Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker"

Transkript

1 Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Anmodet justitsministeriet om at ville undergive en sag om opholds- og arbejdstilladelse til en person, der levede i et homoseksuelt samlivsforhold med en dansk statsborger, fornyet overvejelse under henvisning til dels de faktiske oplysninger i sagen, dels de mere generelle synspunkter, jeg havde anført i sagen. FOB nr (J. nr ). A, der var dansk statsborger og bosat i Århus, og B, der var statsborger i USA, klagede over, at justitsministeriet i skrivelse af 8. august 1980 tiltrådte et afslag fra tilsynet med udlændinge på B's ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse. Det fremgik af sagen, at B første gang indrejste i Danmark den 16. august Kort tid efter indledte han et homoseksuelt forhold til A, der vedvarede til B's udrejse af landet den 3. oktober B indrejste igen her i landet den 21. juli 1979, og den 22. oktober 1979 indgav han ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse. Han oplyste, at han ønskede at bosætte sig her i landet, og at han siden ca. 1. september 1979 havde samlevet med A. De havde ifølge deres oplysninger under en samtale med mig genoptaget det homoseksuelle forhold straks efter B's ankomst i juli 1979, men var først flyttet sammen på A's bopæl den 1. september I skrivelse af 16. november 1979 afslog tilsynet med udlændinge ansøgningen. Den 27. november 1979 blev B af kriminalpolitiet i Århus orienteret om afgørelsen, og udrejsefristen blev fastsat til den 12. december B erklærede - straks da tilsynets afgørelse blev meddelt ham (den 27. november 1979) - at han ønskede at klage over afgørelsen til justitsministeriet, og at han ville sende en skriftlig klage direkte til justitsministeriet. Sagen blev herefter sat i bero i tilsynet med udlændinge på B's henvendelse til justitsministeriet, og ved en ekspeditionsfejl blev sagen ikke senere fremtaget til kontrol af, at henvendelsen havde fundet sted. Under en samtale med mig oplyste A, at han - formentligt i maj rettede telefonisk henvendelse til politiet i Århus og spurgte til sagen, og at han i fortsættelse af denne samtale rettede telefonisk henvendelse til enten tilsynet med udlændinge i København eller til justitsministeriet. På foranledning af politiet i Århus indgav B den 22. juli 1980 på ny ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse. Han oplyste til politiet, at han den 27. november 1979 havde skrevet direkte til justitsministeriet og afsendt brevet

2 samme aften - stilet til justitsministeriet, København. Da han endnu ikke havde hørt fra ministeriet, havde han regnet med, at ansøgningen ville blive imødekommet. Han udleverede til kriminalpolitiet i Århus kladden til det brev, han oplyste at have sendt til justitsministeriet. Han oplyste, at han nu havde realiseret sine ejendele i USA, idet han regnede med at slå sig ned i Danmark. Han havde ikke længere sin tidligere beskæftigelse i USA og ønskede nu at få arbejdstilladelse her i landet. Han anførte, at han fortsat samlevede homofilt med A, som han havde kendt siden sommeren 1978, da han første gang kom til Danmark. Ifølge rapporten anførte han, at han siden den 21. juli 1979 havde samlevet med A på dennes bopæl. Han oplyste, at hans ophold i Danmark i 1978 havde varet fra den 16. august til den 3. oktober I den mellemliggende tid havde han og A korresponderet sammen. Det fremgik af et telefonnotat den 20. juli 1980 i sagen, at justitsministeriet på forespørgsel fra tilsynet med udlændinge havde oplyst, at ministeriet ikke havde nogen sag (ikke havde modtaget nogen henvendelse vedrørende B). I skrivelse af 4. august 1980 meddelte tilsynet med udlændinge B, at tilsynet fortsat ikke fandt grundlag for at imødekomme hans ansøgning. Tilsynet oplyste, at tilsynet samtidig havde videresendt hans klage af 27. november 1979 til justitsministeriet. Tilsynet beklagede, at dette ikke var sket tidligere. I en skrivelse ligeledes af 4. august 1980 fra tilsynet til justitsministeriet anførte tilsynet, at afgørelsen af 16. november 1979 var i overensstemmelse med almindelig praksis, hvorefter der ikke blev meddelt opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge, der samlever med dansk statsborger, medmindre der foreligger et fast samlivsforhold af længere varighed. Tilsynet fandt efter en fornyet gennemgang af sagen fortsat ikke, at ansøgningen kunne imødekommes. I skrivelse af 8. august 1980 meddelte justitsministeriet B, at ministeriet efter en gennemgang af sagen ikke fandt grundlag for at ændre tilsynets afgørelse. Justitsministeriet anførte i en udtalelse af 3. september 1980 til mig, at tilsynet med udlændinge den 28. august 1980 telefonisk over for ministeriet havde oplyst, at tilsynet kunne henholde sig til den tidligere afgivne udtalelse. Justitsministeriet anførte, at ministeriet ved afgørelsen navnlig havde lagt vægt på, at A's og B's samliv kun havde varet ca. 1 år. Justitsministeriet tilføjede, at ministeriet fandt det beklageligt, at det ikke efter tilsynets afgørelse af 16. november 1979 blev kontrolleret, om afgørelsen var påklaget. I en skrivelse til justitsministeriet udtalte jeg følgende:»efter 25, stk. 1, nr. 2, i justitsministeriets bekendtgørelse nr. 196 af 23. maj 1980 om udlændinges adgang til og ophold i Danmark»udstedes opholdstilladelse til en udlænding, der samlever på fælles bopæl i ægteskab eller i fast samlivsforhold af længere varighed med en her fastboende dansk statsborger«. Om forholdet mellem (A) og (B) kan karakteriseres som»fast samlivsforhold af længere varighed«, må naturligvis i væsentlig grad bero på et skøn, og efter de regler og den praksis, der gælder for min virksomhed, kan jeg ikke kritisere tilsynets og justitsministeriets opfattelse, hvorefter 2/7

3 den nævnte bestemmelse ikke tilsiger, at der bevilges (B) opholds- /arbejdstilladelse. Sagen giver mig imidlertid anledning til at fremhæve følgende: 1) Sagens faktiske oplysninger. Disse oplysninger, således som de til en vis grad er blevet præciseret ved min samtale med (A) og (B), går ud på, at (B) har opholdt sig i Danmark i 1 ½ måned i midten af 1978 og - nu - i 14 måneder fra den 21. juli at (B) og (A) i begyndelsen af september 1978 indledte et homoseksuelt forhold, der vedvarede til (B's) udrejse den 3. oktober 1978, og at dette forhold - efter en»brevvekslingsperiode«- blev genoptaget straks ved (B's) fornyede indrejse den 21. juli 1979; der er således efter disse oplysninger tale om et homoseksuelt forhold, der er indledt for ca. 2 år siden, men som (efter kun 1 måneds forløb) har været afbrudt under (B's) tilbagerejse til USA i ca. ¾ år. at forholdet mellem (A) og (B) i de sidste knapt 13 måneder (fra 1. september 1979) har haft karakter af et samlivsforhold. 2) Nogle generelle synspunkter. Spørgsmålet om meddelelse af opholdstilladelse på grundlag af homoseksuelt forhold til en herboende dansk statsborger har inden for de seneste år foreligget for mig i to sager, nemlig justitsministeriets j. nr. 2. kt (mit j. nr , jfr. min skrivelse af 3. oktober 1978), og ministeriets j. nr. 2. kt (mit j. nr , jfr. min skrivelse af 4. oktober 1978), der er vurderet på det regelgrundlag, som forelå før justitsministeriets bekendtgørelse nr. 196 af 23. maj I disse sager gjorde justitsministeriet mig bekendt med en redegørelse af 17. november 1978 fra tilsynet med udlændinge til justitsministeriet, som tilsynet havde udarbejdet som grundlag for justitsministerens besvarelse af 4 spørgsmål, stillet i folketinget af folketingsmedlem Ebba Strange (Folketingstidende , sp ). I redegørelsen anførte tilsynet bl. a. følgende:» 1. Ægteskab. Der meddeles opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge, der indgår eller har indgået ægteskab med en dansk statsborger. Det er en forudsætning for meddelelsen af tilladelsen, at den pågældende samlever med sin danske ægtefælle. 3/7

4 2. Andet heteroseksuelt samliv. Et ikke-ægteskabeligt samliv sidestilles ikke med ægteskab, medmindre et samliv af en vis varighed og fasthed har bestået mellem parterne inden udlændingens indrejse i Danmark. Dette gælder f. eks., hvis parterne har børn sammen, eller hvis der foreligger retlige hindringer for, at de kan indgå ægteskab, fordi udlændingen på grund af lovgivningen i sit hjemland ikke kan opnå skilsmisse fra en tidligere ægtefælle. 3. Homoseksuelt samliv. Et længerevarende fast samlivsforhold sidestilles efter omstændighederne med heteroseksuelt samliv. Opholdstilladelsen meddeles på grundlag af parternes oplysninger om karakteren og varigheden af deres samliv, herunder oplysninger om samboen i udlandet eller i Danmark, f. eks. under besøgsophold, og hvorledes parterne har indrettet eller praktiseret deres samliv og samboen. Der kan efter tilsynets opfattelse ikke opstilles nogen eksakt regel for, hvorlænge parterne skal have samlevet for, at opholdstilladelse kan meddeles efter de ovenfor nævnte retningslinier, men hvis parterne har samlevet eller samboet i over 2 år, vil tilladelse normalt blive meddelt. Ved besvarelsen i folketinget af et af de omtalte spørgsmål fra folketingsmedlem Ebba Strange gav ministeren en nærmere redegørelse for ministeriets praksis vedrørende meddelelse af opholdstilladelser til udlændinge, som samlever med en dansk statsborger i et homoseksuelt forhold. Justitsministeren anførte herom følgende:»efter denne praksis lægges der generelt vægt på den pågældende udlændings tilknytning til landet på grundlag af en vurdering af samtlige omstændigheder i hvert enkelt tilfælde. Der lægges i denne forbindelse særlig vægt på varigheden af parternes bekendtskab og samliv. I de tilfælde, hvor den pågældende udlænding har adgang til at opholde sig i Danmark, tillægges varigheden af et eventuelt ophold endvidere betydning. Sammenfattende kan det oplyses, at der generelt ikke er givet op- 4/7

5 holdstilladelse i disse tilfælde, medmindre bekendtskabet og samlivet havde bestået i længere tid. Denne tidligere praksis er i øvrigt som bekendt i nogen grad beskrevet i fremmedlovsudvalgets betænkning nr. 882/1978 om udlændingelovgivningen, administrative retningslinier, s. 170 f.o. og s. 80 (i forbindelse med bemærkninger til udvalgets forslag til den bestemmelse, der nu er optaget som 25, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelsen af 23. maj 1980), jfr. s. 18, hvor Ebba Stranges spørgsmål, justitsministerens besvarelse og min udtalelse af 3. oktober 1978 i en af de ovennævnte sager er omtalt. Den omtalte bestemmelse i 25, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelsen af 23. maj 1980 bygger som nævnt på forslag i fremmedlovsudvalgets betænkning. I bemærkningerne til bestemmelsen anførte udvalget (s ):» Efter forslaget gives tillige opholdstilladelse til udlændinge, der lever i fast samlivsforhold af længere varighed med en her fastboende dansk eller udenlandsk statsborger. I praksis er der hidtil givet opholdstilladelse i disse tilfælde efter en konkret vurdering, hvor der særlig er blevet lagt vægt på varigheden og fastheden af parternes bekendtskab og samliv. Ved heteroseksuelle parforhold har man endvidere lagt vægt på årsagen til, at de pågældende ikke har indgået ægteskab. Der er normalt ikke blevet givet opholdstilladelse i disse tilfælde, medmindre samlivet har bestået i længere tid, og arbejdstilladelse er normalt først meddelt efter to års ophold. Om de af folketingsmedlem Ebba Strange stillede spørgsmål om retningslinier for opholdstilladelse til udlændinge, som lever i homoseksuelle forhold med danske statsborgere, og justitsministerens besvarelse henvises til bemærkningerne foran s. 18. Udvalget mener, at der - som hidtil - bør kunne gives opholdstilladelse til udlændinge, der lever sammen med personer, der er fastboende i Danmark, når omstændighederne viser, at parforholdet har en fastere karakter. Dette gælder både homo- og heteroseksuelle forhold. En regel, hvorefter selve etableringen af samlivsforholdet giver samme ret til opholds- og arbejdstilladelse som indgåelse af ægteskab, ville indebære betydelig fare for omgåelse af fremmedarbejderstoppet. En sådan regel, som tillige ville give uforholdsmæssigt administrativt besvær med kontrollen af samlivets fortsatte beståen, bør derfor ikke opstilles. 5/7

6 Udvalget anser det ikke for hensigtsmæssigt at fastsætte en bestemt tidsgrænse for samlivets varighed, f. eks. på to år, men finder i overensstemmelse med det af folketingets ombudsmand i skrivelse af 3. oktober 1978 udtalte (ovenfor s. 18), at det må afgøres efter en konkret vurdering, om et parforhold har haft en sådan fasthed og varighed, at det kan give grundlag for opholdstilladelse. Ved denne vurdering må der bl. a. lægges vægt på varigheden af parternes bekendtskab, deres eventuelle samliv i udlandet og i Danmark. Derimod kan der, som bestemmelsen er udformet, ikke længere for heteroseksuelle forholds vedkommende lægges afgørende vægt på baggrunden for, at parterne ikke ønsker at indgå ægteskab, men undladelse af at indgå ægteskab kan indgå i vurderingen af forholdets fasthed. Jeg går ud fra, at gennemførelsen af den omtalte bestemmelse i bekendtgørelsen er udtryk for en tilslutning til udvalgets ovenfor anførte synspunkter. Jeg har - selv om der ikke er nogen helt udtrykkelig tilkendegivelse derom - forstået udvalgets bemærkninger som en forsigtig anbefaling af en vis moderat liberalisering i retning af - i videre omfang end efter hidtidig praksis - at acceptere uægteskabelige - heteroseksuelle og homoseksuelle - samlivsforhold som grundlag for meddelelse af opholdsog arbejdstilladelse - en anbefaling, som kan forekomme velbegrundet, jfr. mine synspunkter dels i den sag (om heteroseksuelt forhold), der er omtalt i min beretning for 1975, s. 582 (jfr. justitsministeriets j.nr ), dels i de to ovennævnte skrivelser af 3. og 4. oktober 1978 om homoseksuelle forhold. Det forekommer mig, at den foreliggende sag er egnet til en principiel stillingtagen til spørgsmålet, om den omtalte bekendtgørelsesregel indebærer en vis lempelse i forhold til tidligere praksis, og - i bekræftende fald - hvor langt denne lempelse i hovedsagen går. Det bemærkes herved, at det efter min mening utvivlsomt vil være forsvarligt at lade reglens formulering:»fast samlivsforhold af længere varighed«omfatte et tilfælde som det foreliggende, hvor der er tale om et ca. 13 måneders samlivsforhold her i landet i fortsættelse af et på et tidligere tidspunkt indledt homoseksuelt forhold. 3) Særlige omstændigheder i den konkrete sag. Jeg går ud fra, at justitsministeriet er enig i, at der ikke ved sagens bedømmelse helt bør bortses fra, at den skete ekspeditionsfejl i tilsynet med udlændinge - der medførte, at (B's) klage af 27. november 1979 til justitsministeriet ikke blev realitetsbehandlet inden for rimelig tid - har bidraget til, at det endelige afslag på opholdstilladelse nu bliver meddelt på 6/7

7 et tidspunkt, da forholdet mellem (A) og (B) formentlig har fået en fastere karakter (end i slutningen af 1979), og for så vidt vil få mere indgribende virkning. Idet jeg henviser til den ovenfor anførte præcisering af sagens faktiske oplysninger (1) og til de - ligeledes ovenfor - anførte mere generelle synspunkter (2 og 3), finder jeg det rigtigst at anmode justitsministeriet om at ville undergive sagen en fornyet overvejelse. Da sagen berører et principielt spørgsmål, der som nævnt ovenfor har været genstand for spørgsmål i folketinget, har jeg fundet at burde gøre folketingets retsudvalg bekendt med denne skrivelse. Jeg skal tilføje, at jeg har bemærket, at justitsministeriet ikke i den foreliggende sag - som i de to ovenfor nævnte sager, hvori jeg afgav udtalelser i skrivelser af 3. og 4. oktober har meddelt nogen tilkendegivelse om, at sagen vil kunne tages op til fornyet overvejelse, såfremt forbindelsen mellem personerne opretholdes. Jeg går ud fra, at ministeriet vil overveje spørgsmålet herom - såfremt afslaget på opholdstilladelse (på nuværende tidspunkt) måtte blive fastholdt. Jeg udbeder mig underretning om, hvad der videre sker i sagen. Justitsministeriet tog sagen op til fornyet overvejelse, og i skrivelse af 2. oktober 1980 til B anførte ministeriet følgende:» Justitsministeriet har indhentet en fornyet udtalelse om sagen fra tilsynet med udlændinge, som telefonisk har givet udtryk for, at der heller ikke på baggrund af det i ombudsmandens skrivelse af 26. september 1980 anførte ses at være anledning til at ændre den tidligere trufne afgørelse i sagen. Tilsynet har herved anført, at der efter en samlet skønsmæssig vurdering af alle foreliggende oplysninger fortsat ikke i det foreliggende tilfælde kan anses at foreligge et fast samlivsforhold af længere varighed som krævet i bekendtgørelsen om udlændinges adgang til og ophold i Danmark. Justitsministeriet kan for sit vedkommende tilslutte sig det af tilsynet med udlændinge anførte og finder således at måtte fastholde sin afgørelse af 8. august Det pålægges Dem herefter at udrejse inden for en frist, som efter omstændighederne fastsættes til den 10. oktober Det tilføjes til Deres orientering, at tilsynet med udlændinge over for justitsministeriet har oplyst, at afgørelsen vil kunne tages op til fornyet overvejelse i foråret 1981 på grundlag af de oplysninger, som på dette tidspunkt måtte foreligge om Deres forbindelse med den person, med hvilken De samlever.«7/7

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2

Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2 Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2 Ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at kritisere, at direktoratet for udlændinge og justitsministeriet på grundlag af de da foreliggende omstændigheder

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Spørgsmål om opholdstilladelse på grundlag af»familiesammenføring«

Spørgsmål om opholdstilladelse på grundlag af»familiesammenføring« Spørgsmål om opholdstilladelse på grundlag af»familiesammenføring«anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse på grundlag af»familiesammenføring«op til fornyet overvejelse under hensyntagen

Læs mere

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse I anledning af nægtelse af visum til herboende konventionsflygtnings forlovede udtalt, at konventionsflygtninge her

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken

Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken Efter ændring af praksis med hensyn til meddelelse af midlertidige opholdstilladelser til medlemmer af Scientology-Kirken gav justitsministeriet afslag

Læs mere

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Udtalt over for Justitsministeriet, at der i en sag om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse ikke havde været grundlag

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6

Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6 Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6 Udtalt over for justitsministeriet og tilsynet med udlændinge, at det var urigtigt, når tilsynet og ministeriet havde anset udlændingelovens

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse

Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse Udtalt, at landbrugsministeriet i en sag om dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse som betingelse for erhvervelse af en landbrugsejendom burde have

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion

Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion Et statsamt havde afslået en ansøgning fra en fader om samkvemsret med sit barn. Efter klage fra faderen traf justitsministeriet afgørelse

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 987 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. maj 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-792-1310

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Udtalt, at kendskab til indholdet af en skrivelse fra en offentlig myndighed

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Udtalt over for flygtningenævnet, at jeg ikke kunne anse det for tilfredsstillende, at to sager indbragt for nævnet med henblik på

Læs mere

Paskravet i udlændingelovens 39, stk. 1

Paskravet i udlændingelovens 39, stk. 1 Paskravet i udlændingelovens 39, stk. 1 Henstillet til Justitsministeriet at genoptage spørgsmålet om meddelelse af opholdstilladelse til en asylansøger, der - uagtet han havde et retskrav på opholdstilladelse

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet 9-3. Forvaltningsret 111.1 112.2 1123.2 113.1. Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet Familiestyrelsen meddelte en

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

Tilbagebetaling af overskydende skat

Tilbagebetaling af overskydende skat Tilbagebetaling af overskydende skat Fundet det beklageligt, dels at statsskattedirektoratet i en sag vedrørende spørgsmålet om forlods tilbagebetaling af overskydende skat efter kildeskattelovens 55 ikke

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Udtalt, at principperne for gennemførelsen af en beslutning om nedlæggelse/lukning af en afdeling i et fængsel er et spørgsmål, som de

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Henstillet til arbejdsdirektoratet at undergive spørgsmålet om adgangen til at modtage arbejdsløshedsdagpenge under kursusophold på henholdsvis den

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Udtalt over for miljøstyrelsen, at der i mangel af udtrykkelige regler om adgangen til at kræve lovliggørelse af spildevandsforhold alene kunne stilles krav

Læs mere

Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes

Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes EDB-samarbejde Boligstyrelsen og Boligministeriet afslog under henvisning til forvaltningslovens 15, stk. 1, at meddele aktindsigt i

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Direktoratet for Kriminalforsorgen afslog at løslade en indsat på prøve efter udståelse af 2/3 af straffetiden. Den indsatte krævede

Læs mere

Genoptagelse som medlem af folkekirken

Genoptagelse som medlem af folkekirken Genoptagelse som medlem af folkekirken Henstillet til kirkeministeriet at overveje, om der måtte være anledning til at søge tilvejebragt udtrykkelige regler for optagelser i folkekirken, der ikke direkte

Læs mere

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens 21 Fundet det beklageligt, at Sikringsstyrelsen i en sag - hvor styrelsen havde afslået en anmodning om (yderligere) udsættelse af sagen,

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Udtalt, at hensynet til at sikre størst mulig offentlighed omkring kommunalbestyrelsens arbejde - og som en vigtig side heraf pressens adgang

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt NOTAT Dato: 2. juli 2007 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4199-844 Sagsbeh.: NHL Notat om

Læs mere

Fortolkning af lokalplanbestemmelse

Fortolkning af lokalplanbestemmelse Fortolkning af lokalplanbestemmelse Efter kommuneplanlovens 48 kan en kommunalbestyrelses afgørelser efter denne lov påklages til Planstyrelsen for så vidt angår retlige spørgsmål. Udtalt, at fortolkning

Læs mere

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Anmodet udenrigsministeriet om på ny at overveje et afslag på aktindsigt i en sag om levering af jagtfalke til visse arabiske stater.

Læs mere

Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller

Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller Udtalt over for sikringsstyrelsen og den sociale ankestyrelse, at en sag om erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven til reparation

Læs mere

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Kritiseret, at byggestyrelsen ikke i henhold til byggelovens 23 havde taget stilling til, om en kommunes forhåndsbesked om, på hvilke betingelser

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Børnetilskudslovens 19

Børnetilskudslovens 19 Børnetilskudslovens 19 Ikke fundet grundlag for at kritisere, at et amtsankenævn havde lagt en udtalelse fra statsamtet om muligheden for at pålægge en - da afdød - forsørger bidragspligt til grund for

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Under visse betingelser kan ret til arbejdsløshedsdagpenge bevares under jobsøgning i et andet EF-land. FOB nr. 84.27 Fundet det meget beklageligt,

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben

Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben Henstillet til justitsministeriet at genoptage behandlingen af en ansøgning om forlængelse af en tilladelse til at forhandle våben m.v., idet

Læs mere

Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler

Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler Henstillet til ministeriet for skatter og afgifter, at ministeriet - i forbindelse med anden ændring af registreringsafgiftsloven - søger tilvejebragt en

Læs mere

Udlevering af håndvægt og fingerfjedre til indsat

Udlevering af håndvægt og fingerfjedre til indsat Udlevering af håndvægt og fingerfjedre til indsat I en sag om udlevering af fingerfjedre m.m. til en varetægtsarrestant udtalt, at det havde været rigtigst, om arrestforvareren/arrestinspektøren - for

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Orientering til de regionale netværk

Orientering til de regionale netværk 16. maj 2012 Orientering til de regionale netværk Nye regler for ægtefællesammenføring fra den 15. maj 2012 Folketinget har den 8. maj 2012 vedtaget nye regler for ægtefællesammenføring. Reglerne vil gælde

Læs mere

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Udtalt, at der i mangel af en i bekendtgørelsesform fastsat og kundgjort frist for indgivelse af ansøgning om rentetilskud

Læs mere

Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven

Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven Rettet henvendelse til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen i en sag om ikendelse af 5 ugers karantæne efter arbejdsløshedsforsikringsloven

Læs mere

Tilbagebetaling af sygedagpenge

Tilbagebetaling af sygedagpenge Tilbagebetaling af sygedagpenge En sygemeldt lønmodtager havde i en periode drevet selvstændig virksomhed, samtidig med at han modtog sygedagpenge. FOB nr. 85.188 I sin afgørelse om at kræve tilbagebetaling

Læs mere

Undervisning m. v. i arresthuse

Undervisning m. v. i arresthuse Undervisning m. v. i arresthuse Anmodet direktoratet for kriminalforsorgen om en nærmere redegørelse vedrørende udviklingen af undervisningsvirksomheden i arresthusene og om de planer for denne virksomheds

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse FOB 05.584 Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse af beslutning En borger klagede over at kommunen ikke besvarede hendes ansøgninger om økonomisk

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Ikke fundet grundlag for at kritisere, at miljøministeriets departement fandt, at en tidligere ejer af en ejendom, som havde modtaget afslag på en ansøgning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Fortrinsret for invaliderede til visse beskæftigelser

Fortrinsret for invaliderede til visse beskæftigelser Fortrinsret for invaliderede til visse beskæftigelser Henstillet til arbejdsministeriets overvejelse at fastsætte nærmere retningslinier om rækkevidden af den pligt til at forhandle med arbejdsformidlingen,

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere