Geografi opgave 2. Et dansk lokalområdes kulturgeografi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Geografi 28.1 - opgave 2. Et dansk lokalområdes kulturgeografi"

Transkript

1 Geografi opgave 2 Et dansk lokalområdes kulturgeografi Arealanvendelse Det udvalgte område er præget af forskellige landskabstyper, dog er de generelle træk søer, åer, vandløb, mose- og vådområder. Der er moser med tørveskær, bl.a. Porsemose i den sydlige del af kortet. Heraf er den største sø Søndersø, der ligger syd for Kirke- Værløse i den nord- østlige del af kortet. Signaturforklaringen på kortet fortæller os at der flere steder sker dræning. Dette er bl.a. i nærheden af Vårsøgård øst for Stenløse, i området omkring stadion i Ballerup og på en stor del af jernbanestrækningen. Evt billede af denne signaturforklaring? Mellem 5- og 10 % af området er dækket af henholdvis nåle- og løvskov. En stor del af kortet er dækket af landbrugsjord. Den største by i området er Ballerup, ellers er der en del mindre byer i området - fx Stenløse, Smørum og Hove. Der går en jernbane gennem landskabet, den går fra den nord- vestlige del af kortet til den øst- syd- østlige del af kortet. Området har mange bronzealdergravhøje, fx. Kong Svends Høj (45m), Maglehøj (36 m) og Tjørnehøj (42 m), der alle er placeret på høje bakketoppe i landskabet. Det generelle kurveforløb er roligt. Den generelle tæthed er stor/middel- stor, dog er der områder med ringe tæthed, fx. nord for Måløv og øst for Margretelund. Slyngningsgraden er generelt middel- ringe. Parallelliteten er generelt middel, dog har området omkring fx Veksø en god parallellitet. Der ses også områder med ringe parallellitet, dette er fx området nord for Lavtrupgård. Billeder af eksempler med de ovenstående forklaringer. Det højeste kotepunkt i området er 49 m og er øst for Ganløse. Det laveste kotepunkt er 2 m og strækker sig over Værebro Å i den vestlige del af området. Vi kan finde højdevariationen ved at trække de to højder fra hinanden. Vi får derved en højdevariation på 47 m og det viser at der er en relativ stor højdeforskel i området. I det følgende ses en sammenligning af arealanvendelse i hhv. Danmark og Ballerup. Først en procentvis fordeling af arealanvendelsen fra begge områder, med tilhørende cirkeldiagram og derefter et søjlediagram med en sammenligning af disse. Arealanvendelse i Danmark 2000 (Voigt 2008) - Tabeller skal sættes sammen i word Ager 57,2 % Vedvarende græs 3,8 % Mose 2,3 % Bebygget/befæstet 9,7 % areal Andre arealer 11,5 % Skov 11,2 % Hede 2,3 % Klit 0,2 % Søer og vandløb 1,7 %

2 Arealanvendelsen 4- cm kort 1513 I NV Ballerup egen skønsmæssig vurdering Ager 47 % Vedvarende græs 1 % Mose 5 % Bebygget/befæstet 25 % areal Andre arealer 10 % Skov 10 % Hede 0 % Klit 0 % Søer og vandløb 2 % Sammenligning af de to datasæt. Der er lidt mindre agerjord i det valgte område end i resten af landet. Vedvarende græs er der meget mindre af. Der er dobbelt så meget mose i området som i resten af Danmark, i forhold til det samlede areal. De bebyggede arealer dækker 2 ½ gange mere i området end i resten af Danmark. Andre arealer og skov er stort set samme procent og hede og klit findes slet ikke i det valgte område. Søer og vandløb er stort set det samme som landsgennemsnittet. Sammenfattet kan man sige at det der afviger mest fra landsgennemsnittet er bebyggelsesarealet, der er langt mere dominerende i området end landsgennemsnittet. Bebyggelse I det følgende vil vi give en beskrivelse af bebyggelsen på det valgte kort. Mod nordvest findes byen Stenløse, som primært består af villakvarterer, en station, en skole og et gymnasium. Boligerne er opdelt i små parceller og der løber to større veje igennem byen. Skolen og gymnasiet har mindre tærskelværdi, hvorfor byen ikke er så geografisk stor. På kortet ser Stenløse ud til at være en stationsby, da hele byen ligger rundt om jernbanen. Dog fortæller navnet os, at byen er opstået omkring år , hvilket gør at det ikke kan være en stationsby, da byen lå her før stationen (Geografi Fag og Undervisning s. 60). Stationen kan dog tilskrives stor betydning forudvikling af byen, bl.a. pga. industrialiseringen og de muligheder som jerbanen førte med sig. Mod nord ligger byen Ganløse, som har en kro, en kirke og en skole. Dette virker mest som en soveby, da der ikke umiddelbart er nogle store fabriksbygninger, disse findes dog i byen lige syd for, nemlig Toppevad. Ganløse består af villakvarterer og parceller af ca. samme størrelse. Ganløse er en typisk landsby, bl.a. fordi der er en relativ stor afstand til den nærmeste større by, Ballerup. Arealet mellem Ganløse og Ballerup er landbrugsjord, lidt skov, åløb og moser. Den er gået fra i middelalderen at være et landbrugssamfund til i dag et være en soveby. Vi antager at udviklingen

3 af byen er sket senere end de byen som ligger langs jernebane strækningen, da det et stykke tid efter jernbanens opståen er blevet normalt at have bil. Sydøst på kortet er Ballerup og Skovlunde placeret. Dette er de største byer og det ses tydeligt at der både er mange boligkvarter, almene boligbyggerier og større industrikvarterer. Industrikvartererne ses i form af store sorte firkanter på kortet. De to byer er vokset sammen til en suburbaniseringszone. Der er en station i Ballerup og mange indfaldsveje til byen, hvilket umiddelbart vil indikerer at transportinfrastrukturen er god. Der er en stor mængde pendlere som hver dag anvender vejene, for at komme ud til industrikvatererne, som skaber fyldte veje og køer, hvilket gør at infrastrukturen ikke er tilstrækkelig god. Der findes ligeledes haller, skoler og andre faciliteter der har en mindre tærskelværdi. Ud fra endelsen af navnet Ballerup er byen opstået omkring år Rundt om Ballerup ses store rekreative områder bl.a. Golfbane, skydebane, skove og fodboldbaner. Se for mere i opgave 1 for inspiration... Generelt for området kan det siges at der findes flere små byer. Bla. mod syd Ledøje, sydvest Herringløse, vest Østrup Holme og midt på kortet Måløv og Veksø. Disse byer vil vi betegne som sovebyer, da man kan se på tallen for ind og udpendling i Egedal kommune at der er væsentligt flere som kører ud af byen end som kommer ind i byen. Foruden de mindre byer er der en del landbrugsejendomme, hvortil der er en større mængde landbrugsjord (Se tabellen side xx i denne rapport). Samlede indbyggertal TOT Erhverv i alt Egedal Indpendling 6271 Udpendling Forskel I alt pendler 25,51% Af tabellen ses det at 6271 kører til Egedalkommune hverdag og kører ud. Dvs der er en forskel på som kører ud af egel for at arbejde andet steds... I forhold til det samlede indbyggertal kører 25,51% ud af byen for at arbejde. Befolkning Befolkningstal: (d. 10/6-10) Mænd: Kvinder: ,7 % af kommunes borgere har et udenlandsk statsborgerskab. Over en fjerdedel af dem kommer fra Norden og for EU lande. Ballerups befolkningsudvikling af henholdsvis levendefødte og døde:

4 Som man kan se i kurvediagrammet ovenfor kan man se hvordan befolkning har udviklet sig. Fra 1769 og indtil ca var der en jævnstining i befolkningstallet. Fra 1950 og til 1975 var der en kraftig stigning i befolkningstallet. Derefter er befolkningstallet gået lidt ned og derefter i ca. år 2000 begyndt at gå lidt op igen. En af årsagerne til den store stigning i befolkningstilvæksten suburbaniseringsperioden, hvor at folk flyttede fra København til omkringlæggende byer hvor Ballerup har været en af disse. Derudover er en af grundende til stigning der har været i Ballerup kommune efter 1945 hænger godt i spænd med resten af Danmarks befolkningsudvikling. Det er efterkrigstidens børn hvor man havde de store årgange. Dette kan man også se på diagrammet nedenfor, hvor man kan se hvor mange der er blevet født og hvor mange der er døde i kommunen siden Ballerups migration over befolkningen: Befolkningens udvikling efter område, køn, nytilgang/bestand og tid Ballerup Mænd Tilflyttede Fraflyttede Kvinder Tilflyttede Fraflyttede Der er lavet en der er bedre ligger i mit word program Man kan ud fra denne model se at det er i år 2010 at der har været den største immigration af kvinder til Ballerup. Derudover kan man se for kvinderne at det var i år 2007 at der var den største emigration af kvinder ud af kommunen. Der er i løbet at de sidste fem år 5722 kvinder som er immigreret og 5645 kvinder som er emigreret fra Ballerup. Dvs. at der er flere kvinder som er immigreret til kommunen end der er emigreret i løbet af de sidste fem år. For mænd har det været i 2006 hvor der har været den største immigration og i 2009 hvor der har været den største emigration af mænd til kommunen. I alt er der de seneste fem år 6259 mænd som der immigrerede og 6028 der emigrede i Ballerup. Dvs. at der er flere der er kommet til kommunen end der er flytte fra kommunen. Samlet set både på mænd og kvinder er der flere som flytter til Ballerup end der flytte fra. Der er i alt som er flyttet til og der flytte fra kommunen. Det betyder at der er 308 personer

5 flere som er imigeret i forhold til dem der er emigret i kommunen. Man kan ud fra befolkningspyramiden over Ballerup se, at den aldersgruppe der er størst er i alderen år. Man kan også se, at der er flere kvinder der lever lidt længere end der er mænd. I alderen år er det et markant indhak i hvor i denne aldersgruppe bor i kommunen. Der kan være flere årsager til dette, men en af dem er, at det er i denne alder, hvor mange flytter hjemmefra og flytter derved væk fra kommunen til evt. større byer. Det er også denne alder som der generalt set i Danmark er en lille årgang. Man kan udfra modellen sige, at der er en regressiv udvikling, hvilket vil sige at der i en periode har været et fald i fødselsraten. At modellen ser sådan ud kan betyde at der på længere sigt vil være flere i Ballerup kommune som vil dø end der vil blive født. Erhverv Primære Landet Ballerup A Landbrug, skovbrug og fiskeri 2,63% 0,18% B Råstofindvinding 0,16% 0,04% I alt 2,80% 0,22% Sekundære CA Føde-, drikke- og 2,28% 1,47% tobaksvareindustri CB Tekstil- og læderindustri 0,29% 0,24% CC Træ- og papirindustri, 1,06% 0,65% trykkerier CD Olieraffinaderier mv. 0,03% 0% CE Kemisk industri 0,46% 0,73% CF Medicinalindustri 0,61% 2,66% CG Plast-, glas- og betonindustri 1,20% 0,46% CH Metalindustri 1,67% 0,83% CI Elektronikindustri 0,67% 1,65% CJ Fremst. af elektrisk udstyr 0,47% 0,50% CK Maskinindustri 2,42% 1,26% CL Transportmiddelindustri 0,41% 0,03% CM Møbel og anden industri mv. 1,25% 0,54% I alt 12,82% 11,02% Tertiære D Energiforsyning 0,44% 0,50% E Vandforsyning og renovation 0,57% 0,57% F Bygge og anlæg 6,41% 6,04% G Handel 15,99% 17,26% H Transport 5,04% 5,09%

6 I Hoteller og restauranter 3,01% 2,14% JA Forlag, tv og radio 1,29% 1,32% JB Telekommunikation 0,58% 0,85% JC It- og informationstjenester 1,73% 3,66% L Ejendomshandel og udlejning 1,42% 1,79% MC Reklame og øvrige 1,32% 0,77% erhvervsservice N Rejsebureauer, rengøring og 4,50% 5,75% anden operationel service O Offentlig administration, 5,26% 5,69% forsvar og politi R Kultur og fritid 1,69% 1,51% S Andre serviceydelser mv. 2,53% 2,58% I alt 51,76% 55,52% Kvartære K Finansiering og forsikring 3,08% 5,42% MA Rådgivning mv. 3,39% 3,38% MB Forskning og udvikling 0,56% 0,91% P Undervisning 7,44% 6,19% QA Sundhedsvæsen 5,95% 5,28% QB Socialeinstitutioner 12,20% 12,06% I alt 32,62% 33,24% X Uoplyst aktivitet 0,64% 0,44% Ballerup Landet Primære 0,2 % 2,8 % Sekundære 11 % 12,8 % Tertiære 55,5 % 51,8 % Kvartære 33,2 % 32,6 % Fordelingen af de fire erhvervsgrupper er lidt anderledes i Ballerup end landsgennemsnittet. Der er færre i Ballerup der er beskæftiget i de primære erhverv end landsgennemsnittet og det samme gælder også for de sekundære erhverv. Derimod er der flere i Ballerup der er beskæftiget i de tertiære og kvartære erhverv end der er i resten af landet. Da Ballerup er en forstad til København og leverer meget arbejdskraft til denne, passer det godt at flere er beskæftiget ved de tertiære og kvartære erhverv, da det er disse der er flest af i en storby.

7 Indkomstfordeling Indkomstfordelingen 2009 Landet Ballerup Landet Summeret Ballerup Summeret Under kr. 6,02% 6,24% 6,02% 6,24% kr. 2,55% 2,45% 8,57% 8,69% kr. 2,27% 2,00% 10,84% 10,69% kr. 3,22% 2,89% 14,06% 13,58% kr. 5,76% 5,40% 19,82% 18,98% kr. 5,72% 5,25% 25,54% 24,23% kr. 7,29% 6,45% 32,83% 30,68% kr. 7,54% 8,18% 40,37% 38,86% kr. 5,34% 5,04% 45,71% 43,90% kr. 5,36% 5,05% 51,07% 48,95% kr. 11,71% 10,77% 62,78% 59,72% kr. 11,28% 11,05% 74,06% 70,77% kr. 8,62% 9,24% 82,68% 80,01% kr. 5,80% 6,27% 88,48% 86,28% kr. 3,46% 4,32% 91,94% 90,60% kr. og derover 8,08% 9,41% 100,02% 100,01% Medianindkomsten i Ballerup kommune ligger på ca kr. Landsgennemsnittet ligger på ca (Statistikbanken.dk) dvs. at Ballerups befolkningsgruppe med en raltiv lav indkomst ligger under landsgennemsnittet og de resterende 50% ligger over landsgennemsnittet i indkomst. Med andre ord der er færre som tjener få penge og flere som tjener relativt mange penge. Dette indikere at Ballerup kommunes skatteindtægter må være højere end landsgennemsnittet og derfor er en relativ rig kommune. Dette nævnes dog uden at se på kommunes udgifter. Skal være en model og en beskrivelse af indkomstfordelingen Områdets potentiale Fysisk planlægning Sammenfattende regionalisering Naturressourcer betyder ikke så meget mere - kun ift rekreative områder Femfingerplanen Pendlerforhold - sovebyer

8 Inden for område 1 ses flere sovebyer, hvor der ikke er meget industri. Der er en del landbrug og et enkelt sted med stjerneudskiftning. I område 2 ses typiske stjenreudskiftning omkring byerne Smørum ovre, Herringløse og Ledøje. Igen er dette et område med stort procentvis landbrugsudnyttelse. Område 3 er en suburbaniseringszone hvor Ballerup og Værløse er på vej til at vokse sammen. Der er store industrikvarterer, boligkvarterer og almene boligbyggerier. Øst- delen af kortet vil betegnes som forstad til København og midt igennem byen Ballerup løber en hovedvej, som er en del af femfingerplanen inde fra København. Hvilket gør at pendlerforholdene til Københvan er gode. På grænsen til område 3 kan der ses at jorden er udnyttet til flere rekreative formål, blandt andet golfbane og skydebane. I det nordøstlige hjørne omkring Værløse er der både skov og sø, som ligeledes kan bruges til rekreative formål. Undervisningsforløb Klassetrin - 9.klasse 6 lektioner Set ud fra en fag didaktisk vinkel er selve geografifaget med til at give børn/unge i folkeskolen en almendannelse. Som en del af den almene dannelse er det geografis opgave at skabe større overensstemmelse mellem den virkelige (fysiske) verden og vores opfattelse af den (den kognitive verden) (citat fra bogen geografi undervisning en fagdidaktisk grundbog s. 22). Det er vigtigt børn/unge i folkeskolen lærer om deres nærmiljø så de bedre kan forstå deres omverden. Skriv s. tal fra fagdidaktisk grundbog Det er også vigtigt at de kan kortlæse og bl.a. forstå modeller for at de bedre kan omgås den verden de lever i. Det er (bl.a.) på baggrund at dette at de kan argumentere for valg af vores undervisningsforløb. Vores undervisningsforløb tager endvidere udgangspunkt i de krav der stilles til undervisningen i fællesmål 2009 for geografi. 1. lektion: Introduktion Snak om hvad er natur - hvad er ikke natur? - billeder til diskussion af natur og menneskeskabte ting/områder. Evt. luftfotos kan med stor fordel bruges sammen med 4 cm kort. Hvad er menneskeskabt? - hvad kender I fra jeres hverdag? Se på kort - hvad er natur, hvad er menneskeskabt? Hvorfor og hvordan er det skabt? 2. lektion: Land- og byudvikling Ved lektionens start hænges en tidslinje op i klasselokalet. Denne skal bruges til at eleverne løbende kan hænge plancher og andet op ift til det eleverne lærer i

9 undervisningen. De skal i grupper have hvert deres emne indefor landbrugslandets historie - udskiftning - landbrugsreformer mm Det skal udforme sig i et produkt der kan hænge på tidslinie. Byudvikling. 3. lektion - Demografi 4.lektion - Erhverv 5.lektion - Fysisk planlægning - byplanlægning 6.lektion - Opsamling De skal lave en skriftlig opsamling. (Hjemmeside eller wiki?!) Opsamlingen skal bruges til at eleverne får et billede af hvad læreren havde målsat, at de skulle lære. Hvorfor blev det lært/hvorfor ikke? Er det elevernes indsats eller lærerens forberedelse? Transparante præstationsforventninger. Efter den skriftlige opsamling skal der foregå en mundtlig opsamling i klassen i plenum. Der skal også snakkes om evaluering af selve undervisningen, hvor der både snakkes om elevens og lærers roller i undervisningen. Befolkning - demografi Befolkningsudvikling Erhverv Fysisk planlægning Københavns byudvikling Det hele påvirker hinanden - dette er vigtigt at tydeliggøre overfor eleverne. Eleverne arbejder med emner som indkomstfordeling, fødselsrate osv. De finder information på Statistikbanken og ligger tallene ind i excel. Her behandles tallene og visualiseres i form af diagrammer osv. Der kan evt være et tværfagligt forløb med matematik om funktioner i excel og den generelle brug af programmet. Dette er ikke nødvendigt, men det er bedst hvis eleverne har kendskab til excel og funktioner deri og at underviseren også kender til det. Det vil i hvert fald give det bedste faglige udbytte i undervisningen, så teknikken ikke kommer i vejen.

10 Fælles Mål - Geografi Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og den øvrige verden(formål stk.1). Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at - give eksempler på regionale og globale mønstre i forbindelse med økonomi, produktion, ressourceforbrug, bæredygtighed, miljø og forurening - beskrive og forklare vigtige forhold, der påvirker befolknings- og byudvikling med udgangspunkt i danske forhold - give eksempler på globalisering, årsager hertil og konsekvenser heraf - undersøge regioner, globale mønstre og problemstillinger samt samspillet mellem disse ved hjælp af geografiske kilder og hjælpemidler Befolkningssammensatning - arbejde med befolkningspyramider - forsørgerbyrden - geos s.82 - befolkningsproblemer - flygtninge - kan relateres til problemer i dagens Danmark Byens historiske udvikling - Kortlæsning Brug af Dansk Statistik Startsted Metode Relationsmodellen Læringsforudsætninger Rammefaktorer Mål Indhold Læreprocessen

11 Vurdering Omfang og aflevering Opgaven omfang er bestemt af studieordningen. Litteraturliste: Voigt, Steen: Store huller i data over arealanvendelse i Danmark - Danmarks Miljøundersøgelser - Aalborg Universitet, ark/ Statistikbanken.dk: - lokaliseret d

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Analyse af Automationspotentiale

Analyse af Automationspotentiale Analyse af Automationspotentiale Hos produktionsvirksomheder i Region Syddanmark Executive Summary Udarbejdet for vækstforum Region Syddanmark Af Blue Ocean Robotics 2013 Passionate Robotics Business Entrepreneurs

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

konklusioner erhvervsliv

konklusioner erhvervsliv Dette afsnit beskriver erhvervslivet og dets udvikling i kommunen. Erhververne påvirker i høj grad bosætningen og beskæftigelsen i kommunen, da 55% af borgerne bor i samme kommune, som de arbejder i. Erhvervsbrancherne

Læs mere

Geografi Opgave 2 En opgave om kulturgeografi med udgangspunkt i Ballerup og omegn

Geografi Opgave 2 En opgave om kulturgeografi med udgangspunkt i Ballerup og omegn Geografi Opgave 2 En opgave om kulturgeografi med udgangspunkt i Ballerup og omegn Tim Djursing 30280503 Casper Vinding 30280516 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning side 2 2.0 Arealanvendelse på det topografiske

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014. Datagrundlag

De Nordjyske Byggesten 2014. Datagrundlag De Nordjyske Byggesten 2014 Datagrundlag Indhold DATAGRUNDLAG... 5 DEL A De menneskelige ressourcer... 5 Tabel 1) Folketal Region Nordjylland den 1. i kvartalet efter køn, herkomst og tid... 5 Tabel 2)

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Demografisk betinget arbejdskraftmangel for faglærte i industrien

Demografisk betinget arbejdskraftmangel for faglærte i industrien Demografisk betinget arbejdskraftmangel for faglærte i industrien Analyse Januar 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 4 1. Indledning... 7 2. De industrifaglærtes arbejdsmarked... 8 3. Aldersprofiler...

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.06 baggrund og analyse Fokus på ufaglærte Hidtil har det været nemt at få arbejde som ufaglært men det

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

ERHVERVSANALYSE RUTE 22: SLAGELSE- NÆSTVED

ERHVERVSANALYSE RUTE 22: SLAGELSE- NÆSTVED Til Vejdirektoratet Dokumenttype Rapport Dato Juni, 2013 ERHVERVSANALYSE RUTE 22: SLAGELSE- NÆSTVED ERHVERVSANALYSE RUTE 22: SLAGELSE-NÆSTVED Revision 01 Dato 05-06-2013 Udarbejdet af Henning Thomsen,

Læs mere

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold:

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Folkeskolens afgangsprøve Maj 2009 - facitliste Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/23 G3 Indledning Århus Århus er den største by i Jylland. Byen har 228.000

Læs mere

Pendlingsanalyse for Bornholm

Pendlingsanalyse for Bornholm Pendlingsanalyse for Bornholm November 2012 1 Pendlingsanalyse for Bornholm Udarbejdet for Bornholms Regionskommune Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm af Anders Hedetoft og Carl Henrik Marcussen

Læs mere

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Notat s valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Den 5. juni 1915 blev det danske riges Grundlov ændret således, at det nu var majoriteten af den voksne befolkning, der fik politisk medborgerskab.

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal 19/12/13 Industriens gensidige afhængighed af den øvrige økonomi Rapport udarbejdet for Dansk Metal For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg. Aalborg er en 1.100 år gammel by med en stolt industritradition. I

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

Oplev naturen i Egedal Kommune

Oplev naturen i Egedal Kommune Oplev naturen i Egedal Kommune Vandre- og cykelture Overalt i Egedal er der mange muligheder for at opleve naturen til fods eller på cykel. Der findes et omfattende net af cykel- og gangstier i de bymæssige

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Erhvervsdynamik og produktivitet

Erhvervsdynamik og produktivitet Den 9. januar 2013 Erhvervsdynamik og produktivitet Flere årsager bag sammenhængen Stor forskel på tværs af virksomhedsstørrelse Virksomhedsstørrelse varierer på tværs af brancher 1. Fra lille til stor

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Side 1 af 6 Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Det tværfaglige undervisningsforløb Klima og Klode bidrager i særlig grad til opfyldelse af trinmålene for fagene natur/teknik, biologi, geografi,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Punkt 4 Erhvervs- og beskæftigelseskommunen - en præsentation på kort og i tal

Punkt 4 Erhvervs- og beskæftigelseskommunen - en præsentation på kort og i tal Punkt 4 Erhvervs- og beskæftigelseskommunen - en præsentation på kort og i tal Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 4. februar 2014 Sagsnr. 2014-2092 www.ballerup.dk Kommunens erhvervsområder 2 Skovlunde

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Brugen af østeuropæisk arbejdskraft stiger i Danmark. Ikke alene er østeuropæerne koncentreret i ganske få brancher, koncentrationen er stigende. Brancher, som

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning... 2 1. Folketal... 6 1.1 Indbyggertal...6 1.2 Aldersfordeling for Silkeborg Kommune...7 1.3 Aldersfordeling i sammenligningskommunerne...8

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

Danmarks udenrigsøkonomi 2010

Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Udgivet af Danmarks Statistik 1. december 2011 Oplag: 120 Printet hos ParitasDigitalService Illustration omslag:

Læs mere

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse.

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Læreplan Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Danmark uden affald i 2022 er regeringens udspil. Den er Renovation med

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Island ligger i et område med aktive vulkaner og jordskælv. Der er varme kilder og store områder dækket af lava

Island ligger i et område med aktive vulkaner og jordskælv. Der er varme kilder og store områder dækket af lava Geografi Island Island er et lille ørige, der ligger i den nordlige del af Atlanterhavet. Skal du rejse fra Danmark til Island er det hurtigst at flyve. Men skibstransport er vigtig, når der skal transporteres

Læs mere

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Mål: Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 19-9-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 57 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - September 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010 Den 21. januar Branchefordelt konjunkturanalyse Januar Af: Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Nedgangen i verdensøkonomien og i det indenlandske forbrug har for alvor sat sine spor blandt danske

Læs mere

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Trinmål for Fysik/kemi TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Fysikkens og kemiens verden Beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser, der har betydning for liv eller hverdag. Kende generelle egenskaber

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Sogneprofil Sydhavn Sogn 2014

Sogneprofil Sydhavn Sogn 2014 Sogneprofil Sydhavn Sogn 214 Profil af Sydhavn Sogn Oktober 214 Sydhavn Sogn Vor Frue-Vesterbro Provsti Københavns Stift Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet,

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Danmark: Hvorfor snakke om arbejdskraftmangel nu?

Danmark: Hvorfor snakke om arbejdskraftmangel nu? Danmark: Hvorfor snakke om arbejdskraftmangel nu? Efter fald i ledigheden er der begyndt at dukke historier op om mangel på arbejdskraft hist og her. Det lyder unægteligt mærkeligt efter syv års krise.

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Markedsfokus på Finland

Markedsfokus på Finland Markedsfokus på Finland August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 6 - Erhvervsstruktur og erhvervsbyggeri Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur

Læs mere

Opdateringen af SAM-K (2007-2009) bygger på:

Opdateringen af SAM-K (2007-2009) bygger på: Notat om fremskrivning af den regionale udvikling med LINE på grundlag af ADAM-fremskrivning af landets økonomi jf. Finansministeriets konjunkturvurdering fra januar 2011 (BASISversion_feb2011) I dette

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 12. september 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Kort

Læs mere