Kommune Ref 1100005863 Glostrup støjhandlingsplan

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 Støjhandlingsplan 2013 indhold 0 Baggrund 3 1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 3 Ansvarlige myndigheder og retligt grundlag 6 4 Alle gældende

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 STØJGENER OG SUNDHEDSEFFEKTER 7 1.2 NATIONAL VEJSTØJSTRATEGI 8 1.3 STØJ OG HUSPRISER 8 1.4 STØJBEKENDTGØRELSEN

Læs mere

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013 Juni 2009 Støjhandlingsplan 2008-2013 Støjhandlingsplan 2008-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE (JF. BEKENDTGØRELSE NR. 717 AF 13.6.2006) SIDE FORORD 3 INDLEDNING 4 1 STØJHANDLINGSPLANENS VÆSENTLIGSTE ELEMENTER

Læs mere

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune 1 Indhold: Side Forord 3 Resumé 4 Veje der er omfattet af handlingsplanen 5 Lovgivning 6 Fakta om vejtrafikstøj 7 Støjgrænser 9 Sammenfatning

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Gentofte Kommune Støjhandleplan 2010

Gentofte Kommune Støjhandleplan 2010 Gentofte Kommune Støjhandleplan 2010 Gentofte Rådhus Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Resumé...3 2. Gentofte Kommune...4 3. De ansvarlige myndigheder...5 4.

Læs mere

Forslag til. Støjhandleplan 2014 GENTOFTE KOMMUNE

Forslag til. Støjhandleplan 2014 GENTOFTE KOMMUNE 1 Forslag til Støjhandleplan 2014 GENTOFTE KOMMUNE 2 Støjhandleplan 2014 Indhold Indledning... 3 1. Resumé... 4 2. Gentofte Kommune i tal... 4 3. De ansvarlige myndigheder... 5 Ansvarlige myndigheder...

Læs mere

Trafikstøjhandlingsplan 2013

Trafikstøjhandlingsplan 2013 Trafikstøjhandlingsplan 2013 Forord Miljøministeriet har med støjbekendtgørelsen fra 2006 fastlagt, at der skal gennemføres en kortlægning af ekstern støj samt udarbejdes handlingsplaner til løsning af

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen NOTAT Projekt Furesø Kommune Støjdæmpning Kunde Furesø Kommune Dato 2011-05-16 Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen Dato 2011-05-08 Dette notat indeholder et idékatalog for mulige støjdæmpningstiltag

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER OG EKSEMPLER STØJREDUKTION LANGS VEJE

PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER OG EKSEMPLER STØJREDUKTION LANGS VEJE PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER OG EKSEMPLER STØJREDUKTION LANGS VEJE VEJTEKNISK INSTITUT RAPPORT 189-2010 STØJREDUKTION LANGS VEJE Planlægningsværktøjer og eksempler Rapport 189-2010 FORFATTER: Hans Bendtsen ISBN

Læs mere

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede December 213 Indholdsfortegnelse 1. Resume af støjhandlingsplanen 4 2. Beskrivelse af Billund Lufthavn og de planlægningsmæssige

Læs mere

Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser.

Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser. Side 1 af 17 Vejtrafik og støj - en introduktion Baseret på rapport 146 Resumé: Dette hæfte er en kortfattet introduktion til problemerne med støj fra vejtrafik og til arbejdet med bekæmpelse af disse

Læs mere

Støjkortlægning 2010 Større veje

Støjkortlægning 2010 Større veje Støjkortlægning 2010 Større veje April 2010 Støjhandlingsplan 2010 Støjkortlægning 2010 Større veje April 2010 Dato: 08.04.2010 Notatnummer: 2219041.01 Rev: 1 Udarbejdet af: JaH/SFJ Kontrolleret / godkendt:

Læs mere

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Notat Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Miljøteknologi J.nr. MST-5100-00020 Ref. JJ Dato: 5. februar 2010 Notatet beskriver hvordan en arbejdsgruppe med repræsentanter for Vejdirektoratet

Læs mere

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT NOVEMBER 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND 4 1.1 FORMÅL MED STØJHANDLINGSPLANEN 4 1.2 PERSPEKTIVER 4 1.3 ORGANISERING AF PROJEKTET 5 1.4 BORGERDIALOG

Læs mere

-En spørgeskemaundersøgelse

-En spørgeskemaundersøgelse Geneopfattelsen ved belastning med vejtrafikstøj -En spørgeskemaundersøgelse Karen Reif Andersen Hans Bendtsen Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Niels Juels Gade 13,12 København K Tlf.:

Læs mere

Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018

Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 Journalnr. : 20130410050 Dato... : 21. maj 2013 Nr. Indsigelse fra Resume af indsigelse Forvaltningens bemærkninger. Forvaltningens forslag

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

KAPITEL I TRAFIKSTØJ

KAPITEL I TRAFIKSTØJ KAPITEL I TRAFIKSTØJ I.1 Indledning Støj opfattes subjektivt Støj er en kilde til gener og kan påvirke helbredet negativt Analyserer omkostninger ved trafikstøj Støj er betegnelsen for uønsket lyd, der

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2006 Indhold INDLEDNING 7 1 FORORD 9 1.1 1.2 LÆSEVEJLEDNING DEFINITIONER 9 11 DEL I - KORTLÆGNINGERNES OMFANG OG ANSVARLIGE MYNDIGHEDER

Læs mere

NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND. VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne

NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND. VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne INDLEDNING I oktober 2006 besluttede Folketinget at der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag for en ny fjordforbindelse

Læs mere

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Vejtrafikstøj Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen ved AAU Ph.d.-studerende Michael Sørensen

Læs mere

Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn

Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Roskilde Kommunes Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn Maj 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Resumé af støjhandlingsplanen...

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. B1 Erhvervslokalisering og Miljøbeskyttelse s. 111. B2 Støj skydebaner og motorsportsbaner s.

Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. B1 Erhvervslokalisering og Miljøbeskyttelse s. 111. B2 Støj skydebaner og motorsportsbaner s. Bilag B Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Indhold: B1 Erhvervslokalisering og Miljøbeskyttelse s. 111 B2 Støj skydebaner og motorsportsbaner s. 115 B3 Støj og vibrationer fra jernbaner s.

Læs mere

Vedr.: Statens indsats mod motorvejsstøj Foretræde 29.01.2015

Vedr.: Statens indsats mod motorvejsstøj Foretræde 29.01.2015 Borgergruppe i Køge Bugt kommunerne: Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve og Solrød Folketingets Transportudvalg www.trafikstoej.dk post@trafikstoej.dk Dato 25.januar 2015 Vedr.: Statens indsats

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget.

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget. Grontmij Carl Bro A/S Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 82 20 35 00 F www.grontmij-carlbro.dk Fredericia Kommune Teknik & Miljø Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia CVR-nr. 48233511 Att.: Dorte

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Nye veje til støjbekæmpelse i byer. - et idékatalog

Nye veje til støjbekæmpelse i byer. - et idékatalog Nye veje til støjbekæmpelse i byer - et idékatalog Rapport 295 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 3341 3333 Telefax 3315 6335 Forfattere: Redaktion: Layout:

Læs mere

Kriterier for prioritering af trafikstøjbekæmpelse

Kriterier for prioritering af trafikstøjbekæmpelse Miljø Nyt Nr. 51 2000 Kriterier for prioritering af trafikstøjbekæmpelse Støjkortlægning af nordvestlige bydele i København ved anvendelse af digitale kort og data fra BBR- og CPR-registre Jakob Høj TetraPlan

Læs mere

LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN

LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN SBI-ANVISNING 244 1. UDGAVE 2014 Lydisolering af klimaskærmen Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen SBi-anvisning

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Erstatning for vejstøj og forringede adgangsforhold ved nyanlæg af veje mv.

Erstatning for vejstøj og forringede adgangsforhold ved nyanlæg af veje mv. Erstatning for vejstøj og forringede adgangsforhold ved nyanlæg af veje mv. Betænkning nr.1391 afgivet af Trafikministeriets Ekspertudvalg Trafikministeriet København 2000 Forord Ekspertudvalget er nedsat

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

26.01.2011. Sagsnr. 2011-12947. Hvidbog for høring af forslag til støjhandlingsplan 2013. Februar 2011. Dokumentnr. 2010-866555

26.01.2011. Sagsnr. 2011-12947. Hvidbog for høring af forslag til støjhandlingsplan 2013. Februar 2011. Dokumentnr. 2010-866555 26.01.2011 Hvidbog for høring af forslag til støjhandlingsplan 2013 Februar 2011 Sagsnr. 2011-12947 Dokumentnr. 2010-866555 Sagsbehandler Karen Forsting! ""#$ %& '#!(&)) Indledning... 3 Den videre proces...

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse. Arbejdsrapport August 2007

Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse. Arbejdsrapport August 2007 Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse Arbejdsrapport August 2007 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Rapportens tilblivelse... 3 3. Ikke en ny tanke... 3 4. Trafikken i regionen på langs og på tværs... 5 5. Hvilken

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Informationsmøde den 10. oktober 2012. Den nye bane København-Ringsted

Informationsmøde den 10. oktober 2012. Den nye bane København-Ringsted Informationsmøde den 10. oktober 2012 Den nye bane København-Ringsted Program 19.00-19.15 Velkomst 19.15-20.15 Præsentation af projektet 20.15-21.00 Spørgehjørner Trafikomlægninger Ledningsomlægninger

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune

Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Titel: Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Udgiver: Miljøstyrelsen Forfattere: Miljøstyrelsen Brian Kristensen,

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Støj, vibrationer og magnetfelter. - Fagnotat, maj 2011. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens

Støj, vibrationer og magnetfelter. - Fagnotat, maj 2011. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Støj, vibrationer og magnetfelter - Fagnotat, maj 2011 Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens ISBN 978-87-7126-010-6 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 11/14630-2 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR 1. VVM-processen

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Storstrømsbroen. Støj og vibrationer VVM-redegørelse. Rapport 518-2014

Storstrømsbroen. Støj og vibrationer VVM-redegørelse. Rapport 518-2014 Storstrømsbroen VVM-redegørelse Rapport 518-2014 Storstrømsbroen VVM-redegørelse Rapport 518-2014 Dato: Oktober 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-34-3 ISBN: 978-87-93184-33-6 Copyright: Vejdirektoratet, 2014

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan for Roskilde Lufthavn

Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan for Roskilde Lufthavn Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Roskilde Kommunes Støjhandlingsplan for Roskilde Lufthavn Oktober 2008 Indholdsfortegnelse Forside... 1 Indledning... 2 1. Resumé af støjhandlingsplanen...

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune

Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Titel: Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Udgiver: Miljøstyrelsen Forfattere: Miljøstyrelsen Brian Kristensen,

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden. Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K.

Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden. Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K. Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K. Damgaard Miljøstyrelsen 2003 Projektartikel baseret på rapporten: Hvad koster støj?,

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Hvad betyder en kommuneplanrevision? i Byrådets største

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane Københavns Amt Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane December 2003 Tabelrapport Projektledere: Asger H. Nielsen Casper O. Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører. Materialet

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere