Geografi opgave 2. Et dansk lokalområdes kulturgeografi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Geografi 28.1 - opgave 2. Et dansk lokalområdes kulturgeografi"

Transkript

1 Geografi opgave 2 Et dansk lokalområdes kulturgeografi Arealanvendelse Det udvalgte område er præget af forskellige landskabstyper, dog er de generelle træk søer, åer, vandløb, mose- og vådområder. Der er moser med tørveskær, bl.a. Porsemose i den sydlige del af kortet. Heraf er den største sø Søndersø, der ligger syd for Kirke- Værløse i den nord- østlige del af kortet. Signaturforklaringen på kortet fortæller os at der flere steder sker dræning. Dette er bl.a. i nærheden af Vårsøgård øst for Stenløse, i området omkring stadion i Ballerup og på en stor del af jernbanestrækningen. Evt billede af denne signaturforklaring? Mellem 5- og 10 % af området er dækket af henholdvis nåle- og løvskov. En stor del af kortet er dækket af landbrugsjord. Den største by i området er Ballerup, ellers er der en del mindre byer i området - fx Stenløse, Smørum og Hove. Der går en jernbane gennem landskabet, den går fra den nord- vestlige del af kortet til den øst- syd- østlige del af kortet. Området har mange bronzealdergravhøje, fx. Kong Svends Høj (45m), Maglehøj (36 m) og Tjørnehøj (42 m), der alle er placeret på høje bakketoppe i landskabet. Det generelle kurveforløb er roligt. Den generelle tæthed er stor/middel- stor, dog er der områder med ringe tæthed, fx. nord for Måløv og øst for Margretelund. Slyngningsgraden er generelt middel- ringe. Parallelliteten er generelt middel, dog har området omkring fx Veksø en god parallellitet. Der ses også områder med ringe parallellitet, dette er fx området nord for Lavtrupgård. Billeder af eksempler med de ovenstående forklaringer. Det højeste kotepunkt i området er 49 m og er øst for Ganløse. Det laveste kotepunkt er 2 m og strækker sig over Værebro Å i den vestlige del af området. Vi kan finde højdevariationen ved at trække de to højder fra hinanden. Vi får derved en højdevariation på 47 m og det viser at der er en relativ stor højdeforskel i området. I det følgende ses en sammenligning af arealanvendelse i hhv. Danmark og Ballerup. Først en procentvis fordeling af arealanvendelsen fra begge områder, med tilhørende cirkeldiagram og derefter et søjlediagram med en sammenligning af disse. Arealanvendelse i Danmark 2000 (Voigt 2008) - Tabeller skal sættes sammen i word Ager 57,2 % Vedvarende græs 3,8 % Mose 2,3 % Bebygget/befæstet 9,7 % areal Andre arealer 11,5 % Skov 11,2 % Hede 2,3 % Klit 0,2 % Søer og vandløb 1,7 %

2 Arealanvendelsen 4- cm kort 1513 I NV Ballerup egen skønsmæssig vurdering Ager 47 % Vedvarende græs 1 % Mose 5 % Bebygget/befæstet 25 % areal Andre arealer 10 % Skov 10 % Hede 0 % Klit 0 % Søer og vandløb 2 % Sammenligning af de to datasæt. Der er lidt mindre agerjord i det valgte område end i resten af landet. Vedvarende græs er der meget mindre af. Der er dobbelt så meget mose i området som i resten af Danmark, i forhold til det samlede areal. De bebyggede arealer dækker 2 ½ gange mere i området end i resten af Danmark. Andre arealer og skov er stort set samme procent og hede og klit findes slet ikke i det valgte område. Søer og vandløb er stort set det samme som landsgennemsnittet. Sammenfattet kan man sige at det der afviger mest fra landsgennemsnittet er bebyggelsesarealet, der er langt mere dominerende i området end landsgennemsnittet. Bebyggelse I det følgende vil vi give en beskrivelse af bebyggelsen på det valgte kort. Mod nordvest findes byen Stenløse, som primært består af villakvarterer, en station, en skole og et gymnasium. Boligerne er opdelt i små parceller og der løber to større veje igennem byen. Skolen og gymnasiet har mindre tærskelværdi, hvorfor byen ikke er så geografisk stor. På kortet ser Stenløse ud til at være en stationsby, da hele byen ligger rundt om jernbanen. Dog fortæller navnet os, at byen er opstået omkring år , hvilket gør at det ikke kan være en stationsby, da byen lå her før stationen (Geografi Fag og Undervisning s. 60). Stationen kan dog tilskrives stor betydning forudvikling af byen, bl.a. pga. industrialiseringen og de muligheder som jerbanen førte med sig. Mod nord ligger byen Ganløse, som har en kro, en kirke og en skole. Dette virker mest som en soveby, da der ikke umiddelbart er nogle store fabriksbygninger, disse findes dog i byen lige syd for, nemlig Toppevad. Ganløse består af villakvarterer og parceller af ca. samme størrelse. Ganløse er en typisk landsby, bl.a. fordi der er en relativ stor afstand til den nærmeste større by, Ballerup. Arealet mellem Ganløse og Ballerup er landbrugsjord, lidt skov, åløb og moser. Den er gået fra i middelalderen at være et landbrugssamfund til i dag et være en soveby. Vi antager at udviklingen

3 af byen er sket senere end de byen som ligger langs jernebane strækningen, da det et stykke tid efter jernbanens opståen er blevet normalt at have bil. Sydøst på kortet er Ballerup og Skovlunde placeret. Dette er de største byer og det ses tydeligt at der både er mange boligkvarter, almene boligbyggerier og større industrikvarterer. Industrikvartererne ses i form af store sorte firkanter på kortet. De to byer er vokset sammen til en suburbaniseringszone. Der er en station i Ballerup og mange indfaldsveje til byen, hvilket umiddelbart vil indikerer at transportinfrastrukturen er god. Der er en stor mængde pendlere som hver dag anvender vejene, for at komme ud til industrikvatererne, som skaber fyldte veje og køer, hvilket gør at infrastrukturen ikke er tilstrækkelig god. Der findes ligeledes haller, skoler og andre faciliteter der har en mindre tærskelværdi. Ud fra endelsen af navnet Ballerup er byen opstået omkring år Rundt om Ballerup ses store rekreative områder bl.a. Golfbane, skydebane, skove og fodboldbaner. Se for mere i opgave 1 for inspiration... Generelt for området kan det siges at der findes flere små byer. Bla. mod syd Ledøje, sydvest Herringløse, vest Østrup Holme og midt på kortet Måløv og Veksø. Disse byer vil vi betegne som sovebyer, da man kan se på tallen for ind og udpendling i Egedal kommune at der er væsentligt flere som kører ud af byen end som kommer ind i byen. Foruden de mindre byer er der en del landbrugsejendomme, hvortil der er en større mængde landbrugsjord (Se tabellen side xx i denne rapport). Samlede indbyggertal TOT Erhverv i alt Egedal Indpendling 6271 Udpendling Forskel I alt pendler 25,51% Af tabellen ses det at 6271 kører til Egedalkommune hverdag og kører ud. Dvs der er en forskel på som kører ud af egel for at arbejde andet steds... I forhold til det samlede indbyggertal kører 25,51% ud af byen for at arbejde. Befolkning Befolkningstal: (d. 10/6-10) Mænd: Kvinder: ,7 % af kommunes borgere har et udenlandsk statsborgerskab. Over en fjerdedel af dem kommer fra Norden og for EU lande. Ballerups befolkningsudvikling af henholdsvis levendefødte og døde:

4 Som man kan se i kurvediagrammet ovenfor kan man se hvordan befolkning har udviklet sig. Fra 1769 og indtil ca var der en jævnstining i befolkningstallet. Fra 1950 og til 1975 var der en kraftig stigning i befolkningstallet. Derefter er befolkningstallet gået lidt ned og derefter i ca. år 2000 begyndt at gå lidt op igen. En af årsagerne til den store stigning i befolkningstilvæksten suburbaniseringsperioden, hvor at folk flyttede fra København til omkringlæggende byer hvor Ballerup har været en af disse. Derudover er en af grundende til stigning der har været i Ballerup kommune efter 1945 hænger godt i spænd med resten af Danmarks befolkningsudvikling. Det er efterkrigstidens børn hvor man havde de store årgange. Dette kan man også se på diagrammet nedenfor, hvor man kan se hvor mange der er blevet født og hvor mange der er døde i kommunen siden Ballerups migration over befolkningen: Befolkningens udvikling efter område, køn, nytilgang/bestand og tid Ballerup Mænd Tilflyttede Fraflyttede Kvinder Tilflyttede Fraflyttede Der er lavet en der er bedre ligger i mit word program Man kan ud fra denne model se at det er i år 2010 at der har været den største immigration af kvinder til Ballerup. Derudover kan man se for kvinderne at det var i år 2007 at der var den største emigration af kvinder ud af kommunen. Der er i løbet at de sidste fem år 5722 kvinder som er immigreret og 5645 kvinder som er emigreret fra Ballerup. Dvs. at der er flere kvinder som er immigreret til kommunen end der er emigreret i løbet af de sidste fem år. For mænd har det været i 2006 hvor der har været den største immigration og i 2009 hvor der har været den største emigration af mænd til kommunen. I alt er der de seneste fem år 6259 mænd som der immigrerede og 6028 der emigrede i Ballerup. Dvs. at der er flere der er kommet til kommunen end der er flytte fra kommunen. Samlet set både på mænd og kvinder er der flere som flytter til Ballerup end der flytte fra. Der er i alt som er flyttet til og der flytte fra kommunen. Det betyder at der er 308 personer

5 flere som er imigeret i forhold til dem der er emigret i kommunen. Man kan ud fra befolkningspyramiden over Ballerup se, at den aldersgruppe der er størst er i alderen år. Man kan også se, at der er flere kvinder der lever lidt længere end der er mænd. I alderen år er det et markant indhak i hvor i denne aldersgruppe bor i kommunen. Der kan være flere årsager til dette, men en af dem er, at det er i denne alder, hvor mange flytter hjemmefra og flytter derved væk fra kommunen til evt. større byer. Det er også denne alder som der generalt set i Danmark er en lille årgang. Man kan udfra modellen sige, at der er en regressiv udvikling, hvilket vil sige at der i en periode har været et fald i fødselsraten. At modellen ser sådan ud kan betyde at der på længere sigt vil være flere i Ballerup kommune som vil dø end der vil blive født. Erhverv Primære Landet Ballerup A Landbrug, skovbrug og fiskeri 2,63% 0,18% B Råstofindvinding 0,16% 0,04% I alt 2,80% 0,22% Sekundære CA Føde-, drikke- og 2,28% 1,47% tobaksvareindustri CB Tekstil- og læderindustri 0,29% 0,24% CC Træ- og papirindustri, 1,06% 0,65% trykkerier CD Olieraffinaderier mv. 0,03% 0% CE Kemisk industri 0,46% 0,73% CF Medicinalindustri 0,61% 2,66% CG Plast-, glas- og betonindustri 1,20% 0,46% CH Metalindustri 1,67% 0,83% CI Elektronikindustri 0,67% 1,65% CJ Fremst. af elektrisk udstyr 0,47% 0,50% CK Maskinindustri 2,42% 1,26% CL Transportmiddelindustri 0,41% 0,03% CM Møbel og anden industri mv. 1,25% 0,54% I alt 12,82% 11,02% Tertiære D Energiforsyning 0,44% 0,50% E Vandforsyning og renovation 0,57% 0,57% F Bygge og anlæg 6,41% 6,04% G Handel 15,99% 17,26% H Transport 5,04% 5,09%

6 I Hoteller og restauranter 3,01% 2,14% JA Forlag, tv og radio 1,29% 1,32% JB Telekommunikation 0,58% 0,85% JC It- og informationstjenester 1,73% 3,66% L Ejendomshandel og udlejning 1,42% 1,79% MC Reklame og øvrige 1,32% 0,77% erhvervsservice N Rejsebureauer, rengøring og 4,50% 5,75% anden operationel service O Offentlig administration, 5,26% 5,69% forsvar og politi R Kultur og fritid 1,69% 1,51% S Andre serviceydelser mv. 2,53% 2,58% I alt 51,76% 55,52% Kvartære K Finansiering og forsikring 3,08% 5,42% MA Rådgivning mv. 3,39% 3,38% MB Forskning og udvikling 0,56% 0,91% P Undervisning 7,44% 6,19% QA Sundhedsvæsen 5,95% 5,28% QB Socialeinstitutioner 12,20% 12,06% I alt 32,62% 33,24% X Uoplyst aktivitet 0,64% 0,44% Ballerup Landet Primære 0,2 % 2,8 % Sekundære 11 % 12,8 % Tertiære 55,5 % 51,8 % Kvartære 33,2 % 32,6 % Fordelingen af de fire erhvervsgrupper er lidt anderledes i Ballerup end landsgennemsnittet. Der er færre i Ballerup der er beskæftiget i de primære erhverv end landsgennemsnittet og det samme gælder også for de sekundære erhverv. Derimod er der flere i Ballerup der er beskæftiget i de tertiære og kvartære erhverv end der er i resten af landet. Da Ballerup er en forstad til København og leverer meget arbejdskraft til denne, passer det godt at flere er beskæftiget ved de tertiære og kvartære erhverv, da det er disse der er flest af i en storby.

7 Indkomstfordeling Indkomstfordelingen 2009 Landet Ballerup Landet Summeret Ballerup Summeret Under kr. 6,02% 6,24% 6,02% 6,24% kr. 2,55% 2,45% 8,57% 8,69% kr. 2,27% 2,00% 10,84% 10,69% kr. 3,22% 2,89% 14,06% 13,58% kr. 5,76% 5,40% 19,82% 18,98% kr. 5,72% 5,25% 25,54% 24,23% kr. 7,29% 6,45% 32,83% 30,68% kr. 7,54% 8,18% 40,37% 38,86% kr. 5,34% 5,04% 45,71% 43,90% kr. 5,36% 5,05% 51,07% 48,95% kr. 11,71% 10,77% 62,78% 59,72% kr. 11,28% 11,05% 74,06% 70,77% kr. 8,62% 9,24% 82,68% 80,01% kr. 5,80% 6,27% 88,48% 86,28% kr. 3,46% 4,32% 91,94% 90,60% kr. og derover 8,08% 9,41% 100,02% 100,01% Medianindkomsten i Ballerup kommune ligger på ca kr. Landsgennemsnittet ligger på ca (Statistikbanken.dk) dvs. at Ballerups befolkningsgruppe med en raltiv lav indkomst ligger under landsgennemsnittet og de resterende 50% ligger over landsgennemsnittet i indkomst. Med andre ord der er færre som tjener få penge og flere som tjener relativt mange penge. Dette indikere at Ballerup kommunes skatteindtægter må være højere end landsgennemsnittet og derfor er en relativ rig kommune. Dette nævnes dog uden at se på kommunes udgifter. Skal være en model og en beskrivelse af indkomstfordelingen Områdets potentiale Fysisk planlægning Sammenfattende regionalisering Naturressourcer betyder ikke så meget mere - kun ift rekreative områder Femfingerplanen Pendlerforhold - sovebyer

8 Inden for område 1 ses flere sovebyer, hvor der ikke er meget industri. Der er en del landbrug og et enkelt sted med stjerneudskiftning. I område 2 ses typiske stjenreudskiftning omkring byerne Smørum ovre, Herringløse og Ledøje. Igen er dette et område med stort procentvis landbrugsudnyttelse. Område 3 er en suburbaniseringszone hvor Ballerup og Værløse er på vej til at vokse sammen. Der er store industrikvarterer, boligkvarterer og almene boligbyggerier. Øst- delen af kortet vil betegnes som forstad til København og midt igennem byen Ballerup løber en hovedvej, som er en del af femfingerplanen inde fra København. Hvilket gør at pendlerforholdene til Københvan er gode. På grænsen til område 3 kan der ses at jorden er udnyttet til flere rekreative formål, blandt andet golfbane og skydebane. I det nordøstlige hjørne omkring Værløse er der både skov og sø, som ligeledes kan bruges til rekreative formål. Undervisningsforløb Klassetrin - 9.klasse 6 lektioner Set ud fra en fag didaktisk vinkel er selve geografifaget med til at give børn/unge i folkeskolen en almendannelse. Som en del af den almene dannelse er det geografis opgave at skabe større overensstemmelse mellem den virkelige (fysiske) verden og vores opfattelse af den (den kognitive verden) (citat fra bogen geografi undervisning en fagdidaktisk grundbog s. 22). Det er vigtigt børn/unge i folkeskolen lærer om deres nærmiljø så de bedre kan forstå deres omverden. Skriv s. tal fra fagdidaktisk grundbog Det er også vigtigt at de kan kortlæse og bl.a. forstå modeller for at de bedre kan omgås den verden de lever i. Det er (bl.a.) på baggrund at dette at de kan argumentere for valg af vores undervisningsforløb. Vores undervisningsforløb tager endvidere udgangspunkt i de krav der stilles til undervisningen i fællesmål 2009 for geografi. 1. lektion: Introduktion Snak om hvad er natur - hvad er ikke natur? - billeder til diskussion af natur og menneskeskabte ting/områder. Evt. luftfotos kan med stor fordel bruges sammen med 4 cm kort. Hvad er menneskeskabt? - hvad kender I fra jeres hverdag? Se på kort - hvad er natur, hvad er menneskeskabt? Hvorfor og hvordan er det skabt? 2. lektion: Land- og byudvikling Ved lektionens start hænges en tidslinje op i klasselokalet. Denne skal bruges til at eleverne løbende kan hænge plancher og andet op ift til det eleverne lærer i

9 undervisningen. De skal i grupper have hvert deres emne indefor landbrugslandets historie - udskiftning - landbrugsreformer mm Det skal udforme sig i et produkt der kan hænge på tidslinie. Byudvikling. 3. lektion - Demografi 4.lektion - Erhverv 5.lektion - Fysisk planlægning - byplanlægning 6.lektion - Opsamling De skal lave en skriftlig opsamling. (Hjemmeside eller wiki?!) Opsamlingen skal bruges til at eleverne får et billede af hvad læreren havde målsat, at de skulle lære. Hvorfor blev det lært/hvorfor ikke? Er det elevernes indsats eller lærerens forberedelse? Transparante præstationsforventninger. Efter den skriftlige opsamling skal der foregå en mundtlig opsamling i klassen i plenum. Der skal også snakkes om evaluering af selve undervisningen, hvor der både snakkes om elevens og lærers roller i undervisningen. Befolkning - demografi Befolkningsudvikling Erhverv Fysisk planlægning Københavns byudvikling Det hele påvirker hinanden - dette er vigtigt at tydeliggøre overfor eleverne. Eleverne arbejder med emner som indkomstfordeling, fødselsrate osv. De finder information på Statistikbanken og ligger tallene ind i excel. Her behandles tallene og visualiseres i form af diagrammer osv. Der kan evt være et tværfagligt forløb med matematik om funktioner i excel og den generelle brug af programmet. Dette er ikke nødvendigt, men det er bedst hvis eleverne har kendskab til excel og funktioner deri og at underviseren også kender til det. Det vil i hvert fald give det bedste faglige udbytte i undervisningen, så teknikken ikke kommer i vejen.

10 Fælles Mål - Geografi Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og den øvrige verden(formål stk.1). Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at - give eksempler på regionale og globale mønstre i forbindelse med økonomi, produktion, ressourceforbrug, bæredygtighed, miljø og forurening - beskrive og forklare vigtige forhold, der påvirker befolknings- og byudvikling med udgangspunkt i danske forhold - give eksempler på globalisering, årsager hertil og konsekvenser heraf - undersøge regioner, globale mønstre og problemstillinger samt samspillet mellem disse ved hjælp af geografiske kilder og hjælpemidler Befolkningssammensatning - arbejde med befolkningspyramider - forsørgerbyrden - geos s.82 - befolkningsproblemer - flygtninge - kan relateres til problemer i dagens Danmark Byens historiske udvikling - Kortlæsning Brug af Dansk Statistik Startsted Metode Relationsmodellen Læringsforudsætninger Rammefaktorer Mål Indhold Læreprocessen

11 Vurdering Omfang og aflevering Opgaven omfang er bestemt af studieordningen. Litteraturliste: Voigt, Steen: Store huller i data over arealanvendelse i Danmark - Danmarks Miljøundersøgelser - Aalborg Universitet, ark/ Statistikbanken.dk: - lokaliseret d

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Kulturlandskabet 1513 I NV

Kulturlandskabet 1513 I NV Kulturlandskabet 1513 I NV Indstillingsopgave 2 Katrine Larsen Mosbæk 30101211 Line Købmand Petersen 30281023 Lars Bo Hansen 30281002 Institut for Skole og Læring Professionshøjskolen Metropol Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik -

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik - Indhold Bruttoværditilvækst 2005 priser 1993-2005 2005 priser 2006-2012 Årets priser 1993-2005 Årets priser 2006-2012 Bruttoværditilvækst (mio kr) 2005 priser, kædede værdier 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

NOTAT. Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune Allerød Kommune

NOTAT. Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune Allerød Kommune NOTAT Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune 2008-2013 Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen er en afbalanceret udvikling, som sikrer, at der er balance mellem boligudbygning og udbygning

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 15. juni 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016

Læs mere

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 1. december 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden December 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden 22. november 2017 November 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal 2017

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Morsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 2012 Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2011 Pr. 1. januar 2011 var der 176.359 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune.

Læs mere

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Mariagerfjord Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er

Læs mere

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Læsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give et hurtigt

Læs mere

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Frederikshavn Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering 449 Bilag 1. Brancherne opdelt i fire grupper Anvendes ved offentliggørelser 127-grupperingen er den mest detaljerede Sammenhængen med DB07 Standardgrupperinger

Læs mere

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Analysen viser, at hovedparten af NNF-medlemmerne er ansat inden for industri samt handel & transportsektoren. Siden 2004 er der dog sket forskydninger i sammensætningen

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet Industriens udvikling 2000-2012 Temapublikation oktober 2013 Claus Andersen Industrien i Danmark Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012 Af de ca. 300.000 beskæftigede 63 pct. af omsætningen skete

Læs mere

Hver anden lærling pendler efter læreplads

Hver anden lærling pendler efter læreplads Hver anden lærling pendler efter læreplads AE har undersøgt, hvor mange lærlinge der flytter sig efter lærepladsen. Mere end hver anden lærling flytter over kommunegrænsen efter en læreplads, og det er

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Opsummering Pr. 1. januar 2009 var godt af de årige i arbejdsstyrken ikke forsikret mod ledighed.

Opsummering Pr. 1. januar 2009 var godt af de årige i arbejdsstyrken ikke forsikret mod ledighed. NOTAT 22. november 2010 Potentielle a-kassemedlemmer J.nr. 10-440-0005 A-kassetilsyn og benchmarking Opsummering Pr. 1. januar 2009 var godt 700.000 af de 18-64-årige i arbejdsstyrken ikke forsikret mod

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Beskæftigelsen voksede med 29.000 i 2015 Akademikere står for over 1/3 af den samlede beskæftigelsesfremgang fra i 2015 (jf. figur 1) Akademikerne

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Projektbeskrivelse for erhvervsnetværk

Projektbeskrivelse for erhvervsnetværk Baggrund Projektbeskrivelse for erhvervsnetværk Det Lokale Beskæftigelsesråd har længe ønsket at intensivere og udvikle virksomhedssamarbejdet i Greve. Dette blev fulgt op af LBR-konsulenten med konkrete

Læs mere

UDKAST Vores kommune VESTHIMMERLAND

UDKAST Vores kommune VESTHIMMERLAND UDKAST Vores kommune VESTHIMMERLAND Sekretariat for Regional Udvikling Niels Bohrs Vej 30 9220 Øst markdria@rn.dk INDHOLD BO OG LEVE 3 Befolkningsudvikling 2007-2014 3 Befolkningsudvikling i s byer 2007-2014

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Analyse af Automationspotentiale

Analyse af Automationspotentiale Analyse af Automationspotentiale Hos produktionsvirksomheder i Region Syddanmark Executive Summary Udarbejdet for vækstforum Region Syddanmark Af Blue Ocean Robotics 2013 Passionate Robotics Business Entrepreneurs

Læs mere

Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland

Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland NOTAT 8. august 2016 Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland J.nr. AMK Øst Baggrund Fremskrivningen af beskæftigelsen

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Højproduktive virksomheder

Højproduktive virksomheder Højproduktive virksomheder August 2012 2 Højproduktive virksomheder Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse for virksomheders, branchers og nationers produktivitet.

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang DI RÅDGIVERNE - ANALYSE September 2016 Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang I både det offentliges indkøb og det private erhvervslivs indkøb, udgør rådgivning 12 pct. af deres

Læs mere

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv Kasper Hahn-Pedersen, økonomisk konsulent khpe@di.dk, 3377 3432 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit JULI 2017 Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv 20 var et godt år for de private byerhverv

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning

Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning september 2016 Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning DAMVAD Analytics har for Olie Gas Danmark analyseret olie- og gassektorens samfundsøkonomiske

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

DM Partner. B2B Profilanalyse. Fiktivt Firma X tilfældigt udvalgte virksomheder som kunder

DM Partner. B2B Profilanalyse. Fiktivt Firma X tilfældigt udvalgte virksomheder som kunder DM Partner B2B Profilanalyse Fiktivt Firma X 48.357 tilfældigt udvalgte virksomheder som kunder DMP B2B Profilanalyse Match og berigelse med data fra eksterne kilder Kundedata Eksterne kilder DMP B2B Profilanalyse

Læs mere

Årsplan 2012/2013 8. ÅRGANG - GEOGRAFI. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2012/2013 8. ÅRGANG - GEOGRAFI. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2012/2013 8. ÅRGANG - GEOGRAFI FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden omvigtige naturgivne og kulturskabte forudsætninger

Læs mere

DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER. REGIONALT Baggrund og analyse

DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER. REGIONALT Baggrund og analyse REGIONALT Baggrund og analyse Befolkningsudvikling Flytninger Pendlingsoplande Arbejdsstyrke Ledighed Erhverv DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER INTRO INDLEDNING BAGGRUND OG ANALYSE De danske regioner

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Erhvervsfrekvens Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling Oktober 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Vækstpotentiale i cleantech

Vækstpotentiale i cleantech Vækstpotentiale i cleantech Maj 2012 2 Vækstpotentiale i cleantech Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse for virksomheders, branchers og nationers produktivitet.

Læs mere

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid -.. Produktion, BVT og indkomstdannelse (a-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid Enhed: Mio. kr. Løbende priser P. Produktion A Landbrug, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Industri

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 16. november 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 16. november 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 16. november 2015 November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere 1.kv.2008 til 2. kvartal 2015 Beskæftigelsen

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skive kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skive kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skive kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE. Overblik over erhvervsstruktur

GLADSAXE KOMMUNE. Overblik over erhvervsstruktur GLADSAXE KOMMUNE Overblik over erhvervsstruktur 1 FORORD Hvor står erhvervslivet i Gladsaxe stærkt? Hvilke brancher er særligt fremtrædende? Hvor har Gladsaxe konkurrencefordele, der kan skabe vækst i

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

konklusioner erhvervsliv

konklusioner erhvervsliv Dette afsnit beskriver erhvervslivet og dets udvikling i kommunen. Erhververne påvirker i høj grad bosætningen og beskæftigelsen i kommunen, da 55% af borgerne bor i samme kommune, som de arbejder i. Erhvervsbrancherne

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Horsens kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Horsens kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Horsens kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Geografi Opgave 2 En opgave om kulturgeografi med udgangspunkt i Ballerup og omegn

Geografi Opgave 2 En opgave om kulturgeografi med udgangspunkt i Ballerup og omegn Geografi Opgave 2 En opgave om kulturgeografi med udgangspunkt i Ballerup og omegn Tim Djursing 30280503 Casper Vinding 30280516 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning side 2 2.0 Arealanvendelse på det topografiske

Læs mere

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 199 172 371 185 154 339

Læs mere

Geografi Indstillingsopgave 1 Et dansk natur område 1513 I Ballerup NV

Geografi Indstillingsopgave 1 Et dansk natur område 1513 I Ballerup NV Geografi Indstillingsopgave 1 Et dansk natur område 1513 I Ballerup NV 17. december 2010 Hold Ge 28-1 Underviser Martin Hermansen Antal anslag: 28.831 Svarende til 11 normalsider Katrine Larsen Mosbæk

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014. Datagrundlag

De Nordjyske Byggesten 2014. Datagrundlag De Nordjyske Byggesten 2014 Datagrundlag Indhold DATAGRUNDLAG... 5 DEL A De menneskelige ressourcer... 5 Tabel 1) Folketal Region Nordjylland den 1. i kvartalet efter køn, herkomst og tid... 5 Tabel 2)

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Væksten i Thy - det regionale perspektiv Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Disposition Generelle og globale tendenser Væksten i Region Nordjylland Væksten i Thy Vækstforums tilbud Eksempler

Læs mere

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland.

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Den nye kommunestruktur gælder først fra den 1. januar 2007. Det er dog muligt at beregne kommunernes beskæftigelsestal ud fra de opgørelser,

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Fakta om erhvervsstrukturen i Gladsaxe Kommune

Fakta om erhvervsstrukturen i Gladsaxe Kommune Fakta om erhvervsstrukturen i Gladsaxe Kommune Med budgetaftalen for 2013 og 2014 har Byrådet sat Gladsaxe i vækst højt på dagsordenen med henblik på at sikre fremtidens velfærd. Der er i den forbindelse

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

FURESØ KOMMUNE. Overblik over erhvervsstruktur

FURESØ KOMMUNE. Overblik over erhvervsstruktur FURESØ KOMMUNE Overblik over erhvervsstruktur 1 FORORD Hvor står erhvervslivet i Furesø stærkt? Hvilke brancher er særligt fremtrædende? Hvor har Furesø konkurrencefordele, der kan skabe vækst i kommunen

Læs mere

Historiske lav pris- og lønudvikling.

Historiske lav pris- og lønudvikling. 13-0542 - poul - 27.08.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Historiske lav pris- og lønudvikling. Nu har Danmarks Statistik også offentliggjort lønudviklingen i den private sektor

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Befolkning og folkekirke Hover Sogn

Befolkning og folkekirke Hover Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2014 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 233 189 422 223 182 405 05-09 år

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Status på København januar

Status på København januar 1 Status på København Status på København er en opdatering af relevante nøgletal, som fortæller en samlet historie om Københavns styrker og udfordringer. Status på København opdateres to gange årligt.

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME. Gastekniske dage 14. maj 2014

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME. Gastekniske dage 14. maj 2014 UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME Gastekniske dage 14. maj 2014 AGENDA Lidt historie om overskudsvarme og afgifter* Rammevilkår for udnyttelse af overskudsvarme Potentialer for udnyttelse af overskudsvarme

Læs mere

Kompetencemål for Geografi

Kompetencemål for Geografi Kompetencemål for Geografi Geografi omhandler samspillet mellem mennesker og natur og konsekvenserne heraf, som det kommer til udtryk gennem naturgrundlagets udnyttelse, påvirkning af miljøet og menneskers

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juni 2006 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Af Jonas Dan Petersen, JDPE@kl.dk Formålet med dette analysenotat er belyse den økonomiske vækst og produktivitet på tværs af landet i perioden 1995-2015 med

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere