Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune"

Transkript

1 Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune

2 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens område. Området afgrænses, som vist på vedhæftede kortbilag, mod nord af Herlev Bygade, mod øst af Ringvej B3, mod syd af Herlev Hovedgade og mod vest af bagskel for matr. nr. 7 nl, 7 b, 28 b samt 45 og 20 b. Området omfatter matr. nr. 5 c, 5 g, 5 h, 5 i, 5 k, 5 n, 6 b, 6 d,6 e, 6 f, 7 b, 7 e 7 l, 7 nl, 8 cv, 8 cy, 8 dm, 20 b, 28 b, 40, 41, 42, 44, 45 og del af matr. nr. 7 nm, alle Herlev by og sogn, samt alle parceller, der udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2. Områdets anvendelse. På grundene må kun opføres bygninger til forretning, kontorer og beboelse samt til de for forretningerne nødvendige mindre værksteder, når de indrettes og drives på en måde, der efter kommunalbestyrelsens skøn ikke vil være til gene for de omboende ved brandeller sprængfare, støv, røg, lugt, støj, rystelser eller anden ulempe. Endvidere må indrettes sådanne institutioner til private eller offentlige formål, som efter kommunalbestyrelsens skøn ikke er til ulempe for den øvrige bebyggelse. Rum for beboelse må ikke indrettes i stueplan. På matr. nr. 8 dm må dog kun opføres bygninger til beboelse. Ejendommen matr. nr. 7 b må kun anvendes til hotel, restauration eller lign. formål, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen som stemmende med ejendommens beliggenhed. Der skal udlægges arealer til tilkørsel og parkering for motorkøretøjer, som vist på vedhæftede kortbilag. De på kortbilag med prikket signatur viste arealer må kun anvendes til parkering og opholdsareal for bebyggelsen. Det til bebyggelsen nødvendige antal parkeringspladser skal etableres inden for de ovennævnte områder. Der kan om fornødent etableres kælderparkering inden for det på kortbilaget viste område. Øvrig parkering skal anlægges i terræn. Områderne skal anlægges og vedligeholdes efter en af kommunalbestyrelsen godkendt fælles plan. 3. Vejforhold. Til området må indrettes de på kortbilaget viste overkørsler fra Herlev Bygade mrk. A og B. Øvrige overkørsler vil være at nedlægge på det tidspunkt, kommunalbestyrelsen skønner rimeligt. Nedlæggelsen vil finde sted i henhold til bestemmelserne i vejbestyrelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 342 af 9. december De nordligste ca. 150 m af Herlev Torv nedlægges som offentligt gadeareal og tilbydes de ejendomme øst og vest for Herlev Torv i vedtægtsområdet, der inden for det nedlagte gadeareal har grundgrænse mod Herlev Torv. Nedlæggelsen vil finde sted i henhold til bestemmelserne i vejbestyrelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 342 af 9. december Der udlægges en fodgængerpassage i det aflyste gadeareal Herlev Torv, som vist på vedhæftede kortbilag. Fodgængerpassagen begrænses mod øst og vest af de på kortbilaget viste grænser for bebyggelsens områder mod Herlev Torv. Der udlægges ligeledes en fodgængerpassage mellem Herlev Torv og parkeringen bag bebyggelsen øst for Herlev Torv, samt en forbindelse mellem Herlev Hovedgade og ovennævnte parkering. Endvidere udlægges nødvendige gangforbindelser mellem Herlev Torv og parkering bag bebyggelsen vest for Herlev Torv, jfr. kortbilaget.

3 4 Byggelinier. Byggelinier mod Ringvej B3 og Herlev Hovedgade vil være uændrede efter de af Københavns amt fastsatte i henhold til vejbestyrelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 342 af 9. december Der pålægges en byggelinie mod Herlev Bygade for matr. nr. 8 cv, 20 b 40, 41, 42 og 44 i en ret linie i afstanden 6,50 m og parellelt med fortovsbagkant for Herlev Bygade. En byggelinie pålægges bebyggelsen øst for Herlev Torv sammenfaldende med grundgrænsen mod fodgængerpassagen i Herlev Torv. For matr. nr. 20 b og 45 pålægges en byggelinie mod Herlev Torv sammenfaldende med grundgrænsen mod sidstnævnte vej. Byggelinien for matr. nr. 7 b, 7 nl og 28 b mod Herlev Torv pålægges i en ret linie i en afstand af 2 m bag ejendommens grænse mod Herlev Torv og parallelt med denne. 5. Bebyggelsens omfang og placering. Bebyggelsen øst og vest for Herlev Torv skal udføres inden for det til bebyggelse udlagte areal, jfr. kortbilaget. Bebyggelsens facade skal placeres i byggelinie mod Herlev Torv. Bebyggelsen øst for Herlev Torv skal opføres som sluttet bebyggelse mod denne. Det er tilladt at udføre butiksfacade mod de i 3 sidste afsnit nævnte gangforbindelser. Vest for Herlev Torv må der ved genbygning opføres mindst samme m² - etageareal som eksisterende. Bebyggelsen såvel øst som vest for Herlev Torv skal være mindst 1 etage og højst 2 etager. Denne bestemmelse gælder ikke matr. nr. 7 b, 7 nl, 8 dm og 28 b. Der skal sikres adgang til bebyggelsen for varebringning m.v. fra det udlagte parkeringsareal bag bebyggelsen til hegnede varegårde. 6. Byplanvedtægtens overholdelse. Før noget byggeri påbegyndes eller en ejendoms hidtidige anvendelse ændres, skal der, medmindre kommunalbestyrelsen ansøger om godkendelse i henhold til byggelovgivningen, forelægges kommunalbestyrelsen tegninger, der viser grunden og dens omgivelser samt bygningernes beliggenhed på grunden og deres størrelser, form og indretning, ligesom den påtænkte anvendelse af bygningerne og grunden skal oplyses, således at kommunalbestyrelsen kan påse overensstemmelsen med byplanvedtægten. 7. Eksisterende bebyggelse. Nærværende byplanvedtægt er ikke til hinder for bibeholdelse af den eksisterende lovlige bebyggelse eller for fortsættelse af den hidtil lovlig gjorte brug af en ejendom. Udvidelse ved om- eller tilbygning eller ibrugtagen til anden anvendelse i strid med byplanvedtægtens bestemmelser må ikke finde sted. 8. Påtaleret. Påtaleret ifølge nærværende byplanvedtægt har alene Herlev kommunalbestyrelse.

4 9. Dispensationer fra og ændringer i byplanvedtægten. Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i nærværende byplanvedtægt kan indrømmes af kommunalbestyrelsen, såfremt karakteren af det kvarter, som byplanen søger at skabe eller fastholde ikke derved ændres. Dispensationer fra byggelinier ved offentlige veje kan kun meddeles efter forhandling med den efter vejbestyrelsesloven kompetente myndighed, jfr. lovbekendtgørelse nr. 342 af 9. december Ændringer i byplanvedtægten kan ske efter kommunalbestyrelsens vedtagelse og med boligministeriets godkendelse efter reglerne om vedtagelse og godkendelse af nye byplaner. Således vedtaget af Herlev kommunalbestyrelse, den 21. juni P.k.v. sign. V. Plantener sign. K.H. Elster /ap 2.kt. B. J.nr I medfør af 1 i lov om byplaner (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) godkendes foranstående af Herlev kommunalbestyrelse vedtagne forslag til byplanvedtægt for byggeområde VIII i Herlev kommune. Boligministeriet, den 9. Aug P.M.V. E.B. sign. Munck EL/MP TF T Fremsendes til tinglysningskontoret for Ballerup retskreds, idet man begærer foranstående tinglyst og noteret på samtlige nævnte ejendomme. Bekendtgørelse har fundet sted. HERLEV KOMMUNALBESTYRELSE, den 23. aug P.k.v. sign. V. Plantener sign. H. Iversen Indført i dagbogen den 24. aug for Ballerup retskreds LYST sign. S.A. Jacobsen /sign. B. Jørgensen /sign. Schouenborg.

5 Aflyst den 26. januar 1987 på matr. nr. 5 c, 5 h, 8 cv, 8 cy og 20 b Herlev, i henhold til 8 i lokalplan nr. 23.

6 Tillæg nr. 1 til byplanvedtægt nr. VIII. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes som tillæg nr. 1, der berører ejendommene matr. nr. 5c, 5g, 5h, 5i, 5k, 5n, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 7e, 7l, 8cv, 8cy, 40, 41, 42 og 44 alle Herlev by og sogn, følgende ændring til den af boligministeriet den 9. august 1968 godkendte byplanvedtægt nr. VIII for et område i Herlev kommune. 1. Det er i henhold til 5, stk. 1 i foranstående vedtægt til bebyggelse udlagte areal ændres i overensstemmelse med kortbilag nr. 2, idet bebyggelsen uanset bestemmelsen i 4, stk. 2 kan tillades opført i en afstand af indtil 3,40 m fra fortovsbagkant for Herlev Bygade. Uanset bestemmelserne i 5, stk. 5 i foranstående vedtægt kan det efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse tillades at indrette ventilationshus eller lignende i en 3. etage. 2. Således vedtaget i HERLEV KOMMUNALBESTYRELSE, den 8. december P.k.v. sign. Ib Juul sign. /H.Iversen 2.kt.B.j.nr /Vi I medfør af 1 i lov om byplaner (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20.februar 1970) godkendes foranstående af Herlev kommunalbestyrelse vedtagne forslag til tillæg nr. 1 til partiel byplanvedtægt nr. VIII for et område i Herlev kommune. Boligministeriet, den 2. august P.M.V. E.B. sign. Munck ekspsekr. EL/jw TF. 1433T Fremsendes til tinglysningskontoret for Ballerup retskreds, idet man begærer foranstående tinglyst og noteret på samtlige ovennævnte ejendomme. Bekendtgørelse har fundet sted. HERLEV KOMMUNALBESTYRELSE, den 21. august P.k.v. sign. Ib Juul /sign. H. Iversen INDFØRT I DAGBOGEN den 22. aug FOR BALLERUP RETSKREDS. Lyst. sign. Jenny Sørensen retsassessor /sign. E. Farestveit /sign. Mikkelsen

7 Tillæg nr. 1 for byplanområde VIII i Herlev kommune Der omfatter matr. nr. 8cv og 8cy af Herlev by og sogn, var vedtaget i Herlev kommunalbestyrelse den 8. december 1971 og blev aflyst den 26. januar 1987 i henhold til lokalplan nr. 23.

8

9