Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012. Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby"

Transkript

1 Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012 Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby Deltagere: Bestyrelse: Alice Linning, Vibeke Westh (kun 11/5), Lars Christensen, Majbrit Berlau (kun 11/5), Regitze Flannov, Gert Johansen, Henrik Eskildsen, Morten Bay (kun 11/5) Suppleanter: Aase Munk Mortensen, Michael Egelund, Flemming Ernst, Lisbeth Torp Kastrup (kun 10/5), Stephen Frank Mortensen, Kristina Robins Afbud: Johan Kofod, Tomas Nielsen, Jacob Esposito, Thomas Wester-Andersen, Tine Nielsen Referent: Lene Lundbeck Rasmussen Fredag den 11. maj: Oplæg fra FTF s formand Bente Sorgenfrey Dagsorden: 1. Velkomst Regionsformand Alice Linning bød velkommen til bestyrelsesseminaret. 2. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Formanden konstaterede, at referat fra bestyrelsesmødet den 30. marts 2012 er godkendt, da der ikke var modtaget bemærkninger hertil. 3. Økonomi a. Tilskud til regionalt FTF/MED arbejde i. Bilag: Notat vedr. tilskud til regionalt FTF/MED arbejde ii. Bilag: Lokalt MED-tilskud regelsæt (der blev på mødet udleveret et nyere notat, der erstatter bilag ii.) Bestyrelsen besluttede i 2008 at yde et tilskud på op til kr til det lokale MED-arbejde i regionens 29 kommuner og regionens virksomheder (sygehuse). I 2010 blev der uddelt kr , og i 2011 blev der uddelt kr maj 2012 Side 1 af 6

2 Kassereren påpegede risikoen ved, hvis alle kommuner benyttede sig af tilskuddet, samt det problematiske i, at ansøgninger om lokalt tilskud kommer løbende hen over året. Det giver en økonomisk usikkerhed, og gør det svært regnskabs- og budgetmæssigt at styre. Bestyrelsen diskuterede fordele og ulemper ved tilskuddet, samt en overvejelse af at få kommunerne til at lægge lokaler til og stå for det administrative det ville være et godt signal med et arbejdsgiverfinansieret MED-arbejde. Bestyrelsen konkluderede ud fra oplægget følgende i forhold til tilskud til lokalt MED-arbejde: Bestyrelsen besluttede uændret procedure i Fremadrettet vil bestyrelsen afsætte en budgetramme for FTF Region Hovedstadens tilskud til lokalt MED-arbejde. Ansøgninger fra de lokale FTF-netværk på max kr. skal være modtaget i FTF Region Hovedstadens sekretariat senest den 30. september, og vil blive behandlet på bestyrelsesmødet i 4. kvartal. Bilag ii. ændres jf. ovennævnte beslutninger. b. Status på økonomi Kassereren gennemgik status på økonomien og påpegede, at 1. maj arrangementet med LO Storkøbenhavn, fyraftensmøde om CARMAundersøgelsen og sekretariatsbistand til BUPL ikke var afregnet. Budgettet overskrides med kr til kurser i budgetforståelse og der udestår en større udgift på budgetkurset i august, samt udgifter i forbindelse med kommende fyraftensmøder. Budgetkurserne blev debatteret i forhold til, hvor bredt i organisationerne de når ud. Deltagerlister fremsendes bestyrelsen for at give et overblik over, hvilke organisationer der er repræsenteret. Lærerkredsene i Ishøj, Glostrup og Vallensbæk har ansøgt om økonomisk tilskud til regionalt FTF/MED-arbejde, hvilket blev bevilget af bestyrelsen. Bestyrelsen tog økonomien til efterretning. 4. Forslag til aktiviteter i det kommende år a. Lars Christensen kommer med oplæg Aktiviteter/ikke aktiviteter Hvem er målgruppen TR/eller almindelige medlemmer Betaling/ikke betaling Oplæg om hvordan der i BUPL Nordsjælland udbydes mange kurser alle med deltagerbetaling. Det fungerer godt, og udfordringen ved manglende deltagelse trods tilmelding afhjælpes ved dette. 23. maj 2012 Side 2 af 6

3 Nogle organisationer udbyder kurser parallelt med FTF Region Hovedstaden med sammenlignelige emner/temaer. Bestyrelsen drøftede de enkelte organisationers ansvar for uddannelse på medlemsniveau. Fremadrettet kan der med fordel være en opmærksomhed på, hvem der udbyder hvad. Fokus på signal og synliggørelse af FTF som organisation, og hvem vi er, overfor medlemmerne, når kurser udbydes, samt fokus på at målet er at udbyde noget på tværs - der skal være tilbud til alle tre sektioner; S, P, K. Det prioriteres at udbyde kurser i budgetforståelse til TR, MED og organisationsrepræsentanter. Sekretariatet undersøger, hvordan det administrativt/it-systemmæssigt kan lade sig gøre med medlemsbetaling ved deltagelse i kurser og fyraftensmøder. Når dette er afklaret, tages der beslutning om i budget 2013, hvad det skal koste at deltage. Aktiviteter på Bornholm: Der er anvendt kr ud af de budgetlagte kr De resterende kr anvendes til et arrangement for TR om CARMA-undersøgelsen og trepartsforhandlinger med oplæg fra Bente Sorgenfrey. Der er ikke fastsat tidspunkt for aktiviteten. b. FTF aktiviteter hvilke tilbud skal vi udbyde i 2012 og i 1. halvår 2013 Fyraftensmødet om Ytringsfrihed udbydes i oktober måned. Sted: DSR, Hovedstaden. Fyraftensmødet TR som bisidder udbydes ikke. c. DHL-stafetten den 28. august skal vi være med eller ej Nej, det er et organisationstilbud og ikke et regionalt tilbud. 5. Handlingsplan sammen med LO Storkøbenhavn og FTF Region Hovedstaden fra mødet den 23. april 2012 Formanden gav en kort opsummering af mødet den 23. april 2012 og oplægget om regional udvikling, samt aftale om fremtidigt samarbejde mellem LO Storkøbenhavn og FTF Region Hovedstaden. Første fælles aktivitet i maj i Fælledparken - er afviklet. Der afholdes møde for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter i MED-udvalgene niveau 1, 2 og 3 i Region Hovedstaden om personalepolitik og arbejdsmiljø den 13. juni FTF Region Hovedstaden har ingen udgifter i forbindelse med arrangementet. Faglige topmøder om Den Danske Model under temaet Hvordan øger vi kendskabet til Den Danske Model, og hvad betyder modellen set i forhold til demokrati på arbejdspladsen? afholdes: Den 23. maj kl hos 3F Storkøbenhavn. Oplæg fra Lizette Risgaard, Næstformand i LO. Den 20. juni kl hos HK Hovedstaden. 23. maj 2012 Side 3 af 6

4 Det skal sikres fremover, at det tydeligt fremgår af invitationen, hvem målgruppen for arrangementet er. Bestyrelsen drøftede outputtet af samarbejdet med LO Storkøbenhavn, og hvilken mening det giver i forhold til FTF-medlemmerne udover de fælles aktiviteter. Kan vores forskellige dagsordener på uddannelsesområdet og i trepartsforhandlingerne styrke os i samarbejdet. Der udpeges observatør til Vækstforum efter Kommunalvalget i FTF deler pladsen med AC, som på nuværende tidspunkt er udpeget som observatør. Konklusion: På bestyrelsesmødet den 27. juni 2012 sættes Vækstforum på dagsordenen med oplæg fra Simon Schou, Finansforbundet, samt værdien af LO/FTF samarbejdet. Bestyrelsen tog handlingsplanen til efterretning. 6. Udpegning af observatør og suppleant til FTF kongressen, november 2012 FTF afholder kongres den november 2012, og der skal i den forbindelse regionalt udpeges en observatør og en suppleant. Som observatør udpegede bestyrelsen Alice Linning, og som suppleant Morten Bay. 7. Diskussion af ny struktur i FTF som oplæg til drøftelse med Bente Sorgenfrey fredag formiddag - herunder det regionale arbejde Lars Christensen kommer med oplæg Bestyrelsen diskuterede ud fra oplæg, om en ny struktur i FTF kunne give en mere dynamisk og progressiv organisation, hvor bestyrelsesarbejdet i højere grad bar præg af det politiske end det formelle og organisatoriske. Vi skal have målsætning om det fagpolitiske end målsætning om det afsættende. En overvejelse kunne være at omdanne regionsbestyrelserne til netværk. Bestyrelsen vurderede, at MED-systemet (K) kunne løftes på et højere niveau ved en centralisering af uddannelse, kompetenceafdækning og budgetforståelse. Der skal være en systematisering i kravstilling til, at arbejdsgiver leverer mere ind i MEDarbejdet. Det samme gør sig gældende på LBR-området, hvor et centralt konsulentteam ville styrke uddannelse af LBR og give kompetenceløft i forhold til komplekse dagsordener og beskæftigelsesorientering. Bestyrelsen drøftede endvidere, hvordan afvikling af fremtidige årsmøder gøres mere spændende. Der var forslag til flere fagpolitiske dagsordenspunkter og -temaer på bestyrelsesmøderne, f.eks. hvordan styrker vi MED-arbejdet, og hvordan arbejdes der med fastholdelse og rekruttering af medlemmer i andre fagforeninger. 23. maj 2012 Side 4 af 6

5 8. Drøftelse og planlægning af Årsmøde 2012 Regionsformændene har rejst problematikken i, at der står i FTF s vedtægter, at der skal afholdes årsmøde hvert år, og har stillet forslag om kun at afholde det hvert andet år. Der ventes en tilbagemelding fra FTF s Forretningsudvalg. Årsmødet afholdes den 19. november 2012, og der var en kort drøftelse af, hvordan det kunne forløbe anderledes end tidligere år. Det er aftalt, at næstformand i FTF, Kent Petersen deltager. På bestyrelsesmødet i juni fortsættes behandling af dette punkt. 9. Trepartsforhandlingerne Alice Linning bød velkommen til Bente Sorgenfrey, der herefter satte fokus på forventningerne til de kommende trepartsforhandlinger, og FTF s fem overordnede krav: Kvalitet i velfærden - herunder mere plads til faglighed for medarbejderne og ny styring af den offentlige sektor med bl.a. mere medarbejderindflydelse. Ret til mere efter- og videreuddannelse på arbejdspladserne. En reform af beskæftigelsespolitikken med en stærkere regional statslig styring og tæt inddragelse af arbejdsmarkedets parter og hvor a-kasserne spiller en større rolle i forhold til de nyledige. Arbejdsmiljøet skal sikres bedre - bl.a. skal fysisk og psykisk arbejdsmiljø ligestilles. Styrkelse af den danske model - bl.a. en indsats for at nedbryde det kønsopdelte arbejdsmarked og genindførelse af fuld fradragsret for faglige kontingenter. Bestyrelsen drøftede oplægget, og hvilke udfordringer der ligger forude, samt hvilken betydning det kan have for de kommende overenskomstforhandlinger. Formanden takkede herefter Bente Sorgenfrey for den aktuelle status. 10. CARMA-undersøgelsen Den 11. april 2012 havde regionen inviteret til fyraftensmøde med temaet Medhør eller medbestemmelse i Ballerup om CARMA-undersøgelsen, som FTF har udarbejdet i samarbejde med arbejdsmarkedsforskere på Ålborg Universitet. På FTF s Forretningsudvalgsmøde i maj evalueres fyraftensmøderne, der har været afholdt i alle regioner. Som supplement til undersøgelsen drøftede regionsbestyrelsen signalværdien i at spille op imod arbejdsgiver ved at rate kommunerne på en Top 100 liste over, hvem der tager MED-arbejdet alvorligt og handler anderledes. 11. Fremtidig struktur i FTF Bente Sorgenfrey blev præsenteret for oplæg, der blev behandlet under punkt 7. Bestyrelsen gav udtryk for et ønske om centralisering af struktur og styring på LBRområdet for professionalisering og kompetenceløft, og fokus på en ensartethed i 23. maj 2012 Side 5 af 6

6 regionerne; bl.a. årsmøderne, samt forslag om at bryde den nuværende bestyrelsesstruktur ved oprettelse af netværk evt. en prøveperiode på 2 år. Bente Sorgenfrey opfordrede bestyrelsen til at udarbejde et notat om, hvilke opgaver der kunne løses fra centralt hold, f.eks. på beskæftigelsesområdet (LBR). 12. Eventuelt Bestyrelsesmødet den 22. juni er flyttet til den 27. juni 2012 og afholdes i Kost & Ernæringsforbundet. Invitation til FTF s Beskæftigelseskonference den juni 2012 er sendt til bestyrelsen. Med venlig hilsen Alice Linning Formand for FTF Hovedstaden 23. maj 2012 Side 6 af 6